Predlog zakona o odbrani

P R E D L O G

ZAKON

O ODBRANI

SADRŽAJ

Glava I

OSNOVNE ODREDBE 4

Glava II

NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U OBLASTI ODBRANE ……………………..8

Narodna skupština 8

Predsednik Republike 9

Vlada 10

Ministarstvo odbrane 12

Generalštab Vojske Srbije 15

Inspekcijski poslovi u oblasti odbrane 16

Obaveštajno-bezbednosni poslovi od značaja za odbranu 17

Upravljanje vazdušnim saobraćajem za potrebe odbrane 18

Međunarodna saradnja u oblasti odbrane i vojne saradnje 19

Glava III

PRAVA I DUŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I OSTALIH ORGANA U OBLASTI ODBRANE 19

Ministarstva 19

Ostali državni organi 21

Organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave 21

Glava IV

VOJSKA SRBIJE ……………………………………………………………………………………….. 22

Popuna Vojske Srbije 24

Pripravnost Vojske Srbije 24

Logistička podrška Vojske Srbije 24

Glava V

PRAVA I DUŽNOSTI GRAĐANA U OBLASTI ODBRANE 25

Vojna obaveza 26

Radna obaveza 26

Materijalna obaveza 28

Postupak za ostvarivanje prava i dužnosti građana u oblasti odbrane 29

Glava VI

PRAVA I DUŽNOSTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, DRUGIHPRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA U OBLASTI ODBRANE 29

Proizvodi i usluge od posebnog interesa za odbranu 29

Objekti od posebnog značaja za odbranu 30

Posebne obaveze u izgradnji objekata 30

Naučnoistraživački rad od značaja za odbranu 32

Standardizacija i tipizacija od značaja za odbranu 32

Obaveze posebnih pravnih lica u odbrani 32

Udruženja građana 33

Glava VII

CIVILNA ZAŠTITA 33

Glava VIII

POSEBNI POSTUPCI I MERE 34

Pripreme planova odbrane 34

Predlog za proglašenje ratnog ili vanrednog stanja 36

Odluka o proglašenju ratnog ili vanrednog stanja 37

Sprovođenje planova odbrane u ratnom i vanrednom stanju 37

Odluka o ukidanju ratnog ili vanrednog stanja 38

Mere pripravnosti i mobilizacije 38

Mere zaštite tajnih podataka 40

Glava IX

FINANSIRANjE ODBRANE 40

Sredstva za rad Ministarstva odbrane i Vojske Srbije 40

Sredstva za posebne namene 41

Sredstva za razvojne potrebe 41

Glava X

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST ZAPOSLENIHU MINISTARSTVU ODBRANE 42

Glava HI

KAZNENE ODREDBE 43

Glava HII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 46

Z A K O N O ODBRANI

Glava I

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se sistem odbrane Republike Srbije, nadležnosti državnih organa i Vojske Srbije u odbrani, prava i dužnosti državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, građana, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u odbrani, kao i druga pitanja od značaja za odbranu.

Član 2.

Odbrana Republike Srbije ostvaruje se angažovanjem raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa, a obezbeđuje upotrebom Vojske Srbije i drugih snaga odbrane na zaštiti suverenosti, nezavisnosti, teritorijalne celovitosti i bezbednosti.

Osnovni cilj odbrane je odvraćanje od napada i suprotstavljanje vojnim i nevojnim izazovima, rizicima i pretnjama bezbednosti zemlje i zaštita građana, materijalnih dobara i životne sredine.

Odbrana Republike Srbije sprovodi se jedinstvenim sistemom organizovanja priprema građana, državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika za izvršavanje zadataka odbrane i rad i upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ostvarivanju i očuvanju bezbednosti Republike Srbije i njenih građana.

Odbrana Republike Srbije sprovodi se samostalno, a može se sprovoditi i u saradnji s drugim državama u okviru institucija sistema nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti.

Subjekti sistema odbrane jesu: građani, državni organi, privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i Vojska Srbije.

Član 3.

Republika Srbija u oblasti odbrane ostvaruje saradnju s drugim državama i međunarodnim organizacijama i institucijama sistema nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti u izgradnji i očuvanju mira u svetu i izvršava obaveze koje proističu iz članstva u Ujedinjenim nacijama i obaveza preuzetih potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Član 4.

Osnovni pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

sistem odbrane je deo sistema nacionalne bezbednosti i jedinstven oblik organizovanja priprema za izvršavanje zadataka odbrane, sprovođenja mera i radnji za rad građana, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju;

snage odbrane u širem smislu su ljudski i materijalni potencijali Republike Srbije, a u užem smislu snage odbrane na osnovu zakona čine organizovane strukture subjekata sistema odbrane;

vojna odbrana je deo odbrane Republike Srbije koji obuhvata institucije i aktivnosti na pripremi i odbrani od vojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti;

civilna odbrana je deo odbrane Republike Srbije koji obuhvata institucije i aktivnosti na pripremi i odbrani od nevojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti;

Vojska Srbije je organizovana oružana snaga koja brani Republiku Srbiju od oružanog ugrožavanja spolja i izvršava druge misije i zadatke u skladu s Ustavom, zakonom i principima međunarodnog prava koji regulišu upotrebu sile;

vanredno stanje je stanje javne opasnosti u kojem je ugrožen opstanak države ili građana, a posledica je vojnih ili nevojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti;

ratno stanje je stanje opasnosti u kojem je oružanim delovanjem spolja ugrožena suverenost, nezavisnost i teritorijalna celovitost zemlje, odnosno mir u regionu, koje zahteva mobilizaciju snaga i sredstava za odbranu;

pripreme za odbranu obuhvataju aktivnosti snaga odbrane koje se zasnivaju na utvrđenoj strategiji odbrane, a sprovode se u skladu s planovima odbrane;

odbrambeni interesi su: odbrana države i zaštita njenih građana, izgradnja poverenja, održavanje bezbednosti i stabilnosti u regionu, saradnja s međunarodnim organizacijama i institucijama i pristupanje institucijama nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti;

vojni izazovi, rizici i pretnje bezbednosti ispoljavaju se u obliku: agresije, oružane pobune i drugih oblika upotrebom oružane sile;

nevojni izazovi, rizici i pretnje bezbednosti ispoljavaju se u obliku: terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti;

ljudski resursi u odbrani obuhvataju demografski potencijal države koji podleže obavezi odbrane, koji je sposoban i obučen za uključivanje u sistem odbrane;

materijalni resursi u odbrani obuhvataju prirodne, privredne, finansijske, informacione i ostale potencijale države, koji se angažuju za potrebe odbrane;

Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije je najviši strateški dokument čijom realizacijom se štite nacionalni interesi Republike Srbije od izazova, rizika i pretnji bezbednosti u različitim oblastima društvenog života;

Strategija odbrane Republike Srbije je najviši strateški dokument u oblasti odbrane kojim se definišu stavovi o bezbednosnom okruženju, odbrambenim interesima, misijama i zadacima Vojske Srbije, struktura i funkcionisanje sistema odbrane;

Doktrina Vojske Srbije je osnovni dokument u kojem se definišu opšta opredeljenja o vojnoj delatnosti, organizovanju, pripremama, upotrebi i obezbeđenju Vojske Srbije u miru, ratnom i vanrednom stanju, u skladu s Ustavom i Strategijom odbrane Republike Srbije;

Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije je dokument planiranja odbrane u kojem se definišu strateška opredeljenja za razvoj sistema odbrane Republike Srbije, potrebne sposobnosti Vojske Srbije, sadržaj i dinamika organizacionih promena, razvoj ljudskih i materijalnih resursa, finansiranje sistema odbrane i druga pitanja za funkcionisanje sistema odbrane, u skladu s misijama i zadacima u odbrani Republike Srbije;

Strategijski pregled odbrane Republike Srbije je polazni programski dokument kojim se definiše srednjoročno planiranje odbrane, efikasno upravljanje resursima odbrane, transparentnost poslova odbrane i izgradnja pretpostavki za demokratsku i civilnu kontrolu, profesionalizaciju i efikasnost Vojske Srbije u izvršavanju dodeljenih misija i zadataka;

sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem, u širem smislu, obuhvata jedinstvo organizacija, službi i jedinica, objekata, opreme i sredstava, veština, informacija i doktrine (regulativa i procedura) uspostavljenih radi omogućavanja bezbednog i efikasnog kretanja vazduhoplova u svim fazama manevrisanja, a sastoji se od međusobno ineraktivnih elemenata na zemlji i u vazduhu; sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem, u užem smislu, je deo sistema nacionalne bezbednosti i jedinstven oblik civilno-vojnog organizovanja radi kontrole, zaštite i odbrane vazdušnog prostora, regulisanja i nadzora nad funkcionisanjem sistema i pružanja usluga u miru, ratnom i vanrednom stanju;

upravljanje sistemom odbrane predstavlja proces usmeravanja subjekata odbrane u izvršavanju njihovih obaveza i zadataka;

demokratska i civilna kontrola VojskeSrbije posebno obuhvata: kontrolu upotrebe i razvoja Vojske Srbije, internu i eksternu kontrolu troškova za vojne potrebe, praćenje stanja i obaveštavanja javnosti o stanju priprema Vojske Srbije, obezbeđenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i utvrđivanje odgovornosti za vršenje vojnih dužnosti u skladu sa zakonom;

transparentnost u finansiranju potreba odbrane posebno obuhvata: predlaganje, pripreme, iskazivanje i kontrolu troškova sistema odbrane; prikazivanje ciljeva i zadataka za koje su neophodna odgovarajuća sredstva; podnošenje izveštaja o namenskom trošenju tih sredstava i stalnu kontrolu troškova sistema odbrane;

multinacionalne operacije su aktivnosti koje se preduzimaju u okviru sistema kolektivne bezbednosti i sistema kolektivne odbrane, u skladu s međunarodnim pravom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Član 5.

Odbrana zemlje se ostvaruje:

1) organizovanjem i pripremanjem subjekata odbrane za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju;

2) preduzimanjem mera i radnji za rad subjekata odbrane i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju do konačnog otklanjanja ili prestanka opasnosti za zemlju;

3) preduzimanjem mera i aktivnosti na zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara i životne sredine u ratnom i vanrednom stanju;

4) učešćem u multinacionalnim operacijama.

Član 6.

Priprema za odbranu je pravo i dužnost subjekata odbrane da planiraju svoje pripreme za izvršavanje zadataka odbrane i preduzimaju mere i radnje za rad i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju.

Osim priprema iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije sprovode pripreme za učešće u multinacionalnim operacijama.

Član 7.

Osnovni strategijsko-doktrinarni dokumenti u oblasti odbrane su: Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategija odbrane Republike Srbije i Doktrina Vojske Srbije.

Osnovni planski dokumenti u oblasti odbrane su: Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije, Strategijski pregled odbrane Republike Srbije i Plan odbrane Republike Srbije.

Član 8.

Pripadnici Vojske Srbije i drugih snaga odbrane dužni su da se uvek i u svim okolnostima pri izvođenju borbenih i neborbenih operacija pridržavaju pravila međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o postupanju s ranjenicima i zarobljenicima i zaštiti stanovništva i drugih pravila tog prava i međunarodnih standarda o upotrebi sile, u skladu s Ustavom, zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Pripadnik Vojske Srbije i drugih snaga odbrane ima pravo da odbije naređenje kojim se od njega traži postupanje suprotno Ustavu, zakonu i pravilima međunarodnog ratnog prava.

Glava II

NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U OBLASTI ODBRANE

Narodna skupština

Član 9.

Narodna skupština donosi zakone i druga opšta akta u oblasti odbrane i ostvaruje demokratsku i civilnu kontrolu Vojske Srbije.

Narodna skupština u oblasti odbrane:

odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje;

usvaja Strategiju nacionalne bezbednosti Republike Srbije;

usvaja Strategiju odbrane Republike Srbije;

usvaja Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije;

donosi zakone o potvrđivanju međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne saradnje;

propisuje mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava u ratnom i vanrednom stanju;

usvaja godišnji izveštaj Vlade o stanju priprema za odbranu;

odlučuje o upotrebi Vojske Srbije van granica Republike Srbije;

odlučuje o učešću osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima državne uprave u humanitarnim i drugim aktivnostima u inostranstvu;

odlučuje o visini sredstava za finansiranje potreba odbrane;

razmatra ostvarivanje Plana odbrane Republike Srbije;

nadzire rad službi bezbednosti;

13) vrši i druge poslove određene zakonom.

Član 10.

Kada Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane:

odluku o proglašenju ratnog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade;

mere odstupanja od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava u ratnom stanju zajedno utvrđuju predsednik Narodne skupštine, predsednik Republike i predsednik Vlade;

odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, pod istim uslovima kao i Narodna skupština;

mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava u vanrednom stanju može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike.

Predsednik Republike

Član 11.

Predsednik Republike, u skladu sa zakonom, komanduje Vojskom Srbije.

Predsednik Republike u oblasti odbrane naročito:

podnosi zajedno s Vladom Narodnoj skupštini predlog za proglašenje ratnog i vanrednog stanja;

daje saglasnost na nacrt Strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije;

usvaja Doktrinu Vojske Srbije, na osnovu predloga ministra odbrane;

naređuje sprovođenje Plana odbrane Republike Srbije;

utvrđuje osnove mirnodopske i ratne organizacije Vojske Srbije, na osnovu predloga ministra odbrane ;

usvaja Plan mobilizacije Vojske Srbije;

naređuje sprovođenje mera pripravnosti, opštu i delimičnu mobilizaciju;

usvaja Plan upotrebe Vojske Srbije i naređuje njenu upotrebu;

odlučuje, u skladu sa zakonom, o upućivanju pripadnika Vojske Srbije u multinacionalne operacije, na osnovu odluke Narodne skupštine;

donosi smernice za izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije ;

postavlja i razrešava načelnika Generalštaba Vojske Srbije, uz mišljenje ministra odbrane;

donosi pravila koja se odnose na upotrebu Vojske Srbije, kao i druga pravila kojima se uređuje unutrašnji red i pravila službe u Vojsci Srbije;

vrši i druge poslove određene zakonom.

Za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, predsednik Republike donosi:ukaze, direktive, naređenja, naredbe, smernice, odluke, pravila i druga akta.

Predsednik Republike obrazuje vojni kabinet za poslove iz svoje nadležnosti u oblasti odbrane.

Predsednik Republike svoja ovlašćenja u oblasti odbrane može preneti na ministra odbrane, osim odlučivanja o upotrebi Vojske Srbije, odlučivanja o postavljenjima, unapređenjima i razrešenjima oficira koja su u nadležnosti predsednika Republike na osnovu zakona i ovlašćenja za donošenje strategijsko-doktrinarnih i planskih dokumenata čije je donošenje u zakonskoj nadležnosti predsednika Republike.

Vlada

Član 12.

Vlada utvrđuje i vodi politiku odbrane, predlaže i izvršava zakone i opšta akta Narodne skupštine koja se odnose na odbranu.

Vlada u oblasti odbrane naročito:

podnosi Narodnoj skupštini zajedno s predsednikom Republike predlog za proglašenje ratnog i vanrednog stanja;

predlaže Narodnoj skupštini usvajanje Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategije odbrane Republike Srbije i Dugoročnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije;

usvaja Strategijski pregled odbrane Republike Srbije, na osnovu predloga ministra odbrane;

usvaja Plan odbrane Republike Srbije, osim Plana upotrebe Vojske Srbije i Plana mobilizacije Vojske Srbije;

predlaže Narodnoj skupštini donošenje zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije;

predlaže Narodnoj skupštini donošenje zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora iz oblasti odbrane i vojne saradnje;

propisuje uputstvo o metodologiji za izradu planova odbrane, na osnovu predloga ministra odbrane;

podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o stanju priprema za odbranu;

odobrava planove odbrane organa državne uprave i utvrđuje njihovu organizaciju za rad u ratnom i vanrednom stanju;

propisuje mere pripravnosti državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u slučaju ratnog ili vanrednog stanja;

predlaže predsedniku Republike sprovođenje mera pripravnosti i opštu i delimičnu mobilizaciju, osim mobilizacije Vojske Srbije;

odlučuje, u skladu sa zakonom, o upućivanju osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima državne uprave u humanitarne i druge aktivnosti u inostranstvo, na osnovu odluke Narodne skupštine;

odlučuje o određivanju pravnih lica koji su od značaja za odbranu Republike Srbije;

odlučuje o određivanju proizvoda i usluga od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije;

odlučuje o pravima i dužnostima organa u oblasti prostornog planiranja i izgradnji objekata od značaja za odbranu i Vojsku Srbije i vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu Republike Srbije;

odlučuje o osnivanju i ukidanju vojnoškolskih ustanova i o njihovom uključivanju u obrazovni i naučnoistraživački sistem Republike Srbije;

propisuje načela i kriterijume za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane, na osnovu predloga ministra odbrane;

propisuje kriterijume za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe odbrane i popune Vojske Srbije, na osnovu predloga ministra odbrane;

propisuje načela i kriterijume za organizaciju službi kriptozaštite u Republici Srbiji, na predlog Ministarstva odbrane;

propisuje način i postupak sprovođenja mobilizacije, osim mobilizacije Vojske Srbije, kao i način i postupak izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze u ratnom i vanrednom stanju, na predlog Ministarstva odbrane;

propisuje način, postupak i mere zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu, na predlog Ministarstva odbrane;

prati i usmerava istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme;

preduzima mere za stvaranje, upotrebu, korišćenje, obnavljanje i razmeštaj rezervi za potrebe odbrane i obezbeđuje sredstva za finansiranje posebnih zadataka u odbrani u slučaju ratnog i vanrednog stanja, na osnovu predloga resornih ministarstava;

odlučuje o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu, na osnovu predloga ministra odbrane;

propisuje organizaciju i rad službe osmatranja i obaveštavanja;

vrši i druge poslove određene zakonom.

Član 13.

U ratnom i vanrednom stanju, Vlada sprovodi odluke Narodne skupštine i predsednika Republike, koje se odnose na:

1) funkcionisanje državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika na teritoriji Republike Srbije;

2) prelazak državnih organa s mirnodopske na organizaciju utvrđenu za ratno i vanredno stanje i njihovo funkcionisanje prema planovima odbrane;

3) preduzimanje mera za izvršavanje međunarodnih obaveza u vezi s postupanjem s ratnim zarobljenicima, stranim državljanima i njihovom imovinom.

Ministarstvo odbrane

Član 14.

Ministarstvo odbrane, u okviru svog delokruga, predlaže i sprovodi politiku odbrane, izvršava zakone i međunarodne ugovore, opšta akta Narodne skupštine, Vlade i akta predsednika Republike iz oblasti odbrane.

Ministarstvo odbrane obavlja poslove, koji se odnose na:

procenu rizika i pretnji bezbednosti zemlje;

izradu nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategije odbrane Republike Srbije i Dugoročnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije i usvajanje dokumenta za njihovu razradu;

izradu predloga Doktrine Vojske Srbije;

izradu predloga Strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije;

izradu Srednjoročnog plana i programa razvoja sistema odbrane;

izradu predloga godišnjeg izveštaja Vlade o stanju priprema za odbranu, s kojim se saglasio predsednik Republike;

izradu nacrta zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije;

izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne saradnje;

izradu platformi za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne saradnje i njihovo izvršavanje;

planiranje i ostvarivanje međunarodne saradnje iz oblasti odbrane i vojne saradnje;

koordiniranje izrade nacrta Plana odbrane Republike Srbije, u skladu s uputstvom Vlade o metodologiji za izradu planova odbrane i predlaganje Vladi na usvajanje;

predlaganje uputstva o metodologiji za izradu planova odbrane;

utvrđivanje predloga planova odbrane drugih snaga sistema odbrane, koji su u vezi sa Planom upotrebe Vojske Srbije;

planiranje, pripremanje i kontrolu mobilizacije građana, državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju;

izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju;

izvršavanje vojne, radne i materijalne obaveze;

izvršavanje odluka predsednika Republike o upućivanju profesionalnih vojnih lica u multinacionalne operacije i odluka Vlade o upućivanju osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima državne uprave u humanitarne i druge operacije u inostranstvu;

planiranje i organizovanje civilno-vojnih odnosa u oblasti odbrane;

informativnu, kulturnu, muzejsku, arhivsku i versku delatnost i druge delatnosti, za potrebe odbrane;

sistem osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja za potrebe građana, državnih organa, javnih službi, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika;

planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera civilne zaštite, u skladu sa zakonom i propisima koji se odnose na civilnu zaštitu;

organizovanje, modernizaciju i unapređenje veza i kriptozaštite za potrebe Vojske Srbije i drugih državnih organa;

usklađivanje organizacije veza i informatičkih i telekomunikacionih sistema za potrebe odbrane;

uređenje i pripremu teritorije za potrebe odbrane;

istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme;

opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, postupke poverljivih nabavki i materijalno obezbeđivanje Vojske Srbije;

planiranje, upravljanje, kontrolu i sprovođenje obaveštajno-bezbednosnih poslova od značaja za odbranu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju službe bezbednosti i drugim propisima;

školovanje i usavršavanje za rad na poslovima odbrane i bezbednosti zemlje, planiranje, organizovanje i delatnost vojnog školstva;

razvoj obrazovnog sistema za potrebe odbrane i Vojske Srbije;

30) harmonizaciju sistema vojnog školstva sa sistemom srednjoškolskog, višeg i visokog obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji;

31) planiranje, programiranje i razvoj naučnoistraživačke i inventivne delatnosti od značaja za odbranu;

32) statusna i druga pitanja pripadnika Vojske Srbije;

33) donošenje akata o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije;

34) obrazovanje i ukidanje izaslanstava odbrane, u skladu s odlukom Vlade o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu;

planiranje, programiranje, budžetiranje i sprovođenje finansijskog plana za potrebe Ministarstva odbrane, u skladu sa zakonom;

planiranje, organizovanje, izvršenje i kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja;

planiranje, organizovanje, nadzor i izgradnju vojnih objekata, kao i investiciono održavanje objekata infrastrukture na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

pribavljanje i raspolaganje stambenim zgradama, stanovima, garažama i poslovnim prostorom za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

planiranje, organizovanje, donošenje pravila i propisa i kontrolu zaštite resursa odbrane, i to: zaštite od požara, bezbednosti na radu, zdravlja i zaštite životne sredine, u skladu sa zakonima kojima se uređuju te delatnosti;

40) saradnju s ostalim ministarstvima i drugim organima državne uprave, or- ganima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave u pripremanju i sprovođenju planova odbrane i izvršavanju zadataka u odbrani;

41) organizaciju, prenošenje i sprovođenje mera pripravnosti, mobilizacije i popune državnih organa, javnih službi, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika;

42) zajednički civilno-vojni sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem za po- trebe odbrane;

43) druge poslove određene zakonom.

Ministar odbrane u obavljanju poslova iz stava 2. ovog člana donosi:naređenja, naredbe, naloge, odluke, pravila, smernice, uputstva i propise i druga akta za koje je ovlašćen ovim zakonom i drugim zakonima.

Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike i donošenje akata po ovlašćenju predsednika Republike, ministar odbrane donosi: naređenja, naredbe, smernice, odluke, pravila i druga akta, i odgovoran je za njihovo izvršavanje.

Propisi iz stava 3. i 4. ovog člana objavljuju se u „Službenom vojnom listu“.

Generalštab VojskeSrbije

Član 15.

Generalštab Vojske Srbije je u sastavu Ministarstva odbrane i vrši poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i ovlašćenjima predsednika Republike i ministra odbrane.

Generalštab Vojske Srbije obavlja poslove koji se odnose na:

izradu funkcionalnih doktrina i drugih pravila za upotrebu Vojske Srbije;

izradu Plana upotrebe vojske Srbije;

izradu Plana mobilizacije Vojske Srbije;

izradu smernica za izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije;

pripremu akata o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije;

organizovanje mera pripravnosti na osnovu akata predsednika Republike ili ministra odbrane;

druge poslove određene zakonom i aktima predsednika Republike i ministra odbrane;

Inspekcijski poslovi u oblasti odbrane

Član16.

Ministarstvo odbrane obavlja inspekcijske poslove u vezi s izvršavanjem zakona u oblasti i od značaja za odbranu, propisa donetih na osnovu tih zakona, kao i planova i mera državnih organa i organizacija i Vojske Srbije, koji se odnose na:

pripreme za odbranu;

sprovođenje odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;

inspekcijski nadzor nad radom komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i organa i ustanova Ministarstva odbrane;

ostvarivanje i usklađivanje organizacija veza i kriptozaštite;

inspekciju operativne i funkcionalne sposobnosti komandi, jedinica i usta nova Vojske Srbije, po nalogu predsednika Republike;

6) radnopravni status profesionalnih pripadnika Vojske Srbije;

7)druge poslove određene zakonom ili na zahtev nadležnog organa.

Poslove iz stava 1. ovog člana vrši Inspektorat odbrane, u skladu s ovim zakonom i propisima koji se odnose na inspekcijski nadzor.

Član 17.

U vršenju inspekcijskih poslova iz člana 16. ovog zakona, inspektori i lica ovlašćena za inspekcijske poslove imaju pravo da:

vrše uvid u dokumenta koja se odnose na pripreme snaga odbrane za odbranu;

vrše proveru sprovođenja odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;

vrše vanrednu inspekciju operativne i funkcionalne sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, na osnovu odobrenja predsednika Republike;

nalože otklanjanje utvrđenih nedostataka u planovima odbrane ili u sprovođenju propisanih mera i radnji za izvršavanje zadataka iz Plana odbrane Republike Srbije i pojedinačnih planova;

nalože obustavu mera i radnji koje nisu u skladu sa zakonom i planovima odbrane do donošenja odluke nadležnog organa;

nalože komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i organima državne uprave i ostalim nosiocima planiranja da podnesu izveštaj o stanju svojih odbrambenih priprema;

nalože obustavljanje radnji kojima se direktno ugrožava ili dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi ili imovina do donošenja odluke nadležnog organa;

podnose predloge za pokretanje disciplinske, prekršajne, krivične ili druge odgovornosti protiv odgovornih lica, u skladu sa zakonom;

pružaju stručnu pomoć snagama odbrane čije pripreme kontrolišu i o utvrđenom stanju i preduzetim merama obaveste nadležne organe;

nalože otklanjanje utvrđene povrede zakona i drugih propisa kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

preduzimaju druge mere za koje su ovlašćeni zakonom i po nalogu nadležnih organa.

Subjekti kod kojih je izvršena kontrola dužni su da postupe po nalazima inspektora i lica ovlašćenih za inspekcijske poslove.

Član 18.

Ministar odbrane propisuje elemente, sadržaj i standarde za ocenu: stanja, operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije; rada organizacionih delova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; zaštite resursa odbrane i materijalno-finansijskog poslovanja komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i organizacionih delova Ministarstva odbrane, na osnovu zakona i smernica koje donosi predsednik Republike.

Inspektorat odbrane redovno izveštava predsednika Republike i ministra odbrane o utvrđenim nalazima.

Član19.

Poslove inspekcijskog nadzora Inspektorat odbrane obavlja u skladu sa zakonom i propisima koje donosi ministar odbrane.

Obaveštajno-bezbednosni poslovi od značaja za odbranu

Član 20.

Obaveštajno-bezbednosni poslovi od značaja za odbranu jesu:

obaveštajni poslovi u koje spadaju: obaveštajno-operativni i obaveštajno-izviđački poslovi;

bezbednosni poslovi u koje spadaju: opštebezbednosni, kontraobaveštajni i vojnopolicijski poslovi.

Nadležnosti, zadaci i poslovi organa za obavljanje obaveštajno-bezbednosnih poslova od značaja za odbranu, kao organa uprave u sastavu Ministarstva odbrane, određeni su zakonom kojim se uređuju službe bezbednosti i drugim propisima.

Upravljanje vazdušnim saobraćajem za potrebe odbrane

Član 21.

Zajednički civilno-vojni sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem za potrebe odbrane obuhvata:

upravljanje vazdušnim prostorom i organizovanje vazdušnog osmatranja i obaveštavanja u koordinaciji s drugim nadležnim organima i organizacijama;

organizovanje kontrole i zaštite vazdušnog prostora;

primenu bezbednosnih regulatornih zahteva;

učešće u pripremi nacionalnog programa bezbednosti vazdušnog saobraćaja;

organizovanje zaštite teritorije i sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem od terorističkog delovanja iz vazdušnog prostora;

modernizaciju sistema, opreme vojnih vazduhoplova i primenu međunarodnih standarda u odnosu na obuku pilota i način upravljanja vazduhoplovom radi povećanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja i efikasnog korišćenja vazdušnog prostora;

interoperabilnost u sistemima komunikacije, navigacije i izviđanja vazdušnog prostora;

odobravanje i nadzor aktivnosti na snimanju iz vazdušnog prostora;

sadržaj, način izrade i distribuciju vojnog vazduhoplovnog informativnog paketa;

izdavanje odobrenja za izgradnju vojnih vazduhoplovnih objekata i saglasnosti za izgradnju civilnih vazduhoplovnih objekata;

odobravanje korišćenja vojnih objekata za potrebe stranih vojnih vazduhoplova;

davanje saglasnosti nadležnom organu za prevoz opasnih materija, naoružanja i vojne opreme i robe dvostruke namene u vazduhoplovnom prostoru Republike Srbije;

organizovanje službe traganja i spasavanja vojnih vazduhoplova;

primenu međunarodnih vazduhoplovnih standarda i preporuka u civilno- vojnoj kooperaciji i koordinaciji;

organizovanje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem u ratnom i vanrednom stanju, saglasno Planu upotrebe Vojske Srbije;

predlaganje propisa i drugih dokumenata u skladu s propisima o vazdušnom saobraćaju;

obavljanje drugih poslova iz oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem za potrebe odbrane.

Međunarodna saradnja u oblasti odbrane i vojne saradnje

Član 22.

Ministarstvo odbrane obavlja poslove međunarodne saradnje u oblasti odbrane i vojne saradnje, u skladu sa zakonom i drugim propisima koji uređuju međunarodnu saradnju i zaključivanje međunarodnih ugovora.

U Ministarstvu odbrane vodi se evidencija potvrđenih međunarodnih ugovora iz oblasti odbrane i vojne saradnje, u skladu s uputstvom koje donosi ministar odbrane.

Član 23.

Diplomatsku funkciju u oblasti odbrane i Vojske Srbije vrše izaslanstva odbrane.

Odluku o obrazovanju i ukidanju izaslanstava odbrane donosi ministar odbrane.

Izaslanike odbrane postavlja i razrešava dužnosti ministar odbrane.

Uslove i postupak za izbor i upućivanje izaslanika odbrane i Vojske Srbije, organizaciju rada izaslanstava odbrane, način finansiranja i aktivnosti u inostranstvu uređuje ministar odbrane.

Glava III

PRAVA I DUŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

I OSTALIH ORGANA U OBLASTI ODBRANE

Ministarstva

Član 24.

Ministarstva, u okviru svog delokruga, izvršavaju zakone iz oblasti odbrane, propise za rad u ratnom i vanrednom stanju, opšta akta Narodne skupštine i Vlade, zadatke utvrđene Planom odbrane Republike Srbije i odgovaraju za postupanje pravnih lica koja su u njihovoj nadležnosti.

Ministarstva u oblasti odbrane:

izrađuju, na zahtev Ministarstva odbrane, akta i priloge za pripremu Plana odbrane Republike Srbije, u skladu s uputstvom o metodologiji izrade planova;

obezbeđuju planirane kapacitete i obavezne rezerve od značaja za odbranu, u skladu s odlukama i zahtevima Vlade;

prate stanje priprema za odbranu iz delokruga svojih nadležnosti i odgovaraju za njihovo sprovođenje;

sačinjavaju svoj plan odbrane i sprovode sopstvene pripreme za rad u ratnom i vanrednom stanju;

donose metodološka, stručna i tehnička uputstva priprema za odbranu pravnih lica iz delokruga svoje nadležnosti;

predlažu Vladi utvrđivanje obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika od značaja za odbranu iz delokruga svojih nadležnosti;

planiraju i sprovode mere civilne zaštite i spasavanja, određene zakonom i propisima o civilnoj zaštiti;

osposobljavaju zaposlene i preduzimaju mere neophodne za uspešno funkcionisanje privrednih i drugih delatnosti u ratnom i vanrednom stanju;

sprovode mere pripravnosti u vanrednom stanju i druge mere neophodne za prelaz na ratnu organizaciju;

obavljaju i druge poslove određene zakonom i Planom odbrane Republike Srbije.

Organi iz stava 1. ovog člana neposredno izvršavaju zadatke odbrane utvrđene planovima odbrane i odlukama nadležnih organa.

Član 25.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ima posebna prava i dužnosti u oblasti odbrane, koje se odnose na:

organizovanje, pripremanje i planiranje upotrebe Policije u ratnom i vanrednom stanju i za podršku Vojsci Srbije u odbrani Republike Srbije od vojnih i nevojnih izazova i pretnji iz nadležnosti Vojske Srbije;

utvrđivanje brojnog sastava i organizacije rada Policije u ratnom i vanrednom stanju;

pripremanje mera bezbednosti i zaštite objekata od značaja za odbranu, osim vojnih objekata u ratnom i vanrednom stanju;

vršenje vazdušnog osmatranja i javljanja pri obavljanju poslova obezbeđenja državne granice;

druge poslove određene zakonom.

Član 26.

U ratnom i vanrednom stanju, organi državne uprave izvršavaju zakone, druge propise i opšta akta Narodne skupštine i Vlade, koji se odnose na rad u ratnom i vanrednom stanju.

Drugi organi državne uprave odgovorni su za stanje priprema i funkcionisanje odbrane u oblastima za koje su obrazovani i za izvršavanje zadataka odbrane po nalogu nadležnih organa.

Član 27.

Organi državne uprave, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da iz svog delokruga Ministarstvu odbrane dostavljaju podatke od značaja za odbranu.

U izvršavanju poslova odbrane, organi državne uprave, organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave sarađuju u poslovima odbrane iz svog delokruga.

Ostali državni organi

Član 28.

Ostali državni organi (sudovi, tužilaštva i drugi) organizuju i sprovode pripreme za svoj rad u ratnom i vanrednom stanju i odgovorni su za efikasan rad i primenu propisa i zaštitu garantovanih prava i sloboda građana u ratnom i vanrednom stanju, i u tom cilju:

1) sarađuju s nadležnim ministarstvima u pripremanju i izradi elemenata Plana odbrane Republike Srbije iz svog delokruga;

2) planiraju i obezbeđuju sredstva i opremu za rad u ratnom i vanrednom stanju;

3) vrše i druge zadatke ili poslove iz oblasti odbrane utvrđene Planom odbrane Republike Srbije i opštim aktima Narodne skupštine i Vlade.

Organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave

Član 29.

Organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave, u okviru svog delokruga, odgovorni su za stanje priprema za odbranu, kao i za stanje priprema privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika preko kojih građani neposredno zadovoljavaju svoje potrebe ili se realizuju zadaci iz Plana odbrane Republike Srbije.

Autonomne pokrajine, opštine, gradovi i grad Beograd u okviru svojih nadležnosti u oblasti odbrane:

1) izrađuju svoje planove odbrane koji su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije;

2) preduzimaju mere za usklađivanje priprema za odbranu pravnih lica u delatnostima iz svoje nadležnosti s odbrambenim pripremama autonomne pokrajine i Planom odbrane Republike Srbije;

3) preduzimaju mere za funkcionisanje lokalne samouprave u ratnom i vanrednom stanju;

4) sprovode mere pripravnosti i preduzimaju druge mere potrebne za prelazak na organizaciju u ratnom i vanrednom stanju;

5) obavljaju i druge poslove određene zakonom.

U ratnom i vanrednom stanju, organi iz stava 1. ovog člana izvršavaju zakone, druge propise i opšta akta Narodne skupštine i Vlade, kao i propise donete iz nadležnosti organa autonomnih pokrajina i organa jedinica lokalne samouprave.

Glava IV

VOJSKA SRBIJE

Član30.

Vojska Srbije brani zemlju od oružanog ugrožavanja spolja i izvršava druge misije i zadatke, u skladu s Ustavom, zakonom i principima međunarodnog prava koji regulišu upotrebu sile.

Član 31.

Vojska Srbije je organizovana oružana snaga i nosilac oružanih operacija i svih drugih oblika oružanog suprotstavljanja, čija je nadležnost utvrđena Ustavom i zakonom.

Vojska Srbije objedinjava sve učesnike u oružanim operacijama i komanduje svim snagama koje izvode borbena dejstva u ratnom i vanrednom stanju na osnovu zakona, a u skladu s Doktrinom Vojske Srbije.

Doktrina Vojske Srbije zasniva se na Strategiji odbrane Republike Srbije.

Član 32.

Pripreme, organizacija, upotreba i obezbeđenje Vojske Srbije zasnivaju se na utvrđenim bezbednosnim interesima i potrebama odbrane.

Član 33.

Zabranjeno je svako paravojno organizovanje i udruživanje za izvršavanje zadataka u odbrani zemlje.

Zabranjena je upotreba Vojske Srbije u stranačke, ideološke i verske svrhe.

Član 34.

Razvoj, modernizacija, opremanje i naoružavanje Vojske Srbije, kao i naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti u oblasti odbrane usmerene su na izgradnju efikasne i profesionalne Vojske Srbije osposobljene za izvršavanje misija i zadataka.

Član 35.

Generalštab Vojske Srbije, komande jedinica, ustanova i drugih sastava Vojske Srbije, u skladu sa zakonom i planovima odbrane, organizuju se i pripremaju za odbranu i obezbeđuju jedinstvo njene organizacije, pripreme i dejstva.

Član 36.

Generalštab Vojske Srbije vrši redovnu kontrolu i ocenu operativnih i funkcionalnih sposobnosti potčinjenih komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, u skladu sa zakonom.

Generalštab Vojske Srbije obaveštava i izveštava predsednika Republike i ministra odbrane o radu i stanju u Vojsci Srbije.

Član 37.

Komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije organizuju se i pripremaju za izvršavanje zadataka u miru, ratnom i vanrednom stanju.

Član 38.

Komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije obavezne su da razvijaju operativne i funkcionalne sposobnosti, u skladu s dodeljenim misijama i zadacima.

Član39.

Ako su ugroženi granični pojas, granica i životi ljudi i materijalna dobra na tom području, na zajednički predlog ministra unutrašnjih poslova i ministra odbrane, a uz saglasnost predsednika Republike, Vlada obrazue policijske i vojne snage za izvršavanje zajedničkih zadataka.

U izvršavanju zadataka iz stava 1. ovog člana, policijske i vojne snage su potčinjene starešini Vojske Srbije koga ovlasti predsednik Republike, na zajednički predlog ministra unutrašnjih poslova i ministra odbrane.

Član 40.

U slučaju ugrožavanja mira i bezbednosti u svetu, pripadnici Vojske Srbije u skladu sa zakonom i odlukom Narodne skupštine, mogu biti upućeni u multinacionalne operacije van granica Republike Srbije.

Član 41.

U slučaju prirodnih i drugih nesreća većih razmera u kojima su na određenoj teritoriji ugroženi životi ljudi i njihova materijalna dobra, jedinice Vojske Srbije na zahtev organa nadležnih za zaštitu i spasavanje ljudi i materijalnih dobara, mogu se angažovati na pružanju pomoći stanovništvu, u skladu s posebnim zakonom.

Član 42.

Način popune Vojske Srbije reguliše se posebnim zakonom.

Član 43.

Pripravnost Vojske Srbije obuhvata preduzimanje mera povećanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti, koje su neophodne radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti od izazova, rizika i pretnji bezbednosti.

Predsednik Republike ili ministar odbrane , po ovlašćenju predsednika Republike, naređuje sprovođenje mera pripravnosti Vojske Srbije ili delova Vojske Srbije.

Načelnik Generalštaba, odnosno starešina nadležne komande Vojske Srbije, može na osnovu posebnog ovlašćenja predsednika Republike,u uslovima vanrednog stanja , narediti mere sprovođenja pripravnosti delova Vojske Srbije radi sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica koje mogu nastati nevojnim pretnjama bezbednosti.

Član 44.

Upravljanje resursima odbrane neophodnim za logističku podršku Vojske Srbije realizuje se u okviru sistema planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja finansiranja odbrane.

Ministar odbrane uređuje materijalno-finansijsko poslovanje Vojske Srbije i kontrolu troškova Vojske Srbije, u skladu sa propisima kojima se reguliše materijalno-finansijsko poslovanje i kontrola za budžetske korisnike.

Član 45.

Logistička podrška Vojske Srbije realizuje se u funkciji zadovoljenja njenih potreba u sledećim delatnostima:

proizvodnji, modernizaciji i održavanju naoružanja i vojne opreme;

snabdevanju naoružanjem i vojnom opremom i drugim sredstvima;

opštim logističkim potrebama;

planiranju, izgradnji i održavanju objekata infrastrukture;

transportu ljudi i sredstava;

zdravstvenoj i drugoj zaštiti (ako nije u nadležnosti drugog organa).

Delatnosti u oblasti logističke podrške uređuju se podzakonskim propisima.

Član 46.

Nabavku naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Srbije vrši Ministarstvo odbrane, na osnovu zakona i potvrđenih međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma o prometu naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene.

Ministarstvo odbrane sarađuje s drugim ministarstvima i organima državne uprave u sprovođenju logističke podrške Vojske Srbije u okviru njihovih nadležnosti.

Glava V

PRAVA I DUŽNOSTI GRAĐANA U OBLASTI ODBRANE

Član 47.

Građani u odbrani zemlje imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i učestvuju u civilnoj zaštiti, u skladu sa zakonom, odlukama nadležnih organa i planovima odbrane.

Građani koji imaju osnovni raspored iz stava 1. ovog člana mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, prema odluci nadležnih organa.

Vojna obaveza

Član 48.

Vojna obaveza je pravo i dužnost građana da se pripremaju i osposobljavaju za učešće u odbrani.

Vojnu obavezu građani izvršavaju pod uslovima i na način koji su propisani posebnim zakonom.

Vojnom obvezniku koji iz verskih, moralnih ili drugih opravdanih razloga savesti želi vojnu obavezu da zameni civilnom službom, omogućiće se služenje u civilnoj službi, pod uslovima i na način propisan posebnim zakonom .

Član 49.

Ministarstvo odbrane obezbeđuje sprovođenje vojne obaveze, u skladu sa zakonom i propisima o vojnoj obavezi.

Radna obaveza

Član 50.

Radna obaveza uvodi se u ratnom i vanrednom stanju u državnim organima, organima autonomnih pokrajina, organima jedinica lokalne samouprave, privrednim društvima, drugim pravnim licima, kao i preduzetnicima.

Radna obaveza, sastoji se u izvršavanju poslova i zadataka odbrane, u skladu s Planom odbrane Republike Srbije.

Član 51.

Radnoj obavezi podležu svi za rad sposobni građani koji su navršili 18 godina života do 65 godina (muškarci), odnosno do 60 godina (žene), a nisu raspoređeni na službu u Vojsci Srbije.

Pripadnici organa unutrašnjih poslova radnu obavezu izvršavaju u tom organu.

Za potrebe izvršavanja obaveze iz stava 1. ovog člana, vodi se evidencija koju utvrđuje ministar odbrane.

Član 52.

U slučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja, lica koja su u radnom odnosu dužna su da nastave obavljanje poslova na svom radnom mestu, ako nisu pozvana na službu u Vojsci Srbije ili raspoređena na druge poslove i zadatke, u skladu sa zakonom.

Lica iz stava 1. ovog člana koja budu raspoređena na druge zadatke i poslove ili u druga pravna lica, dužna su da postupe prema dostavljenom rasporedu.

Za vreme vršenja radne obaveze, lica iz stava 2. ovog člana angažovana u državnom organu, pravnim licima i Vojsci Srbije imaju pravo na naknadu po osnovu radnog angažovanja, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima su regulisani radni odnosi.

Član 53.

Obveznicima radne obaveze raspored se određuje u mestu rada ili prebivalištu.

U slučaju da na teritoriji mesta ne postoji dovoljan broj lica osposobljenih za vršenje određenih vrsta poslova, za izvršavanje tih poslova mogu se pozvati lica iz mesta koja teritorijalno pripadaju istoj opštini, odnosno gradu.

U slučaju da se merama iz st. 1. i 2. ovog člana ne može obezbediti dovoljan broj lica za izvršenje određenih poslova, mogu se pozvati lica iz mesta koja teritorijalno pripadaju drugoj opštini, odnosno gradu.

Državni organi, privredna društva, druga pravna lica u koje se raspoređuju obveznici radne obaveze, kao i preduzetnici obezbeđuju uslove i sredstva za izvršavanje radne obaveze.

Član 54.

Sposobnost građana za izvršavanje radne obaveze na lični zahtev ili na zahtev nadležnog organa, utvrđuje se u zdravstvenim ustanovama, u skladu s propisima o opštoj i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Član 55.

Radna obaveza ne može se utvrditi roditelju koji samostalno vrši roditeljsko pravo nad detetom koje nije navršilo 15. godinu života ili nad maloletnim detetom sa smetnjama u razvoju ili nad punoletnim detetom nad kojim je produženo roditeljsko pravo samo jednom roditelju.

Radna obaveza ne može se utvrditi roditelju deteta koje nije navršilo 15. godinu života, roditelju maloletnog deteta sa smetnjama u razvoju ili roditelju punoletnog deteta nad kojim je produženo roditeljsko pravo, ako roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, a drugi roditelj je angažovan na poslovima odbrane.

Odredbe stava 1. ovog člana lodnose se i na staratelja i hranitelja maloletnog deteta, odnosno punoletnog lica lišenog poslovne sposobnosti.

Radna obaveza ne može se utvrditi ni :

supružniku ili vanbračnom partneru ili drugom odraslom članu porodičnog staratelja ili hranitelja deteta koje nije navršilo 15. godinu života ili maloletnog deteta sa smetnjama u razvoju, ako je staratelj ili hranitelj angažovan na poslovima odbrane;

ženi za vreme trudnoće;

licu čiji je supružnik ili vanbračni partner korisnik tuđe nege i pomoći;

licu nesposobnom za rad.

Član 56.

O organizovanju i izvršavanju utvrđene radne obaveze na teritoriji autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda, staraju se organi uprave i pravna lica u delatnostima iz nadležnosti tih organa, u skladu sa zakonom.

Vlada donosi propise o načinu organizovanja i izvršavanja radne obaveze.

Materijalna obaveza

Član 57.

U ratnom i vanrednom stanju, građanima se može utvrditi materijalna obaveza u skladu sa zakonom i propisima, koji se odnose na ratno i vanredno stanje.

Materijalnu obavezu za potrebe odbrane zemlje izvršavaju vlasnici stvari.

Član 58.

Stvari i materijalna dobra za potrebe odbrane zemlje raspoređuju se prema ratnom rasporedu za potrebe Vojske Srbije, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica, u skladu s propisima o kriterijumima za raspoređivanje građana i normativima stvari za potrebe popune Vojske Srbije i druge potrebe odbrane zemlje.

Član 59.

Stvari i materijalna dobra za potrebe odbrane zemlje, postupak i način njihovog evidentiranja, naknada za korišćenje tih sredstava i druga pitanja od značaja za izvršavanje materijalne obaveze, uređuju se posebnim zakonom i propisima za njihovo izvršenje.

Postupak za ostvarivanje prava i dužnosti građana

u oblasti odbrane

Član 60.

Građani kojima je utvrđena vojna, radna ili materijalna obaveza odnosno obaveza učešća u civilnoj zaštiti, dužni su da postupaju po nalozima nadležnih organa.

Član 61.

Postupak i način za izvršavanje vojne, radne, odnosno materijalne obaveze građana i pravnih lica uređuje Vlada , na osnovu posebnog zakona.

Glava VI

PRAVA I DUŽNOSTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA U OBLASTI ODBRANE

Član 62.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici u obavljanju svojih delatnosti, dužni su da vrše i poslove odbrane zemlje, koji se odnose na planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljavanje za rad u slučaju ratnog i vanrednog stanja i odgovorni su za obezbeđivanje obima proizvodnje i vršenje usluga u delatnostima za koje su registrovani, na nivou utvrđenom planovima odbrane i odlukama nadležnih organa.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, organizacije, službe i drugi subjekti koji se u okviru svoje delatnosti bave poslovima osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja, zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara, nastavljaju sa svojom delatnošću u ratnom i vanrednom stanju, u skladu s Planom odbrane Republike Srbije.

Član 63.

Odredbe ovog zakona o materijalnoj obavezi građana odnose se i na obaveze pravnih lica i preduzetnika.

Proizvodi i usluge od posebnog interesa za odbranu

Član 64.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da u miru planiraju mere za rad u ratnom i vanrednom stanju kojima se obezbeđuje vršenje proizvodne, odnosno uslužne delatnosti, u skladu s potrebama utvrđenim Planom odbrane Republike Srbije.

Član 65.

Na osnovu odluke Vlade, nadležni organi državne uprave mogu zahtevati od privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika da u vršenju delatnosti obezbede prioritetnu proizvodnju, snabdevanje proizvodima ili pružanje usluga od značaja za odbranu zemlje.

Međusobna prava i obaveze organa državne uprave i privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika u vezi s proizvodnjom i snabdevanjem proizvodima ili pružanjem usluga iz stava 1. ovog člana uređuju se posebnim ugovorom.

Član 66.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici iz člana 65. stav 2. ovog Zakona , ne mogu menjati namenu proizvodno-tehnoloških celina koje služe za proizvodnju ili vršenje usluga od posebnog značaja, bez saglasnosti nadležnog organa državne uprave.

Na predlog Ministarstva odbrane, Vlada osniva javna preduzeća u delatnostima iz stava 1. ovog člana, radi zadovoljavanja potreba u oblasti odbrane.

Objekti od posebnog značaja za odbranu

Član 67.

Objektima od posebnog značaja za odbranu zemlje smatraju se: veliki tehničko-tehnološki sistemi, objekti u kojima se proizvode, skladište ili čuvaju predmeti ili vrše usluge za potrebe odbrane, objekti u kojima su smešteni državni organi i pravna lica od posebnog značaja za odbranu zemlje, kao i određeni infrastrukturni objekti.

Objekte ili delove objekata iz stava 1. ovog člana, kao i mere njihove zaštite određuje Vlada posebnim propisom, na predlog Ministarstva odbrane.

Posebne obaveze u izgradnji objekata

Član 68.

Pri projektovanju, izgradnji i rekonstrukciji investicionih objekata od značaja za odbranu zemlje i izradi prostornih i urbanističkih planova, pravna i fizička lica – investitori, dužni su da se pridržavaju posebnih uslova i zahteva u pogledu potreba odbrane zemlje.

Pri projektovanju i izgradnji objekata od značaja za odbranu, a posebno javnih skloništa, investitori su dužni da poštuju standarde pristupačnosti tih objekata za osobe sa invaliditetom, decu i stare osobe.

Obaveze pri projektovanju, izgradnji i rekonstrukciji skloništa propisane su posebnim zakonom.

Privredna društva, druga pravna i fizička lica koja su ovlašćena za pripremanje i izvršavanje prostornih i urbanističkih planova, kao i organi koji te planove donose dužni su da u pogledu potreba odbrane zemlje i zaštite od ratnih razaranja postupaju u skladu s propisanim merama i zahtevima Ministarstva odbrane.

Član 69.

Pumpne stanice, skladišta i drugi objekti za smeštaj zapaljivih tečnosti i gasa i skladišta i objekti za smeštaj eksplozivnih materija, mogu da se grade samo na udaljenosti neophodnoj da se u slučaju požara ili eksplozije takvih materija ne dovede u pitanje bezbednost građana, namenska upotreba vojnih i drugih objekata, instalacija i uređaja koji su namenjeni potrebama odbrane.

Pre izdavanja odobrenja za izgradnju i rekonstrukciju objekata i postrojenja koji se nalaze u blizini objekata, instalacija i uređaja koji su namenjeni potrebama odbrane i od posebnog su značaja za odbranu, organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju dužan je da pribavi saglasnost Ministarstva odbrane.

Član 70.

Pri izboru, izgradnji i razvoju velikih tehničkih sistema u oblasti telekomunikacija, informatike, saobraćaja, elektroenergetike, vodosnabdevanja i drugim oblastima od značaja za odbranu zemlje, kao i pri nabavkama tehničkih sredstava značajnih za njihovo funkcionisanje, investitori su dužni da ih usklade s potrebama odbrane zemlje i da o tim programima razvoja obaveste Ministarstvo odbrane.

Investitor, odnosno vlasnik je dužan da po zahtevu Ministarstva odbrane sisteme iz stava 1. ovog člana uskladi s potrebama odbrane zemlje.

Vlada određuje sisteme i tehnička sredstva iz stava 1. ovog člana i propisuje postupak obaveštavanja o izboru, izgradnji i razvoju tih sistema, nabavkama tehničkih sredstava i postavljanju zahteva iz stava 2. ovog člana.

Naučnoistraživački rad od značaja za odbranu

Član 71.

Ministarstvo odbrane i organ državne uprave nadležan za nauku uređuju naučnoistraživačke oblasti od značaja za odbranu, bezbednost i opšti interes Republike Srbije, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast naučnoistraživačke delatnosti.

Pravna lica koja se bave naučnoistraživačkim radom i razvojem iz stava 1. ovog člana , dužna su da rezultate tih istraživanja dostave i Ministarstvu odbrane.

Podatke iz stava 2. ovog člana Ministarstvo odbrane može da koristi isključivo za potrebe odbrane zemlje i da u tu svrhu odobri njihovo korišćenje.

Postupak za ostvarivanje moralnih i imovinskih prava nosilaca prava intelektualne svojine od značaja za odbranu uređuje ministar odbrane, u skladu s propisima o intelektualnoj svojini.

Standardizacija i tipizacija od značaja za odbranu

Član 72.

Prilikom standardizacije i tipizacije proizvoda i usluga, objekata i uređaja od posebnog značaja za odbranu zemlje, organ nadležan za standardizaciju i tipizaciju dužan je da ih prilagodi potrebama odbrane zemlje i da o tome pribavi saglasnost Ministarstva odbrane.

Uvoz i izvoz proizvoda i uređaja iz stava 1. ovog člana odobrava Vlada.

Obaveze posebnih pravnih lica u odbrani

Član 73.

Pravna lica u oblasti drumskog, železničkog, vazdušnog i saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima i poštansko-telegrafsko-telefonskog saobraćaja i drugi nosioci sistema veza, dužni su da za vreme ratnog ili vanrednog stanja, kao i pri mobilizaciji Vojske Srbije, prvenstveno vrše usluge koje utvrdi Ministarstvo odbrane.

Za usluge iz stava 1. ovog člana, pravnim licima pripada naknada stvarnih troškova.

Vlada donosi propise o vrstama usluga, utvrđivanju visine naknade stvarnih troškova i načinu njihovog plaćanja.

Član 74.

Pravna lica koja upravljaju šumama s posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje, dužna su da pri donošenju osnova gazdovanja šumama ispunjavaju zahteve koje im postavi Ministarstvo odbrane ili drugi organ koji šumu koristi za potrebe odbrane zemlje.

Vlada određuje šume s posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje.

Član 75.

Pravna lica u oblasti javnog informisanja, elektronskih i štampanih medija, u okviru svoje redovne delatnosti, imaju obavezu da blagovremeno i istinito informišu građane u ratnom ili vanrednom stanju, u skladu sa zakonom i propisima o javnom informisanju.

Ministarstvo odbrane i državni organi dužni su da javnosti učine dostupnim sve informacije i podatke iz oblasti odbrane od javnog značaja, u skladu za zakonom i propisima o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana dužna su da prenose hitna saopštenja državnih organa koja se odnose na odbranu.

Udruženja građana

Član 76.

Udruženja građana mogu programe svog rada zasnivati na aktivnostima u oblastima od značaja za odbranu.

Vlada i Ministarstvo odbrane mogu, na osnovu prethodno utvrđenih kriterijuma, učestvovati u finansiranju projekata i aktivnosti u oblastima od značaja za odbranu.

Kriterijume i postupak dodele sredstava iz stava 2. ovog člana propisuje Vlada, na predlog Ministarstva odbrane.

Glava VII

Član 77.

Civilna zaštita se organizuje, priprema i sprovodi kao sistem zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara od elementarnih nepogoda, tehničko–tehnoloških nesreća i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća, a u skladu s važećim propisima, načelima i zahtevima Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije i drugim pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kao i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Civilna zaštita u ratnom i vanrednom stanju organizuje se i funkcioniše kao deo sistema odbrane.

Član 78.

Sistem civilne zaštite čine : lična i uzajamna zaštita, mere i zadaci civilne zaštite, organi upravljanja i rukovođenja civilnom zaštitom, pravna lica opremljena i osposobljena za zaštitu i spasavanje, jedinice civilne zaštite i sistem osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja.

Nadležnosti državnih organa u zaštiti od elementarnih nepogoda, tehničkotehnoloških nesreća i katastrofa mogu se urediti na poseban način zakonom kojim se uređuje oblast zaštite i spasavanja.

Elementi sistema civilne zaštite, kao i nadležnost i unutrašnje uređenje posebne organizacije za vođenje poslova zaštite i spasavanja, propisuju se posebnim zakonom.

Član 79.

Radi osmatranja, ranog upozoravanja i uzbunjivanja građana, nadležnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u zoni ugroženosti i snaga zaštite i spasavanja, kao i otkrivanja i praćenja svih vrsta opasnosti, koje mogu ugroziti zdravlje i život ljudi, životnu sredinu , materijalna, kulturna i druga dobra, organizuje se sistem osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja.

Član 80.

Prava i dužnosti građana u vezi s njihovim učešćem u zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara i životne sredine i mere i aktivnosti koje preduzimaju organi civilne zaštite, uređuju se zakonom.

Glava VIII

POSEBNI POSTUPCI I MERE

Pripreme planova odbrane

Član 81.

Pripreme za odbranu u Republici Srbiji se organizuju, planiraju i sprovode radi izvršavanja zadataka i efikasnog i jedinstvenog delovanja snaga odbrane.

Planom odbrane Republike Srbije utvrđuju se zadaci svih subjekata odbrane, u pogledu organizacije snaga, sredstava, mera i postupaka za rad državnih organa i upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju.

Planom odbrane Republike Srbije utvrđuju se: mere pripravnosti; upotreba Vojske Srbije; zadaci i mere za mobilizaciju; funkcionisanje civilne zaštite, osmatranja i obaveštavanja i veze rukovođenja; organizacija državnih organa i njihovo funkcionisanje; zadaci i obaveze pravnih lica i preduzetnika za vršenje proizvodnje i usluga i druge mere i aktivnosti od interesa za odbranu Republike Srbije u ratnom i vanrednom stanju.

Plan odbrane Republike Srbije priprema Ministarstvo odbrane i predlaže Vladi, osim priloga za oblasti koje pripremaju organi državne uprave u čijem su delokrugu ovi poslovi.

Priloge Plana odbrane Republike Srbije za državne organe i organe državne uprave, organe autonomnih pokrajina, organe jedinica lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica od značaja za odbranu Republike, pripremaju organi iz stava 4. ovog člana.

Plan mobilizacije Vojske Srbije i Plan upotrebe Vojske Srbije izrađuje Generalštab Vojske Srbije, a predsedniku Republike predlaže ministar odbrane.

Način i postupak izvršavanja obaveze planiranja iz stava 1. ovog člana i organizovanja priprema za odbranu uređuje Vlada.

Član 82.

Pravna lica od značaja za odbranu Republike Srbije i pravna lica kojima se postavljaju zadaci i obaveze za vršenje proizvodnje i usluga u slučaju ratnog ili vanrednog stanja planiraju: mere kojima obezbeđuju vršenje te proizvodnje i usluga, snabdevanje sirovinama, repromaterijalom, energijom i drugim potrebama u skladu s Planom odbrane Republike Srbije, odnosno s posebnim zadacima i obavezama; potreban broj radnika za vršenje proizvodnje i usluga; zaštitu radnika i materijalnih i drugih dobara, kao i druge mere.

Pravna lica i službe opremljene i osposobljene za zaštitu i spasavanje i pravna lica koja imaju posebne obaveze u oblasti osmatranja i obaveštavanja i druge obaveze utvrđene zakonom i drugim aktima nadležnih organa Republike, pored planiranja mera iz stava 1. ovog člana za ostvarivanje svojih obaveza u ratnom i vanrednom stanju, izrađuju posebne planove kojima obezbeđuju izvršavanje svojih obaveza u slučaju elementarnih i drugih većih nepogoda u miru.

Mere iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje rukovodilac pravnog lica.

Član 83.

Autonomne pokrajine, opštine, gradovi i grad Beograd u miru planiraju mere za ostvarivanje svojih funkcija u ratnom i vanrednom stanju, kojima razrađuju izvršenje zadataka i obaveza odbrane koji su im propisani zakonom i proizilaze iz Plana odbrane Republike Srbije u vezi sa zaštitom i spasavanjem ljudi i materijalnih dobara na svojoj teritoriji i utvrđuju obaveze pravnih lica iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i svojim statutom.

Član 84.

Pravna lica čija je osnovna privredna ili društvena delatnost u funkciji unapređenja operativnih sposobnosti snaga odbrane, izrađuju planove razvoja koji su saglasni Dugoročnom planu razvoja sistema odbrane Republike Srbije.

Izvodi iz planova iz stava 1. ovog člana su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije.

Vlada određuje pravna lica iz stava 1. ovog člana koja izrađuju svoje planove razvoja odbrane.

Član 85.

Planovi razvoja i planovi odbrane moraju biti usklađeni.

Subjekti planiranja odbrane dužni su da usklađuju planove odbrane, u skladu s nastalim promenama i potrebama.

Član86.

Ministarstvo odbrane i organi državne uprave u skladu sa svojim nadležnostima u oblasti odbrane, dužni su da prate sprovođenje priprema za odbranu u sistemu odbrane i da o tome jednom godišnje podnesu izveštaj Vladi.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana organi državne uprave dostavljaju Vladi preko Ministarstva odbrane.

Ministar odbrane najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj predsedniku Republike i Vladi o stanju operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za izvršavanje dodeljenih misija i zadataka.

Vlada najmanje jednom godišnje izveštava Narodnu skupštinu o stanju priprema za odbranu u Republici.

Predlog za proglašenje ratnog ili vanrednog stanja

Član 87.

Kada Narodna skupština na osnovu zajedničkog predloga predsednika Republike i Vlade utvrdi da su ispunjeni uslovi, donosi odluku o proglašenju ratnog ili vanrednog stanja.

Član 88.

Zajednički predlog za proglašenje ratnog ili vanrednog stanja utvrđuje se na osnovu procene rizika i pretnji po bezbednost Republike i njenih građana.

Procena iz stava 1. ovog člana koju ministar odbrane istovremeno dostavlja predsedniku Republike i predsedniku Vlade, sadrži ocenu ugroženosti i posledice koje su usled toga nastupile ili mogu nastupiti.

Proglašenje vanrednog stanja može se predložiti i na delu teritorije Republike Srbije.

Odluka o proglašenju ratnog ili vanrednog stanja

Član 89.

Odluka o proglašenju ratnog ili vanrednog stanja objavljuje se u skladu sa zakonom i istovremeno dostavlja predsedniku Republike i Vladi.

Odlukom o proglašenju vanrednog stanja utvrđuje se područje Republike Srbije na kojem se proglašava vanredno stanje, ako se ono proglašava na delu ugrožene teritorije Republike Srbije.

Sprovođenje planova odbrane u ratnom i vanrednom stanju

Član 90.

Posle donošenja odluke Narodne skupštine o proglašenju ratnog ili vanrednog stanja, predsednik Republike naređuje sprovođenje Plana odbrane Republike Srbije.

Član 91.

U ratnom i vanrednom stanju može se narediti odstupanje od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava samo u meri i obimu koje propiše Narodna skupština.

Predsednik Republike može narediti i druge mere za koje je ovlašćen zakonom.

Član 92.

Po izdavanju naređenja predsednika Republike o sprovođenju Plana odbrane Republike Srbije:

građani, državni organi, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici postupaju u skladu s obavezama utvrđenim planovima mobilizacije na izvršavanju zadataka odbrane i odlukama Narodne skupštine i Vlade;

državni organi, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici preduzimaju mere i radnje za rad i vršenje svojih delatnosti u uslovima ratnog ili vanrednog stanja;

Vojska Srbije postupa u skladu s Planom mobilizacije Vojske, Planom upotrebe Vojske i odlukama predsednika Republike.

Odluka o ukidanju ratnog ili vanrednog stanja

Član 93.

Kada prestanu uslovi zbog kojih je proglašeno ratno ili vanredno stanje, predsednik Republike i predsednik Vlade podnose Narodnoj skupštini predlog za donošenje odluke o ukidanju ratnog ili vanrednog stanja.

Donošenjem odluke iz stava 1. ovog člana prestaju da važe i naredbe i druga akta za preduzimanje naloženih mera.

Naredbe i druga akta iz stava 2. ovog člana predsednik Republike može staviti van snage i pre donošenja odluke o ukidanju ratnog ili vanrednog stanja.

Mere pripravnosti i mobilizacije

Član 94.

Radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju bezbednost Republike Srbije i njenih građana, predsednik Republike naređuje mere pripravnosti i mobilizaciju.

Vlada naređuje preduzimanje mera i radnji potrebnih za izvršavanje obaveza Republike Srbije preuzetim članstvom u Ujedinjenim nacijama i potvrđenim međunarodnim ugovorima u oblasti odbrane.

Član 95.

U slučaju napada na zemlju, svi građani u zemlji i inostranstvu, komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije i predstavnici državnih organa i pravnih lica dužni su da odmah po saznanju, ne čekajući poziv ili naređenje, postupe po svom utvrđenom rasporedu i obavezama utvrđenim Planom odbrane Republike Srbije.

Član 96.

Na teritoriji na kojoj je proglašeno vanredno stanje, svi subjekti odbrane dužni su da za vreme vanrednog stanja preduzimaju mere iz okvira svojih nadležnosti, u skladu s naredbama i drugim aktima predsednika Republike, Vlade i drugih nadležnih organa.

Član 97.

Mobilizacijom subjekti sistema odbrane iz mirnodopske organizacije i stanja prelaze na ratnu organizaciju i uslove rada kao odgovor na izazove, rizike i pretnje bezbednosti zemlje.

Mobilizacija po obimu može biti opšta ili delimična, a saopštava se javnim oglašavanjem ili pojedinačnim pozivom.

Član 98.

Opšta mobilizacija obuhvata sve subjekte sistema odbrane kojima su definisane obaveze u odbrani i čija se ratna organizacija razlikuje od mirnodopske, kao i materijalna sredstva potrebna za odbranu zemlje.

Član 99.

Delimična mobilizacija obuhvata potreban deo subjekata odbrane čija se ratna organizacija razlikuje od mirnodopske, kao i materijalna sredstva potrebna za adekvatan odgovor na izazove, rizike i pretnje.

Mobilizacija se sprovodi po Planu odbrane Republike Srbije.

Član 100.

Delimična mobilizacija subjekata sistema odbrane i materijalnih sredstava za potrebe odbrane zemlje može se narediti radi provere spremnosti za izvršenje mobilizacije, u okviru planiranih vežbi i kontrole organizovanja priprema za odbranu.

Mobilizaciju iz stava 1. ovog člana za građane, državne organe, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, kao i za materijalna sredstva naređuje predsednik Vlade, a za komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije i vojne obveznike raspoređene u Vojsci Srbije – starešine na komandnim dužnostima u Vojsci Srbije koje ovlasti predsednik Republike.

Član 101.

Sprovođenje mobilizacije Vlada uređuje posebnim propisom.

Mere zaštite tajnih podataka

Član 102.

Tajni podaci koji se odnose na sistem odbrane, označeni kao podaci od interesa za nacionalnu bezbednost i sistem odbrane (prema odredbama posebnog zakona), štite se u skladu sa zakonom.

Glava IX

FINANSIRANjE ODBRANE

Član 103.

Republika Srbija iz budžeta finansira zadatke i obaveze u oblasti odbrane i zadatke koje postavlja privrednim društvima, drugim pravnim licima, kao i preduzetnicima u delu koji prevazilazi obim njihovih priprema.

Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave iz sopstvenog budžeta finansiraju zadatke odbrane koji su utvrđeni kao njihova prava i obaveze.

Privredna društva, druga pravna lica, kao i preduzetnici iz sopstvenih izvora finansiraju zadatke odbrane koji su utvrđeni kao njihova prava i obaveze.

Sredstva za rad Ministarstva odbrane i VojskeSrbije

Član 104.

Sredstva za funkcionisanje Vojske Srbije obezbeđuje Ministarstvo odbrane u okviru budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo odbrane može da ostvaruje dopunska sredstva pružanjem usluga u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Ministar odbrane posebnim propisom uređuje materijalno-finansijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u skladu sa propisima kojima se reguliše materijalno-finansijsko poslovanje budžetskih korisnika.

Sredstva za posebne namene

Član 105.

Nepokretnim stvarima za posebne namene smatraju se: zemljište, zgrade, podzemni i nadzemni objekti s pratećom infrastrukturom, koji se u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije koriste za vojne potrebe, kao i druge nepokretne stvari koje se nalaze u vojnom krugu.

Nepokretnosti iz stava 1. ovog člana su u svojini Republike Srbije.

Način korišćenja, upravljanja, održavanja i evidencije nepokretnih stvari iz stava 1. ovog člana propisuje ministar odbrane.

Pristup nepokretnim stvarima za posebne namene, van slučajeva njihovog redovnog korišćenja, dozvoljen je samo po prethodno pribavljenom odobrenju ministra odbrane.

Član 106.

Pokretnim stvarima za posebne namene smatraju se: naoružanje i vojna oprema; prevozna sredstva (vazduhoplovi, plovni objekti, šinska vozila, motorna vozila i dr.), koja se koriste za službene potrebe; oprema i potrošni materijal (računarski sistemi, reprografska i birotehnička oprema, sredstva veze i laboratorijska oprema), koje Ministarstvo odbrane koristi za vojne potrebe.

O pribavljanju i raspolaganju pokretnim stvarima iz stava 1. ovog člana, pod uslovima propisanim Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije, odlučuje ministar odbrane.

Vrste pokretnih stvari iz stava 1. ovog člana, način korišćenja, upravljanja i održavanja i rokove za njihovu upotrebu i čuvanje propisuje ministar odbrane.

Sredstva za razvojne potrebe

Član 107.

Za potrebe razvoja, modernizacije naoružanja i vojne opreme i jačanja odbrambene moći, Republika Srbija može da osniva budžetske fondove za razvoj kapaciteta i proizvodnih programa odbrambene industrije.

Za potrebe obezbeđivanja sredstava za finansiranje stambenih potreba pripadnika Vojske Srbije može se osnovati budžetski fond.

Fondovi iz stava 1. i 2. ovog člana osnivaju se na neodređeno i određeno vreme na osnovu posebnog zakona.

Glava X

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST ZAPOSLENIH U

MINISTARSTVU ODBRANE

Član108.

Poslove državne uprave u Ministarstvu odbrane obavljaju državni službenici, nameštenici i profesionalna vojna lica, koja su zaposlena u Ministarstvu odbrane.

Načela za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane uređuje Vlada uredbom.

Član 109.

Sastavni deo Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu odbrane su prilozi koji sadrže sistematizovana radna mesta profesionalnih pripadnika Vojske Srbije zaposlenih u Ministarstvu odbrane i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama u kojima se ne obavljaju poslovi iz nadležnosti Ministarstva odbrane, a koji su funkcionalno i organizaciono vezani za Ministarstvo odbrane.

Član 110.

Radni odnos u Ministarstvu odbrane može zasnovati lice koje, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, mora da ispunjava i posebne uslove propisane za profesionalna vojna lica, koje uređuje ministar odbrane.

Profesionalno vojno lice kome je prestala služba u Vojsci Srbije po potrebi službe, neposrednim prijemom može se primiti u Ministarstvo odbrane u svojstvu državnog službenika, odnosno nameštenika na upražnjeno radno mesto.

Član 111.

Zbog posebnih uslova rada, težine i prirode zadataka i poslova, zaposlenim, postavljenim i imenovanim licima i licima na položaju u Ministarstvu odbrane Vlada, na predlog ministra odbrane, posebnim aktom može uvećati plate do 20 % u odnosu na plate zaposlenih, postavljenih i imenovanih lica i lica na položaju u drugim ministarstvima.

Glava XI

KAZNENE ODREDBE

Član 112.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 250.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

ako ne postupi po nalogu ovlašćenog lica za inspekcijske poslove (član 17. stav 2);

ako Ministarstvu odbrane ne dostavi podatke od značaja za odbranu iz svog delokruga (član 27. stav 1);

ako nadležnom organu ne dostavi podatke iz programa svog naučnoistraživačkog rada i razvoja ili o svom naučnoistraživačkom dostignuću ili saznanjima značajnim za odbranu zemlje, ili ako nadležnim organima ne stavi na uvid ili ne preda na korišćenje podatke od značaja za odbranu zemlje kojima raspolaže (član 71);

ako organ nadležan za standardizaciju i tipizaciju proizvoda i usluga, objekata ili uređaja od posebnog značaja za odbranu zemlje ne pribavi saglasnost Ministarstva odbrane (član 72. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 dinara i lice u državnom organu čiju je odgovornost utvrdio nadležni organ.

Član 113.

Novčanom kaznom od 250.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

ako na zahtev nadležnog organa prioritetno ne proizvodi predmete ili ne vrši usluge od značaja za odbranu zemlje (član 65);

ako bez saglasnosti nadležnog organa izmeni namenu proizvodno-tehnološke celine koja služi za proizvodnju predmeta ili vršenje usluga od posebnog značaja za odbranu zemlje (član 66. stav 1);

ako kao korisnik objekata od posebnog značaja za odbranu ne preduzima propisane mere zaštite tih objekata (član 67. stav 2);

ako se pri projektovanju, izgradnji i rekonstrukciji investicionih objekata i skloništa i izradi prostornih i urbanističkih planova ne pridržava posebnih uslova i zahteva u pogledu odbrane ili ne postupa u skladu s posebnim merama i zahtevima Ministarstva odbrane (član 68);

ako ne obezbedi prvenstveno prevoženje odnosno vršenje usluga za potrebe Vojske Srbije za vreme ratnog ili vanrednog stanja ili pri mobilizaciji Vojske Srbije (član 73);

ako svoje pripreme i izvršavanje drugih zadataka i poslova ne uskladi s Planom odbrane Republike Srbije i odlukama i zahtevima nadležnih organa (član 82. stav 1);

ako ne izrađuje svoje planove razvoja (član 84. stav 1);

ako ne usklađuje planove odbrane u skladu s nastalim promenama i potrebama (član 85. stav 2).

ako nadležnom organu ne dostavlja izveštaje o sprovođenju priprema za odbranu (član 86. stav 2);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 35.000,00 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 35.000,00 dinara i lice u državnom organu čiju je odgovornost utvrdio nadležni organ.

Član 114.

Novčanom kaznom od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

ako u obavljanju svoje redovne delatnosti ne vrši poslove odbrane zemlje koji se odnose na planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljavanje za rad u ratnom ili vanrednom stanju (član 62. stav 1);

ako ne planira mere za rad u ratnom ili vanrednom stanju kojima se obezbeđuje vršenje proizvodne odnosno uslužne delatnosti, u skladu s potrebama utvrđenim Planom odbrane Republike Srbije (član 64);

ako nadležni organ pre izdavanja odobrenja za izgradnju i rekonstrukciju objekata i postrojenja koji se nalaze u blizini objekata, instalacija i uređaja, koji su namenjeni potrebama odbrane ili su od posebnog značaja za odbranu ne pribavi saglasnost Ministarstva odbrane (člana 69. stav 2);

ako pri izboru, izgradnji ili razvoju velikih tehničkih sistema značajnih za odbranu zemlje, ili pri nabavci tehničkog sredstva značajnog za funkcionisanje tog sistema ne obezbedi usklađenost tog sistema s potrebama odbrane zemlje, ili ako s programom koji se odnosi na izgradnju i razvoj tog sistema ne upozna nadležni organ, ili ako ne postupi po zahtevu nadležnog organa (član 70. st. 1. i 2);

ako bez prethodnog odobrenja ili protivno izdatom odobrenju uveze ili izveze proizvod, predmet ili uređaj od posebnog značaja za odbranu zemlje (član 72. stav 2);

ako pri donošenju osnova gazdovanja šumama s posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje ne postupi po zahtevu nadležnog organa ili ako se u sprovođenju tih osnova ne pridržava tog zahteva (član 74);

ako na propisani način ne izvršava obavezu informisanja građana (član 75);

ako ne izrađuje posebne planove kojima obezbeđuju izvršavanje svojih obaveza u slučaju elementarnih i drugih većih nepogoda u miru (član 82. stav 2);

ako ne izvršava obaveze iz Plana odbrane Republike Srbije, ili ne postupa u skladu s odlukama Narodne skupštine, Vlade i predsednika Republike u ratnom ili vanrednom stanju, ili ne preduzima planirane mere za rad i vršenje svoje delatnosti u tim uslovima (član 92);

ako po saznanju za napad na zemlju ne postupi po obavezama utvrđenim Planom odbrane Republike Srbije ne čekajući naređenje nadležnog organa (član 95);

ako ne preduzima mere iz okvira svojih nadležnosti, u skladu s naredbama i drugim aktima predsednika Republike odnosno nadležnih organa, na teritoriji na kojoj je proglašeno vanredno stanje (član 96);

ako ne preduzima propisane mere na zaštiti tajnih podataka (član 102).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 do 50.000,00 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 35.000,00 do 50.000,00 dinara i lice u državnom organu čiju je odgovornost utvrdio nadležni organ.

Član 115.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik:

ako ne planira mere za rad u ratnom i vanrednom stanju kojima se obezbeđuje vršenje proizvodne odnosno uslužne delatnosti, u skladu s potrebama utvrđenim Planom odbrane Republike Srbije (član 64);

ako ne izvršava obaveze po zahtevu nadležnih organa za prioritetnom proizvodnjom i uslugama u skladu s ugovorom (član 65);

ako bez saglasnosti nadležnog organa izmeni namenu proizvodno-tehnološke celine koja služi za proizvodnju ili vršenje usluga od posebnog značaja za odbranu zemlje (član 66. stav 1);

ako se pri projektovanju, izgradnji i rekonstrukciji investicionih objekata i izradi prostornih i urbanističkih planova ne pridržava posebnih uslova i zahteva u pogledu potreba odbrane ili ne postupi u skladu s propisanim merama i zahtevima Ministarstva odbrane (član 68. stav 3).

Član 116.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj građanin:

ako ne postupi po rasporedu na druge dužnosti u ratnom i vanrednom stanju, po odluci nadležnog organa (član 47. stav 2);

ako nakon proglašenja ratnog ili vanrednog stanja ne nastavi obavljanje poslova na svom radnom mestu (član 52. stav 1);

ako nakon proglašenja ratnog ili vanrednog stanja odbije da postupi po izmenjenom rasporedu ili po raspoređivanju u druga pravna lica (član 52. stav 2);

ako ne postupa po nalogu nadležnog organa kada je utvrđena vojna, radna ili materijalna obaveza odnosno obaveza učešća u civilnoj zaštiti (član 60.).

Član 117.

Za neizvršavanje poslova i zadataka odbrane, postupanje suprotno zakonu i odlukama nadležnog organa i za ostale radnje koje imaju elemente krivičnog dela, odgovornost se utvrđuje u skladu s propisima o krivičnoj odgovornosti.

Glava XII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 118.

Vlada i drugi organi državne uprave, koji su ovim zakonom ovlašćeni za donošenje propisa za izvršavanje ovog zakona, te propise doneće u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Plan odbrane Republike Srbije doneće Vlada u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisi doneti radi izvršenja Zakona o odbrani („Službeni list SRJ“, br. 43/94, 11/95, 28/96, 44/99 i 3/02), ostaju na snazi do donošenja propisa za izvršenje ovog zakona, osim odredaba koje su u suprotnosti s ovim zakonom ili drugim zakonima.

Član 119.

Ministarstvo odbrane i drugi organi državne uprave uskladiće svoju organizaciju i rad na izvršavanju poslova i zadataka odbrane u skladu s ovim zakonom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije nastavljaju da koriste sredstva za posebne namene za potrebe odbrane i Vojske Srbije.

Član 120.

Do donošenja Plana odbrane Republike Srbije, u slučaju ugroženosti Republike Srbije i njenih građana primenjuje se Plan odbrane državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Član 121.

Organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica, kao i preduzetnici dužni su da u roku od šest meseci od donošenja propisa iz člana 118. ovog zakona, usaglase svoja opšta akta i planove odbrane, u skladu s ovim zakonom i propisima koji su doneti na osnovu njega.

Član 122.

Do donošenja propisa o materijalnoj obavezi građana i pravnih lica, ostaju na snazi odredbe čl. 26. do 30. i člana 39. Zakona o odbrani („Službeni list SRJ“, br. 43/94, 11/95, 28/96, 44/99 i 3/02) i podzakonska akta za njihovo izvršavanje.

Član 123.

Do donošenja Zakona o zaštiti tajnih podataka Republike Srbije, ostaju na snazi odredbe glave VI – Bezbednost i mere zaštite od čl. 67. do 80. Zakona o odbrani („Službeni list SRJ“, br. 43/94, 11/95, 28/96, 44/99 i 3/02) i podzakonska akta za njihovo izvršavanje.

Član 124.

Do donošenja propisa o civilnoj zaštiti, ostaju na snazi odredbe čl. 49. do 66. Zakona o odbrani („Službeni list SRJ“, br. 43/94, 11/95, 28/96, 44/99 i 3/02) i podzakonska akta za njihovo izvršavanje.

Propisi doneti na osnovu čl. 73. do 80. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 58/91, 53/93, 67/93 i 48/94) ostaju na snazi do donošenja Zakona o civilnoj zaštiti.

Član 125.

Radi informisanja javnosti o zakonskim promenama u oblasti odbrane i Vojske Srbije i drugim zakonima koji se odnose na bezbednost zemlje i međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojnu saradnju, Ministarstvo odbrane dva puta godišnje objavljivaće informacije za javnost s listom zakona i objašnjenjem o zakonskim promenama.

Prvu informaciju iz stava 1. ovog člana Ministarstvo odbrane objaviće u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 126.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o odbrani („Službeni list SRJ“, br. 43/94, 11/95, 28/96, 44/99 i 3/02), osim odredaba čl. 26. do 30. i člana 39, odredaba glave VI – Bezbednost i mere zaštite (član 67. do 80) i odredaba čl. 49. do 66, koje ostaju na snazi do donošenja posebnih zakona;

2) Zakon o merama za slučaj vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 19/91);

3) Zakon o odbrani („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 58/91, 53/93, 67/93 i 48/94), osim odredaba poglavlja VI – Civilna zaštita (čl. 73. do 80), koje ostaju na snazi do donošenja Zakona o civilnoj zaštiti.

Član 127.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je sadržan u odredbi člana 97. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojoj Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana i mere u slučaju vanrednog stanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Problemi koje Zakon treba da reši odnosno ciljevi koji se postižu Zakonom

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona, odnosno problem koji ovaj zakon treba da reši je potreba uređivanja sistema odbrane kao izvorne nadležnosti Republike Srbije u skladu s Ustavom, kao i usklađivanje sistemskih rešenja iz oblasti odbrane s republičkim propisima, u roku propisanom Ustavnim zakonom za sprovođenje Ustava Republike Srbije.

To je ujedno i jedan od osnovnih ciljeva koji se ovim zakonom želi postići kako bi se obezbedilo preuzimanje nadležnosti organa za upravljanje i sprovođenje sistema odbrane Republike Srbije.

Poseban razlog za donošenje ovog zakona je obezbeđivanje pravnog okvira za nastavak procesa reformi sistema odbrane u skladu sa nacionalnom strategijom odbrane. Istovremeno, obezbeđuje se usaglašavanje propisa o odbrani i bezbednosti s propisima Evropske unije i opšteprihvaćenim međunarodnim pravnim standardima.

Ovim zakonom utvrđuju se nadležnosti organa za upravljanje sistemom odbrane i sprovođenje odbrane, uloga i položaj Vojske Srbije u sistemu odbrane i njena demokratska i civilna kontrola.

Planiranje i finansiranje potreba odbrane zasniva se na odbrambenim potrebama koje se utvrđuju strategijom odbrane i racionalnom angažovanju raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa Republike Srbije u odbrani.

Ovim zakonom utvrđuju se prava i dužnosti građana zasnovanih na Ustavom zajemčenim manjinskim i ljudskim pravima i slobodama u uslovima ratnog i vanrednog stanja.

Istovremeno, utvrđuju se prava i dužnosti privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica zasnovanih na načelima društvenog i ekonomskog poretka utvrđenog Ustavom i zakonom.

Predlaže se jedinstveno planiranje, organizovanje i pripremanje odbrane zemlje u skladu s utvrđenim interesima u oblasti odbrane, kao i sprovođenje zadataka odbrane u skladu sa zakonom propisanim pravima i dužnostima subjekata odbrane.

Predlažu se i širi ciljevi odbrane na osnovu Ustava, zakona i zaključenih međunarodnih ugovora.

Posebni ciljevi koje treba postići ovim zakonom su:

izgradnja jedinstvenog sistema odbrane osposobljenog za efikasno reagovanje na savremene izazove, rizike i pretnje bezbednosti zemlje i miru u svetu;

pripremanje i angažovanje raspoloživih materijalnih i ljudskih resursa Republike Srbije, u skladu s utvrđenim opštim interesima u oblasti odbrane i potrebama održavanja i razvijanja odbrambene moći zemlje;

transparentno upravljanje i kontrola troškova odbrane;

usklađivanje propisa iz oblasti odbrane s pravnim sistemom Republike Srbije i njihova harmonizacija s propisima Evropske unije;

nastavljanje procesa međunarodne saradnje u oblasti odbrane.

Zbog čega je neophodno donošenje novog zakona

U pravnom sistemu Republike Srbije važeća dva zakona o odbrani doneta su na osnovu Ustava Republike Srbije iz 1991. godine, Ustava Savezne Republike Jugoslavije iz 1992. godine i Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora iz 2003. godine.

Rešenja iz ovih zakona nisu u skladu s Ustavom Republike Srbije, jer ne izražavaju stvarne potrebe odbrane zemlje, ne obezbeđuju jedinstveno, skladno i efikasno delovanje svih snaga odbrane i adekvatne mehanizme odgovornosti organa nadležnih za upravljanje sistemom odbrane.

Iz tih razloga, neophodno je da se na celovit i jedinstven način uredi sistem odbrane Republike Srbije kao samostalne države, a što podrazumeva jedinstveno uređivanje odbrane na osnovu Ustava, zakona i zaključenih međunarodnih ugovora.

III. OBJAŠNjENjE ODNOSNO OBRAZLOŽENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Predlaže se da predmet uređivanja ovog zakona obuhvata: uređivanje sistema odbrane; nadležnosti državnih organa u odbrani; propisivanje prava i dužnosti građana, državnih organa, organa autonomnih pokrajina i organa lokalne samouprave, privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica i nadležnosti Vojske Srbije, kao i druga pitanja od značaja za odbranu, u skladu s Ustavom.

Uz član 2.

Predlaže se ostvarivanje odbrane angažovanjem raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa Republike Srbije i njihovo stavljanje u funkciju upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, a radi odvraćanja od napada i suprotstavljanja izazovima, rizicima i pretnjama bezbednosti i zaštite građana, materijalnih dobara i životne sredine.

Predlaže se da se sprovođenje odbrane zasniva na jedinstvenim osnovama organizovanja priprema subjekata odbrane za izvršavanje zadataka odbrane zemlje i preduzimanje mera i aktivnosti za njihovo funkcio-nisanje, radi očuvanja bezbednosti Republike Srbije i njenih građana.

Predlaže se da se odbrana sprovodi samostalno, kao i mogućnost da se sprovodi i u saradnji s drugim državama, u skladu s Ustavom i zako-nom.

Istovremeno, određuju se nosioci prava i obaveza odbrane, odnosno subjekti u odbrani: građani, državni organi, privredna društva, preduzetnici i druga pravna lica i Vojska Srbije.

Uz član 3.

Predlaže se način ostvarivanja međunarodne saradnje u oblasti odbrane i izvršavanje međunarodnih obaveza koje proističu iz članstva Republike Srbije u Ujedinjenim nacijama i obaveza preuzetih zaključenim međunarodnim ugovorima.

Uz član 4.

Određivanjem osnovnih značenja pojmova pojednostavljuje se i obezbeđuje tumačenje predloženih zakonskih rešenja.

Uz član 5.

Predlaže se da se odbrana zemlje ostvaruje: organizovanjem i pripremanjem subjekata odbrane za izvršavanje zadataka; preduzimanjem mera i radnji za rad subjekata odbrane i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane do konačnog otklanjanja ili prestanka opasnosti za zemlju; preduzimanjem mera i aktivnosti na zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara i životne sredine u uslovima ratnog i vanrednog stanja, kao i učešćem u multinacionalnim operacijama, u skladu sa zakonom.

Uz član 6.

Predlažu se prava i dužnosti subjekata odbrane da planiraju mere i radnje za rad i vršenje svojih delatnosti radi izvršavanja planiranih zadataka odbrane i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju, kao i priprema za učešće u multinacionalnim operacijama u skladu sa zakonom.

Uz član 7.

Predlaže se da su osnovna strategijsko-doktrinarna dokumenta: Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategija odbrane Republike Srbije i Doktrina Vojske Srbije.

Predlažu se da su osnovna planska dokumenta: Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije, Strategijski pregled odbrane Repu-blike Srbije i Plan odbrane zemlje.

Uz član 8.

Predlaže se obaveza pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane da se uvek i u svim okolnostima pri izvođenju operacija pridržavaju pravila međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, kao i opšteprihvaćenih principa međunarodnog prava koji regulišu upotrebu sile.

Predlaže se i pravo pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane da odbiju naređenje pretpostavljenog kojim se od njega traži postupanje suprotno Ustavu, zakonu i pravilima međunarodnog ratnog prava.

Uz član 9.

U skladu s Ustavom utvrđenim nadležnostima u oblasti odbrane, predlaže se da Narodna skupština: odlučuje o ratu i miru; donosi zakone i potvrđuje međunarodne ugovore i sporazume u oblasti odbrane; usvaja Strategiju odbrane Republike Srbije, Strategiju nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Dugoročni plan sistema odbrane Republike Srbije; odlučuje o upotrebi Vojske van granica Republike Srbije; odlučuje o finansiranju potreba odbrane i vrši nadzor nad službama bezbednosti.

Za ostvarivanje svojih funkcija u oblasti odbrane i bezbednosti zemlje, Narodna skupština prati ostvarivanje utvrđenih nacionalnih bezbednosnih i odbrambenih interesa, vrši demokratsku i civilnu kontrolu nad Vojskom Srbije, službama bezbednosti i sistemom odbrane.

Uz član 10.

Predlažu se da se nadležnosti organa za odlučivanje o proglašenju ratnog ili vanrednog stanja i za donošenje propisa o odstupanju od ljudskih i manjinskih prava u vanrednom i ratnom stanju kada Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, uredi kao u Ustavu radi celovitog sagledavanja funkcija i nadležnosti organa za upravljanje sistemom odbrane predlaže da one budu sastavni deo Predloga zakona.

Uz član 11.

U skladu s Ustavom utvrđenim nadležnostima u oblasti odbrane, predlaže se da predsednik Republike komanduje Vojskom Srbije, usvaja Doktrinu Vojske Srbije i kontroliše stanje priprema i funkcionalnu i operativnu osposobljenost Vojske Srbije, kao i njenu upotrebu i angažovanje.

Za izvršavanje svojih funkcija u odbrani zemlje, predsednik Republike zajedno sa Vladom Narodnoj skupštini podnosi predlog za proglaše-nje ratnog i vanrednog stanja; naređuje sprovođenje Plana odbrane Republike Srbije; daje saglasnost na predlog Strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije; donosi Plan mobilizacije Vojske i Plan upotrebe Vojske i odlučuje o upotrebi Vojske; postavlja i razrešava načelnika Generalštaba Vojske Srbije i utvrđuje osnovna pravila koja se odnose na organizaciju i unutrašnji red i pravila službe u Vojsci Srbije.

Radi obezbeđivanja donošenja ključnih odluka u odbrani i komandovanju Vojskom Srbije, predlaže se da predsednik Republike obrazuje Vojni kabinet.

Predlaže se da predsednik Republike određena ovlašćenja može da prenese na ministra odbrane, osim odlučivanja o upotrebi Vojske, odlučivanja o postavljenjima, unapređenjima i razrešenjima oficira koja su u nadležnosti predsednika Republike na osnovu zakona i ovlašćenja za donošenje strategijsko-doktrinarnih i planskih dokumenata čije je donošenje u zakonskoj nadležnosti predsednika Republike.

Uz čl. 12. i 13.

Predlaže se da Vlada utvrđuje i vodi politiku odbrane i predlaže i izvršava zakone i propise koji se odnose na odbranu.

Predlaže se da u skladu s Ustavom utvrđenim nadležnostima u oblasti odbrane i predlogom ovog zakona, Vlada podnosi Narodnoj skupštini zajedno s predsednikom Republike predlog za proglašenje ratnog i vanrednog stanja; koordinira rad organa državne uprave u izvršavanju zadataka priprema za odbranu iz njihovih nadležnosti u odbrani; ostvaruje međunarodnu saradnju i zaključuje međunarodne ugovore i sporazume u oblasti odbrane i vojne saradnje; vrši nadzor nad radom organa državne uprave i preduzima mere za efikasno funkcionisanje sistema odbrane i odgovara za stanje odbrambenih priprema, kao i sprovođenje Plana odbrane Republike Srbije u ratnom i vanrednom stanju.

Radi ostvarivanja politike odbrane, predlaže se da Vlada: odlučuje o pravnim licima od značaja za odbranu, o proizvodima i uslugama od značaja za odbranu i određuje posebne zadatke i obaveze ostalih pravnih lica u odbrani; usvaja Plan odbrane Republike Srbije (osim dela Plana mobilizacije Vojske i Plana upotrebe Vojske) i obezbeđuje njegovo sprovođenje; preduzima mere i aktivnosti za obezbeđivanje materijalnih i finansijskih sredstava za finansiranje zadataka odbrane, pripremu teritorije za potrebe odbrane, funkcionisanje privrede, javnih delatnosti i službi (veze, kriptozaštita, osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje, civilna zaštita i drugo), kao i druge mere za koje je ovlašćena zakonom.

Radi praćenja stanja priprema za odbranu i ostvarivanja nacionalnih, bezbednosnih i odbrambenih interesa, predlaže se da Vlada priprema izveštaje o ostvarivanju Plana odbrane Republike Srbije i godišnji izveštaj o ostvarivanju priprema za odbranu, s predlogom mera za otklanjanje uočenih nedostataka.

Predlaže se da Vlada: donosi podzakonska akta koja se odnose na statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije; odlučuje o osnivanju i ukidanju vojnoškolskih ustanova; prati stanje i razvoj delatnosti proizvodnje naoružanja i vojne opreme i utvrđuje broj i mrežu izaslanstava odbrane u inostranstvu.

Predlaže se da Vlada u ratnom i vanrednom stanju preduzima mere za sprovođenje Plana odbrane Republike Srbije: sprovođenje planova mobilizacije građana, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica; sprovođenje planiranih mera za rad i funkcionisanje organa državne uprave i pravnih lica iz njihovih nadležnosti za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, kao i mere za izvršavanje međunarodno preuzetih obaveza Republike Srbije prema stranim licima i njihovoj imovini u uslovima ratnog i vanrednog stanja.

Uz član 14.

Predlaže se da Ministarstvo odbrane u okviru svog propisanog delokruga predlaže i sprovodi politiku odbrane, izvršava zakone i međunarodne ugovore, opšta akta Narodne skupštine, Vlade i akta predsednika Republike iz oblasti odbrane.

Ministarstvo odbrane predlaže politiku odbrane; ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojne saradnje; priprema Plan odbrane Republike Srbije i koordinira izradu planova odbrane državnih organa; obezbeđuje izvršavanje vojne, radne i materijalne obaveze; obezbeđuje materijalne i druge pretpostavke za razvoj Vojske Srbije u skladu s odbrambenim potrebama i realnim mogućnostima, i odgovara za stanje priprema za odbranu i saradnju s organima državne uprave, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave, privrednim društvima i drugim pravnim licima u pripremi i izvršavanju njihovih zadataka odbrane.

Predlaže se da ministar odbrane donosi: naredbe, naređenja, smernice, odluke, pravila i druga akta i odgovoran je za izvršavanje akata iz nadležnosti predsednika Republike.

Predlaže se stvaranje pravnog osnova za nastavak rada „Službenog vojnog lista“.

Uz član 15.

Predlaže se da Generalštab Vojske Srbije, u sastavu Ministarstva odbrane, vrši poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i ovlašćenjima predsednika Republike i ministra odbrane.

Predlaže se da Generalštab Vojske Srbije vrši poslove koji se od-nose: na izradu funkcionalnih doktrina i drugih pravila za upotrebu Vojske Srbije; izradu planova upotrebe i mobilizacije Vojske; izradu smernica za izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije; pripremu akata o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Voj-ske Srbije, organizovanje mera pripravnosti na osnovu akata predsednika Republike ili ministra odbrane, kao i druge poslove određene zakonom i aktima predsednika Republike i ministra odbrane.

Uz čl. 16, 17, 18. i 19.

Predlaže se da Inspektorat odbrane, u skladu sa zakonom propisanim delokrugom, kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane vrši inspekcijske poslove u vezi s izvršavanjem zakona i propisa u oblasti odbrane i Vojske Srbije, planova i mera državnih organa i organizacija i Vojske Srbije, kao i poslove inspekcije operativne i funkcio-nalne sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i radnopravnog statusa profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Radi izvršavanja inspekcijskih poslova koji se odnose na inspekciju operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije predlaže se nadležnost za propisivanje elemenata za ocenu operativne i funkcio-nalne sposobnosti Vojske Srbije.

Uz član 20.

Predlaže se određivanje obaveštajno-bezbednosnih poslova od značaja za odbranu: obaveštajni poslovi (obaveštajno-operativni i obaveštajno-izviđački) i bezbednosni poslovi (opštebezbednosni, kontraobaveštajni i vojnopolicijski poslovi), koji se obavljaju u skladu s propisima kojima se uređuju službe bezbednosti.

Uz član 21.

Predlaže se uređivanje nadležnosti Ministarstva odbrane u oblasti zajedničkog civilno-vojnog upravljanja vazdušnim saobraćajem za potrebe odbrane, u skladu s propisima o vazdušnom saobraćaju i međunarodnim pravnim standardima.

Uz član 22.

Predlaže se nadležnost za obavljanje stručnih i upravnih poslova koji se odnose na međunarodnu saradnju Republike Srbije u oblasti odbrane i vojne saradnje i obavezu vođenja evidencije zaključenih međunarodnih ugovora i sporazuma u oblasti odbrane.

Uz član 23.

Predlaže se da diplomatsku funkciju u oblasti odbrane i Vojske Srbije vrše izaslanstva odbrane, kao i nadležnost za njihovo obrazovanje, ukidanje i način rada.

Predlaže se nadležnost za određivanje broja i mreže izaslanstava odbrane u inostranstvu.

Uz član 24.

Predlažu se obaveze ministarstava da u okviru svog delokruga, u oblasti odbrane, samostalno pripremaju i organizuju rad i planiraju mere i aktivnosti za funkcionisanje delatnosti koje su u njihovoj nadležnosti u ratnom i vanrednom stanju, kao i da neposredno izvršavaju zadatke iz Plana odbrane Republike Srbije i prioritetne zadatke koje postavljaju nadležni organi.

Uz član 25.

Predlažu se posebna prava i dužnosti Ministarstva unutrašnjih poslova da u oblasti odbrane, a saglasno propisanom delokrugu utvrđuje obaveze policijskih snaga u ratnom i vanrednom stanju.

Uz član 26.

Predlaže se da organi i organizacije državne uprave postupaju po nalozima i zadacima nadležnih organa, kao i da se samostalno pripremaju za rad u uslovima ratnog i vanrednog stanja.

Uz član 27.

Predlaže se obaveza organa i organizacija državne uprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika da na zahtev Ministarstva odbrane dostavljaju podatke od značaja za odbranu kojima raspolažu, kao i obaveza da međusobno sarađuju i da ostvaruju saradnju s organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave, u vezi s poslovima odbrane iz njihove nadležnosti u ratnom i vanrednom stanju.

Uz član 28.

Predlaže se da ostali državni organi (sudovi, tužilaštva i drugi) imaju obavezu da samostalno preduzimaju mere za izvršavanje donetih propisa iz oblasti odbrane, radi obezbeđivanja efikasne pravne zaštite građana i pravnih lica u uslovima ratnog i vanrednog stanja.

Uz član 29.

Predlaže se utvrđivanje obaveza organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd) da se pripremaju za izvršavanje zadataka određenih Planom odbrane Republike Srbije i preduzimaju mere i aktivnosti za pripremu sopstvenog rada i funkcionisanje delatnosti iz njihove nadležnosti u ratnom i vanrednom stanju.

Uz čl. 30. i 31.

U skladu s Ustavom utvrđenim nadležnostima, predlaže se da Vojska Srbije brani zemlju od oružanog napada spolja i izvršava druge misije i zadatke koji su definisani zakonom, strategijskim i planskim dokumentima i izvršava i druge poverene zadatke.

Predlaže se da Vojska Srbije objedinjuje sve učesnike u oružanim operacijama i komanduje tim operacijama u ratnom i vanrednom stanju, na osnovu ovlašćenja iz zakona u skladu s usvojenom Doktrinom Vojske Srbije.

Uz član 32.

Predlaže se da se priprema, organizacija, upotreba i obezbeđenje Vojske Srbije zasnivaju na utvrđenim bezbednosnim interesima i potrebama odbrane.

Uz član 33.

Predlaže se zabrana svakog paravojnog organizovanja u skladu s Ustavnom utvrđenom zabranom, kao i zabrana upotrebe Vojske u stranačke, ideološke i verske svrhe.

Uz član 34.

Predlaže se da obaveza usmeravanja razvoja, modernizacije, opremanja i naoružavanja Vojske Srbije, naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti u oblasti odbrane bude usmerena na izgradnju efikasne odbrane i profesionalne Vojske Srbije.

Uz čl. 35, 36, 37. i 38.

Radi obezbeđivanja jedinstva organizacije, pripreme i dejstva u ratnom i vanrednom stanju predlaže se obaveza Generalštaba Vojske Srbije, komandi, jedinica, ustanova Vojske Srbije da organizuju i pripremaju svoje sastave i snage za odbranu zemlje.

Predlaže se da Generalštab Vojske Srbije u miru obezbeđuje redovnu kontrolu i ocenu operativnih i funkcionalnih sposobnosti potčinjenih komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije.

Predlaže se i obaveza redovnog obaveštavanja o radu i stanju u Vojsci Srbije.

Uz član 39.

Predlaže se obrazovanje zajediničkih policijskih i vojnih snaga za izvršavanje zadataka vojnih snaga u slučaju ugrožavanja graničnog pojasa, odnosno granice, kao i način izvršavanja zajedničkih zadataka.

Uz član 40.

Predlaže se mogućnost upućivanja pripadnika Vojske Srbije u multinacionalne operacije pod uslovima i na način propisan Ustavom, zakonom i odlukom Narodne skupštine.

Uz član 41.

Predlaže se mogućnost angažovanja jedinica Vojske Srbije u slučaju privrednih i prirodnih nesreća većih razmera na zaštiti i spasavanju ljudi, materijalnih dobara i životne sredine, u skladu s propisima civilne zaštite.

Uz član 42.

Utvrđuje se da se način popune komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije uređuje zakonom.

Uz član 43.

Radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti od izazova, rizika i pretnji bezbednosti zemlje utvrđuju se mere pripravnosti, način sprovođe-nja pripravnosti i nadležnosti za naređivanje mera pripravnosti.

Uz čl. 44. i 45.

Predlaže se način upravljanja resursima odbrane za logističku podršku Vojsci Srbije, merama planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršavanja finansiranja odbrane, u skladu s propisima o budžetskom sistemu, kao i nadležnosti za uređivanje materijalno-finansijskog poslovanja Vojske Srbije i kontrola troškova Vojske Srbije, u skladu s propisima kojima se regulišu materijalno-finansijsko poslovanje i kontrola za budžetske korisnike.

Uz član 46.

Predlaže se saradnja ministarstava u sprovođenju logističke podrške Vojsci Srbije, kao i način snabdevanja Vojske Srbije naoružanjem i vojnom opremom.

Uz član 47.

Predlažu se prava i dužnosti građana da u odbrani zemlje izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i da učestvuju u civilnoj zaštiti i spasavanju, u skladu sa zakonom i usvojenim planovima odbrane.

Predlaže se mogućnost raspoređivanja i na druge dužnosti od značaja za odbranu, ako to nalažu potrebe odbrane.

Uz čl. 48. i 49.

Predlaže se da se način izvršavanja vojne obaveze i ostvarivanje prava po osnovu prigovora savesti uredi posebnim zakonima, kao i nadležnosti za obezbeđivanje sprovođenja vojne obaveze.

Uz član 50.

Predlaže se uvođenje radne obaveze u ratnom i vanrednom stanju za državne organe, organe autonomnih pokrajina, organe jedinica lokalne samouprave, privredna društva i kod preduzetnika.

Uz član 51.

Predlaže se određivanje starosne granice života za uvođenje radne obaveze u ratnom i vanrednom stanju, u skladu s Ustavom zagarantovanom zaštitom maloletnih lica i starijih lica.

Uz član 52.

Predlaže se da prilikom proglašenja ratnog ili vanrednog stanja lica u radnom odnosu nastavljaju s radom u mestu stanovanja, osim ako nisu pozvana u službu u Vojsci Srbije ili raspoređena na druge zadatke u skladu sa zakonom.

Za lica pozvana na službu u Vojsci Srbije ili raspoređena na druge zadatke od značaja za odbranu predlaže se da postupe po dostavljenom rasporedu i da za to vreme imaju pravo na naknadu po propisima o radu.

Uz član 53.

Predlažu se način i uslovi određivanja rasporeda za obveznike radne obaveze.

Utvrđuje se da državni organi, privredna društva i druga pravna lica obezbeđuju uslove i sredstva za izvršavanje radne obaveze u ratnom i vanrednom stanju.

Uz čl. 54, 55. i 56.

Predlaže se utvrđivanje nadležnosti za regulisanje načina i izvršavanja radne obaveze, utvrđivanje zdravstvene sposobnosti građana za izvršavanje radne obaveze i zabrana uvođenja radne obaveze za zaštićene kategorije građana, u smislu propisa o socijalnoj zaštiti dece, starih lica, porodice i lica nesposobnih za rad.

Uz čl. 57, 58. i 59.

Predlaže se mogućnost utvrđivanja materijalne obaveze građanima u ratnom i vanrednom stanju.

Predlaže se da se postupak i način raspoređivanja i evidentiranja stvari i materijalnih dobara za potrebe odbrane zemlje, kao i naknada za korišćenje i obeštećenje uredi posebnim zakonom.

Uz čl. 60. i 61.

Predlažu se postupak i nadležnost za uređivanje prava i dužnosti građana za izvršavanje vojne, radne ili materijalne obaveze.

Uz član 62.

Predlaže se obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika da u okviru obavljanja svojih delatnosti vrše i poslove odbrane koji se odnose na planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljavanje za njihov rad u ratnom i vanrednom stanju, kao i odgovornost za obezbeđivanje obima proizvodnje i vršenja usluga na nivou koji je utvrđen planovima odbrane ili odlukama nadležnih organa.

Predlaže se da pravna lica i službe koje se u okviru svojih redovnih delatnosti bave osmatranjem, obaveštavanjem i uzbunjivanjem i zaštitom i spasavanjem ljudi i materijalnih dobara, nastavljaju s radom u vanrednom i ratnom stanju, radi izvršavanja zadataka i poslova utvrđenih Planom odbrane Republike Srbije.

Uz član 63.

Predlaže se da pravna lica i preduzetnici imaju ista prava i obaveze kao i građani u pogledu materijalne obaveze.

Uz čl. 64, 65. i 66.

Predlaže se način obezbeđenja vršenja prioritetne proizvodnje odnosno usluga prema potrebama utvrđenim Planom odbrane Republike, nadležnost za postavljanje zahteva za prioritetnu proizvodnju, snabdevanje proizvodima i vršenje usluga za potrebe odbrane, način utvrđivanja međusobnih prava i obaveza nadležnih organa i pravnih lica u vezi s izvršavanjem ove obaveze, kao i uslovi za promenu namene proizvodno-tehnoloških celina koje služe za proizvodnju i vršenje usluga od značaja za odbranu.

Uz član 67.

Predlaže se određivanje objekata od značaja za odbranu i nadležnost za propisivanje posebne mere zaštite tih objekata.

Uz čl. 68, 69. i 70.

Predlaže se obaveza investitora objekata da se pri projektovanju, izgradnji i rekonstrukciji objekata i izradi prostornih i urbanističkih planova koji su određeni kao objekti od značaja za odbranu, pridržavaju propisanih posebnih uslova i zahteva u pogledu potreba odbrane, u skladu s propisima o planiranju i izgradnji objekata, kao i da poštuju standarde pristupačnosti tih objekata, a posebno javnih skloništa za osobe s invaliditetom, decu i stare osobe.

Za pravna i fizička lica predlaže se obaveza postupanja u skladu sa zahtevima Ministarstva odbrane.

Pri izgradnji objekata u blizini pumpnih stanica i skladišta za smeštaj zapaljivih i drugih materija predlaže se propisivanje obaveza poštovanja propisane udaljenosti radi zaštite bezbednosti građana, vojnih objekata, uređaja i instalacija za potrebe odbrane i obaveza organa za izdavanje dozvole za pribavljanje prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane.

Pri izgradnji i razvoju velikih tehničkih sistema (u oblastima telekomunikacija, informatike, saobraćaja, elektroenergetike, vodosnabdevanja i dr.) i pri nabavkama tih tehničkih sredstava, predlaže se obaveza investitora da obaveštavaju Ministarstvo odbrane o svojim razvojnim projektima odnosno da izgradnju i nabavku usaglašavaju u skladu s potrebama odbrane zemlje.

Predlaže se nadležnost za propisivanje postupka obaveštavanja o izboru, izgradnji i razvoju velikih tehničkih sistema i tehničkih sredstava, kao i načinu postavljanja posebnih zahteva.

Uz član 71.

Predlaže se način utvrđivanja programa naučnoistraživačkog rada u oblasti odbrane i bezbednosti kao programa od opšteg interesa za Republiku Srbiju koje zajednički utvrđuju Ministarstvo odbrane i organ državne uprave nadležan za nauku pod uslovima propisanim za vršenje naučnoistraživačke delatnosti.

Takođe, utvrđuje se obaveza pravnih lica koja se bave naučnoistraživačkom delatnošću da rezultate svojih naučnoistraživačkih i razvojih programa i projekata za koje je utvrđen opšti interes dostave Ministarstvu odbrane.

Ministarstvo odbrane rezultate istraživanja koja mu dostave pravna lica nosioci tih programa i projekata može koristiti isključivo za potrebe odbrane i uz naknadu propisanu za zaštitu intelektualnih prava.

Uz član 72.

Predlaže se obaveza prilagođavanja potrebama odbrane i pribavljanja saglasnosti pri standardizaciji i tipizaciji proizvoda, objekata i uređaja od značaja za odbranu.

Uz čl. 73, 74. i 75.

Predlaže se obaveza pravnih lica za prioritetno vršenje usluga nosilaca sistema veza, javnog saobraćaja, PTT i drugog saobraćaja za vreme ratnog stanja, vanrednog stanja i mobilizacije Vojske, kao i nadležnost za propisivanje vrsta usluga, visine troškova i načina njihovog plaćanja.

Predlaže se utvrđivanje obaveze pravnih lica koja upravljaju šumama da prilikom donošenja osnova gazdovanja šumama s posebnom namenom postupaju u skladu sa zahtevima Ministarstva odbrane.

Utvrđuju se obaveze pravnih lica u oblasti informisanja, elektronskih i štampanih medija da u okviru svoje redovne delatnosti blagovremeno i istinito informišu građane u ratnom i vanrednom stanju.

Utvrđuje se obaveza Ministarstva odbrane i drugih državnih organa da javnosti učine dostupnim sve informacije i podatke od značaja za odbranu u skladu s propisima o slobodnom pristupu informacijama.

Uz član 76.

Utvrđuje se mogućnost da udruženja građana programe svog rada mogu zasnivati i na aktivnostima u oblastima značajnim za odbranu i mogućnost da se ti programi mogu delimično finansirati sredstvima iz budžeta Republike Srbije, a na osnovu kriterijuma i u postupku koje propisuje Vlada, na predlog Ministarstva odbrane.

Uz čl. 77, 78. i 79.

Utvrđuje se da se sistem civilne zaštite i sistem osmatranja, obaveš-tavanja i uzbunjivanja propisuje posebnim zakonom.

Predlaže se da u ratnom i vanrednom stanju sistem civilne zaštite i sistem osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja funkcionišu kao sastavni deo sistema odbrane.

Takođe, predlaže se da nadležnosti državnih organa u zaštiti od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa mogu biti uređene na poseban način propisima kojima se uređuju zaštita i spasavanje.

Uz član 80.

Utvrđuje se da se prava i dužnosti građana u civilnoj zaštiti uređuju propisima o civilnoj zaštiti.

Uz član 81.

Utvrđuju se postupak, način i nadležnosti za pripremu i donošenje Plana odbrane Republike Srbije, Plana upotrebe Vojske i Plana mobilizacije Vojske.

Uz član 82.

Utvrđuju se sadržaj, način i nadležnosti za donošenje planova pravnih lica, čija je delatnost od značaja za odbranu, kao i pravnih lica kojima se postavljaju posebni zadaci, u vezi s vršenjem prioritetne proizvodnje i usluga u ratnom i vanrednom stanju.

Utvrđuje se obaveza za pravna lica i službe osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja da pored redovnih planova odbrane izrađuju i posebne planove kojima utvrđuju način izvršavanja obaveza u uslovima ratnog ili vanrednog stanja.

Uz član 83.

Utvrđuje se obaveza autonomnih pokrajina i lokalne samouprave da u miru planiraju mere za ostvarivanje funkcija u ratnom i vanrednom stanju.

Uz član 84.

Utvrđuje se nadležnost za određivanje pravnih lica koja imaju obavezu izrade planova razvoja i dostavljanje izvoda iz tih planova koji čine sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije.

Uz čl. 85. i 86.

Utvrđuje se obaveza usklađivanja planova razvoja i planova odbrane, u skladu s nastalim promenama i potrebama.

Takođe, utvrđuje se obaveza izrade i podnošenja izveštaja o pripremama za odbranu, kao i stanju operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije.

Uz čl. 87, 88. i 89.

Predlažu se postupak i način podnošenja predloga za proglašenje ratnog i vanrednog stanja odnosno način donošenja i proglašenja ratnog i vanrednog stanja.

Uz čl. 90, 91. i 92.

Utvrđuju se postupak i način sprovođenja Plana odbrane Republike Srbije nakon proglašenja ratnog ili vanrednog stanja, kao i postupanje građana, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica, preduzetnika i Vojske Srbije, u skladu s odlukama nadležnih organa.

U slučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja predlaže se mogućnost odstupanja od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava u meri i u obimu koji propisuje Narodna skupština.

Uz član 93.

Utvrđuje se način podnošenja predloga za donošenje odluke o ukidanju ratnog ili vanrednog stanja i prestanak važenja izdatih naredbi i akata koji su doneti za ratno ili vanredno stanje, odnosno njihovo stavljanje van snage.

Uz čl. 94, 95. i 96.

Radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju bezbednost Republike Srbije i njenih građana, predlaže se način uvođenja mera pripravnosti, postupanje subjekata odbrane u slučaju napada na zemlju, odnosno postupanje subjekata odbrane na teritoriji na kojoj je proglašeno vanredno stanje.

Uz čl. 97, 98, 99, 100. i 101.

Predlaže se nadležnost za uređivanje načina sprovođenja mobilizacije i postupanje subjekata odbrane prilikom nalaganja opšte ili delimične mobilizacije radi sprovođenja Plana odbrane Republike Srbije, odno-sno radi spremnosti subjekata odbrane u okviru planiranih vežbi ili kontrole priprema za odbranu.

Uz član 102.

Predlaže se da se klasifikacija tajnih podataka od značaja za od-branu, kao i mere za njihovu zaštitu urede posebnim zakonom.

Uz čl. 103. i 104.

Predlaže se način finansiranja potreba u sistemu odbrane i nadležno-sti za uređivanje materijalno-finansijskog poslovanja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u skladu s propisima o finansiranju korisnika budžeta Republike Srbije.

Uz čl. 105. i 106.

Predlaže se utvrđivanje sredstava za posebne namene koja su u svojini Republike Srbije, kao i nadležnosti za uređivanje načina njihovog korišćenja, upravljanja, održavanja i evidencije.

Uz član 107.

Predlaže se način obezbeđivanja sredstava za finansiranje potreba, modernizacije naoružanja i vojne opreme, kao i finansiranje stambenih potreba pripadnika Vojske Srbije osnivanjem posebnih budžetskih fondova.

Uz čl. 108. i 109.

Predlaže se nadležnost za utvrđivanje posebnih načela za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane u kojem pored državnih službenika i državnih nameštenika poslove iz delokruga Ministarstva odbrane obavljaju i profesionalna vojna lica raspoređena van Vojske Srbije.

Uređuje se i poseban deo pravilnika o unutrašnjem uređivanju i sistematizaciji radnih mesta kojim se sistematizuju radna mesta profesionalnih pripadnika Vojske Srbije koji ne obavljaju poslove iz nadležnosti Ministarstva odbrane, a koji su funkcionalno vezani za Ministarstvo odbrane.

Uz član 110.

Predlaže se nadležnost za propisivanje posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i mogućnost prijema profesio-nalnih vojnih lica u svojstvu državnih službenika na upražnjena radna mesta u Ministarstvu odbrane.

Uz član 111.

Predlaže se nadležnost za uređivanje mogućnosti uvećanja plata zbog posebnih uslova rada u Ministarstvu odbrane.

Uz čl. 112, 113. i 114.

Predlaže se utvrđivanje novčanih kazni za prekršaje koja čine pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu, zavisno od težine prekršaja.

Uz čl. 115. i 116.

Predlaže se utvrđivanje novčanih kazni za prekršaje preduzetnika i građana koje čine neizvršavanjem propisanih obaveza.

Uz član 117.

Utvrđuje se način krivične odgovornosti za neizvršavanje poslova i zadataka odbrane utvrđenih krivičnopravnim propisima.

Uz član 118.

Predlaže se utvrđivanje rokova u kojima nadležni organi moraju doneti podzakonska akta za izvršavanje ovog zakona, strategijska dokumenta i Plan odbrane Republike Srbije i rokovi važenja propisa donetih za izvršenje Zakona o odbrani koji prestaju da važe.

Uz član 119.

Predlaže se utvrđivanje rokova za usaglašavanje organizacije Ministarstva odbrane i ostalih organa državne uprave za izvršavanje poslova i zadataka propisanih Predlogom zakona i korišćenje sredstava za posebne namene, u skladu s novim režimom njihovog korišćenja.

Uz član 120.

Predlaže se način postupanja u slučaju ugroženosti Republike Srbije u prelaznom periodu do donošenja Plana odbrane Republike Srbije.

Uz član 121.

Predlažu se obaveze i rokovi usaglašavanja opštih akata i planova odbrane za organe autonomnih pokrajina, organe jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike na teritoriji svoje nadležnosti tako da ih usaglase u roku od šest meseci od dana donošenja propisa iz člana 118. Predloga zakona.

Uz čl. 122, 123. i 124.

Predlaže se da u prelaznom periodu, do donošenja propisa koji se odnose na materijalnu obavezu građana i pravnih lica, propisa o zaštiti tajnih podataka i o civilnoj zaštiti, odredbe saveznog Zakona o odbrani koje su navedene i propisi doneti za njihovo izvršavanje ostaju na snazi.

Uz član 125.

Utvrđuje se obaveza redovnwog informisanja javnosti o zakonskim promenama i objavljivanje liste zakona s objašnjenjem o izvršenim promenama.

Uz čl. 126. i 127.

Utvrđuje se koji zakoni prestaju da važe danom stupanja na snagu ovog zakona, kao i rok za njegovo stupanje na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. OBRAZLOŽENjE RAZLOGA ZBOG KOJI SE PREDLAŽE

DONOŠENjE ZAKONA O ODBRANI PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa članom 161. Poslovnika Narodne skupštine predlaže se da se Zakon o odbrani donese po hitnom postupku iz razloga što on uređuje pitanja i odnose koji su od značaja za efikasno reagovanje na rizike i pretnje u postojećim okolnostima i što bi njegovim nedonošenjem mogle da nastanu štetne posledice po efikasnost rada organa za upravljanje sistemom odbrane Republike Srbije i Vojske Srbije, a time i bezbedsnost zemlje.

Donošenjem ovog zakona otklonile bi se pravne praznine nastale u momentu preuzimanja nadležnosti odbrane i uključivanje organa odbrane u pravni sistem Republike Srbije i nejanoće u pogledu usaglašavanja istih sa Ustavom.

Ostavite komentar