Predlog zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom određuje se teritorija teritorijalnih jedinica i uređuju druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju Republike Srbije.

Član 2.

Teritorijalnu organizaciju Republike Srbije čine opštine, gradovi i grad Beograd kao teritorijalne jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine kao oblik teritorijalne autonomije.

Član 3.

Teritoriju opštine, grada i grada Beograda čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština koja ulaze u sastav ovih jedinica lokalne samouprave.

Granice jedinica lokalne samouprave utvrđene su granicama odgovarajućih katastarskih opština sa njene teritorije.

Član 4.

Osnivanje novih jedinica lokalne samouprave, spajanje, ukidanje i promena teritorije postojećih jedinica lokalne samouprave, uređuje se u skladu sa kriterijumima predviđenim zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava, po prethodno održanom referendumu na teritoriji tih jedinica lokalne samouprave.

Nazivi opština i gradova, nazivi naseljenih mesta i katastarskih opština, kao i način njihove promene, utvrđuju se ovim zakonom.

II. NASELjENA MESTA

Član 5.

Naseljeno mesto je deo teritorije opštine koje ima izgrađene objekte za stanovanje i privređivanje, osnovnu komunalnu infrastrukturu i druge objekte za zadovoljavanje potreba stanovnika koji su tu stalno nastanjeni.

Član 6.

Naseljeno mesto može biti u sastavu samo jedne jedinice lokalne samouprave.

Na teritoriji jedinice lokalne samouprave dva ili više naseljenih mesta ne mogu imati isti naziv.

Član 7.

Naseljenom mestu može se dati naziv koji ima geografska, etnografska, istorijska i druga obeležja, kao i ime umrle znamenite ličnosti.

Član 8.

Inicijativu za promenu naziva naseljenog mesta utvrđenog ovim zakonom, za određivanje naziva novonastalog mesta, odnosno za utvrđivanje da je naseljeno mesto prestalo da postoji, može pokrenuti skupština jedinice lokalne samouprave, građani, mesna zajednica i drugi zainteresovani organi i zajednice.

Predlog za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta, određivanje naziva novoobrazovanog naseljenog mesta, odnosno za utvrđenje da je naseljeno mesto prestalo da postoji, utvrđuje se po prethodno pribavljenom mišljenju skupštine jedinice lokalne samouprave.

Član 9.

Radi ostvarivanja uvida u naseljena mesta i katastarske opštine koje čine teritoriju opštine, grada i grada Beograda, vodi se evidencija naseljenih mesta, u skladu sa zakonom.

Član 10.

Označavanje naziva naseljenog mesta, ulica, trgova i zgrada, kao i vođenje registra kućnih brojeva , ulica i trgova propisuje Vlada.

III. OPŠTINE

Član 11.

Opština je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava , koja je sposobna da preko svojih organa samostalno vrši sva prava i dužnosti iz svoje nadležnosti i koja ima najmanje 10.000 stanovnika.

Izuzetno, opštine koje su osnovane do stupanja na snagu ovog zakona mogu imati manje od 10.000 stanovnika.

Teritorija za koju se osniva opština predstavlja prirodnu i geografsku sredinu, ekonomski povezan prostor, koji poseduje razvijenu i izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima, sa sedištem kao gravitacionim centrom.

Postupak osnivanja, spajanja i ukidanja opština, utvrđivanja njene teritorije i sedišta, menjanja područja i granica koje čine teritoriju opštine, kao i način raspoređivanja sredstava , prava i obaveza između opštine od koje se izdvajaju naseljena mesta i novoosnovane opštine, uređuje se zakonom.

Član 12.

U Republici Srbiji opštine su:

Naziv i sedište Naseljeno mesto Katastarska opština 1 2 3 1. Ada Ada Ada   Sterijino     Mol Mol   Obornjača Obornjača   Utrine Utrine 2. Aleksandrovac Aleksandrovac Aleksandrovac   Bzenice Bzenice   Bobote Bobote   Boturići Boturići   Bratići Bratići   Velika Vrbnica Velika Vrbnica Gornja   Velja Glava Velja Glava   Vitkovo Vitkovo   Venčac     Vražogrnci Vražogrnci   Vranštica Vranštica   Vrbnica Velika Vrbnica   Garevina Garevina   Gornja Zleginja Gornja Zleginja   Gornje Rataje Rataje   Donje Rataje     Gornji Vratari Gornji Vratari   Gornji Stupanj Gornji Stupanj   Grčak Grčak   Dašnica Dašnica   Dobroljupci Dobroljupci   Panjevac     Donja Zleginja Donja Zleginja   Donji Vratari Donji Vratari   Donji Stupanj Donji Stupanj   Drenča Drenča   Jelakci Jelakci   Kožetin Kožetin   Koznica Koznica   Latkovac Latkovac   Laćisled Laćisled   Lesenovci Lesenovci   Leskovica Leskovica   Ljubinci Ljubinci   Mrmoš Mrmoš   Novaci Novaci   Parčin Parčin   Pleš Pleš   Ploča Ploča   Popovci Stari Popovci   Starci     Puhovac Puhovac   Raklja Raklja   Ržanica Ržanica   Rogavčina Rogavčina   Rokci Rokci   Rudenice Rudenice   Stanjevo Stanjevo   Strmenica Strmenica   Stubal Stubal   Subotica Subotica   Tržac Tržac   Trnavci Trnavci   Tuleš Tuleš   Šljivovo Šljivovo 3. Aleksinac Aleksinac Aleksinac Varoš     Aleksinac van varoš   Aleksinački Rudnik     Aleksinački Bujmir Aleksinački Bujmir   Bankovac Bankovac   Beli Breg Beli Breg   Belja Belja   Bobovište Bobovište   Bovan Bovan   Bradarac Bradarac   Vakup Vakup   Veliki Drenovac Veliki Drenovac   Vitkovac Vitkovac   Vrelo Vrelo   Vrćenovica Vrćenovica   Vukanja Vukanja   Vukašinovac Vukašinovac   Glogovica Glogovica   Golešnica Golešnica   Gornja Peščanica Gornja Peščanica   Gornje Suhotno Gornje Suhotno   Gornji Adrovac Gornji Adrovac   Gornji Krupac Gornji Krupac   Gornji Ljubeš Gornji Ljubeš   Gredetin Gredetin   Grejač Grejač   Dašnica Dašnica   Deligrad Deligrad   Dobrujevac Dobrujevac   Donja Peščanica Donja Peščanica   Donje Suhotno Donje Suhotno   Donji Adrovac Donji Adrovac   Donji Krupac Donji Krupac   Donji Ljubeš Donji Ljubeš   Draževac Draževac   Žitkovac Žitkovac   Jakovlje Jakovlje   Jasenje Jasenje   Kamenica Kamenica   Katun Katun   Koprivnica Koprivnica   Korman Korman   Kraljevo Kraljevo   Krušje Krušje   Kulina Kulina   Lipovac Lipovac   Loznac Loznac   Loćika Loćika   Lužane Lužane   Ljupten Ljupten   Mali Drenovac Mali Drenovac   Mozgovo Mozgovo   Moravac Moravac   Moravski Bujmir Bujmir Moravski   Nozrina Nozrina   Porodin Porodin   Prekonozi Prekonozi   Prćilovica Prćilovica   Prugovac Prugovac   Radevce Radevce   Rsovac Rsovac   Rutevac Rutevac   Srezovac Srezovac   Stanci Stanci   Stublina Stublina   Subotinac Subotinac   Tešica Tešica   Trnjane Trnjane   Ćićina Ćićina   Crna Bara Crna Bara   Česta Česta   Čukurovac Čukurovac   Šurić Šurić 4. Alibunar Alibunar Alibunar   Banatski Karlovac Banatski Karlovac   Vladimirovac Vladimirovac   Dobrica Dobrica   Ilandža Ilandža   Janošik Janošik   Lokve Lokve   Nikolinci Nikolinci   Novi Kozjak Novi Kozjak   Seleuš Seleuš 5. Apatin Apatin Apatin   Kupusina Kupusina   Prigrevica Prigrevica   Svilojevo Svilojevo   Sonta Sonta 6. Aranđelovac Aranđelovac Aranđelovac   Banja Banja   Bosuta Bosuta   Brezovac Brezovac   Bukovik Bukovik   Venčane Venčane   Vrbica Vrbica   Vukosavci Vukosavci   Garaši Garaši   Gornja Trešnjevica Gornja Trešnjevica   Jelovik Jelovik   Kopljare Kopljare   Misača Misača   Orašac Orašac   Partizani Partizani   Progoreoci Progoreoci   Ranilović Ranilović   Stojnik Stojnik   Tulež Tulež 7. Arilje Arilje Arilje   Bjeluša Bjeluša   Bogojevići Bogojevići   Brekovo Brekovo   Vigošte Vigošte   Pogled Pogled   Virovo Virovo   Visoka Visoka     Đedovac   Vrane Vrane   Grdovići Grdovići   Grivska Grivska   Dobrače Dobrače   Dragojevac Dragojevac   Kruščica Kruščica   Latvica Latvica   Mirosaljci Mirosaljci   Radobuđa Radobuđa   Radoševo Radoševo   Severovo Severovo   Stupčevići Stupčevići   Trešnjevica Trešnjevica   Cerova Cerova 8. Babušnica Aleksandrovac Aleksandrovac   Babušnica Babušnica   Berduj Berduj   Berin Izvor Berin Izvor   Bogdanovac Bogdanovac   Bratiševac Bratiševac   Brestov Dol Brestov Dol   Vava Vava   Valniš Valniš   Veliko Bonjince Veliko Bonjince   Vrelo Vrelo   Vuči Del Vuči Del   Gornje Krnjino Gornje Krnjino   Vojnici     Gornji Striževac Striževac   Donji Striževac     Gorčinci Gorčinci   Grnčar Grnčar   Dol Dol   Donje Krnjino Donje Krnjino   Draginac Draginac   Dučevac Dučevac   Zavidince Zavidince   Zvonce Zvonce   Izvor Izvor   Jasenov Del Jasenov Del   Kaluđerovo Kaluđerovo   Kambelevci Kambelevci   Kijevac Kijevac   Leskovica Leskovica   Linovo Linovo   Ljuberađa Ljuberađa   Malo Bonjince Malo Bonjince   Masurovci Masurovci   Mezgraja Mezgraja   Modra Stena Modra Stena   Našuškovica Našuškovica   Ostatovica Ostatovica   Preseka Preseka   Provaljenik Provaljenik   Radinjinci Radinjinci   Radosin Radosin   Radoševac Radoševac   Rakita Rakita   Rakov Dol Rakov Dol   Raljin Raljin   Resnik Resnik   Stol Stol   Strelac Strelac   Studena Studena   Suračevo Suračevo   Crvena Jabuka Crvena Jabuka   Štrbovac Štrbovac 9. Bajina Bašta Bajina Bašta Bajina Bašta   Beserovina Beserovina   Višesava Višesava   Gvozdac Gvozdac   Dobrotin Dobrotin   Draksin Draksin   Cerje     Dub Dub   Zaglavak Zaglavak   Zasovine Zasovine   Zarožje Gornje Zarožje     Donje Zarožje   Zaugline Zaugline   Zlodol Zlodol   Jagoštica Jagoštica   Jakalj Jakalj   Jelovik Jelovik   Konjska Reka Konjska Reka   Kostojevići Kostojevići   Lug Lug   Lještansko Lještansko   Mala Reka Mala Reka   Obajgora Obajgora   Ovčinja Ovčinja   Okletac Okletac   Pepelj     Perućac Perućac   Pilica Pilica   Pridoli Pridoli   Rastište Rastište   Rača Rača   Rogačica Rogačica     Svojdrug   Sijerač Sijerač   Solotuša Solotuša   Strmovo Strmovo   Bačevica     Crvica Crvica 10. Batočina Badnjevac Badnjevac   Batočina Batočina (varošica)     Batočina (selo)   Brzan Brzan   Gradac Gradac   Dobrovodica Dobrovodica   Žirovnica Žirovnica   Kijevo Kijevo   Milatovac Milatovac   Nikšić Nikšić   Prnjavor Prnjavor   Crni Kao Crni Kao 11. Bač Bač Bač   Bačko Novo Selo Bačko Novo Selo     Plavna II   Bođani Bođani   Vajska Vajska   Plavna Plavna I   Selenča Selenča 12. Bačka Palanka Bačka Palanka Bačka Palanka – Grad     Bačka Palanka     Nova Palanka   Vizić Vizić   Gajdobra Gajdobra   Despotovo Despotovo   Mladenovo Mladenovo   Karađorđevo     Neštin Neštin   Nova Gajdobra Nova Gajdobra   Obrovac Obrovac   Parage Parage   Pivnice Pivnice   Silbaš Silbaš   Tovariševo Tovariševo   Čelarevo Čelarevo 13. Bačka Topola Bajša Bajša   Panonija     Srednji Salaš     Bačka Topola Bačka Topola – Grad     Bačka Topola   Mićunovo     Gornja Rogatica Gornja Rogatica   Bački Sokolac     Krivaja   Tomislavci   Gunaroš Gunaroš   Bogaraš     Kavilo     Obornjača     Pobeda     Bagremovo     Mali Beograd Mali Beograd   Zobnatica     Karađorđevo     Novo Orahovo Novo Orahovo   Njegoševo Njegoševo   Svetićevo     Pačir Pačir   Stara Moravica Stara Moravica 14. Bački Petrovac Bački Petrovac Bački Petrovac   Gložan Gložan   Kulpin Kulpin   Maglić Maglić 15. Bela Palanka Babin Kal Babin Kal I     Babin Kal II   Bežište Bežište   Bela Palanka Bela Palanka (varoš)     Bela Palanka – van varoš   Bukurovac Bukurovac Dol   Veta Veta   Vitanovac Vitanovac   Vrandol Vrandol   Vrgudinac Vrgudinac   Glogovac Glogovac   Gornja Glama Gornja Glama   Gornja Koritnica Gornja Koritnica   Gornji Rinj Gornji Rinj   Gradište Gradište I     Gradište II   Divljana Divljana   Dolac (naselje) Dol   Dolac (selo) Dolac   Donja Glama Donja Glama   Donja Koritnica Donja Koritnica   Donji Rinj Donji Rinj   Draževo Draževo   Klenje Klenje   Klisura Klisura   Kozja Kozja   Kosmovac Kosmovac   Kremenica Kremenica   Krupac Krupac   Lanište Lanište   Leskovik Leskovik   Ljubatovica Ljubatovica   Miranovac Miranovac   Miranovačka Kula     Moklište Moklište   Mokra Mokra   Novo Selo Novo Selo   Oreovac Oreovac   Pajež Pajež   Sinjac Sinjac   Tamnjanica Tamnjanica   Telovac Telovac   Toponica Toponica     Trešnjanci   Crvena Reka Crvena Reka   Crveni Breg Crveni Breg   Crnče Crnče   Čiflik Čiflik   Šljivovik Šljivovik   Špaj Špaj 16. Bela Crkva Banatska Palanka Ban. Palanka I     Ban. Palanka II   Banatska Subotica Ban. Subotica   Bela Crkva Bela Crkva   Vračev Gaj Vračev Gaj I     Vračev Gaj II   Grebenac Grebenac   Dobričevo Dobričevo   Dupljaja Dupljaja   Jasenovo Jasenovo   Kajtasovo Kajtasovo   Kaluđerovo Kaluđerovo I     Kaluđerovo II     Kaluđerovo III   Kruščica Kruščica   Kusić Kusić I     Kusić II     Kusić III   Crvena Crkva Crvena Crkva   Češko Selo Češko Selo 17. Beočin Banoštor Banoštor   Beočin Beočin   Grabovo Grabovo   Lug Lug   Rakovac Rakovac   Sviloš Sviloš   Susek Susek   Čerević Čerević 18. Bečej Bačko Gradište Bačko Gradište   Bačko Petrovo Bačko Petrovo   Selo Selo   Bečej Bečej   Mileševo Mileševo   Radičević Radičević 19. Blace Alabana Alabana   Barbatovac Barbatovac   Blace Blace   Više Selo Više Selo   Vrbovac Vrbovac   Gornja Draguša Gornja Draguša   Mala Draguša     Gornja Jošanica Gornja Jošanica   Gornje Grgure Grgure   Donje Grgure     Gornje Svarče Svarče   Donje Svarče     Donja Draguša Donja Draguša   Pretežana     Donja Jošanica Donja Jošanica   Donja Rašica Donja Rašica   Đurevac Đurevac   Kačapor Kačapor   Kaševar Gornji Kaševar     Donji Kaševar   Krivaja Krivaja   Kutlovac Kutlovac   Drešnica     Lazarevac Lazarevac   Međuhana Međuhana   Muzaće Muzaće   Popova Popova   Prebreza Prebreza   Pretrešnja Pretrešnja   Brežani     Pridvorica Pridvorica   Rašica Rašica   Sibnica Sibnica   Stubal Stubal   Suvaja Suvaja   Suvi Do Suvi Do   Trbunje Trbunje   Čungula Čungula   Čučale Čučale   Džepnica Džepnica   Šiljomana Šiljomana 20. Bogatić Badovinci Badovinci   Banovo Polje Banovo Polje   Belotić Belotić   Bogatić Bogatić   Glogovac Glogovac   Glušci Glušci   Dublje Dublje   Klenje Klenje   Metković Metković   Očage Očage   Salaš Crnobarski Salaš Crnobarski   Sovljak Sovljak   Uzveće Uzveće   Crna Bara Crna Bara 21. Bojnik Bojnik Bojnik   Borince Borince   Brestovac Brestovac   Vujanovo Vujanovo   Gornje Brijanje Gornje Brijanje   Gornje Konjuvce Gornje Konjuvce   Granica Granica   Dobra Voda Magaš Dobra voda   Magaš     Donje Konjuvce Donje Konjuvce   Dragovac Dragovac   Dubrava Dubrava   Đinđuša Đinđuša   Zeletovo Zeletovo   Zorovac Zorovac   Ivanje Ivanje   Kamenica Kamenica   Kacabać Kacabać   Kosančić Kosančić   Lapotince Lapotince   Lozane Lozane   Majkovac Majkovac   Mijajlica Mijajlica   Mrveš Mrveš   Obilić Obilić   Obražda Obražda   Orane Orane   Plavce Plavce   Pridvorica Pridvorica   Rečica Rečica   Savinac Savinac   Slavnik Slavnik   Stubla Stubla   Turjane Turjane   Ćukovac Ćukovac   Crkvice Crkvice 22. Boljevac Bačevica Bačevica   Bogovina Bogovina   Boljevac Boljevac   Boljevac Selo     Valakonje Valakonje   Vrbovac Vrbovac   Dobro Polje Dobro Polje   Dobrujevac Dobrujevac   Ilino Ilino   Jablanica Jablanica   Krivi Vir Krivi Vir   Lukovo Lukovo   Mali Izvor Mali Izvor   Mirovo Mirovo   Rtanj     Osnić Osnić   Podgorac Podgorac I     Podgorac II   Rujište Rujište   Savinac Savinac   Sumrakovac Sumrakovac 23. Bor Bor Bor I     Bor II   Brestovac Brestovac   Bučje Bučje   Gornjane Gornjane   Donja Bela Reka Donja Bela Reka   Zlot Zlot I     Zlot II     Zlot III     Zlot IV     Zlot V   Krivelj Krivelj   Luka Luka   Metovnica Metovnica   Oštrelj Oštrelj   Slatina Slatina   Tanda Tanda   Topla Topla   Šarbanovac Šarbanovac 24. Bosilegrad Barje Barje   Belut Belut   Bistar Bistar   Bosilegrad Bosilegrad I     Bosilegrad II   Brankovci Brankovci   Bresnica Bresnica   Buceljevo Buceljevo   Gložje Gložje   Goleš Goleš   Gornja Lisina Gornja Lisina   Gornja Ljubata Gornja Ljubata   Gornja Ržana Gornja Ržana   Gornje Tlamino Gornje Tlamino   Grujinci Grujinci   Doganica Doganica   Donja Lisina Donja Lisina   Donja Ljubata Donja Ljubata   Donja Ržana Donja Ržana   Donje Tlamino Donje Tlamino   Dukat Dukat   Žeravino Žeravino   Zli Dol Zli Dol   Izvor Izvor   Jarešnik Jarešnik   Karamanica Karamanica   Milevci Milevci   Mlekominci Mlekominci   Musulj Musulj   Nazarica Nazarica   Paralovo Paralovo   Ploča Ploča   Radičevci Radičevci   Rajčilovci Rajčilovci   Resen Resen   Ribarci Ribarci   Rikačevo Rikačevo   Crnoštica Crnoštica 25. Brus Batote Batote   Belo Polje Belo Polje   Blaževo Blaževo   Bogiše Bogiše   Bozoljin Bozoljin   Boranci Boranci   Botunja Botunja     Pokrp     Crvena Jabuka   Brđani Brđani   Brzeće Brzeće   Brus Brus   Budilovina Budilovina   Velika Velika   Grabovnica Grabovnica   Vitoše Vitoše   Vlajkovci Vlajkovci   Gornje Leviće Gornje Leviće   Gornji Lipovac Gornji Lipovac   Grad Grad   Gradac Gradac   Graševci Graševci   Domiševina Domiševina   Donje Leviće Donje Leviće   Donji Lipovac Donji Lipovac   Drenova Drenova   Drtevci Drtevci   Dupci Dupci   Kovioci     Đerekari Đerekari   Žarevo Žarevo   Žilinci Žilinci   Žiljci Žiljci   Žunje Žunje   Zlatari Zlatari   Igroš Igroš   Iričići Iričići   Kneževo Kneževo   Kobilje Kobilje   Kovizla Kovizla   Kočine Kočine   Kriva Reka Kriva Reka     Mačkovac   Lepenac Lepenac   Livađe Livađe     Gočmanci   Mala Vrbnica Mala Vrbnica   Mala Grabovnica M. Grabovnica   Milentija Milentija   Osredci Osredci   Paljevštica Paljevštica   Ravni Ravni   Ravnište Ravnište   Radmanovo Radmanovo   Radunje Radunje   Razbojna Razbojna   Ribari Ribari   Stanulovići Stanulovići   Strojinci Strojinci   Sudimlja Sudimlja   Tršanovci Tršanovci   Čokotar Čokotar   Šošiće Šošiće 26. Bujanovac Baraljevac Baraljevac   Biljača Biljača   Bogdanovac Bogdanovac   Božinjevac Božinjevac I     Božinjevac II   Borovac Borovac   Bratoselce Bratoselce   Breznica Breznica   Brnjare Brnjare   Bujanovac Bujanovac   Buštranje Malo Buštranje   Veliki Trnovac Veliki Trnovac   Mali Trnovac     Vogance Vogance   Vrban Vrban   Gornje Novo Selo Gornje Novo Selo   Gramada Gramada   Dobrosin Dobrosin   Donje Novo Selo Donje Novo Selo   Drežnica Drežnica   Đorđevac Đorđevac   Žbevac Žbevac   Žuželjica Žuželjica   Zarbince Zarbince   Jablanica Jablanica   Jastrebac Jastrebac   Karadnik Karadnik   Klenike Klenike   Klinovac Klinovac   Končulj Končulj   Košarno Košarno   Krševica Krševica   Kuštica Kuštica   Levosoje Levosoje   Letovica Letovica   Lopardince Lopardince   Lukarce Lukarce   Lučane Lučane   Ljiljance Ljiljance   Muhovac Muhovac   Negovac Negovac   Nesalce Nesalce   Oslare Oslare   Pretina Pretina   Pribovce Pribovce   Ravno Bučje Ravno Bučje   Rakovac Rakovac   Rusce Rusce   Samoljica Samoljica   Sveta Petka Sveta Petka   Sebrat Sebrat   Sejace Sejace   Spančevac Spančevac   Srpska Kuća Srpska Kuća   Starac Starac   Suharno Suharno   Trejak Trejak   Turija Turija   Uzovo Uzovo   Čar Čar 27. Valjevo Babina Luka Babina Luka   Balinović Balinović   Bačevci Bačevci   Belić Belić   Beloševac Beloševac   Beomužević Beomužević   Blizonje Blizonje   Bobova Bobova   Bogatić Bogatić   Brangović Brangović   Brankovina Brankovina   Brezovica Brezovica   Bujačić Bujačić   Valjevo Valjevo   Veselinovac Veselinovac   Vlaščić Vlaščić   Vragočanica Vragočanica   Vujinovača Vujinovača   Gola Glava Gola Glava   Gornja Bukovica Gornja Bukovica   Gornja Grabovica Grabovica     Grabovica   Gornje Leskovice Gornje Leskovice   Degurić Degurić   Divci Divci   Divčibare Divčibare   Donja Bukovica Donja Bukovica   Donje Leskovice Donje Leskovice   Dračić Dračić   Dupljaj Dupljaj   Žabari Žabari   Zabrdica Zabrdica   Zarube Zarube   Zlatarić Zlatarić   Jovanja     Jasenica Jasenica   Joševa Joševa   Kamenica Kamenica   Klanica Klanica   Klinci Klinci   Kovačice Kovačice   Kozličić Kozličić   Jazovik     Kotešica Kotešica   Kunice Kunice   Lelić Lelić   Loznica Loznica   Lukavac Lukavac   Majinović Majinović   Miličinica Miličinica   Mrčić Mrčić   Oglađenovac Oglađenovac   Osladić Osladić   Paklje Paklje   Paune Paune   Petnica Petnica   Popučke Popučke   Gorić     Prijezdić Prijezdić   Pričević Pričević   Rabas Rabas   Ravnje Ravnje   Rađevo Selo Rađevo Selo   Rebelj Rebelj     Mijači   Rovni Rovni   Sandalj Sandalj   Sedlari Sedlari   Sitarice Sitarice   Sovač Sovač   Stanina Reka Stanina Reka   Stapar Stapar   Strmna Gora Strmna Gora   Stubo Stubo   Suvodanje Suvodanje   Sušica Sušica   Taor Taor   Tubravić Tubravić   Tupanci Tupanci 28. Varvarin Bačina Bačina   Bošnjane Bošnjane   Varvarin Varvarin (varoš)   Varvarin (selo) Varvarin (selo)   Gornji Katun Gornji Katun   Gornji Krčin Gornji Krčin   Donji Katun Donji Katun   Donji Krčin Donji Krčin   Zalogovac Zalogovac   Izbenica Izbenica   Karanovac Karanovac   Mala Kruševica Mala Kruševica   Marenovo Marenovo   Maskare Maskare   Obrež Obrež   Orašje Orašje   Pajkovac Pajkovac   Parcane Parcane   Suvaja Suvaja   Toljevac Toljevac   Cernica Cernica 29. Velika Plana Velika Plana Velika Plana I     Velika Plana II   Veliko Orašje Veliko Orašje   Donja Livadica Donja Livadica   Krnjevo Krnjevo   Lozovik Lozovik   Markovac Markovac   Miloševac Miloševac   Novo Selo Novo Selo   Radovanje Radovanje   Rakinac Rakinac   Kupusina     Staro Selo Staro Selo   Trnovče Trnovče 30. Veliko Gradište Biskuplje Biskuplje   Veliko Gradište Veliko Gradište   Garevo Garevo   Desine Desine   Doljašnica Doljašnica   Đurakovo Đurakovo   Zatonje Zatonje   Kamijevo Kamijevo   Kiseljevo Kiseljevo   Kumane Kumane   Kurjače Kurjače   Kusiće Kusiće   Ljubinje Ljubinje   Majilovac Majilovac   Makce Makce   Ostrovo Ostrovo   Pečanica Pečanica   Požeženo Požeženo   Popovac Popovac   Ram Ram   Sirakovo Sirakovo   Srednjevo Srednjevo   Topolovnik Topolovnik   Tribrode Tribrode   Carevac Carevac   Češljeva Bara Češljeva Bara 31. Vitina Balance Balance   Begunce Begunce   Binač Binač   Buzovik Buzovik   Veliki Goden Veliki Goden   Vitina Vitina   Vrban Vrban   Vrbovac Vrbovac   Vrnavokolo Vrnavokolo   Vrnez Vrnez   Gornja Budrika Gornja Budrika   Gornja Slatina Slatina   Donja Slatina     Gornja Stubla Gornja Stubla   Grmovo Grmovo   Grnčar Grnčar   Gušica Gušica   Debelde Debelde   Devaja Devaja   Donja Stubla Donja Stubla   Donje Ramnjane Donje Ramnjane   Drobeš Drobeš   Đelekare Đelekare   Žitinje Žitinje   Jerli Sadovina Jerli Sadovina   Kabaš Kabaš   Klokot Klokot   Letnica Letnica Ljubište Ljubište   Mijak Mijak   Mogila Mogila   Novo Selo Novo Selo   Podgorce Podgorce   Požaranje Požaranje   Ravnište Ravnište   Radivojce Radivojce   Ribnik Ribnik   Smira Smira   Trpeza Velika Trpeza   Trstenik Trstenik   Čerkez Sadovina Čerkez Sadovina   Čiflak Čiflak   Šašare Šašare 32. Vladimirci Belotić Belotić   Beljin Beljin   Bobovik Bobovik   Vladimirci Vladimirci   Vlasenica Vlasenica   Vukošić Vukošić   Vučevica Vučevica   Debrc Debrc   Dragojevac Dragojevac   Zvezd Zvezd   Jazovnik Jazovnik   Jalovik Jalovik   Kaona Kaona   Kozarica Kozarica   Krnić Krnić   Krnule Krnule   Kujavica Kujavica   Lojanice Lojanice   Matijevac Matijevac   Mesarci Mesarci   Mehovine Mehovine   Mrovska Mrovska   Novo Selo Novo Selo   Pejinović Pejinović   Provo Provo   Riđake Riđake   Skupljen Skupljen   Suvo Selo Suvo Selo   Trbušac Trbušac 33. Vladičin Han Balinovce Balinovce   Bačvište Bačvište   Belanovce Belanovce   Beliševo Beliševo   Bogoševo Bogoševo   Brestovo Brestovo   Vladičin Han Vladičin Han   Vrbovo Vrbovo   Garinje Garinje   Gornje Jabukovo Gornje Jabukovo   Gramađe Gramađe   Dekutince Dekutince   Donje Jabukovo Donje Jabukovo   Dupljane Dupljane   Žitorađe Žitorađe   Zebince Zebince   Jagnjilo Jagnjilo   Jastrebac Jastrebac   Jovac Jovac   Kalimance Kalimance   Kacapun Kacapun   Koznica Donja Koznica   Kopitarce Kopitarce   Kostomlatica Kostomlatica   Kržince Kržince   Kukavica Kukavica   Kunovo Kunovo   Lebet Lebet   Lepenica Lepenica   Letovište Letovište   Ljutež Ljutež   Mazarać Mazarać   Manajle Manajle   Manjak Manjak   Mrtvica Mrtvica   Ostrovica Ostrovica   Polom Polom   Prekodolce Prekodolce   Priboj Priboj   Ravna Reka Ravna Reka   Rdovo Rdovo   Repince Repince   Repište Repište   Ružić Ružić   Solačka Sena Solačka Sena   Srneći Dol Srneći Dol   Stubal Stubal   Suva Morava Suva Morava   Tegovište Tegovište   Urvič Urvič   Džep Džep 34. Vlasotince Aleksince Aleksince   Batulovce Batulovce   Boljare Boljare   Borin Do Borin Do   Brezovica Brezovica   Vlasotince Vlasotince – grad Vlasotince van varoš   Gložane Gložane   Gornja Lomnica Gornja Lomnica   Gornja Lopušnja Gornja Lopušnja   Gornji Dejan Dejan   Donji Dejan   Zlatićevo   Gornji Orah Gornji Orah   Gornji Prisjan Gornji Prisjan   Gradište Gradište   Gunjetina Gunjetina   Dadince Dadince   Dobroviš Dobroviš   Donja Lomnica Donja Lomnica   Donja Lopušnja Donja Lopušnja   Donje Gare Donje Gare   Tegošnica   Donji Prisjan Donji Prisjan   Javorje Javorje   Jakovljevo Jakovljevo   Jastrebac Jastrebac   Kozilo Kozilo   Komarica Komarica   Konopnica Konopnica   Kruševica Kruševica   Ladovica Ladovica   Lipovica Lipovica   Orašje Orašje   Kukavica   Ostrc Ostrc   Prvojne Prvojne   Prilepac Prilepac   Ravna Gora Ravna Gora   Ravni Del Ravni Del   Samarnica Samarnica   Svođe Svođe   Skrapež Skrapež   Sredor Sredor   Stajkovce Stajkovce   Stranjevo Stranjevo   Crna Bara Crna Bara   Crnatovo Crnatovo   Šišave Šišave 35. Vrbas Bačko Dobro Bačko Dobro   Polje Polje Vrbas Vrbas – Grad Vrbas   Zmajevo Zmajevo   Kosančić Kosančić   Kucura Kucura   Ravno Selo Ravno Selo   Savino Selo Savino Selo 36. Vrnjačka Banja Vraneši Vraneši   Vrnjačka Banja Vrnjačka Banja   Vrnjci   Vukušica Vukušica   Goč Goč   Gračac Gračac   Lipova Lipova   Novo Selo Novo Selo   Otroci Otroci   Podunavci Podunavci   Rsavci Rsavci   Ruđinci Ruđinci   Stanišnici Stanišnici   Štulac Štulac 37. Vršac Vatin Vatin   Veliko Središte Veliko Središte   Vlajkovac Vlajkovac   Vojvodinci Vojvodinci   Vršac Vršac   Vršački Ritovi   Gudurica Gudurica   Zagajica Zagajica   Izbište Izbište   Jablanka Jablanka   Kuštilj Kuštilj   Mali Žam Mali Žam   Malo Središte Malo Središte   Markovac Markovac   Mesić Mesić   Orešac Orešac   Pavliš Pavliš   Parta Parta   Potporanj Potporanj   Ritiševo Ritiševo   Sočica Sočica I   Sočica II   Straža Straža   Uljma Uljma   Šušara Šušara 38. Vučitrn Balince Balince   Banjska Banjska   Benčuk Benčuk   Bečić Bečić   Bivoljak Bivoljak   Bošljane Bošljane   Brusnik Brusnik   Bukoš Bukoš   Velika Reka Velika Reka   Vesekovce Vesekovce   Viljance Viljance   Vrnica Vrnica   Vučitrn Vučitrn   Gornji Svračak   Galica Galica   Glavotina Glavotina   Gojbulja Gojbulja   Gornja Dubnica Gornja Dubnica   Gornja Sudimlja Gornja Sudimlja   Gornje Stanovce Gornje Stanovce   Grace Grace   Gumnište Gumnište   Dobra Luka Dobra Luka   Doljak Doljak   Donja Dubnica Donja Dubnica   Donja Sudimlja Donja Sudimlja   Donje Stanovce Donje Stanovce   Donji Svračak Donji Svračak   Drvare Drvare   Dubovac Dubovac   Žilivoda Žilivoda   Zagorje Zagorje   Jezero Jezero   Karače Karače   Kolo Kolo   Kunovik Kunovik   Kurilovo Kurilovo   Lug Dubnica Lug Dubnica   Mavrić Pestovo   Mijalić Mijalić   Miroče Miroče   Nevoljane Nevoljane   Nedakovac Nedakovac   Novo Selo Begovo Novo Selo Begovo   Novo Selo Novo Selo   Mađunsko Mađunsko   Okraštica Okraštica   Ošljane Ošljane   Pantina Pantina   Pasoma Pasoma   Pestovo Pestovo   Prilužje Prilužje   Resnik Resnik   Ropica Ropica   Samodreža Samodreža   Skočna Skočna   Skrovna Skrovna   Slakovce Slakovce   Slatina Slatina   Smrekovnica Smrekovnica   Strovce Strovce   Taradža Taradža   Trlabuć Trlabuć   Hercegovo Hercegovo   Cecelija Cecelija   Šalce Šalce   Šljivovica Šljivovica   Štitarica Štitarica 39. Gadžin Han Veliki Vrtop Veliki Vrtop   Veliki Krčimir Veliki Krčimir   Vilandrica Vilandrica   Gare Gare   Gadžin Han Gadžin Han   Gornje Vlase Gornje Vlase   Gornje Dragovlje Gornje Dragovlje   Gornji Barbeš Gornji Barbeš   Gornji Dušnik Gornji Dušnik   Grkinja Grkinja   Donje Dragovlje Donje Dragovlje   Donji Barbeš Donji Barbeš   Donji Dušnik Donji Dušnik   Duga Poljana Duga Poljana   Dukat Dukat   Jagličje Jagličje   Kaletinac Kaletinac   Koprivnica Koprivnica   Krastavče Krastavče   Ličje Ličje   Mali Vrtop Mali Vrtop   Mali Krčimir Mali Krčimir   Marina Kutina Marina Kutina   Miljkovac Miljkovac   Novo Selo Novo Selo   Ovsinjinac Ovsinjinac   Ravna Dubrava Ravna Dubrava   Semče Semče   Sopotnica Sopotnica   Taskovići Taskovići   Toponica Toponica   Ćelije Ćelije   Čagrovac Čagrovac   Šebet Šebet 40. Glogovac Banjica Banjica   Beriša Beriša   Vasiljevo Vasiljevo   Vrbovac Vrbovac   Vučak Vučak   Gladno Selo Gladno Selo   Globare Globare   Glogovac Glogovac   Godance Godance   Gornja Koretica Gornja Koretica   Gornja Fuštica Gornja Fuštica   Gornje Obrinje Gornje Obrice   Gornji Zabelj Gornji Zobelj   Gradica Gradica   Dobroševac Dobroševac   Domanek Domanek   Donja Koretica Donja Koretica   Donja Fuštica Donja Fuštica   Donji Zabelj Donji Zabelj   Kišna Reka Kišna Reka   Komorane Komorane   Krajkovo Krajkovo   Lapušnik Lapušnik   Likošane Likošane   Negrovce Negrovce   Nekovce Nekovce   Novo Čikatovo Novo Čikatovo   Orlate Orlate   Poklek Poklek   Poluža Poluža   Stankovce Stankovce   Staro Čikatovo Staro Čikatovo   Trdevac Trdevac   Trpeza Trdevac   Trstenik Trstenik   Štrbulovo Štrbulovo   Štutica Štutica 41. Gnjilane Bilince Bilince   Brasaljce Brasaljce   Bukovik Bukovik-Sapar   Sapar   Burince Burince   Velekince Velekince   Vladovo Vladovo   Vlaštica Vlaštica   Vrapčić Vrapčić   Vrbica Vrbica   Gadiš Gadiš   Gnjilane Gnjilane   Gornje Kusce Gornje Kusce   Gornje Slakovce Gornje Slakovce   Gornji Livoč Gornji Livoč   Gornji Makreš Gornji Makreš   Gumnište Gumnište   Dobrčane Dobrčane   Donja Budriga Donja Budriga   Donje Slakovce Donje Slakovce   Donji Livoč Donji Livoč   Donji Makreš Donji Makreš   Draganac Draganac   Dunavo Dunavo   Žegovac Žegovac   Žegovačka Vrbica Žegovačka Vrbica   Žegra Žegra   Inatovce Inatovce   Kišno Polje Kišno Polje   Kmetovce Kmetovce   Koretište Koretište   Pasjak   Kravarica Kravarica   Lipovica Lipovica   Lovce Lovce   Mali Goden Mali Goden   Mališevo Mališevo   Mozgovo Mozgovo   Mučibaba Mučibaba   Nosalje Nosalje   Paralovo Paralovo   Parteš Parteš   Pasjane Pasjane   Pidić Pidić   Podgrađe Podgrađe   Poneš Poneš   Prilepnica Prilepnica   Slubica Slubica   Stanišor Stanišor   Stančić Stančić   Straža Straža   Stublina Stublina   Ugljare Ugljare   Cernica Cernica   Čelik Čelik   Šilovo Šilovo   Šurlane Šurlane 42. Golubac Barič Barič   Bikinje Bikinje   Braničevo Braničevo   Brnjica Brnjica   Vinci Vinci   Vojilovo Vojilovo   Golubac Golubac   Dvorište Dvorište   Dobra Dobra   Donja Kruševica Donja Kruševica   Dušmanić Dušmanić   Žitkovica Žitkovica   Klenje Klenje   Krivača Krivača   Kudreš Kudreš   Maleševo Maleševo   Miljević Miljević   Mrčkovac Mrčkovac   Ponikve Ponikve   Radoševac Radoševac   Sladinac Sladinac   Snegotin Snegotin   Usije Usije   Šuvajić Šuvajić 43. Gora Sedište Dragaš Bačka Brod Bačka Brod   Vranište Vranište   Globočica Globočica I   Globočica II   Gornja Rapča Rapča   Donja Rapča   Gornji Krstac Krstac   Donji Krstac   Dikance Dikance   Dragaš Dragaš   Zli Potok Zli Potok   Kruševo Kruševo   Kukuljane Kukuljane   Leštane Leštane   Ljubovište Ljubovište   Mlike Mlike   Orčuša Orčuša   Radeša Radeša   Restelica Restelica 44. Gornji Milanovac Belo Polje Belo Polje   Beršići Beršići   Bogdanica Bogdanica   Boljkovci Boljkovci   Brajići Brajići   Brđani Brđani   Brezna Brezna   Brezovica Brezovica   Brusnica Brusnica   Varnice Varnice   Velereč Velereč   Vraćevšnica Vraćevšnica   Vrnčani Vrnčani   Gojna Gora Gojna Gora   Gornja Vrbava Gornja Vrbava   Gornja Crnuća Gornja Crnuća   Gornji Banjani Gornji Banjani   Gornji Branetići Gornji Branetići   Gornji Milanovac Gornji Milanovac   Grabovica Grabovica   Davidovica Davidovica   Donja Vrbava Donja Vrbava   Donja Crnuća Donja Crnuća   Donji Branetići Donji Branetići   Dragolj Dragolj   Drenova Drenova   Družetići Družetići   Zagrađe Zagrađe   Jablanica Jablanica   Kalimanići Kalimanići   Kamenica Kamenica   Klatičevo Klatičevo   Koštunići Koštunići   Kriva Reka Kriva Reka   Leušići Leušići   Lipovac Lipovac   Lozanj Lozanj   Ločevci Ločevci   Lunjevica Lunjevica   Ljevaja Ljevaja   Ljutovnica Ljutovnica   Majdan Majdan   Mutanj Mutanj   Nakučani Nakučani   Nevade Nevade   Ozrem Ozrem   Polom Polom   Pranjani Pranjani   Prnjavor Prnjavor   Reljinci Reljinci   Rudnik Rudnik   Ručići Ručići   Svračkovci Svračkovci   Semedraž Semedraž   Sinoševići Sinoševići   Srezojevci Srezojevci   Takovo Takovo   Teočin Teočin   Trudelj Trudelj   Ugrinovci Ugrinovci   Cerova Cerova   Šarani Šarani   Šilopaj Šilopaj 45. Despotovac Balajnac Balajnac   Beljajka Beljajka   Bogava Bogova   Brestovo Brestovo   Bukovac Bukovac   Veliki Popović Veliki Popović   Vitance Vitance   Grabovica Grabovica   Dvorište Dvorište   Despotovac Despotovac   Despotovac Despotovac   Židilje Židilje   Bare   Makvište   Resavica   Zlatovo Zlatovo   Jasenovo Jasenovo   Jezero Jezero   Jelovac Jelovac   Lipovica Lipovica   Lomnica Lomnica   Medveđa Medveđa   Miliva Miliva   Panjevac Panjevac   Plažane Plažane   Popovnjak Popovnjak   Ravna Reka Ravna Reka   Resavica (selo) Resavica   Senjski Rudnik Senjski Rudnik   Sladaja Sladaja   Stenjevac Stenjevac   Strmosten Strmosten   Trućevac Trućevac 46. Dečani Babaloć Babaloć   Beleg Beleg   Vokša Vokša   Glođane Glođane   Gornji Ratiš Gornji Ratiš   Gornji Streoc Gornji Streoc   Gornji Crnobreg Crnobreg   Donji Crnobreg   Gramočelj Gramočelj   Dašinovac Dašinovac   Dečani Dečani   Donji Ratiš Donji Ratiš   Donji Streoc Donji Streoc   Drenovac Drenovac   Dubovik Dubovik   Istinić Istinić   Belaje   Jasić Jasić-Đocaj   Đocaj   Junik Junik   Kodralija Kodralija   Ljubuša Ljubuša   Ljumbarda Ljumbarda   Gornja Luka   Donja Luka   Maznik Maznik   Mali Vranovac   Papić Papić   Papraćane Papraćane   Pobrđe Pobrđe   Požar Požar Rznić II   Prilep Prilep   Rastavica Rastavica   Rznić Rznić I   Prekoluka   Slup Slup   Huljaj Huljaj   Loćane   Šaptelj Šaptelj   Dubrava 47. Dimitrovgrad Baljev Dol Baljev Dol   Banjski Dol Banjski Dol   Barje Barje   Bačevo Bačevo   Bilo Bilo   Braćevci Braćevci   Brebevnica Brebevnica   Verzar Verzar   Visočki Odorovci Visočki Odorovci   Vlkovija Vlkovija   Vrapča Vrapča   Gojin Dol Gojin Dol   Gornja Nevlja Gornja Nevlja   Gornji Krivodol Gornji Krivodol   Gradinje Gradinje   Grapa Grapa   Gulenovci Gulenovca   Dimitrovgrad Dimitrovgrad   Donja Nevlja Donja Nevlja   Donji Krivodol Donji Krivodol   Dragovita Dragovita   Željuša Željuša   Izatovci Izatovci   Iskrovci Iskrovci   Kamenica Kamenica   Kusa Vrana Kusa Vrana   Lukavica Lukavica   Beleš   Mazgoš Mazgoš   Mojinci Mojinci   Paskašija Paskašija – Petačinci   Petačinci Paskašija – Petašnici   Petrlaš Petrlaš   Planinica Planinica   Poganovo Poganovo   Prača Prača   Protopopinci Protopopinci   Radejna Radejna   Senokos Senokos   Skrvenica Skrvenica   Slivnica Slivnica   Smilovci Smilovci   Trnski Odorovci Trnski Odorovci 48. Doljevac Belotinac Belotinac   Doljevac Doljevac   Klisura Klisura   Knežica Knežica   Kočane Kočane   Malošište Malošište   Mekiš Mekiš   Orljane Orljane   Perutina Perutina   Pukovac Pukovac   Rusna Rusna   Ćurlina Ćurčlina   Čapljinac Čapljinac   Čečina Čečina   Šajinovac Šajinovac   Šarlince Šarlince 49. Đakovica Babaj Boks Babaj Boks   Dužlje   Bardosan Bardosan   Batuša Batuša   Berjak Berjak   Bec Bec   Bistražni Bistražni   Brekovac Brekovac   Brovina Brovina   Morina   Vogovo Vogovo   Vranić Vranić   Goden Goden   Gornje Novo Selo Gornje Novo Selo   Grgoc Grgoc   Grčina Grčina   Guska Guska   Damjane Damjane   Deva Deva   Doblibare Doblibare   Dobrić Dobrić   Donji Biteš   Firaja   Donje Novo Selo Donje Novo Selo   Dujak Dujak   Pljančor   Đakovica Đakovica-varoš   Đakovica van varoš   Sadikagin Zid   Ereč Ereč   Žabelj Žabelj   Bardonić     Ždrelo Ždrelo   Sopot     Žub Žub   Zulfaj Zulfaj   Jablanica Jablanica   Lugađija     Janoš Janoš   Jahoc Jahoc   Kodralija Kodralija-Becka   Koranica Korenica   Košare Košare   Kraljane Kraljane   Kuševac Kuševac   Lipovac Lipovac   Marmule Marmule   Meja Orize Meja Orize   Meća Meća   Moglica Moglica   Molić Molić   Nivokaz Nivokaz   Osek Paša Osek Paša   Osek Hilja Osek Hilja   Paljabarda Paljabarda   Petrušan Petrušan   Dod     Kusar     Ponoševac Ponoševac   Popovac Popovac   Radonjić Radonjić   Rakoc Rakoc   Ramoc Kodra Hutit   Ripaj – Madanaj     Racaj Racaj   Dalašaj     Rača Rača   Raškoc Kodralija – Becka   Rogovo Rogovo I     Rogovo II   Skivjane Skivjane   Smać Smać   Smočica Smočica   Nec     Stubla Stubla   Trakanić Trakanić   Ćerin Ćerin   Ljutbunar     Ujz Ujz   Firza Firza   Crmljane Crmljane   Rekovina     Šeremet Šeremet   Doboš     Pacaj     Šišman Šišman Čeret 50. Žabalj Gospođinci Gospođinci   Đurđevo Đurđevo   Žabalj Žabalj   Čurug Nadalj II 51. Žabari Aleksandrovac Aleksandrovac   Brzohode Brzohode   Viteževo Viteževo   Vlaški Do Vlaški Do   Žabari Žabari   Kočetin Kočetin   Mirijevo Mirijevo   Oreovica Oreovica   Polatna Polatna   Porodin Porodin   Svinjarevo Svinjarevo   Sibnica Sibnica   Simićevo Simićevo   Tićevac Tićevac   Četereže Četereže 52. Žagubica Bliznak Bliznak   Breznica Breznica   Vukovac Vukovac   Žagubica Žagubica   Novarica Novarica   Jošanica Jošanica   Krepoljin Krepoljin   Krupaja Krupaja   Laznica Laznica selo   Lipe Laznica Selište   Selište     Medveđica Medveđica   Milanovac Milanovac   Milatovac Milatovac   Osanica Osanica   Ribare Ribare   Sige Sige   Suvi Do Suvi Do   Mali kamen 53. Žitište Banatski Dvor Banatski Dvor   Banatsko Banatsko   Višnjićevo Višnjićevo   Banatsko Banatsko   Karađorđevo Karađorđevo   Torak Begejci   Žitište Žitište   Međa Međa   Novi Itebej Novi Itebej   Ravni Ravni   Topolovac Topolovac   Srpski Itebej Srpski Itebej   Torda Torda   Hetin Hetin   Čestereg Čestereg 54. Žitorađa Asanovac Asanovac   Badnjevac Badnjevac   Vlahovo Vlahovo   Voljčince Voljčince   Glašnice Glašnice   Gornje Crnatovo Gornje Crnatovo   Gornji Drenovac Gornji Drenovac   Grudaš Grudaš   Debeli Lug Debeli Lug   Donje Crnatovo Donje Crnatovo   Donji Drenovac Donji Drenovac   Držanovac Držanovac   Dubovo Dubovo   Đakus Đakus   Žitorađa Žitorađa   Jasenica Jasenica   Kare Kare   Konjarnik Konjarnik   Lukomir Lukomir   Novo Novo   Momčilovo Momčilovo   Pejkovac Pejkovac   Podina Podina   Rečica Rečica   Samarinovac Samarinovac   Izvor Smrdić   Stara Božurna Stara Božurna   Staro Staro   Momčilovo Momčilovo   Zladovac     Studenac Studenac   Toponica Toponica 55. Zaječar Borovac Borovac   Brusnik Brusnik   Velika Velika   Jasikova Jasikova   Veliki Izvor Veliki Izvor   Veliki Veliki   Jasenovac Jasenovac   Vražogrnac Vražogrnac   Vratarnica Vratarnica   Vrbica Vrbica   Gamzigrad Gamzigrad   Glogovica Glogovica   Gornja Bela Gornja Bela   Reka Reka   Gradskovo Gradskovo   Grlište Grlište   Grljan Grljan   Dubočane Dubočane   Zagrađe Zagrađe   Zaječar Zaječar I     Zaječar II   Zvezdan Zvezdan   Jelašnica Jelašnica   Klenovac Klenovac   Koprivnica Koprivnica   Čokonjar     Lasovo Lasovo   Lenovac Lenovac   Leskovac Leskovac   Lubnica Lubnica   Mala Jasikova Mala Jasikova   Mali Izvor Mali Izvor   Mali Jasenovac Mali Jasenovac   Marinovac Marinovac   Metriš Metriš   Nikoličevo Nikoličevo   Planinica Planinica   Prlita Prlita   Rgotina Rgotina   Salaš Salaš – varoš     Salaš – selo   Selačka Selačka   Tabanovac Tabanovac   Trnavac Trnavac   Halovo Halovo   Šipikovo Šipikovo   Šljivar Šljivar 56. Zvečan Banov Do Banov Do   Banjska Banjska   Banjska Reka     Banjski Suvi Do     Bresnica     Valač Valač   Joševik     Kula     Lozište     Veliko Rudare Veliko Rudare   Boljetin     Lipa     Malo Rudare     Grabovac Grabovac   Doljane Doljane   Žaža Žaža   Žerovnica Žerovnica   Žitkovac Žitkovac   Zvečan Zvečan   Mali Zvečan     Izvori Izvori   Grižani     Jankov Potok Jankov Potok   Kamenica     Keči Do     Korilje Korilje   Lovac Lovac   Vilište     Lipovica     Lokva     Matica Matica   Rudine Rudine   Oraovica     Sendo Sendo   Srbovac Srbovac 57. Zubin Potok Banja Banja   Vitakovo     Gornje Varage     Klečke     Brnjak Brnjak   Vukojeviće     Vragalica     Preseka     Bube Bube   Burlate     Vukosavljeviće     Velika Kaldura Velika Kaldura   Velji Breg Velji Breg   Gazivode     Kobilja Glava     Padine     Štuoce     Vojmisliće Vojmisliće   Gornji Jasenovik Gornji Jasenovik   Kovače     Gornji Strmac Gornji Strmac   Donje Varage Varage   Drajinoviće Drajinoviće   Dren Dren   Zečeviće Zečeviće   Kijevce     Rančiće     Zubin Potok Zubin Potok   Dobroševina     Donji Jasenovik     Pridvorica     Ugljare     Čitluk     Zupče Zupče   Jagnjenica Jagnjenica   Prelaz     Junake Junake   Žarevi     Paruci     Šipovo     Kozarevo Kozarevo   Krligate Krligate   Lučka Reka Lučka Reka   Vrba     Međeđi Potok Međeđi Potok   Kopiloviće     Oklace     Babiće Oklace   Rezala Rezala   Rujište Rujište   Tušiće Tušiće   Crepulja Crepulja   Zagrađe     Zagulje     Jabuka     Mala Kaludra     Prevlak     Čabra Čabra   Čečevo Čečevo   Češanoviće Češanoviće   Babudovica     Bojnoviće     Ledenik   58. Ivanjica Bedina Varoš Bedina Varoš   Bratljevo Bratljevo   Brezova Brezova   Katići     Ravna Gora     Brusnik Brusnik   Budoželja Budoželja   Vasiljevići Vasiljevići   Vionica Vionica   Vrmbaje Vrmbaje   Vučak Vučak   Gleđica Gleđica   Gradac Gradac   Dajići Dajići   Deretin Deretin   Dobri Do Dobri Do   Dubrava Dubrava   Erčege Ercege   Ivanjica Ivanjica   Javorska Javorska   Ravna Gora Ravna Gora   Komadine Komadine   Koritnik Koritnik   Kosovica Kosovica   Kumanica Kumanica   Kušići Kušići   Lisa Lisa   Luke Luke   Mana Mana   Maskova Maskova   Medovine Medovine   Međurečje Međurečje   Močioci Močioci   Opaljenik Opaljenik   Osonica Osonica   Preseka Preseka   Klekova     Prilike Prilike   Radljevo Radljevo   Rovine Rovine   Rokci Rokci   Sveštica Sveštica   Sivčina Sivčina   Smiljevac Smiljevac   Kovilje     Čečina Čečina   Devići     Šarenik Šarenik   Šume Šume   Bukovica   59. Inđija Beška Beška   Inđija Inđija   Krčedin Krčedin   Ljukovo Ljukovo   Jarkovci     Maradik Maradik   Novi Karlovci Novi Karlovci   Novi Slankamen Novi Slankamen   Slankamenački Vinogradi     Stari Slankamen Stari Slankamen   Čortanovci Čortanovci 60. Irig Velika Remeta Velika Remeta   Vrdnik Vrdnik   Grgetek Grgetek   Dobrodol Dobrodol     Bankovci   Irig Irig   Jazak Jazak Selo     Jazak Prnjavor   Krušedol Krušedol   Prnjavor Prnjavor   Krušedol Selo Krušedol Selo   Mala Remeta Mala Remeta   Neradin Neradin   Rivica Rivica   Šatrinci Šatrinci 61. Istok Banja Banja   Banjica Banjica   Begov Lukavac Begov Lukavac   Belica Belica   Belo Polje Verić   Verić Belo Polje   Vrelo Vrelo   Dobruša Dobruša   Dragoljevac Dragoljevac   Drenje Drenje   Dubrava Dubrava   Đurakovac Đurakovac   Žakovo Žakovo   Žač Žač   Zablaće Zablaće   Istok Istok   Donji Istok     Kaličane Kaličane   Kašica Kašica   Kovrage Kovrage   Koš Koš   Krnjina Krnjina     Banja Krnjina   Lugovo Lugovo   Ljubovo Ljubovo   Ljubožda Ljubožda   Malo Dubovo Malo Dubovo   Mojstir Mojstir   Muževine Muževine   Orno Brdo Orno Brdo   Osojane Osojane   Poljane Poljane   Prekale Prekale   Prigoda Prigoda   Rakoš Rakoš   Sinaje Sinaje   Srbobran Srbobran   Starodvorane Starodvorane   Studenica Studenica   Suvi Lukavac Suvi Lukavac   Suvo Grlo Suvo Grlo   Sušica Sušica   Tomance Tomance   Trbuhovac Trbuhovac   Tučep Tučep   Novi Verić     Ukča Ukča   Crkolez Crkolez   Crni Lug Crni Lug   Crnce Crnce   Šaljinovica Šaljinovica 62. Jagodina Bagrdan Bagrdan (varošica)     Bagrdan (selo)   Belica Belica   Bresje Bresje   Bukovče Bukovče   Bunar Bunar   Vinorača Vinorača   Voljavče Voljavče   Vranovac Vranovac   Vrba Vrba   Glavinci Glavinci   Glogovac Glogovac   Gornje Štiplje Gornje Štiplje   Gornji Račnik Gornji Račnik   Deonica Deonica   Dobra Voda Dobra Voda   Donje Štiplje Donje Štiplje   Donji Račnik Donji Račnik   Dragocvet Dragocvet   Dragoševac Dragoševac   Dražmirovac Dražmirovac   Duboka Duboka   Ivkovački Ivkovački   Prnjavor Prnjavor   Jagodina Jagodina   Jošanički Jošanički   Prnjavor Prnjavor   Kalenovac Kalenovac   Kovačevac Kovačevac   Kolare Kolare   Končarevo Končarevo   Kočino Selo Kočino Selo   Lovci Lovci   Lozovik Lozovik   Lukar Lukar   Majur Majur   Mali Popović Mali Popović   Medojevac Medojevac   Međureč Međureč   Miloševo Miloševo   Mišević Mišević   Novo Lanište Lanište   Staro Lanište     Rajkinac Rajkinac   Rakitovo Rakitovo   Ribare Ribare   Ribnik Ribnik   Siokovac Siokovac   Slatina Slatina   Staro Selo Staro Selo   Strižilo Strižilo   Topola Topola   Trnava Trnava   Crnče Crnče   Šantarovac Šantarovac   Šuljkovac Šuljkovac 63. Kanjiža Adorjan Adorjan   Velebit Velebit   Zimonić Kanjiža   Kanjiža Kanjiža   Male Pijace Male Pijace   Martonoš Martonoš   Mali Pesak Martonoš   Orom Orom   Doline     Novo Selo     Trešnjevac Trešnjevac   Totovo Selo     Horgoš Horgoš 64. Kačanik Banjica Banjica   Belograce Belograce   Bičevac Bičevac   Bob Bob   Vata Vata – Dubrava   Dubrava     Vrtolnica Vrtolnica   Gabrica Dura – Gabrica   Dura     Gajre Gajre   Globočica Globočica   Gorance Gorance   Gornja Grlica Gornja Grlica   Dimce Dimce   Doganović Doganović     Hodža Mala   Drenovaglava Drenovaglava   Drobnjak Drobnjak   Đeneral Janković Đeneral Janković   Đurđev Dol Đurđev Dol   Eleza Eleza   Ivaja Ivaja   Kačanik Kačanik   Lanište     Kovačevac Kovačevac   Korbulić Korbulić   Kotlina Kotlina   Krivenik Krivenik   Nećavce Nećavce   Nika Nika   Nikovce Nikovce   Palivodenica Palivodenica   Pustenik Pustenik   Režance Režance   Reka Reka   Runjevo Runjevo   Semanje Semanje   Sečište Sečište   Slatina Slatina   Sopotnica Sopotnica   Stagovo Stagovo   Stari Kačanik Stari Kačanik   Straža Straža 65. Kikinda Banatska Topola Banatska Topola   Banatsko Banatsko   Veliko Selo Veliko Selo   Bašaid Bašaid   Iđoš Iđoš   Kikinda Kikinda   Mokrin Mokrin   Nakovo Nakovo   Novi Kozarci Novi Kozarci   Rusko Selo Rusko Selo   Sajan Sajan 66. Kladovo Brza Palanka Brza Palanka   Vajuga Vajuga   Velesnica Velesnica   Velika Vrbica Velika Vrbica   Velika Velika   Kamenica Kamenica   Grabovica Grabovica   Davidovac Davidovac   Kladovo Kladovo   Kladušnica Kladušnica   Korbovo Korbovo   Kostol Kostol   Kupuzište Kupuzište   Ljubičevac Ljubičevac   Mala Vrbica Mala Vrbica   Manastirica Manastirica   Milutinovac Milutinovac   Novi Sip Novi Sip   Petrovo Selo Petrovo Selo   Podvrška Podvrška   Reka Reka   Rečica Rečica   Rtkovo Rtkovo   Tekija Tekija 67. Klina Balince Balince   Berkovo Berkovo   Biča Biča   Grabac     Bobovac Bobovac   Bokšić Bokšić   Budisavci Budisavci   Veliki Đurđevik Veliki Đurđevik   Veliko Kruševo Veliko Kruševo   Vidanje Vidanje   Vlaški Drenovac Vlaški Drenovac   Volujak Volujak   Vrmnica Vrmnica   Golubovac Golubovac   Gornji Petrič Gornji Petrič   Grabanica Grabanica   Grebnik Grebnik   Deič Novo selo – Deič   Dobra Voda Dobra Voda   Dobri Dol Dobri Dol   Dolac Dolac   Dolovo Dolovo   Donji Petrič Donji Petrič   Drenovac Drenovac   Drenovčić Drenovčić   Rekovac     Leskovac     Drsnik Drsnik   Dugonjive Dugonjive   Duš Duš   Dušević Dušević   Jelovac     Resnik     Zabrđe Zabrđe     Novo selo   Zajmovo Zajmovo   Zlokućane Zlokućane   Radulovac     Iglarevo Iglarevo   Jagoda Jagoda   Jošanica Jošanica   Kijevo Kijevo   Klina Klina   Malo Kruševo     Klinavac Klinavac   Mali Đurđevik     Kpuz Kpuz   Lozica Lozica   Mlečane Mlečane   Naglavci Naglavci   Pločice Pločice   Pograđe Pograđe   Prčevo Prčevo   Renovac     Rudice Rudice   Svrhe Svrhe   Sićevo Sićevo   Skorošnik Skorošnik   Stup Stup   Cerovik Cerovik   Crni Lug Crni Lug   Čabić Čabić   Českovo Českovo   Čupevo Čupevo   Štupelj Štupelj   Krnjice   68. Knić Bajčetina Bajčetina   Balosave Balosave   Bare Bare   Bečevica Bečevica   Borač Borač   Brestovac Brestovac   Brnjica Brnjica   Bumbarevo Brdo Bumbarevo Brdo   Vrbeta Vrbeta   Vučkovica Vučkovica   Grabovac Grabovac   Grivac Grivac   Gruža Gruža   Guberevac Guberevac   Guncati Guncati   Dragušica Dragušica   Dubrava Dubrava   Žunje Žunje   Zabojnica Zabojnica   Kikojevac Kikojevac   Kneževac Kneževac   Knić Knić   Konjuša Konjuša   Kusovac Kusovac   Leskovac Leskovac   Lipnica Lipnica   Ljubić Ljubić   Ljuljaci Ljuljaci   Oplanić Oplanić   Pajsijević Pajsijević   Pretoke Pretoke   Radmilović Radmilović   Rašković Rašković   Sumorovac Sumorovac   Toponica Toponica   Čestin Čestin 69. Knjaževac Aldina Reka Aldina Reka   Aldinac Aldinac   Balanovac Balanovac   Balinac Balinac   Balta Berilovac Balta Berilovac   Banjski Orešac Banjski Orešac   Beli Potok Beli Potok   Berčinovac Berčinovac   Božinovac Božinovac   Bulinovac Bulinovac   Bučje Bučje   Balevac Balevac   Vasilj Vasilj   Vidovac Vidovac   Vina Vina   Vitkovac Vitkovac   Vlaško Polje Vlaško Polje   Vrtovac Vrtovac   Gabrovnica Gabrovnica   Glogovac Glogovac   Gornja Kamenica Gornja Kamenica   Gornja Sokolovica Gornja Sokolovica   Gornje Zuniče Gornje Zuniče   Gradište Gradište   Grezna Grezna   Debelica Debelica   Dejanovac Dejanovac   Donja Kamenica Donja Kamenica   Donja Sokolovica Donja Sokolovica   Donje Zuniče Donje Zuniče   Drvnik Drvnik   Drenovac Drenovac   Drečinovac Drečinovac   Žlne Žlne   Žukovac Žukovac   Zorunovac Zorunovac   Zubetinac Zubetinac   Inovo Inovo   Jakovac Jakovac   Jalovik Izvor Jalovik Izvor   Janja Janja   Jelašnica Jelašnica   Kaličina Kaličina   Kalna Kalna   Kandalica Kandalica   Knjaževac Knjaževac   Koželj Koželj   Krenta Krenta   Lepena Lepena   Lokva Lokva   Manjinac Manjinac   Miljkovac Miljkovac   Minićevo Minićevo   Mučibaba Mučibaba   Novo Korito Novo Korito   Ošljane Ošljane   Papratna Papratna   Orešac     Petruša Petruša   Podvis Podvis   Ponor Ponor   Potrkanje Potrkanje   Pričevac Pričevac   Ravna Ravna   Ravno Bučje Ravno Bučje   Radičevac Radičevac   Rgošte Rgošte   Repušnica Repušnica   Svrljiška Topla Svrljiška Topla   Skrobnica Skrobnica   Slatina Slatina   Stanjinac Stanjinac   Staro Korito Staro Korito   Stogazovac Stogazovac   Tatrasnica Tatrasnica   Trgovište Trgovište   Trnovac Trnovac   Ćuštica Ćuštica   Crvenje Crvenje   Crni Vrh Crni Vrh   Šarbanovac Šarbanovac   Šesti Gabar Šesti Gabar   Štipina Štipina   Štitarac Štitarac   Štrbac Štrbac   Šuman Topla Šuman Topla 70. Kovačica Debeljača Debeljača   Idvor Idvor   Kovačica Kovačica   Padina Padina   Putnikovo     Samoš Samoš   Uzdin Uzdin   Crepaja Crepaja 71. Kovin Bavanište Bavanište I   Gaj Gaj I   Deliblato Deliblato   Dubovac Dubovac   Šumarak     Kovin Kovin   Malo Bavanište Gaj     Deliblatski pesak   Mramorak Mramorak   Pločica Pločica     Bavanište II   Skorenovac Skorenovac 72. Kosjerić Bjeloperica Bjeloperica   Brajkovići Brajkovići   Varda Godečevo II     Makovište II   Galovići Galovići   Godečevo Godečevo I   Godljevo Godljevo   Gornja Pološnica Pološnica I   Donja Pološnica Pološnica II   Drenovci Drenovci   Dubnica Dubnica   Kosjerić (varoš) Kosjerić (varoš)   Kosjerić (selo) Kosjerić (selo)   Makovište Makovište I   Mionica Mionica   Mrčići Mrčići   Mušići Mušići   Paramun Paramun   Radanovci Radanovci   Rosići Rosići   Ruda Bukva Ruda Bukva   Seča Reka Seča Reka   Skakavci Skakavci   Stojići Stojići   Subjel Subjel   Tubići Tubići   Cikote Cikote   Ševrljuge Ševrljuge 73. Kosovo Polje Ariljača Ariljača   Batuse Batuse   Velika Slatina Velika Slatina   Veliki Veliki   Belaćevac Belaćevac   Vragolija Vragolija   Gornje Dobrevo Gornje Dobrevo   Dobri Dub Dobri Dub   Donje Dobrevo Donje Dobrevo   Donji Grabovac Donji Grabovac   Ence Ence   Kosovo Polje Kosovo Polje   Bresje     Nakarade     Kuzmin Kuzmin   Mala Slatina Mala Slatina   Mali Belaćevac Mali Belaćevac   Pomazatin Pomazatin   Ugljare Ugljare 74. Kosovska Kamenica Ajnovce Ajnovce   Berivojce Berivojce   Blato Blato   Boževce Boževce   Boljevce Boljevce   Bosce Bosce   Bratilovce Bratilovce   Busovata Busovata   Bušince Bušince   Vaganeš Vaganeš   Veliko Ropotovo Veliko Ropotovo   Gornja Veljeglava Gornja Veljeglava   Donja Veljeglava Donja Veljeglava   Vrućevce Vrućevce   Glogovce Glogovce   Gmince Gmince   Gogolovce Gogolovce   Gornja Šipašnica Gornja Šipašnica   Gornje Karačevo Gornje Karačevo   Gornje Korminjane Gornje Korminjane   Građenik Građenik   Grizime Grizime   Daždince Daždince   Dajkovce Dajkovce   Desivojce Desivojce   Domorovce Domorovce   Donja Šipašnica Donja Šipašnica   Donje Karačevo Donje Karačevo   Donje Korminjane Donje Korminjane   Drenovce Drenovce   Đuriševce Đuriševce   Žuja Žuja   Zajčevce Zajčevce   Kololeč Kololeč   Koprivnica Koprivnica   Koretin Koretin   Kosovska Kamenica Kosovska Kamenica   Kostadince Kostadince   Krajnidel Krajnidel   Kremenata Kremenata I     Kremenata II   Kriljevo Kriljevo   Lisacka Lisacka   Ljajčić Ljajčić   Lještar Lještar   Malo Ropotovo Malo Ropotovo   Marovce Marovce   Mešina Mešina   Miganovce Miganovce   Močare Močare   Mučivrce Mučivrce   Novo Selo Novo Selo   Ogošte Ogošte   Odanovce Odanovce   Odevce Odevce   Oraovica Oraovica   Pančelo Pančelo   Petrovce Petrovce   Polička Polička   Rajanovce Rajanovce   Ranilug Ranilug   Robovac Robovac   Rogačica Rogačica   Svirce Svirce   Sedlare Sedlare   Strezovce Strezovce   Strelica Strelica   Tirince Tirince   Tomance Tomance   Toponica Toponica   Trstena Trstena   Tuđevce Tuđevce   Firićeja Firićeja   Carevce Carevce   Čarakovce Čarakovce   Šajić Šajić 75. Kosovska Mitrovica Bajgora Bajgora   Bare Bare   Bataire Bataire   Brabonjić Brabonjić   Vaganica Vaganica   Veliki Kičić Veliki Kičić   Vidomirić Vidomirić   Vidušić Vidušić   Vlahinje Vlahinje   Vrbnica Vrbnica   Pirče     Gornje Žabare Gornje Žabare   Gornje Rašane Rašane   Donje Rašane     Gornji Suvi Do Suvi Do   Donji Suvi Do     Dedinje Dedinje   Donje Vinarce Donje Vinarce   Gušavac     Donje Žabare Donje Žabare   Zabrđe Zabrđe   Zijača Zijača   Kačandol Kačandol   Kovačica Kovačica   Kopriva Kopriva   Kosovska Mitrovica Kosovska Mitrovica   Košutovo Košutovo   Gornje Vinarce     Kutlovac Kutlovac   Reka     Ljušta Ljušta   Mađera Mađera   Mažić Mažić   Meljenica Meljenica   Ovčare Ovčare   Orahovo Orahovo   Lisica     Prvi Tunel Prvi Tunel   Ržana Ržana   Svinjare Svinjare   Seljance Seljance   Stari trg (rud.nas.) Stari trg   Stari trg (selo)     Strana Strana   Trstena Trstena   Šipolje Šipolje   Šupkovac Šupkovac   Zasela     Malo Kičiće   76. Koceljeva Batalage Batalage   Brdarica Brdarica   Bresnica Bresnica   Galović Galović   Goločelo Goločelo   Gradojević Gradojević   Donje Crniljevo Donje Crniljevo   Draginje Draginje   Družetić Družetić   Zukve Zukve   Kamenica Kamenica   Koceljeva Koceljeva     Koceljeva varoš   Ljutice Ljutice   Mali Bošnjak Mali Bošnjak   Svileuva Svileuva   Subotica Subotica   Đukovine Đukovine 77. Krupanj Banjevac Banjevac   Bela Crkva Bela Crkva   Bogoštica Bogoštica   Brezovice Brezovice   Brštica Brštica     Lipenović II   Vrbić Vrbić   Dvorska Dvorska   Zavlaka Zavlaka   Kostajnik Kostajnik   Krasava Krasava   Kržava Kržava   Krupanj Krupanj   Likodra Likodra   Lipenović Lipenović I   Mojković Mojković   Planina Planina   Ravnaja Ravnaja   Stave Stave   Tolisavac Tolisavac   Tomanj Tomanj   Cvetulja Cvetulja   Cerova Cerova   Šljivova Šljivova 78. Kula Kruščić Kruščić   Kula Kula   Lipar Lipar   Nova Crvenka     Ruski Krstur Ruski Krstur   Sivac Sivac   Crvenka Crvenka 79. Kuršumlija Babica Babica   Barlovo Barlovo   Baćoglava Baćoglavac   Belo Polje Belo Polje   Bogujevac Bogujevac   Vasiljevac Vasiljevac   Veliko Pupavce Veliko Pupavce   Visoka Visoka   Vlahinja Vlahinja   Vrelo Vrelo   Vrševac Vrševac   Vukojevac Vukojevac   Gornja Mikuljana Gornja Mikuljana   Gornje Točane Gornje Točane   Grbovnica Grbovnica   Dabinovac Dabinovac   Dankoviće Dankoviće   Degrmen Degrmen   Dedinac Dedinac   Dešiška Dešiška   Dobri Do Dobri Do   Donja Mikuljana Donja Mikuljana   Donje Točane Donje Točane   Dubrava Dubrava   Đake Đake   Žalica Žalica   Žegrova Žegrova   Žuč Žuč   Zagrađe Zagrađe   Zebica Zebica   Ivan Kula Ivan Kula   Igrište Igrište   Kastrat Kastrat   Konjuva Konjuva   Kosmača Kosmača   Krtok Krtok   Krčmare Krčmare   Kupinovo Kupinovo   Kuršumlija Kuršumlija   Kuršumlijska Kuršumlijska Banja   Kutlovo Kutlovo   Lukovo Lukovo   Ljutova Ljutovo   Ljuša Ljuša   Magovo Magovo   Mala Kosanica Mala Kosanica   Maričiće Maričiće   Markoviće Markoviće   Matarova Matarova   Mačja Stena Mačja Stena   Mačkovac Mačkovac   Merdare Merdare   Merćez Merćez   Mehane Mehane   Mirnica Mirnica   Mrče Mrče   Nevada Nevada   Novo Selo Novo Selo   Orlovac Orlovac   Parada Parada     Parduse   Pačarađa Pačarađa   Pevaštica Pevaštica   Pepeljevac Pepeljevac   Perunika Perunika   Pljakovo Pljakovo   Prevetica Prevetica   Prekorađe Prekorađe   Prolom Prolom   Ravni Šort Ravni Šort   Rastelica Rastelica   Rača Rača   Rudare Rudare   Sagonjevo Sagonjevo   Samokovo Samokovo   Svinjište Svinjište   Sekirača Sekirača   Selište Selište   Selova Selova   Seoce Seoce     Kalimance   Spance Spance   Tačevac Tačevac   Tijovac Tijovac   Tmava Tmava   Trebinje Trebinje   Trećak Trećak   Trmka Trmka   Trn Trn   Trpeza Trpeza   Šatra Šatra   Štava Štava   Željova   Trešnjica   Mijačić 80. Kučevo Blagojev Kamen Blagojev Kamen   Bukovska Bukovska   Velika Bresnica Velika Bresnica   Voluja Voluja   Brodica     Vuković Vuković   Duboka Duboka   Zelenik Zelenik   Kaona Kaona   Kučajna Kučajna   Kučevo Kučevo I     Kučevo II     Kučevo III   Lješnica Lješnica   Mala Bresnica Mala Bresnica   Mišljenovac Mišljenovac   Mustapić Mustapić   Neresnica Neresnica     Gložane     Popovac   Rabrovo Rabrovo   Ravnište Ravnište   Radenka Radenka   Rakova Bara Rakova Bara   Sena Sena   Srpce Srpce   Turija Turija   Ceremošnja Ceremošnja   Cerovica Cerovica   Ševica Ševica 81. Lajkovac Bajevac Bajevac   Bogovađa Bogovađa   Vračević Vračević   Donji Lajkovac Donji Lajkovac   Jabučje Jabučje   Lajkovac(varoš) Lajkovac (varoš)   Lajkovac (selo) Lajkovac (selo)   Mali Borak Mali Borak   Markova Crkva Markova Crkva   Nepričava Nepričava   Pepeljevac Pepeljevac   Pridvorica Pridvorica   Ratkovac Ratkovac   Rubribreza Rubribreza   Skobalj Skobalj   Slovac Slovac   Stepanje Stepanje   Strmovo Strmovo   Ćelije Ćelije 82. Lapovo Lapovo (varošica) Lapovo   Lapovo (selo)   83. Lebane Bačevina Bačevina   Bošnjace Bošnjace   Buvce Buvce   Veliko Veliko   Vojlovce Vojlovce   Geglja Geglja   Goli Rid Goli Rid   Gornje Gornje   Vranovce Vranovce   Grgurovce Grgurovce   Donje Vranovce Donje Vranovce   Drvodelj Drvodelj   Ždeglovo Ždeglovo   Klajić Klajić   Konjino Konjino   Krivača Krivača   Lalinovac Lalinovac   Lebane Lebane   Lipovica Lipovica   Lugare Lugare   Malo Vojlovce Malo Vojlovce   Nova Topola Nova Topola   Novo Selo Novo Selo   Pertata Pertate   Petrovac Petrovac   Popovce Popovce   Poroštica Poroštica   Prekopčelica Prekopčelica   Radevce Radevce   Radinovac Radinovac   Rafuna Rafuna   Svinjarica Svinjarica   Sekicol Sekicol   Slišane Slišane   Togočevce Togočevce   Đenovac Đenovac   Cekavica Cekavica   Šarce Šarce   Šilovo Šilovo   Štulac Štulac   Šumane Šumane 84. Leposavić Bare Bare   Belo Brdo Belo Brdo   Planinica     Beluće Beluće   Berberište Berberište   Bistrica Bistrica   Jarinje     Borova Borova   Borčane Borčane   Brzance     Rucmance     Vračevo Vračevo   Vuča Vuča   Gornji Krnjin Gornji Krnjin   Graničane Graničane   Zavrata     Lazine     Grkaje Grkaje   Guvnište Guvnište   Dobrava Dobrava   Donje Isevo Donje Isevo   Donji Krnjin Donji Krnjin   Dren Dren   Vitanoviće     Mekiniće     Mioliće     Zemanica Zemanica   Ibarsko Postenje Ibarsko Postenje   Jelakce Jelakce   Kajkovo Kajkovo   Kamenica Kamenica   Kijevčiće Kijevčiće   Zabrđe     Koporiće Koporiće   Košutovo Košutovo   Kutnje Kutnje   Desetak     Kruševo     Leposavić Leposavić   Tvrđan     Trikose     Ulije     Lešak Lešak   Lozno Lozno   Majdevo Majdevo   Zrnosek     Kostin Potok     Košutica     Kruščica     Rodelj     Miokoviće Miokoviće   Mošnica Mošnica   Ostraće Ostraće   Plakaonica Plakaonica   Gnježdane     Duboka     Popovce Popovce   Jošanica     Potkomlje Potkomlje   Gulije     Pridvorica Pridvorica   Rvatska Rvatska   Seoce Seoce   Slatina Slatina   Sočanica Sočanica   Trebiće Trebiće   Ćirkoviće Ćirkoviće   Ceranja Ceranja   Crveni Crveni   Crnatovo Crnatovo   Šaljska Šaljska   Bistrica Bistrica 85. Lipljan Androvac Androvac   Bandulić Bandulić   Banjica Banjica   Bujance Bujance   Bukovica Bukovica   Varigovce Varigovce   Brus Brus   Velika Dobranja Velika Dobranja   Veliki Alaš Veliki Alaš   Veliko Ribare Veliko Ribare   Vogačica Vogačica   Vrelo Vrelo   Vrševce Vrševce   Glogovce Glogovce   Goleško Vrelo Goleško Vrelo   Gornja Gornja   Gušterica Gušterica   Gornje Gadimlje Gornje Gadimlje   Guvno Selo Guvno Selo   Divljaka Divljaka   Dobrotin Dobrotin   Donja Gušterica Donja Gušterica   Donje Gadimlje Donje Gadimlje   Zlokućane Zlokućane   Janjevo Janjevo   Klečka Klečka   Konjsko Konjsko   Konjuh Konjuh   Krajište Krajište   Krajmirovce Krajmirovce   Laletić Laletić   Lepina Lepina   Livađe Livađe   Lipljan Lipljan   Lipovica Lipovica   Lug Lug   Lugadžija Lugadžija   Magura Magura   Mala Dobranja Mala Dobranja   Mali Alaš Mali Alaš   Malo Gracko Malo Gracko   Malo Ribare Malo Ribare   Marevce Marevce   Glavica     Čelopek     Medvece Medvece   Mirena Mirena   Muhadžer Babuš Muhadžer Babuš   Novo Rujce Novo Rujce   Oklap Oklap   Trbovce     Okosnica Okosnica   Plitković Plitković   Poturovce Poturovce   Rabovce Rabovce   Radevo Radevo   Rusinovce Rusinovce   Sedlare Sedlare   Skulanevo Skulanevo   Glanica     Slovinje Slovinje   Smoluša Smoluša   Staro Gracko Staro Gracko   Staro Rujce Staro Rujce   Suvi Do Suvi Do   Teća Teća   Topličane Topličane   Torina Torina   Crni Breg Crni Breg   Čučuljaga Čučuljaga   Šišarka Šišarka 86. Loznica Banja Koviljača Banja Koviljača   Bradić Bradić   Brnjac Brnjac   Veliko Selo Veliko Selo   Voćnjak Voćnjak   Gornja Badanja Gornja Badanja   Gornja Borina Gornja Borina   Gornja Koviljača Gornja Koviljača   Gornja Sipulja Gornja Sipulja   Gornje Nedeljice Gornje Nedeljice   Gornji Dobrić Gornji Dobrić   Grnčara Grnčara   Donja Badanja Donja Badanja   Donja Sipulja Donja Sipulja   Donji Dobrić   Donje Nedeljice Donje Nedeljice   Draginac Draginac   Zajača Zajača   Jadranska Jadranska   Lešnica Lešnica   Jarebice Jarebice     Lešnica grad (deo)   Jelav Jelav   Joševa Joševa   Jugovići Jugovići   Kamenica Kamenica   Klupci Klupci   Kozjak Kozjak   Korenita Korenita   Lešnica Lešnica     Lešnica (grad deo)   Lipnica Lipnica   Lipnički Šor Šor   Loznica Loznica – grad   Baščeluci Loznica – selo   Krajišnici     Lozničko Polje     Ploča     Milina Milina   Novo Selo Novo Selo   Paskovac Paskovac   Pomijača Pomijača   Ribarice Ribarice   Runjani Runjani   Simino Brdo Simino Brdo   Slatina Slatina   Brezjak     Straža Straža   Stupnica Stupnica   Tekeriš Tekeriš   Trbosilje Trbosilje   Trbušnica Trbušnica   Tršić Tršić   Filipovići Filipovići   Cikote Cikote   Čokešina Čokešina   Šurice Šurice 87. Lučani Beli Kamen Beli Kamen   Viča Viča   Vlasteljice Vlasteljice   Vučkovica Vučkovica   Goračići Goračići   Gornja Kravarica Gornja Kravarica   Gornji Dubac Gornji Dubac   Grab Grab   Guberevci Guberevci   Guča (varošica) Guča   Guča (selo)     Dljin Dljin   Donja Kravarica Donja Kravarica   Donji Dubac Donji Dubac   Dučalovići Dučalovići   Đerađ Đerađ   Živica Živica   Zeoke Zeoke   Kaona Kaona   Kotraža Kotraža   Krivača Krivača   Krstac Krstac   Lis Lis   Lisice Lisice   Lučani (varošica) Lučani   Lučani (selo)     Markovica Markovica   Milatovići Milatovići   Negrišori Negrišori   Puhovo Puhovo   Pšanik Pšanik   Rogača Rogača   Rtari Rtari   Rti Rti   Tijanje Tijanje   Turica Turica 88. Ljig Ba Ba   Babajić Babajić   Belanovica Belanovica   Bošnjanović Bošnjanović   Brančić Brančić   Veliševac Veliševac   Gukoš Gukoš   Dići Dići   Donji Banjani Donji Banjani   Živkovci Živkovci   Ivanovci Ivanovci   Jajčić Jajčić   Kadina Luka Kadina Luka   Kalanjevci Kalanjevci   Kozelj Kozelj   Lalinci Lalinci   Latković Latković   Liplje Liplje   Ljig Ljig   Moravci Moravci   Paležnica Paležnica   Poljanice Poljanice   Slavkovica Slavkovica   Cvetanovac Cvetanovac   Milavac     Štavica Štavica   Šutci Šutci 89. Ljubovija Berlovine Berlovine   Vrhpolje Gornja Bukovica   Caparić Caparić   Gornja Ljuboviđa Gornja Ljuboviđa   Gornja Oraovica Gornja Oraovica   Orlovička Planina     Gornja Trešnjica Donje Košlje I     Donje Košlje II   Gornje Košlje Gornje Košlje   Gračanica Gračanica   Grčić Grčić   Duboko Grčić   Donja Ljuboviđa Donja Ljuboviđa   Donja Oraovica Donja Oraovica   Podnemić     Drlače Drlače   Leović Leović   Lonjin Lonjin   Ljubovija Ljubovija   Postenje Postenje   Rujevac Rujevac   Savković Savković   Selenac Selenac   Sokolac Sokolac   Tornik Tornik   Uzovnica Uzovnica   Crnča Crnča   Čitluk Čitluk 90. Majdanpek Boljetin Boljetin   Vlaole Vlaole   Golubinje Golubinje   Debeli Lug Debeli Lug   Donji Milanovac Donji Milanovac   Jasikovo Jasikovo   Klokočevac Klokočevac   Leskovo Leskovo   Majdanpek Majdanpek   Miroč Miroč   Mosna Mosna   Rudna Glava Rudna Glava   Topolnica Topolnica   Crnajka Crnajka 91. Mali Zvornik Brasina Brasina   Budišić Budišić   Velika Reka Velika Reka   Voljevci     Donja Borina Donja Borina   Donja Trešnjica Donja Trešnjica   Mali Zvornik Mali Zvornik   Radalj Radalj   Sakar Sakar   Culine Culine   Čitluk Čitluk   Amajić   92. Mali Iđoš Lovćenac Lovćenac   Mali Iđoš Mali Iđoš   Feketić Feketić 93. Malo Crniće Aljudovo Aljudovo   Batuša Batuša   Boževac Boževac   Veliko Selo Veliko Selo   Veliko Crniće Veliko Crniće   Vrbnica Vrbnica   Zabrega Zabrega   Kalište Kalište   Kobilje Kobilje   Kravlji Do Kravlji Do   Kula Kula   Malo Gradište Malo Gradište   Malo Crniće Malo Crniće   Salakovac Salakovac   Smoljinac Smoljinac   Toponica Toponica   Crljenac Crljenac   Šapine Šapine   Šljivovac Šljivovac 94. Medveđa Bogunovac Bogunovac   Borovac Borovac   Velika Braina Velika Braina   Vrapce Vrapce   Gazdare Gazdare   Gornja Lapaštica Gornja Lapaštica   Gornji Bučumet Bučumet   Gornji Gajtan Gajtan   Grbavce Grbavce   Gubavce Gubavce   Gurgutovo Gurgutovo   Donja Lapaštica Donja Lapaštica   Donji Bučumet Donji Bučumet   Donji Gajtan     Drence Drence   Đulekare Đulekare   Kapit Kapit   Lece Lece   Mala Braina Mala Braina   Marovac Marovac   Maćedonce Maćedonce   Medveđa Medveđa   Medevce Medevce   Mrkonje Mrkonje   Negosavlje Negosavlje   Petrilje Petrilje   Poroštica Poroštica   Pusto Šilovo Pusto Šilovo   Ravna Banja Ravna Banja   Retkocer Retkocer   Varadin (Retkocersko)     Maćedonce     Rujkovac Rujkovac   Svirce Svirce   Sijarina Sijarina   Sijarinska Banja Sijarinska Banja   Sponce Sponce   Srednji Bučumet     Stara Banja Stara Banja   Stubla Stubla   Tulare Tulare   Tupale Tupale   Crni Vrh Crni Vrh   Čokotin Čokotin 95. Merošina Azbresnica Azbresnica   Aleksandrovo Aleksandrovo   Mramorsko Brdo     Arbanasce Arbanasce   Balajnac Balajnac   Baličevac Baličevac   Batušinac Batušinac   Biljeg Biljeg   Brest Brest   Bučić Bučić   Gornja Rasovača Gornja Rasovača   Gradište Gradište   Devča Devča   Čubura     Dešilovo Dešilovo   Donja Rasovača Donja Rasovača   Dudulajce Dudulajce   Jovanovac     Jug Bogdanovac Jug Bogdanovac   Kostadinovac Kostadinovac   Krajkovac Krajkovac   Kovanluk     Padina     Lepaja Lepaja   Merošina Merošina   Oblačina Oblačina   Rožina Rožina 96. Mionica Berkovac Berkovac   Brežđe Brežđe   Bukovac Bukovac   Virovac Virovac   Vrtiglav Vrtiglav   Golubac Golubac   Gornji Lajkovac Gornji Lajkovac   Gornji Mušić Gornji Mušić   Velika Marišta     Gunjica Gunjica   Donji Mušić Donji Mušić   Dučić Dučić   Đurđevac Đurđevac   Klašnić Klašnić   Ključ Ključ   Komanice Komanice   Krčmar Krčmar   Maljević Maljević   Mionica (varošica) Mionica (varošica)   Mionica (selo) Mionica (selo)   Mratišić Mratišić   Nanomir Nanomir   Osečenica Osečenica   Paštrić Paštrić   Planinica Planinica   Popadić Popadić   Radobić Radobić   Rajković Rajković   Rakari Rakari   Robaje Robaje   Sanković Sanković   Struganik Struganik   Tabanović Tabanović   Todorin Do Todorin Do   Tolić Tolić   Šušeoka Šušeoka 97. Negotin Aleksandrovac Aleksandrovac Braćevac Braćevac   Brestovac Brestovac   Bukovče Bukovče   Veljkovo Veljkovo   Vidrovac Vidrovac   Vratna Vratna   Dupljane Dupljane   Dušanovac Dušanovac   Jabukovac Jabukovac   Jasenica Jasenica   Karbulovo Karbulovo   Kobišnica Kobišnica   Kovilovo Kovilovo   Mala Kamenica Mala Kamenica   Malajnica Malajnica   Miloševo Miloševo   Mihajlovac Mihajlovac   Mokranje Mokranje   Negotin Negotin   Plavna Plavna   Popovica Popovica   Prahovo Prahovo   Radujevac Radujevac   Rajac Rajac   Rečka Rečka   Rogljevo Rogljevo   Samarinovac Samarinovac   Sikole Sikole I     Sikole II   Slatina Slatina   Smedovac Smedovac   Srbovo Srbovo   Tamnič Tamnič   Trnjane Trnjane   Urovica Urovica   Crnomasnica Crnomasnica   Čubra Čubra   Šarkamen Šarkamen   Štubik Štubik I     Štubik II     Glogovica II 98. Nova Varoš Akmačići Akmačići   Amzići Amzići   Bistrica Bistrica   Božetići Božetići   Brdo Brdo   Bukovik Bukovik   Burađa Burađa   Vilovi Vilovi   Vraneša Vraneša   Gornja Bela Reka Bela Reka   Donja Bela Reka     Gornje Trudovo Gornje Trudovo   Debelja Debelja   Draglica Draglica   Draževići Draževići   Drmanovići Drmanovići   Jasenovo Jasenovo   Komarani Komarani   Kućani Kućani   Ljepojevići Ljepojevići   Miševići Miševići   Negbina Negbina   Nova Varoš Nova Varoš   Ojkovica Ojkovica   Radijevići Radijevići   Radoinja Radoinja   Rutoši Rutoši   Seništa Seništa   Tisovica Tisovica   Trulovo Trulovo   Čelice Čelice   Štitkovo Štitkovo    Tikva 99. Nova Crnja Aleksandrovo Aleksandrovo   Vojvoda Stepa Vojvoda Stepa   Nova Crnja Molin     Nova Crnja   Radojevo Radojevo   Srpska Crnja Srpska Crnja   Toba Toba 100. Novi Bečej Bočar Bočar   Kumane Kumane   Novi Bečej Novi Bečej   Novo Miloševo Novo Miloševo 101. Novi Kneževac Banatsko Banatsko   Aranđelovo Aranđelovo   Đala Đala   Majdan Majdan   Rabe     Novi Kneževac Novi Kneževac   Filić       Obilićevo   Podlokanj Aranđelovo   Seget     Srpski Krstur Srpski Krstur 102. Novi Pazar Aluloviće Aluloviće   Bajevica Bajevica   Banja Banja   Bare Bare   Batnjik Batnjik   Bekova Bekova   Bele Vode Bele Vode   Boturovina Boturovina   Brđani Brđani   Brestovo Brestovo   Varevo Varevo   Vever Vever   Vidovo Vidovo   Vitkoviće Vitkoviće   Vojkoviće Vojkoviće   Vojniće Vojniće   Vranovina Vranovina   Vučiniće Vučiniće   Vučja Lokva Vučja Lokva   Golice Golice   Gornja Tušimlja Gornja Tušimlja   Goševo Goševo   Građanoviće Građanoviće   Gračane Gračane   Grubetiće Grubetiće   Deževa Deževa   Dojinoviće Dojinoviće   Dolac Dolac   Doljani Doljani   Dragočevo Dragočevo   Dramiće Dramiće   Žunjeviće Žunjeviće   Zabrđe Zabrđe   Zlatare Zlatare   Ivanča Ivanča   Izbice Izbice   Jablanica Jablanica   Javor Javor   Janča Janča   Jova Jova   Kašalj Kašalj   Kovačevo Kovačevo   Kožlje Kožlje   Koprivnica Koprivnica   Kosuriće Kosuriće   Kruševo Kruševo   Kuzmičevo Kuzmičevo   Leča Leča   Lopužnje Lopužnje    Lukare Lukare   Lukarsko Lukarsko   Goševo Goševo   Lukocrevo Lukocrevo   Miščiće Miščiće   Mur Mur   Muhovo Muhovo   Negotinac Negotinac   Novi Pazar Novi Pazar   Odojeviće Odojeviće   Okose Okose   Osaonica Osaonica   Osoje Osoje   Oholje Oholje   Pavlje Pavlje   Paralovo Paralovo   Pasji Potok Pasji Potok   Pilareta Pilareta   Pobrđe Pobrđe   Požega Požega   Požežina Požežina   Polokce Polokce   Pope Pope   Postenje Postenje   Prćenova Prćenova   Pusta Tušimlja Pusta Tušimlja   Pustovlah Pustovlah   Radaljica Radaljica   Rajetiće Rajetiće   Rajkoviće Rajkoviće   Rajčinoviće Rajčinoviće   Rajčinovićka Rajčinovićka   Trnava Trnava   Rakovac Rakovac   Rast Rast   Sebečevo Sebečevo   Sitniče Sitniče   Skukovo Skukovo   Slatina Slatina   Smilo Vlaz Smilo Vlaz   Srednja Srednja   Tušimlja Tušimlja   Stradovo Stradovo   Sudsko Selo Sudsko Selo   Tenkovo Tenkovo   Trnava Trnava   Tunovo Tunovo   Hotkovo Hotkovo   Cokoviće Cokoviće   Čašić Dolac Čašić Dolac   Šavci Šavci   Šaronje Šaronje   Štitare Štitare 103. Novo Brdo Bostane Bostane   Zebince Zebince   Izvor Izvor   Jasenovik Jasenovik   Klobukar Klobukar   Labljane Labljane   Manišince Manišince   Novo Brdo Novo Brdo   Prekovce Prekovce   Trnićevce Trnićevce 104. Obilić Ade Ade   Babin Most Babin Most   Bakšija Bakšija   Breznica Breznica   Gornji Grabovac Gornji Grabovac   Kruševac Kruševac   Lazarevo Lazarevo   Leskovčić Leskovčić   Mazgit Mazgit   Miloševo Miloševo   Obilić Obilić   Plemetina Plemetina   Raskovo Raskovo   Sibovac Sibovac   Hamidija Hamidija   Crkvena Vodica Crkvena Vodica   Rudnik Kosovo     Šipitula Šipitula 105. Opovo Baranda Baranda   Opovo Opovo   Sakule Sakule   Sefkerin Sefkerin 106. Orahovac Bela Crkva Bela Crkva   Bratotin Bratotin   Brestovac Brestovac   Brnjača Brnjača   Bublje Bublje   Čupevo     Velika Kruša Velika Kruša   Velika Hoča Velika Hoča   Vranjak Vranjak   Gedža Gedža   Gorić Gorić   Gornje Potočane Gornje Potočane   Danjane Danjane   Dobri Dol Dobri Dol   Saroš     Domanek Domanek   Donje Potočane Donje Potočane   Dragobilje Dragobilje   Drenovac Drenovac   Zatrić Zatrić   Zočište Zočište   Zrze Zrze   Jančište Jančište   Jović Jović   Koznik Koznik   Kramovik Kramovik   Labučevo Labučevo   Ljubižda Ljubižda   Mađare Mađare   Mala Hoča Mala Hoča   Mališevo Mališevo   Milanović Milanović   Miruša Miruša   Moralija Moralija   Mrasor Mrasor   Našpale Našpale   Nogavac Nogavac   Opteruša Opteruša   Orahovac Orahovac   Ostrozub Ostrozub   Pagaruša Pagaruša   Petković Petković   Poluža Poluža   Ponorac Ponorac   Goračevo     Pusto Selo Pusto Selo   Radoste Radoste   Ratkovac Ratkovac   Retimlje Retimlje   Sanovac Sanovac   Sopnić Sopnić   Turjak Turjak   Celina Celina   Crnovrana Crnovrana   Čiflak Čiflak 107. Osečina Bastav Bastav   Belotić Belotić   Bratačić Bratačić   Gornje Crniljevo Gornje Crniljevo   Gunjaci Gunjaci   Dragijevica Dragijevica   Dragodol Dragodol   Komirić Komirić   Konjuša Konjuša   Lopatanj Lopatanj   Osečina (varošica) Osečina   Osečina (selo)     Ostružanj Ostružanj   Pecka Pecka   Plužac Plužac   Sirdija Sirdija   Tuđin Tuđin   Carina Carina   Konjic     Skadar   108. Odžaci Bački Brestovac Bački Brestovac   Bački Gračac Bački Gračac   Bogojevo Bogojevo   Deronje Deronje   Karavukovo Karavukovo   Lalić Lalić   Odžaci Odžaci   Ratkovo Ratkovo   Srpski Miletić Srpski Miletić 109. Paraćin Bošnjane Bošnjane   Buljane Buljane   Busilovac Busilovac   Glavica Glavica   Golubovac Golubovac   Gornja Mutnica Gornja Mutnica   Gornje Vidovo Gornje Vidovo I     Gornje Vidovo II   Davidovac Davidovac   Donja Mutnica Donja Mutnica   Donje Vidovo Donje Vidovo   Drenovac Drenovac   Zabrega Zabrega   Izvor Izvor   Klačevica Klačevica   Krežbinac Krežbinac   Lebina Lebina   Lešje Lešje   Mirilovac Mirilovac   Paraćin Paraćin     Paraćin grad   Plana Plana   Popovac Popovac   Potočac Potočac   Ratare Ratare   Raševica Raševica   Svojnovo Svojnovo   Sikirica Sikirica   Sinji Vir Sinji Vir   Sisevac Sisevac   Striža Striža   Stubica Stubica   Tekija Tekija   Trešnjevica Trešnjevica   Čepure Čepure   Šavac Šavac   Šaludovac Šaludovac 110. Petrovac Bistrica Bistrica   Bošnjak Bošnjak   Burovac Burovac   Busur Busur   Vezičevo Vezičevo   Veliki Popovac Veliki Popovac   Veliko Laole Veliko Laole   Vitovnica Vitovnica   Vošanovac Vošanovac   Dobrnje Dobrnje   Dubočka Dubočka   Ždrelo Ždrelo   Zabrđe Zabrđe   Kamenovo Kamenovo   Kladurovo Kladurovo   Knežica Knežica   Krvije Krvije   Leskovac Leskovac   Lopušnik Lopušnik   Malo Laole Malo Laole   Manastirica Manastirica   Melnica Melnica   Oreškovica Oreškovica   Orljevo Orljevo   Pankovo Pankovo   Petrovac Petrovac   Ranovac Ranovac   Rašanac Rašanac   Stamnica Stamnica   Starčevo Starčevo   Tabanovac Tabanovac   Trnovče Trnovče   Ćovdin Ćovdin   Šetonje Šetonje 111. Peć Alagina Reka Alagina Reka   Babiće Babiće   Barane Barane   Belo Polje Belo Polje   Blagaje Blagaje   Boge Boge   Brežanik Brežanik   Brestovik Brestovik   Brolić Brolić   Bučane Bučane   Velika Velika   Jablanica Jablanica   Veliki Štupelj Veliki Štupelj   Vitomirica Vitomirica   Vragovac Vragovac   Vranovac Vranovac   Glavičica Glavičica   Glođane Glođane   Nepolje     Goraždevac Goraždevac   Grabovac Grabovac   Dobri Do Dobri Do   Drelje Drelje   Dubovo Dubovo   Duganjive Duganjive   Zagrmlje Zagrmlje   Zahać Zahać   Zlopek Zlopek   Jablanica Jablanica   Jošanica Jošanica   Klinčina Klinčina   Kosurić Kosurić   Lugadžija     Kotradić Kotradić   Košutane Košutane   Krstovac Krstovac   Kruševac Kruševac   Dubočak     Kućište Kućište   Labljane Labljane   Lipa Lipa   Lođa Lođa   Ložane Ložane   Lješane Lješane   Ljubenić Ljubenić   Ljutoglava Ljutoglava   Mala Jablanica Mala Jablanica   Mali Štupelj Mali Štupelj   Laz Belopać     Maljeviće Maljeviće   Nabrđe Nabrđe   Naklo Naklo   Čungur     Novo Selo Novo Selo   Ozrim Ozrim   Pepiće Pepiće   Peć Peć   Pištane Pištane   Plavljane Plavljane   Počešće Počešće   Milovanac     Radavac Radavac   Raušić Raušić   Novi Raušić     Rašić Rašić   Romune Romune   Rosulje Rosulje   Ruhot Ruhot   Osoje     Svrke Svrke   Siga Siga   Trebović Trebović   Pašino Selo     Trstenik Trstenik   Turjak Turjak   Ćuška Ćuška   Hadžovići Hadžovići   Crni Vrh Crni Vrh   Ljevoša     Čelopek Čelopek   Škrelje Škrelje 112. Pećinci Ašanja Ašanja   Brestač Brestač   Deč Deč   Donji Tovarnik Donji Tovarnik   Karlovčić Karlovčić   Kupinovo Kupinovo I     Kupinovo II   Obrež Obrež   Ogar Ogar   Pećinci Pećinci   Popinci Popinci   Prhovo Prhovo   Sibač Sibač   Sremski Sremski   Mihaljevci Mihaljevci   Subotište Subotište   Šimanovci Šimanovci 113. Pirot Bazovik Bazovik   Barje Čiflik Barje Čiflik   Basara Basara   Bela Bela   Berilovac Berilovac   Berovica Berovica   Blato Blato   Brlog Brlog   Velika Lukanja Velika Lukanja   Veliki Veliki   Jovanovac Jovanovac   Veliki Suvodol Veliki Suvodol   Veliko Selo Veliko Selo   Visočka Ržana Visoka Ržana   Vlasi Vlasi   Novi Zavoj     Vojnegovac Vojnegovac   Vranište Vranište   Gnjilan Gnjilan   Gornja Držina Gornja Držina   Gostuša Gostuša   Gradašnica Gradašnica   Gradište Gradište   Dobri Do Dobri Do   Dojkinci Dojkinci   Držina Držina   Zaskovci Zaskovci   Izvor Izvor   Jalbotina Jalbotina   Jelovica Jelovica   Kamik Kamik   Koprivštica Koprivštica   Kostur Kostur   Krupac Krupac   Kumanovo Kumanovo   Mala Lukanja Mala Lukanja   Mali Jovanovac Mali Jovanovac   Mali Suvodol Mali Suvodol   Milojkovac Milojkovac   Mirkovci Mirkovci   Nišor Nišor   Obrenovac Obrenovac   Oreovica Oreovica   Orlja Orlja   Osmakova Osmakova   Pakleštica Pakleštica   Pasjač Pasjač   Petrovac Petrovac   Pirot Pirot (grad)     Pirot (van varoši)     Zavoj   Planinica Planinica   Pokrevenik Pokrevenik   Poljska Ržana Poljska Ržana   Ponor Ponor   Prisjan Prisjan   Ragodeš Ragodeš   Rasnica Rasnica   Rosomač Rosomač   Rsovci Rsovci   Rudinje Rudinje   Sinja Glava Sinja Glava   Slavinja Slavinja   Sopot Sopot   Srećkovac Srećkovac   Staničenje Staničenje   Sukovo Sukovo   Temska Temska   Topli Do Topli Do   Trnjana Trnjana   Cerev Del Cerev Del   Cerova Cerova   Crvenčevo Crvenčevo   Crnoklište Crnoklište   Činiglavci Činiglavci   Šugrin Šugrin 114. Plandište Banatski Banatski   Sokolac Sokolac   Barice Barice   Velika Greda Velika Greda   Veliki Gaj Veliki Gaj   Dužine Dužine   Jermenovci Jermenovci   Kupinik Kupinik   Margita Margita   Laudovac     Markovićevo Markovićevo   Miletićevo Miletićevo   Plandište Plandište   Stari Lec Stari Lec   Hajdučica Hajdučica 115. Podujevo Alabak Alabak   Bajčina Bajčina   Balovac Balovac   Baraina Baraina   Batlava Batlava   Belo Polje Belo Polje   Blato Blato   Bradaš Bradaš   Braina Braina   Brevnik Brevnik   Brece Brece   Burince Burince   Velika Reka Velika Reka   Glavnik Glavnik   Godišnjak Godišnjak   Gornja Dubnica Gornja Dubnica   Gornja Lapaštica Gornja Lapaštica   Gornja Pakaštica Gornja Pakaštica   Gornje Ljupče Gornje Ljupče   Gornji Sibovac Gornji Sibovac   Grdovac Grdovac   Dvorište Dvorište   Dobri Do Dobri Do   Dobrotin Dobrotin   Donja Dubnica Donja Dubnica   Donja Donja   Lapaštica Lapaštica   Donja Donja   Pakaštica Pakaštica   Donje Ljupče Donje Ljupče   Donji Sibovac Donji Sibovac   Duz Duz   Dumoš Dumoš   Žitinje Žitinje   Zakut Zakut   Kaljatica Kaljatica   Kačibeg Kačibeg   Kisela Banja Kisela Banja   Konjuševac Konjuševac   Krpimej Krpimej   Kruševica Kruševica   Ladovac Ladovac   Lauša Lauša   Letance Letance   Livadica Livadica   Lug Lug   Lužane Lužane   Mazap Mazap   Majance Majance   Medregovac Medregovac   Merdare Merdare   Metohija Metohija   Mirovac Mirovac   Murgula Murgula   Obrandža Obrandža   Orlane Orlane   Palatna Palatna   Penduha Penduha   Perane Perane   Podujevo Podujevo   Popovo Popovo   Potok Potok   Prepolac Prepolac   Radujevac Radujevac   Rakinica Rakinica   Revuće Revuće   Repa Repa   Rečica Rečica   Svetlje Svetlje   Siljevica Siljevica   Slatina Slatina   Surdula Surdula   Surkiš Surkiš   Trnava Trnava   Trnavica Trnavica   Turučica Turučica   Hrtica Hrtica   Šajkovac Šajkovac   Šakovica Šakovica   Štedim Štedim 116. Požarevac Bare Bare   Batovac Batovac   Beranje Beranje   Bradarac Bradarac   Bratinac Bratinac   Brežane Brežane   Bubušinac Bubušinac   Dragovac Dragovac   Drmno Drmno   Dubravica Dubravica   Živica Živica   Kasidol Kasidol   Klenovnik Klenovnik   Kostolac Kostolac   Kličevac Kličevac   Lučica Lučica     Popovac   Maljurevac Maljurevac   Nabrđe Nabrđe   Ostrovo Ostrovo   Petka Petka   Požarevac Požarevac   Poljana Poljana   Prugovo Prugovo I     Prugovo II   Rečica Rečica   Selo Kostolac Selo Kostolac   Trnjane Trnjane   Ćirikovac Ćirikovac 117. Požega Bakionica Bakionica   Velika Velika   Ježevica Ježevnica   Visibaba Visibaba   Vranjani Vranjani   Glumač Glumač   Godovik Godovik   Gornja Dobrinja Gornja Dobrinja   Gorobilje Gorobilje   Gugalj Gugalj   Donja Dobrinja Donja Dobrinja   Dražinovići Dražinovići   Duškovci Duškovci   Zaselje Zaselje   Zdravčići Zdravčići   Jelen Do Jelen Do   Kalenići Kalenići   Lopaš Lopaš   Loret Loret   Ljutice Ljutice   Mađer Mađer   Mala Ježevica Mala Ježevica   Milićevo Selo Milićevo Selo   Mršelji Mršelji   Otanj Otanj   Papratište Papratište   Pilatovići Pilatovići   Požega Požega   Prijanovići Prijanovići   Prilipac Prilipac   Radovci Radovci   Rasna Rasna   Rečice Rečice   Roge Roge   Rupeljevo Rupeljevo   Svračkovo Svračkovo   Srednja Dobrinja Srednja Dobrinja   Tabanovići Tabanovići   Tvrdići Tvrdići   Tometino Polje Tometino Polje   Tučkovo Tučkovo   Uzići Uzići   Čestobrodica Čestobrodica 118. Preševo Aliđerce Aliđerce   Berčevac Berčevac   Bujić Bujić   Bukarevac Bukarevac I     Bukarevac II   Bukovac Bukovac   Buštranje Buštranje   Gare Gare   Golemi Dol Golemi Dol   Gornja Šušaja Gornja Šušaja   Gospođince Gospođince   Depce Depce   Donja Šušaja Donja Šušaja   Žujince Žujince I     Žujince II   Ilince Ilince   Kurbalija Kurbalija   Ljanik Ljanik   Mađare Mađare   Miratovac Miratovac   Norča Norča   Oraovica Oraovica   Pečeno Pečeno   Preševo Preševo   Rajince Rajince   Ranatovce Ranatovce   Reljan Reljan   Svinjište Svinjište   Sefer Sefer   Slavujevac Slavujevac   Stanevce Stanevce   Strezovce Strezovce   Trnava Trnava   Cakanovac Cakanovac   Cerevajka Cerevajka   Crnotince Crnotince   Čukarka Čukarka 119. Priboj Banja Banja   Batkovići Batkovići   Crnugovići     Bučje Bučje   Dobrilovići Dobrilovići   Zabrđe Zabrđe   Zabrnjica Zabrnjica   Zagradina     Zaostro Zaostro   Kalafati Kalafati   Kaluđerovići Kaluđerovići   Kasidoli Kasidoli   Požegrnac     Kratovo Kratovo   Brezna     Jelača     Krnjača Krnjača   Mažići Mažići   Miliješ Miliješ   Priboj Priboj   Pribojska Pribojska   Goleša Goleša   Pribojske Pribojske   Čelice Čelice   Rača Rača   Ritošići Ritošići   Sjeverin Sjeverin   Živinice     Sočice Sočice   Kukurovići     Strmac Strmac   Hercegovačka Hercegovačka   Goleša Goleša   Crnuzi Crnuzi   Čitluk Čitluk 120. Prizren Atmađa Atmađa   Belobrod Belobrod   Bljač Bljač   Brezna Brezna   Brodosavce Brodosavce   Brut Brut   Buzec Buzec   Buča Buča   Biluša Biluša   Veleža Veleža   Vlašnja Vlašnja   Vrbičane Vrbičane   Vrbnica Vrbnica   Dobrušte     Škoza     Gornja Srbica Gornja Srbica   Gornje Ljubinje Gornje Ljubinje   Gornje Selo Gornje Selo   Gorožup Gorožup   Graždanik Graždanik   Grnčare Grnčare   Dedaj Dedaj   Dojnice Dojnice   Donja Srbica Donja Srbica   Donje Ljubinje Donje Ljubinje   Drajčići Drajčići   Dušanovo Dušanovo   Ćonaj Ćonaj   Živinjane Živinjane   Žur Žur   Muraden     Zaplužje Zaplužje   Zgatar Zgatar   Zjum Zjum   Zrze Zrze   Zojić Zojić   Jablanica Jablanica   Pousko     Ješkovo Ješkovo   Kabaš Kabaš   Kabaš Has Kabaš Has   Karašinđerđ Karašinđerđ   Kapra Kapra   Kosovce Kosovce   Kobanja Kobanja   Kojuš Kojuš   Koriša Koriša   Krajk Krajk   Kuklibeg Kuklibeg   Kukovce Kukovce   Kušnin Kušnin   Kuštendil Kuštendil   Landovica Landovica   Lez Lez   Leskovac Leskovac   Lokvica Lokvica   Ljubižda Ljubižda   Ljubižda Has Ljubižda Has I   Ljubišda Has Ljubišda Has II   Ljubičevo Ljubičevo   Ljukinaj Ljukinaj   Ljutoglav Ljutoglav   Nova Šumadija     Mazrek Mazrek   Mala Kruša Mala Kruša   Mamuša Mamuša   Manastirica Manastirica   Medvece Medvece   Miljaj Miljaj   Mušnikovo Mušnikovo   Našec Našec   Nebregošte Nebregošte   Novake Novake   Novo Selo Novo Selo   Petrovo Selo Petrovo Selo   Pirane Pirane   Plava Plava I     Plava II   Plajnik Plajnik   Planeja Planeja   Planjane Planjane   Poslište Poslište   Prizren Prizren   Randubrava Randubrava   Rečane Rečane   Rence Rence   Romaja Romaja   Skorobište Skorobište   Smać Smać   Sredska Sredska   Stružje Strežje   Trepetnica Trepetnica   Tupec Tupec   Hoča Zagradska Hoča Zagradska   Caparce Caparce   Šainovac Šainovac I     Šainovac II   Špinadija Špinadija 121. Prijepolje Aljinovići Aljinovići   Balići Balići   Bare Bare   Biskupići Biskupići   Bjelahova Bjelahova   Brajkovac Brajkovac   Brvine Brvine   Brodarevo Brodarevo   Bukovik Bukovik   Vinicka Vinicka   Vrbovo Vrbovo   Gojakovići Gojakovići   Gornje Babine Gornje Babine   Gornje Goračiće Gornje Goračiće   Gornji Stranjani Gornji Stranjani   Gostun Gostun   Gračanica Gračanica   Grobnice Grobnice   Divci Divci   Lučice     Donje Babine Donje Babine   Donji Stranjani Donji Stranjani   Drenova Drenova   Dušmanići Dušmanići   Đurašići Đurašići   Zabrdnji Toci Zabrdnji Toci   Zavinograđe Zavinograđe   Zalug Zalug   Zastup Zastup   Zvijezd Zvijezd   Ivanje Ivanje   Ivezići Ivezići   Izbičanj Izbičanj   Jabuka Jabuka   Junčevići Junčevići   Kamena Gora Kamena Gora   Kašice     Karaula Karaula   Karoševina Karoševina   Kaćevo Kaćevo   Kovačevac Kovačevac   Mijoska     Koprivna Koprivna   Kosatica Kosatica   Koševine Koševine   Kruševo Kruševo   Kučin Kučin   Mataruge Mataruge   Međani Međani   Milakovići Milakovići   Mileševo Mileševo   Milošev Do Milošev Do   Miljevići Miljevići   Pranjci     Mrčkovina Mrčkovina   Muškovina Muškovina   Oraovac Oraovac   Orašac Orašac   Osoje Osoje   Oštra Stijena Oštra Stijena   Potkrš Potkrš   Potok Potok   Pravoševo Pravoševo   Prijepolje Prijepolje   Rasno Rasno   Ratajska Ratajska   Sedobro Sedobro   Seljane Seljane   Seljašnica Seljašnica   Skokuće Skokuće   Mijani     Slatina Slatina   Sopotnica Sopotnica   Taševo Taševo   Hisardžik Hisardžik   Hrta Hrta   Crkveni Toci Crkveni Toci   Čadinje Kolovrat   Čauševići Čauševići   Džurovo Džurovo 122. Prokuplje Arbanaška Arbanaška   Babin Potok Babin Potok   Babotinac Babotinac   Bajčince Bajčince   Balinovac Balinovac   Balčak Balčak   Bace Bace   Bela Voda Bela Voda   Beli Kamen Beli Kamen   Belogoš Belogoš   Belonjin Belonjin   Berilje Berilje   Bogujevac Bogujevac   Bregovina Bregovina   Bresnik Bresnik   Bresničić Bresničić   Bublica Bublica   Bukoloram Bukoloram   Bulatovac Bulatovac   Bučince Bučince   Velika Plana Velika Plana   Viča Viča   Vlasovo Vlasovo     Vlasa   Vodice Vodice   Glasovik Glasovik   Gojinovac Gojinovac   Gornja Gornja   Bejašnica Bejašnica   Gornja Gornja   Bresnica Bresnica   Gornja Konjuša Gornja Konjuša   Gornja Rečica Gornja Rečica   Gornja Stražava Gornja Stražava   Gornja Toponica Gornja Toponica   Gornja Trnava Gornja Trnava   Gornje Kordince Gornje Kordince   Gornji Statovac Gornji Statovac   Grabovac Grabovac   Gubetin Gubetin   Dobrotić Dobrotić   Vidovača     Selište     Donja Bejašnica Donja Bejašnica   Donja Bresnica Donja Bresnica   Krnji Grad     Donja Konjuša Donja Konjuša   Donja Rečica Donja Rečica   Donja Stražava Donja Stražava   Donja Toponica Donja Toponica   Donja Trnava Donja Trnava   Donje Kordince Donje Kordince   Donji Statovac Donji Statovac   Dragi Deo Dragi Deo   Drenovac Drenovac   Đurovac Đurovac   Đušnica Đušnica   Žitni Potok Žitni Potok   Zdravinje Zdravinje   Zlata Zlata   Jabučevo Jabučevo   Jovine Livade Jovine Livade   Jugovac Jugovac   Kaludra Kaludra   Klisurica Klisurica   Kožince Kožince   Končić Končić   Kondželj Kondželj   Kruševica Kruševica   Mađere Mađere   Mala Plana Mala Plana   Mačina Mačina   Merovac Merovac   Mikulovac Mikulovac   Miljkovica Miljkovica   Mrljak Mrljak   Mršelj Mršelj   Nova Božurna Nova Božurna   Novi Đurovac Novi Đurovac   Novo Selo Novo Selo   Obrtnice Obrtnice   Pasjača Pasjača   Pašinac Pašinac   Pestiš Pestiš   Petrovac Petrovac   Piskalje Piskalje   Pločnik Pločnik   Potočić Potočić   Prekadin Prekadin   Prekašnica Prekašnica   Prekopuce Prekopuce   Prokuplje Prokuplje     Prokuplje grad   Rankova Reka Rankova Reka   Rastovnica Rastovnica   Rgaje Rgaje   Reljinac Reljinac   Resinac Resinac   Smrdan Smrdan   Srednji Statovac Srednji Statovac   Stari Đurovac Stari Đurovac   Staro Selo Staro Selo   Ševiš     Tovrljane Tovrljane   Trnovi Laz Trnovi Laz   Tulare Tulare   Đukovac Đukovac   Džigolj Džigolj   Kostenica     Široke Njive Široke Njive   Šišmanovac Šišmanovac 123. Ražanj Braljina Braljina   Varoš Varoš   Vitoševac Vitoševac   Grabovo Grabovo   Lipovac Lipovac   Mađere Mađere   Maletina Maletina   Maćija Maćija   Novi Bračin Bračin   Stari Bračin     Pardik Pardik   Podgorac Podgorac   Poslon Poslon   Praskovče Praskovče Manastirsko   Pretrkovac Pretrkovac   Ražanj Ražanj   Rujište Rujište   Skorica Skorica   Smilovac Smilovac   Cerovo Cerovo   Crni Kao Crni Kao   Čubura Čubura   Šetka Šetka 124. Rača Adrovac Adrovac   Borci Borci   Bošnjane Bošnjane   Veliko Veliko   Krčmare Krčmare   Viševac Viševac   Vojinovac Vojinovac   Vučić Vučić   Donja Rača Donja Rača   Donje Jarušice Donje Jarušice   Đurđevo Đurđevo   Malo Krčmare Male Krčmare   Miraševac Miraševac   Popović Popović   Rača Rača   Saranovo Saranovo   Sepci Sepci   Sipić Sipić   Trska Sepci 125. Raška Badanj Badanj   Baljevac Baljevac   Bela Stena Bela Stena   Beoci Beoci   Biljanovac Biljanovac   Žerađe     Pokrvenik     Orahovo     Biniće Biniće   Boroviće Boroviće   Boće Boće   Brvenik Brvenik   Brvenik Naselje Brvenik Naselje   Brvenica Brvenica   Varevo Varevo   Vojmilovići Vojmilovići   Gnjilica Gnjilica   Biočin     Gradac Gradac   Draganići Draganići   Vrtine     Žutice Žutice   Zarevo Zarevo   Jošanička Banja Jošanička Banja   Kaznoviće Kaznoviće   Karadak Karadak   Kovači Kovači   Korlaće Korlaće   Gostiradiće     Kraviće Kraviće   Kremiće Kremiće   Kruševica Kruševica   Kurići Kurići   Plavkovo     Kućane Kućane   Kopaonik     Lisina Lisina   Lukovo Lukovo   Milatkoviće Milatkoviće   Mure Mure   Novo Selo Novo Selo   Nosoljin Nosoljin   Belo Polje     Pavlica Pavlica   Panojeviće Panojeviće   Piskanja Piskanja   Plešin Plešin   Pobrđe Pobrđe   Pocesje Pocesje   Radošiće Radošiće   Rakovac Rakovac   Raška Raška   Rvati Rvati   Rudnica Rudnica   Sebimilje Sebimilje   Semeteš Semeteš   Supnje Supnje   Tiodže Tiodže   Trnava Trnava   Crna Glava Crna Glava   Šipačina Šipačina 126. Rekovac Bare Bare   Belušić Belušić   Beočić Beočić   Bogalinac Bogalinac   Brajinovac Brajinovac   Velika Velika   Kruševica Kruševica   Vukmanovac Vukmanovac   Dobroselica Dobroselica   Dragovo Dragovo   Županjevac Županjevac   Kavadar Kavadar   Kalenićki Kalenićki   Prnjavor Prnjavor   Kaludra Kaludra   Komarane Komarane   Lepojević Lepojević   Lomnica Lomnica   Loćika Loćika   Maleševo Maleševo   Motrić Motrić   Nadrlje Nadrlje   Oparić Oparić   Prevešt Prevešt   Rabenovac Rabenovac   Ratković Ratković   Rekovac Rekovac   Sekurič Sekurič   Sibnica Sibnica   Siljevica Siljevica   Tečić Tečić   Ursule Ursule   Cikot Cikot   Šljivica Šljivica 127. Ruma Buđanovci Buđanovci   Vitojevci Vitojevci   Voganj Voganj     Marđelos   Grabovci Grabovci   Dobrinci Dobrinci   Donji Petrovci Donji Petrovci   Žarkovac Žarkovac   Klenak Klenak   Kraljevci Kraljevci   Mali Radinci Mali Radinci   Nikinci Nikinci   Pavlovci Pavlovci   Platičevo Platičevo   Putinci Putinci   Ruma Ruma   Stejanovci Stejanovci   Hrtkovci Hrtkovci 128. Svilajnac Bobovo Bobovo   Bresje Bresje   Vojska Vojska   Vrlane Vrlane   Gložane Gložane   Grabovac Grabovac   Dublje Dublje   Dubnica Dubnica   Đurinac Đurinac   Kupinovac Kupinovac   Kušiljevo Kušiljevo   Lukovica Lukovica   Mačevac Mačevac   Proštinac Proštinac   Radošin Radošin   Roanda Roanda   Roćevac Roćevac   Svilajnac Svilajnac   Sedlare Sedlare   Subotica Subotica   Troponje Troponje   Crkvenac Crkvenac 129. Svrljig Beloinje Beloinje   Burdimo Burdimo   Bučum Bučum   Varoš Varoš   Vlahovo Vlahovo   Galibabinac Galibabinac   Gojmanovac Gojmanovac   Grbavče Grbavče   Gulijan Gulijan   Guševac Guševac   Davidovac Davidovac I     Davidovac II   Drajinac Drajinac   Đurinac Đurinac   Željevo Željevo   Izvor Izvor   Kopajkošara Kopajkošara   Labukovo Labukovo   Lalinac Lalinac   Lozan Lozan   Lukovo Lukovo   Manojlica Manojlica   Merdželat Merdželat   Mečji Do Mečji Do   Niševac Niševac   Okolište Okolište   Okruglica Okruglica   Palilula Palilula   Periš Periš   Pirkovac Prkovac   Plužina Plužina   Popšica Popšica   Prekonoga Prekonoga   Radmirovac Radmirovac   Ribare Ribare   Svrljig Svrljig   Slivje Slivje   Tijovac Tijovac   Crnoljevica Crnoljevica   Šljivovik Šljivovik 130. Senta Senta Senta   Gornji Breg       Batka   Tornjoš Tornjoš   Bogaraš     Kevi   131. Sečanj Banatska Dubica Banatska Dubica   Boka Boka   Jarkovac Jarkovac   Jaša Tomić Jaša Tomić   Busenje     Konak Konak   Krajišnik Krajišnik   Neuzina Neuzina   Sečanj Sečanj   Sutjeska Sutjeska   Šurjan Šurjan 132. Sjenica Begačiće Bagačiće   Čipalj     Bare Bare   Borišiće     Grgaje     Bačija Bačija   Božov Potok Božov Potok   Boljare Boljare   Poda     Brnjica Brnjica   Vrapci     Sušica     Buđevo Buđevo   Bioc     Vapa Vapa   Višnjeva Višnjeva   Trešnjevica     Vrsjenice Vrsjenice   Gornje Lopiže Gornje Lopiže   Krivaja     Goševo Goševo   Crvsko Doliće Doliće   Donje Goračiće Donje Goračiće   Donje Lopiže Donje Lopiže   Skradnik     Ušak     Dragojloviće Dragojloviće   Gradac     Draževiće Draževiće   Družiniće Družiniće   Dubnica Dubnica   Duga Poljana Duga Poljana   Goluban     Ljutaje     Zabrđe     Dujke Dujke   Dunišiće Dunišiće   Žabren Žabren   Petrovo Polje     Žitniće Žitniće   Zaječiće Zaječiće   Breza     Zahumsko Zahumsko   Visočka     Vrbnica     Plana     Kamešnica Kamešnica   Kijevci Kijevci   Kladnica Kladnica   Boroviće     Kalipolje     Krajinoviće Krajinoviće   Blato     Jezero     Tutiće     Krstac Krstac   Kanjevina     Krće Krće   Mašoviće Mašoviće   Ponorac Ponorac   Pralja Pralja   Raždaginja Raždaginja   Rasno Rasno   Aliveroviće     Raškoviće Raškoviće   Međugor     Sjenica Sjenica   Medare     Stup Stup   Veskoviće     Raspoganče     Sugubine Sugubine   Jevik     Trijebine Trijebine   Grabovica     Tuzinje Tuzinje   Krnja Jela     Rastenoviće     Uvac Uvac   Strainiće     Ugao Ugao   Karajukića Bunari     Ursule Ursule   Papiće     Fijulj Fijulj   Caričina Caričina   Cetanoviće Cetanoviće   Čitluk     Čedovo Čedovo   Šare Šare   Koznik     Lijeva Reka     Milić     Štavalj Štavalj   Boguti     Višnjice     Kneževac     Kokošiće     Šušure Šušure 133. Smederevska Palanka Azanja Azanja   Baničina Baničina   Bačinac Bačinac   Bašin Bašin   Vlaški Do Vlaški Do   Vodice Vodice   Glibovac Glibovac I     Glibovac II   Golobok Golobok   Grčac Grčac   Kusadak Kusadak   Mala Plana Mala Plana   Mramorac Mramorac   Pridvorice Pridvorice   Ratari Ratari   Selevac Selevac   Sm. Palanka Sm. Palanka I     Sm. Palanka II   Stojačak Stojačak   Cerovac Cerovac 134. Sokobanja Beli Potok Beli Potok   Blendija Blendija   Bogdinac Bogdinac   Vrbovac Vrbovac   Vrmdža Vrmdža   Dugo Polje Dugo Polje   Žučkovac Žučkovac   Jezero Jezero   Jošanica Jošanica   Milušinac Milušinac   Mužinac Mužinac   Nikolinac Nikolinac   Novo Selo Novo Selo   Poružnica Poružnica   Radenkovac Radenkovac   Resnik Resnik   Rujevica Rujevica   Sesalac Sesalac   Sokobanja Sokobanja   Trgovište Trgovište   Trubarevac Trubarevac   Cerovica Cerovica   Čitluk Čitluk   Levovik     Šarbanovac Šarbanovac 135. Sombor Aleksa Šantić Aleksa Šantić   Bački Breg Bački Breg   Bački Monoštor Bački Monoštor   Bezdan Bezdan   Gakovo Gakovo   Doroslovo Doroslovo   Kljajićevo Kljajićevo   Kolut Kolut   Rastina Rastina   Riđica Riđica   Svetozar Miletić Svetozar Miletić   Sombor Sombor   Stanišić Stanišić   Stapar Stapar   Telečka Telečka   Čonoplja Čonoplja 136. Srbica Baks Baks   Banja Banja   Broćna Broćna   Vitak Vitak   Voćnjak Voćnjak   Gornja Klina Gornja Klina   Gornje Prekaze Gornje Prekaze   Gornji Obilić Gornji Obilić   Donja Klina Donja Klina   Donje Obrinje Donje Obrinje   Donje Prekaze Donje Prekaze   Donji Obilić Donji Obilić   Doševac Doševac   Izbica Izbica   Kladernica Kladernica   Kožica Kožica   Kostrc Kostrc   Kotore Kotore   Krasalić Krasalić   Krasmirovac Krasmirovac   Kruševac Kruševac   Kućica Kućica   Lauša Lauša   Leočina Leočina   Likovac Likovac   Ljubovac Ljubovac   Makrmalj Makrmalj   Marina Marina   Mikušnica Mikušnica   Murga Murga   Novo Selo Novo Selo   Ovčarevo Ovčarevo   Padalište Padalište   Plužina Plužina   Poljance Novo Poljance     Staro Poljance     Kraljice   Prelovac Prelovac   Radiševo Radiševo   Rakitnica Rakitnica   Rezala Rezala   Rudnik Rudnik   Srbica Srbica   Srednja Klina Srednja Klina   Suvo Grlo Suvo Grlo   Tica Tica   Trnavce Trnavce   Turićevac Turićevac   Tušilje Tušilje   Ćirez Ćirez   Čitak Čitak   Čubrelj Čubrelj 137. Srbobran Nadalj Nadalj   Srbobran Srbobran   Turija Turija 138. Sremski Karlovci Sremski Karlovci Sremski Karlovci 139. Stara Pazova Belegiš Belegiš   Vojka Vojka   Golubinci Golubinci   Krnješevci Krnješevci   Nova Pazova Nova Pazova   Novi Banovci Novi Banovci   Stara Pazova Stara Pazova   Stari Banovci Stari Banovci   Surduk Surduk 140. Suva Reka Banja Banja   Belanica Belanica   Blace Blace   Budakovo Budakovo   Bukoš Bukoš I     Bukoš II   Vranić Vranić   Vrševce Vrševce   Geljance Geljance   Gornja Krušica Gornja Krušica   Grejkovce Grejkovce   Grejčevce Grejčevce   Guncat Guncat   Dvorane Dvorane   Delovce Delovce   Dobrodeljane Dobrodeljane   Donja Krušica Donja Krušica   Dubrava Dubrava   Dulje Dulje   Đinovce Đinovce   Topličane     Javor Javor   Kostrce Kostrce   Kravoserija Kravoserija   Ladrovac Ladrovac   Ladrović Ladrović   Lešane Lešane   Lužnica Lužnica   Mačitevo Mačitevo   Movljane Movljane   Mušutište Mušutište   Neprebište Neprebište   Nišor Nišor   Papaz Papaz   Pećane Pećane   Popovljane Popovljane   Raštane Raštane   Rečane Rečane   Savrovo Savrovo   Samodraža Samodraža   Selogražde Selogražde   Semetište Semetište   Senik Senik   Slapužane Slapužane   Sopina Sopina   Stara Vučina Stara Vučina   Studenčane Studenčane   Suva Reka Suva Reka   Trnje Trnje   Tumičina Tumičina   Čajdrak Čajdrak 141. Surdulica Alakince Alakince   Bacijevce Bacijevce   Binovce Binovce   Bitvrđa Bitvrđa   Božica Božica   Vlasina Vlasina   Okruglica Okruglica   Vlasina Rid Vlasina Rid   Vlasina Vlasina   Stojkovićeva Stojkovićeva   Vučadelce Vučedelce   Gornja Koznica Gornja Koznica   Gornje Romanovce Gornje Romanovce   Groznatovci Groznatovci   Danjino Selo Danjino Selo   Dikava Dikava   Donje Romanovce Donje Romanovce   Drajinci Drajinci   Dugi Del Dugi Del   Dugojnica Dugojnica   Zagužanje Zagužanje   Jelašnica Jelašnica   Kalabovce Kalabovce   Kijevac Kijevac   Klisura Klisur   Kolunica Kolunica   Kostroševci Kostroševci   Leskova Bara Leskova Bara   Masurica Masurica   Mačkatica Mačkatica   Novo Selo Novo Selo   Palja Palja   Rđavica Rđavica   Stajkovce Stajkovce   Strezimirovci Strezimirovci   Suvojnica Suvojnica   Surdulica Surdulica   Belo Polje     Suhi Dol Suhi Dol   Topli Do Topli Do   Topli Dol Topli Dol   Troskać Troskać   Ćurkovica Ćurkovica 142. Temerin Bački Jarak Bački Jarak   Sirig Sirig     Kamendin   Temerin Temerin 143. Titel Vilovo Vilovo   Gardinovci Gardinovci   Lok Lok   Mošorin Mošorin   Titel Titel   Šajkaš Šajkaš 144. Topola Belosavci Belosavci   Blaznava Blaznava   Božurnja Božurnja   Vinča Vinča   Vojkovci Vojkovci   Gornja Trnava Trnava   Gornja Šatornja Gornja Šatornja   Gorovič Gorovič   Guriševci Guriševci   Donja Trešnjevica D. Trešnjevica   Donja Trnava Donja Trnava   Donja Šatornja Donja Šatornja   Žabare Žabare   Zagorica Zagorica   Jarmenovci Jarmenovci   Jelenac Jelenac   Junkovac Junkovac   Kloka Kloka   Lipovac Lipovac   Manojlovci Manojlovci   Maskar Maskar   Natalinci Natalinci   Ovsište Ovsište   Pavlovac Pavlovac   Plaskovac Plaskovac   Rajkovac Rajkovac   Svetlić Svetlić   Topola (varošica) Topola (varoš)   Topola (selo) Topola (selo)   Krćevac     Šume Šume  145. Trgovište Babina Poljana Babina Poljana   Barbace Barbace   Vladovce Vladovce   Goločevac Goločevac   Gornovac Gornovac   Gornja Trnica Gornja Trnica   Gornji Kozji Dol Kozji Dol   Donji Kozji Dol     Gornji Stajevac Gornji Stajevac   Dejance Dejance   Donja Trnica Donja Trnica   Donji Stajevac Donji Stajevac   Dumbija Dumbija   Đerekarce Đerekarce   Zladovce Zladovce   Kalovo Kalovo   Lesnica Lesnica   Mala Reka Mala Reka   Margance Margance   Mezdraja Mezdraja   Novi Glog Novi Glog   Novo Selo Novo Selo   Petrovac Petrovac   Prolesje Prolesje   Radovnica Radovnica   Rajčevce Rajčevce   Surlica Surlica   Trgovište Trgovište   Crveni Grad Crveni Grad   Crna Reka Crna Reka   Crnovce Crnovce   Šajince Šajince   Šaprance Šaprance   Široka Planina Široka Planina   Šumata Trnica Šumata Trnica 146. Trstenik Bogdanje Bogdanje   Božurevac Božurevac   Brezovica Brezovica   Bresno Polje Bresno Polje   Bučje Bučje   Levičje     Velika Drenova Velika Drenova   Veluće Veluće   Golubovac Golubovac   Gornja Omašnica Omašnica   Donja Omašnica     GornjaCrnišava Gornja Crnišava   Gornji Dubič Gornji Dubič   Gornji Ribnik Gornji Ribnik   Grabovac Grabovac   Donja Crnišava Donja Crnišava   Donji Dubič Donji Dubič   Donji Ribnik Donji Ribnik   Dublje Dublje   Jasikovica Jasikovica   Kamenjača Kamenjača   Loboder Loboder   Lozna Lozna   Lopaš Lopaš   Mala Drenova Mala Drenova   Mala Sugubina Mala Sugubina   Medveđa Medveđa   Mijajlovac Mijajlovac   Milutovac Milutovac   Okruglica Okruglica   Osaonica Osaonica   Odžaci Odžaci   Pajsak Pajsak   Planinica Planinica   Poljna Poljna   Popina Popina   Počekovina Počekovina   Prnjavor Prnjavor   Rajinac Rajinac   Riđevštica Riđevštica   Riljac Riljac   Rujišnik Rujišnik   Selište Selište   Stari Trstenik Stari Trstenik   Stopanja Stopanja   Stragari Stragari   Stublica Stublica   Tobolac Tobolac   Trstenik Trstenik   Ugljarevo Ugljarevo   Čairi Čairi 147. Tutin Arapoviće Arapoviće   Guiće     Točilovo     Baćica Baćica   Boroštica Boroštica   Braćak Braćak   Bujkoviće Bujkoviće   Velje Polje Velje Polje   Veseniće Veseniće   Vrapče Vrapče   Oraše     Čmanjke     Glogovik Glogovik   Gluhavica Gluhavica   Blaca     Bregovi     Gnila Gnila   Godovo Godovo   Govanj     Gornji Crniš Gornji Crniš   Devreč Devreč   Delimeđe Delimeđe   Detane Detane   Dobri Dub Dobri Dub   Dobrinje Dobrinje   Dolovo Dolovo   Draga Draga   Vrba     Dubovo Dubovo   Dulebe Dulebe   Đerekare Đerekare   Ervenice Ervenice   Žirče Žirče   Župa Župa   Žuče Žuče   Izrok     Zapadni Mojstir Zapadni Mojstir   Batrage     Istočni Mojstir Istočni Mojstir   Đulije Jezgroviće Jezgroviće   Jablanica     Jeliće Jeliće   Južni Kočarnik Južni Kočarnik   Kovači Kovači   Koniče Koniče   Leskova Leskova   Gradac     Lipica Lipica   Lukavica Lukavica   Melaje Melaje   Brniševo     Mitrova Mitrova   Morani Morani   Naboje Naboje   Noćaje     Namga Namga   Orlje Orlje   Ostrovica Ostrovica   Jarebice     Šipče     Paljevo Paljevo   Plenibabe Plenibabe   Pokrvenik Pokrvenik   Nadumce     Piskopovce     Pope Pope   Potreb Potreb   Pružanj Pružanj   Raduhovce Raduhovce   Crkvine     Raduša Raduša   Popići     Reževiće Reževiće   Ramoševo     Ribariće Ribariće   Rudnica Rudnica   Ruđa Ruđa   Saš Saš   Smoluća Smoluća   Starčeviće Starčeviće   Strumce     Suvi Do Suvi Do   Tutin Tutin   Baljen     Severni Kočarnik     Čarovina Čarovina   Čukote Čukote   Gurdijelje     Guceviće     Šaronje Šaronje   Biohane     Špiljani Špiljani 148. Ćićevac Braljina Braljina   Grad Stalać Grad Stalać   Lučina Lučina   Mojsinje Mojsinje   Mrzenica Mrzenica   Pločnik Pločnik   Pojate Pojate   Stalać Stalać   Trubarevo Trubarevo   Ćićevac Ćićevac   Ćićevac grad    Radoševac  149. Ćuprija Batinac Batinac   Bigrenica Bigrenica   Virine Virine   Vlaška Vlaška   Dvorica Dvorica   Ivankovac Ivankovac   Isakovo Isakovo   Jovac Jovac   Kovanica Kovanica   Krušar Krušar   Mijatovac Mijatovac   Ostrikovac Ostrikovac   Paljane Paljane   Senje Senje   Supska Supska   Ćuprija Ćuprija (grad)     Ćuprija (van grada) 150. Ub Banjani Banjani   Bogdanovica     Brgule Brgule   Brezovica Brezovica   Vrelo Vrelo   Vrhovine Vrhovine   Vukona Vukona   Gvozdenović Gvozdenović   Gunjevac Gunjevac   Dokmir Dokmir   Zvizdar Zvizdar   Joševa Joševa   Kalenić Kalenić   Kalinovac Kalinovac   Kožuar Kožuar   Kršna Glava Kršna Glava   Liso Polje Liso Polje   Lončanik Lončanik   Milorci Milorci   Murgaš Murgaš   Novaci Novaci   Paljuvi Paljuvi   Pambukovica Pambukovica   Radljevo Radljevo   Raduša Raduša   Ruklada Ruklada   Slatina Slatina   Sovljak Sovljak   Stublenica Stublenica   Takovo Takovo   Tvrdojevac Tvrdojevac   Trlić Trlić   Trnjaci Trnjaci   Tulari Tulari   Ub Ub   Crvena Jabuka Crvena Jabuka   Čučuge Čučuge   Šarbane Šarbane 151. Uroševac Babljak Babljak   Balić Balić   Biba Biba   Burnik Burnik   Varoš Selo Varoš Selo   Gatnje Gatnje   Gornje Nerodimlje Gornje Nero dimlje   Grebno Grebno   Grlica Donja Grlica   Doganjevo Doganjevo   Donje Nerodimlje Donje Nero dimlje   Dramnjak     Zaskok Zaskok   Zlatare Zlatare   Jezerce Jezerce   Jerli Prelez Jerli Prelez   Jerli Talinovac Jerli Talinovac   Kamena Glava Kamena Glava   Kosin Kosin   Košare Košare   Laško Bare Laško Bare   Manastirce Manastirce   Mirosavlje Mirosavlje   Muhadžer Prelez Muhadžer Prelez   Muhadžer Muhadžer   Talinovac Talinovac   Muhovce Muhovce   Nekodim Nekodim   Novi Miraš Miraš   Stari Miraš     Papaz Papaz   Plešina Plešina   Pojatište Pojatište   Raka Raka   Rahovica Rahovica   Sazlija Sazlija   Svrčina Svrčina   Slivovo Slivovo   Sojevo Sojevo   Softović Softović   Srpski Babuš Srpski Babuš   Staro Selo Staro Selo   Tankosić Tankosić   Trn Trn   Uroševac Uroševac   Crnilo Crnilo 152. Crna Trava Bajinci Bajinci   Bankovci Bankovci   Bistrica     Brod Brod   Gornje Gare Gornje Gare   Gradska Gradska   Darkovce Darkovce   Dobro Polje Dobro Polje   Vus     Jabukovik Jabukovik   Kalna Kalna   Krivi Del Krivi Del   Krstićevo Krivi Del   Mlačište Mlačište   Ostrozub Ostrozub   Pavličina Pavličina   Preslap Preslap   Rajčetine Rajčetine   Ruplje Ruplje   Sastav Reka Ruplje   Crna Trava Crna Trava   Zlatance     Jovanovce     Obradovce     Čuka   153. Čajetina Alin Potok Alin Potok   Branešci Branešci   Gostilje Gostilje   Rakovica     Dobroselica Dobroselica   Drenova Drenova   Željine Željine   Jablanica Jablanica   Kriva Reka Kriva Reka     Mešnik   Ljubiš Ljubiš   Mačkat Mačkat   Rožanstvo Rožanstvo   Semegnjevo Semegnjevo   Sirogojno Sirogojno     Čičkova   Stublo Stublo   Tripkova Tripkova   Trnava Trnava   Čajetina Čajetina   Golovo     Zlatibor     Mušvete     Rudine     Šljivovica Šljivovica   Sainovina   154. Čoka Vrbica Vrbica   Jazovo Jazovo   Ostojićevo Ostojićevo   Padej Padej   Sanad Sanad   Crna Bara Crna Bara   Banatski Monoštor     Čoka Čoka 155. Šid Adaševci Adaševci   Batrovci Batrovci   Bačinci Bačinci   Berkasovo Berkasovo   Bingula Bingula     Ćipša   Vašica Vašica   Višnjićevo Višnjićevo   Gibarac Gibarac   Erdevik Erdevik   Ilinci Ilinci   Jamena Jamena   Kukujevci Kukujevci   Ljuba Ljuba   Molovin Molovin   Morović Morović   Privina Glava Privina Glava   Bikić Do     Sot Sot   Šid Šid 156. Štimlje Belince Belince   Vojinovce Vojinovce   Gornje Godance Gornje Godance   Davidovce Davidovce   Donje Godance Donje Godance   Duga Duga   Đurakovce Đurakovce   Zborce Zborce   Karačica Karačica   Lanište Lanište   Malopoljce Malopoljce   Mužičane Mužičane   Petraštica Petraštica   Petrović Petrović   Petrovo Petrovo   Rance Rance   Račak Račak   Rašince Rašince   Topilo Topilo   Devetak Devetak   Crnoljevo Crnoljevo   Štimlje Štimlje 157. Štrpce Berevce Berevce I     Berevce II   Brod Brod   Viča Viča   Vrbeštica Vrbeštica   Brezovica     Gornja Bitinja Gornja Bitinja   Gotovuša Gotovuša   Donja Bitinja Donja Bitinja   Drajkovce Drajkovce   Firaja     Ižance Ižance   Jažince Jažince   Koštanjevo Koštanjevo   Sevce Sevce   Sušiće Sušiće   Štrpce Štrpce

IV. GRADOVI

Član 13.

Grad je teritorijalna jedinica utvrđena ovim zakonom, koja predstavlja ekonomski, administrativni, geografski i kulturni centar šireg područja i ima više od 100.000 stanovnika.

Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, može se utvrditi da je grad i teritorijalna jedinica koja ima manje od 100.000 stanovnika, ako ispunjava sve ostale kriterijume predviđene zakonom.

Teritorija za koju se obrazuje grad, predstavlja prirodnu geografsku celinu, ekonomski povezan prostor koji poseduje izgrađenu kominikaciju među naseljenim mestima sa sedištem grada kao gravitacionim centrom.

Član 14.

Promena teritorije grada vrši se na način predviđen za promenu teritorije opštine .

Član 15.

Teritorija grada može biti podeljena na gradske opštine.

Podela grada na gradske opštine utvrđuje se statutom grada, u skladu sa zakonom.

Član 16.

Gradovi u Republici Srbiji su:

Redni broj Naseljeno mesto Katastarska opština 1 2 3 1. Vranje Aleksandrovac Aleksandrovac   Babina Poljana Babina Poljana   Barbarušnice Barbarušnice   Barelić Barelić   Beli Breg Beli Breg   Bojin Del Bojin Del   Bresnica Bresnica   Bujkovac Bujkovac   Buljesovce Buljesovce   Buštranje Buštranje   Viževne Viževne   Vlase Vlase   Vragoljupce   Vranje Vranje I   Vranje II   Vukuševce   Vranjska Banja Vranjska Banja   Vrtogoš Vrtogoš   Golemo Selo Golemo Selo   Gornja Otuka Gornja Otuka   Gornje Kapsko Gornje Kapsko   Gornje Puneševce Gornje Puneševce   Gornje Trebešinje Gornje Trebešinje   Gornji Neradovac Gornji Neradovac   Gradnja Gradnja   Gumerište Gumerište   Davidovac Davidovac   Dobrejance Dobrejance   Donja Otulja Donja Otulja   Donje Žapsko Donje Žapsko   Donje Punoševce Donje Punoševce   Donje Trebešinje Donje Trebešinje   Donji Neradovac Donji Neradovac   Drenovac Drenovac   Dubnica Dubnica   Duga Luka Duga Luka   Dulan Dulan   Dupljevo Dupljevo   Zlatokop Zlatokop   Izumno Izumno   Katun Katun   Klašnjice Klašnjice   Klisurica Klisurica   Kopanjane Kopanjane   Korbevac Korbevac   Korbul Korbul   Koćura Koćura   Kriva Feja Kriva Feja   Kruševa Glava Kruševa Glava   Kumarevo Kumarevo   Kupinince Kupinince   Lalince Lalince   Leva Reka Leva Reka   Lepčince Lepčince   Lipovac Lipovac   Lukovo Lukovo   Margance Srpsko Margance   Mečkovac Mečkovac   Mijakovce Mijakovce   Mijovce Mijovce   Milanovo Milanovo   Milivojce Milivojce   Moštanica Moštanica   Nastavce Nastavce   Nesvrta Nesvrta   Nova Brezovica Nova Brezovica   Oblička Sena Oblička Sena   Ostra Glava Ostra Glava   Pavlovac Pavlovac   Panevlje Panevlje   Pljačkavica Vranje II   Prvonek Prvonek   Prevalac Prevalac   Preobraženje Preobraženje   Ranutovac Ranutovac   Rataje Rataje I   Rataje II   Ribnice Ribnice   Ristovac Ristovac   Roždace Roždace   Rusce Rusce   Sebevranje Sebevranje   Sikirje Sikirje   Slivnica Slivnica   Smiljević Smiljević   Soderce Soderce   Srednji Del Srednji Del   Stance Stance   Stara Brezovica Stara Brezovica   Stari Glog Stari Glog   Strešak Strešak   Stropsko Stropsko   Struganica Struganica   Studena Studena   Suvi Dol Suvi Dol   Surdul Surdul   Tesovište Tesovište   Tibužde Tibužde   Toplac Toplac   Trstena Trstena   Tumba Tumba   Ćukovac Ćukovac   Ćurkovica Ćurkovica   Urmanica Urmanica   Uševce Uševce   Crni Vrh Crni Vrh   Crni Lug Crni Lug   Čestelik Čestelik 2. Zrenjanin Aradac Srpski Aradac     Slovački Aradac   Banatski Banatski   Despotovac Despotovac   Belo Blato Belo Blato   Botoš Botoš   Elemir Elemir     Srpski Elemir   Ečka Ečka   Zrenjanin Zrenjanin I     Zrenjanin II     Zrenjanin III   Jankov Most Jankov Most   Klek Klek   Knićanin Knićanin   Lazarevo Lazarevo   Lukino Selo Lukino Selo   Lukićevo Lukićevo   Melenci Melenci   Mihajlovo Mihajlovo   Orlovat Orlovat   Perlez Perlez   Stajićevo Stajićevo   Taraš Taraš     Taraš I   Tomaševac Tomaševac   Farkaždin Farkaždin   Čenta Čenta 3. Kragujevac Kragujevac Kragujevac     Beloševac     Ilićevo     Korićani     Male Pčelice     Petrovac     Stanovo     Teferić   Adžine Livade Adžine Livade   Baljkovac Baljkovac   Botunje Botunje   Bukorovac Bukorovac   Velika Sugubina Velika Sugubina   Velike Pčelice Velike Pčelice   Veliki Šenj Veliki Šenj   Vinjište Vinjište   Vlakča Vlakča   Goločelo Goločelo   Gornja Sabanta Gornja Sabanta   Gornje Grbice Gornje Grbice I     Gornje Grbice II   Gornje Jarušice Gornje Jarušice   Gornje Komarice Gornje Komarice   Grošnica Grošnica I     Grošnica II   Desimirovac Desimirovac   Divostin Divostin   Dobrača Dobrača   Donja Sabanta Donja Sabanta   Donje Grbice Donje Grbice   Donje Komarice Donje Komarice   Dragobraća Dragobraća   Drača Drača   Drenovac Drenovac   Dulene Dulene   Đuriselo Đuriselo   Erdeč Erdeč   Jabučje Jabučje   Jovanovac Jovanovac   Kamenica Kamenica   Korman Korman   Kotraža Kotraža   Kutlovo Kutlovo   Lužnice Lužnice   Ljubičevac Ljubičevac   Mala Vrbica Mala Vrbica   Mali Šenj Mali Šenj   Maršić Maršić   Masloševo Masloševo   Mironić Mironić   Novi Milanovac Novi Milanovac   Opornica Opornica   Pajazitovo Pajazitovo   Poskurice Poskurice   Prekopeča Prekopeča   Ramaća Ramaća   Resnik Resnik   Rogojevac Rogojevac   Stragari Stragari   Trešnjevak Trešnjevak   Trmbas Trmbas     Ždraljica   Ugljarevac Ugljarevac   Cvetojevac Cvetojevac   Cerovac Cerovac   Čumić Čumić   Šljivovac Šljivovac 4. Kraljevo Adrani Adrani   Bapsko Polje Bapsko Polje   Bare Bare   Bojanići     Bzovik Bzovik   Bogutovac Bogutovac   Brezna Brezna   Brezova Brezova   Bresnik Bresnik   Bukovica Bukovica   Vitanovac Vitanovac   Šumarice     Vitkovac Vitkovac   Vrba Vrba   Vrdila Vrdila   Vrh Vrh   Gledić Gledić   Godačica Godačica   Gokčanica Gotovac Gokčanica   Borovo Međurečje     Grdica Grdica   Dedevci Dedevci   Dolac Dolac   Dragosinjci Dragosinjci   Dražiniće Dražiniće   Drakčići Drakčići   Drlupa Drlupa   Đakovo Đakovo   Žiča Kruševica   Zaklopača Zaklopača   Zakuta Zakuta   Zamčanje Zamčanje   Zasad Zasad   Jarčujak Jarčujak   Kamenica Kamenica   Kovanluk Kovanluk   Kovači Kovači   Konarevo Konarevo   Kraljevo Kraljevo   Lađevci Lađevci   Lazac Lazac   Leševo Leševo   Lopatnica Lopatnica   Maglič Maglič   Mataruga Mataruge   Mataruška Banja     Meljanica Meljanica   Metikoš Metikoš   Milavčići Milavčići   Milakovac Milakovac   Miliće Miliće   Miločaj Miločaj   Mlanča Mlanča   Mrsać Mrsać   Musina Reka Musina Reka   Obrva Obrva   Oplanići Oplanići   Orlja Glava Orlja Glava   Pekčanica Pekčanica   Stanča Stanča   Petropolje Petropolje   Pečenog Pečenog   Plana Plana   Polumir Polumir   Popovići Popovići   Predole Predole   Progorelica Progorelica   Ravanica Ravanica   Ratina Ratina   Reka Reka   Ribnica Ribnica   Roćevići Roćevići   Rudno Rudno   Rudnjak Rudnjak   Savovo Savovo   Samaila Samaila   Sibnica Sibnica   Sirča Sirča   Stubal Stubal   Tavnik Tavnik   Tadenje Tadenje   Tepeče     Tolišnica Tolišnica   Trgovište Trgovište   Ušće Ušće   Lozno     Kamenjani     Cvetke Cvetke   Cerje Cerje   Čibukovac Čibukovac   Čukojevac Čukojevac 5. Kruševac Bela Voda Bela Voda   Belasica Belasica   Bivolje Bivolje   Bovan Bovan   Boljevac Boljevac   Brajkovac Brajkovac   Bukovica Bukovica   Buci Buci   Velika Kruševica Velika Kruševica   Velika Lomnica Lomnica   Veliki Kupci Kupca   Mali Kupci     Veliki Šiljegovac Veliki Šiljegovac   Bojnice     Veliko Golovode Veliko Golovode   Veliko Krušince Krušince   Malo Krušince     Vitanovac Vitanovac   Vratare Vratare   Vučak Vučak   Gavez Gavez   Gaglovo Gaglovo   Gari Gari   Globare Globare   Globoder Globoder   Gornji Stepoš Gornji Stepoš   Grevci Grevci   Grkljane Grkljane   Dvorane Dvorane   Dedina Dedina   Doljane Doljane   Donji Stepoš Donji Stepoš   Đunis Đunis   Zdravinje Zdravinje   Zebica Zebica   Zubovac Zubovac   Jablanica Jablanica   Jasika Jasika   Jošje Jošje   Kamenare Kamenare   Kaonik Kaonik   Kapidžija Kapidžija   Kobilje Kobilje   Komorane Komorane   Konjuh Konjuh   Krvavica Krvavica   Kruševac Kruševac   Kukljin Kukljin   Lazarevac Lazarevac   Lazarica Lazarica   Lipovan Lipovan   Lovci Lovci   Lukavac Lukavac   Ljubava Ljubava   Majdevo Majdevo   Suvaja     Makrešane Makrešane   Mala Vrbnica Mala Vrbnica   Mala Reka Mala Reka   Mali Šiljegovac Mali Šiljegovac   Malo Golovode Malo Golovode   Mačkovac Mačkovac   Meševo Meševo   Modrica Modrica   Mudrakovac Mudrakovac   Naupare Naupare   Padež Padež   Pakašnica Pakašnica   Parunovac Parunovac   Pasjak Pasjak   Pepeljevac Pepeljevac   Begovo Brdo     Koševi     Petina Petina   Pozlata Pozlata   Poljaci Poljaci   Ribare Ribare   Ribarska Banja     Rlica Rlica   Rosica Rosica   Sebečevac Sebečevac   Sezemče Sezemče   Slatina Slatina   Srndalje Srndalje   Srnje Srnje   Stanci Stanci   Sušica Sušica   Tekija Tekija   Dobromir Dobromir   Trebotin Trebotin   Žabare Žabare   Trmčare Trmčare   Ćelije Ćelije   Cerova Cerova   Crkvina Crkvina   Čitluk Čitluk   Šavrane Šavrane   Šanac Šanac   Šašilovac Šašilovac   Šogolj Šogolj   Štitare Štitare 6. Leskovac Babičko Babičko   Badince Badince   Barje Barje   Belanovce Belanovce   Beli Potok Beli Potok   Bistrica Bistrica   Bobište Bobište   Bogojevce Bogojevce   Bojišina Bojišina   Boćevica Boćevica   Bratmilovce Bratmilovce   Brejanovce Brejanovce   Brestovac Brestovac   Brza Brza   Bričevlje Bričevlje   Bukova Glava Bukova Glava   Bunuški Čifluk Bunuša   Gornja Bunuša     Donja Bunuša     Velika Biljanica Velika Biljanica   Velika Grabovnica Velika Grabovnica   Velika Kopašnica Velika Kopašnica   Velika Sejanica Sejanica   Veliko Trnjane Veliko Trnjane   Vilje Kolo Vilje Kolo   Vina Vina   Vinarce Vinarce   Vlase Vlase   Vučje Vučje   Gagince Gagince   Gorina Gorina   Gornja Jajina Gornja Jajina   Gornja Kupinovica Gornja Kupinovica   Gornja Lokošnica Gornja Lokošnica   Gornja Slatina Gornja Slatina   Gornje Krajince Gornje Krajince   Gornje Sinkovce Gornje Sinkovce   Gornje Stopanje Gornje Stopanje   Gornje Trnjane Gornje Trnjane   Gornji Bunibrod Gornji Bunibrod   Gradašnica Gradašnica   Grajevce Grajevce   Graovo Graovo   Grdanica Grdanica   Grdelica (varoš) Grdelica (varoš)   Grdelica (selo) Grdelica (selo)   Guberevac Guberevac   Dedina Bara Dedina Bara   Dobrotin Dobrotin   Donja Jajina Donja Jajina   Donja Kupinovica Donja Kupinovica   Donja Lokošnica Donja Lokošnica   Donja Slatina Donja Slatina   Donje Brijanje Donje Brijanje   Donje Krajince Donje Krajince   Donje Sinkovce Donje Sinkovce   Donje Stopanje Donje Stopanje   Donje Trnjane Donje Trnjane   Donji Bunibrod Donji Bunibrod   Draškovac Draškovac   Drvodelja Drvodelja   Drćevac Drćevac   Dušanovo Dušanovo   Žabljane Žabljane   Živkovo Živkovo   Žižavica Žižavica   Zagužane Zagužane   Zalužnje Zalužnje   Zlokućane Zlokućane   Zloćudovo Zloćudovo   Zoljevo Zoljevo   Igrište Igrište   Jarsenovo Jarsenovo   Jašunja Jašunja   Jelašnica Jelašnica   Kaluđerce Kaluđerce   Karađorđevac Karađorđevac   Kaštavar Kaštavar   Kovačeva Bara Kovačeva Bara   Kozare Kozare   Koraćevac Koraćevac   Krpejce Krpejce   Kukulovce Kukulovce   Kumarevo Kumarevo   Kutleš Kutleš   Leskovac Leskovac   Lipovica Lipovica   Ličin Dol Ličin Dol   Mala Biljanica Mala Biljanica   Mala Grabovnica Mala Grabovnica   Mala Kopašnica Mala Kopašnica   Manojlovce Manojlovce   Međa Međa   Melovo Melovo   Milanovo Milanovo   Miroševce Miroševce   Mrkovica Mrkovica   Mrštane Mrštane   Navalin Navalin   Nakrivanj Nakrivanj   Nesvrta Nesvrta   Novo Selo Novo Selo   Nomanica Nomanica   Oraovica (kod Grdelice) Oraovica (kod Grdelice)   Orašac Orašac   Oruglica Oruglica   Padež Padež   Palikuća Palikuća   Palojce Palojce   Petrovac Petrovac   Pečenjevce Pečenjevce   Piskupovo Piskupovo   Podrimce Podrimce   Predejane (varoš) Predejane (varoš)   Predejane (selo) Predejane (selo)   Presečina Presečina   Priboj Priboj   Ravni Del Ravni Del   Radonjica Radonjica   Razgojna Razgojna   Rajno Polje Rajno Polje   Rudare Rudare   Svirce Svirce   Slavujevce Slavujevce   Slatina Slatina   Smrdan Smrdan   Strojkovce Strojkovce   Stupnica Stupnica   Suševlje Suševlje   Todorovce Todorovce   Tulovo Tulovo   Tupalovce Tupalovce   Turekovac Turekovac   Crveni Breg Crveni Breg   Crkovnica Crkovnica   Golema Njiva     Oraovica (kod Crkovnice)     Crcavac Crcavac   Čekmin Čekmin   Čifluk Čifluk   Razgojnski Razgojnski   Čukljenik Čukljenik   Šainovac Šainovac   Šarlince Šarlince   Šišince Šišince 7. Niš Niš Niš „Bubanj“     Niš „Ćele kula“     Niš „Crveni Krst“     Niš „Pantelej“   Bancarevo Bancarevo   Berbatovo Berbatovo   Berčinac Berčinac   Brenica Brenica   Brzi Brod Brzi Brod   Bubanj Bubanj   Vele Polje Vele Polje   Vrelo Vrelo   Vrtište Vrtište   Vukmanovo Vukmanovo   Gabrovac Gabrovac   Gornja Vrežina Gornja Vrežina   Gornja Studena Gornja Studena   Gornja Toponica Gornja Toponica   Gornja Trnava Gornja Trnava   Gornje Međurovo Gornje Međurovo   Gornji Matejevac Gornji Matejevac   Deveti Maj Novo Selo   Donja Vrežina Donja Vrežina   Donje Vlase Donje Vlase   Donji Komren Donji Komren   Donji Matejevac D. Matejevac I     D. Matejevac II   Donje Međurovo Donje Međurovo   Donja Studena Donja Studena   Donja Toponica Donja Toponica   Donja Trnava Donja Trnava   Jasenovik Jasenovik   Jelašnica Jelašnica   Kamenica Kamenica   Knez Selo Knez Selo   Kravlje Kravlje   Krušce Krušce   Kunovica Kunovica   Lalinac Lalinac   Lazarevo Selo Lazarevo Selo   Leskovik Leskovik   Malča Malča   Mezgraja Mezgraja   Medoševac Medoševac   Miljkovac Miljkovac   Mramor Mramor   Mramorski Potok     Niška Banja Niška Banja   Nikola Tesla     Oreovac Oreovac   Ostrovica Ostrovica   Paligrace Paligrace   Paljina Paljina   Pasi Poljana Pasi Poljana   Popovac Popovac   Prosek Prosek   Manastir Manastir   Prva Kutina Prva Kutina   Ravni Do Ravni Do   Rautovo Rautovo   Radikina Bara Radikina Bara   Koritnjak Radikina Bara   Rujnik Rujnik   Sečanica Sečanica   Sićevo Sićevo   Suvi Do Suvi Do   Supovac Supovac   Trupale Trupale   Hum Hum   Cerje Cerje   Čamurlija Čamurlija   Čokot Čokot   Čukljenik Čukljenik 8. Novi Sad Novi Sad Novi Sad     Novi Sad I     Novi Sad II     Novi Sad III     Novi Sad IV   Begeč Begeč   Budisava Budisava   Gukovac Bukovac   Veternik Veternik   Kać Kać   Kisač Kisač   Kovilj Kovilj   Ledinci Ledinci   Petrovaradin Petrovaradin   Rumenka Rumenka   Sremska Kamenica Sremska Kamenica Stari Ledinci   Stepanovićevo Stepanovićevo   Futog Futog   Čenej Čenej 9. Pančevo Banatski Banatski   Brestovac Brestovac   Banatsko Banatsko   Novo Selo Novo Selo   Glogonj Glogonj   Dolovo Dolovo   Ivanovo Ivanovo   Jabuka Jabuka   Kačarevo Kačarevo   Omoljica Omoljica   Pančevo Pančevo     Vojlovica   Starčevo Starčevo 10. Priština Priština Priština   Ajvalija Ajvalija   Ajkobila Ajkobila   Badovac Badovac   Balaban Balaban   Bariljevo Bariljevo   Besinje Besinje   Businje Businje   Vrani Do Vrani Do   Glogovica Glogovica   Gornja Brnjica Gornja Brnjica   Gračanica Gračanica   Graštica Graštica   Dabiševac Dabiševac   Devet Jugovića Devet Jugovića   Donja Brnjica       Novo Selo   Dragovac Dragovac   Drenovac Drenovac   Zlatare Zlatare   Kačikol Kačikol   Kojlovica Kojlovica   Kolić Kolić   Kukavica Kukavica   Laplje Selo Laplje Selo   Lebane Lebane   Lukare Lukare   Makovac Makovac   Marevce Marevce   Matičane Matičane   Mramor Mramor   Niševce Niševce   Orlović Orlović   Preoce Preoce   Propaštica Propaštica   Prugovac Prugovac   Radoševac Radoševac   Rimanište Rimanište   Sićevo Sićevo   Slivovo Slivovo   Sofalija Sofalija   Sušica Sušica   Teneš Do Teneš Do   Trudna Trudna   Čaglavica Čaglavica   Šarban Šarban   Šaškovac Šaškovac 11. Smederevo Badljevica Badljevica   Binovac Binovac   Vodanj Vodanj   Vranovo Vranovo   Vrbovac Vrbovac   Vučak Vučak   Dobri Do Dobri Do   Drugovac Drugovac I     Drugovac II   Kolari Kolari   Landol Landol   Lipe Lipe   Lugavčina Lugavčina   Lunjevac Lunjevac   Mala Krsna Mala Krsna   Malo Orašje Malo Orašje   Mihajlovac Mihajlovac   Osipaonica Osipaonica   Petrijevo Petrijevo   Radinac Radinac   Ralja Ralja   Saraorci Saraorci   Seone Seone   Skobalj Skobalj   Smederevo Smederevo     Lipe II   Suvodol Suvodol   Udovice Udovice   Šalinac Šalinac     Kulič   12. Sremska Mitrovica Bešenovački Prnjavor Bešenovo Prnjavor   Bešenovo Bešenovo Selo   Bosut Bosut   Veliki Radinci Veliki Radinci   Grgurevci Grgurevci   Divoš Divoš   Stara Bingula     Zasavica Zasavica I     Zasavica II   Jarak Jarak   Kuzmin Kuzmin   Laćarak Laćarak   Ležimir Ležimir   Šišatovac     Manđelos Manđelos   Martinci Martinci   Mačvanska Mačvanska   Mitrovica Mitrovica   Noćaj Noćaj   Ravnje Ravnje   Radenković Radenković   Salaš Noćajski Salaš Noćajski   Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica   Sremska Rača Sremska Rača   Čalma Čalma   Šišinci Šišinci   Šuljam Šuljam 13. Subotica Bajmok Bajmok   Mišićevo     Bački Vinogradi Bački Vinogradi   Bikovo Bikovo   Gornji Tavankut Tavankut   Donji Tavankut     Ljutovo     Hajdukovo     Šupljak     Đurđin Đurđin   Kelebija Stari grad (deo)   Mala Bosna Novi grad (deo)   Novi Žednik Žednik   Stari Žednik     Palić Palić   Subotica Donji Grad     Novi Grad (deo)     Stari Grad (deo)   Čantavir Čantavir   Bačko Dušanovo     Višnjevac   14. Užice Bioska Bioska   Keserovina     Pear     Bjelotić Bjelotić   Buar Buar   Vrutci Vrutci   Gorjani Gorjani   Gostinica Gostinica   Gubin Do Gubin Do   Dobrodo Dobrodo   Drežnik Drežnik   Drijetanj Drijetanj   Duboko Duboko   Zbojštica Zbojštica   Zlakusa Zlakusa   Kamenica Kamenica   Karan Karan   Kačer Kačer   Krvavci Krvavci   Kremna Kremna   Vitasi     Lelići Lelići   Ljubanje Ljubanje   Mokra Gora Mokra Gora   Kostoman     Kršanje     Raduša     Strmac     Panjak     Nikojevići Nikojevići   Ponikovica Ponikovica   Potočanje Potočanje   Potpeće Potpeće   Ravni Ravni   Ribaševina Ribaševina   Sevojno Sevojno   Skržuti Skržuti   Stapari Stapari   Volujac     Trnava Trnava   Užice Užice   Krčagovo 15. Čačak Atenica Atenica   Baluga (Ljubićska) Baluga (Ljubićska)   Baluga (Trnavska) Baluga (Trnavska)   Banjica Banjica Beljina   Bečanj Bečanj   Brezovica Brezovica   Bresnica Bresnica   Vapa Vapa   Vidova Vidova   Viljuša Viljuša   Vranići Vranići   Vrnčani Vrnčani   Ovčar Banja     Vujetinci Vujetinci   Goričani Goričani   Gornja Gornja   Gorevnica Gorevnica   Gornja Trepča Gornja Trepča   Donja Gorevnica Donja Gorevnica   Donja Trepča Donja Trepča   Žaočani Žaočani   Zablaće Zablaće   Jančići Jančići   Ježevica Ježevica   Jezdina Jezdina   Katrga Katrga   Kačulice Kačulice   Konjevići Konjevići   Kukići Kukići   Kulinovci Kulinovci   Lipnica Lipnica   Loznica Loznica   Ljubić Ljubić   Međuvršje Međuvršje   Milićevci Milićevci   Miokovci Miokovci   Mojsinje Mojsinje   Mrčajevci Mrčajevci   Mršinci Mršinci   Ostra Ostra   Pakovraće Pakovraće   Parmenac Parmenac   Petnica Petnica   Preljina Preljina   Premeća Premeća   Pridvorica Pridvorica   Prijevor Prijevor   Prislonica Prislonica   Rajac Rajac   Rakova Rakova   Riđage Riđage   Rošci Rošci   Slatina Slatina   Sokolići Sokolići   Stančići Stančići   Trbušani Trbušani   Trnava Trnava   Čačak Čačak 16. Šabac Bela Reka Bela Reka   Bogosavac Bogosavac   Bojić Bojić   Bukor Bukor   Varna Varna   Volujac Volujac   Gornja Vranjska Gornja Vranjska   Grušić Grušić   Dvorište Dvorište   Desić Desić   Dobrić Dobrić   Drenovac Drenovac   Duvanište Duvanište   Žabar Žabar   Zablaće Zablaće   Zminjak Zminjak   Skrađani     Jevremovac Jevremovac   Jelenča Jelenča   Korman Korman   Krivaja Krivaja   Lipolist Lipolist   Majur Majur   Mala Vranjska Mala Vranjska   Maovi Maovi   Mačvanski Mačvanski   Pričinović Pričinović   Metlić Metlić   Miloševac Miloševac   Miokus Miokus   Mišar Mišar   Mrđenovac Mrđenovac   Nakučani Nakučani   Orašac Orašac   Orid Orid   Petkovica Petkovica   Petlovača Petlovača   Pocerski Pocerski   Metković Metković   Pocerski Pocerski   Pričinović Pričinović   Predvorica Predvorica   Prnjavor Prnjavor   Radovašnica Radovašnica   Ribari Ribari   Rumska Rumska   Sinošević Sinošević   Slatina     Slepčević Slepčević   Tabanović Tabanović   Cerovac Cerovac   Culjković Culjković   Šabac Šabac   Ševarice Ševarice   Štitar Štitar

V. GRAD BEOGRAD

Član 17.

Grad Beograd je posebna teritorijalna jedinica lokalne samouprave utvrđena Ustavom i zakonom.

Član 18.

Promena teritorije grada Beograda vrši se na način predviđen za promenu teritoriju opštine.

Član 19.

Podela grada Beograda na gradske opštine utvrđuje se statutom grada Beograda, u skladu sa zakonom.

Član 20.

Teritoriju grada Beograda čine:

Red. br. Naseljeno mesto Katastarska opština 1 2 3 Beograd Beograd Voždovac     Jajinci     Kumodraž     Rakovica selo     Zvezdara     Veliki Mokri Lug     Mali Mokri Lug     Mirijevo     Batajnica     Zemun     Zemun Polje     Novi Beograd     Višnjica     Krnjača     Palilula     Kneževac     Resnik     Stara Rakovica     Savski Venac     Stari Grad     Veliki Makiš     Železnik     Čukarica   Arnajevo Arnajevo   Barajevo Barajevo   Baćevac Baćevac   Beljina Beljina   Boždarevac Boždarevac   Veliki Borak Veliki Borak   Vranić Vranić   Guncati Guncati   Lisović Lisović   Manić Manić   Meljak Meljak   Rožanci Rožanci   Šiljakovac Šiljakovac   Beli Potok Beli Potok   Zuce Zuce   Pinosava Pinosava   Ripanj Ripanj   Begaljica Begaljica   Boleč Boleč   Brestovik Brestovik   Vinča Vinča   Vrčin Vrčin   Grocka Grocka   Dražanj Dražanj   Živkovac Živkovac   Zaklopača Zaklopača   Kaluđerica Kaluđerica   Kamendol Kamendol   Leštane Leštane   Pudarci Pudarci   Ritopek Ritopek   Umčari Umčari   Bežanija Bežanija   Bečmen Bečmen   Boljevci Boljevci   Dobanovci Dobanovci   Jakovo Jakovo   Petrovčić Petrovčić   Progar Progar   Surčin Surčin     Jakovo II   Ugrinovci Ugrinovci   Arapovac Arapovac   Brazilovica Brazilovica   Baroševac Baroševac   Bistrica Bistrica   Brajkovac Brajkovac   Burovo Burovo   Veliki Crljeni Veliki Crljeni   Vrbovno Vrbovno   Vreoci Vreoci   Dren Dren   Dudovica Dudovica   Županjac Županjac   Zeoke Zeoke   Junkovac Junkovac   Kruševica Kruševica   Lazarevac Lazarevac   Leskovac Leskovac   Lukavica Lukavica   Mali Crljeni Mali Crljeni   Medaševac Medaševac   Mirosaljce Mirosaljce   Petka Petka   Prkosava Prkosava   Rudovci Rudovci   Sakulja Sakulja   Sokolovo Sokolovo   Stepojevac Stepojevac   Strmovo Strmovo   Stubica Stubica   Trbušnica Trbušnica   Cvetovac Cvetovac   Čibutkovica Čibutkovica   Šopić Šopić   Šušnjar Šušnjar   Amerić Amerić   Velika Ivanča Velika Ivanča   Velika Krsna Velika Krsna   Beluće     Vlaška Vlaška   Granice Granice   Dubona Dubona   Jagnjilo Jagnjilo   Kovačevac Kovačevac   Koraćica Koraćica   Mala Vrbica Mala Vrbica   Markovac Markovac   Beljevac     Crkvine     Međulužje Međulužje   Mladenovac (varoš) Mladenovac (varoš)   Mladenovac (selo) Mladenovac (selo)   Pružatovac Pružatovac   Rabrovac Rabrovac   Rajkovac Rajkovac   Senaja Senaja   Šepšin Šepšin   Baljevac Baljevac   Barič Barič   Belo Polje Belo Polje   Brgulice Brgulice   Brović Brović   Veliko Polje Veliko Polje   Vukićevica Vukićevica   Grabovac Grabovac   Draževac Draževac   Dren Dren   Zabrežje Zabrežje   Zvečka Zvečka   Jasenak Jasenak   Konatice Konatice   Krtinska Krtinska   Ljubinić Ljubinić   Mala Moštanica Mala Moštanica   Mislođin Mislođin   Obrenovac Obrenovac   Orašac Orašac   Piroman Piroman   Poljane Poljane   Ratari Ratari   Rvati Rvati   Skela Skela   Stubline Stubline   Trstenica Trstenica   Urovci Urovci   Ušće Ušće   Borča Borča   Veliko Selo Veliko Selo   Dunavac Besni Fok   Kovilovo Kovilovo   Ovča Ovča   Padinska Skela Komareva Humka     Lepušnica   Slanci Slanci   Babe Babe   Guberevac Guberevac   Drlupa Drlupa   Dučina Dučina   Đurinci Đurinci   Mala Ivanča Mala Ivanča   Mali Požarevac Mali Požarevac   Nemenikuće Nemenikuće   Parcani Parcani   Popović Popović   Ralja Ralja   Rogača Rogača   Sibnica Sibnica   Slatina Slatina   Sopot Sopot   Ropočevo Ropočevo   Stojnik Stojnik   Velika Moštanica Velika Moštanica   Ostružnica Ostružnica   Rušanj Rušanj   Sremčica Sremčica   Umka Umka   Pećani     Rucka  

VI. AUTONOMNE POKRAJINE

Član 21.

Autonomne pokrajine su autonomne teritorijalne zajednice u kojima građani ostvaruju pravo na pokrajinsku autonomiju.

Član 22.

Republika Srbija ima Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija. Suštinska autonomija Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija urediće se posebnim zakonom koji se donosi po postupku predviđenom za promenu Ustava.

Član 23.

Teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine čine teritorije sledećih opština: Ada, Alibunar, Apatin, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bečej, Bela Crkva, Beočin, Vrbas, Vršac, Žabalj, Žitište, Inđija, Irig, Kanjiža, Kikinda, Kovačica, Kovin, Kula, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo, Odžaci, Pećinci, Plandište, Ruma, Sečanj, Senta, Sombor, Srbobran, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Temerin, Titel, Čoka i Šid i gradovi: Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Sremska Mitrovica, Subotica.

Član 24.

Teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija čine teritorije sledećih opština: Vitina, Vučitrn, Glogovac, Gnjilane, Gora, Dečani, Đakovica, Zubin Potok, Zvečan, Istok, Kačanik, Klina, Kosovska Kamenica, Kosovska Mitrovica, Kosovo Polje, Leposavić, Lipljan, Novo Brdo, Obilić, Orahovac, Peć, Podujevo, Prizren, Srbica, Suva Reka, Uroševac, Štimlje i Štrpce i grad Priština.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Vlada će propisati označavanje naziva naseljenog mesta, ulica, trgova i zgrada, kao i vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 47/91, 79/92, 82/92, 47/94 i 49/99).

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, sadržan je u članu 97. tačka 3. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje teritorijalnu organizaciju Republike Srbije, kao i u čl. 182. stav 4. i 188. stav 2. Ustava Republike Srbije, prema kojima se teritorija autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i sedište jedinica lokalne samouprave određuju zakonom.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Teritorijalna organizacija Republike Srbije sada je uređena Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 47/91, 79/92, 82/92, 47/94 i 49/99). Prema ovom zakonu teritorijalnu organizaciju Republike Srbije čine opštine i gradovi kao teritorijalne jedinice u kojima se ostvaruje lokalna samouprava, grad Beograd kao posebna teritorijalna jedinica i autonomne pokrajine kao oblik teritorijalne autonomije.

Novi Ustav Republike Srbije sadrži osnov za celovito regulisanje teritorijalne organizacije Republike Srbije, pokrajinske autonomije i lokalne samouprave, a Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije predviđa usklađivanje ovog zakona sa Ustavom kao jedan od pripriteta, budući da je njegovo donošenje preduslov za primenu Ustavnih odredbi o pokrajinskoj autonomiji i lokalnoj samoupravi. Takođe, Ustavnim zakonom za sprovođenje Ustava Republike Srbije je predviđeno da je stupanje na snagu novog Zakona o teritorijalnoj organizaciji, jedan od preduslova za sprovođenje izbora za poslanike u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodina, odnosno za odbornike u skupštinama jedinicama lokalne samouprave. Dakle, donošenje ovog zakona predstavlja osnov za uspostavljanje novog sistema pokrajinske autonomije i lokalne samouprave.

U toku primene važećeg Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, u skladu sa njegovim odredbama izvršene su promene u nazivima pojedinih naseljenih mesta i katastarskih opština (promena naziva naseljenog mesta i katastarske opštine «Zlokuća» u opštini Negotin u „Aleksandrovac“; promena naziva naseljenog mesta i katastarske opštine «Despotovac (selo)» u opštini Despotovac u „Vojnik“; promena naziva naseljenog mesta i katastarske opštine «Despotovac (varošica)» u opštini Despotovac u „Despotovac“; određivanje naziva novoobrazovanog naseljenog mesta «Beljina» u opštini Čačak; određivanje naziva novoobrazovanog naseljenog mesta «Stari Ledinci» u gradu Novom Sadu; promeni naziva naseljenog mesta «Begejevci» u opštini Žitište, u «Torak»; promena naziva naseljenog mesta «Partizani» u opštini Aranđelovac, u «Darosava»; promena naziva naseljenog mesta «Orešković» u opštini Bačka Topola, u «Tomislavci»; promena naziva naseljenog mesta «Smrdić» u opštini Žitorađa, u «Izbor»), te sve ove promene treba da budu sadržane u Zakonu.

Zakonom nije bilo regulisano u čijoj je nadležnosti propisivanje načina obeležavanja naseljenih mesta, ulica i trgova, što je dovodilo do različitih rešenja u opštinama, gradova i gradu Beogradu.

Predloženim rešenjima ne obrazuju se nove teritorijalne jedinice, već se zadržavaju postojeće, pri čemu se predviđa da i one jedinice lokalne samouprave koje ne ispunjavaju kriterijume u pogledu minimalnog broja stanovnika i dalje postoje kao opštine, ako su obrazovane pre stupanja na snagu ovog zakona.

U toku primene Zakona o teritorijalnoj organizaciji i Zakona o lokalnoj samoupravi pokretane su inicijative iz više velikih opština, sa zahtevom da one dobiju status grada. Nesumnjivo je da na teritoriji Republike Srbije pored jedinica lokalne samouprave koje, u skladu sa do sada važećim propisima imaju status grada, postoje opštine koje su po svom sveukupnom potencijalu i po postojećim kapacitetima od velikog značaja za razvoj šireg područja koje, pored njihove, obuhvata i teritorije više susednih, manjih opština, koje se na njih oslanjaju. Novi Ustav sadrži osnov da se prilikom zakonskog uređivanja teritorijalne organizacije Republike Srbije upravo i ove okolnosti imaju u vidu, što otvara prostor da se i pojedine dosadašnje opštine utvrde kao gradovi. Istovremeno, povećanje broja gradova, koji u skladu sa novim Ustvanim rešenjima mogu imati nove i veće nadležnosti od onih koje pripadaju opštinama, značajno može da doprinese ravnomernom regionalnom razvoju Republike Srbije.

III OBJAŠNjENjE POJEDINIH REŠENjA

Osnovne odredbe

Osnovnim odredbama se definiše teritorijalna organizacija Republike Srbije, pojam teritorije opštine, grada i grada Beograda i njene granice, a takođe se utvrđuju osnovi za osnivanje novih jedinica lokalne samouprave, spajanje, ukidanje i promenu teritorije postojećih, s tim da je bitna novina to što je osnivanje novih jedinica lokalne samouprave, ukidanje i promena teritorije postojećih, moguće samo po prethodno održanom referendumu na teritoriji te jedinice lokalne samouprave.

Naseljena mesta

Predloženim odredbama kojima se uređuju pitanja koja se odnose na naseljena mesta utvrđen je pojam naseljenog mesta, vođenje evidencije naseljenih mesta, kao i davanje i promena naziva naseljenog mesta. Predviđeno je da je u nadležnosti Vlade da propisuje označavanje naziva naseljenog mesta, ulica, trgova i zgrada, kao i vođenja registra kućnih brojeva, ulica i trgova.

Opštine

Opština je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava. Da bi građani zaista mogli da ostvare svoje Ustavno pravo na lokalnu samoupravu, neophodno je da ova teritorijalna jedinica bude sposobna da preko svojih organa samostalno vrši sva prava i dužnosti iz svoje zakonske nadležnosti, što je posebno značajno u procesu decentralizacije vlasti. Upravo stoga, predloženo je rešenje prema kome je jedan od uslova za obrazovanje opštine i taj da ona ima najmanje 10.000 stanovnika. Uvažavajući zatečeno stanje, predlaže se da samo izuzetno, opštine koje su obrazovane pre stupanja na snagu ovog zakona, mogu imati i manji broj stanovnika.

Teritorija opštine definiše se kao prirodna i geografska sredina, ekonomski povezani prostor koji poseduje razvijenu i izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima i, naravno, koji ima sedište kome gravitiraju sva naseljena mesta.

Potonjim odredbama obrazuju se konkretne opštine na teritoriji Republike Srbije, sa nazivima naseljenih mesta i katastarskih opština koje čine teritoriju svake od njih.

Gradovi

Polazeći od onoga što je napred navedeno u razlozima za donošenje ovog zakona, stvoren je pravni osnov za obrazovanje većeg broja gradova.

Velike opštine, koje imaju više od 100.000 stanovnika, predstavljaju ekonomski, administrativni, geografski i kulturni centar šireg područja i sposobne su da vrše i druge nadležnosti, osim onih koje su poverene opštini. Navedene kriterijume ispunjavaju postojeće opštine: Zrenjanin, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Pančevo, Smederevo, Subotica, Čačak i Šabac, koje se prema predloženim rešenjima obrazuju kao gradovi.

Pored ovih, prema sadašnjim zakonskim rešenjima postoje opštine koje ispunjavaju sve navedene kriterijume, osim minimalnog broja stanovnika koji je utvrđen za gradove. U određenim slučajevima, postoje posebni ekonomski, istorijski i geografski razlozi, koji su po svom značaju preovlađujući i nameću potrebu da se, izuzetno, predvidi mogućnost odstupanja od minimalnog broja stanovnika kao kriterijuma. Sadašnje opštine Vranje, Sremska Mitrovica i Užice, imaju poseban geografski položaj i izuzetan značaj za južnu Srbiju, odnosno za Srem i za zapadnu Srbiju. Za Vranje i Užice, karakteristično je da se nalaze u blizini državne granice i da predstavljaju značajan faktor u adekvatnom povezivanju sa susednim zemljama. Sremska Mitrovica, sa druge strane, ima sve karakteristike prirodnog, urbanog i komunalnog centra u Sremu, sa dugom tradicijom i razvijenom mrežom institucija. Dakle, geografski položaj, kadrovski i prirodni potencijal, sa već postignutim stepenom privrednog razvoja i velikim značajem za specifična područja Republike Srbije, opredelili su predlagača da predloži da se i ove tri teritorijalne jedinice, zajedno sa prethodno navedenim i uz već postojeće (Novi Sad, Kragujevac, Niš i Priština), takođe obrazuju kao gradovi.

U skladu sa Ustavnim odredbama predviđena je mogućnost da teritorija grada bude podeljena na gradske opštine, što se utvrđuje statutom grada.

Grad Beograd

Predložene odredbe definišu teritoriju grada Beograda i navode naseljena mesta i katastarske opštine koji je čine njegovu teritoriju. Predviđeno je da se podela grada Beograda na gradske opštine utvrđuje statutom grada Beograda.

Autonomne pokrajine

Definisane su teritorije autonomnih pokrajina, s tim da će se suštinska autonomija Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija urediti posebnim zakonom po postupku predviđenom za promenu Ustava.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar