Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove železnica

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA OBNOVE ŽELEZNICA

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u delu koji se odnosi na Republiku Srbiju, u visini do 70 miliona evra, po osnovu Ugovora o finansiranju između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke, zaključenog 19. marta 2002. godine u Beogradu, za finansiranje Projekta obnove železnica.

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske investicione banke za Projekat obnove železnica («Službeni list SRJ», broj 36/02 – u daljem tekstu: Zakon o zaduženju), kojim se Savezna Republika Jugoslavija zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije, u visini do 70 miliona evra, za finansiranje određenih komponenata Projekta obnove železnice u Republici Srbiji, navedenih u članu 3. stav 1. Zakona o zaduženju i Zakona o potvrđivanju Ugovora o finansiranju između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke za Projekat obnove železnica («Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori», broj 6/02).

Korisnik zajma

Član 3.

Korisnik zajma iz člana 1. ovog zakona u Republici Srbiji je Javno železničko transportno preduzeće «Beograd» (u daljem tekstu: Korisnik zajma).

Način povlačenja sredstava zajma

Član 4.

Sredstva zajma povlače se po zahtevu Korisnika zajma, preko Ministarstva finansija, na specijalni račun – „EIB R.R.P. Loan F.R.Y. (Srbija)“, koji će biti otvoren u ime Republike Srbije kod Narodne banke Srbije.

Otplata zajma

Član 5.

Otplata zajma vrši se po nalogu zajmoprimca, preko Narodne banke Srbije, u evrima.

Obaveze Korisnika zajma

Član 6.

Sredstva za otplatu zajma obezbediće Korisnik zajma.

Korisnik zajma dužan je da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje iz sopstvenih prihoda, prema planu otplate za svaku povučenu tranšu, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove.

Ako po osnovu izdate kontragarancije Republika Srbija izvrši obavezu umesto Korisnika zajma, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Korisnika zajma naplati obračunatu zakonsku kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 3. ovog člana Republika Srbija ostvariće tako što će Korisniku zajma umanjiti sredstva od utvrđenih budžetskih aproprijacija i subvencija ili, ako Korisnik zajma nije korisnik budžetskih sredstava Republike Srbije, inicirati naplatu sa računa Korisnika zajma, na osnovu ovlašćenja dobijenog od Korisnika zajma ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Stupanje na snagu

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama i sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom, kao i odredbi člana 5. stav 1. Zakona o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske investicione banke za Projekat obnove železnica («Službeni list SRJ», broj 36/02), kojom je propisano da će radi izmirivanja obaveza po Ugovoru o finansiranju između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke za Projekat obnove železnica, Republika Srbija i Republika Crna Gora dati Saveznoj Republici Jugoslaviji kontragarancije za uredno obezbeđenje sredstava za izmirivanje obaveza po tom ugovoru za deo dugova preduzeća sa njihovih teritorija.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove železnica, sadržani su u odredbi člana 5. stav 1. Zakona o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske investicione banke za Projekat obnove železnica («Službeni list SRJ», broj 36/02), kojom je propisano da će radi izmirivanja obaveza po Ugovoru o finansiranju između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke, zaključenog dana 19. marta 2002. godine, republike članice dati Saveznoj Republici Jugoslaviji kontragarancije za uredno obezbeđenje sredstava za izmirivanje obaveza po tom ugovoru, za deo dugova preduzeća sa njihovih teritorija. Naime, Zakon o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske investicione banke za projekat obnove železnica, predviđa da se Savezna Republika Jugoslavija zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije i Republike Crne Gore, u iznosu do 85 miliona evra kod Evropske investicione banke za finansirenje Projekta obnove železnica. Sredstvima ovog zajma u visini do 70 miliona evra, finansiraće se komponente Projekta obnove železnica u Republici Srbiji.

Ugovor o finansiranju koji je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Ugovora o finansiranju između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicione banke za Projekat obnove železnica («Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori», broj 6/02), zaključen je u cilju realizacije obnove deonica na magistralnim prugama, što između ostalog, obuhvata obnovu koloseka, signalizacije i telekomunikacija. Ugovorom o finansiranju predviđeno je da je Projekat obnove železnica podeljen u dve komponente, za finansiranje projekata koji se realizuju na teritorijama Republike Srbije i Republike Crne Gore, pa shodno istom, zajmoprimac Savezna Republika Jugoslavija sredstva zajma ima koristiti isključivo za odobravanje sredstava

2

republikama članicama, radi delimičnog finansiranja projektnih komponenti koje se realizuju na njihovim teritorijama. Pored navedenog, Ugovorom o finansiranju predviđeni su i konkretni uslovi vezani za iznos kredita, postupak i uslove povlačenja tranši, zajam, kamatu i otplatu.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbi člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u delu koji se odnosi na Republiku Srbiju, u visini do 70 miliona evra, po osnovu Ugovora o finansiranju između Savezne Republike Jugoslavije i Evropske investicine banke, za finansiranje Projekta obnove železnica.

U odredbi člana 2. Predloga zakona uređuje se pitanje koje se odnosi na obavezu Republike Srbije, tako što se kontragarancija iz član 1. ovog predloga zakona daje Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske investicione banke za Projekat obnove železnica, kojim se Savezna Republika Jugoslavija zadužuje u svoje ime a za račun Republike Srbije, u visini do 70 milona evra za finansiranje određenih komponenata Projekta obnove železnica u Republici Srbiji.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se pitanje korisnika zajma.

U odredbama čl. 4. i 5. Predloga zakona predviđa se način povlačenja sredstava zajma, kao i način otplate zajma.

U odredbama člana 6. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Korisnik zajma ima u vezi sa ovim zajmom.

U odredbi člana 7. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predviđena u Predlogu zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta obnove železnica, imaju efekat u pogledu obezbeđenja Republike Srbije kao kontragaranta, s obzirom na to da se Predlogom zakona predviđa da se Korisnik zajma obaveže da obezbedi sredstva za otplatu zajma, i to iz sopstvenih prihoda, jer bi u protivnom Republika Srbija imala direktnu obavezu otplate zajma, što bi izazvalo dodatno opterećenje budžeta. Istovremeno, rešenja predviđena u Predlogu zakona imaju efekat i u pogledu zaštite Evropske investicione banke, kao zajmodavca, s obzirom na to da Republika Srbija preuzima obavezu da izmiri obaveze Srbije i Crne Gore u

3

visini do 70 miliona evra, po osnovu Ugovora o finansiranju između Savezne Republike Jugoslavije i Eropske investicione banke.

U širem smislu reči, efekat ovog zakona proizlazi iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po ovom zajmu kod Evropske investicione banke u iznosu do 70 miliona evra za finansiranje Projekta obnove železnica, izdavanje kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori, kako bi Javno železničko transportno preduzeće «Beograd», kao korisnik zajma, počelo da koristi sredstva po ovom zajmu, čime bi se izbegle štetne posledice koje mogu da nastanu, ukoliko se što pre ne otpočne sa obnovom objekata koji će se finansirati iz ovog zajma. Obnova objekata koji će se finansirati iz ovog zajma, u konkretnom slučaju obnova železničkih deonica, što između ostalog obuhvata obnovu koloseka, signalizacije i telekomunikacije, isporuku opreme, rezervnih delova i mašina za održavanje tih koloseka i remont elektrolokomotiva, imaće pozitivan efekat u smislu angažovanja većeg broja privrednih subjekata.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava po ovom zajmu kod Evropske investicione banke u iznosu do 70 miliona evra, izdavanje kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori, kako bi Javno železničko transportno preduzeće «Beograd» što pre počelo da koristi sredstva po ovom zajmu.

Ostavite komentar