Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa

PREDLOG ZAKONA

O PRESTANKU VAŽENjA ZAKONA O OSNIVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANjE, PROIZVODNjU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA

Član 1.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa (“Službeni glasnik RS”, broj 37/91).

Član 2.

Prava, obaveze, sredstva, zaposlene, dokumentaciju i predmete Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa “Naftna industrija Srbije” (u daljem tekstu: JP NIS), preuzimaju javna preduzeća i akcionarsko društvo, na način utvrđen njihovim osnivačkim aktima, i to:

1) Javno preduzeće za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima, osnovano odlukom Vlade 05 broj 023-4378/2005-1 od 7. jula 2005. godine;

2) Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa, osnovano odlukom Vlade 05 broj 023-4379/2005-1 od 7. jula 2005. godine i

3) Akcionarsko društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa, osnovano odlukom Vlade 05 broj 023-4377/2005-1 od 7. jula 2005. godine.

Danom registracije javnih preduzeća iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana i Akcionarskog društva iz stava 1. tačka 3) ovog člana u registar privrednih subjekata, briše se iz registra JP NIS.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2005. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 4. i 5. Ustava Republike Srbije.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Odredbama člana 4. st. 1. i 2. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 25/00 i 25/02), utvrđeno je da javna preduzeća osniva Republika Srbija i da prava osnivača tih javnih preduzeća ostvaruje Vlada Republike Srbije.

Članom 172. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 84/04), koji je stupio na snagu 1. avgusta 2004. godine, propisano je da će Vlada Republike Srbije utvrditi način organizovanja energetskih subjekata za obavljanje delatnosti koje su do dana stupanja na snagu tog zakona obavljala javna preduzeća osnovana zakonom, odnosno javna preduzeća koja su ta javna preduzeća osnovala za obavljanje pojedinih energetskih delatnosti i doneti akte o osnivanju energetskih subjekata za njihovo obavljanje u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa.

U skladu sa Zakonom o energetici, Vlada Republike Srbije treba da donese, akt o osnivanju energetskog subjekta za obavljanje delatnosti transporta prirodnog gasa, upravljanja transportnim sistemom za prirodni gas, skladištenja prirodnog gasa, upravljanja skladištem prirodnog gasa, upravljanja distributivnim sistemom za prirodni gas i trgovine prirodnim gasom radi snabdevanja tarifnih kupaca, akt o osnivanju energetskog subjekta za obavljanje delatnosti transporta nafte naftovodima i transporta derivata nafte produktovodima i akt o osnivanju energetskog subjekta za obavljanje delatnosti distribucije i trgovine, i akt o osnivanju energetskog subjekta za obavljanje delatnosti istraživanja i proizvodnje nafte i prirodnog gasa, proizvodnje derivata nafte, transporta nafte i derivata nafte drugim oblicima transporta, skladištenja nafte i derivata nafte, trgovine nafte i derivata nafte, kao i za obavljanje drugih delatnosti u skladu sa zakonom.

U skladu sa iznetim, Vlada je na sednici održanoj 07. jula 2005. godine donela je Odluku o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa, Odluku o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima i Odluku o osnivanju Akcionarskog društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa.

Da bi navedene odluke Vlade mogle stupiti na snagu 1. oktobra 2005. godine neophodno je da Zakon o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa prestane da važi istovremeno sa stupanjem na snagu tih odluka.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa (“Službeni glasnik RS” br. 37/91).

Članom 2. Zakona propisano je da prava, obaveze, sredstva, zaposlene, dokumentaciju i predmete Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa “Naftna industrija Srbije” (u daljem tekstu: JP NIS), preuzimaju preduzeća, na način utvrđen osnivačkim aktima tih preduzeća, i to: Javno preduzeće za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima; Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa i Akcionarsko društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa.

Danom registracije Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima, Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa i Akcionarskog društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa, briše se iz registra JP NIS.

Članom 3. Zakona propisano je da ovaj zakon stupa na snagu 1.oktobra 2005. godine.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se iz razloga što je neophodno što pre obezbediti zakonske uslove za reorganizaciju JP NIS, odnosno za početak rada novih preduzeća osnovanih za obavljanje delatnosti u oblasti naftne privrede. Na taj način otkloniće se štetne posledice koje nastaju na tržištu nafte i naftnih derivata, pored ostalog i zbog neodgovarajućeg načina organizovanja obavljanja tih delatnosti u odnosu na potrebe koje su uslovljene uvođenjem tržišnih uslova privređivanja u ovoj oblasti. Neodgovarajući način organizovanja obavljanja delatnosti u oblasti naftne privrede već ima za posledicu poremećaj u snabdevanju tržišta pojedinim derivatima nafte, čime se ugrožava nesmetano obavljanje poljoprivrednih radova, kao i rad privrednih i drugih subjekata.

Ostavite komentar