Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O ODBRANI

Član 1.

U Zakonu o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon i 104/09 – dr. zakon), u članu 2. stav 5. briše se.

Član 2.

U članu 4. tačka 1) menja se i glasi:

„1) sistem odbrane Republike Srbije je deo sistema nacionalne bezbednosti koji predstavlja jedinstvenu, normativno, strukturno i funkcionalno uređenu celinu, čiji je cilj zaštita suverenosti, nezavisnosti, teritorijalne celovitosti i bezbednosti Republike Srbije od svih oblika spoljnjeg i unutrašnjeg ugrožavanja u miru, vanrednom stanju i ratu;”

Posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b), koje glase:

„1a) odbrana Republike Srbije je funkcija države kojom se obezbeđuje suverenost, nezavisnost, teritorijalna celovitost i bezbednost Republike Srbije; odbrana Republike Srbije obuhvata vojnu i civilnu odbranu;

1b) subjekti sistema odbrane su: građani, državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i Vojska Srbije;”

Tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

„3) vojna odbrana je deo odbrane Republike Srbije koji obuhvata skup mera i aktivnosti usmerenih na pripreme za odbranu i odbranu Republike Srbije upotrebom Vojske Srbije;

4) civilna odbrana je deo odbrane Republike Srbije koji obuhvata skup mera i aktivnosti usmerenih na: pripreme za odbranu i odbranu Republike Srbije nevojnim sredstvima; obezbeđivanje uspešnog funkcionisanja državnih organa, organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica, zaštite i spasavanja i obezbeđenja uslova za život i rad građana i zadovoljenja potreba snaga odbrane u vanrednom i ratnom stanju;”

Posle tačke 13) dodaju se tač. 13a) i 13b), koje glase:

„13a) vojno postrojenje je jedna ili više tehnoloških linija, pogona ili proizvodnih celina u okviru komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije, vojne jedinice i vojne ustanove koja je organizaciono i funkcionalno vezana za Ministarstvo odbrane i privrednog društva koje je u skladu sa zakonom registrovano za proizvodnju naoružanja i vojne opreme čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno koje u celini ili delimično posluje kapitalom u državnoj svojini, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom;

13b) vojno skladište je skladište sirovina, energenata ili gotovih proizvoda koje koristi komanda, jedinica i ustanova Vojske Srbije, vojna jedinica i vojna ustanova koja je organizaciono i funkcionalno vezana za Ministarstvo odbrane ili privredno društvo koje je u skladu sa zakonom registrovano za proizvodnju naoružanja i vojne opreme čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno koje u celini ili delimično posluje kapitalom u državnoj svojini, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom;”

Tačka 16) menja se i glasi:

„16) Doktrina Vojske Srbije je osnovni doktrinarni dokument u kojem se definišu opšta opredeljenja o vojnoj delatnosti, organizovanju, pripremama, upotrebi i obezbeđenju Vojske Srbije u miru, vanrednom i ratnom stanju, u skladu sa Ustavom i Strategijom odbrane Republike Srbije i predstavlja okvir za izradu nižih doktrinarnih dokumenata;”

Posle tačke 16) dodaje se tačka 16a), koja glasi:

„16a) doktrinarna dokumenta nižeg nivoa su doktrine na operativnom nivou komandovanja, funkcionalne doktrine, pravila, uputstva i druga dokumenta kojima se razrađuju sadržaji Doktrine Vojske Srbije;”

Tačka 17) menja se i glasi:

„17) Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije je dokument planiranja odbrane u kojem se utvrđuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja sistema odbrane, buduće sposobnosti sistema odbrane, sadržaj i dinamika razvoja sistema odbrane, finansiranje sistema odbrane i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj sistema odbrane;”

Posle tačke 17) dodaju se tač. 17a) i 17b), koje glase:

„17a) Srednjoročni plan i program razvoja sistema odbrane je dokument planiranja u kojem se utvrđuju srednjoročni ciljevi i prioriteti razvoja sistema odbrane, sadržaj i dinamika razvoja sistema odbrane, finansijski okvir i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj sistema odbrane;

17b) planiranje odbrane je funkcija upravljanja sistemom odbrane čijom realizacijom se određuju ciljevi u oblasti odbrane i načini ostvarivanja tih ciljeva; planiranje odbrane se realizuje izradom strategijsko-doktrinarnih dokumenata, planiranjem razvoja i planiranjem upotrebe snaga;”

Tačka 18) menja se i glasi:

„18) Strategijski pregled odbrane Republike Srbije je dokument planiranja odbrane u kojem se daje pregled stanja odbrambenih sposobnosti i dostignutog stepena razvoja sistema odbrane, utvrđuju potrebne sposobnosti, strateška opredeljenja i prioriteti razvoja sistema odbrane, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj sistema odbrane;”

Posle tačke 23) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 24), koja glasi:

„24) standard odbrane Republike Srbije (SORS) je dokument koji se donosi u propisanom postupku za specifične potrebe odbrane i sadrži tehničke specifikacije ili kriterijume kojima se obezbeđuje da materijali, proizvodi, procesi ili usluge odgovaraju nameni.”

Član 3.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Dokumenti planiranja odbrane su: strategijsko-doktrinarni dokumenti, dokumenti planiranja razvoja i dokumenti planiranja upotrebe snaga.

Osnovni strategijsko-doktrinarni dokumenti su: Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategija odbrane Republike Srbije i Doktrina Vojske Srbije.

Osnovni dokumenti planiranja razvoja su: Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije, Strategijski pregled odbrane Republike Srbije i Srednjoročni plan i program razvoja sistema odbrane.

Osnovni dokumenti planiranja upotrebe snaga su Plan odbrane Republike Srbije i Plan upotrebe Vojske Srbije kao njegov sastavni deo.”

Član 4.

U članu 11. stav 2. tačka 2) menja se i glasi:

„2) daje saglasnost na nacrt osnovnih dokumenata planiranja razvoja;”

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) usvaja Doktrinu Vojske Srbije, na osnovu predloga ministra odbrane i daje saglasnost na nacrt ostalih osnovnih strategijsko-doktrinarnih dokumenata;”

Tač. 5), 9) i 12) brišu se.

Član 5.

U članu 12. stav 2. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) usvaja Procenu vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost zemlje, na predlog ministra odbrane;”

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) donosi akcione planove za sprovođenje Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije;”

Tač. 3, 7) i 10) menjaju se i glase:

„3) usvaja Strategijski pregled odbrane Republike Srbije i Srednjoročni plan i program razvoja sistema odbrane, na predlog ministra odbrane;

7) donosi Smernice za izradu Plana odbrane Republike Srbije, na predlog ministra odbrane;

10) propisuje mere pripravnosti subjekata sistema odbrane u ratnom i vanrednom stanju, osim pripravnosti Vojske Srbije;”

Tačka 12) briše se.

Tač. 15), 23) i 24) menjaju se i glase:

„15) određuje vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu i bliže uređuje način i postupak postavljanja zahteva i obaveštavanja nadležnih organa za pripremanje, donošenje i sprovođenje prostornih i urbanističkih planova i obaveza investitora objekata od značaja za odbranu pri projektovanju, izgradnji i rekonstrukciji tih objekata po kojima su dužni da postupaju u skladu sa zakonom;

23) preduzima mere za stvaranje, upotrebu, korišćenje, obnavljanje i razmeštaj rezervi za potrebe odbrane i obezbeđuje sredstva za finansiranje posebnih zadataka u odbrani u ratnom i vanrednom stanju, na osnovu predloga resornih ministarstava;

24) odlučuje o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije i vojnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu, na predlog ministra odbrane;”

Tačka 25) briše se.

Član 6.

U članu 14. stav 2. menja se i glasi:

„Ministarstvo odbrane obavlja poslove koji se odnose na:

izradu predloga Procene vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost zemlje;

izradu nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategije odbrane Republike Srbije i Dugoročnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije i usvajanje dokumenta za njihovu razradu;

izradu predloga akcionih planova za sprovođenje Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i Strategije odbrane Republike Srbije;

predlaganje Doktrine Vojske Srbije;

izradu predloga Strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije;

izradu Srednjoročnog plana i programa razvoja sistema odbrane;

izradu predloga godišnjeg izveštaja Vlade o stanju priprema za odbranu;

izradu nacrta zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, vojnog obrazovanja, proizvodnje naoružanja i vojne opreme i drugo;

izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne saradnje i zaključivanje administrativnih ugovora za njihovo izvršavanje;

izradu platformi za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne saradnje i njihovo izvršavanje;

zaključivanje međunarodnih ugovora o saradnji s ministarstvima i oružanim snagama drugih država i zaključivanje administrativnih ugovora za njihovo izvršavanje (protokoli, memorandumi i dr.);

planiranje i ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti odbrane i vojne saradnje;

pripremanje Smernica za izradu Plana odbrane Republike Srbije;

pripremanje i donošenje Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za izradu planova odbrane i merama bezbednosti u izradi planova odbrane u skladu s odlukom i Smernicama za izradu Plana odbrane Republike Srbije;

izradu akata i planskih dokumenata na osnovu kojih se pripremaju, izrađuju i usklađuju planovi odbrane kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju;

kontrolu priprema za odbranu i davanje prethodne saglasnosti na predloge planova odbrane koje izrađuju i pripremaju nosioci obaveze planiranja i njihovu usaglašenost s planovima razvoja sistema odbrane i usaglašenost s planovima koje izrađuje, priprema i donosi Vojska Srbije;

planiranje, pripremanje i kontrolu sprovođenja mobilizacije za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju, u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa;

izvršavanje vojne obaveze i njeno usklađivanje sa izvršavanjem radne i materijalne obaveze u skladu s posebnim zakonom;

određivanje programa obuke i uređivanje načina i postupka planiranja i sprovođenja planova obuke građana preko nadležnih teritorijalnih organa Ministarstva odbrane, u saradnji sa Generalštabom Vojske Srbije;

planiranje i organizovanje civilno-vojnih odnosa u izvršavanju zajedničkih poslova u oblasti odbrane i bezbednosti;

uređivanje organizacije, zadataka, načina i posebnih uslova vršenja sportske, muzejske, arhivske, izdavačko-informativne, bibliotečko-informacione, muzičke i filmske delatnosti i drugih delatnosti za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod uslovima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuju ove delatnosti;

uređivanje načina vrednovanja, čuvanja i razvijanja vojnih tradicija u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije (vojni veterani, zaštita spomen-obeležja u vojnim objektima i spomen-sobe) i načina saradnje sa udruženjima koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije;

uređivanje sistema selekcije, klasifikacije, karijernog vođenja i savetovanja i psihološke delatnosti u skladu sa zakonom;

organizovanje, modernizaciju i unapređenje telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja i sredstava posebne namene za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i kriptozaštite za potrebe Mini-starstva odbrane i Vojske Srbije i drugih državnih organa;

uređivanje načina i postupka usklađivanja telekomunikaciono- informatičkog obezbeđenja, telekomunikacionih i računarskih mreža i sredstava s potrebama odbrane pod uslovima propisanim posebnim zakonom;

propisivanje načina i posebnih uslova i postupaka za uređenje i pripremu teritorije i akvatorije za potrebe odbrane;

određivanje i propisivanje zaštitnih zona oko vojnih kompleksa, vojnih objekata i objekata vojne infrastrukture i mera njihove zaštite, obele-žavanja i ovlašćenja za pristup tim objektima;

uređivanje načina i postupka istraživanja, razvoja, proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Srbije;

opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, sprovođenje postupka nabavki u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke i materijalno obezbeđivanje Vojske Srbije;

planiranje, upravljanje, kontrolu i sprovođenje bezbednosno-obaveštajnih poslova od značaja za odbranu u skladu sa zakonom;

planiranje i organizovanje školovanja i usavršavanja za rad na poslovima odbrane i bezbednosti zemlje i nadzor nad radom vojnih škola u skladu s posebnim zakonom;

razvoj vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti od značaja za odbranu i Vojsku Srbije i uređivanje načina i postupka za njihovo usklađivanje s opštim sistemom obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuju ove delatnosti;

organizovanje, planiranje, sprovođenje i razvoj naučnoistraživačke i inventivne delatnosti od značaja za odbranu;

statusna i druga pitanja pripadnika Vojske Srbije u skladu sa zakonom;

donošenje akata o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i akata o organizaciji vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;

obrazovanje i organizovanje finansijske službe u Ministarstvu odbrane, komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane u skladu s propisima o budžetskom sistemu;

obrazovanje i ukidanje izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava, u skladu s odlukom Vlade o broju i rasporedu izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu;

organizovanje i unapređenje informacionog sistema u oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja za potrebe finansijskog izveštavanja, saglasno usvojenim standardima;

uređivanje načina i postupka planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

planiranje, organizovanje, izvršenje i kontrolu materijalnog i finansijskog poslovanja;

planiranje, organizovanje, nadzor i izgradnju vojnih objekata, kao i investiciono održavanje objekata infrastrukture na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

pribavljanje, raspolaganje, korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnih stvari za vojne potrebe, stambenih zgrada, stanova, garaža, poslovnog prostora za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i objekata za privremeni smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane;

propisivanje načina i postupka popisa nepokretnosti za posebne namene koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije i vođenje vojnog katastra pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje državni premer i katastar;

nadzor i upravljanje nad privrednim društvima registrovanim za proizvodnju naoružanja i vojne opreme čiji je osnivač Republika Srbija odnosno koja posluju kapitalom u većinskom državnom vlasništvu u skladu sa zakonom i aktom osnivača;

pribavljanje, raspolaganje, korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnih i pokretnih stvari za reprezentativne potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u zemlji i inostranstvu;

uređivanje načina i postupka planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara i eksplozija u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije pod uslovima propisanim zakonima kojima se uređuju ove delatnosti;

uređivanje načina i postupka planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole zaštite životinja i zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opšte upotrebe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

propisivanje načina i postupka planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole metrološke delatnosti za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje metrološka delatnost i međunarodnim propisima i standardima;

propisivanje načina i postupka planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole poslova standardizacije (operativna, materijalna i adminitrativna), tipizacije i unifikacije proizvoda i usluga, objekata i uređaja za potrebe odbrane i Vojske Srbije i izdavanja saglasnosti pod uslovima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuje standardizacija i zaključenim međunarodnim ugovorima;

propisivanje načina i postupka organizovanja poslova izrade nomenklature i kodifikacije stvari za posebne namene koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije;

uređivanje postupka za ocenjivanje usaglašenosti u istraživanju, razvoju i proizvodnji naoružanja i vojne opreme, izvođenju radova i vršenju usluga za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod uslovima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuje ova delatnost i prihvaćenim međunarodnim propisima, standardima odbrane i srodnim dokumentima;

donošenje standarda odbrane Republike Srbije (SORS), propisa o kvalitetu proizvoda i srodnih dokumenata, metroloških uslova i uputstava za pregled merne opreme u oblasti odbrane;

propisivanje načina određivanja taktičkih i tehničkih nosilaca za naoružanje i vojnu opremu i ostala sredstva u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

saradnju s ostalim ministarstvima i drugim organima državne uprave, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave u pripremanju i sprovođenju planova odbrane i izvršavanju zadataka u odbrani;

organizaciju, prenošenje i sprovođenje mera pripravnosti, mobilizacije i popune državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika;

zajednički civilno-vojni sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem za potrebe odbrane pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje vazdušni saobraćaj;

zajednički civilno-vojni sistem upravljanja unutrašnjim plovnim putevima i ratnim režimom plovidbe pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje unutrašnja plovidba;

donošenje akata o osnivanju vojnozdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite;

druge poslove određene zakonom.”

Član 7.

Član 14a menja se i glasi:

„Član 14a

Ministarstvo odbrane ima svoj znak i druga obeležja.

Izgled i način korišćenja znaka i drugih obeležja, označavanje i druge elemente vizuelnog identiteta Ministarstva odbrane uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane.

Zabranjeno je isticanje i nošenje znaka i drugih obeležja iz stava 1. ovog člana na način kojim bi se narušio ugled Ministarstva odbrane.”

Član 8.

U članu 15. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) izradu doktrinarnih dokumenata;”

Posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

„5a) geotopografsko obezbeđenje i izradu geotopografskog materijala za potrebe odbrane i drugih korisnika van sistema odbrane;”

Član 9.

Naziv člana 16. i član 16. menjaju se i glase:

„Poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti odbrane

Član 16.

Ministarstvo odbrane obavlja poslove inspekcijskog nadzora u vezi sa izvršavanjem zakona u oblasti odbrane i od značaja za odbranu i Vojsku Srbije, propisa donetih na osnovu tih zakona, planova i mera državnih organa, organizacija i Vojske Srbije, kao i druge poslove određene ovim zakonom, a koji se odnose na:

pripreme za odbranu;

sprovođenje odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;

inspekcijski nadzor nad operativnim i funkcionalnim sposobnostima komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, po odobrenju ili nalogu predsednika Republike;

inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: rad Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; radni odnosi profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u Vojsci Srbije i raspoređenih u Ministarstvo odbrane; opšti upravni postupak i posebni upravni postupci;

inspekcijski nadzor nad organizacijom telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja, kriptozaštite i drugih oblika zaštite informacija u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

inspekcijski nadzor materijalnog i finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

inspekcijski nadzor nad primenom zakona, drugih propisa, standarda odbrane i tehničkih zahteva za proizvode u oblasti građevinske delatnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

inspekciji nadzor nad primenom propisa o: bezbednosti i zdravlju na radu; zabrani diskriminacije; ravnopravnosti polova; zaštiti od zlostavljanja na radu; zaštiti od izloženosti zaposlenih duvanskom dimu na radnom mestu i u radnoj okolini; zaštiti životne sredine; zaštiti od požara i eksplozija; zaštiti životinja, namirnica i predmeta opšte upotrebe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije (veterinarska zaštita); zaštiti i bezbednosti u metrološkoj delatnosti;

inspekcijski nadzor nad primenom propisa o zaštiti životne sredine u vojnim postrojenjima i vojnim skladištima;

inspekcijski nadzor nad primenom propisa kojima je uređena zdravstvena zaštita vojnih osiguranika i rad vojnozdravstvenih ustanova;

druge poslove određene posebnim zakonom ili na zahtev nadležnog organa.

Poslove iz stava 1. ovog člana vrši Inspektorat odbrane, u skladu s ovim zakonom i drugim zakonima i propisima koji se odnose na inspekcijski nadzor.”

Član 10.

Član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora iz člana 16. ovog zakona, inspektor i drugo lice ovlašćeno za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost da:

vrši proveru sprovođenja odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;

vrši uvid u dokumenta koja se odnose na pripreme snaga odbrane za odbranu;

pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju;

pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, predmete i robu;

uzima izjave i po potrebi pisana izjašnjenja od rukovodioca i službenih lica nadziranog organa o činjenicama i podacima značajnim za potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja;

zahteva da se dostave izveštaji, podaci, akti i druga dokumentacija i odredi primeren rok za dostavljanje;

zahteva dostavljanje, uzme ili zadrži opšti ili pojedinačni akt nadziranog organa koji je predmet inspekcijskog nadzora, a čija tačnost se u slučaju da se ne radi o originalu akta potvrđuje potpisom rukovodioca i pečatom nadziranog organa;

naloži otklanjanje utvrđenih nedostataka u planovima odbrane ili u sprovođenju propisanih mera i radnji za izvršavanje zadataka iz Plana odbrane Republike Srbije i pojedinačnih planova;

naloži obustavu mera i radnji koje nisu u skladu sa zakonom i planovima odbrane do donošenja odluke nadležnog organa;

izda naloge, odnosno zabrane u skladu sa zakonom;

naloži komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i organima državne uprave i ostalim nosiocima planiranja da podnesu izveštaj o stanju svojih odbrambenih priprema;

naloži obustavljanje radnji kojima se direktno ugrožava ili dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi ili imovina do donošenja odluke nadležnog organa;

izvrši vanredni nadzor odmah po saznanju za svaku smrtnu, tešku ili kolektivnu povredu na radu i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje na radu, kao i prilikom izbijanja požara ili eksplozija i utvrdi uzroke tih događaja o čemu sastavlja zapisnik sa nalazom i ocenom o uzrocima događaja i nalaže mere koje se bez odlaganja moraju preduzeti;

pruža stručnu pomoć nadziranom organu;

podnosi predloge za pokretanje disciplinske, prekršajne i krivične odgovornosti i odgovornosti za privredni prestup, u skladu sa zakonom;

preduzima druge mere i radnje za koje je zakonom i drugim propisom ovlašćen;

naloži otklanjanje utvrđene povrede zakona i drugih propisa;

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona.

Nalozi inspektora i drugih lica ovlašćenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora su obavezujući.”

Član 11.

Posle člana 17. dodaje se član 17a, koji glasi:

„Član 17a

Inspektor i drugo lice ovlašćeno za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora su samostalni u radu u granicama ovlašćenja utvrđenih zakonom i drugim propisima.

Inspektorat odbrane izveštava ministra odbrane o pojavama bitnijeg narušavanja samostalnosti i nezakonitog uticaja na rad inspektora i drugih lica ovlašćenih za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.

Inspektor i drugo lice ovlašćeno za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora posebno su odgovorni:

ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzmu, ne predlože ili ne odrede mere ili radnje za koje su ovlašćeni;

ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne predlože ili ne pokrenu postupak utvrđen odredbama ovog zakona i posebnih zakona;

ako u vršenju inspekcijskog nadzora prekorače granice svog ovlašćenja.”

Član 12.

U članu 18. stav 1. menja se i glasi:

„Član 18.

Ministar odbrane propisuje elemente i kriterijume za ocenu: stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije; rada vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane; stanja metrološke delatnosti u Vojsci Srbije; stanja bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i eksplozije; zaštite životne sredine; zaštite dobrobiti životinja; materijalnog i finansijskog poslovanja komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i Ministarstva odbrane i vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane, u skladu sa zakonom.”

Član 13.

Naziv člana 20. i član 20. menjaju se i glase:

„Bezbednosno-obaveštajni poslovi od značaja za odbranu

Član 20.

Bezbednosno-obaveštajni poslovi od značaja za odbranu su bezbednosni poslovi, kontraobaveštajni poslovi, obaveštajni poslovi i vojnopolicijski poslovi koji se obavljaju u skladu sa posebnim zakonima.”

Član 14.

Posle člana 21. dodaju naziv člana i član 21a, koji glase:

„Upravljanje saobraćajem na unutrašnjim plovnim putevima za potrebe odbrane

Član 21a

Zajednički civilno-vojni sistem upravljanja saobraćajem na unutrašnjim plovnim putevima za potrebe odbrane obuhvata:

1) upravljanje vodnim putevima i organizovanje praćenja brodova u koordinaciji s drugim nadležnim organima i organizacijama;

2) organizovanje kontrole i zaštite vodnih puteva;

3) učešće u pripremi i organizovanju sistema traganja i spasavanja;

4) interoperabilnost u sistemu komunikacije, navigacije i izviđanja vodnog puta;

5) organizovanje službe traganja i spasavanja ljudstva i pokretnih sredstava Vojske Srbije na unutrašnjim plovnim putevima;

6) organizovanje sistema za upravljanje vodnim saobraćajem u ratnom i vanrednom stanju, saglasno Planu upotrebe Vojske Srbije;

7) davanje saglasnosti nadležnom organu za izgradnju objekata u zahvatu vodnih puteva;

8) predlaganje propisa i drugih dokumenata u skladu s propisima o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima;

9) obavljanje drugih poslova iz oblasti upravljanja vodnim saobraćajem za potrebe odbrane.

Način, pravila i procedure za obavljanje saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima iz nadležnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije vojnim plovilima i ratni režim plovidbe bliže uređuje ministar odbrane pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje unutrašnja plovidba.”

Član 15.

Posle člana 23. dodaju se naziv člana i član 23a, koji glase:

„Evidencije o nastradalim i nestalim licima u oružanim sukobima

Član 23a

U Ministarstvu odbrane vodi se evidencija o poginulim, nestalim, ranjenim, zarobljenim i ubijenim pripadnicima oružanih snaga bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za period od 1991. do 19. maja 1992. godine i evidencija o nestalim i poginulim pripadnicima Vojske Jugoslavije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija 1998. i 1999. godine, radi izdavanja isprava u vezi s ostvarivanjem prava po osnovu učešća u oružanim sukobima i borbenim dejstvima na području bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavije fizičkim licima i organima državne uprave koji rešavaju o pravima po osnovu učešća u oružanim snagama i borbenim dejstvima.

Evidencije iz stava 1. ovog člana sadrže: ime i prezime, dan, mesec, godinu i mesto rođenja, jedinstveni matični broj građana (JMBG), prebivalište, status (identifikacija), nacionalnost, čin, stanje, mesto stanja, datum stanja, opis stanja, tip ustanove u kojoj je lice lečeno, poreklo podataka i ostale podatke o sprovedenim aktivnostima u vezi sa pronalaženjem lica.

Evidencije iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.”

Član 16.

U članu 24. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) na zahtev Ministarstva odbrane izrađuju akta i priloge za pripremu Plana odbrane Republike Srbije, u skladu s propisima kojima se uređuje način izrade planova odbrane;”

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) dostavljaju podatke o bilansnim potrebama i mogućnostima vršenja proizvodnje i usluga od značaja za odbranu iz delokruga svojih nadležnosti;”

Tačka 9) menja se i glasi:

„9) sprovode mere pripravnosti u vanrednom stanju i druge mere neophodne za prelazak na organizaciju za rad u ratnom i vanrednom stanju;”

Član 17.

U članu 27. stav 1. reči: „privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici” brišu se.

Član 18.

Član 28. menja se i glasi:

„Član 28.

Ostali državni organi planiraju i sprovode pripreme za svoj rad u ratnom i vanrednom stanju i odgovorni su za efikasan rad i primenu propisa i zaštitu garantovanih prava i sloboda građana u ratnom i vanrednom stanju, i u tom cilju:

na zahtev Ministarstva odbrane dostavljaju podatke za pripremu Plana odbrane Republike Srbije, u skladu s propisima kojima se uređuje način izrade planova odbrane;

sačinjavaju svoj plan odbrane i sprovode sopstvene pripreme za rad u ratnom i vanrednom stanju;

sarađuju sa ministarstvima, drugim organima državne uprave i drugim državnim organima u pripremanju i izradi elemenata Plana odbrane Republike Srbije iz svog delokruga;

planiraju i obezbeđuju sredstva i opremu za rad u ratnom i vanrednom stanju;

vrše i druge zadatke ili poslove iz oblasti odbrane utvrđene Planom odbrane Republike Srbije.”

Član 19.

U članu 29. stav 2. tačka 4) posle reči: ,,organizaciju” dodaju se reči: ,,za rad”.

Član 20.

U članu 39. stav 1. posle reči: ,,Ako su ugroženi” dodaju se dve tačke i reči: ,,deo teritorije Republike Srbije,”

Član 21.

Član 45. menja se i glasi:

„Član 45.

Logistička podrška Vojske Srbije realizuje se radi zadovoljavanja operativnih potreba Vojske Srbije u:

1) održavanju naoružanja i vojne opreme;

2) snabdevanju naoružanjem i vojnom opremom i drugim sredstvima;

3) opštim logističkim potrebama;

4) planiranju, izgradnji, rušenju, uklanjanju i održavanju objekata infra-strukture;

5) saobraćaju i transportu ljudi i sredstava;

6) zdravstvenoj zaštiti;

7) veterinarskoj zaštiti;

8) bezbednosti i zdravlju na radu;

9) zaštiti životne sredine;

10) zaštiti od požara i eksplozija;

11) lovno-šumskoj delatnosti;

12) drugim logističkim delatnostima od značaja za odbranu i Vojsku Srbije.

Logističku podršku iz stava 1. ovog člana obavljaju ustanove i jedinice Vojske Srbije.

Delatnosti iz stava 1. ovog člana mogu obavljati i:

1) vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane u kojima se obavljaju poslovi za potrebe logističke podrške Vojske Srbije, koje nemaju status pravnog lica;

2) vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost i delatnost izgradnje i održavanja objekata infrastrukture i posluju po principu sticanja i raspodele dobiti, koje upisom u sudski registar posebnih pravnih lica stiču status pravnog lica;

3) jednočlana privredna društva obrazovana od postojećih vojnih ustanova.

Vojne ustanove iz stava 3. tačka 2) ovog člana i jednočlana privredna društva iz stava 3. tačka 3) ovog člana osniva Vlada, na predlog ministra odbrane.

Planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu vršenja logističke podrške iz stava 1. ovog člana uređuje ministar odbrane.”

Član 22.

U članu 46. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Način i postupak za opremanje i razvoj Vojske Srbije naoružanjem i vojnom opremom uređuje ministar odbrane.”

Član 23.

Član 47. menja se i glasi:

„Član 47.

Građani u odbrani zemlje imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu, u skladu sa zakonom, odlukama nadležnih organa i planovima odbrane.

Građani koji imaju osnovni raspored za izvršavanje vojne, radne i materijalne obaveze u odbrani zemlje mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu prema odluci nadležnih organa.”

Član 24.

U članu 51. stav 1. reči: „nisu raspoređeni na službu” zamenjuju se rečima: „nemaju ratni raspored”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Za potrebe izvršavanja obaveze iz stava 1. ovog člana vodi se evidencija, u skladu s posebnim zakonom.”

Član 25.

U članu 55. stav 4. tačka 1) posle reči: „porodičnog” dodaje se reč: „domaćinstva”.

Član 26.

Član 56. briše se.

Član 27.

Posle člana 60. dodaju se naziv člana i član 60a, koji glase:

„Obučavanje građana za odbranu zemlje

Član 60a

Način obučavanja građana za odbranu zemlje uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane.”

Član 28.

U članu 62. stav 1. posle reči: „Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici” dodaju se reči: „od značaja za odbranu”, a reči: ,,u slučaju ratnog i vanrednog stanja” zamenjuju se rečima: ,,u ratnom i vanrednom stanju”

U stavu 2. posle reči: „Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici” dodaju se reči: „od značaja za odbranu”.

Član 29.

U članu 64. posle reči: „Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici” dodaju se reči: „od značaja za odbranu”.

Član 30.

U članu 65. stav 1. posle reči: „od privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika” dodaju se reči: „od značaja za odbranu”.

Član 31.

U članu 66. posle reči: „Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici” dodaju se reči: „od značaja za odbranu”.

Član 32.

Posle člana 67. dodaje se član 67a, koji glasi:

„Član 67a

Mere zaštite vojnih objekata i rejona uz vojne objekte i objekte iz člana 67. ovog zakona preduzimaju se kroz opšte i posebne mere zaštite predviđene propisima kojima se uređuje tajnost podataka.

Kontrolu preduzetih mera iz stava 1. ovog člana unutar vojnih objekata i rejona uz objekte vrši Ministarstvo odbrane.”

Član 33.

U članu 68. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Zahteve i mere iz st. 1. i 4. ovog člana bliže uređuje ministar odbrane.”

Član 34.

U članu 71. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Način organizovanja, planiranja, sprovođenja i razvoj naučnoistraživačke delatnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost, uređuje ministar odbrane.”

Član 35.

Posle člana 71. dodaje se član 71a, koji glasi:

„Član 71a

Strana lica ne mogu na teritoriji Republike Srbije samostalno vršiti naučna i druga istraživanja ili na drugi način prikupljati podatke u oblastima od značaja za odbranu zemlje.

Državni organi i pravna lica koja zajedno sa stranim licima ili za potrebe tih lica vrše naučna i druga istraživanja u oblastima od značaja za odbranu zemlje na teritoriji Republike Srbije i koriste podatke u oblastima od značaja za odbranu zemlje dužni su da prethodno pribave odobrenje Ministarstva odbrane.

Vlada propisuje oblasti istraživanja i način i postupak za izdavanje odobrenja iz stava 2. ovog člana.”

Član 36.

Naziv člana 72. i član 72. menjaju se i glase:

„Ocenjivanje usaglašenosti, standardizacija, nomenklatura, kodifikacija i metrologija u oblasti odbrane

Član 72.

Prilikom standardizacije, tipizacije i unifikacije proizvoda i usluga, objekata i uređaja od posebnog značaja za odbranu zemlje, organi nadležni za standardizaciju, tipizaciju i unifikaciju u drugim organima državne uprave i državnim institucijama, privredna društva, pravni subjekti i preduzetnici dužni su da proizvode i usluge i objekte i uređaje prilagode potrebama odbrane zemlje i da o tome pribave saglasnost Ministarstva odbrane.

Standardizaciju, nomenklaturu, kodifikaciju i metrologiju, kao i način i postupak utvrđivanja i ocenjivanja usaglašenosti procesa, proizvoda i usluga i objekata i uređaja u oblasti odbrane i od značaja za odbranu, inspekcijski nadzor i druge oblike nadzora u vezi s tim delatnostima uređuje ministar odbrane.”

Član 37.

Naziv člana 76. i član 76. menjaju se i glase:

„Udruženja

Član 76.

Udruženja mogu programe svog rada zasnivati na projektima i aktivnostima u oblastima od značaja za odbranu.

Ministarstvo odbrane može, na osnovu prethodno utvrđenih kriterijuma, učestvovati u finansiranju projekata i aktivnosti udruženja u oblastima od značaja za odbranu.

Kriterijume i postupak dodele sredstava iz stava 2. ovog člana propisuje Vlada, na predlog Ministarstva odbrane.”

Član 38.

Član 82. menja se i glasi:

„Član 82.

Pravna lica od značaja za odbranu dužna su da samostalno planiraju: mere kojima obezbeđuju vršenje proizvodnje i usluga, snabdevanje sirovinama, repro-materijalom, energijom, potreban broj radnika za vršenje proizvodnje i zaštitu radnika i materijalnih i drugih dobara, u skladu s utvrđenim bilansnim potrebama, mogućnostima i zadacima iz Plana odbrane Republike Srbije.

Pravna lica iz čl. 65. i 73. ovog zakona kojima se postavljaju dodatni zahtevi za vršenje prioritetne proizvodnje i usluga dužni su da planiraju i mere kojima obezbeđuju vršenje te proizvodnje i usluga, snabdevanje sirovinama, repromaterijalom, energijom i drugim potrebama na nivou utvrđenom u skladu sa zadacima iz planova odbrane koje samostalno donose i dodatnim zahtevima po osnovu zaključenih ugovora s organima javne vlasti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Planove iz stava 1. ovog člana utvrđuje rukovodilac pravnog lica.”

Član 39.

Član 83. menja se i glasi:

„Član 83.

Organi jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom i svojim statutima, samostalno pripremaju i donose planove odbrane kojima planiraju svoju organizaciju za funkcionisanje lokalne samouprave u vanrednom ili ratnom stanju i planiraju mere i sredstva za rad pravnih lica iz njihove nadležnosti radi neposrednog zadovoljavanja potreba građana u ratnom ili vanrednom stanju u skladu sa zadacima Plana odbrane Republike Srbije.”

Član 40.

U članu 86. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ministarstvo odbrane koordinira izradu i izrađuje objedinjeni izveštaj iz stava 1. ovog člana i dostavlja Vladi na usvajanje.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 41.

Član 97. menja se i glasi:

„Član 97.

Mobilizacijom subjekti sistema odbrane iz mirnodopske organizacije i stanja prelaze na organizaciju za rad u ratnom i vanrednom stanju i uslove rada u ratnom i vanrednom stanju.

Mobilizacija po obimu može biti opšta ili delimična a saopštava se javnim oglašavanjem ili pojedinačnim pozivom.

Mobilizacija se sprovodi prema Planu odbrane Republike Srbije.”

Član 42.

U članu 98. reči: ,,i čija se ratna organizacija razlikuje od mirnodopske” brišu se.

Član 43.

Član 99. menja se i glasi:

„Član 99.

Delimična mobilizacija obuhvata potreban deo subjekata sistema odbrane kojima su definisane obaveze u odbrani, kao i materijalna sredstva potrebna za odgovor na izazove, rizike i pretnje.”

Član 44.

Posle člana 102. dodaju se čl. 102a do 102g, koji glase:

,,Član 102a

Za vreme izvođenja vojnih vežbi radi bezbednosti ljudi i imovine, Ministarstvo odbrane može privremeno ograničiti slobodu kretanja na određenom području na kojem se vežba izvodi i odrediti mere za obezbeđenje u saradnji s ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove.

Član 102b

Zabranjen je pristup vojnim objektima i objektima od posebnog značaja za odbranu, kao i građenje u rejonima uz te objekte bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane.

Zabranjeno je snimanje i objavljivanje snimaka vojnih objekata i rejona uz objekte bez prethodnog odobrenja Ministarstva odbrane.

Član 102v

Premer i istraživanja zemljišta (geodetska, geofizička, geološka, hidro-loška, arheološka i dr.) u rejonima uz objekte od posebnog značaja za odbranu mogu vršiti pravna lica koja za to dobiju odobrenje nadležnog organa uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva odbrane u pogledu mera zaštite tajnih podataka.

Radovi na premeru zemljišta u graničnom pojasu i priobalnim unutrašnjim plovnim putevima i radovi na povezivanju s odgovarajućim premerima susednih zemalja mogu se izvoditi samo po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva odbrane u pogledu bezbednosnih interesa i potreba odbrane.

Član 102g

U kartografske i druge publikacije ne smeju se unositi podaci o vojnim objektima i rejonima uz te objekte i drugim objektima iz člana 102b ovog zakona, kao ni drugi podaci koji su od interesa za odbranu.

Snimanje iz vazduha teritorije Republike Srbije za potrebe premera zemljišta i unutrašnjih plovnih puteva i graničnog pojasa za potrebe planiranja i izgradnje i uređivanja teritorije za potrebe odbrane i planiranje, izgradnju i premeštanje vojnih kompleksa i baza za potrebe izvršavanja misija i zadataka Vojske Srbije, vrše nadležne vojne službe u čijem su delokrugu ovi poslovi.

Podatke o vojnim objektima i rejonima uz te objekte i drugim objektima od posebnog značaja za odbranu i druge podatke koji su od interesa za odbranu koji se ne smeju unositi u kartografske i druge publikacije utvrđuje Vlada.”

Član 45.

U članu 104. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

,,Ministarstvo odbrane, pod uslovima i u postupku propisanim zakonom kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo, može zaključivati dugoročne sporazume o uspostavljanju saradnje s privatnim partnerima u delatnostima od značaja za odbranu radi obezbeđenja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vojnih objekata i pružanja usluga po osnovu usvojenih programa i projekata razvoja sistema odbrane, o čemu odlučuje Vlada na predlog Ministarstva odbrane.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 5, dodaje se stav 6, koji glasi:

,,Ministarstvo odbrane zbog specifičnosti poslova korisnika iz stava 3. ovog člana može imati devizni račun kod Narodne banke Srbije ili, po odobrenju ministra finansija, kod ovlašćene banke za plaćanja koja ne mogu da se izvrše preko Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom.”

Član 46.

U članu 105. stav 3. reči: „održavanja i evidencije” zamenjuju se rečima: „održavanja, evidencije i vrednosnog praćenja”.

Član 47.

U članu 106. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Pokretnim stvarima za posebne namene smatraju se: naoružanje i vojna oprema, sredstva dvostruke namene obuhvaćena Nacionalnom kontrolnom listom, vojna prevozna sredstva (vazduhoplovi, plovni objekti, motorna vozila i dr.), koja se koriste za službene potrebe, potrošni materijal, alati, pribori, uređaji, delovi, sklopovi, specijalna maziva i tečnosti za funkcionisanje i održavanje naoružanja i vojne opreme i sredstava dvostruke namene i oprema (računari, računarska oprema i računarski sistemi, reprografska i birotehnička oprema, telekomunikaciona sredstva, etaloni i referentni materijali, specifična i druga laboratorijska i ispitno-merna oprema) i softveri (informacioni i komandno-informacioni sistemi) koje Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije koriste za potrebe odbrane, bezbednosti i vojne potrebe.

O pribavljanju i raspolaganju pokretnim stvarima iz stava 1. ovog člana pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje javna svojina odlučuje ministar odbrane, odnosno lica u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije koja on ovlasti.”

U stavu 3. reči: „upravljanja i održavanja” zamenjuju se rečima: „upravljanja, održavanja, vođenja evidencija o stanju, vrednosti i kretanju“.

Član 48.

Posle člana 107. dodaje se Glava IXa i čl. 107a-107đ, koji glase:

„Glava IXa

VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO

Član 107a

Vojno pravobranilaštvo je posebna organizaciona jedinica Ministarstva odbrane koja preduzima pravne radnje i pravna sredstva radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije u pogledu sredstava koja koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u skladu sa ovim zakonom.

U zastupanju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pred sudovima i drugim nadležnim organima, Vojno pravobranilaštvo ima položaj zastupnika Republike Srbije – Ministarstva odbrane i Vojske Srbije s pravima i dužnostima propisanim za državno pravobranilaštvo, osim zastupanja pred stranim i međunarodnim sudovima i arbitražama i pred drugim nadležnim organima u inostranstvu.

Član 107b

Vojno pravobranilaštvo u pravnim postupcima pred sudovima, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije kada imaju položaj stranke ili umešača o čijim pravima i obavezama se odlučuje u tim postupcima.

Kada je propisano da je u određenom postupku ili za preduzimanje samo određene radnje u postupku obavezno zastupanje stranke od strane advokata, Vojno pravobranilaštvo je ovlašćeno da preduzima zastupanje pod istim uslovima kao i advokat.

Vojno pravobranilaštvo prati i proučava pravna pitanja od značaja za rad Ministarstva odbrane i Vojske Srbije kada je to od značaja za zaštitu imovinskih prava i interesa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i o uočenim problemima obaveštava ministra odbrane i druge nadležne organe.

Vojno pravobranilaštvo je ovlašćeno da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i opštih akata ako oceni da su propisom odnosno opštim aktom povređena imovinska prava i interesi Republike Srbije u pogledu sredstava koja koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije za potrebe odbrane i bezbednosti ili zakonom utvrđen položaj Vojske Srbije.

Vojno pravobranilaštvo daje pravna mišljenja na modele, odnosno nacrte pravnih poslova koje Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije zaključuju sa drugim pravnim subjektima, ako ti pravni poslovi za predmet imaju imovinska prava i obaveze Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Vojno pravobranilaštvo može na zahtev drugog pravobranilaštva pružiti stručnu pomoć ili preuzeti zastupanje.

Vojno pravobranilaštvo pre pokretanja parnice ili drugog sudskog ili upravnog postupka ili u toku tog postupka preduzima potrebne mere radi sporazumnog rešavanja spornog odnosa.

Član 107v

Sudovi, organi uprave i drugi nadležni organi dužni su da u stvarima u kojima je predviđeno zastupanje od strane Vojnog pravobranilaštva dostavljaju sva pismena neposredno Vojnom pravobranilaštvu.

Dostavljanje pismena izvršeno suprotno odredbi stava 1. ovog člana ne proizvodi pravno dejstvo.

Troškovi zastupanja u postupcima pred sudom, organom uprave i drugim nadležnim organom priznaju se Vojnom pravobranilaštvu po propisima o nagradi i naknadi troškova za rad advokata.

Ostvareni prihodi u zastupanju predstavljaju prihod Republike Srbije.

Član 107g

Vojnog pravobranioca i zamenike vojnog pravobranioca postavlja ministar odbrane iz sastava profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Za vojnog pravobranioca i zamenike vojnog pravobranioca može biti postavljeno lice koje ispunjava uslove propisane za postavljenje državnog pravobranioca, odnosno zamenika državnog pravobranioca.

Član 107d

Zaposleni u Vojnom pravobranilaštvu jesu: sekretar Vojnog pravobra-nilaštva, pravobranilački pomoćnici i pravobranilački pripravnici.

Na prava i obaveze vojnog pravobranioca, zamenika vojnog pravobranioca i zaposlenih u Vojnom pravobranilaštvu primenjuju se propisi o službi u Vojsci Srbije.

Član 107đ

Organizaciju rada i uređenje Vojnog pravobranilaštva, shodno propisima za rad pravobranilaštva Republike Srbije, uređuje ministar odbrane, uz saglasnost Vlade.”

Član 49.

U članu 108. stav 2. menja se i glasi:

„Kancelarijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije uređuje Vlada.”

Član 50.

Propisi za izvršenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 51.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani sadržan je u odredbi člana 97. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana i mere za slučaj vanrednog stanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba otklanjanja problema i nedostataka uočenih u postupku redovnog praćenja primene propisa i akata kojima se uređuje sistem odbrane i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršenim nakon stupanja na snagu poslednjih izmena važećeg zakona izvršenih u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, broj 88/09). Poseban razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje višestrukog uređivanja istih ili sličnih nadležnosti i njihovog nepotrebnog ponavljanja u više zakona i dopuna nadležnostima koje su nejasno ili neprecizno uređene ili uopšte nisu uređene a neophodne su za efikasnije funkcionisanje sistema odbrane za koji je odgovorno Ministarstvo odbrane.

Cilj koji treba postići donošenjem ovog zakona je obezbeđivanje jedinstvenog i efikasnog funkcionisanja sistema odbrane.

Materija čije se uređivanje predlaže ovim zakonom je zakonodavna materija pa ne postoji mogućnost da se uočeni problemi reše bez donošenja zakona.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Članom 1. Predloga zakona predlaže se brisanje stava 5. u članu 2. zbog toga što sadrži definiciju subjekata sistema odbrane koja treba da bude obuhvaćena članom 4. zajedno sa ostalim osnovnim pojmovima koji se koriste u Zakonu o odbrani.

Uz član 2.

Članom 2. Predloga zakona predlažu se izmene i dopune člana 4. kako bi se preciznije uredili, odnosno usaglasili pojmovi koji se koriste u ovom zakonu. Predloženim rešenjem otklanjaju se uočeni nedostaci u pojedinim definicijama i definišu pojmovi koji nisu bili definisani. Predloženo rešenje zasnovano je na potrebi obezbeđivanja jasnoće u primeni odredaba zakona.

Uz član 3.

Članom 3. Predloga zakona predlaže se izmena člana 7, kojom se preciznije propisuju osnovna dokumenta u odbrani prema njihovim funkcijama u upravljanju sistemom odbrane od kojih je planiranje jedna od najvažnijih. Predloženo rešenje usaglašeno je sa stavovima iz Strategije odbrane Republike Srbije (poglavlje PLANIRANJE ODBRANE).

Uz član 4.

Članom 4. Predloga zakona predlažu se izmene u članu 11. stav 2. koji se odnosi na nadležnosti predsednika Republike u oblasti odbrane, i to:

– u tački 2) proširuje se nadležnost za davanje saglasnosti na nacrte svih osnovnih dokumanata planiranja razvoja iz člana 7, a ne samo na nacrt Strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije;

– u tački 3) predviđa se da, pored usvajanja Doktrine Vojske Srbije, na predlog ministra odbrane, predsednik Republike ima nadležnost i za davanje saglasnosti na nacrte ostalih osnovnih strategijsko-doktrinarnih dokumenata iz člana 7;

– briše se tačka 5) koja se neposredno ne odnosi na nadležnost predsednika Republike u odbrani, već na organizaciju i komandovanje Vojskom Srbije koja je uređena u članu 17. tačka 3) Zakona o Vojsci Srbije,

– briše se tačka 9) koja je uređena u članu 9. Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije,

– briše se tačka 12), koja je materija člana 17. tač. 12) i 13) Zakona o Vojsci Srbije.

Uz član 5.

Članom 5. Predloga zakona predlažu se izmene i dopune u članu 12. stav 2, koji se odnose na nadležnost Vlade u oblasti odbrane, i to:

– propisuje se ovlašćenje: za usvajanje Procene vojnih i nevojnih izazova, rizika i pretnji po bezbednost zemlje na osnovu kojih se vrši usaglašavanje planova odbrane i predlažu odluke o uvođenju vanrednog ili ratnog stanja (tačka 1a),

– propisuje se ovlašćenje za donošenje akcionih planova za sprovođenje donetih strategija radi efikasnosti u njihovoj primeni (tačka 2a),

– tačka 3) menja se jer se u nadležnost Vlade dodaje usvajanje Srednjoročnog plana i programa razvoja sistema odbrane,

– tačka 7) menja se jer se iz nadležnosti Vlade izostavlja ovlašćenje za donošenje uputstva koje je propis iz nadležnosti organa državne uprave shodno članu 15. Zakona o državnoj upravi;

– preciznije se uređuju nadležnosti iz tač. 10), 15), 23) i 24), koje su bile nejasne i stvarale probleme u praktičnoj primeni;

– brišu se ovlašćenja koja su već sadržana u ovim ili drugim zakonima, i to: tačka 12) uređeno članom 10. Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije i tačka 25) ovlašćenje uređeno članom 109. stav 4. Zakona o vanrednim situacijama.

Uz član 6.

Članom 6. Predloga zakona predlaže se izmena člana 14. stav 2, kojom se preciznije uređuju poslovi i ovlašćenja Ministarstva odbrane u odbrani. Predložena rešenja su usaglašena sa nadležnostima iz člana 12. Zakona o ministarstvima kojim je ovo ministarstvo obrazovano i bliže uređena ovlašćenja u pogledu donošenja propisa koji se odnose na predlaganje, pripremanje ili donošenje podzakonskih akata za izvršavanje ovog zakona što nije bilo precizno uređeno i zbog čega neki propisi nisu mogli biti doneti, a određena ovlašćenja proizlaze iz drugih zakona: Zakona o planiranju i izgradnji, koja se ne odnose na vojne objekte već se ova materija uređuje propisima o odbrani (član 1. stav 2. Zakona) i ovlašćenja za predlaganje, pripremanje i donošenje tehničkih propisa i uređivanje delatnosti koje nisu izvorno u nadležnosti Ministarstva odbrane, a vrše ih organizacione celine Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod opštim uslovima propisanim zakonom kojim se te delatnosti uređuju i posebnim uslovima koji proizlaze iz prirode vojne službe i pravila o vršenju vojne službe (muzejska, arhivska i dr.).

Uz član 7.

Članom 7. Predloga zakona predlaže se izmena člana 14a, kojom se brišu ovlašćenja Ministarstva odbrane za uređivanje simbola, a uređuju se znak i druga obeležja vizuelnog identiteta Ministarstva odbrane, kao i zabrana njihove neovlašćene upotrebe.

Uz član 8.

Članom 8. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 15, kojom bi se preciznije uredilo ovlašćenje Generalštaba Vojske Srbije za pripremu doktrinarnih dokumenata i dopuna poslova Generalštaba Vojske Srbije u pogledu geotopografskog obezbeđenja i izrade geotopografskog materijala za potrebe odbrane i drugih korisnika van sistema odbrane.

Uz čl. 9, 10, 11. i 12.

Čl. 9, 10, 11. i 12. Predloga zakona predlažu se izmene čl. 16, 17. i 18. i dopuna članom 17a, kojima bi se preciznije uredila materija inspekcijskog nadzora u odbrani. Predložena rešenja zasnovana su na članu 12. Zakona o ministarstvima kojim je Inspektorat odbrane obrazovan kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane za inspekcijske poslove u odbrani i usaglašena su sa propisima kojima se uređuje organizacija i rad Vojske Srbije i propisima o inspekcijskom nadzoru iz delokruga organa državne uprave. Na ovaj način otklanjaju se određene neusaglašenosti u određivanju subjekata kontrole i posebnih ovlašćenja ovog inspekcijskog organa.

Uz član 13.

Članom 13. Predloga zakona predlaže se izmena člana 20, kojom bi se preciznije uredili bezbednosno-obaveštajni poslovi iz delokruga Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, imajući u vidu da u skladu sa zakonom određene poslove vrši i Vojna policija čiji je rad i delovanje uređen Zakonom o Vojsci Srbije. Predloženo rešenje zasnovano je na zakonima kojim se uređuju službe bezbednosti i zakonu kojim se uređuje Vojska Srbije .

Uz član 14.

Članom 14. Predloga zakona predlaže se dopuna članom 21a, kojim bi se uredili poslovi zajedničkog civilno-vojnog sistema upravljanja saobraćajem na unutrašnjim plovnim putevima u skladu sa potrebama odbrane i izvršavanja misija i zadataka Vojske Srbije i predlaže se ovlašćenje ministra odbrane za bliže uređivanje načina, pravila i procedure za obavljanje saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima vojnim plovilima i ratnog režima plovidbe. Predložena rešenja zasnivaju se na opštim uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje saobraćaj na unutrašnjim plovnim putevima i usaglašavaju se posebnostima vojnog režima plovidbe

Uz član 15.

Članom 15. Predloga zakona predlaže se dodavanje novog člana 23a kojim se bliže uređuje vođenje evidenciije u Ministarstvu odbrane o poginulim, nestalim, zarobljenim i ubijenim pripadnicima oružanih snaga bivše SFRJ za period od 1991. do 19. maja 1992. godine i evidencija o nestalim pripadnicima Vojske Jugoslavije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija 1998. i 1999. godine, radi izdavanju isprava u vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu učešća u oružanim sukobima i borbenim destvima na području bivše SFRJ i SRJ, imajući u vidu da se radi o materiji koja se može urediti samo zakonom.

Uz čl. 16, 17. 18. i 19.

Čl. 16, 17, 18. i 19. Predloga zakona predlažu se izmene u čl. 24, 27, 28. i 29, kojima bi se preciznije uredile posebne dužnosti civilnih organa u postupku pripremanja i sprovođenja planova odbrane u poslovima i delatnostima iz njihovih nadležnosti. Predloženo rešenje zasnovano je na potrebi da se preciznije uredi način dostavljanja podataka o bilansnim i razvojnim potrebama i mogućnostima vršenja proizvodnje i usluga u delatnostima od značaja za odbranu koje su u nadležnosti drugih organa državne uprave sa kojima Ministarstvo odbrane ostvaruje saradnju preko resornih ministarstava i precizira način sprovođenja mera pripravnosti u organima državne uprave u vanrednom stanju i druge mere neophodne za prelazak na organizaciju za rad u ratnom i vanrednom stanju.

Uz član 20.

Članom 20. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 39, jer je u praksi uočeno da osim ugrožavanja graničnog pojasa, granice i života i zdravlja ljudi na tom području, može doći do ugrožavanja dela teritorije Republike Srbije na kojem su takođe ugroženi životi i zdravlje ljudi, kada treba da zajednički deluju vojne i policijske snage. Neophodno je da postoji jasno zakonsko rešenje kako bi se izbegle nejasnoće u pogledu komandovanja policijskim i vojnim snagama za izvršavanje zajedničkih zadataka u slučaju ugrožavanja dela teritorije Republike Srbije.

Uz član 21.

Članom. 21. Predloga zakona predlaže se izmena člana 45. kojim bi se preciznije odredile sve delatnosti kojima se obezbeđuje logistička podrška Vojske Srbije i preciziralo ko može da obavlja ove delatnosti. Stavom 6. ovog člana precizira se ovlašćenje ministra odbrane za uređivanje planiranja, organizovanja, sprovođenja i kontrole logističke podrške Vojske Srbije koja se obavlja u okviru vojnih jedinica i vojnih ustanova.

Uz član 22.

Članom 22. Predloga zakona predlaže se dopuna u članu 46, kojom bi se propisalo ovlašćenje ministra odbrane da bliže uredi način i postupak za opremanje i razvoj Vojske Srbije naoružanjem i vojnom opremom.

Uz čl. 23. i 27.

Članom 23. Predloga zakona predlaže se izmena člana 47. kojim su uređena prava i dužnosti građana u odbrani zemlje propisivanjem da pored izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze i obaveze da učestvuju u civilnoj zaštiti, građani imaju obavezu da učestvuju u obučavanju za potrebe odbrane, u skladu sa zakonom, odlukama nadležnih organa i planovima odbrane.

Članom 27. Predloga zakona predlaže se dopuna zakona članom 60a kojim se daje ovlašćenje Vladi da na predlog ministra odbrane uredi način obučavanja građana za odbranu zemlje.

Uz čl. 24, 25, 28, 29, 30. i 31.

Čl. 24, 25, 28, 29, 30. i 31. Predloga zakona predlažu se izmene u čl. 51, 55, 62, 64, 65. i 66. kojima se obezbeđuje terminološko usaglašavanje i istovetno korišćenje pojmova koji se koriste u ovom zakonu kako bi se otklonile dileme u njihovoj primeni.

Uz član 26.

Članom 26. predlaže se brisanje člana 56. jer je materija organizovanja i izvršavanja radne obaveze predmet posebnog zakona.

Uz član 32.

Članom 32. Predloga zakona predlaže se dopuna novim članom. 67a, kojima bi se uredile mere zaštite vojnih objekata i rejona uz te objekte i kontrola preduzetih mera.

Uz član 33.

Članom 33. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 68. stavom 5, kojim bi se uredilo ovlašćenje za propisivanje zahteva i mera u pogledu potreba odbrane koje nosiocima izgrade prostornih i urbanističkih planova i investitorima objekata od značaja za odbranu postavlja Ministarstvo odbrane, čime bi se obezbedilo efikasnije dostavljanje i blagovremeno pripremanje i postupanje po ovim zahtevima.

Uz član 34.

Članom 34. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 71. stavom 5, kojom se propisuju ovlašćenja za bliže uređivanje načina organizovanja, planiranja, sprovođenja i razvoja naučnoistraživačke delatnosti iz nadležnosti Ministarstva odbrane i vojnih naučnoistraživačkih ustanova koja se vrši pod opštim uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost i posebnim uslovima koji proizlaze iz prirode poslova odbrane i pravila vojne službe, a koju vrše profesionalni pripadnici Vojske Srbije.

Uz član 35.

Članom 35. Predloga zakona predlaže se dopuna novim članom 71a, kojim bi se uredio način vršenja naučnih i drugih istraživanja u oblastima značajnim za odbranu i precizno uredile posebne obaveze državnih organa i pravnih lica koja zajedno sa stranim licima ili za potrebe tih lica vrše ova istraživanja na teritoriji Republike Srbije i koriste podatke u oblastima značajnim za odbranu zemlje da prethodno pribave odobrenje Ministarstva odbrane. Predlaže se ovlašćenje Vlade da odredi koja su istraživanja od značaja za odbranu i propiše postupak i uslove za izdavanje odobrenja. Predloženo rešenje proizlazi iz potrebe zaštite tajnih podataka u odbrani i bezbednosti zemlje.

Uz član 36.

Članom 36. Predloga zakona predlaže se izmena člana 72, kojom bi se preciznije uredile obaveze nadležnih organa i tela za pripremu, izradu i donošenje akata o usaglašenosti, standardizaciji, nomenklaturi, kodifikaciji i metrologiji u pogledu tehničkih zahteva koji se odnose na njihovo usaglašavanje sa potrebama odbrane i ovlašćenje za propisivanje načina vršenja ovih poslova iz delokruga Ministarstva odbrane. Predloženo rešenje usaglašeno je sa članom 21. Zakona o ministarstvima kojim je propisano da ministarstva u okviru svog delokruga obavljaju poslove državne uprave koji se odnose na pripremu i usvajanje odnosno predlaganje tehničkih propisa.

Uz član 37.

Članom 37. Predloga zakona predlaže se izmena člana 76, kojom bi se izvršilo usklađivanje sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 99/11) imajući u vidu da je pojam udruženja u smislu tog zakona širi od pojma udruženja građana. Shodno tome predlaže se i promena naziva ovog člana.

Uz čl. 38, 39. i 40.

Čl. 38, 39. i 40. Predloga zakona predlažu se izmene čl. 82. i 83. i dopuna člana 86, kojima bi se preciznije uredili materija planiranja odbrane, način i postupak izrade Plana odbrane Republike Srbije, mere bezbednosti u planiranju i izrada planskih dokumenata koje samostalno izrađuju nosioci obaveze planiranja i koji čine sastavni deo Plana odbrane, kao i način izveštavanja o stanju priprema za odbranu.

Uz čl. 41, 42. i 43.

Čl. 41, 42. i 43. Predloga zakona predlažu se izmene u čl. 97, 98. i 99. kojima se zamenjuju pojmovi koji se koriste u ovom zakonu ili preciziraju rešenja zbog uočenih nejasnoća. Predložena rešenja zasnovana su na potrebi da se uskladi terminologija i pojasne pojedine odredbe u ovim članovima.

Uz član 44.

Članom. 44. Predloga zakona predlaže se dopuna novim čl. 102a do 102g, kojima bi se bliže uredilo preduzimanje mera bezbednosti u organizovanju i izvođenju vojnih vežbi, zabrana pristupa i snimanja određenih vojnih objekata i zabrana građenja u rejonima tih objekata bez prethodne saglasnosti Ministarstva odbrane, ograničenja u pogledu izvođenja radova na premeru i istraživanju u graničnom pojasu, unošenja podataka o vojnim objektima i kartografskim publikacijama i određivanja poslova od posebnog značaja za odbranu i posebnih uslova za njihovo obavljanje. Predloženim rešenjima otklonio bi se nedostatak u zakonodavnom uređivanju ove materije koja je bila preciznije uređena propisima koji su prestali da važe.

Uz čl. 45, 46. i 47.

Čl. 45, 46. i 47. Predloga zakona predlažu se izmene i dopune u čl. 104, 105. i 106, kojima bi se preciznije uredila materija obezbeđivanja sredstava za rad Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i određivanja pokretnih stvari za posebne namene i posebnih uslova u pogledu njihovog pribavljanja i korišćenja. Predložena rešenja usaglašena su sa izvršenim izmenama u Zakonu o budžetskom sistemu, Zakonom o javnoj svojini i Zakonom o javnim nabavkama koji su doneti nakon donošenja važećeg Zakona o odbrani.

Uz član 48.

Članom 48. Predloga zakona predlaže se dopuna Zakona o odbrani Glavom IXa i odredbama čl. 107a do 107đ koje se odnose na Vojno pravobranilaštvo kao posebnu organizacionu jedinicu Ministarstva odbrane koja preduzima pravne radnje i pravna sredstva radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije u pogledu sredstava koja koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije za potrebe odbrane i bezbednosti i zastupa Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije pred sudovima i drugim nadležnim organima u Republici Srbiji. Ovo rešenje se predlaže imajući u vidu član 2. stav 3. Zakona o pravobranilaštvu kojim je propisano da će se posebnim zakonom urediti poslovi pravobranilaštva za zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije u postupcima koji za predmet imaju prava i obaveze Republike Srbije u vezi sa delokrugom ministarstva nadležnog za poslove odbrane, vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono vezane za ministarstvo nadležno za poslove odbrane i Vojske Srbije.

Predložena rešenja zasnivaju se na propisanim nadležnostima Ministarstva odbrane u obezbeđivanju sredstava za potrebe odbrane, bezbednosti u odbrani i izvršavanje dodeljenih misija i zadataka Vojske Srbije koja se koriste u posebnom pravnom režimu propisanom Zakonom o odbrani (čl. 105 – 107. Zakona), Zakonom o javnoj svojini, kao i analizi uporedno-pravne prakse drugih država u kojima poslove zastupanja imovinskih interesa vrše organi ministarstva nadležnog za poslove odbrane, odnosno vojni pravobranioci (vojni advokati), a obrazuju u sastavu ministarstva ili pri oružanim snagama i to: Makedonija (stručni organi Ministarstva i Oružanih snaga), Hrvatska (posebna služba pri Sekretarijatu Ministarstva), Rumunija (posebna direkcija Ministarstva), Grčka (vojni pravobranioci kao specijalizovani vojni advokati), Italija (vojno pravobranilaštvo kao odeljenje vojnog tužilaštava), Turska (posebne uprave za savete, parnice i zastupanje u Ministarstvu), Amerika (vojni advokati).

Uz član 49.

Članom 49. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 108. stav 2. imajući u vidu da je ovlašćenje Vlade za propisivanje načela i kriterijuma za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane, na osnovu predloga ministra odbrane već propisano u članu 12. stav 2. tačka 17. Zakona, a da postoji potreba da se kancelarijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije uredi na jedinstven način.

Uz član 50.

Članom 50. Predloga zakona određuje se rok za donošenje podzakonskih propisa za izvršenje ovog zakona.

Uz član 51.

Članom 51. Predloga zakona predlaže se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije, jer se njime na stvaraju dodatne obaveze za Budžet Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst), jer bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Neophodno je hitno usaglašavanje planova odbrane svih nosilaca obaveze planiranja sa zadacima iz Plana odbrane Republike Srbije koji je Vlada usvojila 27. decembra 2013. godine.

Imajući u vidu da se radi o poslovima od posebnog značaja za efikasnost u odbrani i ostvarivanju bezbednosnih interesa Republike Srbije utvrđenih Strategijom odbrane Republike Srbije, a koji shodno članu 168. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine imaju karakter prioritetnih potreba, stekli su se uslovi za donošenje zakona po hitnom postupku.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU,

ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 2.

(1) Odbrana Republike Srbije ostvaruje se angažovanjem raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa, a obezbeđuje upotrebom Vojske Srbije i drugih snaga odbrane na zaštiti suverenosti, nezavisnosti, teritorijalne celovitosti i bezbednosti.

(2) Osnovni cilj odbrane je odvraćanje od napada i suprotstavljanje vojnim i nevojnim izazovima, rizicima i pretnjama bezbednosti zemlje i zaštita građana, materijalnih dobara i životne sredine.

(3) Odbrana Republike Srbije sprovodi se jedinstvenim sistemom organizovanja priprema građana, državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava,

drugih pravnih lica i preduzetnika za izvršavanje zadataka odbrane i rad i upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ostvarivanju i očuvanju bezbednosti Republike Srbije i njenih građana.

(4) Odbrana Republike Srbije sprovodi se samostalno, a može se sprovoditi i u saradnji s drugim državama u okviru institucija sistema nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti.

(5) Subjekti sistema odbrane jesu: građani, državni organi, privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i Vojska Srbije.

Član 4.

Osnovni pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

1) sistem odbrane je deo sistema nacionalne bezbednosti i jedinstven oblik organizovanja priprema za izvršavanje zadataka odbrane, sprovođenja mera i radnji za rad građana, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju;

1) SISTEM ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE JE DEO SISTEMA NACIONALNE BEZBEDNOSTI KOJI PREDSTAVLJA JEDINSTVENU, NORMATIVNO, STRUKTURNO I FUNKCIONALNO UREĐENU CELINU, ČIJI JE CILJ ZAŠTITA SUVERENOSTI, NEZAVISNOSTI, TERITORIJALNE CELOVITOSTI I BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE OD SVIH OBLIKA SPOLJNJEG I UNUTRAŠNJEG UGROŽAVANJA U MIRU, VANREDNOM STANJU I RATU;

1A) ODBRANA REPUBLIKE SRBIJE JE FUNKCIJA DRŽAVE KOJOM SE OBEZBEĐUJE SUVERENOST, NEZAVISNOST, TERITORIJALNA CELOVITOST I BEZBEDNOST REPUBLIKE SRBIJE; ODBRANA REPUBLIKE SRBIJE OBUHVATA VOJNU I CIVILNU ODBRANU;

1B) SUBJEKTI SISTEMA ODBRANE SU: GRAĐANI, DRŽAVNI ORGANI, ORGANI AUTONOMNIH POKRAJINA, ORGANI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, PRIVREDNA DRUŠTVA, DRUGA PRAVNA LICA, PREDUZETNICI I VOJSKA SRBIJE;

2) snage odbrane u širem smislu su ljudski i materijalni potencijali Republike Srbije, a u užem smislu snage odbrane na osnovu zakona čine organizovane strukture subjekata sistema odbrane;

3) vojna odbrana je deo odbrane Republike Srbije koji obuhvata institucije i aktivnosti na pripremi i odbrani od vojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti;

3) VOJNA ODBRANA JE DEO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE KOJI OBUHVATA SKUP MERA I AKTIVNOSTI USMERENIH NA PRIPREME ZA ODBRANU I ODBRANU REPUBLIKE SRBIJE UPOTREBOM VOJSKE SRBIJE;

4) civilna odbrana je deo jedinstvenog sistema odbrane, organizovan radi uspešnog funkcionisanja državnih organa, organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica, zaštite i spasavanja i obezbeđenja uslova za život i rad građana i zadovoljenja potreba snaga odbrane u vanrednom i ratnom stanju;

4) CIVILNA ODBRANA JE DEO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE KOJI OBUHVATA SKUP MERA I AKTIVNOSTI USMERENIH NA: PRIPREME ZA ODBRANU I ODBRANU REPUBLIKE SRBIJE NEVOJNIM SREDSTVIMA; OBEZBEĐIVANJE USPEŠNOG FUNKCIONISANJA DRŽAVNIH ORGANA, ORGANA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA, ZAŠTITE I SPASAVANJA I OBEZBEĐENJA USLOVA ZA ŽIVOT I RAD GRAĐANA I ZADOVOLJENJA POTREBA SNAGA ODBRANE U VANREDNOM I RATNOM STANJU;

4a) civilna zaštita je organizovan sistem čija je osnovna delatnost zaštita, spasavanje i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća i drugih većih opasnosti koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu u miru i vanrednom i ratnom stanju;

5) Vojska Srbije je organizovana oružana snaga koja brani Republiku Srbiju od oružanog ugrožavanja spolja i izvršava druge misije i zadatke u skladu s Ustavom, zakonom i principima međunarodnog prava koji regulišu upotrebu sile;

6) vanredno stanje je stanje javne opasnosti u kojem je ugrožen opstanak države ili građana, a posledica je vojnih ili nevojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti;

7) ratno stanje je stanje opasnosti u kojem je oružanim delovanjem spolja ugrožena suverenost, nezavisnost i teritorijalna celovitost zemlje, odnosno mir u regionu, koje zahteva mobilizaciju snaga i sredstava za odbranu;

8) pripreme za odbranu obuhvataju aktivnosti snaga odbrane koje se zasnivaju na utvrđenoj strategiji odbrane, a sprovode se u skladu s planovima odbrane;

9) odbrambeni interesi su: odbrana države i zaštita njenih građana, izgradnja poverenja, održavanje bezbednosti i stabilnosti u regionu, saradnja s međunarodnim organizacijama i institucijama i pristupanje institucijama nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti;

10) vojni izazovi, rizici i pretnje bezbednosti ispoljavaju se u obliku: agresije, oružane pobune i drugih oblika upotrebom oružane sile;

11) nevojni izazovi, rizici i pretnje bezbednosti ispoljavaju se u obliku: terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti;

12) ljudski resursi u odbrani obuhvataju demografski potencijal države koji podleže obavezi odbrane, koji je sposoban i obučen za uključivanje u sistem odbrane;

13) materijalni resursi u odbrani obuhvataju prirodne, privredne, finansijske, informacione i ostale potencijale države, koji se angažuju za potrebe odbrane;

13A) VOJNO POSTROJENJE JE JEDNA ILI VIŠE TEHNOLOŠKIH LINIJA, POGONA ILI PROIZVODNIH CELINA U OKVIRU KOMANDE, JEDINICE I USTANOVE VOJSKE SRBIJE, VOJNE JEDINICE I VOJNE USTANOVE KOJA JE ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANA ZA MINISTARSTVO ODBRANE I PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE JE U SKLADU SA ZAKONOM REGISTROVANO ZA PROIZVODNJU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, ODNOSNO KOJE U CELINI ILI DELIMIČNO POSLUJE KAPITALOM U DRŽAVNOJ SVOJINI, U SKLADU SA ZAKONOM I OSNIVAČKIM AKTOM;

13B) VOJNO SKLADIŠTE JE SKLADIŠTE SIROVINA, ENERGENATA ILI GOTOVIH PROIZVODA KOJE KORISTI KOMANDA, JEDINICA I USTANOVA VOJSKE SRBIJE, VOJNA JEDINICA I VOJNA USTANOVA KOJA JE ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANA ZA MINISTARSTVO ODBRANE ILI PRIVREDNO DRUŠTVO KOJE JE U SKLADU SA ZAKONOM REGISTROVANO ZA PROIZVODNJU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, ODNOSNO KOJE U CELINI ILI DELIMIČNO POSLUJE KAPITALOM U DRŽAVNOJ SVOJINI, U SKLADU SA ZAKONOM I OSNIVAČKIM AKTOM;

14) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije je najviši strateški dokument čijom realizacijom se štite nacionalni interesi Republike Srbije od izazova, rizika i pretnji bezbednosti u različitim oblastima društvenog života;

15) Strategija odbrane Republike Srbije je najviši strateški dokument u oblasti odbrane kojim se definišu stavovi o bezbednosnom okruženju, odbrambenim interesima, misijama i zadacima Vojske Srbije, struktura i funkcionisanje sistema odbrane;

16) Doktrina Vojske Srbije je osnovni dokument u kojem se definišu opšta opredeljenja o vojnoj delatnosti, organizovanju, pripremama, upotrebi i obezbeđenju Vojske Srbije u miru, ratnom i vanrednom stanju, u skladu s Ustavom i Strategijom odbrane Republike Srbije;

16) DOKTRINA VOJSKE SRBIJE JE OSNOVNI DOKTRINARNI DOKUMENT U KOJEM SE DEFINIŠU OPŠTA OPREDELJENJA O VOJNOJ DELATNOSTI, ORGANIZOVANJU, PRIPREMAMA, UPOTREBI I OBEZBEĐENJU VOJSKE SRBIJE U MIRU, VANREDNOM I RATNOM STANJU, U SKLADU SA USTAVOM I STRATEGIJOM ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE I PREDSTAVLJA OKVIR ZA IZRADU NIŽIH DOKTRINARNIH DOKUMENATA;

16A) DOKTRINARNA DOKUMENTA NIŽEG NIVOA SU DOKTRINE NA OPERATIVNOM NIVOU KOMANDOVANJA, FUNKCIONALNE DOKTRINE, PRAVILA, UPUTSTVA I DRUGA DOKUMENTA KOJIMA SE RAZRAĐUJU SADRŽAJI DOKTRINE VOJSKE SRBIJE;

17) Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije je dokument planiranja odbrane u kojem se definišu strateška opredeljenja za razvoj sistema odbrane Republike Srbije, potrebne sposobnosti Vojske Srbije, sadržaj i dinamika organizacionih promena, razvoj ljudskih i materijalnih resursa, finansiranje sistema odbrane i druga pitanja za funkcionisanje sistema odbrane, u skladu s misijama i zadacima u odbrani Republike Srbije;

17) DUGOROČNI PLAN RAZVOJA SISTEMA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE JE DOKUMENT PLANIRANJA ODBRANE U KOJEM SE UTVRĐUJU DUGOROČNI CILJEVI I PRIORITETI RAZVOJA SISTEMA ODBRANE, BUDUĆE SPOSOBNOSTI SISTEMA ODBRANE, SADRŽAJ I DINAMIKA RAZVOJA SISTEMA ODBRANE, FINANSIRANJE SISTEMA ODBRANE I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA FUNKCIONISANJE I RAZVOJ SISTEMA ODBRANE;

17A) SREDNJOROČNI PLAN I PROGRAM RAZVOJA SISTEMA ODBRANE JE DOKUMENT PLANIRANJA U KOJEM SE UTVRĐUJU SREDNJOROČNI CILJEVI I PRIORITETI RAZVOJA SISTEMA ODBRANE, SADRŽAJ I DINAMIKA RAZVOJA SISTEMA ODBRANE, FINANSIJSKI OKVIR I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA FUNKCIONISANJE I RAZVOJ SISTEMA ODBRANE;

17B) PLANIRANJE ODBRANE JE FUNKCIJA UPRAVLJANJA SISTEMOM ODBRANE ČIJOM REALIZACIJOM SE ODREĐUJU CILJEVI U OBLASTI ODBRANE I NAČINI OSTVARIVANJA TIH CILJEVA; PLANIRANJE ODBRANE SE REALIZUJE IZRADOM STRATEGIJSKO-DOKTRINARNIH DOKUMENATA, PLANIRANJEM RAZVOJA I PLANIRANJEM UPOTREBE SNAGA;

18) Strategijski pregled odbrane Republike Srbije je polazni programski dokument kojim se definiše srednjoročno planiranje odbrane, efikasno upravljanje resursima odbrane, transparentnost poslova odbrane i izgradnja pretpostavki za demokratsku i civilnu kontrolu, profesionalizaciju i efikasnost Vojske Srbije u izvršavanju dodeljenih misija i zadataka;

18) STRATEGIJSKI PREGLED ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE JE DOKUMENT PLANIRANJA ODBRANE U KOJEM SE DAJE PREGLED STANJA ODBRAMBENIH SPOSOBNOSTI I DOSTIGNUTOG STEPENA RAZVOJA SISTEMA ODBRANE, UTVRĐUJU POTREBNE SPOSOBNOSTI, STRATEŠKA OPREDELJENJA I PRIORITETI RAZVOJA SISTEMA ODBRANE, KAO I DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA FUNKCIONISANJE I RAZVOJ SISTEMA ODBRANE;

19) sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem, u širem smislu, obuhvata jedinstvo organizacija, službi i jedinica, objekata, opreme i sredstava, veština, informacija i doktrine (regulativa i procedura) uspostavljenih radi omogućavanja bezbednog i efikasnog kretanja vazduhoplova u svim fazama manevrisanja, a sastoji se od međusobno ineraktivnih elemenata na zemlji i u vazduhu; sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem, u užem smislu, je deo sistema nacionalne bezbednosti i jedinstven oblik civilno-vojnog organizovanja radi kontrole, zaštite i odbrane vazdušnog prostora, regulisanja i nadzora nad funkcionisanjem sistema i pružanja usluga u miru, ratnom i vanrednom stanju;

20) upravljanje sistemom odbrane predstavlja proces usmeravanja subjekata odbrane u izvršavanju njihovih obaveza i zadataka;

21) demokratska i civilna kontrola Vojske Srbije posebno obuhvata: kontrolu upotrebe i razvoja Vojske Srbije, internu i eksternu kontrolu troškova za vojne potrebe, praćenje stanja i obaveštavanja javnosti o stanju priprema Vojske Srbije, obezbeđenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i utvrđivanje odgovornosti za vršenje vojnih dužnosti u skladu sa zakonom;

22) transparentnost u finansiranju potreba odbrane posebno obuhvata: predlaganje, pripreme, iskazivanje i kontrolu troškova sistema odbrane; prikazivanje ciljeva i zadataka za koje su neophodna odgovarajuća sredstva; podnošenje izveštaja o namenskom trošenju tih sredstava i stalnu kontrolu troškova sistema odbrane;

23) multinacionalne operacije su aktivnosti koje se preduzimaju u okviru sistema kolektivne bezbednosti i sistema kolektivne odbrane, u skladu s međunarodnim pravom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

24) STANDARD ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE (SORS) JE DOKUMENT KOJI SE DONOSI U PROPISANOM POSTUPKU ZA SPECIFIČNE POTREBE ODBRANE I SADRŽI TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ILI KRITERIJUME KOJIMA SE OBEZBEĐUJE DA MATERIJALI, PROIZVODI, PROCESI ILI USLUGE ODGOVARAJU NAMENI.

Član 7.

(1) Osnovni strategijsko-doktrinarni dokumenti u oblasti odbrane su: Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategija odbrane Republike Srbije i Doktrina Vojske Srbije.

(2) Osnovni planski dokumenti u oblasti odbrane su: Dugoročni plan razvoja sistema odbrane Republike Srbije, Strategijski pregled odbrane Republike Srbije i Plan odbrane Republike Srbije.

ČLAN 7.

DOKUMENTI PLANIRANJA ODBRANE SU: STRATEGIJSKO-DOKTRINARNI DOKUMENTI, DOKUMENTI PLANIRANJA RAZVOJA I DOKUMENTI PLANIRANJA UPOTREBE SNAGA.

OSNOVNI STRATEGIJSKO-DOKTRINARNI DOKUMENTI SU: STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE, STRATEGIJA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE I DOKTRINA VOJSKE SRBIJE.

OSNOVNI DOKUMENTI PLANIRANJA RAZVOJA SU: DUGOROČNI PLAN RAZVOJA SISTEMA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE, STRATEGIJSKI PREGLED ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE I SREDNJOROČNI PLAN I PROGRAM RAZVOJA SISTEMA ODBRANE.

OSNOVNI DOKUMENTI PLANIRANJA UPOTREBE SNAGA SU PLAN ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE I PLAN UPOTREBE VOJSKE SRBIJE, KAO NJEGOV SASTAVNI DEO.

Član 11.

(1) Predsednik Republike, u skladu sa zakonom, komanduje Vojskom Srbije.

(2) Predsednik Republike u oblasti odbrane naročito:

1) podnosi zajedno s Vladom Narodnoj skupštini predlog za proglašenje ratnog i vanrednog stanja;

2) daje saglasnost na nacrt Strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije;

2) DAJE SAGLASNOST NA NACRT OSNOVNIH DOKUMENATA PLANIRANJA RAZVOJA;

3) usvaja Doktrinu Vojske Srbije, na osnovu predloga ministra odbrane;

3) USVAJA DOKTRINU VOJSKE SRBIJE, NA OSNOVU PREDLOGA MINISTRA ODBRANE I DAJE SAGLASNOST NA NACRT OSTALIH OSNOVNIH STRATEGIJSKO-DOKTRINARNIH DOKUMENATA;

4) naređuje sprovođenje Plana odbrane Republike Srbije;

5) utvrđuje osnove mirnodopske i ratne organizacije Vojske Srbije, na osnovu predloga ministra odbrane;

6) usvaja Plan mobilizacije Vojske Srbije;

7) naređuje sprovođenje mera pripravnosti, opštu i delimičnu mobilizaciju;

8) usvaja Plan upotrebe Vojske Srbije i naređuje njenu upotrebu;

9) odlučuje, u skladu sa zakonom, o upućivanju pripadnika Vojske Srbije u multinacionalne operacije, na osnovu odluke Narodne skupštine;

10) donosi smernice za izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije;

11) postavlja i razrešava načelnika Generalštaba Vojske Srbije, uz mišljenje ministra odbrane;

12) donosi pravila koja se odnose na upotrebu Vojske Srbije, kao i druga pravila kojima se uređuje unutrašnji red i pravila službe u Vojsci Srbije;

13) vrši i druge poslove određene zakonom.

(3) Za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, predsednik Republike donosi: ukaze, direktive, naređenja, naredbe, smernice, odluke, pravila i druga akta.

(4) Predsednik Republike obrazuje vojni kabinet za poslove iz svoje nadležnosti u oblasti odbrane.

(5) Predsednik Republike svoja ovlašćenja u oblasti odbrane može preneti na ministra odbrane, osim odlučivanja o upotrebi Vojske Srbije, odlučivanja o postavljenjima, unapređenjima i razrešenjima oficira koja su u nadležnosti predsednika Republike na osnovu zakona i ovlašćenja za donošenje strategijsko-doktrinarnih i planskih dokumenata čije je donošenje u zakonskoj nadležnosti predsednika Republike.

Član 12.

(1) Vlada utvrđuje i vodi politiku odbrane, predlaže i izvršava zakone i opšta akta Narodne skupštine koja se odnose na odbranu.

(2) Vlada u oblasti odbrane naročito:

1) podnosi Narodnoj skupštini zajedno s predsednikom Republike predlog za proglašenje ratnog i vanrednog stanja;

1A) USVAJA PROCENU VOJNIH I NEVOJNIH IZAZOVA, RIZIKA I PRETNJI PO BEZBEDNOST ZEMLJE, NA OSNOVU PREDLOGA MINISTRA ODBRANE;

2) predlaže Narodnoj skupštini usvajanje Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategije odbrane Republike Srbije i Dugoročnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije;

2A) DONOSI AKCIONE PLANOVE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE;

3) usvaja Strategijski pregled odbrane Republike Srbije, na osnovu predloga ministra odbrane;

3) USVAJA STRATEGIJSKI PREGLED ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE I SREDNJOROČNI PLAN I PROGRAM RAZVOJA SISTEMA ODBRANE, NA OSNOVU PREDLOGA MINISTRA ODBRANE;

4) usvaja Plan odbrane Republike Srbije, osim Plana upotrebe Vojske Srbije i Plana mobilizacije Vojske Srbije;

5) predlaže Narodnoj skupštini donošenje zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije;

6) predlaže Narodnoj skupštini donošenje zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora iz oblasti odbrane i vojne saradnje;

7) donosi smernice za izradu planova odbrane i propisuje uputstvo o metodologiji za izradu planova odbrane, na osnovu predloga ministra odbrane;

7) DONOSI SMERNICE ZA IZRADU PLANA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE, NA OSNOVU PREDLOGA MINISTRA ODBRANE;

8) podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o stanju priprema za odbranu;

9) odobrava planove odbrane organa državne uprave i utvrđuje njihovu organizaciju za rad u ratnom i vanrednom stanju;

10) propisuje mere pripravnosti državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u slučaju ratnog ili vanrednog stanja

10) PROPISUJE MERE PRIPRAVNOSTI SUBJEKATA SISTEMA ODBRANE U RATNOM I VANREDNOM STANJU, OSIM PRIPRAVNOSTI VOJSKE SRBIJE;

11) predlaže predsedniku Republike sprovođenje mera pripravnosti i opštu i delimičnu mobilizaciju, osim mobilizacije Vojske Srbije;

12) odlučuje, u skladu sa zakonom, o upućivanju osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima državne uprave u humanitarne i druge aktivnosti u inostranstvo;

13) odlučuje o određivanju pravnih lica koji su od značaja za odbranu Republike Srbije;

14) odlučuje o određivanju proizvoda i usluga od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije;

15) odlučuje o pravima i dužnostima organa u oblasti prostornog planiranja i izgradnji objekata od značaja za odbranu i Vojsku Srbije i vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu Republike Srbije;

15) ODREĐUJE VRSTE INVESTICIONIH OBJEKATA I PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU I BLIŽE UREĐUJE NAČIN I POSTUPAK POSTAVLJANJA ZAHTEVA I OBAVEŠTAVANJA NADLEŽNIH ORGANA ZA PRIPREMANJE, DONOŠENJE I SPROVOĐENJE PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA I OBAVEZA INVESTITORA OBJEKATA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU PRI PROJEKTOVANJU, IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI TIH OBJEKATA PO KOJIMA SU DUŽNI DA POSTUPAJU U SKLADU SA ZAKONOM;

16) odlučuje o osnivanju i ukidanju vojnoškolskih i vojnih naučnoistraživačkih ustanova i o njihovom uključivanju u obrazovni i naučnoistraživački sistem Republike Srbije;

17) propisuje načela i kriterijume za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane, na osnovu predloga ministra odbrane;

18) propisuje kriterijume za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe odbrane i popune Vojske Srbije, na osnovu predloga ministra odbrane;

19) propisuje načela i kriterijume za organizaciju službi kriptozaštite u Republici Srbiji, na predlog Ministarstva odbrane;

20) propisuje način i postupak sprovođenja mobilizacije, osim mobilizacije Vojske Srbije, kao i način i postupak izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze u ratnom i vanrednom stanju, na predlog Ministarstva odbrane;

21) propisuje način, postupak i mere zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu, na predlog Ministarstva odbrane;

22) prati i usmerava istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme;

23) preduzima mere za stvaranje, upotrebu, korišćenje, obnavljanje i razmeštaj rezervi za potrebe odbrane i obezbeđuje sredstva za finansiranje posebnih zadataka u odbrani u slučaju ratnog i vanrednog stanja, na osnovu predloga resornih ministarstava;

23) PREDUZIMA MERE ZA STVARANJE, UPOTREBU, KORIŠĆENJE, OBNAVLJANJE I RAZMEŠTAJ REZERVI ZA POTREBE ODBRANE I OBEZBEĐUJE SREDSTVA ZA FINANSIRANJE POSEBNIH ZADATAKA U ODBRANI U RATNOM I VANREDNOM STANJU, NA OSNOVU PREDLOGA RESORNIH MINISTARSTAVA;

24) odlučuje o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu, na osnovu predloga ministra odbrane;

24) ODLUČUJE O BROJU I RASPOREDU IZASLANSTAVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE I VOJNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU, NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE;

25) propisuje organizaciju i rad službe osmatranja i obaveštavanja;

26) vrši i druge poslove određene zakonom.

Član 14.

(1) Ministarstvo odbrane, u okviru svog delokruga, predlaže i sprovodi politiku odbrane, izvršava zakone i međunarodne ugovore, opšta akta Narodne skupštine, Vlade i akta predsednika Republike iz oblasti odbrane.

(2) Ministarstvo odbrane obavlja poslove, koji se odnose na:

1) procenu rizika i pretnji bezbednosti zemlje;

2) izradu nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, Strategije odbrane Republike Srbije i Dugoročnog plana razvoja sistema odbrane Republike Srbije i usvajanje dokumenta za njihovu razradu;

3) izradu predloga Doktrine Vojske Srbije;

4) izradu predloga Strategijskog pregleda odbrane Republike Srbije;

5) izradu Srednjoročnog plana i programa razvoja sistema odbrane;

6) izradu predloga godišnjeg izveštaja Vlade o stanju priprema za odbranu, s kojim se saglasio predsednik Republike;

7) izradu nacrta zakona iz oblasti odbrane, bezbednosti i Vojske Srbije;

8) izradu nacrta zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne saradnje;

9) izradu platformi za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti odbrane i vojne saradnje i njihovo izvršavanje;

9a) zaključenje ugovora iz oblasti vojnog školstva i obuke za odbranu zemlje sa nadležnim ministarstvima drugih država u skladu sa zakonom;

10) planiranje i ostvarivanje međunarodne saradnje iz oblasti odbrane i vojne saradnje;

11) koordiniranje izrade nacrta Plana odbrane Republike Srbije, u skladu s uputstvom Vlade o metodologiji za izradu planova odbrane i predlaganje Vladi na usvajanje;

12) predlaganje smernica za izradu planova odbrane i uputstva o metodologiji za izradu planova odbrane;

13) utvrđivanje predloga planova odbrane drugih snaga sistema odbrane, koji su u vezi sa Planom upotrebe Vojske Srbije;

14) planiranje, pripremanje i kontrolu mobilizacije građana, državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju;

15) izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u ratnom i vanrednom stanju;

16) izvršavanje vojne, radne i materijalne obaveze;

17) izvršavanje odluka predsednika Republike o upućivanju profesionalnih vojnih lica u multinacionalne operacije i odluka Vlade o upućivanju osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima državne uprave u humanitarne i druge operacije u inostranstvu;

18) planiranje i organizovanje civilno-vojnih odnosa u oblasti odbrane;

19) informativnu, kulturnu, muzejsku, arhivsku i versku delatnost i druge delatnosti, za potrebe odbrane;

20) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 88/09);

21) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 88/09);

22) organizovanje, modernizaciju i unapređenje telekomunikacionih mreža i sredstava i kriptozaštite za potrebe Vojske Srbije i drugih državnih organa;

23) usklađivanje telekomunikaciono-informacionog obezbeđenja, informacionih i telekomunikacionih mreža i sredstava za potrebe odbrane;

24) uređenje i pripremu teritorije za potrebe odbrane;

25) istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme;

26) opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, postupke poverljivih nabavki i materijalno obezbeđivanje Vojske Srbije;

26a) uređuje postupak javnih nabavki male vrednosti u komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije, vojnim jedinicama i ustanovama koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;

27) planiranje, upravljanje, kontrolu i sprovođenje obaveštajno-bezbednosnih poslova od značaja za odbranu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju službe bezbednosti i drugim propisima;

28) školovanje i usavršavanje za rad na poslovima odbrane i bezbednosti zemlje, planiranje, organizovanje i delatnost vojnog školstva;

29) razvoj obrazovnog sistema za potrebe odbrane i Vojske Srbije;

30) harmonizaciju sistema vojnog školstva i naučno-istraživačke delatnosti od značaja za odbranu sa sistemom srednjoškolskog i visokog obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji;

31) planiranje, programiranje i razvoj naučnoistraživačke i inventivne delatnosti od značaja za odbranu;

31a) kartografsko i geotopografsko obezbeđenje i izrada geotopografskog materijala za sistem odbrane;

32) statusna i druga pitanja pripadnika Vojske Srbije;

33) donošenje akata o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i akata o organizaciji vojnih jedinica i vojnih ustanova koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;

34) obrazovanje i ukidanje izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava, u skladu sa odlukom Vlade o broju i rasporedu izaslanstava odbrane i vojnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu;

34a) obrazovanje i organizovanje finansijske službe u Ministarstvu odbrane, komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije, vojnim jedinicama i vojnim ustanovama koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane;

34b) organizovanje i unapređenje informacionog sistema u oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja za potrebe finansijskog izveštavanja, saglasno usvojenim standardima;

35) planiranje, programiranje, budžetiranje i sprovođenje finansijskog plana za potrebe Ministarstva odbrane, u skladu sa zakonom;

36) planiranje, organizovanje, izvršenje i kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja;

37) planiranje, organizovanje, nadzor i izgradnju vojnih objekata, kao i investiciono održavanje objekata infrastrukture na korišćenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

38) pribavljanje, raspolaganje, korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnih stvari za vojne potrebe, stambenih zgrada, stanova, garaža, poslovnog prostora za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i objekata za privremeni smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane;

38a) pribavljanje, raspolaganje, korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnih i pokretnih stvari za reprezentativne potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u zemlji i inostranstvu;

39) uređivanje, planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara i eksplozije, u skladu sa zakonima kojima se uređuju te delatnosti;

39a) uređivanje, planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu zaštite životinja i zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opšte upotrebe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;

39b) uređivanje, planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu metrološke delatnosti, u skladu sa zakonima kojima se uređuje ta delatnost;

40) saradnju s ostalim ministarstvima i drugim organima državne uprave, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave u pripremanju i sprovođenju planova odbrane i izvršavanju zadataka u odbrani;

41) organizaciju, prenošenje i sprovođenje mera pripravnosti, mobilizacije i popune državnih organa, javnih službi, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika;

42) zajednički civilno-vojni sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem za potrebe odbrane;

42a) donošenje akata o osnivanju vojnozdravstvene ustanove primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite;

43) druge poslove određene zakonom.

MINISTARSTVO ODBRANE OBAVLJA POSLOVE, KOJI SE ODNOSE NA:

IZRADU PREDLOGA PROCENE VOJNIH I NEVOJNIH IZAZOVA, RIZIKA I PRETNJI PO BEZBEDNOST ZEMLJE;

IZRADU NACRTA STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE, STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE I DUGOROČNOG PLANA RAZVOJA SISTEMA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE I USVAJANJE DOKUMENTA ZA NJIHOVU RAZRADU;

IZRADU PREDLOGA AKCIONIH PLANOVA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE I STRATEGIJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE;

PREDLAGANJE DOKTRINE VOJSKE SRBIJE;

IZRADU PREDLOGA STRATEGIJSKOG PREGLEDA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE;

IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA I PROGRAMA RAZVOJA SISTEMA ODBRANE;

IZRADU PREDLOGA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA VLADE O STANJU PRIPREMA ZA ODBRANU;

IZRADU NACRTA ZAKONA IZ OBLASTI ODBRANE, BEZBEDNOSTI I VOJSKE SRBIJE, ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA VOJNIH OSIGURANIKA, VOJNOG OBRAZOVANJA, PROIZVODNJE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME I DRUGO;

IZRADU NACRTA ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNIH UGOVORA U OBLASTI ODBRANE I VOJNE SARADNJE I ZAKLJUČIVANJE ADMINISTRATIVNIH UGOVORA ZA NJIHOVO IZVRŠAVANJE;

IZRADU PLATFORMI ZA VOĐENJE PREGOVORA I ZAKLJUČIVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA U OBLASTI ODBRANE I VOJNE SARADNJE I NJIHOVO IZVRŠAVANJE;

ZAKLJUČIVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA O SARADNJI S MINISTARSTVIMA I ORUŽANIM SNAGAMA DRUGIH DRŽAVA I ZAKLJUČIVANJE ADMINISTRATIVNIH UGOVORA ZA NJIHOVO IZVRŠAVANJE (PROTOKOLI, MEMORANDUMI I DR.);

PLANIRANJE I OSTVARIVANJE MEĐUNARODNE SARADNJE U OBLASTI ODBRANE I VOJNE SARADNJE;

PRIPREMANJE SMERNICA ZA IZRADU PLANA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE;

PRIPREMANJE I DONOŠENJE UPUTSTVA O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA IZRADU PLANOVA ODBRANE I MERAMA BEZBEDNOSTI U IZRADI PLANOVA ODBRANE U SKLADU S ODLUKOM I SMERNICAMA ZA IZRADU PLANA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE;

IZRADU AKATA I PLANSKIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE PRIPREMAJU, IZRAĐUJU I USKLAĐUJU PLANOVI ODBRANE KOJIMA SE PLANIRAJU MERE I RADNJE ZA RAD GRAĐANA, DRŽAVNIH ORGANA, PRIVREDNIH DRUŠTAVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA I ZA UPOTREBU VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U RATNOM I VANREDNOM STANJU;

KONTROLU PRIPREMA ZA ODBRANU I DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOGE PLANOVA ODBRANE KOJE IZRAĐUJU I PRIPREMAJU NOSIOCI OBAVEZE PLANIRANJA I NJIHOVU USAGLAŠENOST S PLANOVIMA RAZVOJA SISTEMA ODBRANE I USAGLAŠENOST S PLANOVIMA KOJE IZRAĐUJE, PRIPREMA I DONOSI VOJSKA SRBIJE;

PLANIRANJE, PRIPREMANJE I KONTROLU SPROVOĐENJA MOBILIZACIJE ZA IZVRŠAVANJE ZADATAKA U RATNOM I VANREDNOM STANJU, U SKLADU SA ZAKONOM I ODLUKAMA NADLEŽNIH ORGANA;

IZVRŠAVANJE VOJNE OBAVEZE I NJENO USKLAĐIVANJE SA IZVRŠAVANJEM RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE U SKLADU S POSEBNIM ZAKONOM;

ODREĐIVANJE PROGRAMA OBUKE I UREĐIVANJE NAČINA I POSTUPKA PLANIRANJA I SPROVOĐENJA PLANOVA OBUKE GRAĐANA PREKO NADLEŽNIH TERITORIJALNIH ORGANA MINISTARSTVA ODBRANE, U SARADNJI SA GENERALŠTABOM VOJSKE SRBIJE;

PLANIRANJE I ORGANIZOVANJE CIVILNO-VOJNIH ODNOSA U IZVRŠAVANJU ZAJEDNIČKIH POSLOVA U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI;

UREĐIVANJE ORGANIZACIJE, ZADATAKA I NAČINA I POSEBNIH USLOVA VRŠENJA SPORTSKE, MUZEJSKE, ARHIVSKE, IZDAVAČKO-INFORMATIVNE, BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE, MUZIČKE I FILMSKE DELATNOSTI I DRUGIH DELATNOSTI ZA POTREBE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE POD USLOVIMA PROPISANIM POSEBNIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU OVE DELATNOSTI;

UREĐIVANJE NAČINA VREDNOVANJA, ČUVANJA I RAZVIJANJA VOJNIH TRADICIJA U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE (VOJNI VETERANI, ZAŠTITA SPOMEN-OBELEŽJA U VOJNIM OBJEKTIMA I SPOMEN-SOBE) I NAČINA SARADNJE SA UDRUŽENJIMA KOJA NEGUJU TRADICIJE OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE;

UREĐIVANJE SISTEMA SELEKCIJE, KLASIFIKACIJE, KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA I PSIHOLOŠKE DELATNOSTI, U SKLADU SA ZAKONOM;

ORGANIZOVANJE, MODERNIZACIJU I UNAPREĐENJE TELEKOMUNIKACIONO-INFORMATIČKOG OBEZBEĐENJA I SREDSTAVA POSEBNE NAMENE ZA POTREBE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE I KRIPTOZAŠTITE ZA POTREBE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE I DRUGIH DRŽAVNIH ORGANA;

UREĐIVANJE NAČINA POSTUPANJA U POSTUPKU USKLAĐIVANJA TELEKOMUNIKACIONO-INFORMATIČKOG OBEZBEĐENJA, TELEKO-MUNIKACIONIH I RAČUNARSKIH MREŽA I SREDSTAVA S POTREBAMA ODBRANE POD USLOVIMA PROPISANIM POSEBNIM ZAKONOM;

PROPISIVANJE NAČINA I POSEBNIH USLOVA I POSTUPAKA NA UREĐENJU I PRIPREMI TERITORIJE I AKVATORIJE ZA POTREBE ODBRANE;

ODREĐIVANJE I PROPISIVANJE ZAŠTITNIH ZONA OKO VOJNIH KOMPLEKSA, VOJNIH OBJEKATA I OBJEKATA VOJNE INFRASTRUKTURE I MERA NJIHOVE ZAŠTITE, OBELEŽAVANJA I OVLAŠĆENJA ZA PRISTUP TIM OBJEKTIMA;

UREĐIVANJE NAČINA I POSTUPKA ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, PROIZVODNJE I PROMETA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ZA POTREBE VOJSKE SRBIJE;

OPREMANJE I NAORUŽAVANJE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE, SPROVOĐENJE POSTUPKA NABAVKI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU JAVNE NABAVKE I MATERIJALNO OBEZBEĐIVANJE VOJSKE SRBIJE;

PLANIRANJE, UPRAVLJANJE, KONTROLU I SPROVOĐENJE BEZBEDNOSNO-OBAVEŠTAJNIH POSLOVA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU U SKLADU SA ZAKONOM;

PLANIRANJE I ORGANIZOVANJE ŠKOLOVANJA I USAVRŠAVANJA ZA RAD NA POSLOVIMA ODBRANE I BEZBEDNOSTI ZEMLJE I NADZOR NAD RADOM VOJNIH ŠKOLA U SKLADU S POSEBNIM ZAKONOM;

RAZVOJ VOJNOG OBRAZOVANJA I VOJNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI OD ZNAČAJA ZA ODBRANU I VOJSKU SRBIJE I UREĐIVANJE NAČINA I POSTUPKA ZA NJIHOVO USKLAĐIVANJE S OPŠTIM SISTEMOM OBRAZOVANJA I NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U REPUBLICI SRBIJI POD USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU OVE DELATNOSTI;

ORGANIZOVANJE, PLANIRANJE, SPROVOĐENJE I RAZVOJ NAUČNOISTRAŽIVAČKE I INVENTIVNE DELATNOSTI OD ZNAČAJA ZA ODBRANU;

STATUSNA I DRUGA PITANJA POTREBA PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U SKLADU SA ZAKONOM;

DONOŠENJE AKATA O ORGANIZACIJI KOMANDI, JEDINICA I USTANOVA VOJSKE SRBIJE I AKATA O ORGANIZACIJI VOJNIH JEDINICA I VOJNIH USTANOVA KOJE SU ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE;

OBRAZOVANJE I ORGANIZOVANJE FINANSIJSKE SLUŽBE U MINISTARSTVU ODBRANE, KOMANDAMA, JEDINICAMA I USTANOVAMA VOJSKE SRBIJE I VOJNIM JEDINICAMA I VOJNIM USTANOVAMA KOJE SU ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE U SKLADU S PROPISIMA O BUDŽETSKOM SISTEMU;

OBRAZOVANJE I UKIDANJE IZASLANSTAVA ODBRANE I VOJNIH PREDSTAVNIŠTAVA, U SKLADU S ODLUKOM VLADE O BROJU I RASPOREDU IZASLANSTAVA ODBRANE I VOJNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU;

ORGANIZOVANJE I UNAPREĐENJE INFORMACIONOG SISTEMA U OBLASTI MATERIJALNOG I FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA POTREBE FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA, SAGLASNO USVOJENIM STANDARDIMA;

UREĐIVANJE NAČINA I POSTUPKA PLANIRANJA, PROGRAMIRANJA, BUDŽETIRANJA I IZVRŠENJA U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE;

PLANIRANJE, ORGANIZOVANJE, IZVRŠENJE I KONTROLU MATERIJALNOG I FINANSIJSKOG POSLOVANJA;

PLANIRANJE, ORGANIZOVANJE, NADZOR I IZGRADNJU VOJNIH OBJEKATA, KAO I INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE NA KORIŠĆENJU U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE;

PRIBAVLJANJE, RASPOLAGANJE, KORIŠĆENJE, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE NEPOKRETNIH STVARI ZA VOJNE POTREBE, STAMBENIH ZGRADA, STANOVA, GARAŽA, POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE I OBJEKATA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE;

PROPISIVANJE NAČINA I POSTUPKA POPISA NEPOKRETNOSTI ZA POSEBNE NAMENE KOJE KORISTE MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE I VOĐENJE VOJNOG KATASTRA POD USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE DRŽAVNI PREMER I KATASTAR;

NADZOR I UPRAVLJANJE NAD PRIVREDNIM DRUŠTVIMA REGISTROVANIM ZA PROIZVODNJU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, ODNOSNO KOJA POSLUJU KAPITALOM U VEĆINSKOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U SKLADU SA ZAKONOM I AKTOM OSNIVAČA;

PRIBAVLJANJE, RASPOLAGANJE, KORIŠĆENJE, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE NEPOKRETNIH I POKRETNIH STVARI ZA REPREZENTATIVNE POTREBE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU;

UREĐIVANJE NAČINA I POSTUPKA PLANIRANJA, ORGANIZOVANJA, SPROVOĐENJA I KONTROLE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJA U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE POD USLOVIMA PROPISANIM ZAKONIMA KOJIMA SE UREĐUJU OVE DELATNOSTI;

UREĐIVANJE PLANIRANJA, ORGANIZOVANJA, SPROVOĐENJA I KONTROLE ZAŠTITE ŽIVOTINJA I ZDRAVSTVENI NADZOR NAD PROIZVODNJOM I PROMETOM NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE;

PROPISIVANJE NAČINA I POSTUPKA PLANIRANJA, ORGANIZOVANJA, SPROVOĐENJA I KONTROLE METROLOŠKE DELATNOSTI ZA POTREBE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE POD USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE METROLOŠKA DELATNOST I MEĐUNARODNIM PROPISIMA I STANDARDIMA;

PROPISIVANJE NAČINA I POSTUPKA PLANIRANJA, ORGANIZOVANJA, SPROVOĐENJA I KONTROLE POSLOVA STANDARDIZACIJE (OPERATIVNA, MATERIJALNA I ADMINI-STRATIVNA), TIPIZACIJE I UNIFIKACIJE PROIZVODA I USLUGA, OBJEKATA I UREĐAJA ZA POTREBE ODBRANE I VOJSKE SRBIJE I IZDAVANJA SAGLASNOSTI POD USLOVIMA PROPISANIM POSEBNIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE STANDARDIZACIJA I ZAKLJUČENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA;

PROPISIVANJE NAČINA I POSTUPKA ORGANIZOVANJA POSLOVA IZRADE NOMENKLATURE I KODIFIKACIJE STVARI ZA POSEBNE NAMENE KOJE KORISTE MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE;

UREĐIVANJE POSTUPKA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI U ISTRAŽIVANJU, RAZVOJU I PROIZVODNJI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, IZVOĐENJU RADOVA I VRŠENJU USLUGA ZA POTREBE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE POD USLOVIMA PROPISANIM POSEBNIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OVA DELATNOST I PRIHVAĆENIM MEĐUNARODNIM PROPISIMA, STANDARDIMA ODBRANE I SRODNIM DOKUMENTIMA;

DONOŠENJE STANDARDA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE (SORS), PROPISA O KVALITETU PROIZVODA I SRODNIH DOKUMENATA, METROLOŠKIH USLOVA I UPUTSTAVA ZA PREGLED MERNE OPREME U OBLASTI ODBRANE;

PROPISIVANJE NAČINA ODREĐIVANJA TAKTIČKIH I TEHNIČKIH NOSILACA ZA NAORUŽANJE I VOJNU OPREMU I OSTALA SREDSTVA U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE;

SARADNJU S OSTALIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U PRIPREMANJU I SPROVOĐENJU PLANOVA ODBRANE I IZVRŠAVANJU ZADATAKA U ODBRANI;

ORGANIZACIJU, PRENOŠENJE I SPROVOĐENJE MERA PRIPRAVNOSTI, MOBILIZACIJE I POPUNE DRŽAVNIH ORGANA, ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, PRIVREDNIH DRUŠTAVA, DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA;

ZAJEDNIČKI CIVILNO-VOJNI SISTEM UPRAVLJANJA VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM ZA POTREBE ODBRANE POD USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ;

ZAJEDNIČKI CIVILNO-VOJNI SISTEM UPRAVLJANJA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA I RATNIM REŽIMOM PLOVIDBE POD USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE UNUTRAŠNJA PLOVIDBA;

DONOŠENJE AKATA O OSNIVANJU VOJNOZDRAVSTVENIH USTANOVA PRIMARNOG, SEKUNDARNOG I TERCIJARNOG NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE;

DRUGE POSLOVE ODREĐENE ZAKONOM.

(3) Ministar odbrane u obavljanju poslova iz stava 2. ovog člana donosi: naređenja, naredbe, naloge, odluke, pravila, smernice, uputstva i propise i druga akta za koje je ovlašćen ovim zakonom i drugim zakonima.

(4) Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike i donošenje akata po ovlašćenju predsednika Republike, ministar odbrane donosi: naređenja, naredbe, smernice, odluke, pravila i druga akta, i odgovoran je za njihovo izvršavanje.

(5) Propisi iz st. 3. i 4. ovog člana objavljuju se u „Službenom vojnom listu“, na način koji propiše ministar odbrane.

Član 14a

(1) Ministarstvo odbrane ima svoj znak, simbole i druga obeležja.

(2) Vlada bliže uređuje izgled i način korišćenja znaka, simbola i drugih obeležja, označavanje i druge elemente vizuelnog identiteta Ministarstva odbrane, na predlog ministra odbrane.

(3) Zabranjeno je isticanje i nošenje znaka, simbola i drugih obeležja iz stava 1. ovog člana na način kojim bi se narušio ugled Ministarstva odbrane.

ČLAN 14A

MINISTARSTVO ODBRANE IMA SVOJ ZNAK I DRUGA OBELEŽJA.

IZGLED I NAČIN KORIŠĆENJA ZNAKA I DRUGIH OBELEŽJA, OZNAČAVANJE I DRUGE ELEMENTE VIZUELNOG IDENTITETA MINISTARSTVA ODBRANE UREĐUJE VLADA, NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE.

ZABRANJENO JE ISTICANJE I NOŠENJE ZNAKA I DRUGIH OBELEŽJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NA NAČIN KOJIM BI SE NARUŠIO UGLED MINISTARSTVA ODBRANE.

Član 15.

(1) Generalštab Vojske Srbije je u sastavu Ministarstva odbrane i vrši poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i ovlašćenjima predsednika Republike i ministra odbrane.

(2) Generalštab Vojske Srbije obavlja poslove koji se odnose na:

1) izradu funkcionalnih doktrina i drugih pravila za upotrebu Vojske Srbije;

1) IZRADU DOKTRINARNIH DOKUMENATA;

2) izradu Plana upotrebe Vojske Srbije;

3) izradu Plana mobilizacije Vojske Srbije;

4) izradu smernica za izgradnju operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije;

5) pripremu akata o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije;

5A) GEOTOPOGRAFSKO OBEZBEĐENJE I IZRADU GEOTOPOGRAFSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ODBRANE I DRUGIH KORISNIKA VAN SISTEMA ODBRANE;

6) organizovanje mera pripravnosti na osnovu akata predsednika Republike ili ministra odbrane;

7) druge poslove određene zakonom i aktima predsednika Republike i ministra odbrane.

Inspekcijski poslovi u oblasti odbrane

Član 16.

(1) Ministarstvo odbrane obavlja inspekcijske poslove u vezi s izvršavanjem zakona u oblasti i od značaja za odbranu, propisa donetih na osnovu tih zakona, kao i planova i mera državnih organa i organizacija i Vojske Srbije, koji se odnose na:

1) pripreme za odbranu;

2) sprovođenje odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;

3) inspekcijski nadzor nad radom komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i organa i ustanova Ministarstva odbrane;

4) ostvarivanje i usklađivanje organizacije obezbeđenja telekomunikaciono-informacionog sistema, kriptozaštite i drugih oblika zaštite informacija;

5) inspekciju operativne i funkcionalne sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, po nalogu predsednika Republike;

6) radnopravni status profesionalnih pripadnika Vojske Srbije;

6a) bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i eksplozija, zaštitu životne sredine, zaštitu životinja i metrološku delatnost;

7) druge poslove određene zakonom ili na zahtev nadležnog organa.

(2) Poslove iz stava 1. ovog člana vrši Inspektorat odbrane, u skladu s ovim zakonom i propisima koji se odnose na inspekcijski nadzor.

POSLOVI INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI ODBRANE

ČLAN 16.

MINISTARSTVO ODBRANE OBAVLJA POSLOVE INSPEKCIJSKOG NADZORA U VEZI SA IZVRŠAVANJEM ZAKONA U OBLASTI ODBRANE I OD ZNAČAJA ZA ODBRANU I VOJSKU SRBIJE, PROPISA DONETIH NA OSNOVU TIH ZAKONA, PLANOVA I MERA DRŽAVNIH ORGANA, ORGANIZACIJA I VOJSKE SRBIJE, KAO I DRUGE POSLOVE ODREĐENE OVIM ZAKONOM, A KOJI SE ODNOSE NA:

PRIPREME ZA ODBRANU;

SPROVOĐENJE ODLUKA I AKATA ORGANA UPRAVLJANJA SISTEMOM ODBRANE;

INSPEKCIJSKI NADZOR NAD OPERATIVNIM I FUNKCIONALNIM SPOSOBNOSTIMA KOMANDI, JEDINICA I USTANOVA VOJSKE SRBIJE, PO ODOBRENJU ILI NALOGU PREDSEDNIKA REPUBLIKE;

INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA I DRUGIH PROPISA KOJIMA SE UREĐUJU: RAD MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE; RADNI ODNOSI PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U VOJSCI SRBIJE I RASPOREĐENIH U MINISTARSTVO ODBRANE; OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK I POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI;

INSPEKCIJSKI NADZOR NAD ORGANIZACIJOM TELEKOMUNI-KACIONO-INFORMATIČKOG OBEZBEĐENJA, KRIPTOZAŠTITE I DRUGIH OBLIKA ZAŠTITE INFORMACIJA U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE;

INSPEKCIJSKI NADZOR MATERIJALNOG I FINANSIJSKOG POSLOVANJA I NAMENSKOG I ZAKONITOG KORIŠĆENJA SREDSTAVA KORISNIKA U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE;

INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA, DRUGIH PROPISA, STANDARDA ODBRANE I TEHNIČKIH ZAHTEVA ZA PROIZVODE U OBLASTI GRAĐEVINSKE DELATNOSTI U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE;

INSPEKCIJI NADZOR NAD PRIMENOM PROPISA O: BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU; ZABRANI DISKRIMINACIJE; RAVNOPRAVNOSTI POLOVA; ZAŠTITI OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU; ZAŠTITI OD IZLOŽENOSTI ZAPOSLENIH DUVANSKOM DIMU NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI; ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE; ZAŠTITI OD POŽARA I EKSPLOZIJA; ZAŠTITI ŽIVOTINJA, NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE (VETERINARSKA ZAŠTITA); ZAŠTITI I BEZBEDNOSTI U METROLOŠKOJ DELATNOSTI;

INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PRIMENOM PROPISA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U VOJNIM POSTROJENJIMA I VOJNIM SKLADIŠTIMA;

INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PRIMENOM PROPISA KOJIMA JE UREĐENA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA VOJNIH OSIGURANIKA I RAD VOJNOZDRAVSTVENIH USTANOVA;

DRUGE POSLOVE ODREĐENE POSEBNIM ZAKONOM ILI NA ZAHTEV NADLEŽNOG ORGANA.

POSLOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VRŠI INSPEKTORAT ODBRANE, U SKLADU S OVIM ZAKONOM I DRUGIM ZAKONIMA I PROPISIMA KOJI SE ODNOSE NA INSPEKCIJSKI NADZOR.

Član 17.

(1) U vršenju inspekcijskih poslova iz člana 16. ovog zakona, inspektori i lica ovlašćena za inspekcijske poslove imaju pravo da:

1) vrše uvid u dokumenta koja se odnose na pripreme snaga odbrane za odbranu;

2) vrše proveru sprovođenja odluka i akata organa upravljanja sistemom odbrane;

3) vrše vanrednu inspekciju operativne i funkcionalne sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, na osnovu odobrenja predsednika Republike;

4) nalože otklanjanje utvrđenih nedostataka u planovima odbrane ili u sprovođenju propisanih mera i radnji za izvršavanje zadataka iz Plana odbrane Republike Srbije i pojedinačnih planova;

5) nalože obustavu mera i radnji koje nisu u skladu sa zakonom i planovima odbrane do donošenja odluke nadležnog organa;

6) nalože komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i organima državne uprave i ostalim nosiocima planiranja da podnesu izveštaj o stanju svojih odbrambenih priprema;

7) nalože obustavljanje radnji kojima se direktno ugrožava ili dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi ili imovina do donošenja odluke nadležnog organa;

8) podnose predloge za pokretanje disciplinske, prekršajne, krivične ili druge odgovornosti protiv odgovornih lica, u skladu sa zakonom;

9) pružaju stručnu pomoć snagama odbrane čije pripreme kontrolišu i o utvrđenom stanju i preduzetim merama obaveste nadležne organe;

10) nalože otklanjanje utvrđene povrede zakona i drugih propisa kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti profesionalnih pripadnika Vojske Srbije;

11) preduzimaju druge mere za koje su ovlašćeni zakonom i po nalogu nadležnih organa.

(2) Subjekti kod kojih je izvršena kontrola dužni su da postupe po nalazima inspektora i lica ovlašćenih za inspekcijske poslove.

ČLAN 17.

U VRŠENJU POSLOVA INSPEKCIJSKOG NADZORA IZ ČLANA 16. OVOG ZAKONA, INSPEKTOR I DRUGO LICE OVLAŠĆENO ZA OBAVLJANJE POSLOVA INSPEKCIJSKOG NADZORA IMA PRAVO I DUŽNOST DA:

VRŠI PROVERU SPROVOĐENJA ODLUKA I AKATA ORGANA UPRAVLJANJA SISTEMOM ODBRANE;

VRŠI UVID U DOKUMENTA KOJA SE ODNOSE NA PRIPREME SNAGA ODBRANE ZA ODBRANU;

PREGLEDA OPŠTE I POJEDINAČNE AKTE, EVIDENCIJE I DRUGU DOKUMENTACIJU;

PREGLEDA POSLOVNE PROSTORIJE, OBJEKTE, POSTROJENJA, UREĐAJE, PREDMETE I ROBU;

UZIMA IZJAVE I PO POTREBI PISANA IZJAŠNJENJA OD RUKOVODIOCA I SLUŽBENIH LICA NADZIRANOG ORGANA O ČINJENICAMA I PODACIMA ZNAČAJNIM ZA POTPUNO UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA;

ZAHTEVA DA SE DOSTAVE IZVEŠTAJI, PODACI, AKTI I DRUGA DOKUMENTACIJA I ODREDI PRIMEREN ROK ZA DOSTAVLJANJE;

ZAHTEVA DOSTAVLJANJE, UZME ILI ZADRŽI OPŠTI ILI POJEDINAČNI AKT NADZIRANOG ORGANA KOJI JE PREDMET INSPEKCIJSKOG NADZORA, A ČIJA TAČNOST SE U SLUČAJU DA SE NE RADI O ORIGINALU AKTA POTVRĐUJE POTPISOM RUKOVODIOCA I PEČATOM NADZIRANOG ORGANA;

NALOŽI OTKLANJANJE UTVRĐENIH NEDOSTATAKA U PLANOVIMA ODBRANE ILI U SPROVOĐENJU PROPISANIH MERA I RADNJI ZA IZVRŠAVANJE ZADATAKA IZ PLANA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE I POJEDINAČNIH PLANOVA;

NALOŽI OBUSTAVU MERA I RADNJI KOJE NISU U SKLADU SA ZAKONOM I PLANOVIMA ODBRANE DO DONOŠENJA ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA;

IZDA NALOGE, ODNOSNO ZABRANE U SKLADU SA ZAKONOM;

NALOŽI KOMANDAMA, JEDINICAMA I USTANOVAMA VOJSKE SRBIJE I ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE I OSTALIM NOSIOCIMA PLANIRANJA DA PODNESU IZVEŠTAJ O STANJU SVOJIH ODBRAMBENIH PRIPREMA;

NALOŽI OBUSTAVLJANJE RADNJI KOJIMA SE DIREKTNO UGROŽAVA ILI DOVODI U OPASNOST ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI ILI IMOVINA DO DONOŠENJA ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA;

IZVRŠI VANREDNI NADZOR ODMAH PO SAZNANJU ZA SVAKU SMRTNU, TEŠKU ILI KOLEKTIVNU POVREDU NA RADU I OPASNU POJAVU KOJA BI MOGLA DA UGROZI BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU, KAO I PRILIKOM IZBIJANJA POŽARA ILI EKSPLOZIJA I UTVRDI UZROKE TIH DOGAĐAJA O ČEMU SASTAVLJA ZAPISNIK SA NALAZOM I OCENOM O UZROCIMA DOGAĐAJA I NALAŽE MERE KOJE SE BEZ ODLAGANJA MORAJU PREDUZETI;

PRUŽA STRUČNU POMOĆ NADZIRANOM ORGANU;

PODNOSI PREDLOGE ZA POKRETANJE DISCIPLINSKE, PREKRŠAJNE I KRIVIČNE ODGOVORNOSTI I ODGOVORNOSTI ZA PRIVREDNI PRESTUP, U SKLADU SA ZAKONOM;

PREDUZIMA DRUGE MERE I RADNJE ZA KOJE JE ZAKONOM I DRUGIM PROPISOM OVLAŠĆEN;

NALOŽI OTKLANJANJE UTVRĐENE POVREDE ZAKONA I DRUGIH PROPISA;

OBAVLJA I DRUGE POSLOVE UTVRĐENE ZAKONOM ILI PROPISOM DONETIM NA OSNOVU ZAKONA.

NALOZI INSPEKTORA I DRUGIH LICA OVLAŠĆENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA INSPEKCIJSKOG NADZORA SU OBAVEZUJUĆI.

ČLAN 17A

INSPEKTOR I DRUGO LICE OVLAŠĆENO ZA OBAVLJANJE POSLOVA INSPEKCIJSKOG NADZORA SU SAMOSTALNI U RADU U GRANICAMA OVLAŠĆENJA UTVRĐENIH ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA.

INSPEKTORAT ODBRANE IZVEŠTAVA MINISTRA ODBRANE O POJAVAMA BITNIJEG NARUŠAVANJA SAMOSTALNOSTI I NEZAKONITOG UTICAJA NA RAD INSPEKTORA I DRUGIH LICA OVLAŠĆENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA INSPEKCIJSKOG NADZORA.

INSPEKTOR I DRUGO LICE OVLAŠĆENO ZA OBAVLJANJE POSLOVA INSPEKCIJSKOG NADZORA POSEBNO SU ODGOVORNI:

AKO U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NE PREDUZMU, NE PREDLOŽE ILI NE ODREDE MERE ILI RADNJE ZA KOJE SU OVLAŠĆENI;

AKO U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NE PREDLOŽE ILI NE POKRENU POSTUPAK UTVRĐEN ODREDBAMA OVOG ZAKONA I POSEBNIH ZAKONA;

AKO U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA PREKORAČE GRANICE SVOG OVLAŠĆENJA.

Član 18.

(1) Ministar odbrane propisuje elemente, sadržaj i standarde za ocenu: stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije; rada organizacionih delova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; stanja metrološke delatnosti; bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i eksplozije, zaštite životne sredine i zaštite životinja, kao i materijalnog i finansijskog poslovanja komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i organizacionih delova Ministarstva odbrane, na osnovu zakona i na osnovu smernica koje donosi predsednik Republike.

(2) Inspektorat odbrane redovno izveštava predsednika Republike i ministra odbrane o utvrđenimnalazima.

ČLAN 18.

MINISTAR ODBRANE PROPISUJE ELEMENTE I UTVRĐUJE KRITERIJUME ZA OCENU: STANJA, OPERATIVNIH I FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI VOJSKE SRBIJE; RADA VOJNIH JEDINICA I VOJNIH USTANOVA KOJE SU ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE; STANJA METROLOŠKE DELATNOSTI U VOJSCI SRBIJE; STANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE; ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE; ZAŠTITE DOBROBITI ŽIVOTINJA; MATERIJALNOG I FINANSIJSKOG POSLOVANJA KOMANDI, JEDINICA I USTANOVA VOJSKE SRBIJE I MINISTARSTVA ODBRANE I VOJNIH JEDINICA I VOJNIH USTANOVA KOJE SU ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE, U SKLADU SA ZAKONOM.

Obaveštajno-bezbednosni poslovi od značaja za odbranu

Član 20.

(1) Obaveštajno-bezbednosni poslovi od značaja za odbranu jesu:

1) obaveštajni poslovi u koje spadaju: obaveštajno-operativni i obaveštajno-izviđački poslovi;

2) bezbednosni poslovi u koje spadaju: opštebezbednosni, kontraobaveštajni i vojnopolicijski poslovi.

(2) Nadležnosti, zadaci i poslovi organa za obavljanje obaveštajno-bezbednosnih poslova od značaja za odbranu, kao organa uprave u sastavu Ministarstva odbrane, određeni su zakonom kojim se uređuju službe bezbednosti i drugim propisima.

BEZBEDNOSNO-OBAVEŠTAJNI POSLOVI OD ZNAČAJA ZA ODBRANU

ČLAN 20.

BEZBEDNOSNO-OBAVEŠTAJNI POSLOVI OD ZNAČAJA ZA ODBRANU SU BEZBEDNOSNI POSLOVI, KONTRAOBAVEŠTAJNI POSLOVI, OBAVEŠTAJNI POSLOVI I VOJNOPOLICIJSKI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONIMA.

UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA ZA POTREBE ODBRANE

ČLAN 21A

ZAJEDNIČKI CIVILNO-VOJNI SISTEM UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJEM NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA ZA POTREBE ODBRANE OBUHVATA:

1) UPRAVLJANJE VODNIM PUTEVIMA I ORGANIZOVANJE PRAĆENJA BRODOVA U KOORDINACIJI S DRUGIM NADLEŽNIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA;

2) ORGANIZOVANJE KONTROLE I ZAŠTITE VODNIH PUTEVA;

3) UČEŠĆE U PRIPREMI I ORGANIZOVANJU SISTEMA TRAGANJA I SPASAVANJA;

4) INTEROPERABILNOST U SISTEMU KOMUNIKACIJE, NAVIGACIJE I IZVIĐANJA VODNOG PUTA;

5) ORGANIZOVANJE SLUŽBE TRAGANJA I SPASAVANJA LJUDSTVA I POKRETNIH SREDSTAVA VOJSKE SRBIJE NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA ;

6) ORGANIZOVANJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE VODNIM SAOBRAĆAJEM U RATNOM I VANREDNOM STANJU, SAGLASNO PLANU UPOTREBE VOJSKE SRBIJE;

7) DAVANJE SAGLASNOSTI NADLEŽNOM ORGANU ZA IZGRADNJU OBJEKATA U ZAHVATU VODNIH PUTEVA;

8) PREDLAGANJE PROPISA I DRUGIH DOKUMENTA U SKLADU S PROPISIMA O PLOVIDBI NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA;

9) OBAVLJANJE DRUGIH POSLOVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA VODNIM SAOBRAĆAJEM ZA POTREBE ODBRANE.

NAČIN, PRAVILA I PROCEDURE ZA OBAVLJANJE SAOBRAĆAJA NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE VOJNIM PLOVILIMA I RATNI REŽIM PLOVIDBE BLIŽE UREĐUJE MINISTAR ODBRANE POD USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE UNUTRAŠNJA PLOVIDBA.

EVIDENCIJE O NASTRADALIM I NESTALIM LICIMA U ORUŽANIM SUKOBIMA

ČLAN 23A

U MINISTARSTVU ODBRANE VODI SE EVIDENCIJA O POGINULIM, NESTALIM, RANJENIM, ZAROBLJENIM I UBIJENIM PRIPADNICIMA ORUŽANIH SNAGA BIVŠE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE ZA PERIOD OD 1991. DO 19. MAJA 1992. GODINE I EVIDENCIJA O NESTALIM I POGINULIM PRIPADNICIMA VOJSKE JUGOSLAVIJE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA 1998. I 1999. GODINE, RADI IZDAVANJA ISPRAVA U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA PO OSNOVU UČEŠĆA U ORUŽANIM SUKOBIMA I BORBENIM DEJSTVIMA NA PODRUČJU BIVŠE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE FIZIČKIM LICIMA I ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE KOJI REŠAVAJU O PRAVIMA PO OSNOVU UČEŠĆA U ORUŽANIM SNAGAMA I BORBENIM DEJSTVIMA.

EVIDENCIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SADRŽE: IME I PREZIME, DAN, MESEC, GODINU I MESTO ROĐENJA, JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA (JMBG), PREBIVALIŠTE, STATUS (IDENTIFIKACIJA), NACIONALNOST, ČIN, STANJE, MESTO STANJA, DATUM STANJA, OPIS STANJA, TIP USTANOVE U KOJOJ JE LICE LEČENO, POREKLO PODATAKA I OSTALE PODATKE O SPROVEDENIM AKTIVNOSTIMA U VEZI S PRONALAŽENJEM LICA.

EVIDENCIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ČUVAJU SE TRAJNO.

Član 24.

(1) Ministarstva, u okviru svog delokruga, izvršavaju zakone iz oblasti odbrane, propise za rad u ratnom i vanrednom stanju, opšta akta Narodne skupštine i Vlade, zadatke utvrđene Planom odbrane Republike Srbije i odgovaraju za postupanje pravnih lica koja su u njihovoj nadležnosti.

(2) Ministarstva u oblasti odbrane:

1) izrađuju, na zahtev Ministarstva odbrane, akta i priloge za pripremu Plana odbrane Republike Srbije, u skladu s uputstvom o metodologiji izrade planova;

1) NA ZAHTEV MINISTARSTVA ODBRANE IZRAĐUJU AKTA I PRILOGE ZA PRIPREMU PLANA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE, U SKLADU S PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN IZRADE PLANOVA ODBRANE;

1A) DOSTAVLJAJU PODATKE O BILANSNIM POTREBAMA I MOGUĆNOSTIMA VRŠENJA PROIZVODNJE I USLUGA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU IZ DELOKRUGA SVOJIH NADLEŽNOSTI;

2) obezbeđuju planirane kapacitete i obavezne rezerve od značaja za odbranu, u skladu s odlukama i zahtevima Vlade;

3) prate stanje priprema za odbranu iz delokruga svojih nadležnosti i odgovaraju za njihovo sprovođenje;

4) sačinjavaju svoj plan odbrane i sprovode sopstvene pripreme za rad u ratnom i vanrednom stanju;

5) donose metodološka, stručna i tehnička uputstva priprema za odbranu pravnih lica iz delokruga svoje nadležnosti;

6) predlažu Vladi utvrđivanje obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika od značaja za odbranu iz delokruga svojih nadležnosti;

7) planiraju i sprovode mere civilne zaštite i spasavanja, određene zakonom i propisima o civilnoj zaštiti;

8) osposobljavaju zaposlene i preduzimaju mere neophodne za uspešno funkcionisanje privrednih i drugih delatnosti u ratnom i vanrednom stanju;

9) sprovode mere pripravnosti u vanrednom stanju i druge mere neophodne za prelaz na ratnu organizaciju;

9) SPROVODE MERE PRIPRAVNOSTI U VANREDNOM STANJU I DRUGE MERE NEOPHODNE ZA PRELAZAK NA ORGANIZACIJU ZA RAD U RATNOM I VANREDNOM STANJU;

10) obavljaju i druge poslove određene zakonom i Planom odbrane Republike Srbije.

(3) Organi iz stava 1. ovog člana neposredno izvršavaju zadatke odbrane utvrđene planovima odbrane i odlukama nadležnih organa.

Član 27.

(1) Organi državne uprave, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da iz svog delokruga Ministarstvu odbrane dostavljaju podatke od značaja za odbranu.

(2) U izvršavanju poslova odbrane, organi državne uprave, organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave sarađuju u poslovima odbrane iz svog delokruga.

Član 28.

Ostali državni organi (sudovi, tužilaštva i drugi) organizuju i sprovode pripreme za svoj rad u ratnom i vanrednom stanju i odgovorni su za efikasan rad i primenu propisa i zaštitu garantovanih prava i sloboda građana u ratnom i vanrednom stanju, i u tom cilju:

1) sarađuju s nadležnim ministarstvima u pripremanju i izradi elemenata Plana odbrane Republike Srbije iz svog delokruga;

2) planiraju i obezbeđuju sredstva i opremu za rad u ratnom i vanrednom stanju;

3) vrše i druge zadatke ili poslove iz oblasti odbrane utvrđene Planom odbrane Republike Srbije i opštim aktima Narodne skupštine i Vlade.

ČLAN 28.

OSTALI DRŽAVNI ORGANI PLANIRAJU I SPROVODE PRIPREME ZA SVOJ RAD U RATNOM I VANREDNOM STANJU I ODGOVORNI SU ZA EFIKASAN RAD I PRIMENU PROPISA I ZAŠTITU GARANTOVANIH PRAVA I SLOBODA GRAĐANA U RATNOM I VANREDNOM STANJU, I U TOM CILJU:

NA ZAHTEV MINISTARSTVA ODBRANE DOSTAVLJAJU PODATKE ZA PRIPREMU PLANA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE, U SKLADU S PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE NAČIN IZRADE PLANOVA ODBRANE;

SAČINJAVAJU SVOJ PLAN ODBRANE I SPROVODE SOPSTVENE PRIPREME ZA RAD U RATNOM I VANREDNOM STANJU;

SARAĐUJU SA MINISTARSTVIMA, DRUGIM ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE I DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA U PRIPREMANJU I IZRADI ELEMENATA PLANA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE IZ SVOG DELOKRUGA;

PLANIRAJU I OBEZBEĐUJU SREDSTVA I OPREMU ZA RAD U RATNOM I VANREDNOM STANJU;

VRŠE I DRUGE ZADATKE ILI POSLOVE IZ OBLASTI ODBRANE UTVRĐENE PLANOM ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE.

Član 29.

(1) Organi autonomnih pokrajina i organi jedinica lokalne samouprave, u okviru svog delokruga, odgovorni su za stanje priprema za odbranu, kao i za stanje priprema privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika preko kojih građani neposredno zadovoljavaju svoje potrebe ili se realizuju zadaci iz Plana odbrane Republike Srbije.

(2) Autonomne pokrajine, opštine, gradovi i grad Beograd u okviru svojih nadležnosti u oblasti odbrane:

1) izrađuju svoje planove odbrane koji su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije;

2) preduzimaju mere za usklađivanje priprema za odbranu pravnih lica u delatnostima iz svoje nadležnosti s odbrambenim pripremama autonomne pokrajine i Planom odbrane Republike Srbije;

3) preduzimaju mere za funkcionisanje lokalne samouprave u ratnom i vanrednom stanju;

4) sprovode mere pripravnosti i preduzimaju druge mere potrebne za prelazak na organizaciju ZA RAD u ratnom i vanrednom stanju;

5) obavljaju i druge poslove određene zakonom.

(3) U ratnom i vanrednom stanju, organi iz stava 1. ovog člana izvršavaju zakone, druge propise i opšta akta Narodne skupštine i Vlade, kao i propise donete iz nadležnosti organa autonomnih pokrajina i organa jedinica lokalne samouprave.

Član 39.

(1) Ako su ugroženi: DEO TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE, granični pojas, granica, život i zdravlje ljudi i životinja i materijalna dobra na tom području, na zajednički predlog ministra unutrašnjih poslova i ministra odbrane, a uz saglasnost predsednika Republike, Vlada obrazuje policijske i vojne snage za izvršavanje zajedničkih zadataka.

(2) U izvršavanju zadataka iz stava 1. ovog člana, policijske i vojne snage su potčinjene starešini Vojske Srbije koga ovlasti predsednik Republike, na zajednički predlog ministra unutrašnjih poslova i ministra odbrane.

Član 45.

(1) Logistička podrška Vojske Srbije realizuje se u funkciji zadovoljenja njenih potreba u sledećim delatnostima:

1) proizvodnji, modernizaciji i održavanju naoružanja i vojne opreme;

2) snabdevanju naoružanjem i vojnom opremom i drugim sredstvima;

3) opštim logističkim potrebama;

4) planiranju, izgradnji i održavanju objekata infrastrukture;

5) transportu ljudi i sredstava;

6) zdravstvenoj zaštiti, bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu, veterinarskoj zaštiti, zaštiti životne sredine, zaštiti od požara i eksplozija i drugoj zaštiti.

(2) Delatnosti u oblasti logističke podrške uređuju se podzakonskim propisima.

(3) Delatnosti logističke podrške iz stava 1. ovog člana mogu obavljati vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane sa statusom pravnog lica ili bez statusa pravnog lica.

(4) Ministar odbrane uređuje način rada, poslovanja i upravljanja ustanovama iz stava 3. ovog člana i određuje vojne ustanove koje mogu steći status pravnog lica u skladu sa zakonom.

ČLAN 45.

LOGISTIČKA PODRŠKA VOJSKE SRBIJE REALIZUJE SE RADI ZADOVOLJAVANJA OPERATIVNIH POTREBA VOJSKE SRBIJE U:

1) ODRŽAVANJU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME;

2) SNABDEVANJU NAORUŽANJEM I VOJNOM OPREMOM I DRUGIM SREDSTVIMA;

3) OPŠTIM LOGISTIČKIM POTREBAMA;

4) PLANIRANJU, IZGRADNJI, RUŠENJU, UKLANJANJU I ODRŽAVANJU OBJEKATA INFRASTRUKTURE;

5) SAOBRAĆAJU I TRANSPORTU LJUDI I SREDSTAVA;

6) ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI;

7) VETERINARSKOJ ZAŠTITI;

8) BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU;

9) ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE;

10) ZAŠTITI OD POŽARA I EKSPLOZIJA;

11) LOVNO-ŠUMSKOJ DELATNOSTI;

12) DRUGIM LOGISTIČKIM DELATNOSTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU I VOJSKU SRBIJE.

LOGISTIČKU PODRŠKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBAVLJAJU USTANOVE I JEDINICE VOJSKE SRBIJE.

DELATNOSTI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOGU OBAVLJATI I:

1) VOJNE USTANOVE KOJE SU ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE U KOJIMA SE OBAVLJAJU POSLOVI ZA POTREBE LOGISTIČKE PODRŠKE VOJSKE SRBIJE, KOJE NEMAJU STATUS PRAVNOG LICA;

2) VOJNE USTANOVE KOJE SU ORGANIZACIONO I FUNKCIONALNO VEZANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE KOJE OBAVLJAJU PROIZVODNU I USLUŽNU DELATNOST I DELATNOST IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA INFRASTRUKTURE I POSLUJU PO PRINCIPU STICANJA I RASPODELE DOBITI, KOJE UPISOM U SUDSKI REGISTAR POSEBNIH PRAVNIH LICA STIČU STATUS PRAVNOG LICA;

3) JEDNOČLANA PRIVREDNA DRUŠTVA OBRAZOVANA OD POSTOJEĆIH VOJNIH USTANOVA.

VOJNE USTANOVE IZ STAVA 3. TAČKA 2) OVOG ČLANA I JEDNOČLANA PRIVREDNA DRUŠTVA IZ STAVA 3. TAČKA 3) OVOG ČLANA OSNIVA VLADA, NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE.

PLANIRANJE, ORGANIZOVANJE, SPROVOĐENJE I KONTROLU VRŠENJA LOGISTIČKE PODRŠKE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UREĐUJE MINISTAR ODBRANE.

Član 46.

(1) Nabavku naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Srbije vrši Ministarstvo odbrane, na osnovu zakona i potvrđenih međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma o prometu naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene.

(2) Ministarstvo odbrane sarađuje s drugim ministarstvima i organima državne uprave u sprovođenju logističke podrške Vojske Srbije u okviru njihovih nadležnosti.

(3) NAČIN I POSTUPAK ZA OPREMANJE I RAZVOJ VOJSKE SRBIJE NAORUŽANJEM I VOJNOM OPREMOM UREĐUJE MINISTAR ODBRANE.

Član 47.

(1) Građani u odbrani zemlje imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i učestvuju u civilnoj zaštiti, u skladu sa zakonom, odlukama nadležnih organa i planovima odbrane.

(2) Građani koji imaju osnovni raspored iz stava 1. ovog člana mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, prema odluci nadležnih organa.

ČLAN 47.

GRAĐANI U ODBRANI ZEMLJE IMAJU PRAVO I DUŽNOST DA IZVRŠAVAJU VOJNU, RADNU I MATERIJALNU OBAVEZU I UČESTVUJU U CIVILNOJ ZAŠTITI I OBUČAVANJU ZA ODBRANU, U SKLADU SA ZAKONOM, ODLUKAMA NADLEŽNIH ORGANA I PLANOVIMA ODBRANE.

GRAĐANI KOJI IMAJU OSNOVNI RASPORED ZA IZVRŠAVANJE VOJNE, RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE U ODBRANI ZEMLJE MOGU BITI RASPOREĐENI I NA DRUGE DUŽNOSTI OD ZNAČAJA ZA ODBRANU PREMA ODLUCI NADLEŽNIH ORGANA.

Član 51.

(1) Radnoj obavezi podležu svi za rad sposobni građani koji su navršili 18 godina života do 65 godina (muškarci), odnosno do 60 godina (žene), a nisu raspoređeni na službu NEMAJU RATNI RASPORED u Vojsci Srbije.

(2) Pripadnici organa unutrašnjih poslova radnu obavezu izvršavaju u tom organu.

(3) Za potrebe izvršavanja obaveze iz stava 1. ovog člana, vodi se evidencija koju utvrđuje ministar odbrane.

ZA POTREBE IZVRŠAVANJA OBAVEZE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA VODI SE EVIDENCIJA U SKLADU S POSEBNIM ZAKONOM.

Član 55.

(1) Radna obaveza ne može se utvrditi roditelju koji samostalno vrši roditeljsko pravo nad detetom koje nije navršilo 15. godinu života ili nad maloletnim detetom sa smetnjama u razvoju ili nad punoletnim detetom nad kojim je produženo roditeljsko pravo samo jednom roditelju.

(2) Radna obaveza ne može se utvrditi roditelju deteta koje nije navršilo 15. godinu života, roditelju maloletnog deteta sa smetnjama u razvoju ili roditelju punoletnog deteta nad kojim je produženo roditeljsko pravo, ako roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, a drugi roditelj je angažovan na poslovima odbrane.

(3) Odredbe stava 1. ovog člana odnose se i na staratelja i hranitelja maloletnog deteta, odnosno punoletnog lica lišenog poslovne sposobnosti.

(4) Radna obaveza ne može se utvrditi ni:

1) supružniku ili vanbračnom partneru ili drugom odraslom članu porodičnog DOMAĆINSTVA staratelja ili hranitelja deteta koje nije navršilo 15. godinu života ili maloletnog deteta sa smetnjama u razvoju, ako je staratelj ili hranitelj angažovan na poslovima odbrane;

2) ženi za vreme trudnoće;

3) licu čiji je supružnik ili vanbračni partner korisnik tuđe nege i pomoći;

4) licu nesposobnom za rad.

Član 56.

(1) O organizovanju i izvršavanju utvrđene radne obaveze na teritoriji autonomnih pokrajina, opština,gradova i grada Beograda, staraju se organi uprave i pravna lica u delatnostima iz nadležnosti tih organa, u skladu sa zakonom.

(2) Vlada donosi propise o načinu organizovanja i izvršavanja radne obaveze.

OBUČAVANJE GRAĐANA ZA ODBRANU ZEMLJE

ČLAN 60A

NAČIN OBUČAVANJE GRAĐANA ZA ODBRANU ZEMLJE UREĐUJE VLADA, NA PREDLOG MINISTRA ODBRANE.

Član 62.

(1) Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici OD ZNAČAJA ZA ODBRANU u obavljanju svojih delatnosti, dužni su da vrše i poslove odbrane zemlje, koji se odnose na planiranje, organizovanje, pripremanje i osposobljavanje za rad u slučaju ratnog i vanrednog stanja U RATNOM I VANREDNOM STANJU i odgovorni su za obezbeđivanje obima proizvodnje i vršenje usluga u delatnostima za koje su registrovani, na nivou utvrđenom planovima odbrane i odlukama nadležnih organa.

(2) Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici OD ZNAČAJA ZA ODBRANU, organizacije, službe i drugi subjekti koji se u okviru svoje delatnosti bave poslovima osmatranja, obaveštavanja i uzbunjivanja, zaštite i spasavanja ljudi, životinja i materijalnih dobara, nastavljaju sa svojom delatnošću u ratnom i vanrednom stanju, u skladu s Planom odbrane Republike Srbije.

Član 64.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici OD ZNAČAJA ZA ODBRANU dužni su da u miru planiraju mere za rad u ratnom i vanrednom stanju kojima se obezbeđuje vršenje proizvodne, odnosno uslužne delatnosti, u skladu s potrebama utvrđenim Planom odbrane Republike Srbije.

Član 65.

(1) Na osnovu odluke Vlade, nadležni organi državne uprave mogu zahtevati od privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika OD ZNAČAJA ZA ODBRANU da u vršenju delatnosti obezbede prioritetnu proizvodnju, snabdevanje proizvodima ili pružanje usluga od značaja za odbranu zemlje.

(2) Međusobna prava i obaveze organa državne uprave i privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika u vezi s proizvodnjom i snabdevanjem proizvodima ili pružanjem usluga iz stava 1. ovog člana uređuju se posebnim ugovorom.

Član 66.

(1) Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici OD ZNAČAJA ZA ODBRANU iz člana 65. stav 2. ovog zakona, ne mogu menjati namenu proizvodno-tehnoloških celina koje služe za proizvodnju ili vršenje usluga od posebnog značaja, bez saglasnosti nadležnog organa državne uprave.

(2) Na predlog Ministarstva odbrane, Vlada osniva javna preduzeća u delatnostima iz stava 1. ovog člana, radi zadovoljavanja potreba u oblasti odbrane.

ČLAN 67A

MERE ZAŠTITE VOJNIH OBJEKATA I REJONA UZ VOJNE OBJEKTE I OBJEKTE IZ ČLANA 67. OVOG ZAKONA PREDUZIMAJU SE KROZ OPŠTE I POSEBNE MERE ZAŠTITE PREDVIĐENE PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE TAJNOST PODATAKA.

KONTROLU PREDUZETIH MERA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UNUTAR VOJNIH OBJEKATA I REJONA UZ OBJEKTE VRŠI MINISTARSTVO ODBRANE.

Član 68.

(1) Pri projektovanju, izgradnji i rekonstrukciji investicionih objekata od značaja za odbranu zemlje i izradi prostornih i urbanističkih planova, pravna i fizička lica – investitori, dužni su da se pridržavaju posebnih uslova i zahteva u pogledu potreba odbrane zemlje.

(2) Pri projektovanju i izgradnji objekata od značaja za odbranu, a posebno javnih skloništa, investitori su dužni da poštuju standarde pristupačnosti tih objekata za osobe sa invaliditetom, decu i stare osobe.

(3) Obaveze pri projektovanju, izgradnji i rekonstrukciji skloništa propisane su posebnim zakonom.

(4) Privredna društva, druga pravna i fizička lica koja su ovlašćenja za pripremanje i izgrašavanje prostornih i urbanističkih planova, kao i organi koji te planove donose dužni su da u pogledu potreba odbrane zemlje i zaštite od ratnih razaranja postupaju u skladu s propisanim merama i zahtevima Ministartva odbrane.

ZAHTEVE I MERE IZ ST. 1. I 4. OVOG ČLANA BLIŽE UREĐUJE MINISTAR ODBRANE.

Član 71.

(1) Ministarstvo odbrane i organ državne uprave nadležan za nauku uređuju naučnoistraživačke oblasti od značaja za odbranu, bezbednost i opšti interes Republike Srbije, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast naučnoistraživačke delatnosti.

(2) Pravna lica koja se bave naučnoistraživačkim radom i razvojem iz stava 1. ovog člana, dužna su da rezultate tih istraživanja dostave i Ministarstvu odbrane.

(3) Podatke iz stava 2. ovog člana Ministarstvo odbrane može da koristi isključivo za potrebe odbrane zemlje i da u tu svrhu odobri njihovo korišćenje.

(4) Postupak za ostvarivanje moralnih i imovinskih prava nosilaca prava intelektualne svojine od značaja za odbranu uređuje ministar odbrane, u skladu s propisima o intelektualnoj svojini.

(5) NAČIN ORGANIZOVANJA, PLANIRANJA, SPROVOĐENJA I RAZVOJ NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE, POD USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE NAUČNOISTRAŽIVAČKA DELATNOST, BLIŽE UREĐUJE MINISTAR ODBRANE.

ČLAN 71A

STRANA LICA NE MOGU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE SAMOSTALNO VRŠITI NAUČNA I DRUGA ISTRAŽIVANJA ILI NA DRUGI NAČIN PRIKUPLJATI PODATKE U OBLASTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ZEMLJE.

DRŽAVNI ORGANI I PRAVNA LICA KOJA ZAJEDNO SA STRANIM LICIMA ILI ZA POTREBE TIH LICA VRŠE NAUČNA I DRUGA ISTRAŽIVANJA U OBLASTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ZEMLJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I KORISTE PODATKE U OBLASTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ZEMLJE DUŽNI SU DA PRETHODNO PRIBAVE ODOBRENJE MINISTARSTVA ODBRANE.

VLADA PROPISUJE OBLASTI ISTRAŽIVANJA I NAČIN I POSTUPAK ZA IZDAVANJE ODOBRENJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Standardizacija i tipizacija od značaja za odbranu

Član 72.

(1) Prilikom standardizacije i tipizacije proizvoda i usluga, objekata i uređaja od posebnog značaja za odbranu zemlje, organ nadležan za standardizaciju i tipizaciju dužan je da ih prilagodi potrebama odbrane zemlje i da o tome pribavi saglasnost Ministarstva odbrane.

(2) Organizaciju, kriterijume, evidenciju i način vršenja poslova standardizacije i tipizacije proizvoda i usluga, objekata i uređaja od posebnog značaja za odbranu, utvrđivanje usaglašenosti i tehnički i inspekcijski nadzor uređuje ministar odbrane u skladu sa ovim i drugim zakonom.

(3) Uvoz i izvoz proizvoda i uređaja iz stava 1. ovog člana odobrava Vlada.

OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI, STANDARDIZACIJA, NOMENKLATURA, KODIFIKACIJA I METROLOGIJA U OBLASTI ODBRANE

ČLAN 72.

PRILIKOM STANDARDIZACIJE, TIPIZACIJE I UNIFIKACIJE PROIZVODA I USLUGA, OBJEKATA I UREĐAJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU ZEMLJE, ORGANI NADLEŽNI ZA STANDARDIZACIJU, TIPIZACIJU I UNIFIKACIJU U DRUGIM ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE I DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA, PRIVREDNA DRUŠTVA, PRAVNI SUBJEKTI I PREDUZETNICI DUŽNI SU DA PROIZVODE I USLUGE I OBJEKTE I UREĐAJE PRILAGODE POTREBAMA ODBRANE ZEMLJE I DA O TOME PRIBAVE SAGLASNOST MINISTARSTVA ODBRANE.

STANDARDIZACIJU, NOMENKLATURU, KODIFIKACIJU I METROLOGIJU, KAO I NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA I OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI PROCESA, PROIZVODA I USLUGA I OBJEKATA I UREĐAJA U OBLASTI ODBRANE I OD ZNAČAJA ZA ODBRANU, INSPEKCIJSKI NADZOR I DRUGE OBLIKE NADZORA U VEZI S TIM DELATNOSTIMA UREĐUJE MINISTAR ODBRANE.

Udruženja građana

Član 76.

(1) Udruženja građana mogu programe svog rada zasnivati na aktivnostima u oblastima od značaja za odbranu.

(2) Vlada i Ministarstvo odbrane mogu, na osnovu prethodno utvrđenih kriterijuma, učestvovati u finansiranju projekata i aktivnosti u oblastima od značaja za odbranu.

(3) Kriterijume i postupak dodele sredstava iz stava 2. ovog člana propisuje Vlada, na predlogMinistarstva odbrane.

UDRUŽENJA

ČLAN 76.

UDRUŽENJA MOGU PROGRAME SVOG RADA ZASNIVATI NA PROJEKTIMA I AKTIVNOSTIMA U OBLASTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU.

MINISTARSTVO ODBRANE MOŽE, NA OSNOVU PRETHODNO UTVRĐENIH KRITERIJUMA, UČESTVOVATI U FINANSIRANJU PROJEKATA I AKTIVNOSTI UDRUŽENJA U OBLASTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU.

KRITERIJUME I POSTUPAK DODELE SREDSTAVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PROPISUJE VLADA, NA PREDLOG MINISTARSTVA ODBRANE.

Član 82.

(1) Pravna lica od značaja za odbranu Republike Srbije i pravna lica kojima se postavljaju zadaci i obaveze za vršenje proizvodnje i usluga u slučaju ratnog ili vanrednog stanja planiraju: mere kojima obezbeđuju vršenje te proizvodnje i usluga, snabdevanje sirovinama, repromaterijalom, energijom i drugim potrebama u skladu s Planom odbrane Republike Srbije, odnosno s posebnim zadacima i obavezama; potreban broj radnika za vršenje proizvodnje i usluga; zaštitu radnika i materijalnih i drugih dobara, kao i druge mere.

(2) Pravna lica i službe opremljene i osposobljene za zaštitu i spasavanje i pravna lica koja imaju posebne obaveze u oblasti osmatranja i obaveštavanja i druge obaveze utvrđene zakonom i drugim aktima nadležnih organa Republike, pored planiranja mera iz stava 1. ovog člana za ostvarivanje svojih obaveza u ratnom i vanrednom stanju, izrađuju posebne planove kojima obezbeđuju izvršavanje svojih obaveza u slučaju elementarnih i drugih većih nepogoda u miru.

(3) Mere iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje rukovodilac pravnog lica.

ČLAN 82.

PRAVNA LICA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU DUŽNA SU DA SAMOSTALNO PLANIRAJU: MERE KOJIMA OBEZBEĐUJU VRŠENJE PROIZVODNJE I USLUGA, SNABDEVANJE SIROVINAMA, REPROMATERIJALOM, ENERGIJOM, POTREBAN BROJ RADNIKA ZA VRŠENJE PROIZVODNJE I ZAŠTITU RADNIKA I MATERIJALNIH I DRUGIH DOBARA, U SKLADU S UTVRĐENIM BILANSNIM POTREBAMA, MOGUĆNOSTIMA I ZADACIMA IZ PLANA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE.

PRAVNA LICA IZ ČL. 65. I 73. OVOG ZAKONA KOJIMA SE POSTAVLJAJU DODATNI ZAHTEVI ZA VRŠENJE PRIORITETNE PROIZVODNJE I USLUGA DUŽNI SU DA PLANIRAJU I MERE KOJIMA OBEZBEĐUJU VRŠENJE TE PROIZVODNJE I USLUGA, SNABDEVANJE SIROVINAMA, REPROMATERIJALOM, ENERGIJOM I DRUGIM POTREBAMA NA NIVOU UTVRĐENOM U SKLADU SA ZADACIMA IZ PLANOVA ODBRANE KOJE SAMOSTALNO DONOSE I DODATNIM ZAHTEVIMA PO OSNOVU ZAKLJUČENIH UGOVORA S ORGANIMA JAVNE VLASTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE.

PLANOVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRĐUJE RUKOVODILAC PRAVNOG LICA.

Član 83.

Autonomne pokrajine, opštine, gradovi i grad Beograd u miru planiraju mere za ostvarivanje svojih funkcija u ratnom i vanrednom stanju, kojima razrađuju izvršenje zadataka i obaveza odbrane koji su im propisani zakonom i proizilaze iz Plana odbrane Republike Srbije u vezi sa zaštitom i spasavanjem ljudi i materijalnih dobara na svojoj teritoriji i utvrđuju obaveze pravnih lica iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom i svojim statutom.

ČLAN 83.

ORGANI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, U SKLADU SA ZAKONOM I SVOJIM STATUTIMA, SAMOSTALNO PRIPREMAJU I DONOSE PLANOVE ODBRANE KOJIMA PLANIRAJU SVOJU ORGANIZACIJU ZA FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE U VANREDNOM ILI RATNOM STANJU I PLANIRAJU MERE I SREDSTVA ZA RAD PRAVNIH LICA IZ NJIHOVE NADLEŽNOSTI RADI NEPOSREDNOG ZADOVOLJAVANJA POTREBA GRAĐANA U RATNOM ILI VANREDNOM STANJU U SKLADU SA ZADACIMA PLANA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE.

Član 86.

(1) Ministarstvo odbrane i organi državne uprave u skladu sa svojim nadležnostima u oblasti odbrane, dužni su da prate sprovođenje priprema za odbranu u sistemu odbrane i da o tome jednom godišnje podnesu izveštaj Vladi.

(2) Izveštaj iz stava 1. ovog člana organi državne uprave dostavljaju Vladi preko Ministarstva odbrane.

(3) MINISTARSTVO ODBRANE KOORDINIRA IZRADU I IZRAĐUJE OBJEDINJENI IZVEŠTAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I DOSTAVLJA VLADI NA USVAJANJE.

(3) (4) Ministar odbrane najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj predsedniku Republike i Vladi o stanju operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za izvršavanje dodeljenih misija i zadataka.

(4) (5) Vlada najmanje jednom godišnje izveštava Narodnu skupštinu o stanju priprema za odbranu u Republici.

Član 97.

(1) Mobilizacijom subjekti sistema odbrane iz mirnodopske organizacije i stanja prelaze na ratnu organizaciju i uslove rada.

(2) Mobilizacija po obimu može biti opšta ili delimična, a saopštava se javnim oglašavanjem ili pojedinačnim pozivom.

ČLAN 97.

MOBILIZACIJOM SUBJEKTI SISTEMA ODBRANE IZ MIRNODOPSKE ORGANIZACIJE I STANJA PRELAZE NA ORGANIZACIJU ZA RAD U RATNOM I VANREDNOM STANJU I USLOVE RADA U RATNOM I VANREDNOM STANJU.

MOBILIZACIJA PO OBIMU MOŽE BITI OPŠTA ILI DELIMIČNA A SAOPŠTAVA SE JAVNIM OGLAŠAVANJEM ILI POJEDINAČNIM POZIVOM.

MOBILIZACIJA SE SPROVODI PREMA PLANU ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE.

Član 98.

Opšta mobilizacija obuhvata sve subjekte sistema odbrane kojima su definisane obaveze u odbrani i čija se ratna organizacija razlikuje od mirnodopske, kao i materijalna sredstva potrebna za odbranu zemlje.

Član 99.

(1) Delimična mobilizacija obuhvata potreban deo subjekata odbrane čija se ratna organizacija razlikuje od mirnodopske, kao i materijalna sredstva potrebna za adekvatan odgovor na izazove, rizike i pretnje.

(2) Mobilizacija se sprovodi po Planu odbrane Republike Srbije.

DELIMIČNA MOBILIZACIJA OBUHVATA POTREBAN DEO SUBJEKATA SISTEMA ODBRANE KOJIMA SU DEFINISANE OBAVEZE U ODBRANI, KAO I MATERIJALNA SREDSTVA POTREBNA ZA ODGOVOR NA IZAZOVE, RIZIKE I PRETNJE.

ČLAN 102A

ZA VREME IZVOĐENJA VOJNIH VEŽBI RADI BEZBEDNOSTI LJUDI I IMOVINE, MINISTARSTVO ODBRANE MOŽE PRIVREMENO OGRANIČI-TI SLOBODU KRETANJA NA ODREĐENOM PODRUČJU NA KOJEM SE VEŽBA IZVODI I ODREDITI MERE ZA OBEZBEĐENJE U SARADNJI S MINISTARSTVOM NADLEŽNIM ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE.

ČLAN 102B

ZABRANJEN JE PRISTUP VOJNIM OBJEKTIMA I OBJEKTIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU, KAO I GRAĐENJE U REJONIMA UZ TE OBJEKTE BEZ PRETHODNE SAGLASNOSTI MINISTARSTVA ODBRANE.

ZABRANJENO JE SNIMANJE I OBJAVLJIVANJE SNIMAKA VOJNIH OBJEKATA I REJONA UZ OBJEKTE BEZ PRETHODNOG ODOBRENJA MINISTARSTVA ODBRANE.

ČLAN 102V

PREMER I ISTRAŽIVANJA ZEMLJIŠTA (GEODETSKA, GEOFIZIČKA, GEOLOŠKA, HIDROLOŠKA, ARHEOLOŠKA I DR.) U REJONIMA UZ OBJEKTE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU MOGU VRŠITI PRAVNA LICA KOJA ZA TO DOBIJU ODOBRENJE NADLEŽNOG ORGANA UZ PRETHODNO PRIBAVLJENO MIŠLJENJE MINISTARSTVA ODBRANE U POGLEDU MERA ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA.

RADOVI NA PREMERU ZEMLJIŠTA U GRANIČNOM POJASU I PRIOBALNIM UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA I RADOVI NA POVEZIVANJU S ODGOVARAJUĆIM PREMERIMA SUSEDNIH ZEMALJA MOGU SE IZVODITI SAMO PO PRETHODNO PRIBAVLJENOJ SAGLASNOSTI MINISTARSTVA ODBRANE U POGLEDU BEZBEDNOSNIH INTERESA I POTREBA ODBRANE.

ČLAN 102G

U KARTOGRAFSKE I DRUGE PUBLIKACIJE NE SMEJU SE UNOSITI PODACI O VOJNIM OBJEKTIMA I REJONIMA UZ TE OBJEKTE I DRUGIM OBJEKTIMA IZ ČLANA 102B OVOG ZAKONA, KAO NI DRUGI PODACI KOJI SU OD INTERESA ZA ODBRANU.

SNIMANJE IZ VAZDUHA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA POTREBE PREMERA ZEMLJIŠTA I UNUTRAŠNJIH PLOVNIH PUTEVA I GRANIČNOG POJASA ZA POTREBE PLANIRANJA I IZGRADNJE I UREĐIVANJA TERITORIJE ZA POTREBE ODBRANE I PLANIRANJE, IZGRADNJU I PREMEŠTANJE VOJNIH KOMPLEKSA I BAZA ZA POTREBE IZVRŠAVANJA MISIJA I ZADATAKA VOJSKE SRBIJE, VRŠE NADLEŽNE VOJNE SLUŽBE U ČIJEM SU DELOKRUGU OVI POSLOVI.

PODATKE O VOJNIM OBJEKTIMA I REJONIMA UZ TE OBJEKTE I DRUGIM OBJEKTIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU I DRUGE PODATKE KOJI SU OD INTERESA ZA ODBRANU KOJI SE NE SMEJU UNOSITI U KARTOGRAFSKE I DRUGE PUBLIKACIJE UTVRĐUJE VLADA.

Član 104.

(1) Sredstva za funkcionisanje Vojske Srbije obezbeđuje Ministarstvo odbrane u okviru budžeta Republike Srbije.

(2) Ministarstvo odbrane može da ostvaruje dopunska sredstva pružanjem usluga u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(3) MINISTARSTVO ODBRANE, POD USLOVIMA I U POSTUPKU PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO, MOŽE ZAKLJUČIVATI DUGOROČNE SPORAZUME O USPOSTAVLJANJU SARADNJE S PRIVATNIM PARTNERIMA U DELATNOSTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU RADI OBEZBEĐENJA FINANSIRANJA, IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA VOJNIH OBJEKATA I PRUŽANJA USLUGA PO OSNOVU USVOJENIH PROGRAMA I PROJEKATA RAZVOJA SISTEMA ODBRANE, O ČEMU ODLUČUJE VLADA NA PREDLOG MINISTARSTVA ODBRANE.

(3) (4) Ministar odbrane, u okviru odobrenih aproprijacija, vrši raspored novčanih sredstava organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane, komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije, kao i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane.

(4) (5) Ministar odbrane posebnim propisom uređuje materijalno i finansijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u skladu sa propisima kojima se reguliše materijalno-finansijsko poslovanje budžetskih korisnika.

(6) MINISTARSTVO ODBRANE ZBOG SPECIFIČNOSTI POSLOVA KORISNIKA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA MOŽE IMATI DEVIZNI RAČUN KOD NARODNE BANKE SRBIJE ILI, PO ODOBRENJU MINISTRA FINANSIJA, KOD OVLAŠĆENE BANKE ZA PLAĆANJA KOJA NE MOGU DA SE IZVRŠE PREKO NARODNE BANKE SRBIJE U SKLADU SA ZAKONOM.

Član 105.

(1) Nepokretnim stvarima za posebne namene smatraju se: zemljište, zgrade, podzemni i nadzemni objekti s pratećom infrastrukturom, koji se u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije koriste za vojne potrebe, kao i druge nepokretne stvari koje se nalaze u vojnom krugu.

(2) Nepokretnosti iz stava 1. ovog člana su u svojini Republike Srbije.

(3) Način pribavljanja, raspolaganja, korišćenja, upravljanja, održavanja i evidencije ODRŽAVANJA, EVIDENCIJE I VREDNOSNOG PRAĆENJA nepokretnih stvari iz stava 1. ovog člana propisuje ministar odbrane.

(4) Pristup nepokretnim stvarima za posebne namene, van slučajeva njihovog redovnog korišćenja, dozvoljen je samo po prethodno pribavljenom odobrenju ministra odbrane.

(5) Prava na nepokretnostima posebne namene koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije upisuju se u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i prava na njima, u skladu sa zakonom i u evidenciju vojnih nepokretnosti, na način koji propiše ministar odbrane.

Član 106.

(1) Pokretnim stvarima za posebne namene smatraju se: naoružanje i vojna oprema; prevozna sredstva (vazduhoplovi, plovni objekti, šinska vozila, motorna vozila i dr.), koja se koriste za službene potrebe; oprema i potrošni materijal (računarski sistemi, reprografska i birotehnička oprema, telekomunikaciona sredstva i laboratorijska oprema), koje Ministarstvo odbrane koristi za vojne potrebe.

(1) POKRETNIM STVARIMA ZA POSEBNE NAMENE SMATRAJU SE: NAORUŽANJE I VOJNA OPREMA, SREDSTVA DVOSTRUKE NAMENE OBUHVAĆENA NACIONALNOM KONTROLNOM LISTOM, VOJNA PREVOZNA SREDSTVA (VAZDUHOPLOVI, PLOVNI OBJEKTI, MOTORNA VOZILA I DR.), KOJA SE KORISTE ZA SLUŽBENE POTREBE, POTROŠNI MATERIJAL, ALATI, PRIBORI, UREĐAJI, DELOVI, SKLOPOVI, SPECIJALNA MAZIVA I TEČNOSTI ZA FUNKCIONISANJE I ODRŽAVANJE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME I SREDSTAVA DVOSTRUKE NAMENE I OPREMA (RAČUNARI, RAČUNARSKA OPREMA I RAČUNARSKI SISTEMI, REPROGRAFSKA I BIROTEHNIČKA OPREMA, TELEKOMUNIKACIONA SREDSTVA, ETALONI I REFERENTNI MATERIJALI, SPECIFIČNA I DRUGA LABORATORIJSKA I ISPITNO- -MERNA OPREMA) I SOFTVERI (INFORMACIONI I KOMANDNO-INFORMACIONI SISTEMI) KOJE MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE KORISTE ZA POTREBE ODBRANE, BEZBEDNOSTI I VOJNE POTREBE.

(2) O pribavljanju i raspolaganju pokretnim stvarima iz stava 1. ovog člana, pod uslovima propisanim Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije , odlučuje ministar odbrane, odnosno lice koje on ovlasti.

(2) O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU POKRETNIM STVARIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA POD USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE JAVNA SVOJINA ODLUČUJE MINISTAR ODBRANE, ODNOSNO LICA U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE KOJA ON OVLASTI.

(3) Vrste pokretnih stvari iz stava 1. ovog člana, način korišćenja, upravljanja i održavanja UPRAVLJANJA, ODRŽAVANJA, VOĐENJA EVIDENCIJA O STANJU, VREDNOSTI I KRETANJU i rokove za njihovu upotrebu i čuvanje propisuje ministar odbrane.

GLAVA IXA

VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO

ČLAN 107A

VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO JE POSEBNA ORGANIZACIONA JEDINICA MINISTARSTVA ODBRANE KOJA PREDUZIMA PRAVNE RADNJE I PRAVNA SREDSTVA RADI OSTVARIVANJA I ZAŠTITE IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA REPUBLIKE SRBIJE U POGLEDU SREDSTAVA KOJA KORISTE MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

U ZASTUPANJU MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE PRED SUDOVIMA I DRUGIM NADLEŽNIM ORGANIMA, VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO IMA POLOŽAJ ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE – MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE S PRAVIMA I DUŽNO-STIMA PROPISANIM ZA DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO, OSIM ZASTUPANJA PRED STRANIM I MEĐUNARODNIM SUDOVIMA I ARBITRAŽAMA I PRED DRUGIM NADLEŽNIM ORGANIMA U INOSTRANSTVU.

ČLAN 107B

VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO U PRAVNIM POSTUPCIMA PRED SUDOVIMA, ORGANIMA UPRAVE I DRUGIM NADLEŽNIM ORGANIMA ZASTUPA MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKU SRBIJE KADA IMAJU POLOŽAJ STRANKE ILI UMEŠAČA O ČIJIM PRAVIMA I OBAVEZAMA SE ODLUČUJE U TIM POSTUPCIMA.

KADA JE PROPISANO DA JE U ODREĐENOM POSTUPKU ILI ZA PREDUZIMANJE SAMO ODREĐENE RADNJE U POSTUPKU OBAVEZNO ZASTUPANJE STRANKE OD STRANE ADVOKATA, VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO JE OVLAŠĆENO DA PREDUZIMA ZASTUPANJE POD ISTIM USLOVIMA KAO I ADVOKAT.

VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO PRATI I PROUČAVA PRAVNA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE KADA JE TO OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE I O UOČENIM PROBLEMIMA OBAVEŠTAVA MINISTRA ODBRANE I DRUGE NADLEŽNE ORGANE.

VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO JE OVLAŠĆENO DA POKRENE POSTUPAK ZA OCENU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI PROPISA I OPŠTIH AKATA AKO OCENI DA SU PROPISOM ODNOSNO OPŠTIM AKTOM POVREĐENA IMOVINSKA PRAVA I INTERESI REPUBLIKE SRBIJE U POGLEDU SREDSTAVA KOJA KORISTE MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE ZA POTREBE ODBRANE I BEZBEDNOSTI ILI ZAKONOM UTVRĐEN POLOŽAJ VOJSKE SRBIJE.

VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO DAJE PRAVNA MIŠLJENJA NA MODELE, ODNOSNO NACRTE PRAVNIH POSLOVA KOJE MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE ZAKLJUČUJU SA DRUGIM PRAVNIM SUBJEKTIMA, AKO TI PRAVNI POSLOVI ZA PREDMET IMAJU IMOVINSKA PRAVA I OBAVEZE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE SRBIJE.

VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO MOŽE NA ZAHTEV DRUGOG PRAVOBRANILAŠTVA PRUŽITI STRUČNU POMOĆ ILI PREUZETI ZASTUPANJE.

VOJNO PRAVOBRANILAŠTVO PRE POKRETANJA PARNICE ILI DRUGOG SUDSKOG ILI UPRAVNOG POSTUPKA ILI U TOKU TOG POSTUPKA PREDUZIMA POTREBNE MERE RADI SPORAZUMNOG REŠAVANJA SPORNOG ODNOSA.

ČLAN 107V

SUDOVI, ORGANI UPRAVE I DRUGI NADLEŽNI ORGANI DUŽNI SU DA U STVARIMA U KOJIMA JE PREDVIĐENO ZASTUPANJE OD STRANE VOJNOG PRAVOBRANILAŠTVA DOSTAVLJAJU SVA PISMENA NEPOSREDNO VOJNOM PRAVOBRANILAŠTVU.

DOSTAVLJANJE PISMENA IZVRŠENO SUPROTNO ODREDBI STAVA 1. OVOG ČLANA NE PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO.

TROŠKOVI ZASTUPANJA U POSTUPCIMA PRED SUDOM, ORGANOM UPRAVE I DRUGIM NADLEŽNIM ORGANOM PRIZNAJU SE VOJNOM PRAVOBRANILAŠTVU PO PROPISIMA O NAGRADI I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA.

OSTVARENI PRIHODI U ZASTUPANJU PREDSTAVLJAJU PRIHOD REPUBLIKE SRBIJE.

ČLAN 107G

VOJNOG PRAVOBRANIOCA I ZAMENIKE VOJNOG PRAVOBRANIOCA POSTAVLJA MINISTAR ODBRANE IZ SASTAVA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE.

ZA VOJNOG PRAVOBRANIOCA I ZAMENIKE VOJNOG PRAVOBRANIOCA MOŽE BITI POSTAVLJENO LICE KOJE ISPUNJAVA USLOVE PROPISANE ZA POSTAVLJENJE DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA, ODNOSNO ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA.

ČLAN 107D

ZAPOSLENI U VOJNOM PRAVOBRANILAŠTVU JESU: SEKRETAR VOJNOG PRAVOBRANILAŠTVA, PRAVOBRANILAČKI POMOĆNICI I PRAVOBRANILAČKI PRIPRAVNICI.

NA PRAVA I OBAVEZE VOJNOG PRAVOBRANIOCA, ZAMENIKA VOJNOG PRAVOBRANIOCA I ZAPOSLENIH U VOJNOM PRAVOBRANILAŠTVU PRIMENJUJU SE PROPISI O SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE.

ČLAN 107Đ

ORGANIZACIJU RADA I UREĐENJE VOJNOG PRAVOBRANILAŠTVA, SHODNO PROPISIMA ZA RAD PRAVOBRANILAŠTVA REPUBLIKE SRBIJE, UREĐUJE MINISTAR ODBRANE, UZ SAGLASNOST VLADE.

Član 108.

(1) Poslove državne uprave u Ministarstvu odbrane obavljaju državni službenici, nameštenici i profesionalna vojna lica, koja su raspoređena u Ministarstvo odbrane.

(2) Načela za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane uređuje Vlada uredbom.

(2) KANCELARIJSKO POSLOVANJE U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE UREĐUJE VLADA.

I Z J A V A

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa- Vlada

Obrađivač-Ministarstvo odbrane

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI

DRAFT LAW OF THE AMENDMENTS OF THE LOW ON DEFENCE

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS“, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS“, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

/

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI NIJE PREDVIĐEN NACIONALNIM PROGRAMOM ZA INTEGRACIJU REPUBLIKE SRBIJE U EVROPSKU UNIJU.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

/

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

NE POSTOJE ODGOVARAJUĆI PROPISI EVROPSKE UNIJE SA KOJIMA JE POTREBNO OBEZBEDITI USKLAĐENOST

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

/

Ostavite komentar