Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU

SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE

I VLADE REPUBLIKE MJANMARSKE UNIJE

KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Beogradu, 11. maja 2015. godine, u originalu na srpskom, mjanmarskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE

I

VLADE REPUBLIKE MJANMARSKE UNIJE

KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlada Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane (u daljem tekstu: „Strane”),

polazeći od ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija,

u želji da doprinesu miru i bezbednosti u svetu,

ponašajući se u duhu partnerstva i saradnje i sa željom da se razviju dobri odnosi u oblasti odbrane, radi poboljšanja uzajamnog poštovanja, poverenja i razumevanja,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Definicije

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

„Strana pošiljalac” označava državu koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Strane primaoca;

„Strana primalac” označava državu na čijoj teritoriji se nalaze osoblje, sredstva i oprema Strane pošiljaoca;

„Osoblje” označava vojna i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

Član 2.

Cilj

Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje opštih principa i procedura za saradnju Strana u oblasti odbrane.

Saradnja između Strana zasniva se na principima ravnopravnosti, reciprociteta i zajedničkih interesa.

Član 3.

Odnos Sporazuma sa drugim međunarodnim ugovorima

Ovaj sporazum neće uticati na prava i obaveze Strana koje proističu iz međunarodnih ugovora koje su pojedinačno ili zajedno zaključile sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama.

Član 4.

Nadležni organi

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Republike Mjanmarske Unije.

Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe posebne ugovore.

Član 5.

Oblasti saradnje

Strane ostvaruju saradnju u sledećim oblastima:

odbrambena i bezbednosna politika;

vojnoekonomska saradnja;

naučnotehnička saradnja;

vojno obrazovanje i obuka;

vojna medicina i veterina i

drugim oblastima od zajedničkog interesa, o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 6.

Način sprovođenja Sporazuma

Saradnja između Strana ostvaruje se:

zvaničnim posetama;

radnim sastancima;

razmenom iskustava i konsultacijama;

programima obuke i obrazovanja;

učešćem na vežbama;

učešćem na konferencijama, simpozijumima i seminarima i

na druge načine o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 7.

Godišnji plan saradnje

Na osnovu ovog sporazuma, a saglasno specifičnim potrebama, nadležni organi Strana izrađuju godišnji plan bilateralne saradnje u kome se utvrđuju aktivnosti, vreme i mesto održavanja, odgovorni organi, broj učesnika i ostala pitanja u vezi sa organizacijom i sprovođenjem plana.

Član 8.

Razmena podataka

Tokom realizacije ovog sporazuma, Strane razmenjuju isključivo podatke bez oznake tajnosti.

Razmena i zaštita tajnih podataka uređuju se posebnim sporazumom.

Član 9.

Troškovi

Strane i/ili njihovi nadležni organi po principu reciprociteta, snose troškove u vezi sa realizacijom aktivnosti saglasno ovom sporazumu, kao i one u vezi sa aktivnostima na osnovu dodatnih ugovora i planova.

Strane i/ili njihovi nadležni organi mogu se dogovoriti o drugačijoj podeli troškova za konkretne aktivnosti.

Član 10.

Opšte odredbe

Tokom aktivnosti koje se, u skladu sa ovim sporazumom, realizuju na teritoriji Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca obavezno je da poštuje zakone, propise i procedure Strane primaoca.

Osoblje Strane pošiljaoca disciplinski je odgovorno svom komandantu, odnosno višem državnom službeniku ili vojnom predstavniku na teritoriji Strane primaoca.

Za svako počinjeno krivično delo na teritoriji Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca biće pod krivičnom nadležnošću organa Strane primaoca.

Svaka od Strana odriče se zahteva za naknadu štete u slučaju smrti, povrede ili štete, koje mogu zadesiti osoblje ili imovinu jedne od Strana, a koje proističu iz činjenja ili nečinjenja prouzrokovanih od strane osoblja druge Strane u toku sprovođenja ovog sporazuma.

Izuzetno od odredbe stava (4) ovog člana, naknada štete može se potraživati u slučaju ako se činjenje ili nečinjenje izvrši namerno ili usled grube nepažnje. U tom slučaju, zahtevi za naknadu štete rešavaju se direktnim pregovorima između Strana, bez predavanja trećoj strani u nadležnost na rešavanje.

U slučaju smrti, povrede ili štete koje trećoj strani nanese osoblje Strana u toku vršenja aktivnosti u skladu sa ovim sporazumom, Strane će se dogovoriti u vezi

sa plaćanjem naknade. Ukoliko se dogovor ne postigne, o tome će odlučiti nadležni sudovi države u kojoj se dogodio incident koji je prouzrokovao štetu.

Svaki zahtev koji nije obuhvaćen odredbama st. (5) i (6) ovog člana, rešava se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države Strane na čijoj teritoriji se incident dogodio.

Član 11.

Medicinska zaštita

Strana primalac, u slučaju potrebe, pruža bez naknade, hitnu medicinsku i stomatološku zaštitu osoblju Strane pošiljaoca dok boravi na njenoj teritoriji u cilju realizacije ovog sporazuma.

Član 12.

Rešavanje sporova

Svaki spor koji eventualno nastane prilikom tumačenja ili primene ovog sporazuma, rešavaće se isključivo pregovorima i konsultacijama između Strana, bez posredovanja treće države ili međunarodne organizacije.

Član 13.

Izmene i dopune

Strane mogu da izmene i dopune ovaj sporazum u bilo koje vreme, zajedničkom pisanom saglasnošću. Usaglašene izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 15. ovog sporazuma.

Član 14.

Otkazivanje Sporazuma

Svaka od Strana može da otkaže ovaj sporazum pisanim obaveštenjem drugoj Strani. Sporazum prestaje da važi šest meseci od dana prijema takvog pisanog obaveštenja.

U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma, sve aktivnosti koje su započete u periodu njegovog važenja biće realizovane pod istim uslovima pod kojima su i započete.

U slučaju prestanka važenja Sporazuma, ugovori iz člana 4. stav (2) ovog sporazuma, ostaju i dalje na snazi, osim ako se Strane drugačije ne dogovore.

Član 15.

Stupanje na snagu

Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju da su u skladu sa svojim Ustavom i odgovarajućim nacionalnim zakonima sprovele postupak koji je neophodan za stupanje ovog sporazuma na snagu.

Potpisano u Beogradu, 11. maja 2015. godine, u po dva originalna primerka, svaki na srpskom, mjanmarskom i engleskom jeziku. U slučaju različitog tumačenja ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA ZA

VLADU REPUBLIKE SRBIJE VLADU REPUBLIKE MJANMARSKE KOJU PREDSTAVLJA UNIJE KOJU PREDSTAVLJA

MINISTARSTVO ODBRANE MINISTARSTVO ODBRANE

______________________________ _____________________________

Zoran Đorđević, komodor Aung To,

državni sekretar u zamenik ministra odbrane

Ministarstvu odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Diplomatski odnosi sa Republikom Mjanmarskom Unijom uspostavljeni su 1950. godine. Privredna i vojna saradnja sa mjanmarskom stranom bila je razvijena sve do izbijanja krize na području bivše SFRJ i uvođenja vojnih i ekonomskih sankcija Mjanmaru od strane zapadnih zemalja zbog vladavine vojne hunte.

Mjanmar u svetskim poslovnim krugovima, iako veoma siromašna zemlja, važi za jednu od najboljih destinacija za direktne investicije i ima razvijenu saradnju sa zemljama Asocijacija zemalja Jugoistočne Azije (ASEAN).

Nakon demokratskih reformi u Mjanmaru, stvoreni su uslovi za obnavljanje kontakata i intenziviranje saradnje, što se posebno odnosi na period nakon održanih dopunskih parlamentarnih izbora, u aprilu 2012. godine, koji su ocenjeni kao slobodni i korektni.

Zahvaljujući tome, Sjedinjene Američke Države su u maju 2012. godine ublažile ekonomske sankcije prema Mjanmaru, dok su, zajedno sa Evropskom unijom, nastavile da primenjuju embargo na izvoz naoružanja i vojne opreme. Srbija se pridružila deklaracijama Evropske unije u vezi sa primenom restriktivnih mera.

Mjanmar nije priznao jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. „Kosova” . Stav mjanmarske strane po tom pitanju zasniva se na činjenici da i u toj državi postoji veliki broj etničkih zajednica, kao i da njenu unutrašnju stabilnost opterećuju međuetnički konflikti. Shodno tome, Republika Mjanmarska Unija glasala je za inicijativu Republike Srbije u Generalnoj skupštini Ujedinjnih nacija da međunarodni sud pravde ispita legalnost odluke o proglašenju nezavisnosti tzv. „Kosova”. Takođe, mjanmarska strana nije se izjašnjavala prilikom glasanja o prijemu tzv. „Kosova” u članstvo Međunarodnog monetarnog fonda.

Nakon potpisivanja Sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane, saradnja sa Republikom Mjanmarskom Unijom može se razvijati u više pravaca.

Mjanmarska strana je iskazala interesovanje za uspostavljanje vojno-obrazovne saradnje kroz izvođenje različitih oblika kurseva i usavršavanja u raznim oblastima bilateralne vojne saradnje, a zainteresovani su i za različite oblike vojno-ekonomske saradnje, što se poklapa i sa interesima Republike Srbije.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

U slučaju početka primene ovog zakona u 2015. godini, nisu potrebna finansijska sredstva za njegovu realizaciju.

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju ovog zakona u narednim godinama, zavise od stepena i načina realizacije i ista će biti planirana u okviru limita koji budu utvrđeni na razdelu Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar