Predlog zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN)

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU EVROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA NA UNUTRAŠNjIM PLOVNIM PUTEVIMA (ADN)

Član 1.

Potvrđuje se Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN), usvojen 26. maja 2000. godine u Ženevi, u originalu na engleskom, francuskom, nemačkom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

Član 3.

O prihvatanju izmena i dopuna tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) i njihovoj primeni u Republici Srbiji odlučuje Vlada.

O objavljivanju tehničkih propisa iz stava 1. ovog člana stara se ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. Pravni osnov za donošenje zakona

Pravni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN), sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje zakona

Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN), koga čine: Sporazum, tehnički propisi u aneksima, Završni akt Konferencije i Rezolucija, omogućava bezbedan transport opasnih tereta Evropskom mrežom plovnih puteva.

Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) je usvojen 26. maja 2000. godine na Diplomatskoj Konferenciji održanoj u Ženevi od 22. do 26. maja 2000. godine pod pokroviteljstvom UN Ekonomske Konferencije za Evropu (UNECE) i Centralne Komisije za plovidbu Rajnom (CCNR). ADN je razrađen zajednički od strane UNECE i CCNR.

Propisi u Aneksima sadrže odredbe o opasnim materijama i predmetima, odredbe o njihovom transportu u ambalaži ili u vidu rasutog tereta brodovima u vodnom saobraćaju ili tankerima, kao i odredbe o gradnji i operacijama takvih brodova. Ove odredbe takođe uređuju zahteve i procedure tehničkih pregleda, pitanja sertifikata o odobrenju za brodove kojima se transportuje opasan teret, priznavanje klasifikacionih društava, nadzor, kao i obučavanje i ispite za stručna lica. Pored navedenog definišu se konstrukcija, proizvodnja, održavanje i popravke ambalaže, kao i priprema opasnog tereta za utovar, otpremu, transport uključujući i skladištenje u tranzitu, istovar i prijem na konačnom odredištu.

Cilj ADN je zaštita ljudi, imovine i životne sredine pri transportu opasnog tereta u vodnom saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima.

Potpisnici sporazuma će osigurati da reprezentativna razmera pošiljki opasnih tereta unutrašnjim plovnim putevima bude predmet kontrole.

Potvrđivanjem ovog Sporazuma omogućava se donošenje i primena Zakona o transportu opasnog tereta Republike Srbije, kao i usklađivanje sa odredbama Direktive 2008/68/EK od 24.9.2008. godine kojom je na jedinstven način uređen kopneni transport opasnih tereta u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima. Sastavni deo Direktive 2008/68/EK su Direktive 94/55/EK i 96/49/EK koje su deo potvrđenih međunarodnih sporazuma kojima se uređuje transport opasnog tereta u drumskom (ADR) i železničkom (RID) saobraćaju, stoga će donošenjem Zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnih tereta na unutrašnjim plovnim putevima ova materija biti regulisana i u pogledu vodnog saobraćaja.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta zakona

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN), koji je usvojen 26. maja 2000. godine u Ženevi, u originalu na engleskom, francuskom, nemačkom i ruskom jeziku.

U članu 2. Zakona dati su tekstovi Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta u vodnom saobraćaju na unutrašnjim plovnim putevima (ADN), u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

Članom 3. Zakona propisano je da o prihvatanju izmena i dopuna tehničkih propisa koji su sastavni deo Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) i njihovoj primeni u Republici Srbiji odlučuje Vlada, a o njihovom objavljivanju stara se ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

U članu 4. Zakona utvrđeno je stupanje na snagu i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

4. Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršenje zakona

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnih tereta unutrašnjim plovnim putevima (ADN) ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2009. godinu, a dalja dinamika i realizacija će biti planirana Zakonom o transportu opasnog tereta čije usvajanje predstoji do kraja godine.

Ostavite komentar