Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova

P R E D L O G Z A K O N A

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE SPOLJNOTRGOVINSKIH POSLOVA

Član

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova („Službeni list SRJ”, broj 3/02).

Član

Danom stupanja na snagu ovog zakona Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. (u daljem tekstu: Agencija), osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), preuzima od Fonda za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova zaposlene, prava i obaveze, novčana i neposlovna sredstva, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, sa stanjem na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Novčana sredstva iz stava 1. ovog člana prenose se na račun Agencije otvoren kod banke koja ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije.

Član

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije kojim je uređeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, ekonomske odnose sa inostranstvom i sistem kreditnih odnosa sa inostranstvom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni cilj donošenja ovog zakona jeste povećanje efikasnosti korišćenja sredstava finansiranja i osiguranja izvoza Republike Srbije i otklanjanje administrativno-birokratskih prepreka za unapređenje ovog izvoza, i to spajanjem dve institucije Republike Srbije čije se delatnosti u ovoj oblasti preklapaju.

Fond za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova (u daljem tekstu: Fond) osnovan je 2002. godine na osnovu Zakona o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova („Službeni list SRJ”, broj 3/02), kao pravno lice specijalizovano za osiguranje od nekomercijalnih i komercijalnih rizika u spoljnotrgovinskom poslovanju i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova radi podsticanja i unapređenja izvoza i razvoja drugih ekonomskih odnosa sa inostranstvom, u opštem interesu unapređenja uslova poslovanja na jugoslovenskom tržištu. Fond je upisan u sudski registar, za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom, a država ne odgovara za obaveze Fonda.

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. (u daljem tekstu: AOFI) osnovana je Zakonom o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), radi unapređenja izvoza i razvoja ekonomskih odnosa Republike Srbije. AOFI posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo, te je stoga upisana u Registar privrednih subjekata, za obaveze u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom, a Republika Srbija odgovara za obaveze AOFI po osnovu osiguranja izvoza od nekomercijalnih rizika do iznosa koji se utvrđuje zakonom kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije.

Polazeći od toga da je Republika Srbija, u skladu sa članom 60. Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni list SCG”, broj 1/03), postala sledbenik ove zajednice – Fond od 2006. godine posluje kao pravno lice čiji je osnivač Republika Srbija, a nekadašnji zakon federacije, odnosno državne zajednice na osnovu kojeg je osnovan Fond, postaje republički zakon.

Imajući u vidu da Fond i AOFI obavljaju delatnost radi ostvarivanja istovetnog cilja, te da poslove Fonda u celini obavlja i AOFI, odnosno da se njihove delatnosti preklapaju, pri čemu je delatnost AOFI šira (npr. izdavanje garancija i drugih jemstava, kao i finansiranje i osiguranje pripreme izvoza) – ne postoje razlozi za dalje paralelno postojanje ovih subjekata. Stoga je neophodno doneti zakon kojim će biti uređen prestanak važenja Zakona o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova i kojim će se urediti preuzimanje prava i obaveza, zaposlenih, opreme, predmeta, sredstava za rad i arhive Fonda. Zakonskim rešenjima utvrđeno je da se Fond, suštinski posmatrano, pripaja AOFI, čime se obezbeđuju neophodni uslovi za racionalno objedinjavanje poslova usmerenih ka podsticanju i unapređenju izvoza u jednom pravnom licu čiji je osnivač Republika Srbija.

Ovaj zakon predstavlja deo paketa mera predviđenog Strategijom povećanja izvoza Republike Srbije za period od 2008. do 2011. godine („Službeni glasnik RS”, broj 58/08).

III. OBJAŠNJENJE PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAčNIH REŠENJA

U članu 1. Zakona propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova i opšti akti doneti na osnovu tog zakona.

U članu 2. Zakona utvrđeno je da AOFI preuzima prava i obaveze, zaposlene, prava i obaveze, novčana i neposlovna sredstva, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu Fonda, sa stanjem na dan stupanja na snagu ovog zakona. Na ovaj način jamči se kontinuitet pravnih poslova koje je Fond zaključivao, imovina Fonda prenosi se AOFI, dok će AOFI danom stupanja na snagu ovog zakona preuzeti sve zaposlene u Fondu. U stavu 2. ovog člana predviđeno je da će novčana sredstva Fonda biti preneta na račun AOFI koji je otvoren kod banke sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.

U članu 3. Zakona propisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz potrebe sprečavanja štetnih posledica koje mogu nastati usled nekoordiniranog rada i daljeg paralelnog postojanja dva pravna lica koja kao cilj svoje delatnosti imaju unapređenje izvoza i ekonomskih odnosa u inostranstvu, a čiji je osnivač Republika Srbija.

Ostavite komentar