Predlog zakona o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – prečišćen tekst

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13 i 68/14), u članu 38. stav 7. menja se i glasi:

,,Poreska prijava podnosi se isključivo u elektronskom obliku za poreze koji se plaćaju po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: porez po odbitku), za porez na dodatu vrednost, kao i za:

1) porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku – od 1. aprila 2015. godine;

2) godišnji porez na dohodak građana – od 1. aprila 2015. godine;

3) porez na dobit pravnih lica po odbitku – od 1. januara 2016. godine;

4) akcize – od 1. januara 2016. godine;

5) porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige – od 1. januara 2016. godine;

6) porez na premije neživotnog osiguranja – od 1. januara 2016. godine;

7) sve ostale poreske oblike – od 1. januara 2017. godine.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” .

Ostavite komentar