Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA

Član 1.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Republike Hrvatske

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Ugovorne strane),

uverene u neophodnost međusobne saradnje radi sprečavanja, odnosno ublažavanja posledica prirodnih i drugih katastrofa (u daljem tekstu: katastrofa), poštujući već potpisane međunarodne sporazume,

sporazumele su se kako sledi:

Predmet Sporazuma

Član 1.

Ugovorne strane ovim sporazumom uređuju uslove za saradnju u zaštiti od katastrofa, a naročito u:

planiranju i sprovođenju mera za zaštitu od poplava, zemljotresa, požara, zagađenja životne sredine, plovidbenih nesreća na unutrašnjim vodama, radioloških opasnosti, kao i industrijskih i drugih katastrofa;

uzajamnom obaveštavanju o opasnostima, nastanku i posledicama katastrofa;

uzajamnoj pomoći pri zaštiti, spasavanju i otklanjanju posledica katastrofa;

stručnom osposobljavanju i usavršavanju pripadnika službi, vatrogasno-spasilačkih jedinica, jedinica za zaštitu i spasavanje, civilne zaštite, jedinica protivpožarne zaštite i drugih pripadnika spasilačkih timova za zaštitu i spasavanje kroz informativne sastanke, kurseve, obuke, seminare i druge oblike saradnje, kao i organizovanju i obavljanju zajedničkih vežbi za zaštitu i spasavanje i drugo;

razmeni naučnih i tehničkih podataka, te drugih dokumenata bitnih za zaštitu od katastrofa;

saradnji pri razvoju i proizvodnji opreme za zaštitu i spasavanje.

Cilj Sporazuma

Član 2.

Cilj ovog sporazuma je da Ugovorne strane, u skladu sa raspoloživim mogućnostima, uzajamno pomognu jedna drugoj u slučaju katastrofa, kad Ugovorna strana koja traži pomoć nije u mogućnosti da se suprotstavi posledicama katastrofa svojim sredstvima.

Značenje izraza

Član 3.

Izrazi korišćeni u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

1) Uovorna strana koja traži pomoć – je Ugovorna strana čiji nadležni organ iz člana 4. ovog sporazuma podnosi zahtev za pružanje pomoći drugoj ugovornoj strani;

2) Ugovorna strana koja pruža pomoć – je Ugovorna strana čiji nadležni organ iz člana 4. ovog sporazuma odgovara na zahtev za pružanjem pomoći drugoj ugovornoj strani;

3)tranzitna država – je država preko čije teritorije treba da prođu spasilački timovi i pojedinci koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći i zaštitna spasilačka i druga oprema za potrebe Ugovornih strana ili za potrebe neke treće države;

4) katastrofe – su svaki prirodan ili drugi događaj koji svojim obimom, intezitetom i neočekivanošću ugrozi zdravlje i živote većeg broja ljudi, imovinu veće vrednosti, okolinu, a čiji nastanak nije moguće sprečiti ili ukloniti posledice delovanjem sopstvenih snaga.

5) obaveštenja i informacije o događaju – su podaci o katastrofama koji se saopštavaju da bi se stanovništvo blagovremeno obavestilo o opasnosti u cilju preduzimanja zaštitnih mera za zaštitu ljudi, materijalnih dobara i prirodne okoline.

6) zaštitne mere – su preventivne i druge mere, odnosno delatnosti usmerene:

na sprečavanje, ublažavanje i otklanjanje opasnosti koje ugrožavaju

stanovništvo,

na očuvanje materijalnih dobara i prirodne okoline;

7) spasavanje i pružanje pomoći – jeste skup aktivnosti spasilačkih timova i pojedinaca koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći opremljeni zaštitnom, spasilačkom i drugom opremom čija je svrha uklanjanje direktnih i indirektnih posledica katastrofa;

8) spasilački timovi i pojedinci koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći – su odgovarajuće osposobljena i opremljena lica koja Ugovorna strana koja pruža pomoć odredi za pružanje pomoći;

9) zaštitna, spasilačka i druga oprema – je materijal, posebni tehnički uređaji, prevozna sredstva, lekovi i medicinska oprema, kao i pojedinačna oprema pripadnika spasilačkih timova i pojedinaca koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći;

10) humanitarna pomoć – jesu materijali, predmeti, sredstva, namirnice, voda za piće, lekovi i sanitetski materijali namenjeni besplatnoj podeli ugroženom, odnosno nastradalom stanovništvu u svrhu ublažavanja posledica katastrofa.

Nadležni organi

Član 4.

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su:

u Republici Srbiji: Ministarstvo unutrašnjih poslova ─ Sektor za vanredne situacije;

u Republici Hrvatskoj: Državna uprava za zaštitu i spasavanje.

Ugovorne strane se uzajamno obaveštavaju o adresama i telekomunikacionim vezama nadležnih organa iz stava 1. ovog člana, kao i o kontaktima koji moraju biti dostupni u svakom trenutku.

Ugovorne strane uzajamno se pisanim putem obaveštavaju o eventualnim promenama nadležnih organa, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastalih promena.

Razmene saznanja i iskustava

Član 5.

Ugovorne strane uzajamno se obaveštavaju o naučnim i tehničkim dostignućima i iskustvima, u interesu predviđanja, efikasne zaštite i spasavanja, i uklanjanja opasnosti od katastrofa i posledica katastrofa. Razmena podataka i drugih dokumenata obuhvata informacije o katastrofama, izradu zajedničkog naučno-istraživačkog programa za slučaj ugroženosti, kao i saradnju u izradi planova za zaštitu i spasavanje.

Saradnja u oblasti razmene saznanja i iskustava obavlja se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Ugovornih strana. Ugovorne strane uzajamno razmenjuju podatke vezane za nacionalno zakonodavstvo iz ove oblasti.

Ugovorne strane nastoje da efikasno koriste rezultate naučne i tehničke saradnje u oblasti privrede, kao i pri saradnji sa drugim državama.

Razvoj i proizvodnja opreme za zaštitu i spasavanje

Član 6.

Ugovorne strane podstiču saradnju privrednih subjekata i državnih organa u oblasti tehnološkog razvoja i proizvodnje u sprovođenju zajedničkih programa za zaštitu i spasavanje.

Saradnja humanitarnih organizacija

Član 7.

Ugovorne strane podstiču saradnju između humanitarnih organizacija u zaštiti i spasavanju od katastrofa, shodno nacionalnom zakonodavstvu Ugovornih strana.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje

Član 8.

Ugovorne strane podstiču uzajamnu saradnju u cilju stručnog osposobljavanja i usavršavanja spasilačkih timova koji učestvuju u zaštiti, spasavanju i pružanju pomoći na sledeći način:

uspostavljanjem neposrednih veza i saradnjom između obrazovnih ustanova i podsticanjem razmene instruktora, predavača i drugih stručnjaka;

saradnjom u stručnom osposobljavanju, usavršavanju i obučavanju;

podsticanjem razmene obrazovnih materijala i sredstava, kao i iskustava stečenih u zaštiti i spasavanju, bitnih za stručno osposobljavanje i usavršavanje;

organizovanjem zajedničkih vežbi iz oblasti zaštite i spasavanja.

Obaveza obaveštavanja o opasnostima

Član 9.

Ugovorne strane uzajamno se obaveštavaju o opasnostima i mogućnostima nastanka katastrofa koje mogu ugroziti teritoriju države druge Ugovorne strane. U tu svrhu svaka Ugovorna strana na svojoj državnoj teritoriji prikuplja potrebne podatke i informacije i neposredno ih dostavlja nadležnom organu druge Ugovorne strane iz člana 4. ovog sporazuma.

Ugovorne strane se uzajamno obaveštavaju putem nadležnih organa iz člana 4. ovog sporazuma o katastrofama nastalim na njihovoj državnoj teritoriji.

Obaveštenje iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži: opis nastale opasnosti ili događaja, podatke o mestu, vremenu, obimu i posledicama, kao i podatke o preduzetim merama.

Obaveštenje iz st. 1, 2. i 3. ovog člana može se proslediti usmeno ili pisano, na jezicima Ugovornih strana. Obaveštenja saopštena usmenim putem moraju se i pisano potvrditi.

Organi iz člana 4. st. 1. ovog sporazuma ovlašćeni su da u sprovođenju ovog sporazuma uspostave direktne veze. U tu svrhu nadležni organi Ugovornih strana izrađuju i potpisuju standardne operativne procedure, koje detaljnije uređuju postupke pružanja prekogranične pomoći u slučaju prirodnih i drugih katastrofa.

Zaštitne mere

Član 10.

Ugovorne strane u svrhu sprečavanja, odnosno smanjivanja zajedničke opasnosti planiraju i preduzimaju odgovarajuće zajedničke zaštitne mere.

Način traženja i pružanja pomoći

Član 11.

U slučaju nastanka katastrofe jedna Ugovorna strana može drugoj Ugovornoj strani podneti zahtev za pomoć.

Zahtev za pomoć iz stava 1. ovog člana mora da sadrži: podatke o vrsti, potencijalne ili nastale opasnosti, mestu, vremenu, obimu, posledicama katastrofe i preduzetim merama, količini i obimu potrebne pomoći, podatke o licima nadležnim za koordinaciju primanja pomoći, kao i predlog načina dostavljanja pomoći.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se usmeno ili pisano na službenom jeziku Ugovorne strane koja traži pomoć. Usmeno podnet zahtev mora se pisano potvrditi.

Ugovorna strana koja pruža pomoć dostavlja Ugovornoj strani koja traži pomoć odgovor na zahtev za pomoć iz stava 1. ovog člana, koji sadrži obaveštenje o vrsti, količini i obimu pomoći koju Ugovorna strana koja pruža pomoć može da stavi na raspolaganje Ugovornoj strani koja traži pomoć. Odgovor se dostavlja usmeno ili pisano na službenom jeziku Ugovorne strane koja pruža pomoć. Usmeno dostavljen odgovor mora se pisano potvrditi.

U slučaju nastanka katastrofe na teritoriji države jedne Ugovorne strane, druga Ugovorna strana može, bez prethodno primljenog zahteva, obavestiti Ugovornu stranu na čijoj teritoriji države je došlo do katastrofe, o svojim mogućnostima za spasavanje i pružanje pomoći, kao i spasilačkoj i drugoj opremi koju može staviti na raspolaganje, kao i o načinima pružanja pomoći.

Pružanje pomoći odvija se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Ugovornih strana.

Procedure prelaženja državne granice prilikom spasavanja i pružanja pomoći

Član 12.

Spasilački timovi i pojedinci koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći prelaze državnu granicu država Ugovornih strana po prioritetu i po pojednostavljenoj proceduri, na graničnim prelazima ili van njih, a na osnovu saglasnosti nadležnih organa granične službe.

Članovi spasilačkih timova i pojedinci koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći moraju prilikom prelaska državne granice imati važeća lična dokumenta, a na teritoriji države Ugovorne strane koja traži pomoć mogu za vreme pružanja pomoći boraviti bez odobrenja boravka. Vođe spasilačkih timova moraju posedovati popis članova svog spasilačkog tima, overen od strane nadležnog organa Ugovorne strane koja pruža pomoć.

Članovi spasilačkih timova i pojedinci koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći imaju pravo da na teritoriji države druge Ugovorne strane nose pripadajuću uniformu.

Članovima spasilačkih timova i pojedincima koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći nije dozvoljeno prenošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih sredstava (materija) na teritoriju države druge Ugovorne strane, osim eksplozivnih sredstava (materija) namenjenih za spasavanje i pružanje pomoći koja se nalaze u sastavu spasilačke opreme.

U slučaju nastanka katastrofe, evakuisani državljani država Ugovornih strana, kao i državljani trećih država, mogu prelaziti državnu granicu na graničnim prelazima ili van njih bez isprava za prelazak državne granice, uz obavezu prijavljivanja boravka nadležnoj jedinici policije Ugovorne strane na čiju teritoriju države su evakuisani.

Odredbe st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana primenjuju se i u slučaju kada je jedna od Ugovornih strana tranzitna država. Nadležni organi se u najkraćem roku, uzajamno obaveštavaju o potrebama tranzita, utvrđuju postupak realizacije i prema potrebi prilikom tranzita spasilačkom timu obezbeđuju službenu pratnju.

U slučaju traganja za vazduhoplovima i spasavanja lica neposredna koordinacija se vrši preko spasilačko koordinacionih centara nadležnih organa Ugovornih strana formiranih u skladu sa Aneksom 12. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Procedure unošenja, iznošenja i prevoza zaštitne, spasilačke i druge opreme i humanitarne pomoći preko granice za vreme spasavanja i pružanja pomoći

Član 13.

Ugovorne strane ubrzaće procedure prilikom unošenja, iznošenja i prevoza preko državne granice zaštitne, spasilačke i druge opreme i humanitarne pomoći. Prilikom prelaska državne granice vođa spasilačkog tima mora predati nadležnim graničnim organima Ugovorne strane koja traži pomoć popisne liste zaštitne, spasilačke i druge opreme i humanitarne pomoći.

Popisne liste iz stava 1. ovog člana moraju biti na službenom jeziku Ugovorne strane koja pruža pomoć.

Spasilački timovi i pojedinci koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći mogu preko državne granice, pored ličnih stvari, preneti jedino zaštitnu, spasilačku i drugu opremu, sredstva koja su potrebna za njihov smeštaj i ishranu, kao i sredstva humanitarne pomoći .

Zabrane i ograničenja za međunarodni robni promet ne odnose se na prevoz zaštitne, spasilačke i druge opreme i humanitarne pomoći. Ako se zaštitna, spasilačka i druga oprema ne iskoriste u akciji, vraćaju se Ugovornoj strani koja pruža pomoć. Ukoliko se zaštitna, spasilačka i druga oprema ostavlja kao humanitarna pomoć, vrsta, količina i mesto gde se nalazi oprema prijavljuju se nadležnom organu iz člana 4. ovog sporazuma Ugovorne strane koja traži pomoć, koja o tome obaveštava nadležne carinske organe. U tom slučaju primenjuje se nacionalno zakonodavstvo Ugovorne strane koja traži pomoć.

U skladu sa stavom 3. ovog člana spasilački timovi i pojedinci koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći mogu uneti lekove koji sadrže narkotike i psihotropne supstance na teritoriju države Ugovorne strane koja traži pomoć, a nepotrošene količine moraju se vratiti Ugovornoj strani koja pruža pomoć. Unošenje i iznošenje lekova koji sadrže narkotike i psihotropne supstance ne smatra se uvozom i izvozom robe u robnom prometu u smislu međunarodnih ugovora o opojnim drogama. Lekovi koji sadrže narkotike i psihotropne supstance mogu se uneti samo u količinama koje su potrebne za hitnu medicinsku pomoć, i mogu se upotrebljavati samo pod nadzorom medicinskog osoblja sa odgovarajućom stručnom spremom u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Ugovorne strane koja pruža pomoć. O potrošenim lekovima koji sadrže narkotike i psihotropne supstance Ugovorna strana koja pruža pomoć izveštava Ugovornu stranu koja traži pomoć.

Ugovorne strane uzajamno dopuštaju upotrebu potrebne zaštitne, spasilačke i druge opreme i humanitarne pomoći na teritoriji države Ugovorne strane koja traži pomoć i bez sprovođenja službenog postupka, plaćanja depozita i drugih davanja.

Upotreba vazduhoplova i plovila za prevoz spasilačkih timova i pojedinaca koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći

Član 14.

Vazduhoplovi i plovila se mogu koristiti za hitan prevoz spasilačkih timova ili pojedinaca koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći, kao i za druge oblike pomoći u skladu sa ovim sporazumom.

O korišćenju vazduhoplova i plovila u spasavanju i pružanju pomoći odmah se izveštava nadležni organ Ugovorne strane koja traži pomoć, te joj se dostavljaju tačni podaci o vrsti i oznakama vazduhoplova i plovila i posadi, kao i ostali potrebni podaci. Vreme, predviđeni smer kretanja i mesto sletanja odnosno pristajanja, određuje Ugovorna strana koja traži pomoć.

Za posade vazduhoplova i plovila, kao i za spasilačke timove i pojedince koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći shodno se primenjuju odredbe člana 12. ovog sporazuma. Za vazduhoplove i plovila, zaštitnu, spasilačku i drugu opremu, odnosno humanitarnu pomoć primenjuju se odredbe člana 13. ovog sporazuma.

Korišćenje vazduhoplova u spasavanju i pružanju pomoći na teritoriji države Ugovorne strane koja traži pomoć vrši se u skladu sa propisima o vazdušnom saobraćaju te države Ugovorne strane.

Ugovorna strana koja pruža pomoć ima obavezu podnošenja plana leta pružaocu usluga u vazdušnoj plovidbi na teritoriji države Ugovorne strane koja traži pomoć. Pored predviđenih obaveznih elemenata, plan leta koji se podnosi za korišćenje vazduhoplova u skladu sa članom 14. ovog sporazuma mora da sadrži podatke koji povezuju let sa ovim sporazumom.

Upotreba vojnih vazduhoplova, za svrhe ovog sporazuma, biće dozvoljena samo uz saglasnost nadležnog organa Ugovorne strane koja traži pomoć. Vojni vazduhoplovi angažuju se na zadacima zaštite od prirodnih i drugih katastrofa na teritoriji države ugovorne strane koja traži pomoć na način kako je to utvrđeno sporazumima o odbrambenoj i vojnoj saradnji i sporazumima o statusu vojnih snaga koji su trenutno na snazi.

Za gašenje požara na otvorenom u graničnom području, a radi sprečavanja njegovog daljeg širenja, Ugovorne strane će omogućiti protivpožarnim vazduhoplovima ulazak na teritoriju države druge Ugovorne strane do dubine do 10 kilometara.

Nadležnost za vođenje akcija spasavanja i pružanja pomoći

Član 15.

Za vođenje akcija zaštite i spasavanja i pružanja pomoći u svim slučajevima nadležni su organi Ugovorne strane koja traži pomoć.

Zadaci se poveravaju isključivo vođama spasilačkih timova Ugovorne strane koja pruža pomoć, koji članove timova i pojedince koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći upoznaju sa pojedinostima njihovog sprovođenja.

Zaštita i pružanje pomoći u radu spasilačkih timova i pojedinaca koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći

Član 16.

Ugovorna strana koja traži pomoć mora obezbediti odgovarajuću zaštitu i pomoć spasilačkim timovima i pojedincima Ugovorne strane koja pruža pomoć koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći.

Način finansiranja troškova pomoći

Član 17.

Ugovorna strana koja pruža pomoć nema pravo da zahteva povraćaj troškova od Ugovorne strane koja traži pomoć za pruženu pomoć, kao ni naknadu troškova koji bi nastali zbog upotrebe, oštećenja ili gubitka opreme za spasavanje.

Troškove pomoći koju pružaju pravna ili fizička lica posredovanjem Ugovorne strane koja pruža pomoć, snosi Ugovorna strana koja traži pomoć.

Drumska motorna vozila, vazduhoplovi i plovila koja Ugovorna strana koja pruža pomoć koristi u spasavanju i pružanju pomoći biće oslobođena plaćanja troškova putarine, kao i parkirnih i pristanišnih troškova, a koji proizilaze iz aktivnosti spasavanja i pružanja pomoći. Ugovorna strana koja traži pomoć naknadno će pokriti troškove putarine i parkiranja, kao i pristanišne troškove označenih drumskih motornih vozila i plovila koja je Ugovorna strana koja pruža pomoć koristila u spasavanju i pružanju pomoći.

Spasilački timovi i pojedinci koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći moraju biti opremljeni za samostalno delovanje u trajanju od najmanje 4 dana. Nakon isteka tog perioda, Ugovorna strana koja traži pomoć obezbediće spasilačkim timovima i pojedincima koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći neophodna sredstva za njihov dalji rad.

Za vreme trajanja spasavanja i pružanja pomoći Ugovorna strana koja traži pomoć obezbediće logističku podršku i hitnu medicinsku pomoć pripradnicima timova i pojedincima koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći Ugovorne strane koja pruža pomoć.

Naknada štete

Član 18.

Ugovorne strane neće podnositi zahteve za naknadu štete nastale na zaštitnoj, spasilačkoj i drugoj opremi, ukoliko je štetu prouzrokovao spasilački tim ili pojedinac koji učestvuje u spasavanju i pružanju pomoći na osnovu ovog sporazuma, i ako šteta nije prouzrokovana namerno ili grubom nepažnjom.

Ugovorne strane neće podnositi zahteve za naknadu materijalne i nematerijalne štete u slučaju telesne povrede i trajnih posledica na zdravlje kao i u slučaju smrti pripadnika spasilačkog tima ili pojedinca koji učestvuje u spasavanju i pružanju pomoći ako do toga dođe u toku spasavanja i pružanja pomoći na osnovu ovog sporazuma, osim ako ona nije prouzrokovana namerno ili grubom nepažnjom.

Ukoliko se prilikom spasavanja i pružanja pomoći iz ovog sporazuma prouzrokuje šteta trećem licu, odgovornost preuzima Ugovorna strana koja traži pomoć kao da su štetu prouzrokovale njeni spasilački timovi i pojedinci koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći, osim ukoliko su štetu namerno ili grubom nepažnjom prouzrokovali pojedinci koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći, odnosno spasilački timovi Ugovorne strane koja pruža pomoć.

Odgovornost za naknadu štete određene u st. 1, 2. i 3. ovog člana, nastaje u trenutku ulaska na teritoriju države Ugovorne strane koja traži pomoć i traje do napuštanja njene teritorije.

Ugovorne strane primenjuju odredbe ovog člana i u slučaju kada je jedna od njih tranzitna država.

Zbrinjavanje i pružanje pomoći evakuisanim licima

Član 19.

Lica koja su u slučaju katastrofe evakuisana sa teritorije države jedne na teritoriju države druge Ugovorne strane, primaju do svog prvog mogućeg povratka sve potrebno staranje i pomoć, a što podrazumeva smeštaj, ishranu i medicinsku pomoć. Troškove staranja pomoći i povratka tih lica snosi država Ugovorne strane iz koje dolaze, ukoliko se Ugovorne strane drugačije ne sporazumeju.

Ugovorne strane moraju osigurati povratak svim licima koja usled evakuacije borave na teritoriji države druge Ugovorne strane.

Upotreba elektronskih komunikacionih sredstava

Član 20.

Nadležni organi Ugovornih strana obezbediće međusobne telefonske, radio i druge elektronske komunikacije među organima, spasilačkim timovima i pojedincima koji, u skladu sa odredbama ovog sporazuma, učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći.

Korišćenje informacija

Član 21.

Informacije prikupljene u okviru akcije spasavanja i pružanja pomoći mogu biti dostupne trećoj strani samo uz pismenu saglasnost Ugovornih strana.

Prestanak spasavanja i pružanja pomoći

Član 22.

Do prestanka spasavanja i pružanja pomoći može doći u slučaju da Ugovorna strana koja traži pomoć povuče zahtev za pomoć ili kada prestane potreba za spasavanjem i pružanjem pomoći.

Stalna mešovita komisija za sprovođenje zadataka određenih ovim sporazumom

Član 23.

Ugovorne strane imenuju Stalnu mešovitu komisiju za sprovođenje zadataka određenih ovim sporazuma od predstavnika nadležnih organa iz člana 4. ovog sporazuma. Svaka Ugovorna strana imenuje u Stalnoj mešovitoj komisiji jednak broj članova, a najmanje tri.

Ugovorne strane se međusobno obaveštavaju o svojim članovima Stalne mešovite komisije.

Zadaci Stalne mešovite komisije prema ovom sporazumu su, pre svega: rešavanje konkretnih organizacionih i tehničkih pitanja, određivanje načina održavanja veza i međusobnog obaveštavanja i priprema njenog Poslovnika.

Stalna mešovita komisija sastaje se najmanje jedanput godišnje, i to naizmenično u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Inicijativu za sazivanje vanrednog sastanka može dati bilo koja Ugovorna strana.

Rešavanje sporova

Član 24.

Sve sporove koji proisteknu primenom ili tumačenjem ovog sporazuma koje nadležni organi iz člana 4. stav 1. ovog sporazuma ne mogu direktno rešiti Ugovorne strane će rešiti diplomatskim putem.

Odnos ovog sporazuma sa drugim međunarodnim ugovorima

Član 25.

Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koji ih obavezuju.

Odredbe ovog sporazuma ni u čemu ne prejudiciraju utvrđivanje, razgraničenje i označavanje zajedničke državne granice između Ugovornih strana.

Stupanje na snagu

Član 26.

Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana narednog meseca od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja diplomatskim putem, kojom se Ugovorne strane međusobno obaveštavaju da su ispunile uslove predviđene njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

Ovaj sporazum se može izmeniti i dopuniti u svako doba, uz obostrani pisani pristanak Ugovornih strana.

Svaka Ugovorna strana može u svako doba otkazati ovaj sporazum putem pisanog obaveštenja drugoj Ugovornoj strani diplomatskim putem. U tom slučaju, Sporazum prestaje tri meseca od datuma kada je druga Ugovorna strana primila pisano obaveštenje o otkazivanju.

Sastavljeno u Beogradu, dana 15. jula 2014. godine, u dva originalna primerka, svaki od njih na srpskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako verodostojna.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Hrvatske

s. r. Nebojša Stefanović s. r. Ranko Ostojić

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa (u daljem tekstu: Sporazum), sadržan je u članu 99. stav 1 tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

Potvrđivanjem ovog sporazuma omogućiće se stupanje na snagu bilateralnog sporazuma između Republike Srbije i Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa kao što su: zaštita od poplava, zemljotresa, požara, zagađenja životne sredine, plovidbenih nesreća na rekama, radioloških opasnosti kao i industrijskih i drugih katastrofa.

Naime, potvrđivanjem ovog sporazuma ugovorne strane će u skladu sa raspoloživim mogućnostima pružati pomoć jedna drugoj u napred navedenim slučajevima, kada jedna od ugovornih strana koja traži pomoć nije u mogućnosti da se suprotstavi posledicama katastrofa svojim sredstvima.

PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog sporazuma nisu planirana sredstva u budžetu Republike Srbije. Međutim ukoliko Republika Srbija bude Ugovorna strana koja pruža pomoć, moguće je da dođe do angažovanja budžetskih sredstva Republike Srbije koja će biti obezbeđena preraspodelom raspoloživih sredstava na razdelu Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar