Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007)

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU EVROPSKE KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

(ADR 2007)

Član 1.

Potvrđuje se Evropska konvencija o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007), usvojena u Njujorku i Ženevi 2006. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

Član 2.

Tekst Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007) u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

Član 3.

O prihvatanju izmena i dopuna tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR) i njihovoj primeni u Republici Srbiji odlučuje Vlada.

O objavljivanju tehničkih propisa iz stava 1. ovog člana stara se ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

O b r a z l o ž e nj e

Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007) sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

Razlozi za donošenje Zakona

ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) – Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta je donet 30. septembra 1957. godine u Ženevi pod pokroviteljstvom Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE). Sporazum je stupio na snagu 29. januara 1968. godine. Sastoji se od Sporazuma koji broji 17 članova, Protokola o potpisivanju i dva aneksa (aneks A i aneks B).

U okviru UNECE postoji radna grupa za transport opasnog tereta (WP.15) čiji je osnovni zadatak ispitivanje, dopunjavenje i ažuriranje aneksa Sporazuma u cilju usaglašavanja sa novim tehničkim i tehnološkim dostignućima.

Zbog toga, svake druge godine od trenutka stupanja na snagu ADR Sporazuma (1968. godine) izdaje se konsolidovani tekst ADR Sporazuma. Od 01. jula 2001. godine na snazi je Prerađeni (restruktuirani) ADR Sporazum, koji je usklađen sa Preporukama za transport opasnog tereta OUN, Međunarodnim kodeksom o pomorskom transportu opasnog tereta i Međunarodnim propisima o transportu opasnog tereta železnicom. Osnovni cilj pristupanja novom prerađenom izdanju je bio da se zahtevi ADR učine pristupačnijim i lakšim za korišćenje, ne samo u međunarodnom drumskom saobraćaju, već i u unutrašnjem drumskom saobraćaju. Od 2001. godine u primeni je nova forma ADR Sporazuma.

SFRJ je ratifikovala ADR Sporazum 21.10.1964. godine a zvanično ga objavila u “Službenom listu SFRJ“ – međunarodni ugovori broj 59/72.

Član 14. Sporazuma je dopunjen stavom 3. Ova izmena ratifikovana je 06.05.1976. godine, a zvanično objavljena u “Službenom listu SFRJ“ – međunarodni ugovori broj 8/77.

Aneksi A i B su ratifikovani od strane naše zemlje 10.12.1969. godine, a zvanično su objavljeni u “Službenom listu SFRJ “– međunarodni ugovori broj 61/70.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007), koja je usvojena u Njujorku i Ženevi 2006. godine u originalu na engleskom i francuskom jeziku..

U članu 2. Zakona dati su tekstovi Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR 2007), u orginalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

Članom 3. Zakona propisano je da o prihvatanju izmena i dopuna tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropske konvencije o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR) i njihovoj primeni u Republici Srbiji odlučuje Vlada, a o njihovom objavljivanju stara se ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

U članu 4. Zakona propisano je stupanje na snagu i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Sprovođenje ovog zakona ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2009. godinu, a dalja dinamika i realizacija će biti planirana Zakonom o transportu opasnog tereta, čije usvajanje predstoji do kraja godine.

Ostavite komentar