Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (tabela usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA

O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA

Predmet zakona

Ovim zakonom propisuju se radnje i mere za ograničavanje raspolaganja imovinom označenih lica, nadležnost državnih organa za primenu tih mera, kao i prava i obaveze fizičkih i pravnih lica u primeni odredaba ovog zakona.

Značenje pojmova

Član 2.

Pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje:

1) „Ograničavanje raspolaganja imovinom” je privremena zabrana prenosa, konverzije, raspolaganja i premeštanja imovine ili privremeno upravljanje tom imovinom na osnovu odluke nadležnog državnog organa.

2) „Imovina” označava finansijska sredstva, imovinu bilo koje vrste, pokretnu ili nepokretnu, materijalnu ili nematerijalnu, bez obzira kako je stečena, isprave ili instrumente u bilo kojoj formi, kojima se dokazuje svojina ili interes u odnosu na takva sredstva ili imovinu (npr. bankarski krediti, putnički i bankovni čekovi, novčane uputnice, deonice, hartije od vrednosti, obveznice, menice, akreditivi, kamata, dividenda ili drugi prihod naplaćen na osnovu ili nastao iz tih sredstava ili imovine i dr).

3) „Označeno lice” je fizičko lice, pravno lice, kao i grupa ili udruženje, registrovano ili neregistrovano, koje je označeno i stavljeno na listu terorista, terorističkih organizacija ili finansijera terorista na osnovu: odgovarajućih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ili akata međunarodnih organizacija čiji je država član, predloga nadležnih državnih organa ili na osnovu obrazloženog zahteva strane države.

4) „Finansiranje terorizma” je obezbeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbeđivanja ili prikupljanja, u nameri da se koristi ili sa znanjem da može biti korišćena, u celini ili delimično:

‒ za izvršenje terorističkog akta;

‒ od strane terorista;

‒ od strane terorističkih organizacija.

Finansiranje terorizma je i podstrekavanje i pomaganje u obezbeđivanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korišćena za izvršenje terorističkog akta.

5) „Teroristički akt” je delo utvrđeno protokolima navedenim u aneksu uz Međunarodnu konvenciju o suzbijanju finansiranja terorizma, kao i bilo koje drugo delo čiji je cilj da izazove smrt ili težu telesnu povredu civila ili bilo kog drugog lica koje ne učestvuje aktivno u neprijateljstvima u slučaju oružanog sukoba, kada je svrha takvog dela, po njegovoj prirodi ili spletu okolnosti povezanih sa tim delom, da zastraši stanovništvo, ili da primora vladu neke države ili neku međunarodnu organizaciju da učini ili da se uzdrži od činjenja nekog dela.

6) „Terorista” je lice koje samo ili sa drugim licima sa umišljajem:

‒ pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno;

‒ podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta;

‒ ima saznanja o nameri grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne grupi nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.

7) „Teroristička organizacija” je grupa terorista koja:

‒ pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno;

‒ podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta;

‒ ima saznanja o nameri grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne grupi nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.

8) „Opravdano uverenje da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta” je onaj stepen uverenja koji razuman čovek prosečnih intelektualnih sposobnosti može steći na osnovu dokaza – činjenica koje su opštepoznate ili dokazive i verodostojnih informacija kojima raspolažu nadležni državni organi.

Lista označenih lica

Član 3.

Vlada rešenjem utvrđuje listu označenih lica, na osnovu:

1) lista označenih lica utvrđenih od strane Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: UN) i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član;

2) na predlog nadležnih državnih organa, na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta;

3) obrazloženog zahteva druge države.

Akt kojim se utvrđuje lista označenih lica objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izmene i dopune akta kojim se utvrđuje lista označenih lica vrše se odmah po saznanju za postojanje činjenica od značaja za njene izmene.

Vlada je dužna da najmanje jednom godišnje, na predlog ministra nadležnog za poslove finansija, a po pribavljenom mišljenju nadležnih državnih organa iz člana 5. stav 1. ovog zakona razmotri opravdanost stavljanja na listu označenih lica.

Označavanje lica na osnovu lista UN i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član

Član 4.

Ministarstvo nadležno za spoljne poslove predlaže Vladi označavanje lica na osnovu lista UN i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član.

Vlada je dužna da sva lica sa lista iz stava 1. ovog člana, stavi na listu označenih lica.

Ako dođe do promene lista označenih lica iz stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za spoljne poslove dužno je da, bez odlaganja, predloži Vladi promenu te liste.

Označavanje lica na predlog nadležnog državnog organa

Član 5.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove ili organ nadležan za bezbednosne i obaveštajne poslove ili Uprava za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) podnosi pismeni i obrazloženi predlog akta Vladi za označavanje lica.

Uz predlog akta iz stava 1. ovog člana prilažu se: podaci o licu koji ukazuju na opravdanost uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta, o imovini koja može biti predmet ograničavanja raspolaganja, kao i mišljenja ostalih nadležnih organa iz stava 1. ovog člana.

Vlada, na osnovu opravdanog uverenja, zasnovanog na predlogu akta iz stava 2. ovog člana odlučuje o predlogu akta o stavljanju na listu predloženog lica.

Rešenje o stavljanju na listu dostavlja se lično označenim licima, u skladu sa zakonom.

Označavanje lica na zahtev druge države

Član 6.

Zahtev za stavljanje na listu označenih lica i ograničavanje raspolaganja imovinom ili sredstvima učinjen od strane druge države, dostavlja se diplomatskim putem.

Vlada, u roku od tri radna dana od dana dostavljanja zahteva, na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta, odlučuje o predlogu akta nadležnog ministarstva o stavljanju tog lica na listu iz člana 3. ovog zakona.

Vlada, preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove obaveštava podnosioca zahteva o stavljanju na listu označenih lica.

Rešenje o stavljanju na listu označenih lica, doneto na osnovu obrazloženog zahteva strane države, dostavlja se označenom licu, u skladu sa zakonom.

2. Postupak pred sudom

Član 7.

Rešenje kojim je označeno lice stavljeno na listu označenih lica, konačno je i protiv njega označeno lice može pokrenuti upravni spor.

Upravni spor se može pokrenuti zbog:

1) pogrešno utvrđenog identiteta lica, i

2) osnovanosti stavljanja na listu označenog lica.

U slučaju iz stava 2. tačka 1) ovog člana, nadležni sud donosi odluku u upravnom sporu u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka.

III. OGRANIČAVANJE RASPOLAGANJA IMOVINOM

Neposredna obaveza izveštavanja

Član 8.

Pravno ili fizičko lice dužno je da prilikom obavljanja posla ili delatnosti utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem.

Ako pravno ili fizičko lice utvrdi da ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem dužno je da, bez odlaganja, obustavi svaku aktivnost i o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, obavesti Upravu.

Lice iz stava 2. ovog člana je dužno da se uzdrži od svake aktivnosti do prijema rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom, ili obaveštenja da rešenje nije doneto, a najduže sedam dana od dana dostavljanja obaveštenja Upravi.

Pravno ili fizičko lice iz stava 2. ovog člana dužno je da uz obaveštenje dostavi ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sedište, kao i svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju i druge informacije od značaja za identifikaciju označenog lica, imovine i posla ili drugih sličnih odnosa.

Obaveštenje iz stava 2. i informacije iz stava 4. ovog člana dostavljaju se u pismenoj ili elektronskoj formi, a ako se dostavljaju telefonskim putem, obaveštenje se mora potvrditi u pismenoj formi.

Organizacija nadležna za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija, kao i sudovi i javni beležnici dužni su da pregledaju listu označenih lica pre upisa u registar ili overe ugovora o prometu nepokretnosti. Upis u registar neće se izvršiti, niti overiti ugovor o prometu nepokretnosti u slučaju da je označeno lice predloženo za direktora, odgovorno lice ili većinskog vlasnika privrednog subjekta, udruženja, zadužbina, fondacija ili ako se označeno lice pojavi kao ugovorna strana kod prometa nepokretnosti.

Informacije u vezi sa upisom u registar privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija ili overom ugovora o prometu nepokretnosti dostavljaju se Upravi, bez odlaganja.

Ministar nadležan za poslove finansija, na predlog Uprave, uređuje način dostavljanja obaveštenja i informacija o označenom licu i njegovoj imovini iz st. 2. i 7. ovog člana.

Postupak u Upravi

Član 9.

Uprava može da zahteva podatke o označenom licu i njegovoj imovini od državnih organa, organizacija i lica kojima su poverena javna ovlašćenja.

Državni organi, organizacije i lica kojima su poverena javna ovlašćenja su dužni da Upravi, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostave sve podatke kojima raspolažu o označenom licu i njegovoj imovini.

Uprava, bez odlaganja, a u naročito opravdanim okolnostima u roku od tri dana od dana dostavljanja obaveštenja ili informacije iz člana 8. ovog zakona, sačinjava izveštaj.

Izveštaj sadrži i podatke o identitetu prijavljenog lica i njegovoj imovini dobijene od državnih organa, organizacija i lica kojima su poverena javna ovlašćenja, kao i zaključak da li je prijavljeno lice označeno lice i da li imovina podleže ograničavanju raspolaganja.

Izveštaj iz stava 3. ovog člana Uprava dostavlja, bez odlaganja, ministru nadležnom za poslove finansija.

Ministar nadležan za poslove finansija, na predlog Uprave, uređuje način dostavljanja podataka o označenom licu i njegovoj imovini od strane državnih organa, organizacija i lica kojima su poverena javna ovlašćenja.

Ovlašćenje za ograničavanje raspolaganja imovinom

Član 10.

Ako po prijemu izveštaja iz člana 9. ovog zakona, ministar nadležan za poslove finansija utvrdi da se radi o označenom licu i imovini koja podleže ograničavanju raspolaganja, bez odlaganja, rešenjem nalaže ograničavanje raspolaganja imovinom tog lica.

Rešenje o ograničavanju raspolaganja imovinom obavezno sadrži:

1) podatke o označenom licu;

2) podatke o imovini čije raspolaganje se ograničava;

3) označavanje da će imovinom upravljati Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, u skladu sa zakonom;

4) označavanje lica kojima se rešenje dostavlja.

Rešenje o ograničavanju raspolaganja imovinom dostavlja se pravnom ili fizičkom licu kod koga se imovina nalazi, označenom licu, Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom, Upravi, nadležnom javnom tužilaštvu, organu nadležnom za bezbednosne i obaveštajne poslove, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove, kao i drugim državnim organima koji mogu biti povezani sa imovinom označenom u tom rešenju.

Dostavljanje rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom vrši se, u skladu sa pravilima opšteg upravnog postupka.

Pravno ili fizičko lice kod koga se imovina nalazi dužno je da ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom.

Obaveštenje da rešenje nije doneto

Član 11.

Ako po prijemu izveštaja od Uprave, ministar nadležan za poslove finansija utvrdi da se ne radi o označenom licu ili o imovini koja podleže ograničavanju raspolaganja, odnosno da nema uslova za ograničavanje raspolaganja imovinom, dužan je da bez odlaganja, u pismenoj formi, obavesti pravno ili fizičko lice koje je to obaveštenje dostavilo da može da nastavi aktivnosti koje je obustavilo.

Trajanje ograničenja raspolaganja imovinom

Član 12.

Ograničavanje raspolaganja imovinom traje dok se označeno lice nalazi na listi označenih lica, odnosno do odluke nadležnog suda donete na osnovu ovog zakona.

Ministar nadležan za poslove finansija dužan je da dva puta godišnje, na predlog Uprave, a po pribavljenom mišljenju nadležnih državnih organa iz člana 5. stav 1. ovog zakona, razmotri opravdanost donošenja rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom.

Ako ministar nadležan za poslove finansija utvrdi da nisu postojali uslovi za donošenje rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom, to rešenje će poništiti.

Upravljanje imovinom čije je raspolaganje ograničeno

Član 13.

Upravljanje imovinom čije je raspolaganje ograničeno na osnovu ovog zakona vrši Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, u skladu sa zakonom.

Upravni spor

Član 14.

Rešenje o ograničavanju raspolaganja imovinom je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Upravni spor se može pokrenuti pred nadležnim sudom ako:

a) lice kome je ograničeno raspolaganje imovinom nije označeno lice;

b) imovina čije je raspolaganje ograničeno nije imovina čije se raspolaganje mora ograničiti u skladu sa ovim zakonom.

Upravni spor se može pokrenuti, u skladu sa ovim zakonom, za vreme trajanja ograničenja raspolaganja imovinom.

Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom.

Dozvoljeno korišćenje dela imovine

Član 15.

Označeno lice kome je ograničeno raspolaganje imovinom može pred sudom da pokrene postupak radi izuzimanja dela imovine koji je neophodan za osnovne životne troškove (hrana, stanarina ili rata stambenog kredita, lečenje i lekovi, porez, premija osiguranja, troškovi komunalija, troškovi za pružene pravne usluge, naknada za redovno održavanje ili čuvanje sredstava čije je raspolaganje privremeno ograničeno ili druge imovine ili ekonomskih resursa, koji su nastali nakon donošenja rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom).

Za odlučivanje u postupku radi izuzimanja dela imovine stvarno je nadležan osnovni sud, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadležnost sudova.

Sud nadležan za odlučivanje u postupku iz stava 1. ovog člana je sud na čijem području označeno lice ima prebivalište ili boravište, odnosno sud na čijem se području nalazi imovina koja je predmet izuzimanja od ograničavanja raspolaganja imovinom.

Postupak radi izuzimanja dela imovine hitan je i vodi se po pravilima vanparničnog postupka.

Izvršenje sudskih odluka

Član 16.

Imovina čije je raspolaganje ograničeno, u skladu sa ovim zakonom, može biti predmet izvršenja po pravnosnažnoj sudskoj odluci u cilju zaštite savesnih trećih lica.

Ukidanje rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom

Član 17.

Ako razlozi za donošenje rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom prestanu da postoje, ministar nadležan za poslove finansija dužan je da ukine rešenje, u skladu sa odredbama zakona kojim je uređen opšti upravni postupak.

Rešenje kojim se ukida rešenje o ograničavanju raspolaganja imovinom dostavlja se pravnom ili fizičkom licu kod koga se imovina nalazi, označenom licu, Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom, Upravi, nadležnom javnom tužilaštvu, organu nadležnom za bezbednosne i obaveštajne poslove, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove, kao i drugim državnim organima kojima je rešenje o ograničavanju raspolaganja imovinom dostavljeno.

Dostavljanje rešenja kojim se ukida rešenje o ograničavanju raspolaganja imovinom vrši se u skladu sa pravilima opšteg upravnog postupka.

IV. NADZOR

Organ nadležan za vršenje nadzora

Član 18.

Uprava vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona.

Ako Uprava u vršenju nadzora utvrdi postojanje nepravilnosti ili nezakonitosti u primeni ovog zakona, dužna je da:

zahteva otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u roku koji sama odredi;

podnese zahtev nadležnom organu za pokretanje odgovarajućeg postupka;

preduzme druge mere i radnje za koje je zakonom ovlašćena.

V. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) prilikom obavljanja posla ili delatnosti ne utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem (član 8. stav 1);

2) ne obustavi svaku aktivnost sa označenim licem, ne obavesti Upravu ili je ne obavesti najkasnije u roku od 24 časa (član 8. stav 2);

3) ne dostavi svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju (član 8. stav 4);

4) ne ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom (član 10. stav 5).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 200.000 dinara.

Prekršaji

Član 20.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u sudu, organizaciji nadležnoj za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija, i javni beležnik ako:

1) upiše u registar privredno društvo, udruženje, zadužbinu, fondaciju ili overi ugovor o prometu nepokretnosti ili informacije o činjenicama i okolnostima u vezi sa upisom u registar privrednog društva, udruženja, zadužbine, fondacije ili overe ugovora o prometu nepokretnosti ne dostavi Upravi (član 8. stav 7);

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) prilikom obavljanja posla ili delatnosti ne utvrdi postojanje poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem (član 8. stav 1);

2) ne obustavi svaku aktivnost sa označenim licem, ne obavesti Upravu ili je ne obavesti najkasnije u roku od 24 časa (član 8. stav 2);

3) ne dostavi svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju (član 8. stav 4).

4) ne ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom (član 10. stav 5).

VI. GODIŠNJI IZVEŠTAJ

Član 21.

Vlada podnosi godišnji izveštaj o sprovođenju ovog zakona Narodnoj skupštini do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Vlada utvrđuje listu označenih lica u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 23.

Ministar nadležan za poslove finansija u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneće propise iz člana 8. stav 8. i člana 9. stav 6. ovog zakona.

Član 24.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar