Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU

SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI KULTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, potpisan 28. marta 2008. godine na Cetinju.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama, kao i odredbe člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje zakona i ciljevi koji se njime žele ostvariti

Po osamostaljivanju Crne Gore, ukazala se potreba da se, tradicionalno dobri, prijateljski odnosi između dve države, pravno regulišu.

Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore, avgusta 2007. godine, pokrenulo je inicijativu za zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti kulture. Imajući u vidu potrebu razvijanja dobrosusedskih odnosa, posebno sa Crnom Gorom, Ministarstvo kulture Republike Srbije prihvatilo je ovu inicijativu. Tekst Sporazuma usaglašen je diplomatskim putem između dva ministarstva.

Potpisivanjem navedenog Sporazuma stvoren je pravni osnov za zaključivanje periodičnih programa saradnje u oblasti kulture kroz forme definisane Sporazumom i drugih dokumenata o saradnji između zainteresovanih institucija, čime se doprinosi daljem unapređivanju ukupnih bilateralnih odnosa između dve zemlje.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Sporazum je zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore u cilju razvijanja i unapređivanja prijateljskih odnosa između dve zemlje.

U odeljku I (čl. 1. i 2) ističe se princip ravnopravnosti i uzajamnosti, kao i ostvarivanje i unapređivanje saradnje na svim nivoima i u svim oblastima kulture i umetnosti u cilju upoznavanja sa kulturnim nasleđem i savremenim kulturno-umetničkim stvaralaštvom u Republici Srbiji i Crnoj Gori.

U odeljku II (čl. 3, 4, 5. i 6) navodi se mogućnost uspostavljanja neposredne saradnje između državnih organa nadležnih za poslove kulture, organa lokalne samouprave, državnih i lokalnih institucija kulture, drugih organizacija u oblasti kulture i umetnosti, nevladinih organizacija i pojedinih umetnika i kulturnih radnika. Takođe su obuhvaćeni i svi oblici stvaralaštva u oblasti kulture: kulturne manifestacije, učešće na festivalima, takmičenjima; gostovanje umetničkih grupa, ansambala i solista; razmena umetničkih izložbi; obuka i usavršavanje kulturnih radnika i umetnika; razmena književnih i drugih dela iz oblasti kulture i umetnosti i stručne literature; saradnja u oblasti kinematografije; izvođenje umetničkih dela autora iz dve države, kao i drugi oblici saradnje koji doprinose unapređivanju kulturne razmene (član 3). Posebna pažnja se poklanja saradnji u oblasti izdavanja knjiga na komercijalnoj i nekomercijalnoj osnovi, učešću na izložbama i sajmovima knjiga i neposrednoj saradnji između pisaca, izdavača i knjižara (član 4). Saradnja na sprečavanju ilegalnog prometa umetničkih dela i neovlašćenog iskorišćavanja dela zaštićenih autorskim i srodnim pravima predviđena je članom 5. Predviđena je i mogućnost osnivanja kulturno-informativnih centara, na principu reciprociteta, a uslovi za njihovo osnivanje i rad regulisaće se posebnim protokolom (član 6).

Odeljak III (čl. 7, 8. i 9) posvećen je saradnji u oblasti kulturnog nasleđa. Ova saradnja odvijaće se kroz: prezentaciju kulturne baštine; zaštitu, restauraciju i konzervaciju nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara; učešće u zajedničkim i međunarodnim projektima zaštite, revitalizacije i valorizacije kulturnog nasleđa; arheološka istraživanja i iskopavanja; učešće na konferencijama, seminarima, izložbama i drugim manifestacijama (član 7). Predviđeno je i razvijanje saradnje između arhiva, biblioteka i drugih odgovarajućih institucija na osnovu reciprociteta, i u skladu sa zakonodavstvom dve zemlje (član 8), kao i podsticanje i podržavanje inicijativa i projekata druge strane u okviru UNESKOa i Saveta Evrope i drugih međunarodnih organizacija i inicijativa iz oblasti kulture (član 9).

Odeljci IV i V posvećeni su sprovođenju, zaključivanju i važenju Sporazuma. U cilju sprovođenja ovog sporazuma, Strane ugovornice će, na nivou ministarstava, zaključivati posebne programe saradnje i protokole kojima će se precizirati programske aktivnosti, neposredni učesnici, rokovi i uslovi za njihovu realizaciju (član 10). Sporazum se zaključuje na period od pet godina i automatski se produžava na sledećih pet godina ukoliko ni jedna od Strana ugovornica ne obavesti drugu stranu o otkazivanju Sporazuma pisanim putem, najkasnije šest meseci pre isteka njegove važnosti (član 11). Sporazum stupa na snagu na dan kada se Strane ugovornice obaveste o ispunjavanju uslova neophodnih za njegovo stupanje na snagu, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svake zemlje, a privremeno će se primenjivati od dana potpisivanja. Sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primerka (član 12).

IV. Ocena potrebnih finansijskih sredstava

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajanje posebnih finansijskih sredstava.

Ostavite komentar