Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Vlade Republike Poljske za finansiranje Projekta obnove elektroprivrede Srbije

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU VLADE REPUBLIKE POLjSKE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OBNOVE ELEKTROPRIVREDE SRBIJE

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po kreditu Vlade Republike Poljske, u iznosu od 50 miliona USD, po osnovu Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Poljske o davanju kredita, potpisanog 16. oktobra 2002. godine u Varšavi, za finansiranje projekata obnove elektroprivrede u Republici Srbiji.

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije kod Vlade Republike Poljske o davanju kredita u iznosu od 50 miliona dolara za projekte obnove elektroprivrede Srbije «Službeni list SRJ», broj 65/02), kojim se Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije u iznosu od 50 miliona USD kod Vlade Republike Poljske, za finansiranje projekata obnove elektroprivrede u Republici Srbiji i Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Poljske o davanju kredita («Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori», broj 11/02).

Korisnik kredita

Član 3.

Korisnik kredita iz člana 1. ovog zakona u Republici Srbiji je JP «Elektroprivreda Srbije» (u daljem tekstu: Korisnik kredita).

Način povlačenja sredstava kredita

Član 4.

Sredstva kredita povlače se po zahtevu Korisnika kredita, prosleđenog preko Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, kao banke agenta, putem direktnih plaćanja koja se vrše od strane poljske banke poljskim firmama.

Otplata kredita

Član 5.

Otplata kredita vrši se po nalogu zajmoprimca, preko Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, u USD.

.

Obaveze korisnika kredita

Član 6.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Korisnik kredita, prenosom sredstava na poseban račun kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad.

Korisnik kredita dužan je da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate za svaku povučenu tranšu, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove.

Ako po osnovu izdate kontragarancije Republika Srbija izvrši obavezu umesto Korisnika kredita, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Korisnika zajma naplati obračunatu zakonsku kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 3. ovog člana Republika Srbija ostvariće tako što će Korisniku kredita umanjiti sredstva od utvrđenih budžetskih aproprijacija i subvencija ili, ako Korisnik kredita nije korisnik budžetskih sredstava Republike Srbije, inicirati naplatu sa računa Korisnika kredita, na osnovu ovlašćenja dobijenog od Korisnika kredita ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu propisima kojima se uređuje platni promet.

Stupanje na snagu

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom, kao i odredbi člana 5. stav 1. Zakona o zaduženju Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije kod Vlade Republike Poljske o davanju kredita u iznosu od 50 miliona dolara za projekte obnove elektroprivrede Srbije («Službeni list SRJ», broj 65/02), kojom je propisano da će radi izmirenja obaveza po Sporazumu između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Poljske o davanju kredita, Republika Srbija dati Saveznoj Republici Jugoslaviji, kontragaranciju za uredno obezbeđenje sredstava za izmirenje obaveza po tom sporazumu.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Vlade Republike Poljske za finansiranje projekata obnove elektroprivrede Srbije sadržani su u odredbi člana 5. stav 1. Zakona o zaduženju Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije kod Vlade Republike Poljske o davanju kredita u iznosu od 50 miliona dolara za projekte obnove elektroprivrede Srbije (u daljem tekstu: Zakon o zaduženju), kojom je propisano da će radi izmirenja obaveza po Sporazumu između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Poljske o davanju kredita, Republika Srbija dati Saveznoj Republici Jugoslaviji kontragaranciju za uredno obezbeđenje sredstava za izmirenje obaveza po tom sporazumu.

Naime, Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije zadužila se u iznosu od 50 miliona USD kod Vlade Republike Poljske u svoje ime, a za račun Republike Srbije, radi finansiranja projekata obnove elektroprivrede Srbije. Ovaj kredit će koristiti JP «Elektroprivreda Srbije», koja će i obezbeđivati sredstva za njegovo vraćanje na taj način što će ta sredstva preneti na poseban račun kod Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, sa isključivom namenom otplate ovog kredita. Zakonom o zaduženju predviđeno je, između ostalog, da će se ovo zaduženje izvršiti zaključenjem Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Poljske o davanju kredita, u cilju proširenja i razvijanja konstruktivne privredne saradnje između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Poljske. Ovaj sporazum potvrđen je Zakonom o potvrđivanju Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Poljske o davanju kredita («Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori», broj 11/02) a zaključen je 16. oktobra 2002. godine u Varšavi.

Prema Sporazumu, kredit u iznosu od 50 miliona USD Vlada Republike Poljske daje za finansiranje projekata u oblasti energetike i rudarstva,

2

ekologije i poljoprivrede. Kredit će se koristiti za finansiranje 95% od vrednosti zaključenih ugovora između preduzeća iz Republike Poljske i preduzeća iz Savezne Republike Jugoslavije, za isporuke Republike Poljske u Saveznu Republiku Jugoslaviju mašina, opreme i materijala proizvedenih u Poljskoj, kao i usluga, uključujući i tehnologije. Takođe, ovaj sporazum između ostalog predviđa da pojedinačni ugovori u okviru pojedinih projekata, koji se finansiraju iz ovog kredita, moraju biti zaključeni u skladu sa odredbama ovog sporazuma, s tim što vrednost isporuke mašina, uređaja i materijala iz Republike Poljske, kao i usluga, uključujući i tehnologije koje se finansiraju iz ovog sporazuma, neće prelaziti iznos od 52.632.000 USD, što čini vrednost kredita uvećanu za vrednost gotovinskog plaćanja. Udeo ulaganja u mašinama, uređajima, materijalima, tehnologiji i uslugama poljskog porekla u okviru ovog sporazuma, ne može biti manji od 80%. Sa ciljem realizacije ovog sporazuma, u najkraćem roku od dana stupanja na snagu istog, Bank Handlowie w Warszawie S.A, ovlašćena od strane Vlade Republike Poljske, kao i Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, ovlašćena od Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije, zaključiće bankarski sporazum, s tim da će ove banke u svojim knjigama sprovesti potrebne radnje u vezi sa ovim kreditom.

.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbi člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po kreditu Vlade Republike Poljske, u iznosu od 50 miliona USD, po osnovu Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavijei Vlade Republike Poljske, za finansiranja projekata obnove elektroprivrede u Republici Srbiji.

U odredbi člana 2. Predloga zakona uređuje se pitanje koje se odnosi na obaveze Republike Srbije, tako što se kontragarancija iz člana 1. ovog predloga zakona daje Srbiji i Crnoj Gori, na ime obaveze iz Zakona o zaduženju.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se pitanje korisnika kredita.

U odredbama čl. 4. i 5. Predloga zakona predviđa se način povlačenja sredstava kredita, kao i način otplate kredita.

U odredbama člana 6. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Korisnik kredita ima u vezi sa ovim kreditom.

U odredbi člana 7. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

3

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u ovom predlogu zakona imaju efekat u pogledu obezbeđenja Republike Srbije kao kontragaranta, s obzirom na to da se Predlogom zakona Korisnik kredita obavezuje da obezbedi sredstva za otplatu kredita, i to iz sopstvenih prihoda, jer bi u protivnom Republika Srbija imala direktnu obavezu otplate kredita, što bi izazvalo dodatno opterećenje budžeta. Istovremeno rešenja predviđena u Predlogu zakona imaju efekat i u pogledu zaštite Vlade Republike Poljske, kao zajmodavca, s obzirom na to da Republika Srbija, shodno odredbama ovog predloga zakona, preuzima obavezu da izmiri obaveze Srbije i Crne Gore u visini od 50 miliona USD, po osnovu Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Poljske o davanju kredita.

Takođe, efekti Predloga zakona u širem smislu reči su finansiranje osnovne i dodatne opreme za rudnike uglja, zatim generalni remonti na TE «Kostolac B» – Blok B1 i B2 i generalni remont TE «Morava», kao i finansiranje projekata glavnog sistema i obnove podgrejnog sistema parovoda «Nikola Tesla» – Blok A1 i A2 iz sredstava ovog kredita. Obnova navedenih objekata ima za rezultat modernizaciju elektroprivrede u Republici Srbiji, što pozitivno utiče na neprekidnu snabdevenost električnom energijom i otklanjanje mogućnosti za pojavu havarijskih kvarova koji uslovljavaju isključenja.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po ovom kreditu kod Vlade Republike Poljske u iznosu od 50 miliona USD, izdavanje kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori, kako bi JP «Elektroprivreda Srbije», kao korisnik kredita, što pre počela da koristi sredstva po ovom kreditu.

Ostavite komentar