Predlog zakona o izmeni Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), u članu 2. stav 1. broj: „13.000.000.000” zamenjuje se brojem: „4.908.021.845”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, sistem u oblasti zdravstva.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), stupio je na snagu 25. decembra 2012. godine. Cilj donošenja Zakona bio je da se izmire dugovanja zdravstvenih ustanova po osnovu isporučenih lekova zaključno sa 30. septembrom 2012. godine, kako se ne bi dovela u pitanje zdravstvena zaštita i snabdevanje lekova i medicinskih sredstava. Zakonom je propisano da Republika Srbija preuzima kao javni dug Republike Srbije obaveze u ukupnom nominalnom iznosu do 13.000.000.000 dinara, kao i da će Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, posebnim aktom utvrditi visinu pojedinačnog potraživanja svake veledrogerije, čiji će ukupan iznos predstavljati ukupan dug.

Na osnovu člana 5. Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranje tih obaveza u javni dug Republike Srbije („Službeni glasnik RS” ,br. 119/12) i Zaključka Vlade broj 2543/2013-2 od 28. marta 2013. godine utvrđena je visina pojedinačnih potraživanja svake veledrogerije za neizmirene obaveze zdravstvenih ustanova zaključno sa 30. septembrom 2012. godine, a prema Pregledu veledrogerija koji je sastavni deo navedenog Zaključka Vlade u ukupnom iznosu od 4.999.657.079 dinara. Pomenutim iznosom, obuhvaćena su dugovanja 168 zdravstvenih ustanova, odnosno potraživanja 233 veledrogerija. Zaključak Vlade je radi realizacije dostavljen Ministarstvu finansija i privrede – Uprava za javni dug gde je proverom podataka konstatovano:

da je pet veledrogerija iz Pregleda veledrogerija u stečaju čija potraživanja ukupno iznose 221.930.046 dinara;

da su tri veledrogerije iz Pregleda svoja potraživanja od zdravstvenih ustanova naplatile i to u ukupnom iznosu od 4.022.542 dinara;

da je 34 veledrogerija prijavilo potraživanja u roku predviđenom Pravilnikom o načinu i postupku dostavljanja podataka o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 19/13), ali su izostale prilikom realizacije prve tranše sredstava za isplatu javnog duga, i to iz tehničkih razloga o čemu je Republički fond za zdravstveno osiguranje obavestio nadležna ministarstva. Prilikom informatičkog objedinjavanja podataka dostavljenih od svih zdravstvenih ustanova za sve veledrogerije, podaci o dugovanjima za tri zdravstvene ustanove nisu učitani iz razloga tehničkog propusta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO), i to:

Zdravstveni centar Valjevo u iznosu od 96.272.752 dinara;

Kliničko bolnički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje” u iznosu od 35.246.895 dinara;

Institut za neonatologiju u iznosu od 2.797.707 dinara.

RFZO je za popunjavanje podataka zdravstvenim ustanovama pripremio odgovarajući elektronski obrazac sa tehničkim uputstvom o načinu njihovog popunjavanja. I najmanje nepridržavanje tehničkog uputstva pri popunjavanju obrasca dovodi do pogrešnog učitavanja podataka zdravstvene ustanove u zbirni obrazac JD 2012. S obzirom na složenost posla kod prikupljanja podataka i date rokove, nije uočen propust pri izradi zbirnog obrasca JD 2012 od strane RFZO.

Kako je svrha donošenja Zakona o izmeni Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranja tih obaveza u javni dug Republike Srbije, prevazilaženje finansijskih problema zdravstvenih ustanova i omogućavanje njihovog daljeg funkcionisanja, potrebno je da se uvaži napred izneto obrazloženje i obaveze tri zdravstvena centra u ukupnom iznosu od 134.317.354 dinara uključe u javni dug Republike Srbije, a da se potraživanja veledrogerija u stečaju i onih koje su naplatile svoja potraživanja u sudskom sporu izuzmu iz javnog duga u ukupnom iznosu od 225.952.588 dinara.

Usaglašavanjem i proverom podataka od strane Ministarstva zdravlja i provere podataka od strane Ministarstva finansija i privrede – Uprava za javni dug ustanovljeno je da ukupan dug iznosi 4.908.021.845 dinara, koji obuhvata dugovanja 170 zdravstvenih ustanova prema 227 veledrogerija.

Na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja, potrebno je promeniti Zakon u delu koji se odnosi na iznos koji Republika Srbija preuzima kao javni dug Republike Srbije.

Sredstva neophodna za izmirivanje napred navedenih obaveza zdravstvenih ustanova, obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije, po dinamici predviđenoj ovim zakonom.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona menja se iznos javnog duga, odnosno broj „13.000.000.000” zamenjuje se brojem: „4.908.021.845”.

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizlaze iz razloga što je neophodno nastaviti sa izmirivanjem dugovanja zdravstvenih ustanova po osnovu isporučenih lekova.

VI. ANALIZA EFEKATA

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Rešenja sadržana u ovom zakonu direktno utiču na veledrogerije kojima duguju zdravstvene ustanove iz Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS”, br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12 i 37/12).

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Predloženim zakonom neće se stvarati novi troškovi građanima i privredi, s obzirom da se zakon donosi kako bi se veledrogerijama vratio dug koji postoji od strane zdravstvenih ustanova iz Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS”, br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12 i 37/12).

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Iako se donošenjem zakona stvaraju troškovi u budžetu Republike Srbije, pozitivne posledice donošenja zakona ogledaju se u saniranju posledica nagomilanih dugovanja kako se ne bi dovela u pitanje zdravstvena zaštita i snabdevanje lekova i medicinskih sredstava. Na taj način zakon će doneti pozitivne efekte koji će u potpunosti opravdati sve eventualne troškove.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Zakonom se ne stvaraju novi privredni subjekti ali se omogućava da postojeći privredni subjekti u putarskoj delatnosti obavljaju svoju redovnu aktivnost i na taj način učestvuju na tržištu i povećaju tržišnu konkurenciju u Republici Srbiji.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Sve zainteresovane strane počevši od nadležnog ministarstva, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i predstavnika veledrogerija imale su prilike da se izjasne o zakonu i sam zakon je ušao u proceduru donošenja nakon održanih sastanaka sa svim zainteresovanim stranama. Smatramo da su očekivanja svih zainteresovanih strana obuhvaćena ovim zakonom.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što sedonošenjem zakona namerava

Mere koje će se preuzeti tokom primene ovog zakona jesu da se vrate dugovi za isporuku lekova i medicinskog materijala i na taj način veledrogerije će biti u mogućnosti da obavljaju svoju redovnu delatnost.

Predložene su i promene određenih sistemskih zakona, kojim će biti predviđene centralizovane javne nabavke lekova na nivou cele države. Ovakvim pristupom problemu, Republika Srbija će imati uštede do 20% na nabavnu cenu lekova.

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE KOJE SE MENJAJU

Iznos obaveza

Član 2.

Republika Srbija preuzima kao javni dug Republike Srbije obaveze iz člana 1. ovog zakona, u ukupnom nominalnom iznosu do 13.000.000.000 4.908.021.845 dinara.

Ukupan iznos obaveza koji je utvrđen u stavu 1. ovog člana predstavlja osnovni dug bez kamate i konačnu obavezu Republike Srbije po ovom zakonu.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PREUZIMANJU DELA OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

DRAFT LAW ON AMANDMENT LOW ON TAKING PART OF COMMITMENT TO HEALTH INSTITUTIONS ON WHOLESALE PHARMACY MEDICINES AND MEDICAL SUPPLIES AND TURNING IT INTO PUBLIC DEBT

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Prelazni trgovinski sporazum član 38. stav 1. tačka 3. – svaka državna pomoć koja narušava ili preti da naruši konkurenciju davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima – nema

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju član 73. stav 1. tačka 3. – svaka državna pomoć koja narušava ili preti da naruši konkurenciju davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima – nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju EU – član 106 i član 107

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

4 godine

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar