Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

Član 1.

U Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 20/09 i 72/09), u članu 3. tač. 7) i 9) brišu se.

U tački 13) alineje prva i treća reči: „više od 25%” zamenjuju se rečima: „25% ili više”.

U tački 26) posle reči: „sa stranim funkcionerom” dodaju se reči: „(u daljem tekstu: strani funkcioner)”.

Tačka 27) briše se.

Dodaju se tač. 28) do 34), koje glase:

„28) Najviše rukovodstvo jeste:

– u slučaju da je obveznik organizovan u formi otvorenog akcionarskog društva – izvršni odbor;

– u slučaju da je obveznik organizovan u formi zatvorenog akcionarskog društva – upravni odbor;

– u slučaju da je obveznik organizovan u formi društva sa ograničenom odgovornošću – direktor ili upravni odbor;

– u slučaju da je obveznik organizovan u formi komanditnog ili ortačkog društva – lice određeno osnivačkim aktom.

29) Elektronski transfer jeste transakcija koju vrši lice koje pruža usluge plaćanja i naplate, u ime nalogodavca elektronskog transfera, koja se vrši elektronskim putem, a u cilju da sredstva budu dostupna korisniku tog elektronskog transfera kod drugog lica koje pruža usluge plaćanja i naplate, bez obzira na to da li su nalogodavac i korisnik isto lice.

30) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate jeste lice koje vrši usluge platnog prometa, kao i lice koje vrši usluge prenosa novca.

31) Nalogodavac elektronskog transfera jeste lice koje ima otvoren račun kod lica koje vrši usluge platnog prometa i daje nalog za prenos sredstava sa tog računa, ili lice koje daje nalog za prenos sredstava kod lica koje vrši usluge prenosa novca.

32) Korisnik elektronskog transfera jeste lice kome su transferisana sredstva upućena.

33) Posrednik u lancu plaćanja jeste lice koje pruža usluge plaćanja i naplate, a nije angažovan od strane nalogodavca, niti korisnika elektronskog transfera, a učestvuje u vršenju elektronskog transfera.

34) Jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva i znakova koju je odredilo lice koje pruža usluge plaćanja i naplate u skladu sa protokolima sistema plaćanja i naplate ili sistema poruka koji se koriste za prenos sredstava.”

Član 2.

U članu 7. stav 3. posle reči: „finansiranje terorizma,” dodaju se reči: „te na osnovu toga vrši pojednostavljene mere poznavanja i praćenja stranke,”.

Član 3.

U članu 8. dodaje se stav 3, koji glasi:

„(3) U slučajevima iz stava 2. ovog člana obveznik je dužan da sačini službenu belešku u pismenoj formi, kao i da razmotri da li postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranja terorizma. Službenu belešku obveznik čuva u skladu sa zakonom.”

Član 4.

Posle člana 12. dodaju se čl. 12a i 12b i naslov iznad člana i član 12v, koji glase:

„ Član 12a

(1) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da prikupi tačne i potpune podatke o nalogodavcu i da ih uključi u obrazac ili poruku koja prati elektronski transfer sredstava poslatih ili primljenih, bez obzira na valutu. Ti podaci moraju pratiti elektronski transfer tokom celog puta kroz lanac plaćanja, bez obzira na to da li posrednici u lancu plaćanja postoje i bez obzira na njihov broj.

(2) Podaci iz stava 1. ovog člana su:

– ime i prezime nalogodavca elektronskog transfera;

– adresa nalogodavca elektronskog transfera;

– broj računa nalogodavca elektronskog transfera ili jedinstvenu identifikacionu oznaku.

(3) Ukoliko je nemoguće prikupiti podatke o adresi nalogodavca elektronskog transfera, lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da, umesto podatka o adresi, prikupi neke od sledećih podataka:

– jedinstvenu identifikacionu oznaku;

– mesto i datum rođenja nalogodavca elektronskog transfera;

– nacionalni identifikacioni broj nalogodavca elektronskog transfera.

Član 12b

(1) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da utvrdi i proveri identitet nalogodavca elektronskog transfera pre vršenja tog transfera, i to na način propisan u čl. 13. do 18. ovog zakona.

(2) Ako se elektronski transfer vrši bez otvaranja računa, obaveze iz stava 1. ovog člana vrše se samo ako taj transfer iznosi 1.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti.

(3) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da izvrši obaveze iz člana 12a stav 1. ovog zakona uvek kada postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, bez obzira na iznos elektronskog transfera.

(4) Ako elektronski transfer ne sadrži tačne i potpune podatke o nalogodavcu elektronskog transfera, lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da u roku od tri dana od dana prijema transfera pribavi podatke koji nedostaju ili da odbije izvršenje tog transfera.

(5) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da razmotri prekid poslovne saradnje sa drugim licem koje pruža usluge plaćanja i naplate koje učestalo ne ispunjava obaveze iz člana 12a stav 1. ovog zakona, s tim što ga pre prekida poslovnog odnosa o tome mora upozoriti. Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da o prekidu saradnje obavesti Upravu.

(6) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka o nalogodavcu elektronskog transfera predstavlja osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma i o tome sačini službenu belešku koju čuva u skladu sa zakonom.

(7) Odredbe člana 12a ovog zakona i ovog člana primenjuju se bez obzira na to da li se radi o elektronskom transferu koji se vrši u zemlji ili sa inostranstvom.

Izuzeci od obaveze prikupljanja podataka o nalogodavcu elektronskog transfera

Član 12v

(1) Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate nije dužno da prikupi podatke o nalogodavcu elektronskog transfera u sledećim slučajevima:

1) kada se elektronski transfer vrši sa računa otvorenog kod lica koje pruža usluge plaćanja i naplate i ako su mere poznavanja i praćenja stranke već izvršene u skladu sa ovim zakonom;

prilikom korišćenja kreditnih i debitnih kartica, pod uslovom:

– da nalogodavac elektronskog transfera ima ugovor sa licem koje pruža usluge plaćanja i naplate na osnovu kojeg može izvršiti plaćanje robe i usluga;

– da prenosi novčanih sredstava budu sprovedeni uz jedinstvenu identifikacionu oznaku na osnovu koje se može utvrditi identitet nalogodavca elektronskog transfera;

3) prilikom plaćanja poreza, novčanih kazni i drugih javnih davanja;

4) kada su i nalogodavac i korisnik elektronskog transfera lica koja pružaju usluge plaćanja i naplate i deluju u svoje ime i za svoj račun;

5) kada nalogodavac elektronskog transfera podiže novac sa svog računa.”

Član 5.

U članu 13. stav 1. reči: „tačka 3.” zamenjuju se rečima: „tač. 3. i 4.”.

U stavu 4. posle reči: „punomoćnik” dodaju se reči: „ili zakonski zastupnik”, a posle reči: „identitet punomoćnika” dodaju se reči: „i zakonskog zastupnika”.

Član 6.

U članu 29. stav 2. na oba mesta i stav 4. tačka 2) reči: „odgovornog lica” zamenjuju se rečima: „najvišeg rukovodstva”.

Dodaju se st. 5. i 6, koji glase:

„(5) Obveznik je dužan da, u ugovoru na osnovu kojeg se uspostavlja loro korespondentski odnos, posebno utvrdi i dokumentuje obaveze svake ugovorne strane u vezi sa sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca i finansiranja terorizma. Taj ugovor obveznik je dužan da čuva u skladu sa zakonom.

(6) Obveznik ne može uspostaviti loro korespondentski odnos sa stranom bankom ili drugom sličnom institucijom na osnovu kog ta institucija može koristiti račun kod obveznika tako što će svojim strankama omogućiti direktno korišćenje ovog računa.”

Član 7.

Posle člana 29. dodaju se naslovi iznad članova i čl. 29a i 29b, koji glase:

„Nova tehnološka dostignuća

Član 29a

(1) Obveznik je dužan da obrati naročitu pažnju na rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma koji proizlazi iz primene novih tehnoloških dostignuća koja omogućavaju anonimnost stranke (npr. elektronsko bankarstvo, upotreba bankomata, telefonsko bankarstvo i dr.).

(2) Obveznik je dužan da uspostavi procedure i preduzme dodatne mere kojima se otklanjaju rizici i sprečava zloupotreba novih tehnoloških dostignuća u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma.

Neuobičajene transakcije

Član 29b

(1) Obveznik je dužan da obrati naročitu pažnju na transakcije koje karakterišu složenost i neuobičajeno visoki iznos, neuobičajeni način izvršenja, vrednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namenu, odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmeri sa uobičajenim, odnosno očekivanim poslovanjem stranke, kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim karakteristikama stranke.

(2) Obveznik je dužan da utvrdi osnov i svrhu transakcija iz stava 1. ovog člana i o tome sačini službenu belešku u pismenoj formi. Službenu belešku obveznik čuva u skladu sa zakonom.”

Član 8.

U članu 30. stav 2. tačka 2) i stav 3. reči: „odgovornog lica” zamenjuju se rečima: „najvišeg rukovodstva”.

Član 9.

U članu 32. dodaje se stav 3, koji glasi:

„(3) Osim u slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana, obveznik može da izvrši pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke i u slučajevima kada, u skladu sa odredbama člana 7. ovog zakona, proceni da zbog prirode poslovnog odnosa, oblika i načina vršenja transakcije, poslovnog profila stranke, odnosno drugih okolnosti povezanih sa strankom postoji neznatan ili nizak stepen rizika za pranje novca ili finansiranje terorizma.”

Član 10.

U članu 36. stav 1. reči: „koji prelazi 15.000 evra” zamenjuju se rečima: „od 15.000 evra ili više”.

U stavu 2. reči: „koje ukupno prelaze iznos od 15.000 evra” zamenjuju se rečima: „u ukupnom iznosu od 15.000 evra ili više”.

Član 11.

U članu 39. stav 2. briše se.

Član 12.

U članu 40. stav 1. u tački 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) da ima licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica.”

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„(3) Uprava proverava ispunjenost uslova iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana i izdaje licencu ovlašćenom licu i zameniku ovlašćenog lica. Licenca se izdaje na osnovu rezultata stručnog ispita. Sadržaj i način polaganja stručnog ispita utvrđuje ministar, na predlog direktora Uprave.”

Član 13.

Naziv odeljka 2.5.3. menja se i glasi: „Unutrašnja kontrola i integritet zaposlenih”.

Posle člana 44. dodaju se naslov iznad člana i član 44a, koji glase:

„Integritet zaposlenih

Član 44a

(1) Obveznik je dužan da utvrdi postupak kojim se pri zasnivanju radnog odnosa na radnom mestu na kome se primenjuju odredbe ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kandidat za to radno mesto proverava da li je osuđivan za krivična dela kojima se pribavlja protivpravna imovinska korist ili krivična dela povezana sa terorizmom.

(2) U postupku iz stava 1. ovog člana proveravaju se i drugi kriterijumi kojima se utvrđuje da kandidat za radno mesto iz stava 1. ovog člana, zadovoljava visoke stručne i moralne kvalitete.”

Član 14.

U članu 52. stav 2. menja se i glasi:

„(2) Uprava obavlja finansijsko-informacione poslove: prikuplja, obrađuje, analizira i prosleđuje nadležnim organima informacije, podatke i dokumentaciju koju pribavlja u skladu sa ovim zakonom i vrši druge poslove koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa zakonom.”

Član 15.

U članu 66. dodaje se stav 2, koji glasi:

„(2) Izveštaj iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži statističke podatke, podatke o pojavnim oblicima pranja novca ili finansiranja terorizma, trendove u pranju novca ili finansiranju terorizma, kao i podatke o aktivnostima Uprave.”

Član 16.

U članu 69. stav 3. briše se.

Član 17.

U članu 73. stav 1. tačka 1) reči: „Upravi dostavljeni” zamenjuju se rečima: „dostavljeni ili su u postupku dostavljanja Upravi”.

Član 18.

U članu 74. stav 1. reči: „predstavljaju službenu tajnu” zamenjuju se rečima: „označavaju se odgovarajućim stepenom tajnosti”.

U stavu 2. reči: „službene tajne, u skladu sa ovim zakonom” zamenjuju se rečima: „tajnosti podataka”.

Stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. posle reči: „Upravi,” dodaju se reči: „korespondentskoj banci u skladu sa članom 29. ovog zakona i trećem licu u skladu sa čl. 23. do 26. ovog zakona,”.

Član 19.

U članu 75. stav 2. reči: „Zaposleni kod obveznika ili advokata” zamenjuju se rečima: „Obveznik, advokat i njihovi zaposleni”.

Član 20.

U članu 81. stav 1. tačka 14) reči: „stvarnog vlasnika pravnog lica ili lica stranog prava” zamenjuju se rečima: „stvarnog vlasnika stranke”.

Član 21.

Član 83. menja se i glasi:

„Član 83.

(1) Uprava vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika i advokata i to prikupljanjem, obradom i analizom podataka, informacija i dokumentacije koji se Upravi dostavljaju u skladu sa ovim zakonom.

(2) Uprava vrši nadzor nad primenom ovog zakona kod obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 7) i člana 4. stav 2. tač. 5) i 7) ovog zakona kada se radi o poslovima platnog prometa u zemlji, kao i člana 4. stav 1. tač. 11) i 12) i člana 4. stav 2. tač. 2) do 4) i tačka 6) ovog zakona.

(3) Prilikom vršenja nadzora zaposleni u Upravi se legitimiše službenom legitimacijom i značkom.

(4) Obveznik i advokat dužni su da Upravi dostave podatke, informacije i dokumentaciju koji su neophodni za vršenje nadzora odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva.

(5) Uprava može od državnih organa i imalaca javnih ovlašćenja tražiti sve podatke, informacije i dokumentaciju koji su neophodni za vršenje nadzora u skladu sa ovim zakonom.”

Član 22.

U članu 84. stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 4. i 5.

Dosadašnji stav 7. briše se.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 6.

Dosadašnji stav 9. briše se.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 7.

Dosadašnji stav 11. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

„(8) Devizni inspektorat vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tač. 2) i 7) i člana 4. stav 2. tač. 5) i 7) ovog zakona, u poslovima međunarodnog platnog prometa.”

Dosadašnji st. 12. i 13. postaju st. 9. i 10.

Član 23.

U članu 88. stav 1. posle tačke 5) dodaju se tač. 5a, 5b, 5v i 5g, koje glase:

„5a) ne prikupi tačne i potpune podatke o nalogodavcu elektronskog transfera ili ne uključi ih u obrazac ili poruku koja prati elektronski transfer sredstava poslatih ili primljenih, bez obzira na valutu (član 12a stav 1);

5b) ne utvrdi i ne proveri identitet nalogodavca elektronskog transfera pre vršenja tog transfera, i to na način propisan u čl. 13. do 18. ovog zakona (član 12b stav 1);

5v) ne izvrši obaveze iz člana 12a stav 1. ovog zakona uvek kada postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, bez obzira na iznos elektronskog transfera (član 12b stav 3);

5g) ne pribavi podatke koji nedostaju ili ne odbije izvršenje elektronskog transfera, ako elektronski transfer ne sadrži tačne i potpune podatke o nalogodavcu elektronskog transfera, odnosne te podatke ne pribavi u propisanom roku (član 12b stav 4);”.

Posle tačke 19) dodaje se tačka 19a, koja glasi:

„19a) ne izvrši pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke iz čl. 29. do 31. ovog zakona u slučajevima kada, u skladu sa odredbama člana 7. ovog zakona, proceni da zbog prirode poslovnog odnosa, oblika i načina vršenja transakcije, poslovnog profila stranke, odnosno drugih okolnosti povezanih sa strankom postoji ili bi mogao postojati visok stepen rizika za pranje novca ili finansiranje terorizma (član 28. stav 2);”.

Posle tačke 20) dodaju se tač. 20a, 20b, 20v i 20g, koje glase:

„20a) u ugovoru na osnovu kojeg se uspostavlja korespondentski odnos, posebno ne utvrdi i dokumentuje obaveze svake ugovorne strane u vezi sa sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca i finansiranja terorizma i ako taj ugovor ne čuva u skladu sa zakonom (član 29. stav 5);

20b) uspostavi loro korespondentski odnos sa stranom bankom ili drugom sličnom institucijom na osnovu kojeg ta strana institucija može koristiti račun kod obveznika za direktno poslovanje sa svojim strankama (član 29. stav 6);

20v) ne uvede procedure i ne preduzme dodatne mere kojima se otklanjaju rizici i sprečava zloupotreba novih tehnoloških dostignuća u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma ili te procedure ne primenjuje (član 29a stav 2);

20g) ne utvrdi osnov i svrhu transakcija iz člana 29b stav 1. ovog zakona i o tome ne sačini službenu belešku u pismenoj formi ili tu službenu belešku ne čuva u skladu sa zakonom (član 29b stav 2);”.

Posle tačke 30) dodaje se tačka 30a, koja glasi:

„30a) ne obezbedi da poslove ovlašćenog lica i zamenika ovlašćenog lica iz člana 39. ovog zakona obavlja lice koje ispunjava uslove propisane članom 40. ovog zakona (član 40);”.

Posle tačke 32) dodaje se tačka 32a, koja glasi:

„32a) ne utvrdi postupak kojim se pri zasnivanju radnog odnosa na radnom mestu na kome se primenjuju odredbe ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kandidat za to radno mesto proverava da li je osuđivan za krivična dela kojima se pribavlja protivpravna imovinska korist ili krivična dela povezana sa terorizmom ili taj postupak ne primenjuje (član 44a stav 1);”.

Stav 3. briše se.

Član 24.

U članu 89. stav 1. posle tačke 1) dodaju se tač. 1a, 1b i 1v, koje glase:

„1a) ne sačini službenu belešku ili je ne čuva u skladu sa zakonom u slučajevima kada ne može da izvrši radnje i mere iz člana 8. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona (član 8. stav 3);

1b) ne razmotri prekid poslovne saradnje sa drugim licem koje pruža usluge plaćanja i naplate koje učestalo ne ispunjava obaveze iz člana 12a stav 1. ovog zakona ili o tome ne obavesti Upravu (član 12b stav 5);

1v) ne sačini službenu belešku ili je ne čuva u skladu sa zakonom kada razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka o nalogodavcu elektronskog trasfera predstavlja osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 12b stav 6);”.

Posle tačke 10) dodaje se tačka 10a, koja glasi:

„10a) u listu indikatora ne unese indikatore čije je unošenje obavezno u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona (član 50);”.

Stav 3. briše se.

Član 25.

U članu 90. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako izvrši neku od radnji iz čl. 88. i 89. ovog zakona.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 26.

Odredbe člana 12. ovog zakona počinju da se primenjuju od 1. januara 2012. godine.

Propis iz člana 12. ovog zakona ministar će doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je odredba člana 97. tačka 17) Ustava Republike Srbije po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu s Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ulaskom u Savet Evrope naša zemlja podleže postupku multilateralnog ocenjivanja u sprovođenju zakona iz oblasti preventivne i krivične regulative, koji se sprovodi u okviru Komiteta Manival. Ocenjivanje se vrši u odnosu na 40 Preporuka i 9 specijalnih Preporuka koje je donelo međudržavno telo koje se bavi borbom protiv pranja novca i finansiranja terorizma – FATF (The Financial Action Task Force). Treći krug evaluacije sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, od strane Komiteta Manival završen je u decembru 2009. godine usvajanjem obimnog izveštaja o toj proceni.

U navedenom izveštaju, detaljno je analizirana svaka odredba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, a izvršeno je i poređenje svih odredaba tog zakona sa međunarodnim standardima sa kojima se države članice moraju uskladiti. Rezultat navedene analize su preporuke koje je Komitet Manival dao a koje se odnose na izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Treba naglasiti da je velika većina tih preporuka rezultat različitog tumačenja međunarodnih standarda koji se implementiraju od strane evaluatora i delegacije Republike Srbije u tom komitetu. Iako je većina odredaba koje se menjaju ovim zakonom, po mišljenju naše delegacije bila već usklađena sa standardima, Komitet Manival je stao na stanovište da, iako je usklađenost evidentna i to je prikazano dobrim ocenama koje je država dobila, treba izvršiti određene zakonske izmene, pre svega u cilju izbegavanja svih nedoumica u tumačenju Zakona. Komitet Manival je u tom cilju izdao Republici Srbiji preporuke, koje su obavezujuće, a za njihovu potpunu implementaciju može biti angažovan kompletan sistem pritisaka koji Savetu Evrope stoji na raspolaganju.

Takođe, potrebno je napomenuti da proces evaluacije Republike Srbije i njenog sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma nije završen usvajanjem Izveštaja o proceni u decembru 2009. godine. U novembru 2010. godine potrebno je podneti Izveštaj o napretku u kome se mora dati odgovor na pitanje šta su vlasti u državi uradile u pogledu svake od preporuka datih u osnovnom izveštaju, a nakon toga, u narednih dve ili tri godine Republika Srbija će ući i u četvrti krug evaluacije. Zbog svega navedenog neophodno je da se što pre donese ovaj zakon i njime dopune odredbe Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Osnovni cilj donošenja ovog zakona sastoji se u unapređenju postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanju Zakona sa svim međunarodnim standardima u ovoj oblasti i pre svega sa obavezujućim preporukama koje su date od strane Saveta Evrope.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. dopunjuju se definicije osnovnih pojmova koje se koriste u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Najvažnije novina u definicijama pojmova jeste definisanje pojma elektronskog transfera i s njim povezanih pojmova lica: koje vrši poslove plaćanja i naplate, kao i nalogodavca, korisnika i posrednika u pružanju usluga plaćanja i naplate. Lica koja vrše usluge plaćanja i naplate je termin koji obuhvata lica koja se bave platnim prometom (u Republici Srbiji su to samo banke, dok u drugim državama sa kojima se finansijske transakcije mogu vršiti, lica koja se bave platnim prometom mogu biti i druga lica poput kreditnih institucija, zadruga i dr.) i lica koja se bave brzim prenosom novca bez otvaranja računa (na primer: Vestern Union (Western Union), Manigram (MoneyGram) i dr.). Navedena lica mogu vršiti elektronske transfere koji su posebno podložni riziku da budu zloupotrebljeni za svrhe finansiranja terorizma, te se zbog toga moraju posebno i dodatno regulisati. Uvodi se i pojam jedinstvene identifikacione oznake, kao kombinacije slova, brojeva i znakova koju određuje lice koje vrši usluge plaćanja i naplate. Takođe, definiše se i pojam najvišeg rukovodstva u cilju izbegavanja nedoumica šta se podrazumeva pod tim, s obzirom na to da su obveznici po Zakonu organizovani u različitim formama.

Članom 2. i sa njim povezanim članom 6. kojim se dopunjuje član 32. osnovnog zakona, pojašnjava se veza između niskog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i pojednostavljenih mera poznavanja i praćenja stranke. U primeni Zakona u protekloj godini pokazalo se da veliki broj obveznika ima teškoće u razumevanju da se pojednostavljene mere mogu primeniti uvek kada je rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma nizak. Ovim odredbama će se ukloniti povod za različita tumačenja Zakona.

U članu 3. se na osnovu izričite preporuke Komiteta Manival, propisuje da obveznik mora, uvek kada ne uspe da izvrši sve mere poznavanja stranke, o tome da sačini belešku i čuva je 10 godina. Pokazalo se da nemogućnost da se stranka identifikuje, pre svega zato što stranka to odbije nakon saznanja da mora biti identifikovana, više nego korisna informacija u otkrivanju pranja novca, jer se u većini slučajeva u kojima stranka ima neki razlog da krije podatke o svom identitetu, ima razloga da se sumnja da su zastupljene neke nezakonite aktivnosti.

Članom 4. uvodi se sistem provere elektronskih transfera a time i umanjivanje rizika koji takvi transferi nose od finansiranja terorizma i pranja novca. Osnovna novina koju donosi odredba ovog člana je da se nalogodavac elektronskog transfera u iznosu od 1.000 evra ili više mora identifikovati, te da finansijska institucija koja treba da isplati sredstva korisniku ili primaocu tog transfera to ne sme uraditi ako poruka koja prati transfer ne sadrži sve podatke o nalogodavcu. Na primer, ako SWIFT poruka koja prati transfer u iznosu od 1.000 evra iz strane države ne sadrži ime i prezime, adresu i druge podatke propisane ovim zakonom, tih 1.000 evra, banka u Republici Srbiji ne može isplatiti primaocu niti ta sredstva mogu biti doznačena na račun primaoca. Takođe se propisuju izuzeci od ove obaveze, odnosno situacije kada ne postoji obaveza utvrđivanja propisanih podataka. Ovim članom Zakona se u potpunosti implementiraju odredbe Uredbe broj 1781/2006 Evropskog parlamenta i Saveta o informaciji o nalogodavcu elektronskog transfera (Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds). Donošenjem navedenog člana Zakona ispuniće se Specijalna preporuka broj VII FATF-a (Financial Action Task Force).

U članu 5. dopunjuje se član 13. na taj način što se dodaje pozivanje i na tačku 4), na koji način se otklanja propust iz Zakona. Obaveza utvrđivanja i provere identiteta proširuje se i na zakonskog zastupnika, kada se radi o uspostavljanju poslovnog odnosa bez fizičkog prisustva stranke.

U članu 6. menja se član 29. stav 2, tako da se umesto izraza „odgovorno lice”, koristi izraz „najviše rukovodstvo”, iz razloga što se pojavila potreba razlikovanja odgovornog lica u kaznenim odredbama ovog zakona, i najvišeg rukovodstva od koga je potrebno pribaviti saglasnost u slučaju uspostavljanja loro korespondentskog poslovnog odnosa. Dodaju se st. 5. i 6. čime se ispunjava preporuka Komiteta Manival, da je u slučaju kada se uspostavlja loro korespondentski odnos potrebno posebno navesti u ugovoru o uspostavljanju tog odnosa obaveze svake ugovorne strane u vezi sa sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca i finansiranja terorizma.

Članom 7. dodaju se čl. 29a i 29b. Uvodi se obaveza da se obrati naročita pažnja na rizik od pranja novca i finansiranja terorizma na primenu novih tehnoloških dostignuća (npr. elektronsko bankarstvo, upotreba bankomata, telefonsko bankarstvo i dr.). Propisivanjem ove obaveze ispunjava se još jedna od preporuka Komiteta Manival. Takođe se uvodi pojam neuobičajenih transakcija, odnosno transakcija koje karakterišu složenost i neuobičajeno visok iznos, neuobičajeni način izvršenja, vrednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namenu, u kom slučaju je obveznik dužan da obrati naročitu pažnju na rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma. Ovim članom Zakona se takođe ispunjava jedna od preporuka Komiteta Manival.

U članu 8. menja se član 30. st. 2. i 3, u smislu da se umesto reči „odgovorno lice” koristi izraz „najviše rukovodstvo”, iz razloga što se pojavila potreba razlikovanja odgovornog lica u kaznenim odredbama ovog zakona, i najvišeg rukovodstva od koga je potrebno pribaviti saglasnost.

U članu 9. daje se mogućnost obveznicima, da u skladu sa pristupom zasnovanom na proceni rizika, sami svrstaju stranku, poslovni odnos, odnosno transakciju u nizak rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma i primene pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke.

U članu 10. ispunjava se jedna od preporuka Komiteta Manival, pa se menja član 36. Zakona, kako bi bilo nesumnjivo da se zabrana izvršenja gotovinskih transakcija odnosi i na iznos od tačno 15.000 evra.

Članom 11. briše se stav 2. člana 39, koji je propisivao izuzetak za određivanje ovlašćenog lica u obvezniku koji ima manje od četiri zaposlena. Brisanjem ove odredbe, uvodi se obaveza za sve obveznike, bez obzira na to koliko imaju zaposlenih, da odrede ovlašćeno lice i na taj način se ispunjava još jedna od preporuka Komiteta Manival.

U članu 12. propisuje se dodatni uslov za obavljanje poslova ovlašćenog lica u obvezniku, tj. potrebno je da ovlašćeno lice ima i licencu za obavljanje poslova. Dodaje se novi stav u članu 40. Zakona, i uvodi se obaveznost licenciranja ovlašćenih lica i zamenika u obveznicima. Sadržaj stručnog ispita i način polaganja ovog ispita, propisuje ministar finansija, na predlog direktora Uprave za sprečavanje pranja novca.

U članu 13. dodaje se član 44a, koji se odnosi na ispunjenost određenih uslova prilikom zapošljavanja lica koje će u obvezniku obavljati poslove kod kojih će primenjivati odredbe Zakona. Naime, uvodi se obaveza obvezniku da utvrdi postupak u kome će prilikom zapošljavanja lica na radnim mestima na kojima će primenjivati odredbe ovog zakona i propisa donetih na osnovu Zakona, proveravati da li je kandidat za to radno mesto osuđivan za krivična dela kojima se pribavlja protivpravna imovinska korist, krivična dela povezana sa terorizmom, kao i proveru integriteta ličnosti i kadrovske osposobljenosti.

U članu 14. osim dosadašnjih nadležnosti Uprave, precizira se da je nadležnost Uprave u obavljanju finansijsko-informacionih poslova.

U članu 15. dodaje se stav 2. u članu 66, kojim se obavezuje Uprava da u izveštaj koji dostavlja Vladi, uključi statističke podatke, podatke o pojavnim oblicima pranja novca i finansiranja terorizma, trendove u pranju novca ili finansiranju terorizma, kao i podatke o aktivnostima Uprave.

U članu 16. briše se stav 3. člana 69, koji se odnosi na nadležnost Deviznog inspektorata za vođenje prekršajnog postupka. Brisanjem ovog stava, nadležnost prelazi na prekršajne sudove.

Članom 17. menja se član 73. stav 1. tačka 1) u smislu da se zabrana dojavljivanja odnosi i na postupak dostavljanja podataka Upravi, bez obzira na to da li su ti podaci i dostavljeni, što takođe predstavlja ispunjenje jedne od preporuka Komiteta Manival.

Članom 18. menja se član 74. kako bi se uskladio sa donetim Zakonom o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09).

Članom 19. menja se član 75. stav 2. tako što se umesto reči: „Zaposleni kod advokata i obveznika” zamenjuju rečima: „Obveznik, advokat i njihovi zaposleni”.

U članu 20. menja se član 81. stav 1. tačka 14) u smislu terminološkog usklađivanja.

U članu 21. menja se član 83. i to tako što se proširuje nadležnost Uprave i na obavljanje poslova inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona kada se radi o sledećim obveznicima: lica koja se bave poštanskim saobraćajem, preduzetnici i pravna lica koja obavljaju poslove faktoringa i forfetinga, kao i pravna lica i preduzetnici koji se bave pružanjem usluga prenosa novca – kada se radi o poslovima platnog prometa u zemlji; kao i preduzeća za reviziju, ovlašćeni revizori, preduzetnici i pravna lica koja pružaju računovodstvene usluge, usluge poreskog savetovanja, posredovanja u sklapanju kreditnih poslova i davanju zajmova, davanje jemstva. Naime, rešenje koje postoji u Zakonu kada se radi o organima nadležnim za vršenje nadzora se nije pokazalo uspešnim za gore navedenu grupu obveznika. Stoga Uprava preuzima nadležnost za vršenje inspekcijskog nadzora kod određene grupe obveznika na sebe, kakvo rešenje postoji u mnogim državama u regionu.

U članu 22. brišu se st. 4, 7. i 9. člana 84. a radi se o vršenju nadzora nad obveznicima u kojima je Uprava preuzela nadležnost. Izmena stava 11. istog člana odnosi se na izmenu organa nadležnog za vršenje nadzora kada se radi o menjačkim poslovima.

U čl. 23. do 25. dopunjuju se novim odredbama kaznene odredbe čl. 88. do 90. Zakona.

Član 26. odlaže primenu člana 12. ovog zakona, koji će se primenjivati od 1. januara 2012. godine. Takođe, propisan je rok od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona za donošenje propisa iz člana 12. ovog zakona.

Član 27. određuje da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Za Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma nije potrebno izvršiti analizu efekata propisa. Naime, predlogom zakona se ne uvodi nijedna dodatna obaveza za obveznike po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, pa iz tog razloga neće ni biti posledica za donošenja ovog propisa.

V. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Predlogom zakona ne predviđa se obrazovanje novih organa već korišćenje postojećih resursa kod nadležnih državnih organa, za primenu ovog zakona. Za primenu ovog zakona potrebno je obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službenom glasniku RS”, broj 52/10) proizlazi iz neophodnosti da se spreče štetne posledice po rad organa i organizacija koji su nadležni za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih oblika kriminala, pre svega organizovanog kriminala, a koje bi nastale neusvajanjem ovog zakona.

Izveštaj o detaljnoj proceni radnji i mera koje se u našoj državi preduzimaju na planu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma je usvojen na 31. plenarnoj sednici Komiteta Manival, u decembru 2009. godine i sadrži detaljne analize za svaku od 40+9 Preporuka FATF-a. Sastavni deo navedenog izveštaja je i Akcioni plan koji sadrži jasno definisane aktivnosti koje je potrebno preduzeti u cilju poboljšanja celokupnog sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Rezime glavnih delova Izveštaja je radi informisanja upućen Vladi. Takođe, Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje preporuka Komiteta Manival je usvojen na sednici Vlade od 13. maja 2010. godine i dostavljen je nadležnim republičkim organima, radi realizacije. Veliki deo preporuka se odnosi na izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

U skladu sa procedurama Komiteta Manival, Republici Srbiji u novembru 2010. godine predstoji usvajanje Izveštaja o napretku. U okviru Komiteta Manival će se raspravljati o konkretnim aktivnostima koje je Republika Srbija preduzela kako bi implementirala preporuke sadržane u Izveštaju.

Kako bi bile izbegnute negativne posledice ukoliko se ne usvoji Izveštaj o napretku, neophodno je ovaj zakon doneti po hitnom postupku.

VII. PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU U ZAKONU O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Pojmovi

Član 3.

(1) Pojedini pojmovi u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Imovina jesu stvari, novac, prava, hartije od vrednosti i druge isprave u bilo kom obliku, kojima se može utvrditi pravo svojine i drugih prava.

2) Novac jeste gotov novac (domaći i strani), sredstva na računima (dinarska i devizna), kao i druga sredstva plaćanja.

3) Fizički prenosiva sredstva plaćanja jesu gotov novac, čekovi, menice i druga fizički prenosiva sredstva plaćanja, plativa na donosioca.

4) Stranka jeste fizičko lice, preduzetnik, pravno lice i lice građanskog prava koje vrši transakciju ili uspostavlja poslovni odnos sa obveznikom.

5) Transakcija jeste prijem, davanje, zamena, čuvanje, raspolaganje ili drugo postupanje sa imovinom kod obveznika.

6) Gotovinska transakcija jeste fizički prijem ili davanje stranci gotovog novca.

7) Poverenik jeste strano fizičko ili pravno lice koje vrši za treće lice uslugu:

– osnivanja privrednih društava i drugih pravnih lica;

vršenja dužnosti, ili angažovanja lica za vršenje dužnosti direktora ili sekretara privrednog društva, ortaka u ortačkom društvu, ili slične uloge u ostalim pravnim licima;

obezbeđivanja sedišta, adrese za pravno lice, vođenja korespondencije ili obezbeđivanje adrese na koju će stizati pošta i slične usluge za privredno društvo, drugo pravno lice ili slično lice stranog prava;

upravljanja imovinom ili angažovanja lica za vršenje te dužnosti u fondu, trastu ili sličnom licu stranog prava (u daljem tekstu: lice stranog prava), ili

– vršenja uloge ili angažovanja lica za vršenje uloge akcionara za drugo lice, osim za kompaniju upisanu na organizovanom tržištu hartija od vrednosti, koja podnosi izveštaje regulatornom telu u skladu sa međunarodnim standardima koje priznaje domaće pravo.

8) Lica koja vrše usluge prenosa novca jesu lica koja vrše te usluge prijemom gotovog novca, čekova ili drugih sredstava plaćanja na jednoj lokaciji i onda povezivanjem, obaveštenjem, prenosom ili korišćenjem mreže kojom se vrši prenos novca, odnosno vrednosti, isplatom odgovarajuće sume novca u gotovini ili drugom obliku primaocu na drugoj lokaciji bez obzira na to da li u pružanju tih usluga učestvuje jedan ili više posrednika do konačne isplate.

9) Nedobitne organizacije jesu udruženja, ustanove, zavodi i verske zajednice, koje su osnovane u skladu sa zakonom i koje se pretežno bave delatnošću kojom se ne ostvaruje dobit.

10) Lica građanskog prava jesu udruženja pojedinaca koja udružuju ili će udruživati novac ili drugu imovinu za određenu namenu.

11) Stvarni vlasnik stranke – fizičko lice koje ima u svojini ili kontroliše stranku.

12) Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica jeste:

– fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;

– fizičko lice, koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

13) Stvarni vlasnik lica stranog prava, koje prima, upravlja ili raspodeljuje imovinu za određenu namenu jeste:

– fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik više od 25% 25 % ILI VIŠE imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni;

– fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je lice stranog prava osnovano ili posluje, pod uslovom da je to lice ili grupa lica odrediva;

– fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od25% 25% ILI VIŠE imovine lica stranog prava.

14) Poslovni odnos jeste odnos između stranke i obveznika zasnovan na ugovoru u vezi sa vršenjem delatnosti obveznika, za koji se u trenutku uspostavljanja očekuje da će trajati.

15) Loro korespodentski odnos jeste odnos između domaće banke i strane banke ili druge slične institucije, koji nastaje otvaranjem računa strane banke ili druge slične institucije kod domaće banke u cilju vršenja poslova međunarodnog platnog prometa.

16) Nostro korespodentski odnos jeste odnos između domaće i strane banke, koji nastaje otvaranjem računa domaće banke kod strane banke u cilju vršenja poslova međunarodnog platnog prometa.

17) Kvazi banka jeste strana banka ili druga institucija koja se bavi istom delatnošću, koja je registrovana u državi u kojoj ne vrši svoju delatnost, i koja nije deo uređene finansijske grupe.

18) Lični dokument jeste važeća isprava sa fotografijom izdata od strane nadležnog državnog organa.

19) Službena isprava jeste isprava koju je u okviru svojih ovlašćenja izdalo službeno lice ili odgovorno lice, pri čemu se pod tim licima smatraju lica u smislu odredaba Krivičnog zakonika.

20) Informacija o aktivnostima stranke koja je fizičko lice jeste obaveštenje o ličnom, profesionalnom ili sličnom delovanju stranke (zaposlen, penzioner, student, nezaposlen itd), odnosno podatak o aktivnosti stranke (na sportskom, kulturno – umetničkom, naučno – istraživačkom, vaspitno – obrazovnom ili drugom području), koji predstavlja osnov za uspostavljanje poslovnog odnosa.

21) Informacija o aktivnostima stranke koja je preduzetnik ili pravno lice jeste obaveštenje o delatnosti stranke, poslovnim odnosima i poslovnim partnerima, poslovnim rezultatima i slična obaveštenja.

22) Of-šor (offshore) pravno lice jeste strano pravno lice koje ne obavlja ili ne sme da obavlja proizvodnu ili trgovinsku delatnost u državi u kojoj je registrovano.

23) Anonimno društvo jeste strano pravno lice sa nepoznatim vlasnicima ili upravljačima.

24) Strani funkcioner jeste fizičko lice koje obavlja ili je u poslednjoj godini obavljalo javnu funkciju u stranoj državi ili u međunarodnoj organizaciji, i to funkciju:

– šefa države i/ili vlade, člana vlade i njegovog zamenika odnosno pomoćnika;

– izabranog predstavnika zakonodavnog tela;

– sudije vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek;

– člana računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i saveta centralne banke;

– ambasadora, otpravnika poslova i visokog oficira oružanih snaga;

– člana upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države.

25) Član uže porodice stranog funkcionera jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca i njihovi bračni ili vanbračni partneri (u daljem tekstu: strani funkcioner).

26) Uži saradnik stranog funkcionera jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa stranim funkcionerom (U DALjEM TEKSTU: STRANI FUNKCIONER).

27) Prethodno krivično delo jeste krivično delo čijim izvršenjem je pribavljena imovina koja je predmet krivičnog dela pranja novca.

28) NAJVIŠE RUKOVODSTVO JESTE:

– U SLUČAJU DA JE OBVEZNIK ORGANIZOVAN U FORMI OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA – IZVRŠNI ODBOR;

– U SLUČAJU DA JE OBVEZNIK ORGANIZOVAN U FORMI ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA – UPRAVNI ODBOR;

– U SLUČAJU DA JE OBVEZNIK ORGANIZOVAN U FORMI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – DIREKTOR ILI UPRAVNI ODBOR;

– U SLUČAJU DA JE OBVEZNIK ORGANIZOVAN U FORMI KOMANDITNOG ILI ORTAČKOG DRUŠTVA – LICE ODREĐENO OSNIVAČKIM AKTOM.

29) ELEKTRONSKI TRANSFER JESTE TRANSAKCIJA KOJU VRŠI LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE, U IME NALOGODAVCA ELEKTRONSKOG TRANSFERA, KOJA SE VRŠI ELEKTRONSKIM PUTEM, A U CILjU DA SREDSTVA BUDU DOSTUPNA KORISNIKU TOG ELEKTRONSKOG TRANSFERA KOD DRUGOG LICA KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE, BEZ OBZIRA NA TO DA LI SU NALOGODAVAC I KORISNIK ISTO LICE.

30) LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE JESTE LICE KOJE VRŠI USLUGE PLATNOG PROMETA, KAO I LICE KOJE VRŠI USLUGE PRENOSA NOVCA.

31) NALOGODAVAC ELEKTRONSKOG TRANSFERA JESTE LICE KOJE IMA OTVOREN RAČUN KOD LICA KOJE VRŠI USLUGE PLATNOG PROMETA I DAJE NALOG ZA PRENOS SREDSTAVA SA TOG RAČUNA, ILI LICE KOJE DAJE NALOG ZA PRENOS SREDSTAVA KOD LICA KOJE VRŠI USLUGE PRENOSA NOVCA.

32) KORISNIK ELEKTRONSKOG TRANSFERA JESTE LICE KOME SU TRANSFERISANA SREDSTVA UPUĆENA.

33) POSREDNIK U LANCU PLAĆANjA JESTE LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE, A NIJE ANGAŽOVAN OD STRANE NALOGODAVCA, NITI KORISNIKA ELEKTRONSKOG TRANSFERA, A UČESTVUJE U VRŠENjU ELEKTRONSKOG TRANSFERA.

34) JEDINSTVENA IDENTIFIKACIONA OZNAKA JE KOMBINACIJA SLOVA, BROJEVA I ZNAKOVA KOJU JE ODREDILO LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE U SKLADU SA PROTOKOLIMA SISTEMA PLAĆANjA I NAPLATE ILI SISTEMA PORUKA KOJI SE KORISTE ZA PRENOS SREDSTAVA.

Analiza rizika

Član 7.

(1) Obveznik je dužan da izradi analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa smernicama koje donosi organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona.

(2) Analiza iz stava 1. ovog člana sadrži procenu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, poslovnog odnosa, usluge koju obveznik pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcije.

(3) Ministar, na predlog Uprave propisuje kriterijume na osnovu kojih obveznik svrstava stranku, poslovni odnos, uslugu koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju u nisko rizičnu grupu za pranje novca ili finansiranje terorizma, TE NA OSNOVU TOGA VRŠI POJEDNOSTAVLjENE MERE POZNAVANjA I PRAĆENjA STRANKE, osim slučajeva navedenih u ovom zakonu, a u skladu sa tehničkim kriterijumima propisanim u priznatim međunarodnim standardima i mišljenjem organa iz člana 82. ovog zakona, nadležnog za nadzor nad primenom ovog zakona kod obveznika koji vrši procenu rizika za tu stranku, poslovni odnos, uslugu koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju.

2.2. Poznavanje i praćenje stranke

2.2.1. Opšte odredbe

Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Član 8.

(1) Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, obveznik je dužan da:

1) utvrdi identitet stranke;

2) proveri identitet stranke na osnovu dokumenata, podataka ili informacija pribavljenih iz pouzdanih i verodostojnih izvora;

3) utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke i proveri njegov identitet u slučajevima propisanim ovim zakonom;

4) pribavi informacije o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije i druge podatke u skladu sa ovim zakonom;

5) redovno prati poslovanje i proverava usklađenost aktivnosti stranke sa prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom poslovanja stranke.

(2) Obveznik je dužan da odbije ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, kao i izvršenje transakcije ako ne može da izvrši radnje i mere iz stava 1. tač. 1-4. ovog člana, a ako je poslovni odnos već uspostavljen dužan je da ga raskine.

(3) U SLUČAJEVIMA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA OBVEZNIK JE DUŽAN DA SAČINI SLUŽBENU BELEŠKU U PISMENOJ FORMI, KAO I DA RAZMOTRI DA LI POSTOJE OSNOVI SUMNjE DA SE RADI O PRANjU NOVCA ILI FINANSIRANjU TERORIZMA. SLUŽBENU BELEŠKU OBVEZNIK ČUVA U SKLADU SA ZAKONOM.

ČLAN 12A

(1) LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE DUŽNO JE DA PRIKUPI TAČNE I POTPUNE PODATKE O NALOGODAVCU I DA IH UKLjUČI U OBRAZAC ILI PORUKU KOJA PRATI ELEKTRONSKI TRANSFER SREDSTAVA POSLATIH ILI PRIMLjENIH, BEZ OBZIRA NA VALUTU. TI PODACI MORAJU PRATITI ELEKTRONSKI TRANSFER TOKOM CELOG PUTA KROZ LANAC PLAĆANjA, BEZ OBZIRA NA TO DA LI POSREDNICI U LANCU PLAĆANjA POSTOJE I BEZ OBZIRA NA NjIHOV BROJ.

(2) PODACI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SU:

– IME I PREZIME NALOGODAVCA ELEKTRONSKOG TRANSFERA;

– ADRESA NALOGODAVCA ELEKTRONSKOG TRANSFERA;

– BROJ RAČUNA NALOGODAVCA ELEKTRONSKOG TRANSFERA ILI JEDINSTVENU IDENTIFIKACIONU OZNAKU.

(3) UKOLIKO JE NEMOGUĆE PRIKUPITI PODATKE O ADRESI NALOGODAVCA ELEKTRONSKOG TRANSFERA, LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE DUŽNO JE DA, UMESTO PODATKA O ADRESI, PRIKUPI NEKE OD SLEDEĆIH PODATAKA:

– JEDINSTVENU IDENTIFIKACIONU OZNAKU;

– MESTO I DATUM ROĐENjA NALOGODAVCA ELEKTRONSKOG TRANSFERA;

– NACIONALNI IDENTIFIKACIONI BROJ NALOGODAVCA ELEKTRONSKOG TRANSFERA.

ČLAN 12B

(1) LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE DUŽNO JE DA UTVRDI I PROVERI IDENTITET NALOGODAVCA ELEKTRONSKOG TRANSFERA PRE VRŠENjA TOG TRANSFERA, I TO NA NAČIN PROPISAN U ČL. 13. DO 18. OVOG ZAKONA.

(2) AKO SE ELEKTRONSKI TRANSFER VRŠI BEZ OTVARANjA RAČUNA, OBAVEZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠE SE SAMO AKO TAJ TRANSFER IZNOSI 1.000 EVRA ILI VIŠE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI.

(3) LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE DUŽNO JE DA IZVRŠI OBAVEZE IZ ČLANA 12A STAV 1. OVOG ZAKONA UVEK KADA POSTOJE OSNOVI SUMNjE DA SE RADI O PRANjU NOVCA ILI FINANSIRANjU TERORIZMA, BEZ OBZIRA NA IZNOS ELEKTRONSKOG TRANSFERA.

(4) AKO ELEKTRONSKI TRANSFER NE SADRŽI TAČNE I POTPUNE PODATKE O NALOGODAVCU ELEKTRONSKOG TRANSFERA, LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE DUŽNO JE DA U ROKU OD TRI DANA OD DANA PRIJEMA TRANSFERA PRIBAVI PODATKE KOJI NEDOSTAJU ILI DA ODBIJE IZVRŠENjE TOG TRANSFERA.

(5) LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE DUŽNO JE DA RAZMOTRI PREKID POSLOVNE SARADNjE SA DRUGIM LICEM KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE KOJE UČESTALO NE ISPUNjAVA OBAVEZE IZ ČLANA 12A STAV 1. OVOG ZAKONA, S TIM ŠTO GA PRE PREKIDA POSLOVNOG ODNOSA O TOME MORA UPOZORITI. LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE DUŽNO JE DA O PREKIDU SARADNjE OBAVESTI UPRAVU.

(6) LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE DUŽNO JE DA RAZMOTRI DA LI NEDOSTATAK TAČNIH I POTPUNIH PODATAKA O NALOGODAVCU ELEKTRONSKOG TRANSFERA PREDSTAVLjA OSNOV SUMNjE DA SE RADI O PRANjU NOVCA ILI FINANSIRANjU TERORIZMA I O TOME SAČINI SLUŽBENU BELEŠKU KOJU ČUVA U SKLADU SA ZAKONOM.

(7) ODREDBE ČLANA 12A OVOG ZAKONA I OVOG ČLANA PRIMENjUJU SE BEZ OBZIRA NA TO DA LI SE RADI O ELEKTRONSKOM TRANSFERU KOJI SE VRŠI U ZEMLjI ILI SA INOSTRANSTVOM.

IZUZECI OD OBAVEZE PRIKUPLjANjA PODATAKA O NALOGODAVCU ELEKTRONSKOG TRANSFERA

ČLAN 12V

(1) LICE KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE NIJE DUŽNO DA PRIKUPI PODATKE O NALOGODAVCU ELEKTRONSKOG TRANSFERA U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

1) KADA SE ELEKTRONSKI TRANSFER VRŠI SA RAČUNA OTVORENOG KOD LICA KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE I AKO SU MERE POZNAVANjA I PRAĆENjA STRANKE VEĆ IZVRŠENE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

2)PRILIKOM KORIŠĆENjA KREDITNIH I DEBITNIH KARTICA, POD USLOVOM:

– DA NALOGODAVAC ELEKTRONSKOG TRANSFERA IMA UGOVOR SA LICEM KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE NA OSNOVU KOJEG MOŽE IZVRŠITI PLAĆANjE ROBE I USLUGA;

– DA PRENOSI NOVČANIH SREDSTAVA BUDU SPROVEDENI UZ JEDINSTVENU IDENTIFIKACIONU OZNAKU NA OSNOVU KOJE SE MOŽE UTVRDITI IDENTITET NALOGODAVCA ELEKTRONSKOG TRANSFERA;

3) PRILIKOM PLAĆANjA POREZA, NOVČANIH KAZNI I DRUGIH JAVNIH DAVANjA;

4) KADA SU I NALOGODAVAC I KORISNIK ELEKTRONSKOG TRANSFERA LICA KOJA PRUŽAJU USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE I DELUJU U SVOJE IME I ZA SVOJ RAČUN;

5) KADA NALOGODAVAC ELEKTRONSKOG TRANSFERA PODIŽE NOVAC SA SVOG RAČUNA.

2.2.2. Vršenje radnji i mera poznavanja i praćenja stranke

2.2.2.1. Utvrđivanje i provera identiteta stranke

Utvrđivanje i provera identiteta fizičkog lica, zakonskog zastupnika i punomoćnika, kao i preduzetnika

Član 13.

(1) Obveznik utvrđuje i proverava identitet stranke koja je fizičko lice, zakonskog zastupnika te stranke, kao i preduzetnika pribavljanjem podataka iz člana 81. stav 1. TAČ. 3. I 4. ovog zakona.

(2) Podaci iz stava 1. ovog člana pribavljaju se uvidom u lični dokument uz obavezno prisustvo lica čija se identifikacija vrši. Ako iz tog dokumenta nije moguće pribaviti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz druge službene isprave. Podaci koje, iz objektivnih razloga nije moguće pribaviti na taj način, pribavljaju se neposredno od stranke.

(3) Izuzetno od odredaba stava 2. ovog člana, stranka koja je fizičko lice može izvršiti transakciju ili uspostaviti poslovni odnos preko punomoćnika.

(4) Ako, u ime stranke koja je fizičko lice, transakciju vrši ili poslovni odnos uspostavlja punomoćnik ILI ZAKONSKI ZASTUPNIK, obveznik je dužan da, pored identiteta stranke, utvrdi i proveri identitet punomoćnika I ZAKONSKOG ZASTUPNIKA, pribavi podatke iz člana 81. stav 1. tačka 3. ovog zakona na način koji je propisan u stavu 2. ovog člana, kao i da traži pismeno ovlašćenje (punomoćje) čiju kopiju čuva u skladu sa zakonom. Pri tom, obveznik je dužan da primeni mere iz člana 31. ovog zakona.

(5) Ako prilikom utvrđivanja i provere identiteta stranke na osnovu ovog člana obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka ili verodostojnost isprava iz kojih su podaci pribavljeni, dužan je da od stranke pribavi pismenu izjavu o istinitosti i verodostojnosti podataka i isprava.

(6) Prilikom identifikacije fizičkog lica obveznik je dužan da pribavi fotokopiju ličnog dokumenta tog lica. Obveznik je dužan da na toj fotokopiji upiše datum, vreme i lično ime lica koje je izvršilo uvid. Fotokopiju iz ovog stava obveznik čuva u skladu sa zakonom.

Loro korespondentski odnos sa bankama i drugim sličnim institucijama stranih država

Član 29.

(1) Kod uspostavljanja loro korespondentskog odnosa sa bankom ili drugom sličnom institucijom koja ima sedište u stranoj državi koja nije na listi država koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši, obveznik je dužan da, pored radnji i mera iz člana 8. stav 1. ovog zakona, pribavi i sledeće podatke, informacije, odnosno dokumentaciju:

1) datum izdavanja i vreme važenja dozvole za vršenje bankarskih delatnosti i naziv i sedište nadležnog organa strane države koji je izdao dozvolu;

2) opis sprovođenja internih postupaka koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, a naročito postupaka za poznavanje i praćenje stranke, dostavljanje podataka o sumnjivim transakcijama i licima nadležnim organima, vođenje evidencija, unutrašnju kontrolu i drugih postupaka koje je banka, odnosno druga slična institucija, donela u vezi sa sprečavanjem i otkrivanjem pranja novca i finansiranja terorizma;

3) opis sistema sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma u državi sedišta, odnosno u državi u kojoj je registrovana banka, odnosno druga slična institucija;

4) pismenu izjavu odgovornog lica banke da banka odnosno druga slična institucija ne posluje kao kvazi banka;

5) pismenu izjavu odgovornog lica banke da banka ili druga slična institucija nema uspostavljen poslovni odnos i da ne vrši transakcije sa kvazi bankom;

6) pismenu izjavu odgovornog lica banke da je banka ili druga slična institucija u državi sedišta odnosno u državi u kojoj je registrovana, pod nadzorom nadležnog državnog organa i da je dužna da primenjuje propise te države koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma.

(2) Zaposleni kod obveznika zadužen za uspostavljanje loro korespondentskog odnosa iz stava 1. ovog člana i za sprovođenje pojačanih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke po tom osnovu dužan je da, pre uspostavljanja tog odnosa, pribavi pismeno odobrenje odgovornog lica NAJVIŠEG RUKOVODSTVA u obvezniku, a ako je taj odnos uspostavljen, ne može se nastaviti bez pismenog odobrenja odgovornog lica NAJVIŠEG RUKOVODSTVA u obvezniku.

(3) Podatke iz stava 1. ovog člana obveznik pribavlja uvidom u javne ili druge dostupne evidencije, odnosno uvidom u isprave i poslovnu dokumentaciju koju obvezniku dostavlja banka ili druga slična institucija sa sedištem u stranoj državi.

(4) Obveznik ne sme uspostaviti ili nastaviti loro korespondentski odnos sa bankom ili drugom sličnom institucijom koja ima sedište u stranoj državi ako:

1) prethodno nije pribavila podatke iz stava 1. tačka 1. i tač. 3-5. ovog člana;

2) zaposleni kod obveznika zadužen za uspostavljanje loro korespondentskog odnosa prethodno nije pribavio pismeno odobrenje odgovornog lica NAJVIŠEG RUKOVODSTVA u obvezniku;

3) banka ili druga slična institucija sa sedištem u stranoj državi nema uspostavljen sistem za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma ili nije dužna da primenjuje propise u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa propisima strane države u kojoj ima sedište, odnosno u kojoj je je registrovana;

4) banka ili druga slična institucija sa sedištem u stranoj državi posluje kao kvazi banka, odnosno uspostavlja korespondentske ili druge poslovne odnose ili obavlja transakcije sa kvazi bankama.

(5) OBVEZNIK JE DUŽAN DA, U UGOVORU NA OSNOVU KOJEG SE USPOSTAVLjA LORO KORESPONDENTSKI ODNOS, POSEBNO UTVRDI I DOKUMENTUJE OBAVEZE SVAKE UGOVORNE STRANE U VEZI SA SPREČAVANjEM I OTKRIVANjEM PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA. TAJ UGOVOR OBVEZNIK JE DUŽAN DA ČUVA U SKLADU SA ZAKONOM.

(6) OBVEZNIK NE MOŽE USPOSTAVITI LORO KORESPONDENTSKI ODNOS SA STRANOM BANKOM ILI DRUGOM SLIČNOM INSTITUCIJOM NA OSNOVU KOG TA INSTITUCIJA MOŽE KORISTITI RAČUN KOD OBVEZNIKA TAKO ŠTO ĆE SVOJIM STRANKAMA OMOGUĆITI DIREKTNO KORIŠĆENjE OVOG RAČUNA.

NOVA TEHNOLOŠKA DOSTIGNUĆA

ČLAN 29A

(1) OBVEZNIK JE DUŽAN DA OBRATI NAROČITU PAŽNjU NA RIZIK OD PRANjA NOVCA ILI FINANSIRANjA TERORIZMA KOJI PROIZLAZI IZ PRIMENE NOVIH TEHNOLOŠKIH DOSTIGNUĆA KOJA OMOGUĆAVAJU ANONIMNOST STRANKE (NPR. ELEKTRONSKO BANKARSTVO, UPOTREBA BANKOMATA, TELEFONSKO BANKARSTVO I DR.).

(2) OBVEZNIK JE DUŽAN DA USPOSTAVI PROCEDURE I PREDUZME DODATNE MERE KOJIMA SE OTKLANjAJU RIZICI I SPREČAVA ZLOUPOTREBA NOVIH TEHNOLOŠKIH DOSTIGNUĆA U SVRHU PRANjA NOVCA ILI FINANSIRANjA TERORIZMA.

NEUOBIČAJENE TRANSAKCIJE

ČLAN 29B

(1) OBVEZNIK JE DUŽAN DA OBRATI NAROČITU PAŽNjU NA TRANSAKCIJE KOJE KARAKTERIŠU SLOŽENOST I NEUOBIČAJENO VISOKI IZNOS, NEUOBIČAJENI NAČIN IZVRŠENjA, VREDNOST ILI POVEZANOST TRANSAKCIJA KOJE NEMAJU EKONOMSKI ILI PRAVNO OSNOVANU NAMENU, ODNOSNO NISU USAGLAŠENE ILI SU U NESRAZMERI SA UOBIČAJENIM, ODNOSNO OČEKIVANIM POSLOVANjEM STRANKE, KAO I DRUGE OKOLNOSTI KOJE SU POVEZANE SA STATUSOM ILI DRUGIM KARAKTERISTIKAMA STRANKE.

(2) OBVEZNIK JE DUŽAN DA UTVRDI OSNOV I SVRHU TRANSAKCIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I O TOME SAČINI SLUŽBENU BELEŠKU PISMENOJ FORMI. SLUŽBENU BELEŠKU OBVEZNIK ČUVA U SKLADU SA ZAKONOM.

Strani funkcioner

Član 30.

(1) Obveznik je dužan da utvrdi postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke strani funkcioner. Taj postupak utvrđuje se internim aktom obveznika, u skladu sa smernicama koje donosi organ iz člana 82. ovog zakona, nadležan za nadzor nad primenom ovog zakona kod tog obveznika.

(2) Ako je stranka ili stvarni vlasnik stranke strani funkcioner, osim radnji i mera iz člana 8. stav 1. ovog zakona, obveznik je dužan da:

1) pribavi podatke o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa, odnosno transakcije, i to iz isprava i druge dokumentacije, koju podnosi stranka. Ako te podatke nije moguće pribaviti na opisani način, obveznik će o njihovom poreklu uzeti pismenu izjavu neposredno od stranke;

2) obezbedi da zaposleni kod obveznika koji vodi postupak uspostavljanja poslovnog odnosa sa stranim funkcionerom pre uspostavljanja tog odnosa pribavi pismenu saglasnost odgovornog lica NAJVIŠEG RUKOVODSTVA;

3) prati, sa posebnom pažnjom, transakcije i druge poslovne aktivnosti stranog funkcionera u toku trajanja poslovnog odnosa.

(3) Ako obveznik utvrdi da je stranka ili stvarni vlasnik stranke postao strani funkcioner u toku poslovnog odnosa dužan je da primeni radnje i mere iz stava 2. tač. 1. i 3. ovog člana, a za nastavak poslovnog odnosa sa tim licem mora se pribaviti pismena saglasnost odgovornog lica NAJVIŠEG RUKOVODSTVA.

2.2.4.2. Pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Opšte odredbe

Član 32.

(1) Pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke obveznik može da izvrši u slučajevima iz člana 9. stav 1. tač. 1. i 2. ovog zakona, osim ako u vezi sa strankom ili transakcijom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, ako je stranka:

1) obveznik iz člana 4. stav 1. tač. 1-8. ovog zakona, izuzev posrednika i zastupnika u osiguranju;

2) lice iz člana 4. stav 1. tač. 1-8. ovog zakona, izuzev posrednika i zastupnika u osiguranju iz strane države koja je na listi država koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši;

3) državni organ, organ autonomne pokrajine, organ jedinice lokalne samouprave, javna agencija, javna služba, javni fond, javni zavod ili komora;

4) privredno društvo čije su izdate hartije od vrednosti uključene na organizovano tržište hartija od vrednosti koje se nalazi u Republici Srbiji ili državi u kojoj se primenjuju međunarodni standardi na nivou standarda Evropske unije ili viši, a koji se odnose na podnošenje izveštaja i dostavljanje podataka nadležnom regulatornom telu;

5) lice za koje je propisom donetim na osnovu člana 7. stav 3. ovog zakona utvrđeno da postoji nizak stepen rizika za pranje novca ili finansiranje terorizma.

(2) Izuzetno od odredaba člana 8. ovog zakona, preduzeće za reviziju i ovlašćeni revizor, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa obavezne revizije godišnjih računovodstvenih izveštaja pravnog lica, može da vrši pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, osim ako u vezi sa strankom ili okolnostima revizije postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(3) OSIM U SLUČAJEVIMA IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, OBVEZNIK MOŽE DA IZVRŠI POJEDNOSTAVLjENE RADNjE I MERE POZNAVANjA I PRAĆENjA STRANKE I U SLUČAJEVIMA KADA, U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 7. OVOG ZAKONA, PROCENI DA ZBOG PRIRODE POSLOVNOG ODNOSA, OBLIKA I NAČINA VRŠENjA TRANSAKCIJE, POSLOVNOG PROFILA STRANKE, ODNOSNO DRUGIH OKOLNOSTI POVEZANIH SA STRANKOM POSTOJI NEZNATAN ILI NIZAK STEPEN RIZIK ZA PRANjE NOVCA ILI FINANSIRANjE TERORIZMA.

Ograničenje gotovinskog poslovanja

Član 36.

(1) Lice koje prodaje robu ili vrši uslugu u Republici Srbiji ne sme od stranke ili trećeg lica da primi gotov novac za njihovo plaćanje u iznosu koji prelazi 15.000 evra OD 15.000 EVRA ILI VIŠE u dinarskoj protivvrednosti.

(2) Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i u slučaju ako se plaćanje robe i usluge vrši u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija koje ukupno prelaze iznos od 15.000 evra U UKUPNOM IZNOSU OD 15.000 EVRA ILI VIŠE u dinarskoj protivvrednosti.

2.5. Ovlašćeno lice, obrazovanje i unutrašnja kontrola

2.5.1. Ovlašćeno lice

Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika

Član 39.

(1) Obveznik je dužan da za vršenje pojedinih radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, imenuje ovlašćeno lice i njegovog zamenika.

(2) Obveznik koji ima manje od četiri zaposlena nije dužan da odredi ovlašćeno lice i da vrši unutrašnju kontrolu u skladu sa ovim zakonom.

Uslovi koje ovlašćeno lice mora da ispunjava

Član 40.

(1) Obveznik je dužan da obezbedi da poslove ovlašćenog lica iz člana 39. ovog zakona može da obavlja lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da je zaposleno kod obveznika na radnom mestu sa ovlašćenjima koja tom licu omogućavaju delotvorno, brzo i kvalitetno izvršavanje zadataka propisanih ovim zakonom;

2) da nije pravnosnažno osuđivano a kazna nije brisana ili se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti i krivična dela protiv privrede, protiv službene dužnosti i finansiranja terorizma;

3) da je stručno osposobljeno za poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma;

4) da poznaje prirodu poslovanja obveznika u oblastima koja su podložna riziku pranja novca ili finansiranja terorizma;

5) DA IMA LICENCU ZA OBAVLjANjE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA.

(2) Zamenik ovlašćenog lica mora da ispunjava iste uslove kao i lice iz stava 1. ovog člana.

(3) UPRAVA PROVERAVA ISPUNjENOST USLOVA IZ STAVA 1. TAČ. 1) DO 4) OVOG ČLANA I IZDAJE LICENCU OVLAŠĆENOM LICU I ZAMENIKU OVLAŠĆENOG LICA. LICENCA SE IZDAJE NA OSNOVU REZULTATA STRUČNOG ISPITA. SADRŽAJ I NAČIN POLAGANjA STRUČNOG ISPITA UTVRĐUJE MINISTAR, NA PREDLOG DIREKTORA UPRAVE.

2.5.3. UNUTRAŠNjA KONTROLA I INTEGRITET ZAPOSLENIH

INTEGRITET ZAPOSLENIH

ČLAN 44A

(1) OBVEZNIK JE DUŽAN DA UTVRDI POSTUPAK KOJIM SE PRI ZASNIVANjU RADNOG ODNOSA NA RADNOM MESTU NA KOME SE PRIMENjUJU ODREDBE OVOG ZAKONA I PROPISA DONETIH NA OSNOVU OVOG ZAKONA, KANDIDAT ZA TO RADNO MESTO PROVERAVA DA LI JE OSUĐIVAN ZA KRIVIČNA DELA KOJIMA SE PRIBAVLjA PROTIVPRAVNA IMOVINSKA KORIST ILI KRIVIČNA DELA POVEZANA SA TERORIZMOM.

(2) U POSTUPKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PROVERAVAJU SE I DRUGI KRITERIJUMI KOJIMA SE UTVRĐUJE DA KANDIDAT ZA RADNO MESTO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ZADOVOLjAVA VISOKE STRUČNE I MORALNE KVALITETE.

V. UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

 

5.1. Opšte odredbe

Član 52.

(1) Uprava za sprečavanje pranja novca obrazuje se kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija.

(2) Uprava prikuplja, obrađuje, analizira i prosleđuje nadležnim organima informacije, podatke i dokumentaciju koju pribavlja u skladu sa ovim zakonom i vrši druge poslove koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa zakonom.

(2) UPRAVA OBAVLjA FINANSIJSKO-INFORMACIONE POSLOVE: PRIKUPLjA, OBRAĐUJE, ANALIZIRA I PROSLEĐUJE NADLEŽNIM ORGANIMA INFORMACIJE, PODATKE I DOKUMENTACIJU KOJU PRIBAVLjA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I VRŠI DRUGE POSLOVE KOJI SE ODNOSE NA SPREČAVANjE I OTKRIVANjE PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA U SKLADU SA ZAKONOM.

5.5. Ostale obaveze

Izveštavanje o radu

Član 66.

(1) Uprava podnosi izveštaj o radu Vladi, za prethodnu godinu najkasnije do 31. marta tekuće godine.

(2) IZVEŠTAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBAVEZNO SADRŽI STATISTIČKE PODATKE, PODATKE O POJAVNIM OBLICIMA PRANjA NOVCA ILI FINANSIRANjA TERORIZMA, TRENDOVE U PRANjU NOVCA ILI FINANSIRANjU TERORIZMA, KAO I PODATKE O AKTIVNOSTIMA UPRAVE.

Osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

Član 69.

(1) Ako nadležni carinski organ ustanovi da fizičko lice prenosi preko državne granice fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu nižem od iznosa iz člana 67. stav 1. ovog zakona, a postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, dužan je da prikupi podatke iz člana 81. stav 6. ovog zakona.

(2) Nadležni carinski organ privremeno zadržava fizički prenosiva sredstva plaćanja koja nisu prijavljena i deponuje ih na račun nadležnog organa za vođenje prekršajnog postupka koji se vodi kod Narodne banke Srbije. Nadležni carinski organ privremeno zadržava ta sredstva i kada oceni da postoji osnovana sumnja da su ta sredstva, bez obzira na njihov iznos, u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma. O oduzetim fizički prenosivim sredstvima plaćanja izdaje se potvrda.

(3) Devizni inspektorat nadležan je za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje iz člana 90. st. 2. i 3. ovog zakona.

VIII. ZAŠTITA I ČUVANjE PODATAKA I VOĐENjE EVIDENCIJA

8.1. Zaštita podataka

Zabrana dojavljivanja

Član 73.

(1) Obveznik, advokat i njihovi zaposleni, uključujući i članove upravnog, nadzornog i drugog organa upravljanja, kao i druga lica kojima su dostupni podaci iz člana 81. ovog zakona, ne smeju stranci ili trećem licu otkriti:

1) da su Upravi dostavljeni ILI SU U POSTUPKU DOSTAVLjANjA UPRAVI podaci, informacije i dokumentacija o stranci ili o transakciji za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

2) da je Uprava, na osnovu čl. 56. i 63. ovog zakona, izdala nalog za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije;

3) da je Uprava, na osnovu člana 57. ovog zakona, izdala nalog za praćenje finansijskog poslovanja stranke;

4) da je protiv stranke ili trećeg lica pokrenut ili bi mogao biti pokrenut postupak u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

(2) Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na slučajeve:

1) kada su podaci, informacije i dokumentacija koje u skladu sa ovim zakonom prikuplja i vodi obveznik ili advokat, potrebni za utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku i ako te podatke traži nadležni sud u skladu sa zakonom;

2) ako podatke iz tačke 1. ovog stava traži organ iz člana 82. ovog zakona u postupku nadzora nad primenom odredaba ovog zakona;

3) ako advokat, preduzeće za reviziju, ovlašćeni revizor, pravno ili fizičko lice koje pruža računovodstvene usluge ili usluge poreskog savetovanja pokuša da odvrati stranku od nezakonite delatnosti.

Tajnost podataka

Član 74.

(1) Podaci, informacije i dokumentacija koje Uprava prikupi u skladu sa ovim zakonom predstavljaju službenu tajnu OZNAČAVAJU SE ODREĐENIM STEPENOM TAJNOSTI.

(2) Dostavljanje podataka, informacija i dokumentacije iz stava 1. ovog člana, nadležnim državnim organima i stranim državnim organima nadležnim za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, ne smatra se povredom službene tajne, u skladu sa ovim zakonom TAJNOSTI PODATAKA.

(3) O skidanju oznake „Službena tajna“ iz stava 1. ovog člana odlučuje rukovodilac Uprave.

(4) Kada obveznik, advokat i njihovi zaposleni dostavljaju podatke, informacije i dokumentaciju Upravi, KORESPONDENTSKOJ BANCI U SKLADU SA ČLANOM 29. OVOG ZAKONA I TREĆEM LICU U SKLADU SA ČL. 23. DO 26. OVOG ZAKONA, ne smatra se da su povredili obavezu čuvanja poslovne, bankarske ili profesionalne tajne.

Isključenje od odgovornosti

Član 75.

(1) Obveznik, advokat i njihovi zaposleni nisu odgovorni za štetu, osim ako se dokaže da je šteta prouzrokovana namerno ili krajnjom nepažnjom, učinjenu strankama i trećim licima ako, u skladu sa ovim zakonom:

1) pribavljaju i obrađuju podatke, informacije i dokumentaciju o strankama;

2) dostave Upravi podatke, informacije i dokumentaciju o svojim strankama;

3) izvrše nalog Uprave za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije ili za praćenje finansijskog poslovanja stranke;

4) privremeno obustave izvršenje transakcije u skladu sa odredbom člana 56. stav 8. ovog zakona.

(2) Zaposleni kod obveznika ili advokata OBVEZNIK, ADVOKAT I NjIHOVI ZAPOSLENI ne odgovaraju disciplinski ili krivično za kršenje obaveze čuvanja poslovne, bankarske i profesionalne tajne ako:

1) podatke, informacije i dokumentaciju dostave Upravi u skladu sa ovim zakonom;

2) obrađuju podatke, informacije i dokumentaciju u cilju provere stranaka i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Sadržina evidencija

Član 81.

(1) Evidencija podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama iz člana 80. stav 1. tačka 1. ovog zakona sadrži:

1) poslovno ime, adresu, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) pravnog lica koje uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, odnosno za koje se uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakcija;

2) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG), zastupnika, punomoćnika ili prokuriste koji u ime i za račun stranke – pravnog lica ili drugog lica građanskog prava iz člana 3. stav 1. tačka 10. ovog zakona uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, kao i vrstu i broj ličnog dokumenta, datum i mesto izdavanja;

3) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, njegovog zakonskog zastupnika i punomoćnika, kao i preduzetnika koji uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, odnosno za koje se uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakcija, kao i vrstu i broj ličnog dokumenta, naziv izdavaoca, datum i mesto izdavanja;

4) poslovno ime, adresu, sedište, matični broj i PIB preduzetnika;

5) ime i prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište fizičkog lica koje ulazi u igračnicu ili pristupa sefu;

6) svrhu i namenu poslovnog odnosa, kao i informaciju o delatnosti i poslovnim aktivnostima stranke;

7) datum uspostavljanja poslovnog odnosa, odnosno datum i vreme ulaska u igračnicu ili pristupa sefu;

8) datum i vreme izvršenja transakcije;

9) iznos transakcije i valutu u kojoj je transakcija izvršena;

10) namenu transakcije, kao i ime i prezime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište lica kome je transakcija namenjena;

11) način vršenja transakcije;

12) podatke i informacije o poreklu imovine koja je predmet ili koja će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije;

13) razloge za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

14) ime, prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište stvarnog vlasnika STRANKE pravnog lica ili lica stranog prava, a u slučaju iz člana 3. stav 1. tačka 13. alineja druga ovog zakona – podatke o kategoriji lica u čijem interesu je lice stranog prava osnovano ili posluje;

15) naziv lica građanskog prava iz člana 3. stav 1. tačka 10. ovog zakona i ime i prezime, datum i mesto rođenja i prebivalište ili boravište svakog člana tog lica.

(2) Evidencija podataka dostavljenih Upravi u skladu sa članom 37. ovog zakona sadrži podatke iz stava 1. ovog člana.

(3) Evidencija podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama koje vodi advokat na osnovu člana 80. stav. 2. tačka 1. ovog zakona sadrži:

1) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG, vrstu, broj, mesto i datum izdavanja ličnog dokumenta fizičkog lica i preduzetnika, odnosno poslovno ime, adresu, sedište, matični broj i PIB pravnog lica i preduzetnika za koje advokat vrši usluge;

2) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG, vrstu, broj, mesto i datum izdavanja ličnog dokumenta zastupnika pravnog lica ili zakonskog zastupnika ili punomoćnika fizičkog lica koji u ime i za račun tog pravnog ili fizičkog lica uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju;

3) podatke iz stava 1. tačka 14. ovog člana za pravno lice za koje advokat vrši uslugu;

4) svrhu i namenu poslovnog odnosa, kao i informaciju o delatnosti stranke;

5) datum uspostavljanja poslovnog odnosa;

6) datum vršenja transakcije;

7) iznos transakcije i valutu u kojoj je transakcija izvršena;

8) namenu transakcije, kao i ime i prezime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište lica kome je transakcija namenjena;

9) način vršenja transakcije;

10) podatke i informacije o poreklu imovine koja je predmet ili koja će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije;

11) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica i preduzetnika, odnosno poslovno ime, adresu i sedište, matični broj i PIB pravnog lica i preduzetnika za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

12) podatke o transakciji u vezi sa kojom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos i valuta u kojoj se transakcija vrši, datum i vreme vršenja transakcije);

13) razloge za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(4) Evidencija podataka dostavljenih Upravi u skladu sa članom 48. ovog zakona sadrži podatke iz stava 3. ovog člana.

(5) Evidencija o prijavljenim i neprijavljenim prenosima fizički prenosivih sredstava plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice sadrži:

1) ime i prezime, prebivalište, datum i mesto rođenja i državljanstvo lica koje prenosi ta sredstva, kao i broj pasoša, datum i mesto izdavanja;

2) poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica, odnosno ime, prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i državljanstvo vlasnika tih sredstava, odnosno lica za koje se vrši prenos tih sredstava preko državne granice kao i broj pasoša, datum i mesto izdavanja;

3) poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica, odnosno ime, prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i državljanstvo primaoca tih sredstava;

4) vrsta u kojoj se ta sredstva nalaze;

5) iznos i valutu fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;

6) poreklo fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;

7) namenu za koju će ta sredstva biti upotrebljena;

8) mesto, datum i vreme prelaska državne granice;

9) prevozno sredstvo koje se koristi za prenos tih sredstava;

10) maršrutu (zemlja polaska i datum polaska, zemlja tranzita, zemlja dolaska i datum dolaska), transportno preduzeće i referentni broj (npr. broj leta);

11) podatak o tome da li su fizički prenosiva sredstva plaćanja prijavljena ili nisu.

(6) Evidencija o prenosu fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice u iznosu nižem od 10.000 evra u dinarima ili stranoj valuti ako postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma sadrži:

1) ime, prezime, prebivalište, datum i mesto rođenja i državljanstvo lica koje prijavi ili ne prijavi prenos tih sredstva;

2) poslovno ime i sedište pravnog lica, odnosno ime, prezime, prebivalište i državljanstvo vlasnika tih sredstava, odnosno lica za koje se vrši prenos tih sredstava preko državne granice;

3) poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica, odnosno ime, prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i državljanstvo primaoca tih sredstava;

4) vrsta u kojoj se ta sredstva nalaze;

5) iznos i valuta fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;

6) poreklo fizički prenosivih sredstava plaćanja koja se prenose;

7) namenu za koju će ta sredstva biti upotrebljena;

8) mesto, datum i vreme prelaska državne granice;

9) prevozno sredstvo koje se koristi za prenos tih sredstava;

10) razloge za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(7) Evidencija naloga za privremeno obustavljanje izvršenja transakcije sadrži:

1) poslovno ime obveznika kome je izdat nalog;

2) datum i vreme izdavanja naloga;

3) iznos i valutu transakcije čije izvršenje je privremeno obustavljeno;

4) ime i prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i JMBG fizičkog lica koje traži izvršenje transakcije čije izvršenje je privremeno obustavljeno;

5) ime i prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, adresu i sedište pravnog lica koje je primalac sredstava, ili podatke o računu na koji se sredstva transferišu;

6) podatke o državnom organu koji je obavešten o privremenom obustavljanju izvršenja transakcije.

(8) Evidencija izdatih naloga za praćenje finansijskog poslovanja stranke sadrži:

1) poslovno ime obveznika kome je izdat nalog;

2) datum i vreme izdavanja naloga;

3) ime i prezime, prebivalište ili boravište, datum i mesto rođenja i JMBG fizičkog lica odnosno, poslovno ime, adresu, i sedište pravnog lica u odnosu na koje je izdat nalog.

(9) Evidencija o inicijativama iz člana 58. ovog zakona sadrži:

1) ime i prezime, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB pravnog lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

2) podatke o transakciji za koju postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos transakcije, valuta, datum, odnosno period izvršenja transakcije);

3) razloge za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(10) Evidencija podataka prosleđenih nadležnim državnim organima u skladu sa članom 59. ovog zakona sadrži:

1) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB pravnog lica u vezi sa kojima je Uprava nadležnom državnom organu dostavila podatke, informacije i dokumentaciju;

2) podatke o transakciji za koju postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos transakcije, valuta, datum, odnosno vreme izvršenja transakcije);

3) razloge za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

4) podatke o organu kome su ti podaci dostavljeni.

(11) Evidencija podataka primljenih i dostavljenih u skladu sa čl. 61. i 62. ovog zakona sadrži:

1) naziv države ili organa kojima Uprava dostavlja ili traži podatke, informacije i dokumentaciju;

2) podatke o transakcijama ili licima o kojima Uprava dostavlja ili traži podatke iz stava 1. ovog člana.

(12) Evidencija podataka o prekršajima, privrednim prestupima i krivičnim delima iz člana 72. ovog zakona sadrži:

1) datum podnošenja prijave, podizanja optužnice, odnosno pokretanja postupka;

2) ime, prezime, datum i mesto rođenja odnosno poslovno ime i sedište prijavljenog ili optuženog lica, odnosno lica protiv koga je pokrenut postupak;

3) pravnu kvalifikaciju dela i mesto, vreme i način izvršenja radnje dela;

4) pravnu kvalifikaciju prethodnog dela i mesto, vreme i način izvršenja radnje tog dela;

5) vrstu i visinu privremeno ili trajno oduzete imovinske koristi koja je pribavljena krivičnim delom, privrednim prestupom, odnosno prekršajem;

6) vrstu i visinu kazne;

7) poslednju odluku donetu u postupku u trenutku izveštavanja;

8) podatke o primljenim i poslatim zamolnicama u vezi sa krivičnim delima pranja novca i finansiranja terorizma ili prethodnim delima;

9) podatke o primljenim i poslatim zahtevima za privremeno ili trajno oduzimanje protivpravne imovinske koristi bez obzira na vrstu krivičnog dela, privrednog prestupa, odnosno prekršaja;

10) podatke o primljenim i poslatim zahtevima za ekstradiciju u vezi sa krivičnim delima pranja novca i finansiranja terorizma.

(13) Evidencija o prekršajima i izrečenim merama u vršenju nadzora iz člana 82. ovog zakona sadrži:

1) ime, prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, državljanstvo i JMBG fizičkog lica, a za odgovorno i ovlašćeno lice u pravnom licu i radno mesto i poslove koje vrši;

2) poslovno ime, adresu, sedište, matični broj i PIB pravnog lica;

3) opis prekršaja, odnosno nedostataka;

4) podatke o izrečenim merama.

(14) Evidencija o obaveštenjima iz čl. 71. i 86. ovog zakona sadrži:

1) ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, odnosno poslovno ime, sedište, matični broj i PIB pravnog lica na koje se odnose činjenice koje su u vezi ili koje bi mogle da budu u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma;

2) podatke o transakciji na koju se odnose činjenice koje su u vezi ili koje bi mogle da budu u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma (iznos transakcije, valuta, datum, odnosno vreme izvršenja transakcije);

3) opis činjenica koje su u vezi ili koje bi mogle da budu u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

IX. NADZOR

Nadležnost Uprave u nadzoru

Član 83.

(1) Uprava vrši nadzor na primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. ovog zakona i advokata.

(2) Uprava vrši nadzor nad primenom ovog zakona prikupljanjem, obradom i analizom podataka, informacija i dokumentacije koji se Upravi dostavljaju u skladu sa ovim zakonom.

(3) Obveznik i advokat dužni su da Upravi dostave podatke, informacije i dokumentaciju koji su neophodni za vršenje nadzora odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva.

(4) Uprava može od državnih organa i imalaca javnih ovlašćenja tražiti sve podatke, informacije i dokumentaciju, koji su neophodni za vršenje nadzora u skladu sa ovim zakonom.

(1) UPRAVA VRŠI NADZOR NAD PRIMENOM OVOG ZAKONA OD STRANE OBVEZNIKA I ADVOKATA I TO PRIKUPLjANjEM, OBRADOM I ANALIZOM PODATAKA, INFORMACIJA I DOKUMENTACIJE KOJI SE UPRAVI DOSTAVLjAJU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

(2) UPRAVA VRŠI NADZOR NAD PRIMENOM OVOG ZAKONA KOD OBVEZNIKA IZ ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 7) I ČLANA 4. STAV 2. TAČ. 5) I 7) OVOG ZAKONA KADA SE RADI O POSLOVIMA PLATNOG PROMETA U ZEMLjI, KAO I ČLANA 4. STAV 1. TAČ. 11) I 12) I ČLANA 4. STAV 2. TAČ. 2) DO 4) I TAČKA 6) OVOG ZAKONA.

(3) PRILIKOM VRŠENjA NADZORA ZAPOSLENI U UPRAVI SE LEGITIMIŠE SLUŽBENOM LEGITIMACIJOM I ZNAČKOM.

(4) OBVEZNIK I ADVOKAT DUŽNI SU DA UPRAVI DOSTAVE PODATKE, INFORMACIJE I DOKUMENTACIJU KOJI SU NEOPHODNI ZA VRŠENjE NADZORA ODMAH, A NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA DOSTAVLjANjA ZAHTEVA.

(5) UPRAVA MOŽE OD DRŽAVNIH ORGANA I IMALACA JAVNIH OVLAŠĆENjA TRAŽITI SVE PODATKE, INFORMACIJE I DOKUMENTACIJU KOJI SU NEOPHODNI ZA VRŠENjE NADZORA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Ostali organi nadležni za vršenje nadzora

Član 84.

(1) Narodna banka Srbije vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tač. 1, 2, i tač. 4-6. ovog zakona.

(2) Komisija za hartije od vrednosti vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona kada se radi o kastodi i brokersko-dilerskim poslovima i člana 4. stav 1. tač. 3. i 8. ovog zakona.

(3) Uprava za igre na sreću vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tač. 9. i 10. ovog zakona.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove finansija vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 7. ovog zakona kada se radi o poslovima platnog prometa u zemlji i člana 4. stav 1. tačka 11. i stav 2. tač. 4-7. ovog zakona.

(5)(4) Ministarstvo nadležno za poslove poštanskog saobraćaja vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 7. ovog zakona, kada se radi o vrednosnim pošiljkama.

(6)(5) Ministarstvo nadležno za inspekcijski nadzor u oblasti trgovine vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 2. tačka 1. ovog zakona.

(7) Poreska uprava vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 2. tač. 2. i 3. ovog zakona.

(8)(6) Advokatska komora vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane advokata.

(9) Komora ovlašćenih revizora vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz člana 4. stav 1. tačka 12. ovog zakona.

(10)(7) Poreska uprava i ministarstvo nadležno za inspekcijski nadzor u oblasti trgovine vrše nadzor nad primenom odredbe člana 36. ovog zakona

(11)(8) Devizni inspektorat vrši nadzor nad primenom ovog zakona od strane obveznika iz ČLANA 4. STAV 1. TAČ. 2) I 7) I člana 4. stav 2. tač. 5) i 7) ovog zakona, u poslovima međunarodnog platnog prometa.

(12)(9) Organi iz ovog člana dužni su da jedan drugom na zahtev dostave sve podatke i informacije potrebne za vršenje nadzora nad primenom ovog zakona.

(13)(10) Obveznik i advokat dužni su da organima iz ovog člana dostave podatke, informacije i dokumentaciju koja je neophodna za vršenje nadzora odmah a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahteva.

X. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član 88.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) ne izradi analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (član 7. stav 1);

2) ne izvrši radnje i mere poznavanja i praćenja stranke iz člana 8. stav 1. ovog zakona;

3) uspostavi poslovni odnos sa strankom a da prethodno nije izvršilo propisane radnje i mere, odnosno ako je poslovni odnos uspostavljen, ne raskine ga (član 8. stav 2. i član 10. stav 1);

4) izvrši transakciju a da prethodno nije izvršilo propisane mere (član 8. stav 2. i član 11);

5) kod poslova životnog osiguranja, ne izvrši proveru identiteta korisnika polise najkasnije pre isplate njegovih prava po tom ugovoru (član 10. stav 2);

5A) NE PRIKUPI TAČNE I POTPUNE PODATKE O NALOGODAVCU ELEKTRONSKOG TRANSFERA ILI NE UKLjUČI IH U OBRAZAC ILI PORUKU KOJA PRATI ELEKTRONSKI TRANSFER SREDSTAVA POSLATIH ILI PRIMLjENIH, BEZ OBZIRA NA VALUTU (ČLAN 12A STAV 1);

5B) NE UTVRDI I NE PROVERI IDENTITET NALOGODAVCA ELEKTRONSKOG TRANSFERA PRE VRŠENjA TOG TRANSFERA, I TO NA NAČIN PROPISAN U ČLANU 13. STAV 2. I ČLANU 15. STAV 2. OVOG ZAKONA (ČLAN 12B STAV 1);

5V) NE IZVRŠI OBAVEZE IZ ČLANA 12A STAV 1. OVOG ZAKONA UVEK KADA POSTOJE OSNOVI SUMNjE DA SE RADI O PRANjU NOVCA ILI FINANSIRANjU TERORIZMA, BEZ OBZIRA NA IZNOS ELEKTRONSKOG TRANSFERA (ČLAN 12B STAV 3);

5G) NE PRIBAVI PODATKE KOJI NEDOSTAJU ILI NE ODBIJE IZVRŠENjE ELEKTRONSKOG TRANSFERA, AKO ELEKTRONSKI TRANSFER NE SADRŽI TAČNE I POTPUNE PODATKE O NALOGODAVCU ELEKTRONSKOG TANSFERA, ODNOSNE TE PODATKE NE PRIBAVI U PROPISANOM ROKU (ČLAN 12B STAV 4);

6) ne utvrdi i proveri identitet stranke koja je fizičko lice, zakonskog zastupnika te stranke, kao i preduzetnika i ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 13. st. 1, 2. i 6);

7) ne utvrdi i proveri identitet punomoćnika stranke koja je fizičko lice odnosno ne utvrdi i proveri identitet tog punomoćnika na propisani način (član 13. stav 4);

8) ako utvrdi i proveri identitet stranke na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata suprotno odredbama člana 14. ovog zakona i uslovima koje na osnovu člana 14. stav 1. ovog zakona propisuje ministar;

9) ne utvrdi i proveri identitet stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 15. stav 1-5);

10) ne utvrdi i proveri identitet ogranka pravnog lica preko koga strano pravno lice posluje (član 15. stav 7);

11) ne utvrdi i proveri identitet zastupnika stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 16. i član 17. stav 2);

12) ne utvrdi i proveri identitet punomoćnika ili prokuriste stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 17. stav 1);

13) ne utvrdi i proveri identitet lica građanskog prava iz člana 3. stav 1. tačka 10. ovog zakona, lica ovlašćenog za zastupanje tog drugog lica, kao i lica koja su članovi tog drugog lica, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 18);

14) ne utvrdi i proveri identitet stranke ili njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika prilikom ulaska tog lica u igračnicu ili pristupa sefu, ne pribavi propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 19);

15) ne utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke, ne pribavi propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 20. st. 1-3);

16) ne proveri identitet stvarnog vlasnika stranke na osnovu procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (član 20. stav 4);

17) poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu koje ne može biti treće lice u skladu sa ovim zakonom (član 23. stav 2. i član 24. stav 3);

18) poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu iz države koja je na listi država koje ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 24. stav 2);

19) uspostavi poslovni odnos sa strankom suprotno odredbama člana 26. ovog zakona;

19A) NE IZVRŠI POJAČANE RADNjE I MERE POZNAVANjA I PRAĆENjA STRANKE IZ ČL. 29. DO 31. OVOG ZAKONA U SLUČAJEVIMA KADA, U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 7. OVOG ZAKONA, PROCENI DA ZBOG PRIRODE POSLOVNOG ODNOSA, OBLIKA I NAČINA VRŠENjA TRANSAKCIJE, POSLOVNOG PROFILA STRANKE, ODNOSNO DRUGIH OKOLNOSTI POVEZANIH SA STRANKOM POSTOJI ILI BI MOGAO POSTOJATI VISOK STEPEN RIZIKA ZA PRANjE NOVCA ILI FINANSIRANjE TERORIZMA (ČLAN 28. STAV 2.);

20) kod uspostavljanja loro korespondentskog odnosa sa bankom ili drugom sličnom institucijom, koja ima sedište u stranoj državi koja nije na listi država koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši, ne pribavi propisane podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 29. st. 1. i 3);

20A) U UGOVORU NA OSNOVU KOJEG SE USPOSTAVLjA KORESPONDENTSKI ODNOS, POSEBNO NE UTVRDI I DOKUMENTUJE OBAVEZE SVAKE UGOVORNE STRANE U VEZI SA SPREČAVANjEM I OTKRIVANjEM PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA I AKO TAJ UGOVOR NE ČUVA U SKLADU SA ZAKONOM (ČLAN 29. STAV 5);

20B) USPOSTAVI LORO KORESPONDENTSKI ODNOS SA STRANOM BANKOM ILI DRUGOM SLIČNOM INSTITUCIJOM NA OSNOVU KOJEG TA STRANA INSTITUCIJA MOŽE KORISTITI RAČUN KOD OBVEZNIKA ZA DIREKTNO POSLOVANjE SA SVOJIM STRANKAMA (ČLAN 29. STAV 6);

20V) NE UVEDE PROCEDURE I NE PREDUZME DODATNE MERE KOJIMA SE OTKLANjAJU RIZICI I SPREČAVA ZLOUPOTREBA NOVIH TEHNOLOŠKIH DOSTIGNUĆA U SVRHU PRANjA NOVCA ILI FINANSIRANjA TERORIZMA ILI TE PROCEDURE NE PRIMENjUJE (ČLAN 29A STAV 2);

20G) NE UTVRDI OSNOV I SVRHU TRANSAKCIJA IZ ČLANA 29B STAV 1. OVOG ZAKONA I O TOME NE SAČINI SLUŽBENU BELEŠKU U PISMENOJ FORMI ILI TU SLUŽBENU BELEŠKU NE ČUVA U SKLADU SA ZAKONOM (ČLAN 29B STAV 1);

21) ne utvrdi postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke strani funkcioner, odnosno taj postupak ne utvrdi na propisani način (član 30. stav 1);

22) ne izvrši mere propisane članom 30. st. 2. i 3. ovog zakona;

23) uspostavi poslovni odnos bez prisustva stranke a da prethodno nije izvršilo propisane dodatne mere (član 31);

24) izvrši pojednostavljene mere poznavanja i praćenja stranke suprotno uslovima propisanim u čl. 32. i 33. ovog zakona;

25) otvori, izda ili vodi anonimni račun, štednu knjižicu na šifru ili donosioca, odnosno vrši druge usluge, koje posredno ili neposredno omogućavaju prikrivanje identiteta stranke (član 34);

26) uspostavi ili nastavi korespondentski odnos sa bankom koja posluje ili bi mogla poslovati kao kvazi banka ili sa drugom sličnom institucijom za koju se osnovano može pretpostaviti da može dozvoliti korišćenje svojih računa kvazi banci (član 35);

27) primi gotov novac za plaćanje robe ili usluga u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira da li se plaćanje vrši jednokratno ili u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija (član 36);

28) ne obavesti Upravu o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti (član 37. stav 1);

29) ne obavesti Upravu o slučajevima kada u vezi sa transakcijom ili strankom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, ili kada stranka traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, odnosno ne obavesti je u propisanim rokovima i na propisani način (član 37. st. 2-6);

30) ne imenuje ovlašćeno lice i njegovog zamenika za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom (član 39);

30A) NE OBEZBEDI DA POSLOVE OVLAŠĆENOG LICA I ZAMENIKA OVLAŠĆENOG LICA IZ ČLANA 39. OVOG ZAKONA OBAVLjA LICE KOJE ISPUNjAVA USLOVE PROPISANE ČLANOM 40. OVOG ZAKONA (ČLAN 40);

31) ne obezbedi ovlašćenom licu uslove za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom (član 42. st. 1. i 2);

32) ne obezbedi redovnu unutrašnju kontrolu obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 44);

32A) NE UTVRDI POSTUPAK KOJIM SE PRI ZASNIVANjU RADNOG ODNOSA NA RADNOM MESTU NA KOME SE PRIMENjUJU ODREDBE OVOG ZAKONA I PROPISA DONETIH NA OSNOVU OVOG ZAKONA, KANDIDAT ZA TO RADNO MESTO PROVERAVA DA LI JE OSUĐIVAN ZA KRIVIČNA DELA KOJIMA SE PRIBAVLjA PROTIVPRAVNA IMOVINSKA KORIST ILI KRIVIČNA DELA POVEZANA SA TERORIZMOM ILI TAJ POSTUPAK NE PRIMENjUJE (ČLAN 44A STAV 1);

33) ne izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 1);

34) ne dostavi Upravi, na njen zahtev, tražene podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne dostavi ih u propisanim rokovima (član 53);

35) privremeno ne obustavi izvršenje transakcije na osnovu naloga Uprave ili se za vreme za koje je izvršenje transakcije privremeno obustavljeno ne pridržava naloga Uprave koji se odnose na tu transakciju ili na lice koje vrši tu transakciju (član 56);

36) ne postupi po nalogu Uprave da prati finansijsko poslovanje stranke, ne obaveštava Upravu o svim transakcijama i poslovima koje ta stranka vrši, odnosno ne obaveštava je u propisanim rokovima (član 57);

37) postupi suprotno odredbama člana 73. ovog zakona;

38) ako podatke, informacije i dokumentaciju pribavljenu na osnovu ovog zakona ne koristi samo za namene određene zakonom (član 76);

39) podatke i dokumentaciju pribavljenu u skladu sa ovim zakonom ne čuva najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije, odnosno od poslednjeg pristupa sefu ili ulaska u igračnicu (član 77);

40) ne vodi evidencije podataka u skladu sa ovim zakonom (član 80. stav 1).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 200.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu ako izvrši neku od radnji iz stava 1. ovog člana.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 200.000 dinara kazniće se i ovlašćeno lice u pravnom licu ako izvrši neku od radnji iz stava 1. ovog člana.

Član 89.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) analiza rizika od pranja novca i finansiranja terorizma nije izrađena u skladu sa smernicama koje donosi organ iz člana 82. ovog zakona nadležan za nadzor nad primenom zakona kod tog pravnog lica, odnosno ta analiza ne sadrži procenu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, poslovnog odnosa, usluge koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcije (član 7. st. 1. i 2);

1A) NE SAČINI SLUŽBENU BELEŠKU ILI JE NE ČUVA U SKLADU SA ZAKONOM U SLUČAJEVIMA KADA NE MOŽE DA IZVRŠI RADNjE I MERE IZ ČLANA 8. STAV 1. TAČ. 1) DO 4) OVOG ZAKONA (ČLAN 8. STAV 3);

1B) NE RAZMOTRI PREKID POSLOVNE SARADNjE SA DRUGIM LICEM KOJE PRUŽA USLUGE PLAĆANjA I NAPLATE KOJE UČESTALO NE ISPUNjAVA OBAVEZE IZ ČLANA 12A STAV 1. OVOG ZAKONA ILI O TOME NE OBAVESTI UPRAVU (ČLAN 12B STAV 5);

1V) NE SAČINI SLUŽBENU BELEŠKU ILI JE NE ČUVA U SKLADU SA ZAKONOM KADA RAZMOTRI DA LI NEDOSTATAK TAČNIH I POTPUNIH PODATAKA O NALOGODAVCU ELEKTRONSKOG TRASFERA PREDSTAVLjA OSNOV SUMNjE DA SE RADI O PRANjU NOVCA ILI FINANSIRANjU TERORIZMA (ČLAN 12B STAV 6);

2) ne pribavi sve propisane podatke (član 21);

3) ne prati poslovanje stranke sa posebnom pažnjom u obimu i učestalosti koji odgovaraju stepenu rizika utvrđenom u analizi rizika iz člana 7. ovog zakona (član 22);

4) poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu bez prethodne provere da li to treće lice ispunjava uslove propisane ovim zakonom ili ako je to treće lice utvrdilo i proverilo identitet stranke bez njenog prisustva ili je stranka of-šor pravno lice ili anonimno društvo (član 23. st. 3. i 4. i član 24. stav 1);

5) ako uspostavi ili nastavi loro korespondentski odnos sa bankom ili drugom sličnom institucijom koja ima sedište u stranoj državi suprotno odredbama člana 29. st. 2. i 4 ovog zakona;

6) ne obavesti Upravu o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti u propisanim rokovima i na propisani način (član 37. st. 6. i 7);

7) ne obezbedi da se mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma propisane ovim zakonom, u istom obimu sprovode i u njenim poslovnim jedinicama i društvima kćerkama u njegovom većinskom vlasništvu, koja imaju sedište u stranoj državi (član 38);

8) ne obavesti Upravu o ličnom imenu i nazivu radnog mesta ovlašćenog lica i njegovog zamenika, kao i svaku promenu tih podataka u propisanim rokovima (član 42. stav 3);

9) ne obezbedi redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 43. stav 1);

10) ne izradi program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih, odnosno ne izradi ga u propisanim rokovima (član 43. stav 3);

10A) U LISTU INDIKATORA NE UNESE INDIKATORE ČIJE JE UNOŠENjE OBAVEZNO U SKLADU SA ZAKONOM I PODZAKONSKIM AKTIMA DONETIM NA OSNOVU OVOG ZAKONA (ČLAN 50);

11) ne primenjuje listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 3);

12) evidencije koje vodi u skladu sa ovim zakonom ne sadrže sve propisane podatke (član 81. st. 1. i 2).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu ako izvrši neku od radnji iz stava 1. ovog člana.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se i ovlašćeno lice u pravnom licu ako izvrši neku od radnji iz stava 1. ovog člana.

Prekršaji

Član 90.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako izvrši neku od radnji iz čl. 88. i 89. ovog zakona.

(2) NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 150.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ FIZIČKO LICE AKO IZVRŠI NEKU OD RADNjI IZ ČL. 88. I 89. OVOG ZAKONA.

(2) (3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako nadležnom carinskom organu ne prijavi fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti koje prenosi preko državne granice (član 67. stav 1).

(3) (4) Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako prijava iz člana 67. ovog zakona ne sadrži sve propisane podatke (član 67. stav 2).

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa- Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Draft Law amending the Law on the prevention of money laundering and the financing of terrorism

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Naslov VII – Pravosuđe, sloboda i bezbednost, član 84.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti rok za usklađivanje zakonodavstva prema članu 72. Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Delimično ispunjava.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, br. 20/09 i 72/09) u najvećoj meri je ispunjena obaveza koja proizlazi iz navedene odredbe Sporazuma. Izmenama i dopunama tog zakona se sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma samo dopunjuje u preventivnom delu, i to tako što se obaveza identifikacije i praćenja određenih transakcija ili lica proširuje na sve elektronske transfere u iznosu od 1.000 evra ili više. Time se posebno jača deo sistema koji se odnosi na sprečavanje finansiranja terorizma zbog trenda da se za navedenu kriminalnu aktivnost koriste pre svega niski iznosi novca. Pošto je odredba člana 84. Sporazuma uopštena, ovim izmenama se ispunjava deo obaveze dok je najveći deo obaveze iz člana 84. Sporazuma već ispunjen.

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nacionalni program za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju, u delu koji se odnosi na sprečavanje pranja novca je, u najvećoj meri ispunjen. Ovim zakonom se sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma samo dopunjuje u preventivnom delu.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Regulation (ECC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds

Uredba EEZ broj 1781/2006 Evropskog Parlamenta i Saveta, od 15. novembra 2006. godine o podacima o nalogodavcu elektronskog transfera koji moraju pratiti elektronski transfer

Potpuno usklađeno.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

/

Tabela usklađenosti

Uredba EEZ broj 1781/2006 Evropskog Parlamenta i Saveta, od 15. novembra 2006. godine o podacima o nalogodavcu elektronskog transfera koji moraju pratiti elektronski transferRegulation (ECC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds 2. „CELEX” oznaka EU propisa: 32006R1781 Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada Obrađivač: Ministarstvo finansija 22. 06. 2010. godine Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Draft Law amending the Law on the prevention of money laundering and the financing of terrorism 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU 2. 1. 3. Payer means either a natural or legal person who holds an account and allows a transfers of funds from that account, or, where there is no account, a natural or legal person who places an order for a transfer of funds; 1.5.31. Nalogodavac elektronskog transfera jeste lice koje ima otvoren račun kod lica koje vrši usluge platnog prometa i daje nalog za prenos sredstava sa tog računa, ili lice koje daje nalog za prenos sredstava kod lica koje vrši usluge prenosa novca Potpuno usklađeno 2.1. 4. Payee means a natural or legal person who is intended final recipient of transferred funds 1. 5. 32. Korisnik elektronskog transfera jeste lice kome su transferisana sredstva upućena. Potpuno usklađeno 2.1.5. Payment service provider means a natural or legal person whose business includes the provisions of transfers funds services 1. 5. 30 Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate jeste lice koje vrši usluge platnog prometa, kao i lice koje vrši usluge prenosa novca. Potpuno usklađeno 2.1.6. Intermediary payment service provider means a payment service provider, neither of the payer nor of the payee, that participates in the execution of transfers of funds 12v.1.33. Posrednik u lancu plaćanja jeste lice koje pruža usluge plaćanja i naplate a nije angažovan od strane nalogodavca, niti korisnika elektronskog transfera, a učestvuje u vršenju elektronskog transfera. Potpuno usklađeno 2.1.7. Transfers of funds means any transactions carried out on behalf of a payer through a payment service provider by electronic means, with a view to making funds available to a payee at a payment service provider, irrespective of whether the payer and the payee are the same person 1. 5. 29. Elektronski transfer jeste transakcija koju vrši lice koje pruža usluge plaćanja i naplate, u ime nalogodavca elektronskog transfera, koja se vrši elektronskim putem, a u cilju da sredstva budu dostupna korisniku tog elektronskog transfera kod drugog lica koje pruža usluge plaćanja i naplate, bez obzira na to da li su nalogodavac i korisnik isto lice. Potpuno usklađeno 2.1.9. „unique identifier“ means a combination of letters, numbers or symbols, determined by the payment service provider, in accordance with the protocols of the payment and settlement system or messaging system used to effect the transfer of funds 1.5.34. Jedinstvena identifikaciona oznaka je kombinacija slova, brojeva i znakova koju je odredilo lice koje pruža usluge plaćanja i naplate u skladu sa protokolima sistema plaćanja i naplate ili sistema poruka koji se koriste za prenos sredstava Potpuno usklađeno 3. 2. This Regulation shall not apply to transfers of funds carried out using a credit or debit card, provided that(a) The payee has an agreement with the payment service provider for the provision of goods and servicesand(b)Unique identifier, allowing the transaction to be traced back to the payer, accompanies such transfer of funds 12v. 1. 2. Podaci o nalogodavcu elektronskog transfera se ne prikupljaju: prilikom korišćenja kreditnih i debitnih kartica, pod uslovom:- da nalogodavac elektronskog transfera ima ugovor sa licem koje pruža usluge plaćanja i naplate na osnovu kojeg može izvršiti plaćanje robe i usluga;- da prenosi novčanih sredstava budu sprovedeni uz jedinstvenu identifikacionu oznaku na osnovu koje se može utvrditi identitet nalogodavca elektronskog transfera; Potpuno usklađeno 3. 7. a) d) e) This Regulation shall not apply the transfers of funds:where the payer withdraws cash from his or her own accountTo public authorities for taxes, fines or other levies within a Member StateWhere both the payer and the payee are payment service provider acting on their own behalf 12v.1.3 i 5. i 4 Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate nije dužno da prikupi podatke o nalogodavcu elektronskog transfera u sledećem slučajevima:- kada nalogodavac elektronskog transfera podiže novac sa svog računa-Prilikom plaćanja poreza, novčanih kazni i drugih javnih davanja-Kada su i nalogodavac i korisnik elektronskog transfera lica koja pružaju usluge plaćanja i naplate i deluju u svoje ime i za svoj račun Potpuno usklađeno 4. Complete information on the payer shall consist of his name, address and account number.The address may be substitute with the date and place of birth of the payer, his customer identification number or national identity.Where the payer does not have an account number, the payment service provider of the payer shall substitute it by unique identifier which allows transaction to be traced back to the payer. 12a. 2. i 3. Podaci iz stava 1. ovog člana su:-ime i prezime nalogodavca elektronskog transfera, -adresa nalogodavca elektronskog transfera, broj računa nalogodavca elektronskog transfera ili jedinstvenu identifikacionu oznaku.Ukoliko je nemoguće prikupiti podatke o adresi nalogodavca elektronskog transfera, lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da, umesto podatka o adresi, prikupi neke od sledećih podataka:-jedinstvenu identifikacionu oznaku, -mesto i datum rođenja nalogodavca elektronskog transfera,-nacionalni identifikacioni broj nalogodavca elektronskog transfera Potpuno usklađeno / / / 5.2 Payment service providers shall ensure that transfers of funds are accompanied by complete information on the payer.The payment service provider of the payer shall, before transferring the funds, verify the complete information on the payer on the basis of documents, data or information obtained from a reliable and independent source. 12b.1. Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da prikupi tačne i potpune podatke o nalogodavcu i da ih uključi u obrazac ili poruku koja prati elektronski transfer sredstava poslatih ili primljenih, bez obzira na valutu. Ti podaci moraju pratiti elektronski transfer tokom celog puta kroz lanac plaćanja, bez obzira na to da li posrednici u lancu plaćanja postoje i bez obzira na njihov broj. Potpuno usklađeno 5.3. a) b) In the case of transfers of funds from an account, verification may be deemed to have taken place if:(a) a payer’s identity has been verified in connection with the opening of the account and the information obtained by this verification has been stored in accordance with the obligations set out in Articles 8(2) and 30(a) of Directive 2005/60/EC;or(b) the payer falls within the scope of Article 9(6) of Directive 2005/60/EC. 5.4. However, without prejudice to Article 7(c) of Directive 2005/60/EC, in the case of transfers of funds not made from an account, the payment service provider of the payer shall verify the information on the payer only where the amount exceeds EUR 1000, unless the transaction is carried out in several operations that appear to be linked and together exceed EUR 1000. 12b.2. Ako se elektronski transfer vrši bez otvaranja računa, obaveze iz stava 1. ovog člana vrše se samo ako taj transfer iznosi 1.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti. Potpuno usklađeno 9.1. If the payment service provider of the payee becomes aware, when receiving transfers of funds, that information on the payer required under this Regulation is missing or incomplete, it shall either reject the transfer or ask for complete information on the payer. In any event, the payment service provider of the payee shall comply with any applicable law or administrative provisions relating to money laundering and terrorist financing, in particular, Regulations (EC) No 2580/2001 and (EC) No 881/2002, Directive 2005/60/EC and any national implementing measures 12b.4. Ako elektronski transfer ne sadrži tačne i potpune podatke o nalogodavcu elektronskog transfera, lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da u roku od tri dana od dana prijema transfera pribavi podatke koji nedostaju ili da odbije izvršenje tog transfera. Potpuno usklađeno 9.2. here a payment service provider regularly fails to supply the required information on the payer, the payment service provider of the payee shall take steps, which may initially include the issuing of warnings and setting of deadlines, before either rejecting any future transfers of funds from that payment service provider or deciding whether or not to restrict or terminate its business relationship with that payment service provider. The payment service provider of the payee shall report that fact to the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing. 12b.5. Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da razmotri prekid poslovne saradnje sa drugim licem koje pruža usluge plaćanja i naplate koje učestalo ne ispunjava obaveze iz člana 12a stav 1. ovog zakona, s tim što ga pre prekida poslovnog odnosa o tome mora upozoriti. Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da o prekidu saradnje obavesti Upravu. Potpuno usklađeno 10. The payment service provider of the payee shall consider missing or incomplete information on the payer as a factor in assessing whether the transfer of funds, or any related transaction, is suspicious, and whether it must be reported, in accordance with the obligations set out in Chapter III of Directive 2005/60/EC, to the authorities responsible for combating money laundering or terrorist financing. 12b.6. Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka o nalogodavcu elektronskog trasfera predstavlja osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma i o tome sačini službenu belešku koju čuva u skladu sa zakonom. Potpuno usklađeno 11. The payment service provider of the payee shall for five years keep records of any information received on the payer. 12b.6. Lice koje pruža usluge plaćanja i naplate dužno je da razmotri da li nedostatak tačnih i potpunih podataka o nalogodavcu elektronskog trasfera predstavlja osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma i o tome sačini službenu belešku koju čuva u skladu sa zakonom. Napomena: Odredbe članova 6. do 9. Odluke, kao i odredbe sadržane u poglavlja V, VI i VII nisu prenosive jer uređuju odnose unutar Evropske unije

Ostavite komentar