Predlog zakona o izmenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU

Član 1.

U Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 78/11 i 101/11), u članu 117. tačka 2) reči: „odredbe člana 22. st. 1, 2, 4. i 5. i” zamenjuju se rečima: „odredbe člana 22. po isteku pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona, a”.

Član 2.

U članu 118. stav 1. reči: „tri godine” zamenjuju se rečima: „pet godina”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je sadržan u odredbama člana 97. tač. 6. i 7. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, bankarski i devizni sistem, svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju stupio je na snagu 12. oktobra 2009. godine, odnosno devedesetog dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 51 od 14.07.2009. godine).

Imajući u vidu da se 12. oktobra 2012. godine navršava tri godine od dana stupanja na snagu navedenog Zakona, tog dana prestale bi da važe odredbe iz člana 86. Zakona o osiguranju imovine i lica kojima su bili propisani najniži osigurani iznosi na koje se mora ugovoriti osiguranje od autoodgovornosti i to za autobuse i teretna vozila 200.000 SAD dolara, a za ostala motorna vozila 100.000 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan zaključenja ugovora o osiguranju.

Kako su odredbe člana 86. Zakona o osiguranju imovine i lica prelaznog karaktera (njima su propisani niži iznosi sume osiguranja od autoodgovornosti), a osnovnim odredbama Zakona (članom 22.) su propisani viši iznosi sume osiguranja, potrebno je produžiti važenje odredbe člana 86. još dve godine (do 12. oktobra 2014. godine).

Nakon isteka tog perioda (12. oktobra 2014. godine), a radi usklađivanja sa Direktivom EU 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 relationg to insurance against civil liabilities in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to insure against such liability, postepeno će se primeniti značajno više sume osiguranja u obaveznom osiguranju od autoodgovornosti koje su propisane članom 22. Zakona.

SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona, u članu 117. stav 1. tačka 2. odlaže se primena člana 22. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju za dve godine (do 12. oktobra 2014. godine). Ovim zakonom su propisani značajno veći iznosi najniže sume osiguranja od dosadašnjih, na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i to:

1) za štetu na licima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica 1.000.000 evra;

2) za štetu na stvarima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica 200.000 evra.

Članom 2. Predloga zakona, izmenom u članu 118. stav 1. produžava se važenje odredbe člana 86. Zakona o osiguranju imovine i lica, koja je i sada u primeni, a kojom su propisane najniži osigurani iznosi na koje se mora ugovoriti osiguranje od autoodgovornosti i to za autobuse i teretna vozila 200.000 SAD dolara, a za ostala motorna vozila 100.000 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan zaključenja ugovora o osiguranju.

Članom 3. Predloga zakona, predviđa se stupanje na snagu ovog zakona narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Potrebno je da se sadašnji niži iznosi obaveznog osiguranja od autoodgovornosti primenjuju i u naredne dve godine (produženje važenje odredbe člana 86. Zakona o osiguranju imovine i lica), imajući u vidu da bi primena člana 22. aktuelnog Zakona uticala na značajno poskupljenje polise osiguranja od odgovornosti, što bi povećalo ukupne troškove registracije motornih vozila.

V. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

 VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Ovaj zakon je neophodno doneti po hitnom postupku imajući u vidu da predstavlja deo poreskog paketa koji se u celini predlaže po hitnom postupku.

VII. STUPANJE NA SNAGU

Potrebno je da izmene Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju stupe na snagu do 12. oktobra 2012. godine, kako bi se produžilo važenje odredaba člana 86. Zakona o osiguranju imovine i lica, koja je i sada u primeni, a kojom su propisani najniži osigurani iznosi na koje se mora ugovoriti osiguranje od autoodgovornosti i to za autobuse i teretna vozila 200.000 SAD dolara, a za ostala motorna vozila 100.000 SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan zaključenja ugovora o osiguranju.

PREGLED ODREDBI KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

U ZAKONU O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU

Odložena primena pojedinih odredaba Zakona

Član 117.

Pojedine odredbe ovog zakona primenjivaće se počev od, i to:

1) odredbe čl. 6, 27, 33, 34, 36, 37. i 38, člana 42. stav 1, čl. od 46. do 49, člana 50. stav 3.tačka 6) i stav 8, člana 51, čl. od 53. do 57. i člana 60, od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji;

2) odredbe člana 22. st. 1, 2, 4. i 5. i ODREDBE ČLANA 22. PO ISTEKU PET GODINA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, A člana 43. stav 3, po isteku tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona;

3) odredbe člana 42. st. od 2. do 4. i člana 43. stav 1, po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona;

4) odredbe člana 61. st. od 2. do 7. i stav 9. i člana 62, od 1. januara 2010. godine;

5) odredbe člana 96, od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Prestanak važenja propisa

Član 118.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe o obaveznom osiguranju (čl. 73.do 108, čl. 111. i 112) i odredbe čl. od 143. do 146. Zakona o osiguranju imovine i lica („Službeni list SRJ”, br. 30/96, 57/98, 53/99 i 55/99 i „Službeni glasnik RS”, br. 55/2004), osim odredaba člana 86. tog zakona, koje prestaju da važe po isteku tri godine PET GODINA od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji prestaju da važe odredbe pododeljka 1. odeljka X. ovog zakona (čl. od 102. do 108), osim:

1) odredaba člana 104, koje prestaju da važe danom pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji;

2) odredaba člana 107, koje prestaju da važe 1. januara 2012. godine;

3) odredaba člana 108, koje prestaju da važe devedesetog dana od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa-Vlada

Obrađivač-Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU

THE DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON COMPULSORY TRAFFIC INSURANCE

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

SSP – Naslov VIII, Član 91.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

SSP – Naslov VI, Član 72.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Ne ispunjava

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Visina sume osiguranja od autoodgovornosti propisana predmetnim zakonom je u direktnoj vezi sa stepenom razvoja tržišta osiguranja u Republici Srbiji, visinom premije osiguranja i standardom i ekonomskim mogućnostima stanovništva. Pomenuta usklađenost biće postignuta po pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Ne postoji

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov VII – Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstva, Glava 3. Usklađivanje pravnih propisa, Član 114.

Potpuno usklađen

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Skupštine Evrope 2009/103/EZ i Saveta od 16. septembra 2009. godine koja se odnosi na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u vezi sa upotrebom motornih vozila, i ustanovljenje obaveze da se osigura od te odgovornosti

Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to insure against such liability (Official Journal L 263, 7. 10. 2009)

CELEX No.32009L0103.

Ne usklađen. Predlog zakona se odnosi samo na član 9. ove Direktive, odnosno ostali članovi Direktive nisu predmet regulisanja ovog akta.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nastojanje da se domaće zakonodavstvo uskladi sa postavljenim standardima u oblasti osiguranja u neposrednoj je vezi sa stepenom razvoja domaćeg tržišta osiguranja i objektivnom mogućnošću domaćih društava za osiguranje da posluju u novim uslovima.

Ne usklađenost se odnosi na iznose sume osiguranja od autoodgovornosti, koje su u predmetnom zakonu iskazane u nižim iznosima od iznosa predviđenih komunitarnim pravom, saglasno životnom standardu i stepenu privrednog razvoja, odnosno visini premije osiguranja. Ta visina sume osiguranja dalje će se usklađivati odlukama Vlade, na predlog Narodne banke Srbije, saglasno članu 22. stav 1. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Potpuna usklađenost biće postignuta po pristupanju RS EU

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Da

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne postoji 1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva Skupštine Evrope 2009/103/EZ i Saveta od 16. septembra 2009. godine koja se odnosi na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u vezi sa upotrebom motornih vozila, i ustanovljenje obaveze da se osigura od te odgovornosti (Official Journal L 263, 7. 10. 2009) Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to insure against such liability (Official Journal L 263, 7. 10. 2009)      32009L0103 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – VLADAObrađivač – Ministarstvo finansija i privrede 4. datum izrade tabele 13.09.2012 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJUTHE DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON COMPULSORY TRAFFIC INSURANCE       7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

9.1.a. |Pored toga što države članice mogu da propišu više osigurane iznose, svaka država

članica će zahtevati da osiguranje iz člana 3, bude obavezno u pogledu sledećih minimalnih

iznosa:

(a) Za nematerijalnu štetu, minimalni iznos pokrića od 1.000.000 evra po oštećenom licu

ili 5.000.000 evra po odštetnom zahtevu, bez obzira na broj oštećenih lica |1.1. |Najniža suma osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, u smislu člana 22. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, iznosi, u dinarskoj protivvrednosti:

1) za štetu na licima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica – 1.000.000 evra, | |Visina sume osiguranja od autoodgovornosti u vezi je sa stepenom razvoja tržišta osiguranja u RS, visinom premije osiguranja i standardom i ekonomskim mogućnostima stanovništva. Odložena primena do 12.oktobra 2014. godine do pristupanja EU. |Potpuna usklađenost biće postignuta po pristupanju RS EU |Predlog zakona se odnosi samo na član 9. ove Direktive, odnosno ostali članovi Direktive nisu premet regulisanja ovog akta. | |9.1.b. |Za materijalne štete, 1.000.000 evra po odštetnom zahtevu, bez obzira na broj

oštećenih lica. |1.2. |2) za štetu na stvarima, po jednom štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica – 200.000 evra. | |Visina sume osiguranja od autoodgovornosti u vezi je sa stepenom razvoja tržišta osiguranja u RS, visinom premije osiguranja i standardom i ekonomskim mogućnostima stanovništva. Odložena primena do 12.oktobra 2014. godine do pristupanja EU. |Potpuna usklađenost biće postignuta po pristupanju RS EU |Predlog zakona se odnosi samo na član 9. ove Direktive, odnosno ostali članovi Direktive nisu premet regulisanja ovog akta. | |9.1.2. |Ako je neophodno, države članice mogu da odrede prelazni period koji može da se

produži do 11. juna 2012. godine u kom će prilagoditi njihove minimalne iznose pokrića

iznosima koje su predviđeni u tački a). |      |      | |Potpuna usklađenost biće postignuta po pristupanju RS EU |      |      | |9.1.3. |Države članice koje ustanove prelazni period, obavestiće Komisiju o tome i naznačiti

trajanje prelaznog perioda. |      |      | |      |      |      | |9.1.4. |Međutim, najkasnije do 11. decembra 2009. godine države članice će povećati osigurane

iznose na najmanje pola od iznosa predviđenih tačkom a). |      |      | |Potpuna usklađenost biće postignuta po pristupanju RS EU |      |      | |9.2.1. |Svakih pet godina posle 11. juna 2005. godine ili na kraju svakog prelaznog perioda,

kao što je navedeno u tački b) st. 1 ovog člana, iznosi navedeni u toj tački biće preispitani u

skladu sa Evropskim indeksom potrošačkih cena (EICP) utvrđenim prema Uredbi (EC) br. 2494/95. |      |      | |Potpuna usklađenost biće postignuta po pristupanju RS EU |      |      | |9.2.2. |Iznosi će se prilagoditi automatski. Ti iznosi će se povećati za procenat promene date po

EICP za taj period, to jest, za pet godina koje su neposredno prethodile pregledu navedenom u

tački a), st. 1 ovog člna, i svaki iznos zaokružen na 100.00 evra. |      |      | |      |      |      | |9.2.3. |Komisija će predati ove prilagođene iznose Skupštini Evrope i Savetu i obezbediće njihovo objavljivanje u Službenom listu Evropske unije. |      |      | |      |      |      | |

Ostavite komentar