Predlog zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada

PREDLOG ZAKONA

O JAVNOM DUGU REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU PREUZIMANjA OBAVEZA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZAPOSLENIH NASTALIH PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA I NOVČANIH NAKNADA

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način, uslovi i postupak izmirivanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada utvrđenih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju («Službeni glasnik RS», br. 34/03, 64/04 i 84/04) u visini od 1,5 neisplaćene penzije, odnosno novčane naknade, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.

Iznos obaveza

Član 2.

Republika Srbija (u daljem tekstu: Republika) preuzima kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada iz člana 1. ovog zakona, u ukupnom iznosu do 23.500.000.000 dinara.

Na ukupan iznos neizmirenih obaveza iz stava 1. ovog člana, obračunava se kamata po kamatnoj stopi od 8,5% na godišnjem nivou, za period od 20. januara 2006. godine do 20. januara 2008. godine.

Ukupan iznos obaveza koji je utvrđen odredbama st. 1. i 2. ovog člana predstavlja konačnu obavezu Republike po ovom zakonu.

Sredstva za izmirivanje obaveza

Član 3.

Sredstva za izmirivanje obaveza iz člana 2. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike.

Način i dinamika izmirivanja obaveza

Član 4.

Radi izmirivanja obaveza prema licima koja ostvaruju prava u skladu sa ovim zakonom po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada iz člana 1. ovog zakona (u daljem tekstu: korisnici prava), Republika će emitovati obveznice u visini utvrđenoj u članu 2. st. 1. i 2. ovog zakona.

Obveznicama iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: obveznice) izmirivaće se obaveze za svakog korisnika prava, u visini i prema sledećoj dinamici:

– 20. januara 2006. godine – u visini 1/3 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava ;

– 20. januara 2007. godine – u visini 1/3 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećane za iznos kamate obračunate po stopi od 8,5% na godišnjem nivou, koja se obračunava za period od 20. januara 2006. godine do 20. januara 2007. godine;

– 20. januara 2008. godine – u visini 1/3 ukupnog iznosa obaveze utvrđene za korisnika prava uvećane za iznos kamate obračunate po stopi od 8,5% na godišnjem nivou, koja se obračunava za period od 20. januara 2006. godine do 20. januara 2008. godine.

Obavljanje administrativnih poslova

Član 5.

Administrativne poslove u vezi sa izmirivanjem obaveza korisnicima prava vršiće Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih (u daljem tekstu: Fond).

Obveznice

Član 6.

Odluku o emisiji obveznica donosi Vlada.

Obveznicama se izmiruju obaveze prema korisnicima prava, pod uslovima i na način utvrđen odredbama ovog zakona i propisa donetih za sprovođenje ovog zakona.

Član 7.

Obveznice su izražene u dinarima, izdaju se u nematerijalnom obliku, bez kupona i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti A.D. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

Obveznice glase na ime, prenosive su i isplaćuju se u dinarima.

Osnovne elemente obveznica, iznos emisije, kao i uslove distribucije i isplate obveznica propisaće Vlada.

Član 8.

Fond će bliže urediti način utvrđivanja visine ukupnih potraživanja po svakom korisniku prava, kao i način isplate potraživanja koja se ostvaruju po odredbama ovog zakona.

O visini potraživanja iz stava 1. ovog člana i načinu njegove isplate Fond će obavestiti korisnika prava.

Član 9.

Vlasnik obveznica može tim obveznicama, u rokovima njihovog dospeća, plaćati porez na dodatu vrednost, akcize, porez na imovinu, porez na dohodak građana i porez na dobit korporacija.

Konverzija potraživanja i isplata obveznica

Član 10.

Konverziju utvrđenih potraživanja iz člana 8. ovog zakona, registraciju obveznica u Centralnom registru, izdavanje potvrde o registraciji obveznica i isplatu obveznica vrše banke sa teritorije Republike koje su članovi Centralnog registra, preko kojih se vrši isplata penzija i novčanih naknada korisnicima prava.

Banke iz stava 1. ovog člana otvoriće vlasnički račun hartija od vrednosti u Centralnom registru za svakog korisnika prava na osnovu podataka dostavljenih od Fonda.

Na osnovu računa hartija od vrednosti otvorenog u Centralnom registru, korisnici prava ostvaruju prava iz obveznica – isplatu u rokovima iz ovog zakona, trgovinu i druga prava predviđena ovim zakonom.

Ovlašćuje se ministar nadležan za poslove finansija da zaključi ugovore sa bankama o obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana.

Uslove konverzije utvrđenih potraživanja iz člana 8. ovog zakona, registraciju obveznica i način isplate, bliže utvrđuje Vlada.

Kupovina i prodaja obveznica

Član 11.

Domaće pravno lice i preduzetnik, domaće fizičko lice i lica na privremenom radu u inostranstvu, kao i strano fizičko i pravno lice, mogu obveznice slobodno kupovati i prodavati na finansijskom tržištu.

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje

Član 12.

Na obaveze utvrđene odredbama ovog zakona prema korisnicima prava ne obračunava se i ne plaća doprinos na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Prelazne i završne odredbe

Član 13.

Odredbe ovog zakona odnose se na korisnike penzija i novčanih naknada koji su ta prava ostvarili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 6. i 10. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalne zaštite, boračke i invalidske zaštite, kao i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi izmirenja dugovanja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada utvrđenih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju («Službeni glasnik RS», br. 34/03, 64/04 i 84/04), kao i uređivanje načina, uslova, rokova i načina obezbeđenja sredstava za izmirivanje tih obaveza.

Naime, ovim zakonom Republika Srbija bi preuzela kao javni dug obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, po navedenom osnovu, u ukupnom iznosu do 23.500.000.000 dinara. Ovaj iznos se odnosi na dugovanje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih u visini od 1,5 neisplaćene penzije, odnosno novčane naknade. Izmirenjem obaveza prema korisnicima prava, na predloženi način, omogućilo bi se Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih isplaćivanje penzija, odnosno novčanih naknada u tekućem mesecu za prethodni mesec, kako je to i predviđeno Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovim zakonom je predviđena i visina kamatne stope koja će se obračunavati na ukupan iznos neizmirenih obaveza od 20. januara 2006. godine do 20. januara 2008. godine. Takođe, propisuje se da će se utvrđene obaveze izmirivati obveznicama koje će emitovati Republika Srbija, da će obveznice biti nematerijalizovane, bez kupona i da će se registrovati u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti A.D. Beograd, da će glasiti na ime, biti prenosive i da će se isplaćivati u dinarima. Vlada će propisati osnovne elemente obveznica, iznos emisije, kao i uslove distribucije i naplate tih obveznica. Vlasnici obveznica moći će tim obveznicama da, u rokovima njihovog dospeća, plaćaju porez na promet, akcize, porez na imovinu, porez na dohodak građana i porez na dobit korporacija.

Prema odredbama ovog zakona, konverziju utvrđenih potraživanja, registraciju obveznica, izdavanje potvrde o registraciji i isplatu obveznica vršiće banke sa teritorije Republike Srbije koje su članovi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, preko kojih se vrši isplata penzija i novčanih naknada korisnicima prava. Banke koje će vršiti ove poslove otvoriće vlasnički račun hartija od vrednosti u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti A.D. Beograd za svakog korisnika prava, na osnovu podataka dostavljenih od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih. Na osnovu vlasničkog računa hartija od vrednosti korisnici prava ostvaruju prava iz obveznica, što podrazumeva isplatu obveznica u rokovima iz ovog zakona, trgovinu i druga prava predviđena ovim zakonom. Pored navedenog, vlasnik obveznica može tim obveznicama, u rokovima njihovog dospeća, plaćati porez na dodatu vrednost, akcize, porez na imovinu, porez na dohodak građana i porez na dobit korporacija.

Vlada će bliže utvrditi uslove konverzije utvrđenih potraživanja, registraciju obveznica i način isplate.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona opredeljuje se predmet uređivanja.

U odredbama člana 2. Predloga zakona predviđeno je da će dug Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih preuzeti Republika Srbija kao javni dug, preciziran je ukupan iznos neizmirenih obaveza prema korisnicima prava u visini do 23.500.000.000 dinara, kao i kamatna stopa, koja se obračunava na ukupan iznos neizmirenih obaveza, u iznosu od 8,5% na godišnjem nivou za period od 20. januara 2006. godine do 20. januara 2008. godine, što predstavlja konačnu obavezu Republike po ovom zakonu.

U članu 3. Predloga zakona predviđa se da se sredstva za ove namene obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

U odredbama člana 4. Predloga zakona uređuje se način i dinamika izmirivanja ovih obaveza prema korisnicima prava.

U članu 5. Predloga zakona predviđa se da će Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih obavljati administrativne poslove.

U odredbama člana 6. Predloga zakona predviđa se da će Vlada doneti odluku o emisiji obveznica i da se ovim obveznicama izmiruju obaveze prema korisnicima prava pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

U odredbama člana 7. Predloga zakona predviđa se da se obveznice izdaju u nematerijalizovanom obliku, bez kupona i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti A.D. Beograd, da glase na ime, prenosive su i isplaćuju u dinarima, a da će osnovne elemente, iznos emisije, kao i uslove distribucije i naplate obveznica propisati Vlada.

U odredbama člana 8. Predloga zakona predviđa se da će Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih bliže urediti način utvrđivanja visine ukupnih potraživanja po svakom korisniku prava, kao i način isplate potraživanja koja se ostvaruju po odredbama ovog zakona, a o visini potraživanja i načinu njegove isplate navedeni fond će obavestiti korisnika prava.

U članu 9. Predloga zakona predviđa se da vlasnik obveznica može tim obveznicama, u rokovima njihovog dospeća, plaćati porez na dodatu vrednost, akcize, porez na imovinu, porez na dohodak građana i porez na dobit korporacija.

U odredbama člana 10. Predloga zakona predviđa se da će konverziju utvrđenih potraživanja, registraciju obveznica, izdavanje potvrde o registraciji i isplatu obveznica vršiti banke sa teritorije Republike Srbije koje su članovi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti A.D. Beograd, preko kojih se vrši isplata penzija i novčanih naknada korisnicima prava i da će ove banke otvoriti vlasnički račun hartija od vrednosti u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti A.D. Beograd za svakog korisnika prava na osnovu podataka dostavljenih od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih. Na osnovu računa hartija od vrednosti korisnici prava ostvariće prava iz obveznica i to: isplatu u rokovima iz ovog zakona, trgovinu i druga prava predviđena ovim zakonom. Ministar nadležan za poslove finansija zaključiće ugovore o obavljanju navedenih poslova sa bankama. Uslove konverzije utvrđenih potraživanja, registraciju i način isplate obveznica, bliže će utvrditi Vlada.

U članu 11. Predloga zakona predviđa se da obveznice slobodno mogu kupovati i prodavati na finansijskom tržištu domaće pravno lice i preduzetnik, domaće fizičko lice i lica na privremenom radu u inostranstvu, kao i strano fizičko i pravno lice.

U članu 12. Predloga zakona predviđa se da se na obaveze utvrđene odredbama ovog zakona prema korisnicima prava ne obračunava i ne plaća doprinos na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U članu 13. Predloga zakona predviđa se da se odredbe ovog zakona odnose na korisnike penzija i novčanih naknada koji su ostvarili ta prava do dana stupanja na snagu ovog zakona.

U članu 14. Predloga zakona predviđa se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona biće obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije za 2006, 2007 i 2008. godinu.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenjima predviđenim u Zakonu o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada definišu se način, uslovi i rokovi za izmirivanje tih obaveza, kao i način obezbeđenja sredstava za izmirivanje obaveza nastalih po ovom osnovu. Preuzimanjem obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih od strane Republike Srbije, nastalih po ovom osnovu, stvaraju se uslovi da se iz budžeta Republike Srbije, u periodu od 20. januara 2006. godine do 20. januara 2008. godine, izmiri celokupan dug prema korisnicima prava koji je nastao zbog neredovnih isplata penzija i novčanih naknada utvrđenih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Naime, ovim zakonom su precizirane obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koje će na predviđeni način Republika Srbija preuzeti kao javni dug, čime se stvaraju uslovi da se u budžetu Republike Srbije predvide sredstva za izmirenje navedenih obaveza prema korisnicima prava.

Takođe, rešenjima predviđenim u ovom zakonu bi se proizveli pozitivni efekti za korisnike prava, jer se stupanjem na snagu ovog zakona stvaraju uslovi za isplatu penzija i novčanih naknada na način i prema dinamici kako je to predviđeno Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno isplata penzija i novčanih naknada bi se vršila u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Zbog hitnosti donošenja navedenog zakona i pozitivnih efekata koji proističu za korisnike prava iz ovog zakona, nije mogla biti vršena analiza stavova zainteresovanih lica. Napominjemo, da je izrada navedenog zakona vršena u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz potrebe da ovaj zakon bude razmatran i donet što hitnije, kako bi se stvorili uslovi da korisnici prava penzije i novčane naknade ostvaruju na način i po dinamici predviđenoj Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno da im se penzije i novčane naknade isplaćuju u tekućem mesecu za prethodni mesec, što će biti omogućeno stupanjem na snagu ovog zakona.

Ostavite komentar