Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (sa tabelama usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) u članu 4. stav 1. posle reči: „pretežnu delatnost” dodaju se zapeta i reči: „koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji”.

Član 2.

U članu 9. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Ortaci, komplementari, komanditori i članovi društva s ograničenom odgovornošću i podaci o njima, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.”

Član 3.

U članu 21. stav 1. posle reči: „pošte” dodaju se zapeta i reči: „koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji”.

Član 4.

U članu 86. stav 2. reči: „i adresu” brišu se.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Poslovno ime preduzetnika registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 5.

U članu 87. posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Adresa sedišta preduzetnika registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.”

Član 6.

Naziv iznad člana 148. i član 148. brišu se.

Član 7.

Član 248. menja se i glasi:

„Akcije koje izdaje društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, a na registraciju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) njihovog izdavanja, zakonitih imalaca, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis prava trećih lica na akcijama, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Akcija iz stava 1. ovog člana je nedeljiva.

Odluka o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti mora da sadrži sve njihove bitne elemente, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.”

Član 8.

U članu 282. stav 2. tačka 4) menja se i glasi:

„4) u slučaju javnog akcionarskog društva, da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva. ”

Član 9.

U članu 285. stav 6. posle reči: „iz” dodaju se reči: „člana 282. stav 4. tačka 1) i”.

Član 10.

U članu 287. stav 4. reči: „ članom 284. tač. 1) do 5) ” zamenjuju se rečima: „članom 282. i članom 284. tač. 1) do 5) ”, a reč: : „dve” zamenjuje se rečju: „tri”.

Član 11.

U članu 301. stav 2. menja se i glasi:

„Iznos povećanja osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana u momentu donošenja odluke ne može biti veći od 50% osnovnog kapitala društva, osim u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana kada ne može biti veći od 3% osnovnog kapitala društva.”

Član 12.

Naziv iznad člana 315. i član 315. brišu se.

Član 13.

U članu 344. stav 7. posle reči: „potpisa” dodaju se zapeta i reči: „osim ako je ta obaveza isključena statutom”.

Član 14.

U članu 465. stav 1. reči: „tač. 1) do 5) i 8)” zamenjuju se rečima: „tač. 1) do 5) i tačka 9)”.

Član 15.

U članu 474. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Na povlačenje akcija iz stava 1. tačka 7) ovog člana primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.”

Član 16.

U članu 481. stav 2. menja se i glasi:

„U akcionarskom društvu odluka o promeni pravne forme donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ako statutom nije određena veća većina.”

U stavu 3. reči: „ iz stava 2.” zamenjuju se rečima: „iz stava 1.”.

Član 17.

U članu 498. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

„U slučaju akcionarskog društva odluka o statusnoj promeni društva donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ako statutom nije određena veća većina.”

Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 18.

U članu 573. stav 4. reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 3.”.

Član 19.

Naziv iznad člana 579. i član 579. menjaju se i glase:

„Promena pravne forme poslovnog udruženja

Član 579.

Poslovno udruženje ne može promeniti pravnu formu u formu privrednog društva.”

Član 20.

Naziv iznad člana 580. i član 580. menjaju se i glase:

„Shodna primena propisa kojima se uređuje položaj udruženja

Član 580.

Na pitanja u vezi sa poslovnim udruženjima koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje položaj udruženja.”

Član 21.

U članu 585. stav 1. tačka 3) briše se.

Član 22.

U članu 589. stav 1. posle reči: „svoj” dodaje se reč: „osnovni”, reči: „do dana početka primene ovog zakona” zamenjuju se rečima: „do 1. januara 2014. godine”, a reči: „ili uplaćeni” brišu se.

U stavu 2. reči: „od 30 dana” zamenjuju se rečima: „od 90 dana”, a posle reči: „odgovarajućeg uloga” dodaju se zapeta i reči: „pri čemu se udeli članova društva u osnovnom kapitalu društva ne menjaju, a u slučaju akcionarskih društava u iznosu osnovnog kapitala koji je upisan u Centralnom registru. ”

Član 23.

U članu 592. stav 1. reči: „dana početka primene ovog zakona” zamenjuju se rečima: „30. juna 2012. godine”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Usklađivanje osnivačkog akta iz stava 1. ovog člana vrši se tako da taj akt sadrži:

1) poslovno ime i sedište društva;

2) pretežnu delatnost društva;

3) iznos novčanog i nenovčanog dela osnovnog kapitala koji je upisan u

Centralnom registru, sa naznakom o ukupnom iznosu novčanih i nenovčanih uloga koji su uplaćeni, odnosno uneti u društvo;

4) podatke o vrstama i klasama akcija koje je društvo izdalo, sa bitnim elementima svake klase akcija u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala. ”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. posle reči: „statut” dodaju se reči: „i organe”, reči: „dana početka primene ovog zakona,” zamenjuju se rečima: „30. juna 2012. godine”, a tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: „a tim statutom mogu imenovati direktore, kao i članove nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: „usklađuju se” dodaju se reči: „ u smislu st. 1, 2. i 3. ovog člana ”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: „iz stava 1. ovog člana” brišu se, posle reči: „registraciji” dodaje se zapeta, a reči: „u roku od tri meseca od dana početka primene ovog zakona” zamenjuju se rečima: „ a najkasnije do 15.jula 2012. godine.”

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: „stava 4.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Na postojeća akcionarska društva do njihovog usklađivanja u smislu ovog člana primenjivaće se odredbe ovog zakona pri čemu:

1) odredbe osnivačkog akta, statuta i drugih opštih akata tih društava primenjivaće se ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona;

2) postojeći upravni odbori obavljaće nadležnosti odbora direktora u smislu ovog zakona.”

Član 24.

Registrator koji vodi registar privrednih subjekata će do 31. aprila 2012. godine, po službenoj dužnosti, poslovna imena postojećih društava i preduzetnika koja su registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09-dr.zakon) uskladiti sa odredbama čl. 22. i 86. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11).”

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o privrednim društvima sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 6. i članu 99. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije, na osnovu kojih Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, a Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije.

IIRAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) stupio je na snagu u junu 2011. godine, a počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine.

Imajući u vidu da je zakonom propisana odložena primena zakona, zainteresovane strane su se u proteklih par meseci upoznavale sa odredbama novog zakona. Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima nastale su kao posledica ukazivanja zainteresovanih strana na pojedine nejasnoće koje bi odredbe novog zakona mogle da izazovu u praksi. Naime, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima vrše se tehničke ispravke i pojašnjenja određenih instituta, kako bi se izbegla razna tumačenja koja se u praksi mogu pojaviti i uneti pravnu nesigurnost. Pojedine nejasnoće nastale su usled usvajanja velikog broja amandmana.

Pored tehničkih ispravki teksta zakona, bitna novina ovog zakona ogleda se u izmenama odredbi koje se odnose na obavezu usklađivanja postojećih akcionarskih društava, a koja je nastala kao posledica inicijativa velikog proja privrednih subjekata. Iz tog razloga preciziran je način usklađivanja osnivačkog akta akcionarskih društava i produžen rok usklađivanja akata i organa do 30. juna 2012. godine čime im omogućava da usklađivanje obave na redovnoj skupštini. Tako se istovremeno izbegava potreba sazivanja vanredne skupštine, a omogućava primena ovog zakona od 1. februara 2012. godine.

IIIOBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. izvršena je dopuna odredbi delatnosti društva na taj način što je precizirano je da se pretežna delatnost registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Članom 2. izvršena je dopuna odredbi o članovima društva na taj način što je propisano da se ortaci, komplementari, komanditori i članovi društva s ograničenom odgovornošću i podaci o njima registruju u skladu sa Zakonom o registraciji, a sve kako bi i treća lica mogla da budu upoznata sa tim podacima.

Članom 3. ispravljen je propust, odnosno precizirano je da se adresa za prijem elektronske pošte registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Čl. 4. i 5. propisano je da se poslovno ime i adresa preduzetnika registruje u skladu sa Zakonom o registraciji, a sve kako bi i treća lica mogla da budu upoznata sa tim podacima.

Članom 6. brisane su odredbe o smanjenju osnovnog kapitala u slučaju gubitka imajući u vidu da je usklađivanje sa izmenama osnovnog teksta zakona do kojih je došlo usvajanjem amandmana tj. smanjenje visine minimalnog osnovnog kapitala za društvo s ograničenom odgovornošću na 100 dinara učinilo te odredbe suvišnim.

Članom 7. predviđeno je da se na registraciju akcija u Centralnom registru primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da su te akcije nedeljive i predviđeni su bitni elementi odluke o izdavanju akcija.

Članom 8. izmenjen je jedan od uslova za sticanje sopstvenih akcija. Propisano je da je jedan od uslova za sticanje sopstvenih akcija kada je reč o javnim akcionarskim društvima taj da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva. Ovo ograničenje odnosi se samo za javna akcionarska društva. Naime, zaključeno je da nije celishodno da se ograničenje pitanja sopstvenih akcija propiše za nejavna društva, a na ovaj način se pravi i jasna razlika između javnih i nejavnih akcionarskih društava. Navedena izmena je u potpunosti u skladu sa Evropskim direktivama koje propisuju ograničenje od 10% isključivo za javna akcionarska društva.

U članu 9. izvršena je tehnička ispravka i pojašnjenje teksta zakona.

U članu 10. produžen je rok za otuđenje sopstvenih akcija sa dve na tri godine. Celishodnije je ostaviti duži rok tj. rok od tri godine koji je evropskim direktivama propisan kao maksimalni rok. Takođe, izmene ovog člana proistekle su i kao posledica izmena člana 282. Zakona.

U članu 11. izvršena je tehnička ispravka i pojašnjenje teksta zakona.

Članom 12. brisane su odredbe o smanjenju osnovnog kapitala u slučaju gubitka. Naime, likvidacija akcionarskog društva u slučaju da vrednost neto imovine padne ispod minimalnog osnovnog kapitala u odsustvu zahteva poverilaca je u nadležnosti akcionara a u skladu sa direktivama EU.

U čl. 13. i 14. izvršena je tehnička ispravka i pojašnjenje teksta ovog zakona.

Članom 15. izvršeno je dodatno preciziranje dodavanjem novog stava kojim je propisano da se na postupak povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP primenjuju odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala. Navedeni stav je potrebno dodati kako bi se, nedvosmisleno uputilo na proceduru koja je detaljno propisana zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a odnosi se na proceduru donošenja odluke o isključenju akcija izdavaoca sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i postupak isplate koji bliže propisuje Komisija za hartije od vrednosti.

U čl. 16, 17. i 18. izvršena je tehnička ispravka teksta ovog zakona.

Čl. 19. i 20. izmenjene su odredbe o poslovnim udruženjima. Propisano je da poslovno udruženje ne može promeniti pravnu formu u formu privrednog društva. Takođe je propisano da se na pitanja u vezi sa poslovnim udruženjima koja nisu regulisana ovim zakonom shodno se primenjuju propisi kojima se reguliše položaj udruženja.

Članom 21. izvršeno je usklađivanje kaznenih odredbi sa predloženim izmenama, odnosno brisanje osnova za privredni prestup zbog nepoštovanja čl. 148. i 315. koji su predloženi za brisanje.

Čl. 22. i 23. propisana je odložena obaveza usklađivanja kapitala.

Članom 24. predviđeno je usklađivanje registara privrednih subjekata sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Članom 25. predviđeno je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA PROPISA

Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) stupio je na snagu u junu 2011. godine, a počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine.

Prilikom izrade Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) rađena je detaljna analiza efekata propisa. Naime, pre izrade novog Zakona o privrednim društvima detaljno su analizirani efekti važećeg Zakona o privrednim društvima kao i efekti koji su se pojavljivali u praksi od početka primene navedenog zakona. U izradi teksta zakona korišćena su i analizirana uporedno pravna rešenja i iskustva zemalja u regionu i druga međunarodna iskustva kao i iskustva stručnjaka u oblasti koju reguliše Zakon o privrednim društvima (sudija privrednih sudova, advokata, revizora, privrednika…) koji su u prethodnih pet godina primenjivali Zakon o privrednim društvima. Takođe je uzeta u obzir statistika i drugi raspoloživi podaci vezani za primenu važećeg zakona. – prikupljeni su i statistički podaci Agencije za privredne registre, Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti. Radna grupa je započela svoj rad analizom preko sto pitanja i predloga koje su dali sudije, advokati i privrednici. Neka od rešenja rezultat su daljih intenzivnih konsultacija i fokus grupa održanih sa sudijama privrednih sudova, advokatima i revizorima a pojedina predstavljaju rezultat javne rasprave.

Kako je je novim Zakonom o privrednim društvima propisana odložena primena zakona, zainteresovane strane su se u proteklih par meseci upoznavale sa odredbama novog zakona. Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima nastale su kao posledica ukazivanja zainteresovanih strana na pojedine nejasnoće koje bi odredbe novog zakona mogle da izazovu u praksi.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima vrše se tehničke ispravke i pojašnjenja određenih instituta, kako bi se izbegla razna tumačenja koja se u praksi mogu pojaviti i uneti pravnu nesigurnost.

1. Određivanje problema koje zakon treba da reši

Kao što je u uvodnom delu Analize efekata propisa navedeno problemi koje ovaj zakon treba da reši ogledaju se u potrebi otklanjanja nejasnoća i regulisanja otvorenih pitanja. Naime, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima vrše se tehničke ispravke i pojašnjenja određenih instituta, kako bi se izbegla razna tumačenja koja se u praksi mogu pojaviti i uneti pravnu nesigurnost

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Ciljevi koji se donošenjem ovog zakona postižu ogledaju se u pojašnjenju određenih instituta radi uspostavljanja pravne sigurnosti.

3. Druge mogućnosti za rešavanje problema

U toku analize razmatrano je nekoliko relevantnih mogućnosti:

status quo – ne menjanje važećeg Zakona o privrednim društvima. Ova opcija nije bila moguća iz razloga što bi u tom slučaju brojna pitanja ostala nejasna što bi dovelo do velike pravne nesigurnosti, raznih tumačenja i neujednačene prakse.

donošenje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima pokazalo se kao najefikasnije rešenje.

donošenje novog Zakona. Ovo rešenje pokazalo se kao neprihvatljivo iz razloga što su izmene tehničke prirode i ne postoji potreba za donošenjem novog zakona, a imajući u vidu da je isti donet pre 6 meseci.

4. Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema

Donošenjem Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima izbegavaju se problemi koji bi mogli da se pojave u praksi usled postojećih nejasnoća i raznih tumačenja, kao i mogućnost prinudne likvidacije velikog broja privrednih subjekata.

5. Na koga će i kako uticati predložena rešenja

Po svojoj prirodi odredbe ovog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima imaju efekat na sva privredna društva kao i preduzetnike.

6. Da li pozitivni efekti opravdavaju troškove

Privredni subjekti neće imati dodatne troškove. Naime, ovim zakonom smanjiće se troškovi privrednih subjekata odnosno akcionarskih društava imajući u vidu izmene odredbi koje se odnose na obavezu usklađivanja postojećih akcionarskih društava koja je nastala kao posledica inicijativa velikog broja privrednih subjekata. Iz tog razloga pojašnjene su odredbe o obavezi usklađivanja osnivačkog akta akcionarskog društva, a propisan je i duži rok za njihovo usklađivanje, odnosno propisano je da postojeća akcionarska društva koja ne izvrše promene iz člana 592. st. 1. do 3. Zakona do dana početka primene ovog zakona dužna su da te promene izvrše na prvoj narednoj skupštini nakon dana početka primene ovog zakona, a najkasnije do 30. juna 2012. godine, iz čega proizilazi da akcionarska društva neće morati da zakazuju vanredne sednice Skupštine.

Jedan od pozitivnih efekata ovog zakona ogleda se i u brisanju odredbi o smanjenju osnovnog kapitala u slučaju gubitka, odnosno odredbi koje su u slučaju negativnog kapitala predviđale prinudnu likvidaciju, a sve iz razloga što bi prema podacima Agencije za privredne registre nad velikim brojem privrednih društava bio pokrenut postupak prinudne likvidacije, što se vidi iz priložene tabele. Sa druge strane usvajanjem amandmana tj. smanjenje visine minimalnog osnovnog kapitala za društvo s ograničenom odgovornošću na 100 dinara učinilo je ove odredbe suvišnim kada je reč o društvima s ograničenom odgovornošću.

Pregled pravnih lica koja su iskazala negativan kapital (gubitak iznad visine kapitala) u finansijskim izveštajima za 2010. godinu Pravna forma Broj Ortačko društvo 551 Komanditno društvo 98 Društvo sa ograničenom odgovornošću 21.014 Otvoreno akcionarsko društvo 541 Zatvoreno akcionarsko društvo 52 Društveno preduzeće 260 Javno preduzeće 38 Zadruga 446 Poslovno udruženje 11 Drugo 62 Ogranak stranog pravnog lica 63   23.136

7.Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove

Ovaj zakon je i nastao kao posledica ukazivanja zainteresovanih strana na određene propuste, odnosno nejasnoće koje postoje u novom zakonu o privrednim društvima. Kao što je već u uvodnom delu napomenutu kako je je novim Zakonom o privrednim društvima propisana odložena primena zakona, zainteresovane strane su se u proteklih par meseci upoznavale sa odredbama novog zakona. Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima nastale su kao posledica ukazivanja zainteresovanih strana na pojedine nejasnoće koje bi odredbe novog zakona mogle da izazovu u praksi.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku saglasno odredbi člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11) u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po privredu, odnosno da bi se obezbedili uslovi za nesmetan početak primene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11), koji počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 4.

Društvo ima pretežnu delatnost, KOJA SE REGISTRUJE U SKLADU SA ZAKONOM O REGISTRACIJI, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Posebnim zakonom može se usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

Članovi društva

Član 9.

Lica koja osnivaju društvo i lica koja mu naknadno pristupe su:

1) u ortačkom društvu – ortaci;

2) u komanditnom društvu – komplementari i komanditori;

3) u društvu s ograničenom odgovornošću – članovi društva s ograničenom odgovornošću;

4) u akcionarskom društvu – akcionari.

Zajednički naziv za lica iz stava 1. ovog člana je član društva.

Član društva može biti fizičko i pravno lice.

ORTACI, KOMPLEMENTARI, KOMANDITORI I ČLANOVI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU I PODACI O NJIMA, REGISTRUJU SE U SKLADU SA ZAKONOM O REGISTRACIJI.

Adresa za prijem elektronske pošte

Član 21.

Društvo može da ima adresu za prijem elektronske pošte, KOJA SE REGISTRUJE U SKLADU SA ZAKONOM O REGISTRACIJI.

Urednost dostavljanja elektronskog dokumenta društvu određuje se u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski dokument.

Poslovno ime preduzetnika

Član 86.

Preduzetnik obavlja delatnost pod poslovnim imenom.

Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, oznaku „preduzetnik” ili „pr” i sedište i adresu.

Poslovno ime iz stava 2. ovog člana može da sadrži i poseban naziv kao i oznake kojima se bliže određuje predmet poslovanja preduzetnika.

Poslovno ime preduzetnika mora da se razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom, odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika.

„POSLOVNO IME PREDUZETNIKA REGISTRUJE SE U SKLADU SA ZAKONOM O REGISTRACIJI.“

Na poslovno ime preduzetnika shodno se primenjuju odredbe čl. 23. do 27. i čl. 29. i 30. ovog zakona.

Sedište preduzetnika i izdvojeno mestoobavljanja delatnosti

Član 87.

Sedište preduzetnika je mesto iz koga upravlja obavljanjem delatnosti.

Preduzetnik može obavljati delatnost i izvan sedišta, u skladu sa zakonom (izdvojeno mesto).

Izdvojeno mesto registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Preduzetnik može obavljati delatnost i van određenog prostora (po pozivu stranke, od mesta do mesta i sl.) kada je po prirodi same delatnosti takvo obavljanje delatnosti jedino moguće ili uobičajeno.

Preduzetnik je dužan da istakne svoje poslovno ime u svom sedištu, kao i na svakom izdvojenom mestu, osim u slučaju iz stava 4. ovog člana.

Mesto obavljanja delatnosti mora ispunjavati uslove utvrđene propisima za obavljanje te delatnosti.

ADRESA SEDIŠTA PREDUZETNIKA REGISTRUJE SE U SKLADU SA ZAKONOM O REGISTRACIJI.

Smanjenje osnovnog kapitala u slučaju gubitka

Član 148.

Ako iz godišnjih finansijskih izveštaja proizlazi da je usled gubitka neto imovina društva manja od vrednosti osnovnog kapitala, društvo je u obavezi da, najkasnije u roku od 30 dana od poslednjeg dana roka za registraciju godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo i reviziju, sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala.

Na postupak smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa stavom 1. ovog člana ne primenjuju se odredbe člana 319. ovog zakona o zaštiti poverilaca.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, ako bi nakon smanjenja osnovni kapital imao vrednost nižu od iznosa minimalnog osnovnog kapitala iz člana 145. ovog zakona, društvo je u obavezi da istovremeno izvrši i povećanje osnovnog kapitala po drugom osnovu kako bi osnovni kapital društva bio najmanje jednak minimalnom osnovnom kapitalu.

2. Akcije i druge hartije od vrednosti

Opšta pravila

Član 248.

Akcije koje izdaje društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, a na registraciju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) njihovog izdavanja, zakonitih imalaca, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis prava trećih lica na akcijama primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Akcija je nedeljiva.

Statutom akcionarskog društva utvrđuju se vrste i klase akcija, kao i vrste i bitni elementi drugih hartija od vrednosti, koje društvo može izdavati.

Odluka o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti mora da sadrži sve njihove bitne elemente u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

AKCIJE KOJE IZDAJE DRUŠTVO IZDAJU SE U DEMATERIJALIZOVANOJ FORMI I GLASE NA IME, A NA REGISTRACIJU U CENTRALNOM REGISTRU, DEPOU I KLIRINGU HARTIJA OD VREDNOSTI (U DALJEM TEKSTU: CENTRALNI REGISTAR) NJIHOVOG IZDAVANJA, ZAKONITIH IMALACA, PRENOSA AKCIJA, PRENOSA PRAVA IZ AKCIJA, OGRANIČENJA PRAVA IZ AKCIJA I UPIS PRAVA TREĆIH LICA NA AKCIJAMA PRIMENJUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA.

AKCIJA IZ STAVA 1. JE NEDELJIVA.

ODLUKA O IZDAVANJU AKCIJA, ODNOSNO DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI MORA DA SADRŽI SVE NJIHOVE BITNE ELEMENTE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA.

IZDAVANJE AKCIJA I DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI JAVNOM PONUDOM VRŠI SE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA.

Sopstvene akcije i uslovi sticanja

Član 282.

Sopstvene akcije u smislu ovog zakona su akcije koje je društvo steklo od svojih akcionara.

Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiče u svoje ime a za račun društva pod sledećim uslovima:

1) da je skupština donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;

2) da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;

3) da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene;

4) U SLUČAJU JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA, DA UKUPNA NOMINALNA VREDNOST, ODNOSNO RAČUNOVODSTVENA VREDNOST KOD AKCIJA BEZ NOMINALNE VREDNOSTI TAKO STEČENIH AKCIJA, UKLJUČUJUĆI I RANIJE STEČENE SOPSTVENE AKCIJE, NE PRELAZI 10% OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA.

Odluka iz stava 2. tačka 1) ovog člana sadrži uslove sticanja i raspolaganja ovim akcijama, a naročito:

1) maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču;

2) rok u kome društvo može steći sopstvene akcije, koji ne može biti duži od dve godine;

3) minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, ako se sopstvene akcije stiču uz naknadu;

4) način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.

Izuzetno, društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke iz stava 2. tačka 1) ovog člana, a na osnovu odluke odbora direktora, odnosno nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno:

1) u slučaju javnog akcionarskog društva, ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo, u kom slučaju je odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno, obavezan da na prvoj sledećoj sednici skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo;

2) ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova odbora direktora, odnosno izvršnog i nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da je takva mogućnost predviđena statutom i da su izdvojene rezerve za ove namene.

Odbor direktora, odnosno izvršni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno, u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su uslovi iz stava 2. tač. 2) do 4) ovog člana ispunjeni i da o tome sačini pisani izveštaj.

Postupak sticanja sopstvenih akcija

Član 285.

Odbor direktora, odnosno izvršni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno je dužan da, u skladu sa odlukom o sticanju sopstvenih akcija iz člana 282. stav 2. tačka 1) ovog zakona i člana 282. stav 4. ovog zakona, uputi ponudu za otkup svim akcionarima te klase akcija.

Ponuda iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) vrstu, klasu i broj akcija koje društvo želi da stekne;

2) cenu koju je društvo spremno da plati ili način njenog utvrđivanja;

3) način i rok za isplatu cene;

4) postupak i rok u kojem akcionari mogu odgovoriti na ponudu društva, koji ne može biti kraći od 15 dana.

Ponuda iz stava 1. ovog člana upućuje se shodnom primenom odredaba člana 335. ovog zakona o slanju poziva za skupštinu akcionara.

Ako je ukupan broj akcija koje akcionari društvu ponude na prodaju veći od broja akcija iz stava 2. tačka 1) ovog člana, društvo će od svakog akcionara otkupiti srazmeran broj akcija koje akcionar ponudi na prodaju, s tim što će se prilikom obračuna srazmernog broja akcija uzeti u obzir samo ceo broj akcija.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno, može odlučiti da društvo stekne i veći broj akcija, ali ne više od broja akcija navedenih u odluci iz člana 282. stav 2. tačka 1) ovog zakona, a ako je broj akcija koje društvo stiče manji od ukupnog broja akcija koje akcionari ponude na prodaju, društvo je u obavezi da poštuje princip srazmernosti iz stava 4. ovog člana.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se kod sticanja sopstvenih akcija u slučajevima iz ČLANA 282. STAV 4. TAČKA 1) I člana 284. tač. 1) do 5) ovog zakona.

Obaveza otuđenja sopstvenih akcija

Član 287.

Ako je društvo steklo sopstvene akcije suprotno odredbama čl. 282. i 284. ovog zakona, ono je u obavezi je da ih otuđi ili poništi u roku od godinu dana od dana sticanja.

Sopstvenim akcijama stečenim u skladu sa članom 282. stav 4. tačka 1) ovog zakona društvo raspolaže u skladu sa propisima koji uređuju tržište kapitala.

Sopstvene akcije stečene u skladu sa članom 282. stav 4. tačka 2) ovog zakona društvo je u obavezi da raspodeli licima utvrđenim u odluci o sticanju u roku od godinu dana od dana sticanja.

Ako je društvo steklo sopstvene akcije u skladu sa članom 284. tač. 1) do 5) ČLANOM 282. I ČLANOM 284. TAČ. 1) DO 5) ovog zakona čija je nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti veća od 10% osnovnog kapitala, u obavezi je da ih u roku od dve TRI godine od dana sticanja otuđi tako da ukupna vrednost tako stečenih sopstvenih akcija društva ne bude veća od 10% osnovnog kapitala.

Ako društvo ne raspodeli, odnosno ne otuđi sopstvene akcije u rokovima iz st. 3. i 4. ovog člana, odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno u obavezi je da ih, bez posebne odluke skupštine, odmah po isteku roka poništi i po tom osnovu smanji osnovni kapital društva.

Osnovi i iznos uslovnog povećanja osnovnog kapitala

Član 301.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala društva sprovodi se samo u obimu potrebnom za:

ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije društva;

ostvarivanje prava imalaca varanata na kupovinu akcija društva;

ostvarivanje prava zaposlenih, direktora i članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, na kupovinu akcija društva, ako je to određeno statutom;

sprovođenje postupka statusne promene.

Iznos povećanja osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana u momentu donošenja odluke ne može biti veći od:

50% osnovnog kapitala društva, u slučaju iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana;

3% osnovnog kapitala društva, u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana;

10% osnovnog kapitala društva, u slučaju iz stava 1. tačka 4) ovog člana.

IZNOS POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U MOMENTU DONOŠENJA ODLUKE NE MOŽE BITI VEĆI OD 50% OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA, OSIM U SLUČAJU IZ STAVA 1. TAČKA 3) OVOG ČLANA KADA NE MOŽE BITI VEĆI OD 3% OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA.

Odluka skupštine o uslovnom povećanju osnovnog kapitala koja nije u skladu sa odredbama ovog člana ništava je.

Smanjenje osnovnog kapitala u slučaju gubitka

Član 315.

Ako iz godišnjih finansijskih izveštaja proizilazi da je usled gubitka neto imovina društva manja od vrednosti osnovnog kapitala, društvo je u obavezi da najkasnije u roku od šest meseci od kraja poslovne godine na koju se odnose ti finansijski izveštaji sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala.

Na postupak smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa stavom 1. ovog člana ne primenjuju se odredbe člana 319. ovog zakona o zaštiti poverilaca.

Ako bi nakon smanjenja osnovnog kapitala isti imao vrednost nižu od iznosa minimalnog osnovnog kapitala iz člana 293. ovog zakona, društvo je dužno da istovremeno izvrši i povećanje osnovnog kapitala po drugom osnovu kako bi osnovni kapital društva bio najmanje jednak minimalnom osnovnom kapitalu ili da promeni pravnu formu u formu društva za koju ispunjava uslov u pogledu minimalnog osnovnog kapitala.

Ako društvo ne postupi u skladu sa st. 1. ili 3. ovog člana, pokreće se postupak prinudne likvidacije društva.

Punomoćje za glasanje

Član 344.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Društvo ne može da propiše posebne uslove koje mora da ispunjava punomoćnik niti ograničiti njihov broj.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) ovog zakona;

3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, OSIM AKO JE TA OBAVEZA ISKLJUČENA STATUTOM.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, ako je društvo omogućilo takav način davanja punomoćja.

Javno akcionarsko društvo je dužno da omogući davanje punomoćja za glasanje elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Statutom javnog društva mora se predvideti najmanje jedan način na koji akcionar ili punomoćnik može obavestiti društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem, pri čemu se mogu propisivati samo formalni zahtevi koji su neophodni za identifikaciju akcionara i utvrđivanje sadržine punomoćja za glasanje.

Društvo može propisati obaveznu upotrebu određenog formulara za davanje punomoćja, pod uslovom da taj formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

Statutom ili poslovnikom skupštine može se predvideti da su akcionar ili punomoćnik dužni da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana održavanja sednice, s tim što kao poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje ne može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Nalozi i uputstva iz stava 14. ovog člana moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava 14. ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Pristup aktima i dokumentima društva

Član 465.

Odbor direktora, odnosno izvršni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno, dužan je da akte i dokumenta iz člana 464. stav 1. tač. 1) do 5) i 8) TAČ. 1) DO 5) I TAČKA 9) ovog zakona, kao i finansijske izveštaje društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa članom 81. ovog zakona, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Smatraće se da je obaveza iz stava 1. ovog člana izvršena u pogledu dokumenata iz stava 1. ovog člana za koje je društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice društva, bez naknade.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je imenovan sekretar društva on je odgovoran za izvršavanje obaveze iz stava 1. ovog člana.

Pravo akcionara iz stava 1. ovog člana može biti ograničeno samo u meri u kojoj je to potrebno radi uobičajene identifikacije akcionara.

Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Član 474.

Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku:

1) o promeni statuta društva kojom se umanjuju njegova prava predviđena statutom ili zakonom;

2) o statusnoj promeni;

3) o promeni pravne forme;

4) o promeni vremena trajanja društva;

5) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti;

6) kojom se menjaju njegova druga prava, ako je statutom određeno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i na naknadu tržišne vrednosti akcija u skladu sa ovim zakonom;

7) o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava 1. ovog člana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o pitanjima iz stava 1. ovog člana.

Akcionar koji zatraži od društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. ovog zakona ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora društva ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl. 475. i 476. ovog zakona.

NA POVLAČENJE AKCIJA IZ STAVA 1. TAČKA 7) OVOG ČLANA PRIMENJUJU SE ODGOVARAJUĆE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA.

Odluka o promeni pravne forme društva

Član 481.

Odluka o promeni pravne forme društva sadrži naročito:

1) poslovno ime i adresu sedišta društva koje sprovodi postupak promene pravne forme;

2) označenje nove pravne forme društva;

3) podatke o načinu i uslovima konverzije udela u društvu u akcije ili obratno, odnosno konverzije udela jedne pravne forme društva u udele druge pravne forme društva, u zavisnosti od konkretne promene pravne forme.

Odluka o promeni pravne forme društva donosi se:

1) jednoglasno od strane ortaka, komplementara, odnosno članova društva s ograničenom odgovornošću, ako osnivačkim aktom nije drugačije određeno;

2) tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ako statutom nije određena veća većina.

U AKCIONARSKOM DRUŠTVU ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME DONOSI SE TROČETVRTINSKOM VEĆINOM GLASOVA PRISUTNIH AKCIONARA, AKO STATUTOM NIJE ODREĐENA VEĆA VEĆINA.

Istovremeno sa odlukom iz stava 2. IZ STAVA 1. ovog člana članovi društva, odnosno skupština usvaja:

1) izmene osnivačkog akta;

2) statut, u slučaju promene pravne forme u akcionarsko društvo;

3) odluku ili odluke kojom se imenuju članovi organa društva.

Odluka o statusnoj promeni

Član 498.

Odlukom o statusnoj promeni skupština odobrava:

1) plan podele, koji je usvojio odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno;

2) ugovor o statusnoj promeni, ako je taj ugovor zaključen do dana održavanja sednice skupštine;

3) nacrt ugovora o statusnoj promeni, ako taj ugovor nije zaključen do dana održavanja sednice skupštine.

Odluka o statusnoj promeni društva donosi se jednoglasno od strane ortaka, komplementara, članova društva s ograničenom odgovornošću, odnosno akcionara, ako osnivačkim aktom nije drugačije određeno.

Izuzetno U slučaju javnog akcionarskog društva odluka o statusnoj promeni društva donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ako statutom nije određena veća većina.

U SLUČAJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ODLUKA O STATUSNOJ PROMENI DRUŠTVA DONOSI SE TROČETVRTINSKOM VEĆINOM GLASOVA PRISUTNIH AKCIONARA, AKO STATUTOM NIJE ODREĐENA VEĆA VEĆINA.

Ako kao rezultat statusne promene određeni članovi društva prenosioca postaju članovi društva sticaoca koji neograničeno solidarno odgovaraju za njegove obaveze, odluka o statusnoj promeni može se doneti samo uz njihovu saglasnost.

Skupština je dužna da istovremeno sa donošenjem odluke iz stava 1. ovog člana:

1) usvoji izmene i dopune osnivačkog akta, odnosno statuta u slučaju akcionarskog društva, ako društvo nastavlja da postoji;

2) usvoji osnivački akt društva koje nastaje statusnom promenom, kao i statut tog društva ako je ono akcionarsko društvo.

U slučaju akcionarskog društva, odluka iz stava 1. ovog člana mora da sadrži odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, kao i predsednika nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. ovog zakona.

Specifičnost u vezi sa ogrankom stranogprivrednog društva

Član 573.

Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.

Na delatnosti ogranka stranog privrednog društva shodno se primenjuju odredbe člana 4. ovog zakona.

Odluka o obrazovanju ogranka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

naziv i adresu ogranka;

pretežnu delatnost ogranka;

lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika;

naziv i sedište registra u kom je osnivač ogranka registrovan;

naziv, pravnu formu i sedište osnivača ogranka;

matični/registarski broj osnivača ogranka;

lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika osnivača ogranka;

podatak o registrovanom kapitalu osnivača, ako se prema pravu države u kojoj je registrovan osnivač takav podatak registruje.

Prilikom registracije ogranka iz stava 1. ovog člana registruju se podaci iz stava 2. STAVA 3. ovog člana, a u skladu sa zakonom o registraciji registruju se i:

1) promene podataka iz stava 2 STAVA 3. ovog člana;

2) finansijski izveštaji osnivača koji su sastavljeni, podvrgnuti reviziji i obelodanjeni na osnovu prava države po kojem osnivač ima tu obavezu.

3) prestanak ogranka.

Osnivački akt poslovnog udruženja

PROMENA PRAVNE FORME POSLOVNOG UDRUŽENJA

Član 579.

POSLOVNO UDRUŽENJE NE MOŽE PROMENITI PRAVNU FORMU U FORMU PRIVREDNOG DRUŠTVA.

Osnivački akt poslovnog udruženja je ugovor koji potpisuju svi članovi čiji se potpisi overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Osnivački akt poslovnog udruženja sadrži naročito:

1) poslovno ime, sedište i matični/registarski broj članova poslovnog udruženja;

2) poslovno ime i sedište poslovnog udruženja;

3) cilj osnivanja poslovnog udruženja;

4) delatnost poslovnog udruženja;

5) određivanje organa poslovnog udruženja i njihovih nadležnosti;

6) vreme trajanja poslovnog udruženja;

7) obaveze članova poslovnog udruženja;

8) pristupanje, istupanje i isključenje članova.

Za obaveze u pravnom prometu poslovno udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom, a članovi na način određen osnivačkim aktom.

Svi članovi poslovnog udruženja imaju jednaka prava i obaveze, osim ako je osnivačkim aktom drugačije određeno.

Poslovno udruženje ne može promeniti pravnu formu u formu privrednog društva.

Primena odredaba o društvu s ograničenom odgovornošću

SHODNA PRIMENA PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE POLOŽAJ UDRUŽENJA

Član 580.

NA PITANJA U VEZI SA POSLOVNIM UDRUŽENJIMA KOJA NISU UREĐENA OVIM ZAKONOM SHODNO SE PRIMENJUJU PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE POLOŽAJ UDRUŽENJA.

Na poslovno udruženje shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o društvu s ograničenom odgovornošću, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Privredni prestupi privrednog društva i odgovornog lica

Član 585.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo ako:

1) obavlja delatnost bez prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa, ako je isto kao uslov za obavljanje te delatnosti propisano posebnim zakonom (član 4. stav 2. ovog zakona);

2) u poslovanju poslovno ime i druge obavezne podatke ne upotrebljava u skladu sa članom 25. ovog zakona ili posluje pod poslovnim imenom pod kojim krši ograničenja iz člana 27. stav 1. ovog zakona;

3) ne smanji osnovni kapital kada iz godišnjeg finansijskog izveštaja proizilazi da je usled gubitka neto imovina društva pala ispod vrednosti tog osnovnog kapitala (čl 148. i 315. ovog zakona);

4) pruža finansijsku podršku za sticanje svojih udela ili akcija (čl. 154. stav 1. i član 279. ovog zakona);

5) vrši plaćanja članovima suprotno odredbama o ograničenju plaćanja (čl. 184. i 275. ovog zakona);

6) ako ne otuđi, poništi ili raspodeli sopstvene akcije u skladu sa obavezom otuđenja sopstvenih akcija (član 287. ovog zakona);

7) ne drži i ne čuva akta i dokumenta u skladu ovim zakonom (član 240, član 348. stav 7. i član 464. ovog zakona);

8) smanjenje kapitala vrši suprotno odredbama o zaštiti poverilaca (član 319. ovog zakona);

9) prilikom statusne promene povredi zabranu stvaranja prividnog kapitala (član 503. ovog zakona);

10) za vreme likvidacije preduzima nove poslove ili članovima isplaćuje dividende ili raspodeljuje imovinu (član 531. i član 535. stav 3. ovog zakona);

11) ne sastavi dokumente koje nakon isplate poverilaca treba da sastavi u skladu sa članom 540. ovog zakona;

12) kao kontrolisano društvo isplati, odnosno kao kontrolno društvo primi naknadu po osnovu ugovora o kontroli i upravljanju, ako je kontrolisano društvo poslovalo sa gubitkom (član 561. ovog zakona);

13) ne pruži odgovarajuću zaštitu poveriocu kontrolisanog društva, pošto mu je prestalo svojstvo kontrolnog društva, u skladu sa članom 566. ovog zakona;

14) se ne uskladi sa odredbama ovog zakona ili se ne uskladi u propisanom roku u skladu sa ovim zakonom.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u društvu novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 dinara.

Obaveza usklađivanja kapitala

Usklađivanje osnovnog kapitala i poslovnog imena

Član 589.

Postojeća društva dužna su da svoj OSNOVNI kapital usklade sa odredbama ovog zakona do dana početka primene ovog zakona DO 1. JANUARA 2014. GODINE, osim u pogledu uloga u radu i uslugama koji su upisani ili uplaćeni do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Registrator koji vodi registar privrednih subjekata će u roku od 30 dana OD 90 DANA od dana početka primene ovog zakona po službenoj dužnosti osnovni kapital postojećih društava koji je registrovan u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 61/05 i 111/09 – dr.zakon) iskazati u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan uplate odgovarajućeg uloga, PRI ČEMU SE UDELI ČLANOVA DRUŠTVA U OSNOVNOM KAPITALU DRUŠTVA NE MENJAJU, A U SLUČAJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA U IZNOSU OSNOVNOG KAPITALA KOJI JE UPISAN U CENTRALNOM REGISTRU.

Obaveza usklađivanja postojećih akcionarskih društava

Član 592.

Postojeća akcionarska društva dužna su da svoj osnivački akt usklade sa odredbama ovog zakona do dana početka primene ovog zakona 30. JUNA 2012. GODINE.

USKLAĐIVANJE OSNIVAČKOG AKTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠI SE TAKO DA TAJ AKT SADRŽI:

1) POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA;

2) PRETEŽNU DELATNOST DRUŠTVA;

3) IZNOS NOVČANOG I NENOVČANOG DELA OSNOVNOG KAPITALA KOJI JE UPISAN U

CENTRALNOM REGISTRU, SA NAZNAKOM O UKUPNOM IZNOSU NOVČANIH I NENOVČANIH ULOGA KOJI SU UPLAĆENI, ODNOSNO UNETI U DRUŠTVO;

4) PODATKE O VRSTAMA I KLASAMA AKCIJA KOJE JE DRUŠTVO IZDALO, SA BITNIM ELEMENTIMA SVAKE KLASE AKCIJA U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA.

Postojeća akcionarska društva dužna su da svoj statut I ORGANE usklade sa odredbama ovog zakona, do dana početka primene ovog zakona 30. JUNA 2012. GODINE, odnosno da u istom roku donesu statut ako ga nisu donela do dana stupanja na snagu ovog zakona, A TIM STATUTOM MOGU IMENOVATI DIREKTORE, KAO I ČLANOVE NADZORNOG ODBORA, AKO JE UPRAVLJANJE DRUŠTVOM DVODOMNO.

Postojeća otvorena i zatvorena akcionarska društva usklađuju se U SMISLU ST. 1, 2. I 3. OVOG ČLANA sa odredbama ovog zakona kojima se uređuju akcionarska društva, a otvorena akcionarska društva i sa odredbama ovog zakona kojima se uređuju javna akcionarska društva.

Postojeća akcionarska društva dužna su da izvršene promene iz stava 1. ovog člana registruju u skladu sa zakonom o registraciji, u roku od tri meseca od dana početka primene ovog zakona A NAJKASNIJE DO 15. JULA 2012. GODINE.

Nad postojećim akcionarskim društvima koja ne postupe u skladu sa odredbama stava 4. STAVA 5. ovog člana registrator koji vodi registar privrednih subjekata pokreće postupak prinudne likvidacije.

NA POSTOJEĆA AKCIONARSKA DRUŠTVA DO NJIHOVOG USKLAĐIVANJA U SMISLU OVOG ČLANA PRIMENJIVAĆE SE ODREDBE OVOG ZAKONA PRI ČEMU:

1) ODREDBE OSNIVAČKOG AKTA, STATUTA I DRUGIH OPŠTIH AKATA TIH DRUŠTAVA PRIMENJIVAĆE SE AKO NISU U SUPROTNOSTI SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA;

2) POSTOJEĆI UPRAVNI ODBORI OBAVLJAĆE NADLEŽNOSTI ODBORA DIREKTORA U SMISLU OVOG ZAKONA.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA

PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač propisa – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

2. Naziv propisa na srpskom i engleskom jeziku

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Draft Law on Amendments to Company Law

Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

Predlog zakona je usklađen sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, Naslov V-Poglavlje II: Poslovno nastanjivanje

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima je delimično usklađen sa članom 52, 53. i 54. Sporazuma, Naslov V-Poglavlje II: Poslovno nastanjivanje, s obzirom da se donosi radi otklanjanja nejasnoća i regulisanja otvorenih pitanja koja bi mogla izazvati različita tumačenja odredbi Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11). Zakonom o privrednim društvima, kao i njegovim izmenama je regulisan pravni položaj privrednih društava, ogranaka i predstavništva stranih privrednih društava i poslovnih udruženja. Na ovaj način se omogućava jednak tretman domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica u pogledu mogućnosti osnivanja privrednih subjekata, čime je postignut visok stepen usaglašenosti sa navedenim odredbama Sporazuma.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazum

Predlog zakona je usklađen i sa članom 72. Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Predlog zakona je delimično usklađen sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, potpuno usklađivanje se očekuje u daljem postupku pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima je zajedno sa Zakonom o privrednim društvima sastavni deo kompanijskog zakonodavstva koje je navedeno u poglavljima Nacionalnog plana integracije Republike Srbije u Evropsku uniju, poglavlje Poslovno nastanjivanje i Kompanijsko pravo.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Primarni izvori prava Evropske unije i uslađenost sa njima:

Predlog zakona je delimično usklađen sa Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, članom 49, 50. i 54. koji se odnose na poslovno nastanjivanje.

b) sekundarni izvori Evropske unije i uslađenost sa njima:

Sekundarni izvori Evropske unije sa kojima je ovaj zakon usaglašen su isti kao i kod Zakona o privrednim društvima, to su: direktiva 2009/101/EC, direktiva 77/91/EEC, direktiva 2006/68/EC i direktiva 78/855/EES.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i uslađenost sa njima: /

d) rok u kome je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Rok nije predviđen.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, treba konstatovati tu činjenicu.

/

6. Da li su prethodni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Gore navedene direktive su prevedene na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Propis još uvek nije preveden ni na jedan službeni jezik EU.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi propisa nisu učestvovali strani konsultanti, te stoga ne postoji posebno mišljenje konsultanata o usklađenosti. Tabela usklađenosti Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima privrednim društvima sa direktivom 2007/36/EZ

Naziv propisa EU Direktiva 2007/36/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 11. jula 2007. godine o uživanju određenih prava akcionara u društvima koja se kotiraju na berzi (Službeni list L 184 od 14.07.2007) Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies (OJ L 184, 14.07.2007) „CELEX” oznaka EU propisa 32007L0036 Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa Ovlašćeni predlagač – Vlada, Obrađivač – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4. datum izrade tabele09.12.2011 Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Draft Law on Amendments to Company Law Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI-a 2004-1-3610(Napomena: broj je vezan za Zakon o privrednim društvima.Ovaj propis, Predlog zakona o izmenama i dopunama ZPD-a nije planiran, tako da nema svoj broj) 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1.1 Subject-matter and scope Neprenosivo Odredba objašnjava predmet regulacije 1.2 Neprenosivo Odredba objašnjava pojmove 1.3a Neprenosivo Odredba objašnjava moguće izuzetke 1.3b Neprenosivo Odredba objašnjava moguće izuzetke 1.3c Neprenosivo Odredba objašnjava moguće izuzetke 2.1a Definition ofregulated market Berzansko tržište Neprenosivo Nije predmet ovog zakona 2.1b Definition of shareholder Akcionar Potpuno usklađeno Odredba objašnjava pojam akcionara 2.1c Definition of proxy Punomoćnik 3 Further national measures Neprenosivo Odredba objašnjava moguće alternative 10.1.1 Every shareholder shall have the right to appoint any other natural or legal person as a proxy holder to attend and vote at a general meeting in his name 11. Imenovanje punomoćnika za glasanje Potpuno usklađeno Precizira se da ako punomoćje daje fizičko lice punomoćniku za glasanje na sednici skupštine ono ne mora biti overeno, ako je to isključeno statutom Izmene i dopune zakona o privrednim društvima isključuju obaveznu overnu punomoćja Nije bilo potrebe popunjavati potpuno tablicu, jer se nigde drugo ne menja odredba zakona u odnosu na tablicu koja je dostavljena uz ZPD

Tabela usklađenosti Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima sa direktivom 2009/101/EZ

1. Naziv propisa EU Direktiva 2009/101/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 16. septembra 2009. godine o usklađivanju zaštitnih mera, u cilju zaštite interesa članova i drugih lica, koje se zahtevaju od kompanija u državama članicama u smislu drugog stava člana 48. Ugovora, kako bi se obezbedila ujednačenost ovih zaštitnih mera (Službeni glasnik L 258 od,01.10.2009. godine)Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent (OJ L 258, 01.10.2009) 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32009L0101 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisaOvlašćeni predlagač – Vlada, Obrađivač – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4. datum izrade tabele09.12.2011 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Draft Law on Amendments to Company Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI-a2004-1-3610(Napomena: broj je vezan za Zakon o privrednim društvima.Ovaj propis, Predlog zakona o izmenama i dopunama ZPD-a nije planiran, tako da nema svoj broj) 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU Chapter 1 Scope 2.1.a Measures required to ensure compulsory disclosure by companies fololowing documents and particulars:- act of constitution and statues 1. Registracija osnivačkih akata i statuta Potpuno usklađeno Ispravlja se propust i precizira se da je predmet registracije i pretežna delatnost društva Širim tumačenjem navedene odredbe direktive (jer je sastavni deo osnivačkog akta delatnost privrednog društva) utvrđeno je da je bilo potrebno i kod pretežne delatnosti (član 4. ZPD-a) navesti da je ona predmet registracije 2.1.a Measures required to ensure compulsory disclosure by companies fololowing documents and particulars:- act of constitution and statues 2. Registracija osnivačkih akata i statuta Potpuno usklađeno Ispravlja se propust i precizira se da su predmet registracije: ortaci, komplementari, komanditori i članovi doo-a i podaci o njima Širim tumačenjem navedene odredbe direktive (jer je sastavni deo osnivačkog akta podatak o članovima) utvrđeno je da je bilo potrebno i kod čl 9. ZPD-a navesti da su predmet registracije članovi 2.1.a Measures required to ensure compulsory disclosure by companies fololowing documents and particulars:- act of constitution and statues 3. Registracija osnivačkih akata i statuta Potpuno usklađeno Ispravlja se propust i precizira se da je predmet registracije adresa za prijem elektronske pošte -isto kao komentar iznad- 2.1.a Measures required to ensure compulsory disclosure by companies fololowing documents and particulars:- act of constitution and statues 4. Registracija osnivačkih akata i statuta Potpuno usklađeno Precizira se da je predmet registracije poslovno ime preduzetnika Preduzetnici ne donose osnivački akt, ali se njihovo poslovno ime navedeno u registracionoj prijavi registruje u registru 2.1.a Measures required to ensure compulsory disclosure by companies fololowing documents and particulars:- act of constitution and statues 5. Registracija osnivačkih akata i statuta Potpuno usklađeno Precizira se da je predmet registracije adresa sedišta preduzetnika -isto kao komentar iznad- 2.1.b -duration of the company Vreme trajanja društva Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 2.1.c – complete text and date of amended document Izmene osnivačkih akata Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 2.1.d.i -appointment persons and body who represent the company Zastupnici Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 2.1.d.ii -persons who take part in administration or control of the company Nadzorni odbor Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 2.1.e -the amount of the subscribed capital Registracija upisanog kapitala Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 2.1.f – the accounting documents for each financial year Finansijski izveštaji Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11).

2.1.g – change of the registered office of the company Promena sedišta Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 2.1.h -winding-up of the company Likvidacija kompanije Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 2.1.i -decleration of nullity of the company by the courts Utvrđenje ništavosti regitracije osnivanja privrednog društva i preduzetnika Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 2.1.j -the appointment of liquidators Likvidacioni upravnici Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 2.1.k -termination of the liquidation Okončanje likvidacije Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.1 Central register of companies Registar privrednih subjekata Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.2 ”By electronic means„ Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.3.1 All documents in the register Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.3.2 Documents of companies by electronic means Dostava dokumentacije u elektronskom obliku Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.3.3 Documents in register in electronic form Elektronski dokumenti Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.3.4 Converted paper documents in electronic form Izuzetak od obaveze prebacivanja papirnih dokumenata u elektronsku formu Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.4.1 A copy of documents on application Kopiranje dokumenata Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.4.2 A copy of documents on application at least 10 years Izdavanje kopija ina osnovu zahteva koji je podnet elektronskim putem Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.4.3 Administrative costs form copy Troškoviizdavanja kopija Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.4.4 Certified documents as true copy Overavanje pečatom-verno originalu Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.4.5 Electronic signature on copy Elektronski potpis Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.5.1 Publication in national gazzete Objavljivanje u Službenom glasniku Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.5.2 Central electronic register Centralni elektronski registar Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.6.1 Third parties may relied on registered documents Oslanjanje na istinitost registrovanih podataka Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.6.2 The 16 days following the disclosure.. Upoznavanje sa registrovanim podacima pre isteka roka od 16 dana Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.7.1 Measures to avoid any discripancy Mere da se izbegnu neslaganja Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.7.2 Unless the company proves that.. Izuzeci Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 3.7.3 Third parties rely on documents before disclosure .. Oslanjanje na tačnost podataka sadržanih u registr Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 4.1. Disclosed documents in languages in the Member State Objavljivanje dokumenata na dozvoljenom jeziku Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 4.2.1 Documents on official language(s) of the Community.. Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 4.2.2 Translation of such documents and particulars be certified. Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 4.2.3 measures to facilitate access by third parties to the translations voluntarily disclosed… Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 4.3.1 …in any other language(s). Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 4.3.2 translation of such documents and particulars be certified. Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 4.4 In cases of discrepancy between the documents and particulars disclosed in the official languages of the register and the translation voluntarily disclosed… Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 5.1.a Elements of official documents Obavezni podaci koji se ističu na poslovnoj dokumentaciji Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 5.1.b the legal form of the company, the location of its registered office… pravna forma, sedište. Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 5.2. subscribed capital upisan kapital Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 5.3. Websites Podaci koji se ističu na veb sajt-u Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 6. Persons responsabile for disclosure formalities Osoba koja je odgovorna za objavljivanje podataka Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 7.1.a Member States shall provide for appropriate penalties at least in the case of:(a) failure to disclose accounting documents as required by Article 2(f); Kaznene odredbeza neobjavljivanje finansijskih izveštaja Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 7.1.b Penalties at least in the case of omission from commercial documents.. Kaznene odredbe za nepoštovanje odredbe 25.ZPD Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 8. If, before a company being formed has acquired legal personality, action has been carried out in its name and the company does not assume the obligations arising from such action… Odgovronost za obaveze preuzete pre osnivanja društva Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 9. Completion of the formalities of disclosure of the particulars concerning the persons who, as an organ of the company, are authorised to represent it shall constitute a bar to any irregularity in their appointment being relied upon as against third parties unless the company proves that such third parties had knowledge thereof Prihvatanje postupanja neregistrovanih zastupnika Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 10.1.1 Acts done by the organs of the company shall be binding upon it even if those acts are not within the objects of the company Radnje organa društva koje obavezuju društvo Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 10.1.2 Member States may provide that the company shall not be bound where such acts are outside the objects of the company… Društvo ne preuzima obavezeza radnje van svoje delatnosti. Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 10.2. The limits on the powers of the organs of the company, arising under the statutes or from a decision of the competent organs, may not be relied on as against third parties, even if they have been disclosed. Ne mogu se isticati ograničenja zastupnika prema trećim licima Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 10.3 …that law may provide that such a provision in the statutes may be relied on as against third parties on condition that it relates to the general power of representation; Isticanje ograničenja grupnih zastupnika Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 11. Act of constitutions in legal form Obavezna overa osnivačkog akta Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 12.1.a Nullity must be ordered by decision of court of law Ništavosti osnivačkog akta Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 12.1.b.i Nullity may be ordered only on the grounds:Than no instrument of constitution was executed Nema formu propisanu zakonom Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 12.1.b.ii that the objects of the company are unlawful or contrary to public policy Suprotan javnom interesu Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 12.1.b.iii not state the name of the company, the amount of the individual subscriptions of capital, the total amount of the capital subscribed or the objects of the company; Nema formu u poslovnom imenu, podatke o kapitalu Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 12.1.b.iv Minimum amount of capital to be paid up Nema uplaćen osnovni kapital Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 12.1.b.v of the incapacity of all the founder members Poslovna nesposobnost Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 12.1.b.vi contrary to the national law governing the company, the number of founder members is less than two. Broj članovamanji od dva Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 12.2 Apart from the foregoing grounds of nullity, a company shall not be subject to any cause of non-existence Osim navedenih uslova drugi uslovi ništavosti se ne mogu isticati Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 13.1. The question whether a decision of nullity pronounced by a court of law may be relied on as against third parties shall be governed by Article 3. Ne utiče na savesna treća lica Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 13.2. Nullity shall entail the winding-up of the company, as may dissolution. Prinudna likvidacija ništavog društva Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 13.3. Nullity shall not of itself affect the validity of any commitments entered into by or with the company, without prejudice Odgovornost za obaveze preuzete pre utvrđenja ništavosti Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 13.4. The laws of each Member State may make provision for the consequences of nullity as between members of the company Posledice ništavosti na osnivače Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 13.5. Holders of shares in the capital shall remain obliged to pay up the capital agreed to be subscribed by them but which has not been paid up, Obaveza osnivača na plaćanje Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 14. Member States shall communicate to the Commission… Odredba objašnjava Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 15. Odredba objašnjava i upućuje Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 16.1. Odredba objašnjava Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 16.2 Odredba objašnjava Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 17. Stupanje na snagu direktive Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11). 18. Završna odredba koja objašnjava Neusklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11).

Tabela usklađenosti Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima sa

II direktivom 77/91/EEZ i njenim dopunama 92/101/EEZ, 2006/68/EZ

Naziv propisa EU Druga direktiva 77/91/EEZ Saveta od 13. decembra 1976. godine, o usaglašavanje zaštitnih mera koje države-članice traže od preduzeća u smislu drugog stava člana 58 Ugovora, a u cilju zaštite interesa, kako akcionara, tako i trećih lica, u pogledu osnivanja akcionarskog društva i očuvanja i izmene njegovog kapitala (Službeni list L 026, 30.01.1977),Direktiva 92/101/EEZ Saveta od 23.novembra 1992. godine koja menja i dopunjuje Direktiva 77/91/EEZ o osnivanju akcionarskih društva i održavanju i promeni njihovog kapitala (Službeni list L 347, 28.11.1992),Direktiva 2006/68/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta od 6. septembra 2006. godine kojom se menja i dopunjuje Direktiva Saveta 77/91/EEZ u pogledu osnivanja otvorenih akcionarskih društava i održavanju i promene njihovog kapitala (Službeni list L 264, 25.09.2006),Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent (OJ L 026, 30.01.1977)Council Directive 92/101/EEC of 23 November 1992 amending Directive 77/91/EEC on the formation of public limited- liability companies and the maintenance and alteration of their capital (OJ L 347, 28.11.1992)Directive 2006/68/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 amending Council Directive 77/91/EEC as regards the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital (OJ L 264, 25.09.2006) „CELEX” oznaka EU propisa 31977L0091,31992L0101,32006L0068 Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa Ovlašćeni predlagač – Vlada, Obrađivač – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4. datum izrade tabele09.12.2011 Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Draft Law on Amendments to Company Law Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI-a2004-1-3610(Napomena: broj je vezan za Zakon o privrednim društvima.Ovaj propis, Predlog zakona o izmenama i dopunama ZPD-a nije planiran, tako da nema svoj broj) 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1.1 the public company limited by shares, Društva na koja se odnosi: akcionarska društva i doo Usklađenost Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011) i navedenih direktiva data je prilikom njegovog donošenja, pa kako se ovim zakonom o izmenama i dopunama ZPD-a ispravljaju tehničke greške i preciziraju određeni instituti tako članom 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama ZPD-a precizira član 3.b-f direktive 77/91/EEC i potpuno je usklađen sa njom 1.2 Investicione kompanije, zadruge 2.1.a The statutes or the instrument of incorporation of the company shallalways give at least the following information: the type and name of the company; Elementi osnivačkog akta:oblik i naziv 2.1.b the objects of the company -ciljevi, delatnost 2.1.c when the company has no authorized capital, the amount of thesubscribed capital upisani kapital 2.1.d the rules governing thenumber of and the procedure for appointing members of the bodiesresponsible for .. pravila za imenovanje organa uprave, nadzor 2.1.e the duration of the company, except where this is indefinite. -vreme osnivanja 3.1.a The following information at least must appear in either the statutes orthe instrument of incorporation:- the registered office Elementi osnivačkog akta ili statuta:sedište 3.1.b the nominal value of the shares subscribed and, at least once a year,the number thereof 7.2 nominalna vrednost upisanih akcija Potpuno usklađeno Propisano je da odluka o izdavanju hartija od vrednosti mora da sadrži sve bitne elemente u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište kapitala (broj, vrsta, klasa akcija)Odredba upućuje dalje na Zakon o tržištu kapitala, čime su ova dva zakona usaglašena između sebe Usklađenost Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011) i navedenih direktiva data je prilikom njegovog donošenja, pa kako se ovim zakonom o izmenama i dopunama ZPD-a ispravljaju tehničke greške i preciziraju određeni instituti tako čl. 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama ZPD-a precizira član 3.b-f direktive 77/91/EEC i potpuno je usklađen sa njom 3.1.c the number of shares subscribed without stating the nominal value,where such shares may be issued under national law 7.2 broj akcija bez nominalne vrednosti Potpuno usklađeno 3.1.d the special conditions if any limiting the transfer of shares 7.2 uslovi koji ograničavaju prenos Potpuno usklađeno 3.1.e where there are several classes of shares, the information under (b),(c) and (d) for each class and the rights attaching to the shares of… 7.2 vrste akcija koje postoje i podaci o njihovom broju Potpuno usklađeno 3.1.f whether the shares are registered or bearer, where national lawprovides for both types, and any provisions relating to theconversion of such shares unless the … 7.2 gde postoje akcije na donosioca, uslovi konverzije akcija Potpuno usklađeno Ne postoje akcije na donosioca 3.1.g the amount of the subscribed capital paid up at the time thecompany is incorporated or is authorized to commence business; – iznos upisanog i uplaćenog kapitala Potpuno usklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011), tako da u ostalom delu tabela nije popunjavana za Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Ostavite komentar