Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske, potpisan 9. jula 2007. godine, u originalu na srpskom, bugarskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJEI

VLADE REPUBLIKE BUGARSKE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Bugarske, u daljem tekstu “Strane”,

imajući u vidu potrebu da doprinesu jačanju mira, stabilnosti i razvoju odnosa između zemalja u Evropi i svetu u duhu Povelje Ujedinjenih nacija, Završnog akta iz Helsinkija i Pariske povelje za novu Evropu,

ocenjujući pozitivno trenutne procese integracije u Evropi i izražavajući želju za obostrano korisnom saradnjom zasnovanom na uzajamnom poštovanju i poverenju,

u cilju unapređenja bližih bilateralnih odnosa u održavanju evropskih i evroatlanskih vrednosti i standarda,

naglašavajući potrebu za sveobuhvatnom saradnjom kroz jačanje poverenja i mere izgradnje bezbednosti, dovođenjem do boljeg razumevanja principa demokratske kontrole oružanih snaga,

sporazumele su se:

Član 1.

Cilj i principi saradnje

(1)Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje opštih principa i procedura za saradnju u vojnoj oblasti od zajedničkog interesa za Strane.

(2) Saradnja između Strana biće zasnovana na principima jednakosti i uzajamne koristi.

(3) Saradnja saglasno ovom sporazumu, biće u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država Strana i međunarodnog prava.

Član 2.

Definicije

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

Država-pošiljalac – država koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Države-primaoca.

Država-primalac – država na čijoj teritoriji se nalaze osoblje, sredstva i oprema Države-pošiljaoca.

Osoblje – vojna i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

Član 3.

Sprovođenje Sporazuma

(1) Za sprovođenje ovog sporazuma Strane određuju sledeće nadležne organe:

Za Vladu Republike Srbije – Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Za Vladu Republike Bugarske – Ministarstvo odbrane Republike Bugarske.

(2) Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe protokole i druge dodatne ugovore koje potpisuju njihovi ovlašćeni predstavnici.

Član 4.

Oblasti saradnje

Strane će ostvarivati saradnju u sledećim oblastima:

odbrambenoj i bezbednosnoj politici;

planiranja i programiranja odbrane;

vojnonaučnoj saradnji;

vojnog obrazovanja;

zakonodavstva u oblasti odbrane;

vojnoj medicini;

vojnoj topografiji i kartografiji;

operacijama za podršku miru;

oblasti socijalnih, sportskih i kulturnih aktivnosti;

drugim oblastima od zajedničkog interesa, o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 5.

Oblici saradnje

Saradnja između Strana ostvarivaće se:

zvaničnim posetama;

radnim sastancima;

razmenom iskustava i konsultacijama; programima obuke i obrazovanja;

učešćem na vežbama;

učešćem na konferencijama, simpozijumima i seminarima;

razmenom informacija i dokumenata i istraživačkim projektima od zajedničkog interesa;

na druge načine o kojima Strane ili njihovi nadležni organi postignu dogovor.

Član 6.

Planiranje

(1) Na osnovu ovog sporazuma i posebnih potreba, nadležni organi Strana će izraditi godišnji plan bilateralne saradnje za narednu godinu, navodeći aktivnosti, vreme i mesto održavanja, nadležne organe, broj učesnika i ostala osnovna pitanja u vezi sa organizacijom i sprovođenjem plana.

(2) Ovlašćeni predstavnici nadležnih organa Strana, svake godine će potpisivati usaglašeni godišnji plan bilateralne saradnje do decembra tekuće godine.

Član 7.

Razmena informacija

(1) Tokom realizacije ovog sporazuma, Strane će razmenjivati isključivo informacije za javnu upotrebu.

(2) Razmena i zaštita poverljivih informacija, biće regulisana posebnim sporazumom između Strana.

Član 8.

Finansijska pitanja

(1) Strane i/ili nadležni organi će po principu reciprociteta, snositi troškove u vezi sa realizacijom aktivnosti po ovom sporazumu, kao i dodatnih ugovora i planova.

(2) Država-pošiljalac će snositi troškove prevoza svoje delegacije do zajednički određenog odredišta na teritoriji Države-primaoca i obratno.

(3) Država-primalac će snositi sve troškove prevoza na svojoj teritoriji, kao i troškove smeštaja i ishrane.

(4) Strane i/ili nadležni organi se mogu dogovoriti o podeli troškove za određene aktivnosti.

Član 9.

Sporovi

Sporove koji eventualno budu nastali u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, Strane i/ili nadležni organi će rešavati konsultacijama i pregovorima.

Član 10.

Izmene i dopune

Strane mogu da izmene i dopune ovaj sporazum u bilo koje vreme, zajedničkom pisanom saglasnošću. Usaglašene izmene i dopune će stupiti na snagu u skladu sa članom 11. ovog sporazuma.

Član 11.

Završne odredbe

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema drugog od dva obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju da su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom sprovele postupak koji je neophodan za stupanje na snagu Sporazuma.

(2) Sporazum će se privremeno primenjivati od dana potpisivanja.

(3) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni period.

(4) Svaka od Strana može da otkaže ovaj sporazum pisanim obaveštenjem drugoj Strani. Otkaz stupa na snagu šest meseci nakon prijema takvog pisanog obaveštenja.

Potpisano u Sofiji, ____________ 2007. godine, u dva istovetna primerka na srpskom, bugarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi primerci autentični. U slučaju razlika u tumačenju odredaba ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Bugarske

_________________________ _________________________

Dragan Šutanovac Veselin Bliznakov

ministar odbrane ministar odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Pravni osnov za donošenje Zakona

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, uspostavljaju se osnove i predviđaju ciljevi i principi na kojima će se zasnivati bilateralna saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana.

Cilj ovog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana zasnovanu na principima jednakosti, reciprociteta, suvereniteta i u obostranom interesu.

S obzirom da za sada između ugovornih strana ne egzistira međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane, niti drugi bilateralni ugovor koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane, smatramo da je donošenje ovog zakona neophodno. Naime, u suprotnom slučaju, svaka potreba za saradnjom u ovoj oblasti, bez obzira na vrstu, obim i nivo na kom bi trebala da se realizuje, morala bi pojedinačno da bude predmet razmatranja i odlučivanja Vlade Republike Srbije. Ovakva procedura bi usložnjavala i usporavala, a možda i onemogućavala mnoge aktivnosti vezane za bilateralnu saradnju u oblasti odbrane. Međutim, donošenjem ovog zakona uspostavlja se osnov i daje mogućnost za svaki oblik buduće saradnje u navedenoj oblasti.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačna rešenja

Odredbom člana 1. Predloga zakona, predviđa se potvrđivanje Sporazuma koji je potpisan 9. jula 2007. godine, dok odredba člana 2. Nacrta zakona, sadrži tekst Sporazuma na srpskom jeziku.

Odredbom člana 1. Sporazuma, utvrđeni su cilj i principi saradnje, dok član 2. sadrži definicije termina. Član 3. stav 1. Sporazuma predviđa nadležne organe za njegovo sprovođenje, a stav 2. daje pravni osnov za zaključivanje administrativnih ugovora. Odredbama čl. 4 i 5. Sporazuma, predviđene su oblasti (politika odbrane i bezbednost, kao i planiranje odbrane, vojnonaučna saradnja, vojno obrazovanje, zakonodavstvo u oblasti odbrane, vojna medicina, topografija i kartografija, operacije podrške miru, oblast socijalnih, sportskih i kulturnih aktivnosti, oblast, kontrola naoružanja, planiranje odbrane, ljudski resursi, vojna medicina, kao i druge oblasti o kojima se ugovorne strane dogovore) i oblici saradnje (posete, sastanci, konferencije, simpozijumi i seminari, razmena iskustava i konsultacije, programi obuke i obrazovanja, učešće na vežbama, kao i drugi načini o kojima se ugovorne strane dogovore).

Član 6. Sporazuma se odnosi na planiranje bilateralne saradnje (godišnji planovi saradnje u oblasti odbrane).

Odredba člana 7. Sporazuma, odnosi se na razmenu informacija, dok se članom 8. preciziraju finansijska pitanja.

Odredbom čl. 9 i 10. Sporazuma, ugovoreni su način rešavanja sporova u vezi sa tumačenjem ili primenom Sporazuma, kao i način, odnosno mogućnost njegove izmene i dopune.

Član 11. Sporazuma, sadrži završne odredbe (uz ugovorenu privremenu primenu od dana potpisivanja, Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme). Takođe, predviđen je postupak prilikom raskida Sporazuma.

Ovaj sporazum je potpisan 9. jula 2007. godine.

Članom 3. Predloga zakona, predviđa se dan stupanja na snagu Zakona.

4. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Ostavite komentar