Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o trgovini i ekonomskoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE IZRAEL

O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNjI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o trgovini i ekonomskoj saradnji, potpisan 22. septembra 2006. godine u Beogradu, u originalu na srpskom jeziku, hebrejskom jeziku i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o trgovini i ekonomskoj saradnji u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael

o trgovini i ekonomskoj saradnji

Vlada Republike Srbije i Vlada Države Izrael (u daljem tekstu: „Strane ugovornice“),

Uvažavajući da su trgovina i ekonomska saradnja važni činioci razvoja bilateralnih odnosa;

U želji da razviju ekonomske odnose između dve zemlje na osnovi jednakosti i obostrane koristi;

Odlučne da razviju svoje trgovinske odnose u skladu sa principima Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT 994) i Sporazuma kojim se uspostavlja Svetska trgovinska organizacija (WTO);

Dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Ciljevi

Cilj ovog sporazuma je da ustanovi principe, pravila i propise za sprovođenje uzajamne trgovine i ekonomskih odnosa između Strana ugovornica. Strane ugovornice preuzimaju da u okviru svog unutrašnjeg zakonodavstva i međunarodnih obaveza, unapređuju i harmonično razvijaju međusobnu trgovinu kao i razne vidove trgovinske i ekonomske saradnje.

Član 2.

Trgovina robom i uslugama

1.Trgovina robom i uslugama između zemalja Strana ugovornica odvijaće se u skladu sa zakonima i propisima na snazi u zemljama Strana ugovornica.

2. Fizička i pravna lica iz zemalja Strana ugovornica obavljaće svoje trgovinske poslove na svoju odgovornost i za svoj račun.

Član 3.

Tretman najpovlašćenije nacije (MFN)

1. Strane ugovornice odobriće jedna drugoj tretman najpovlašćenije nacije po svim pitanjima koja se odnose na:

carinske dažbine i sve ostale dažbine primenjive na uvoz ili izvoz roba kao i načine ubiranja takvih dažbina i taksi;

zakonske odredbe, proceduru i praksu koja se odnosi na carinjenje, tranzit, uskladištenje i reeksport;

unutrašnje takse i druge dažbine bilo koje vrste primenjive neposredno ili posredno na uvezenu robu;

načine koji utiču na plaćanje proistekle iz primene ovog sporazuma i transfer tih plaćanja;

zakonske odredbe, proceduru i praksu koja se odnosi na prodaju, kupovinu, transport, distribuciju, skladištenje i korišćenje uvezene robe na domaćem tržištu.

2. U svim pitanjima koja se odnose na uvozne i izvozne dozvole ili odobrenja, u kojima su takve dozvole i odobrenja propisani domaćim zakonodavstvom, svaka Strana ugovornica će odobriti drugoj Strani ugovornici tretman ne manje povoljan nego što je najpovoljniji tretman odobren bilo kojoj trećoj zemlji.

3. Svaka Strana ugovornica odobriće nediskriminatorni tretman na uvoz proizvoda ili izvoz na teritoriju druge Strane ugovornice, kada je u pitanju primena kvantitativnog ograničenja i davanje dozvola.

4. Ukoliko Strana ugovornica uvede mere u okviru tumačenja st. 2. ili 3. ovog člana sprovodiće ih na način koji prouzrokuje minimalnu štetu drugoj Strani ugovornici.

Član 4.

Izuzeća od primene tretmana najpovlašćenije nacije

Odredbe člana 3. ovog sporazuma neće se primenjivati na:

pogodnosti koje svaka Strana ugovornica odobri ili može odobriti svojim susednim zemljama u cilju olakšavanja pogranične trgovine;

pogodnosti ili preferencije pod bilo kakvom šemom povećanja trgovine i ekonomske saradnje između zemalja u razvoju koja je otvorena za saradnju od strane zemalja u razvoju i u kojoj bilo koja Strana ugovornica je ili može postati član;

pogodnosti ili preferencije koje mogu proisteći iz funkcionisanja carinske unije, zone slobodne trgovine i regionalne ekonomske organizacije, u kojoj Strana ugovornica učestvuje ili može učestovati.

Član 5.

Nacionalni tretman

1. Proizvodima koji potiču sa teritorije jedne Strane ugovornice uvezenim na teritoriju druge Strane ugovornice biće odobren tretman ne manje povoljan nego onaj odobren sličnim proizvodima nacionalnog porekla kada je reč o unutrašnjim taksama i ostalim unutrašnjim dažbinama i svi zakoni, propisi i neophodni uslovi koji utiču na unutrašnju prodaju, ponudu za prodaju, kupovinu, transport, distribuciju ili korišćenje u skladu sa članom III GATT 1994.

Član 6.

Tranzit

1. Strane ugovornice su saglasne da je princip slobodnog tranzita robe bitan uslov ostvarivanja ciljeva ovog sporazuma.

2. S tim u vezi, svaka Strana ugovornica će omogućiti tranzit preko ili kroz njenu teritoriju robe poreklom sa carinske teritorije ili upućene carinskoj teritoriji druge Strane ugovornice u skladu sa odnosnim domaćim zakonodavstvom u pitanju i odredbama člana V GATT 1994.

Član 7.

Ostali uslovi poslovanja

1. Roba će biti razmenjivana između privrednih subjekata iz zemaljaStrana ugovornica po tržišno određenim cenama i Strane ugovornice neće imati uticaja na cene u pojedinačnim transakcijama. Posebno, državne institucije i javna preduzeća obaviće bilo koju kupovinu iz uvoza ili prodaju u izvozu jedino u skladu sa ekonomskim razmatranjima uključujući cenu, kvalitet i količinu. U slučajevima da privredni subjekt iz zemlje jedne Strane ugovornice učestuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu privrednog subjekta iz zemlje druge Strane ugovornice, ili isto lice učestvuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu privrednog subjekta iz zemalja obe Strane ugovornice, uslovi trgovinskih odnosa između njih biće istovetni onima između nezavisnih privrednih subjekata.

2. Nijedna Strana ugovornica neće zahtevati od privrednih subjekata iz svojih zemalja da se uključuju u barter trgovinske transakcije.

Član 8.

Plaćanja

Plaćanja koja proističu iz trgovine robom i uslugama između dve zemlje obavljaće se u konvertibilnoj valuti, osim ukoliko nije posebno određeno između pojedinih privrednih subjekata u skladu sa zakonom i propisima koji uređuju plaćanja u zemljama svake Strane ugovornice.

Član 9.

Ekonomska saradnja

1. Strane ugovornice podsticaće razmenu informacija u cilju unapređenja međusobne trgovine i ekonomske saradnje, s posebnim osvrtom na zakonodavstvo i proceduru koja ima uticaja na trgovinu, kao i statističke podatke.

2. Strane ugovornice su saglasne da podstiču trgovinu i ekonomsku saradnju merama između svojih zemalja koje imaju za cilj unapređenje međusobne trgovine, uključujući:

organizaciju i održavanje sajmova, izložbi, konferencija, oglašavanje, konsultacije i druge usluge;

razvoj kontakata između privrednih subjekata, udruženja proizvođača, trgovinskih komora i drugih poslovnih udruženja iz zemalja obeju Strana ugovornica;

razvoj zajedničke ekonomske i industrijske saradnje, posebno u oblasti poljoprivrede i poljoprivredno-industrijskih aktivnosti, kao i na polju bankarstva, inženjeringa i građevinarstva, telekomunikacija, zdravstva, medicinske opreme, obrazovanja, sigurnosne opreme i ostalih oblasti visoke tehnologije.

Član 10.

Opšta izuzeća

Odredbe ovog sporazuma neće ograničavati prava svake Strane ugovornice da usvoji i primeni mere:

iz razloga zaštite opšteg zdravlja, morala, javnog reda ili sigurnosti i životne sredine;

za zaštitu života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka;

za zaštitu nacionalnog bogatstva od umetničke, istorijske ili arheološke vrednosti.

pod uslovom da takve mere ne predstavljaju sredstvo svojevoljne nepravične diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovina između zemalja Strana ugovornica.

Član 11.

Komercijalna prezentacija

Svaka Strana ugovornica će dozvoliti, u skladu sa važećim zakonima i regulativom u svakoj od dveju zemalja, otvaranje trgovinskih predstavništava i ogranaka pravnih lica druge Strane ugovornice u okviru svoje teritorije, i odobriće im tretman ne manje povoljan nego onaj odobren trgovinskim predstavništvima i ograncima pravnih lica trećih zemalja.

Član 12.

Pravo intelektualne svojine

Imajući u vidu značaj intelektualne svojine za unapređenje trgovine i ekonomske saradnje, nacionalno zakonodavstvo svake Strane ugovornice obezbediće punu i efektivnu zaštitu prava intelektualne svojine, uključujući posebno odgovarajuću i efektivnu zaštitu autorskih prava, robnih marki, geografskih oznaka, patenata, pronalazaka, industrijskog dizajna, topografije integrisanih kola i neobjavljenih podataka o know-how. Strane ugovornice će činiti najveće napore da pristupe međunarodnim konvencijama na polju zaštite prava intelektualne svojine.

Član 13.

Zajednički komitet

1. Strane ugovornice su saglasne da osnuju Zajednički komitet za trgovinsku i ekonomsku saradnju (u daljem tekstu: „Komitet“) sa ciljem olakšavanja primene ovog sporazuma. Komitet će se sastajati na traženje bilo koje Strane ugovornice naizmenično u Beogradu i Jerusalimu. Strane ugovornice će zajednički odlučivati o datumu tih sastanaka.

2. Komitet će, između ostalog:

razmatrati primenu ovog sporazuma i mere koje je moguće preduzeti sa ciljem ispunjavanja njegovih odredaba;

razmatrati razvoj i povećanje trgovine i ekonomskih odnosa između dve zemlje;

istraživati mogućnosti za povećanje i proširenje trgovine i ekonomskih odnosa, uključujući industrijsku i investicionu saradnju, na osnovi obostrane koristi i iznalaziti nove oblasti za takvu saradnju;

vršiti konsultacije o problemima koji mogu da iskrsnu u toku razvoja ekonomskih i trgovinskih odnosa između dve zemlje;

predalagati i podnositi nadležnim organima Strana ugovornica izmene sporazuma sa ciljem uzimanja u obzir daljeg razvoja.

3. Komitet će podnositi Stranama ugovornicama izveštaje i preporuke koje se odnose na gore izneto, na osnovu obostrane saglasnosti.

Član 14.

Reprezentativni organi

Nadležni organi za praćenje i sprovođenje ovog sporazuma i za ostala pitanja s tim u vezi su Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije i Ministarstvo industrije, trgovine i rada Države Izrael.

Član 15.

Konsultacije

Strane ugovornice nastojaće da putem pregovora reše sve nesuglasice koje mogu proisteći iz tumačenja ili primene ovog sporazuma.

Član 16.

Izmene i dopune

1. Sporazum se može menjati u bilo koje vreme obostranom saglasnošću Strana ugovornica. Izmene će stupiti na snagu nakon sprovođenja procedure navedene u stavu 1. člana 17. ovog sporazuma.

2. Izmena ili okončanje ovog sporazuma neće negativno uticati ili na bilo koji način preduprediti bilo koje pravo ili obavezu nastalu ili koja može nastati primenom ovog sporazuma pre stupanja na snagu takve izmene ili okončanja.

Član 17.

Stupanje na snagu

1. Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana meseca koji sledi nakon datuma poslednje od diplomatskih nota kojima Strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu o završetku neophodne unutrašnje zakonske procedure za stupanje na snagu Sporazuma.

2. Trgovinski sporazum potpisan 11. decembra 1958. godine između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Države Izrael ostaće na snazi do stupanja na snagu ovog sporazuma.

3. Ovaj sporazum ostaje na snazi za period od pet godina i biće automatski produžavan za istovetne periode. Međutim, svaka Strana ugovornica može okončati ovaj sporazum u bilo koje vreme obaveštavajući drugu Stranu ugovornicu pismeno diplomatskim putem o svojim namerama da okonča sporazum. U tom slučaju, okončanje će biti pravosnažno šest meseci od dana obaveštavanja od strane druge Strane ugovornice.

4. Nakon okončanja ovog Sporazuma, njegove odredbe će nastaviti da se primenjuju na ugovore zaključene u periodu njegove važnosti, a ne izvršene na dan njegovog okončanja.

U potvrdu čega dole potpisani, propisno ovlašćeni, opunomoćenici potpisali su i pečatirali ovaj sporazum.

Sačinjeno _______________ dana ____________2006____, koji odgovara danu _______5766_____, u dva originalna primerka na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku. Svi tekstovi su podjednako autentični. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE DRŽAVE IZRAEL

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predvićena obeveza njihovog potvrđivanja.

Država Izrael je veoma značajan partner Republike Srbije u političkom i ekonomskom smislu. Ekonomska saradnja dve zemlje u prethodnom periodu odvijala se prevashodno kroz robnu razmenu uz značajnije izraelske investicije u infrastrukturu Republike Srbije, ali bez značajnijeg učešća Izraela u procesu privatizacije u Republici Srbiji.

U periodu 2000-2004. godine beleži se rast ukupne robne razmene, koja je u 2004. godini iznosila 60.0 mln. USD. U 2005. godini došlo je do pada robne razmene koja je iznosila 38,2 mil. USD. U periodu januar – maj 2006. godine izvoz Republike Srbije iznosio je 8 mil. USD, a uvoz 11,5 mil. USD. U srpskom izvozu dominiraju proizvodi od gvožđa, čelika, bakra, drvo i nameštaj, a kod uvoza aparati za digitalne sisteme, digitalne mašine, herbicidi, insekticidi, đubriva, zatim koncentrisani sokovi i voće. Ostvareni obim robne razmene ne odgovara potrebama i mogućnostima dve zemlje.

Direktne investicije izraelskih kompanija u privredu Srbije su u stalnom porastu i do maja 2006. godine iznosile su oko 450 mln. €.

Bilateralna trgovinsko-ekonomska saradnja sa Državom Izrael odvija se na osnovu Trgovinskog sporazuma zaključenog 11. novembra 1958. godine između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Države Izrael.

Imajući u vidu zastarelost ovog Sporazuma, bilo je potrebno stvoriti institucionalne pretpostavke i obezbediti odgovarajući kontinuitet i uslove za unapređenje saradnje u trgovinskim i ekonomskim odnosima sa Državom Izrael.

Polazeći od toga, u Beogradu je 22. septembra 2006. godine, zaključen Sporazum o trgovini i ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael.

Sporazum je u ime Republike Srbije potpisao dr Milan Parivodić, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije, a u ime Države Izrael Jafa Ben-Ari, ambasador Izraela u Republici Srbiji.

Sporazum se zaključuje između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u svojstvu „Strana ugovornica”, sa namerom da se nastavi i razvija ekonomska i trgovinska saradnja u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica.

Strane ugovornice odobriće jedna drugoj tretman najpovlašćenije nacije (MFN) po pitanjima koje se odnose na:

carinske dažbine,

zakonske odredbe,proceduru i praksu koja se odnosi na carinjenje, tranzit, uskladištenje i reeksport

unutrašnje takse

načine koji utiču na plaćanje proistekle iz primene ovog sporazuma

zakonske odredbe, proceduru i praksu koja se odnosi na prodaju, kupovinu, transport, distribuciju, skladištenje ili korišćenje uvezene robe

Izuzeća od primene MFN klauzule odnose se na pogodnosti koje svaka Strana ugovornica odobri ili može odobriti svojim susednim zemljama u cilju olakšavanja pogranične trgovine, pogodnosti ili preferencije koji mogu proisteći iz carinske unije, slobodne zone trgovine i regionalne trgovinske organizacije u kojoj Strana ugovornica učestvuje ili može učestvovati (član 4.).

Članom 5. uređuje se pitanje nacionalnog tretmana proizvoda, po kome proizvod iz jedne Strane ugovornice uvezen na teritoriju druge, ima tretman ne manje povoljan nego sličan proizvod nacionalnog porekla.

Članom 6. uređuje se princip slobodnog tranzita robe poreklom iz jedne Strane ugovornice preko ili kroz teritoriju druge Strane ugovornice u skladu sa domaćim zakonodavstvom i odredbama GATT 1994.

Opšti uslovi poslovanja između privrednih subjekata Strana ugovornica i način plaćanja definsani su u čl. 7. i 8.

U cilju unapređenja ekonomske saradnje Strane ugovornice podsticaće razmenu informacija i podataka, posebno vezano za zakonodavstvo, procedure i statistiku (član 9.).

Takođe će podsticati:

– održavanje sajmova, izložbi, konferencija,

– razvoj kontakata između privrednih subjekata,

– razvoj zajedničke saradnje posebno u oblasti poljoprivrede, bankarstva, inžinjeringa i građevinarstva, telekomunikacija, zdravstva, medicinske opreme i obrazovanja

Članom 10. regulisana su opšta izuzeća iz razloga zaštite zdravlja ljudi, životinja i biljaka, morala, reda i sigurnosti i drugih.

Uspostavljanje trgovinskih predstavništava i ogranaka pravnih lica na teritoriji Strana ugovornica uređeno je članom 11. sporazuma.

Strane ugovornice će obezbediti punu i efektivnu zaštitu prava intelektualne svojine (član 12)

Radi ispunjenja ciljeva ovog sporazuma članom 13. predviđa se osnivanje Zajedničkog komiteta, koji se sastaje na za zahtev jedne od Strana ugovornica, naizmenično u Beogradu i Jerusalimu.

Delokrug rada Zajedničkog komiteta je:

-razmatranje primene ovog sporazuma

-mogućnosti razvoja i povećanja trgovine i privrednih odnosa

-konsultacije o problemima

-predlaganje izmena sporazuma nadležnim organima Strana ugovornica

U članu 14. određeni su organi Strana ugovornica koji su nadležni za potrebe sprovođenja ovog sporazuma. Sa srpske strane određeno je Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, a sa izraelske strane Ministarstvo industrije, trgovine i rada.

Sve nesuglasice Strane ugovornice rešavaće pregovorima (član 15).

Odredbe o izmenama i dopunama sporazuma date su u članu 16. ovog sporazuma.

Završne odredbe o stupanju na snagu i otkazu ovog sporazuma, koji se zaključuje na 5 godina, a koji se obnavlja za istovetne periode, dati su u članu 17. ovog sporazuma. Stupanjem na snagu ovog sporazuma prestaje da važi pomenuti Sporazum iz 1958. godine.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH PRAVNIH REŠENjA

Članom 1. predviđa se ratifikacija Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o trgovini i ekonomskoj saradnji.

Članom 2. dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o trgovini i ekonomskoj saradnji.

Članom 3. je predviđeno stupanje na snagu Sporazuma i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje Zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar