Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Rezolucijama Odbora guvernera br. 64-3 i br. 52-4

PREDLOG ZAKONA

O REGULISANjU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PREMA

MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU PO OSNOVU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ALOKACIJE SPECIJALNIH PRAVA VUČENjA ODOBRENIH REZOLUCIJAMA ODBORA GUVERNERA BR. 64-3 I BR. 52-4

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se obaveze Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Republici Srbiji Rezolucijom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda (u daljem tekstu: Fond) o opštoj alokaciji specijalnih prava vučenja (Rezolucija br. 64-3 od 7. avgusta 2009. godine) i Rezolucijom Odbora guvernera Fonda o IV izmeni Statuta Fonda (Rezolucija br. 52-4 od 23. septembra 1997. godine, koja je stupila na snagu 10. avgusta 2009. godine) – posebna alokacija, u ukupnom iznosu od 388.370.952 specijalnih prava vučenja (u daljem tekstu: SPV), odnosno 346.710.593 SPV po osnovu opšte alokacije i 41.660.359 SPV po osnovu posebne alokacije.

Član 2.

Narodna banka Srbije, kao fiskalni agent Republike Srbije i depozitar novčanih sredstava Fonda, ovlašćena je da primi i transferiše sredstva iz člana 1. ovog zakona na posebni račun Ministarstva finansija, koji će za tu namenu biti otvoren kod Narodne banke Srbije.

Član 3.

Sredstva iz člana 1. ovog zakona koristiće se za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije.

Član 4.

Korišćenje sredstava iz člana 1. ovog zakona predstavlja dugoročnu finansijsku obavezu Republike Srbije prema Fondu.

Sredstva za redovno servisiranje kamate prema Fondu po osnovu korišćenja sredstava iz člana 1. ovog zakona, kao i ostalih pripadajućih troškova, Republika Srbija obezbediće u budžetu za tekuću godinu.

Član 5.

Sredstva iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija vratiće u rokovima i na način predviđen Statutom Fonda, a na osnovu odluka Fonda vezanih za povlačenje ili poništenje sredstava opšte i posebne alokacije.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, sredstva za izmirivanje obaveza obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije.

Član 6.

Transakcije u vezi sa izmirivanjem obaveza Republike Srbije prema Fondu obavljaju se preko Narodne banke Srbije, kao fiskalnog agenta Republike Srbije u Fondu.

Član 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 1. i 15. Ustava Republike Srbije prema kojima Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje odnose sa međunarodnim organizacijama, kao i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz potrebe da se zakonski regulišu obaveze Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu (Fond) po osnovu korišćenja opšte i posebne alokacije specijalnih prava vučenja (SPV) odobrenih Republici Srbiji, s obzirom da korišćenje alociranih sredstava podrazumeva poseban vid zaduženja Republike Srbije, u skladu s propisima kojima se uređuje javni dug. Na ovaj način nastaje nova finansijska obaveza kod Fonda i povećavaju se javne dugoročne finansijske obaveze prema inostranstvu.

Rezolucijom Odbora guvernera Fonda o opštoj alokaciji specijalnih prava vučenja (Rezolucija br. 64-3 od 7. avgusta 2009. godine) i Rezolucijom Odbora guvernera Fonda o IV izmeni Statuta Fonda (Rezolucija br. 52-4 od 23. septembra 1997. godine, koja je stupila na snagu 10. avgusta 2009. godine) – posebna alokacija, Republici Srbiji dodeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 388.370.952 SPV, odnosno 346.710.593 SPV po osnovu opšte alokacije i 41.660.359 SPV po osnovu posebne alokacije.

Ova sredstva odobravaju se Računu SPV kod Fonda, a sve transakcije i transferi u vezi sa primanjem ili otplatom tih sredstava obavljaju se preko Narodne banke Srbije, kao fiskalnog agenta Republike Srbije u Fondu.

Prilikom odlučivanja o upotrebi primljenih sredstava, zemlje članice bi, prema preporuci Fonda, trebalo da se rukovode namenom alokacija SPV koje imaju za cilj da u periodu velikih finansijskih kriza olakšaju redovno servisiranje finansijskih obaveza prema inostranstvu, što bi u slučaju Republike Srbije značilo da bi se sredstva mogla koristiti i za servisiranje ino-obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u 2010. godini.

Ova sredstva koriste se pod povoljnim uslovima (kamatna stopa je promenljiva i trenutno iznosi 0,26%) i bez uslovljavanja koja se primenjuju u redovnim finansijskim aranžmanima sa Fondom. Sredstva alokacije vraćaju se u rokovima i na način predviđen Statutom Fonda, a na osnovu odluka Fonda o poništavanju (povlačenju) sredstava opšte i posebne alokacije.

Sredstva alokacije SPV, koja predstavljaju dugoročnu finansijsku obavezu prema Fondu, evidentiraće se na posebnom računu Ministarstva finansija kod Narodne banke Srbije i koristiti u skladu sa nalozima ministarstva. Ministarstvo finansija obezbediće sredstva u budžetu potrebna za redovno servisiranje kamate prema Fondu po osnovu korišćenja alokacije SPV, kao i ostalih pripadajućih troškova.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. definiše se predmet zakona, odnosno osnov i iznos obaveza Republike Srbije po osnovu korišćenja sredstava alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Rezolucijom Odbora guvernera Fonda o opštoj alokaciji SPV (Rezolucija br. 64-3 od 7. avgusta 2009. godine) i Rezolucijom Odbora guvernera Fonda o IV izmeni Statuta Fonda (Rezolucija br. 52-4 od 23. septembra 1997. godine – stupila na snagu 10. avgusta 2009. godine) – posebna alokacija, u ukupnom iznosu od 388.370.952 SPV, odnosno 346.710.593 SPV na osnovu opšte alokacije i 41.660.359 SPV na osnovu posebne alokacije.

Članom 2. predviđeno je da je Narodna banka Srbije, kao fiskalni agent Republike Srbije i depozitar novčanih sredstava Fonda, ovlašćena da primi i transferiše sredstva alokacije SPV na posebni račun Ministarstva finansija, koji će za tu namenu biti otvoren kod Narodne banke Srbije.

Članom 3. predviđeno je da će se sredstva alokacije SPV koristiti za potrebe finansiranja budžetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, što uključuje i otplatu spoljnog duga.

Odredbama člana 4. definisano je da korišćenje sredstava alokacije SPV predstavlja dugoročnu finansijsku obavezu Republike Srbije prema Fondu. Osim toga, precizirano je da će sredstva za redovno servisiranje kamate prema Fondu po osnovu korišćenja alokacije SPV, kao i ostalih pripadajućih troškova biti obezbeđena u budžetu Republike Srbije za tekuću godinu.

Članom 5. predviđeno je da će Republika Srbija vratiti sredstva alokacije SPV u rokovima i na način predviđen Statutom Fonda, a na osnovu odluka Fonda vezanih za povlačenje ili poništenje sredstava opšte i posebne alokacije. Pored toga, precizirano je da se u tom slučaju sredstva za izmirivanje obaveza obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Članom 6. predviđeno je da se transakcije u vezi sa izmirivanjem obaveza Republike Srbije prema Fondu obavljaju preko Narodne banke Srbije kao fiskalnog agenta Republike Srbije u Fondu.

Članom 7. definiše se stupanje na snagu ovog zakona.

IV PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije, čiji iznos zavisi od visine povučenih sredstva i kamatne stope koja je promenljiva i formira se nedeljno na osnovu kretanja kamatnih stopa na tržištu kapitala najrazvijenijih zemalja.

V RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE ZAKONA NA SNAGU

Naročito opravdani razlozi za ranije stupanje ovog zakona na snagu, u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, sastoje se u potrebi da se u najkraćem roku obezbedi korišćenje sredstava alokacije SPV radi finansiranja platno-bilansnih, odnosno budžetskih potreba Republike Srbije.

VI RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09-prečišćen tekst) proizlaze iz potrebe da se u najkraćem roku obezbedi korišćenje sredstava alokacije SPV radi finansiranja platno-bilansnih, odnosno budžetskih potreba Republike Srbije, uključujući i otplatu spoljnog duga, što će biti omogućeno stupanjem zakona na snagu.

Ostavite komentar