Predlog zakona o okvirnom sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANjU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O OBEZBEĐENjU REPUBLICI SRBIJI KONCESIONALNOG ZAJMA NARODNE REPUBLIKE KINE

Član 1.

Potvrđuje se Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine, zaključen 14. jula 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom i kineskom jeziku.

Član 2.

Tekst Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine, u originalu na srpskom jeziku glasi:

OKVIRNI SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O OBEZBEĐENjU REPUBLICI SRBIJI KONCESIONALNOG ZAJMA NARODNE REPUBLIKE KINE

U cilju unapređenja razvoja prijateljskih odnosa i privredno-tehničke saradnje između dve zemlje, Vlada Republike Srbije i Vlada Narodne Republike Kine dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Vlada Narodne Republike Kine saglasna je da preko Kineske Exim Banke (u daljem tekstu: Zajmodavac) obezbedi koncesionalni zajam Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Zajmoprimac) čiji ukupan iznos ne premašuje 205 miliona kineskih RMB juana (u daljem tekstu: zajam) za potrebe sprovođenja projekta za kontrolu kontejnera i teretnih vozila za Srbiju, kako je dogovoreno između dve strane. Troškove za subvencionisanje ovog zajma Vlada Narodne Republike Kine će direktno uplatiti Zajmodavcu.

Član 2.

Glavni uslovi navedenog zajma su sledeći:

Rok kredita je 15 godina (obuhvata i tri godine grejs perioda);

Godišnja kamatna stopa je 3%;

Zajmoprimac kredita je Vlada Republike Srbije.

Član 3.

Projekat za čije sprovođenje će se koristiti zajam naveden u članu 1. ovog sporazuma biće predložen i procenjen od strane institucije koju je odredio Zajmoprimac, i koji je prihvaćen i potvrđen od Vlade obe strane, i procenjen, proveren i potvrđen od strane Zajmodavca.

Član 4.

Nakon obavljene procene i provere projekta navedenog u članu 3. ovog sporazuma, konkretni sporazum o gore navedenom zajmu će biti naknadno zaključen između Zajmoprimca i Zajmodavca.

Član 5.

Vlada Republike Srbije i Vlada Narodne Republike Kine mogu po potrebi u bilo kom vremenu vršiti kontrolu korišćenja zajma navedenog u članu 1. ovog sporazuma, i obavljati konsultacije o problemima nastalim tokom realizacije ovog sporazuma.

Član 6.

Ovaj sporazum stupa na snagu kada srpska strana u pisanoj formi obavesti kinesku stranu da su sprovedene neophodne zakonske procedure za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dana prijema kineske strane obaveštenja navedenog u prethodnom stavu.

Ovaj sporazum važi tri godine od dana stupanja na snagu, i ukoliko u navedenom roku Zajmoprimac i Zajmodavac zajma navedenog u članu 1. ovog sporazuma ne zaključe ugovor o korišćenju zajma, ovaj sporazum automatski prestaje da važi.

Ovaj sporazum je sačinjen i zaključen u Beogradu 14. jula 2010. godine, u dva primerka na srpskom i kineskom jeziku, od kojih svaka strana zadržava po jedan primerak. Oba primerka su podjednako autentična.

za Vladu Republike Srbije za Vladu Narodne Republike Kine

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine, sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) prema kojoj Narodna skupština odlučuje o dugoročnom zaduživanju Republike Srbije.

Radi unapređenja bilateralne saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine, u Pekingu, Narodna Republika Kina, 20. avgusta 2009. godine, zaključen je Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji).

Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji potvrđen je od strane Narodne skupštine Republike Srbije donošenjem Zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 90/09) i stupio je na snagu 25. juna 2010. godine.

Članom 2. Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji predviđeno je da će se, između ostalog, saradnja odvijati i kroz nabavku roba, opreme i materijala.

U sklopu aktivnosti koje se preduzimaju radi sprovođenja Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji, na osnovu Zaključka Vlade 05 broj: 018-5411/2009 od 10. septembra 2009. godine, potpisan je Memorandum o razumevanju između Ministarstva finansija – Uprave carina Republike Srbije i Nuctech Company Ltd, Peking, Narodna Republika Kina (u daljem tekstu: Memorandum), 21. septembra 2009. godine.

Odredbama Memoranduma iskazana je namera Uprave carine da od Nuctech Company Ltd nabavi i instalira jednu jedinicu prenosivog sistema za rendgensku kontrolu vozila/kontejnera (tehnologije brzo ispreplitanog neutronskog/dvoenergetskog rendgena i binokularnog stereoskopskog slikanja), deset jedinica prenosivog sistema za rendgensku kontrolu kontejnera/vozila (ispreplitani dvoenergentski rendgen, brzo skeniranje i praćenje radioaktivnosti) i dve jedinice klasičnog sistema za rendgensku kontrolu sa dvogodišnjim garantnim periodom.

Radi sprovođenja Memoranduma i Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji, 21. decembra 2009. godine, u Pekingu, Narodna Republika Kina, zaključen je Ugovor o isporuci i održavanju jednog (1) Nuctechtm AC6015xn sistema za kontrolu vazdušnog tereta, deset (10) Nuctechtm MT1213lh sistema za kontrolu kontejnera/vozila i dva (2) Nuctechtm CX100100ti sistema za rendgensku kontrolu između Ministarstva finansija – Uprave carina i Nuctech Company Ltd (u daljem tekstu: Ugovor o isporuci i održavanju).

Ugovorom o isporuci i održavanju predviđena je nabavka sistema za neinvazivnu rendgensku kontrolu robe i tereta za potrebe Uprave carina – Ministarstvo finansija, u ukupnoj vrednosti od USD 30.000.000 (trideset miliona američkih dolara), odnosno u protivvrednosti RMB 204.900.000 (dve stotine četiri miliona devet stotina hiljada kineskih juana).

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 48-7584/2009, od 20. novembra 2009. godine i Zaključka Vlade 05 Broj: 48-7584/2009, od 30. decembra 2009. godine, kojim je usvojena prijava za koncesionalni zajam Vlade Narodne Republike Kine i ovlašćena dr Diana Dragutinović, ministar finansija, da u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, potpiše navedenu prijavu, 31. decembra 2009. godine upućena je Export-Import Bank of China prijava za koncesionalni zajam Vlade Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: Prijava).

Prijavom je zatraženo da se od strane Vlade Narodne Republike Kine i Export-Import Bank of China odobri koncesionalni zajam za finansiranje nabavki po osnovu Ugovora o isporuci i održavanju, pod sledećim uslovima:

kredit u iznosu od RMB 204.900.000 (dve stotine četiri miliona devet stotina hiljada kineskih juana);

rok dospeća od 15 godina, uključujući grejs period od tri godine;

fiksna kamatna stopa do 3% godišnje;

polugodišnja otplata kredita.

Prijava je razmatrana od strane Export-Import Bank of China i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine i nakon odobrenja Prijave od strane nadležnih organa Narodne Republike Kine obavešteno je Ministarstvo finansija Republike Srbije o potrebi zaključivanja odgovarajućih sporazuma kojima će se urediti uslovi i način korišćenja sredstava koncesionalnog zajma.

Zaključivanje Okvirnog sporazuma predstavlja formalni uslov za odobrenje Republici Srbiji koncesionalnog zajma za potrebe finansiranja nabavki na osnovu Ugovora o isporuci i održavanju, i nakon njegovog zaključenja pokrenuće se postupak za zaključivanje ugovora o zajmu sa Export-Import Bank of China, kao ovlašćene institucije Vlade Narodne Republike Kine, posredstvom koje će se sredstva zajma staviti na raspolaganje Republici Srbiji.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-5116/2010, od 12. jula 2010. godine, utvrđena je Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: Osnova) i usvojen je Nacrt okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine.

Navedeni zaključkom Vlade, istovremeno je ovlašćen Miodrag Đidić, šef delegacije Republike Srbije, da u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, potpiše Okvirni sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: Okvirni sporazum).

Shodno činjenici da tokom pregovora sa delegacijom Narodne Republike Kine nije bilo odstupanja od stavova utvrđenih u Osnovi, odnosno od teksta Okvirnog sporazuma utvrđenog Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-5116/2010, Okvirni sporazuma je zaključen 14. jula 2010. godine, u Beogradu, Republika Srbija.

Odredbama Okvirnog sporazuma predviđeno je da će se Republici Srbiji odobriti koncesionalni zajam Vlade Narodne Republike Kine, posredstvom kineske Export Import banke pod sledećim uslovima:

kredit u iznosu do RMB 205.000.000 (dve stotine pet miliona kineskih juana);

rok dospeća od 15 godina, uključujući grejs period od tri godine;

fiksna kamatna stopa do 3% godišnje;

zajmoprimac je Vlada Republike Srbije.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) odobreno je zaduživanje Republike Srbije u iznosu do USD 30.000.000 (trideset miliona američkih dolara) za finansiranje nabavke i instalacije prenosivog sistema za rendgensku kontrolu vozila/kontejnera i klasičnog sistema za rendgensku kontrolu.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. predviđa se potvrđivanje Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine, zaključenog 14. jula 2010. godine u Beogradu, Republika Srbija.

Odredba člana 2. sadrži tekst Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine, u originalu na srpskom jeziku.

Odredbom člana 3. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine, proizlaze iz činjenice da bi nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad Uprave carina, odnosno da je povlačenje sredstava za finansiranje nabavke sistema za neinvazivnu rendgensku kontrolu robe i tereta za potrebe Uprave carina – Ministarstvo finansija, u ukupnoj vrednosti od USD 30.000.000, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma.

Ostavite komentar