Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, potpisan u Varšavi, 11. juna 2015. godine, u originalu na srpskom, poljskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum

između

Vlade Republike Srbije

i

Vlade Republike Poljske

o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Poljske, (u daljem tekstu: „strane”),

uzimajući u obzir potrebu za garantovanjem delotvorne zaštite tajnih podataka koji su razmenjeni između strana ili su nastali u okviru njihove saradnje,

u nameri da usvoje jedinstvene propise u oblasti zaštite tajnih podataka,

poštujući obavezujuća pravila međunarodnog prava i nacionalnog zakonodavstva strana,

sporazumele su se sledeće:

Član 1.

Cilj sporazuma

Cilj ovog sporazuma je da uspostavi pravila za zaštitu tajnih podataka koji se razmenjuju između strana ili nastaju u toku saradnje.

Član 2.

Definicije

Radi primene ovog sporazuma navedeni pojmovi imaju sledeće značenje:

1) tajni podaci jesu svi podaci, bez obzira na oblik, sredstva za njihovo zapisivanje i način na koji su zapisani, kao i svi predmeti ili njihovi delovi čija je izrada u toku i koji zahtevaju zaštitu od neovlašćenog otkrivanja, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana i ovim sporazumom;

2) nadležni organi jesu organi koji su navedeni u članu 4. ovog sporazuma;

3) ovlašćeni organi jesu organi javne vlasti, fizička lica, pravna lica ili drugi organi nadležni da stvaraju, prenose, primaju, čuvaju, štite i koriste tajne podatake, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svake strane;

4) ugovor sa tajnim podacima jeste ugovor čije izvršenje podrazumeva ostvarivanje uvida u tajne podatke ili stvaranje takvih podataka;

5) ugovarač – izvršilac posla jeste fizičko lice, pravno lice ili drugi organ u okviru pravnog sistema jedne strane koji poseduju poslovnu sposobnost da zaključuju ugovore sa tajnim podacima;

6) ugovarač – naručilac posla jeste organ javne vlasti, fizičko lice, pravno lice ili drugi organ u okviru pravnog sistema jedne Strane koji poseduju poslovnu sposobnost da zaključuju ugovore sa tajnim podacima;

7) davalac jeste strana, fizičko lice, pravno lice ili drugi organ u okviru pravnog sistema jedne strane koja stvara i dostavlja tajne podatke primaocu;

8) primalac jeste strana, fizičko lice, pravno lice ili drugi organ u okviru pravnog sistema jedne od strana koja prima tajne podatke od davaoca;

9) treća strana jeste međunarodna organizacija ili država koja nije strana u ovom sporazumu, fizičko lice ili drugi organ u okviru pravnog sistema te države.

Član 3.

Oznake stepena tajnosti

1. Tajnim podacima se dodeljuju oznake stepena tajnosti u skladu sa njihovim sadržajem i nacionalnim zakonodavstvom davaoca. Primalac garantuje da će tajnim podacima koje primi obezbediti najmanje ekvivalentan stepen zaštite u skladu sa stavom 3. ovog člana.

2. Oznaku stepena tajnosti podatka može izmeniti ili skinuti jedino nadležni organ koju je tu oznaku dodelio tajnom podatku. Primalac će biti pismeno obavešten o svakoj promeni ili skidanju oznake stepena tajnosti sa podataka koji je prethodno primio.

3. Strane su saglasne da su sledeće oznake stepena tajnosti ekvivalentne:

Republika Srbija Republika Poljska Ekvivalent na engleskom DRŽAVNA TAJNA ŚCIŚLE TAJNE TOP SESRET STROGO POVERLJIVO TAJNE SECRET POVERLJIVO POUFNE CONFIDENTIAL INTERNO ZASTRZEŻONE RESTRICTED

Član 4.

Nadležni organi

1) Nadležni organi za primenu ovog sporazuma su:

1. Za Republiku Srbiju: Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka,

2. Za Republiku Poljsku: direktor Agencije za unutrašnju bezbednost

2) Strane se uzajamno obaveštavaju diplomatskim putem o svim promenama u vezi sa nadležnim organima navedenim u stavu 1. ovog člana ili o promenama njihove nadležnosti.

Član 5.

Principi zaštite tajnih podataka

1. Strane donose potrebne mere radi zaštite tajnih podataka koji su dostavljeni ili stvoreni kao rezultat saradnje između strana ili ovlašćenih tela, uključujući podatke koji su nastali u vezi sa izvršenjem ugovora sa tajnim podacima, u skladu sa ovim sporazumom i nacionalnim zakonodavstvom strana.

2. Primalac će koristiti tajne podatke isključivo u svrhe u koje su dostavljeni.

3. Pristup tajnim podacima biće odobren samo onim licima koja postupaju u skladu s principom „potrebno je da zna” i koja su ovlašćena da ostvare uvid u podatke, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom primaoca.

4. Primalac neće ustupiti trećoj strani podatke koji se navode u stavu 1. ovog člana, bez prethodnog pisanog odobrenja davaoca.

Član 6.

Bezbednosni sertifikati

U primeni ovog sporazuma, strane će međusobno priznati bezbednosne sertifikate za fizička lica i bezbednosne sertifikate za pravna lica koji su izdati u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom druge strane.

Član 7.

Ugovori sa tajnim podacima

1. Pre zaključivanja ugovora sa tajnim podacima koji se odnosi na ostvarivanje uvida u podatke sa oznakom stepena tajnosti POVERLJIVO/POUFNE ili više, ugovarač-naručilac posla podnosi zahtev

svom nadležnom organu da od nadležnog organa druge strane traži izdavanje potvrde da ugovarač-izvršilac posla poseduje važeći sertifikat za pravna lica koji odgovara stepenu tajnosti podataka u koje treba ostvariti uvid.

2. Izdavanje sertifikata iz stava 1. ovog člana jednako je garanciji da su sprovedene potrebne radnje na osnovu kojih se smatra da ugovarač-izvršilac ispunjava kriterijume iz oblasti zaštite tajnih podataka koji su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom strane na čijoj teritoriji je njegovo sedište.

3. Tajni podaci neće biti dostupni ugovaraču-izvršiocu posla dok ne dobije sertifikat koji se navodi u stavu 1. ovog člana.

4. Ugovarač-naručilac posla dostavlja ugovaraču-izvršiocu bezbednosno uputstvo za pravno lice koje je potrebno za izvršenje ugovora sa tajnim podacima i čini sastavni deo svakog svakog ugovora s tajnim podacima. Bezbednosno uputstvo za pravno lice sadrži odredbe o bezbednosnim zahtevima, i to:

1) popis vrsta tajnih podataka koje se odnose na ugovor sa tajnim podacima, pri čemu se uzimaju u obzir njihovi stepeni tajnosti;

2) pravila za dodeljivanje oznake stepena tajnosti podacima koji su nastali tokom izvršenja određenog ugovora sa tajnim podacima;

5. Ugovarač-naručilac posla dostavlja primerak bezbednosnog uputstva za pravno lice svom nadležnom organu koji će ga proslediti nadležnom organu ugovaračaizvršioca posla.

6. Izvršenje ugovora sa tajnim podacima u delu koji se odnosi na ostvarivanje uvida u tajne podatke biće moguće pod uslovom da ugovarač-izvršilac posla ispuni kriterujume za zaštitu tajnih podatka, u skladu sa bezbednosnim uputstvom za pravno lice.

7. Svaki podugovarač je dužan da ispuni iste uslove za zaštitu tajnih podataka, kao i ugovarač-izvršilac posla.

Član 8.

Prenos tajnih podataka

1. Tajni podaci se prenose diplomatskim putem.

2. Podaci sa oznakom stepena tajnosti INTERNO/ZASTRZEŻONE i POVERLJIVO/POUFNE mogu se preneti preko ovlašćenih prevoznika u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strane prenosioca.

3. U hitnim slučajevima, osim ako nije moguće koristiti druge načine prenosa, ukoliko su ispunjeni bezbednosni zahtevi propisani nacionalnim zakonodavstvom Strane prenosioca, dozvoljava se da prenos podataka stepena tajnosti INTERNO/ZASTRZEŻONE i POVERLJIVO/POUFNE izvrši ovlašćeno lice.

4. Nadležni organi strana mogu se dogovoriti oko drugih načina prenosa tajnih podataka koji obezbeđuju zaštitu od neovlašćenog otkrivanja.

5. Strana primalac pisanim putem potvrđuje prijem tajnih podataka.

Član 9.

Umnožavanje i prevođenje tajnih podataka

1. Umnožavanje i prevođenje tajnih podataka vrši se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svake strane. Umnoženi i prevedeni podaci biće zaštićeni na isti način kao originali. Broj umnoženih primeraka i prevoda treba svesti na broj koji se zahteva u službene svrhe.

2. Podaci sa oznakom tajnosti DRŽAVNA TAJNA/ŚCIŚLE TAJNE umnožavaju se i prevode samo uz prethodno pribavljeno odobrenje davaoca.

Član 10.

Uništenje tajnih podataka

1. Ne dovodeći u pitanje stav 2. ovog člana, tajni podaci se uništavaju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom primaoca tako da se onemogući njihova delimična ili potpuna rekonstrukcija.

2. Podaci sa oznakom stepena tajnosti DRŽAVNA TAJNA/ŚCIŚLE TAJNE ne uništavaju se nego se vraćaju davaocu.

Član 11.

Posete

1. Ne dovodeći u pitanje primenu stava 5 i 6 ovog člana, licima koja dolaze u posetu sa teritorije države jedne strane na teritoriju države druge strane, biće odobren uvid u tajne podatke samo po prijemu pismenog odobrenja nadležnog organa druge strane.

2. Nadležni organ strane domaćina prima zahtev za posetu od nadležnog organa druge strane najmanje 30 dana pre planirane posete iz stava 1. ovog člana, a u hitnim slučajevima i u kraćem roku.

3. Zahtev za posetu iz stava 2. ovog člana treba da sadrži sledeće:

1) svrhu, datum i program posete;

2) ime i prezime, datum i mesto rođenja, državljanstvo i broj putne isprave posetioca;

3) funkciju posetioca i naziv organa čiji je on predstavnik;

4) stepen tajnosti i datum važenja bezbednosnog sertifikata za fizička lica koji poseduje posetilac;

5) naziv i adresu organa koji se posećuje;

6) ime i prezime, funkciju lica koje će biti posećeno;

7) datum, potpis i službeni pečat nadležnog organa.

4. Radi zaštite ličnih podataka iz stava 3. ovog člana koji se dostavljaju u vezi sa st. 1, 5. i 6. ovog člana, primenjivaće se sledeće odredbe ovog sporazuma i nacionalno zakonodavstvo svake strane:

1) lični podaci koje primi strana domaćin biće korišćeni isključivo u svrhu i pod uslovima koje je definisala strana dostavilac,

2) strana domaćin čuvaće lične podatke onoliko koliko je potrebno da se oni obrade,

3) u slučaju da lični podaci budu dostavljeni u suprotnosti sa nacionalnim zakonodavstvom strana, strana dostavilac obavestiće o tome stranu domaćina koja će biti obavezna da te podatke ukloni na način da onemogući njihovu delimičnu ili potpunu rekonstrukciju,

4) strana dostavilac preuzima odgovornost za tačnost ličnih podataka koje dostavlja i, u slučaju da su oni neistiniti ili nepotpuni, obaveštava o tome stranu domaćina koja će biti obavezna da ispravi ili ukloni te podatke,

5) strana domaćin i strana dostavilac su obavezne da vode evidenciju o dostavi, prijemu i uklanjanju ličnih podataka,

6) strana dostavilac i strana domaćin su obavezne da lične podatke koji su predmet obrade delotvorno zaštite od otkrivanja neovlašćenim licima, nedozvoljenih izmena, gubitka, oštećenja ili uništenja.

5. Nadležni organ može sastaviti spiskove lica ovlašćenih da realizuju periodične posete u vezi sa izvršenjem određenog projekta, programa ili ugovora. Ti spiskovi sadrže podatke koji su predviđeni u stavu 3. ovog člana s rokom važenja od 12 meseci. Kada nadležni organi odobre takve spiskove, datume poseta će dogovoriti neposredno organ koji šalje posetioce i organ koji ih prima u skladu sa dogovorenim uslovima.

6. Organ koji šalje posetioce i organ koji ih prima će neposredno organizovati posete koje se odnose na ostvarivanje uvida u podatke sa oznakom stepena tajnosti INTERNO/ZASTRZEŻONE.

Član 12.

Povreda propisa o bezbednosti u vezi sa

uzajamnom zaštitom tajnih podataka

1. Povreda bezbednosti tajnih podataka je radnja ili propust u suprotnosti sa odredbama ovog sporazuma ili nacionalnim zakonodavstvom strana, uključujući i nedozvoljeno otkrivanje tajnih podataka.

2. O povredi bezbednosti tajnih podataka davaoca ili tajnih podataka nastalih kao rezultat saradnje strana, odnosno o postojanju sumnje da je povreda nastupila, odmah se izveštava nadležni organ strane na čijoj teritoriji se dogodila povreda bezbednosti ili postoji sumnja da je ta povreda nastupila.

3. Svaka povreda bezbednosti ili postojanje sumnje o nastupanju povrede biće istraženi, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strane na čijoj teritoriji se to dogodilo.

4. U slučaju povrede bezbednosti iz stava 1. ovog člana, nadležni organ strane na čijoj teritoriji je povreda nastupila, obavestiće pisanim putem drugu stranu o toj činjenici, okolnostima i rezultatima radnji iz stava 3. ovog člana.

5. Nadležni organi strana, na zahtev jednog od njih, dužni su da sarađuju u sprovođenju radnji koje su predviđene u stavu 3. ovog člana.

Član 13.

Jezici

U primeni odredaba ovog sporazuma, strane će koristiti engleski jezik, odnosno svoje službene jezike, s tim što će obezbediti prevod na službeni jezik druge strane, odnosno prevod na engleski jezik.

Član 14.

Troškovi

Svaka strana snosiće troškove koji nastanu u primeni odredaba ovog sporazuma.

Član 15.

Konsultacije

1. Nadležni organi strana obavestiće se uzajamno o svim izmenama i dopunama nacionalnog zakonodavstva u vezi sa zaštitom tajnih podataka koje utiču na primenu odredaba ovog sporazuma.

2. Nadležni organi će se, na zahtev jednog od njih, konsultovati kako bi ostvarili blisku saradnju u primeni odredaba ovog sporazuma.

3. Svaka strana omogućiće predstavnicima nadležnog organa druge strane da dođu u posetu na njenu teritoriju, kako bi se razmotrile procedure za zaštitu tajnih podataka koje je dostavila druga strana.

4. Radi ostvarivanja uspešne saradnje u oblasti koja je predmet ovog sporazuma, nadležni organi strana mogu, u okviru svojih ovlašćenja utvrđenih nacionalnim zakonodavstvom zaključiti detaljnije tehničke ili organizacione sporazume.

Član 16.

Rešavanje sporova

1. Svi sporovi u vezi sa primenom ovog sporazuma rešavaće se neposrednim pregovorima između nadležnih organa strana.

2. Ukoliko rešenje spora ne može biti postignuto na način naveden u stavu 1. ovog člana, spor će biti rešen diplomatskim putem.

Član 17.

Neposredna razmena tajnih podataka

1. Obaveštajne i kontraobaveštajne službe strana, kao i službe koje se bave policijskim poslovima mogu neposredno da razmenjuju tajne podatke.

2. Spisak tih službi i tela strana biće dostavljene diplomatskim putem.

Član 18

Završne odredbe

1. Ovaj sporazum stupa na snagu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svake Strane, što će biti potvrđeno uzajamnom razmenom nota. Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca nakon prijema poslednje note.

2. Ovaj sporazum može biti izmenjen na osnovu pismene saglasnosti obe strane. Takve izmene stupaju na snagu u skladu sa odredbama stava 1. ovog člana.

3. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka strana može otkazati ovaj sporazum dostavljanjem pisanog obaveštenja o otkazu drugoj strani. U tom slučaju važenje ovog sporazuma ističe nakon šest meseci od prijema obaveštenja o otkazu.

4. U slučaju otkaza, na sve tajne podatke koji su razmenjeni ili nastali na osnovu ovog sporazuma, strane će primeniti sve odredbe definisane u članu 10 u roku navedenom u stavu 3. ovog člana.

Sačinjeno u Varšavi, dana 11. juna 2015. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, poljskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, biće merodavan tekst Sporazuma na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Poljske

dr Goran Matić Dariuš Lučak

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije koja propisuje da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

1. Donošenjem Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka Republika Srbija pokazuje spremnost da bilateralnu saradnju sa Republikom Poljskom unapredi i u sektoru bezbednosti, uz međusobno definisan način razmene i zaštite tajnih podataka.

2. Donošenjem Zakona o potvrđivanju Sporazuma stvara se pravni okvir za intenziviranje i unapređenje saradnje sa jednom od država članicama Evropske unije i NATO. U Strategiji nacionalne bezbednosti Republika Srbija je definisala osnovna opredeljenja politike nacionalne bezbednosti među kojima je i unapređenje odnosa sa članicama Evropske unije i NATO.

3. Donošenjem Zakona o potvrđivanju Sporazuma stvaraju se uslovi zajedničkog delovanja protiv izazova, rizika i pretnji koji se odnose ne samo na Republiku Srbiju već predstavljaju globalne izazove, rizike i pretnje.

4. Donošenjem Zakona o potvrđivanju Sporazuma stvaraju se uslovi za efikasniju saradnju državnih organa Republike Srbije i Republike Poljske u oblasti unutrašnjih poslova, pravosuđa, spoljnih poslova, odbrane i službi bezbednosti kao i saradnju sa privrednim subjektima sa teritorije druge države čije poslovanje se odnosi na oblasti namenske industrije i proizvodnju i pružanje usluga za potrebe bezbednosnog sektora.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava

Za ispunjenje potrebnih bezbednosno-tehničkih standarda za primenu ovog zakona planiraće se sredstva u skladu sa bilansnim mogućnostima Republike Srbije, imajući u vidu da se radi o poslovima iz redovne delatnosti resornih ministarstava i drugih državnih organa.

Međunarodnu saradnju u oblasti razmene i zaštite tajnih podataka naša zemlja je započela zaključivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije severnoatlantskog pakta (NATO) o bezbednosti informacija i kodeksa o postupanju („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori” 6/11) i Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 1/2012). Za potrebe primene ovih sporazuma formiran je Centralni registar za strane tajne podatke u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka kao i podregistri u Ministarstvu spoljnih poslova, Misiji Republike Srbije pri NATO u Briselu i Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu odbrane i Bezbednosno informativnoj agenciji. Razmena tajnih podataka sa NATO-m i Evropskom unijom, bez obzira na to što su sporazumi potvrđeni, otpočela je tek kada su Centralni registar i podregistri u napred navedenim misijama, ministarstvima i drugim organima formirani i prošli sertifikacionu posetu ekspertskog tima NATO, a zatim i Evropske unije.

S obzirom na to da u našoj zemlji već sada postoje kapaciteti u okviru postojećih registara za razmenu tajnih podataka, ista procedura koja je primenjena za potrebe razmene tajnih podataka sa NATO i Evropskom unijom biće primenjena i sa drugim državama. To znači da je za proširivanje postojećih registarskih kapaciteta, ukoliko oni nisu dovoljni, potreban dogovor srpske i druge ugovorne strane, a zatim i da se realizuju sertifikacione posete ekspertskih timova obe zemlje koji će se uveriti da su isunjeni svi bezbednosni uslovi za čuvanje tajnih podataka u Centralnom registru i podregistima u drugoj državi.

U skladu sa napred iznetim, ukazujemo da kapaciteti za razmenu tajnih podataka postoje, a da njihovo proširivanje ili otvaranje posebnih registara u drugim organima za tajne podatke poljske strane predstavlja dug proces kojem prethodi odluka obe strane i formiranje registra za šta će blagovremeno planirati sredstva svi organi u okviru limita na svom razdelu u skladu sa planiranim obimom razmene tajnih podataka.

Ostavite komentar