Predlog zakona o opštem upravnom postupku

PREDLOG ZAKONA O OPŠTEM

UPRAVNOM POSTUPKU

DEO PRVI

UVODNE ODREDBE I OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA

I. UVODNE ODREDBE

Upravni postupak

Član 1.

Upravni postupak jeste skup pravila koja državni organi, organi teritorijalne autonomije, organi jedinica lokalne samouprave i imaoci javnih ovlašćenja (u daljem tekstu: organi) primenjuju kada postupaju u upravnim stvarima.

Upravna stvar

Član 2.

Upravna stvar, u smislu ovog zakona, jeste pojedinačna nesporna situacija od javnog interesa u kojoj organ, neposredno primenjujući propise, pravno ili faktički utiče na položaj stranke tako što donosi upravne akte, zaključuje upravne ugovore, preduzima upravne radnje i pruža javne usluge.

Upravna stvar je i svaka druga situacija koja je zakonom određena kao upravna stvar.

Opšti i poseban upravni postupak

Član 3.

Ovaj zakon primenjuje se na postupanje u svim upravnim stvarima.

Pojedina pitanja upravnog postupka mogu posebnim zakonom drukčije da se urede ako je to u pojedinim upravnim oblastima neophodno, nije suprotno osnovnim načelima određenim ovim zakonom i ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih ovim zakonom.

II. OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA

Načelo zakonitosti

Član 4.

Organ postupa na osnovu zakona i drugih propisa.

Kad je ovlašćen da odlučuje po diskrecionoj oceni, organ postupa u granicama ovlašćenja i saglasno cilju zbog koga je ovlašćenje dato.

Načelo predvidivosti (načelo zaštite legitimnih očekivanja stranaka)

Član 5.

Organ postupa i saglasno odlukama koje je doneo u istim ili sličnim upravnim stvarima, ako ne postoji opravdani razlog da od toga odstupi.

Razlozi za odstupanje posebno se obrazlažu.

Načelo srazmernosti

Član 6.

Organ može da ograniči pravo stranke ili da utiče na njen pravni interes samo postupanjem koje je prikladno da se njime ostvari svrha propisa i samo ako ta svrha ne može da se ostvari drukčijim postupanjem kojim se manje ograničavaju prava ili utiče na pravni interes stranke.

Kada se stranci i drugom učesniku u postupku nalaže obaveza, organ je dužan da primeni one od propisanih mera koje su po njih povoljnije ako se i njima ostvaruje svrha propisa.

Načelo zaštite prava stranaka i zaštite javnog interesa

Član 7.

Organ je dužan da omogući stranci da što lakše zaštiti i ostvari svoja prava i pravne interese, ali ne na štetu prava i pravnih interesa trećih lica, niti javnog interesa.

Kad organ, s obzirom na činjenično stanje, sazna ili oceni da stranka i drugi učesnik u postupku ima osnova za ostvarenje nekog prava ili pravnog interesa, upozorava ih na to.

Organ pazi da neznanje i neukost stranke i drugog učesnika u postupku ne bude na štetu prava koja im pripadaju.

Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka

Član 8.

Organ je dužan da strankama omogući da uspešno i celovito ostvare i zaštite prava i pravne interese.

Postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Organ je dužan da po službenoj dužnosti načini uvid u činjenice o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavi i obradi podatke o njima.

Organ može od stranke da zahteva samo podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Načelo istine

Član 9.

Organ je dužan da pravilno i potpuno utvrdi sve činjenice koje su od značaja za zakonito i pravilno postupanje u upravnoj stvari.

Načelo samostalnosti

Član 10.

Organ postupa u upravnoj stvari samostalno, u okviru svojih ovlašćenja.

Ovlašćeno službeno lice samostalno utvrđuje činjenično stanje i na osnovu toga primenjuje propise na upravnu stvar.

Načelo saslušanja stranke

Član 11.

Stranci mora da se pruži prilika da se izjasni o činjenicama koje su od značaja za postupanje u upravnoj stvari.

Od toga se odstupa samo kada je to ovim ili posebnim zakonom dozvoljeno.

Načelo slobodne ocene dokaza

Član 12.

Ovlašćeno službeno lice odlučuje po svom uverenju koje činjenice uzima kao dokazane, na osnovu savesne i brižljive ocene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata celokupnog postupka.

Pravo na prigovor ili žalbu

Član 13.

Stranka ima pravo na prigovor ili žalbu protiv postupanja ili nepostupanja organa u upravnoj stvari.

Pravo na žalbu može da se isključi ovim ili posebnim zakonom.

Javni tužilac, javni pravobranilac i drugi državni organ mogu da izjave prigovor ili žalbu kad su ovlašćeni.

Načelo pravnosnažnosti rešenja

Član 14.

Rešenje protiv koga ne može da se izjavi žalba, niti pokrene upravni spor (pravnosnažno rešenje) a kojim je stranka stekla određena prava i/ili kojim su joj naložene neke obaveze, može da se poništi, ukine, izmeni ili oglasi ništavim samo u slučajevima koji su zakonom određeni.

Načelo pristupa informacijama i zaštite podataka

Član 15.

Organ je dužan da omogući pristup informacijama od javnog značaja saglasno zakonu.

Tajni i lični podaci u postupku štite se saglasno zakonu.

Upotreba jezika i pisma

Član 16.

Organ postupa na srpskom jeziku i koristi ćiriličko pismo, a latiničko pismo saglasno zakonu.

Na područjima na kojima je u službenoj upotrebi i jezik nacionalne manjine postupak se vodi i na njenom jeziku, uz korišćenje njenog pisma.

Ako se postupak ne vodi na jeziku stranke ili drugog učesnika u postupku, prevodi im se tok postupka i omogućava obaveštavanje na njihovom jeziku i pismu.

Lice koje je gluvo, slepo ili nemo ima pravo da opšti i prati tok postupka preko tumača.

DEO DRUGI

UPRAVNO POSTUPANJE

I. UPRAVNI AKT

Pojam

Član 17.

Upravni akt, u smislu ovog zakona, jeste pojedinačni pravni akt kojim organ, neposredno primenjujući propise iz odgovarajuće upravne oblasti, odlučuje o pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke, ili o procesnim pitanjima.

Vrste upravnih akata

Član 18.

Upravni akti su rešenja i zaključci.

Početak pravnih dejstava upravnog akta

Član 19.

Upravni akt počinje da proizvodi pravna dejstva od kada je stranka obaveštena o njemu, ako njime nije određeno da pravna dejstva počinju kasnije.

Garantni akt

Član 20.

Garantni akt donosi se kad je to zakonom određeno.

Garantnim aktom organ se obavezuje da na odgovarajući zahtev stranke, podnet u roku koji odredi organ, donese upravni akt određene sadržine.

Garantni akt ima pismeni oblik i ne sme biti protivan javnom interesu, niti interesu trećih lica.

Na garantni akt shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o upravnom aktu.

Lice kome bi donošenje upravnog akta saglasno garantnom aktu povredilo prava ili pravne interese ima pravo na žalbu protiv garantnog akta.

Garantni akt ne obavezuje organ:

1) ako zahtev za donošenje upravnog akta ne bude podnet u roku određenom garantnim aktom;

2) ako se činjenično stanje na kome se zasniva zahtev za donošenje upravnog akta bitno razlikuje od onog opisanog u zahtevu za donošenje garantnog akta;

3) ako je izmenjen pravni osnov na osnovu koga je garantni akt donet.

Stranka ima pravo na žalbu, pored ostalog, i zato što upravni akt nije donet saglasno garantnom aktu.

II. UPRAVNI UGOVOR

Upravni ugovor i njegova dozvoljenost

Član 21.

Upravni ugovor je dvostranoobavezan pismeni akt koji, kad je to zakonom određeno, zaključuju organ i stranka i kojim se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj stvari.

Sadržina upravnog ugovora ne sme biti protivna javnom interesu, niti pravima trećih lica.

Izmena upravnog ugovora zbog promenjenih okolnosti

Član 22.

Ako bi zbog okolnosti nastalih posle zaključenja upravnog ugovora, koje se nisu mogle predvideti u vreme zaključenja ugovora ispunjenje obaveze za jednu ugovornu stranu postalo bitno otežano, ona može od druge ugovorne strane zahtevati da se ugovor izmeni i prilagodi nastalim okolnostima.

Organ rešenjem odbija zahtev stranke ako nisu ispunjeni uslovi za izmenu ugovora ili ako bi izmena ugovora izazvala štetu po javni interes koja bi bila veća od štete koju bi pretrpela stranka.

Pravo organa da raskine ugovor

Član 23.

Organ može da raskine upravni ugovor ako izostane saglasnost stranke da se ugovor izmeni zbog promenjenih okolnosti.

Organ može da raskine upravni ugovor i ako stranka ne ispunjava ugovorne obaveze.

Organ može da raskine upravni ugovor i ako je to neophodno da bi se otklonila teška i neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi i javnu bezbednost, javni mir i javni poredak ili radi otklanjanja poremećaja u privredi, a to ne može uspešno da se otkloni drugim sredstvima kojima se manje dira u stečena prava.

Organ raskida upravni ugovor rešenjem u kome izričito navodi i jasno obrazlaže razloge za raskid.

Prigovor stranke zbog neispunjenja ugovornih obaveza

Član 24.

Ako organ ne ispunjava ugovorne obaveze, stranka ne može da raskine upravni ugovor, ali može da izjavi prigovor.

Pravo na naknadu štete u parničnom postupku

Član 25.

Stranka može zahtevati naknadu štete koju joj je organ naneo neispunjavanjem ugovornih obaveza, neopravdanim raskidom ugovora ili neopravdanim odbijanjem zahteva za izmenu ugovora.

Organ može da zahteva od stranke naknadu štete zbog neispunjenja ugovornih obaveza.

O zahtevu za naknadu štete rešava se u parničnom postupku.

Primena ovog zakona i zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi

Član 26.

Na upravne ugovore supsidijarno i shodno se primenjuju ostale odredbe ovog zakona i zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

III. UPRAVNE RADNJE

1. Pojam

Član 27.

Upravne radnje su materijalni akti organa koji utiču na prava, obaveze ili pravne interese stranaka, kao što su vođenje evidencija, izdavanje uverenja, pružanje informacija, primanje izjava, radnje fizičke prinude i druge radnje kojima se izvršavaju pravni akti.

2. Prigovor protiv upravne radnje

Član 28.

Protiv upravne radnje može da se izjavi prigovor. Prigovor može da se izjavi i ako organ ne preduzme upravnu radnju koju je po zakonu dužan da preduzme.

U oba slučaja, prigovor je dozvoljen samo ako upravna radnja nije povezana sa donošenjem upravnog akta.

3. Izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Član 29.

Organi izdaju strankama, na usmeni ili pismeni zahtev, uverenja i druge isprave (sertifikate, potvrde itd.) o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Službena evidencija jeste evidencija koja je ustanovljena saglasno zakonu.

Uverenja i druge isprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izdaju se saglasno podacima iz službene evidencije, i imaju dokaznu vrednost javne isprave.

Izdaju se, po pravilu, istog dana kad je stranka postavila zahtev, a najkasnije u roku od osam dana, ako propisom nije određen kraći rok.

Zahtev stranke može da se odbije rešenjem. Ako organ u roku iz stava 3. ovog člana ne izda uverenje ili drugu ispravu, niti rešenje kojim odbija zahtev, stranka može da izjavi žalbu kao da je zahtev odbijen.

Stranka koja smatra da uverenje ili druga isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija nisu izdati saglasno podacima iz službene evidencije, može da zahteva njihovu izmenu ili izdavanje novog uverenja ili druge isprave. I ovaj zahtev može da se odbije rešenjem. Ako organ u roku iz stava 3. ovog člana ne izmeni izdato uverenje ili drugu ispravu ili ne izda novo uverenje ili drugu ispravu, niti izda rešenje kojim odbija zahtev – stranka može da izjavi žalbu kao da je zahtev odbijen.

4. Izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

Član 30.

Organi izdaju strankama, na usmeni ili pismeni zahtev, uverenja i druge isprave o činjenicama o kojima ne vode službenu evidenciju, kada je to propisom određeno, i pošto prethodno potrebne činjenice utvrde u dokaznom postupku.

Uverenje ili druga isprava ili rešenje kojim se odbija zahtev stranke izdaju se u roku od 30 dana od postavljanja zahteva, ako propisom nije određen kraći rok. U suprotnom, stranka može da izjavi žalbu kao da je zahtev odbijen.

Organ koji vodi postupak u kome su uverenje ili druga isprava podneti kao dokaz, nije vezan njihovom sadržinom i može samostalno da utvrđuje činjenice koje su u njima sadržane.

IV. PRUŽANJE JAVNIH USLUGA

Pojam

Član 31.

Pod pružanjem javnih usluga smatraju se delatnosti javnih službi koje utiču na prava, obaveze i pravne interese fizičkih ili pravnih lica, a ne predstavljaju neko drugo upravno postupanje.

Javne usluge pružaju se tako da obezbede uredno i kvalitetno, pod jednakim uslovima, ostvarivanje prava građana i organizacija i zadovoljavanje potreba korisnika.

Prigovor zbog načina pružanja javnih usluga

Član 32.

Prigovor može da se izjavi ako javna služba ne pruža usluge tako da obezbedi uredno i kvalitetno, pod jednakim uslovima, ostvarivanje prava građana i organizacija i zadovoljavanje potreba korisnika.

DEO TREĆI

OSNOVNA PRAVILA POSTUPKA

I. UČESNICI U UPRAVNOM POSTUPKU

1. Nadležnost organa

Stvarna nadležnost

Član 33.

Stvarna nadležnost organa određuje se propisima koji uređuju određenu upravnu oblast ili nadležnost pojedinih organa.

Ako se stvarna nadležnost tako ne odredi, a ne može da se odredi ni prema prirodi upravne stvari, stvarno nadležan je prvostepeni organ u čijem su delokrugu poslovi opšte uprave.

Mesna nadležnost

Član 34.

Mesna nadležnost organa se određuje:

1) u upravnim stvarima koje se tiču nepokretnosti – prema mestu u kom se ona nalazi;

2) u upravnim stvarima koje se tiču poslovne ili druge delatnosti stranke – prema sedištu stranke ili mestu gde se delatnost obavlja ili bi trebalo da se obavlja;

3) u upravnim stvarima koje se tiču poslova iz nadležnosti organa – prema sedištu organa, odnosno sedištu njegove područne jedinice ako se stvar odnosi na poslove područne jedinice;

4) u upravnim stvarima koje se tiču broda ili vazduhoplova ili u kojima je povod za vođenje postupka nastao na brodu ili vazduhoplovu – prema luci upisa broda ili matičnom aerodromu vazduhoplova;

5) u ostalim upravnim stvarima – prema prebivalištu stranke, a ako stranka nema prebivalište u Republici Srbiji – prema njenom boravištu, a ako ona nema ni u boravište u Republici Srbiji – prema njenom poslednjem prebivalištu ili boravištu u Republici Srbiji.

Ako mesna nadležnost ne može da se odredi prema izloženim pravilima određuje se prema mestu u kome je nastao povod za vođenje upravnog postupka.

Mesna nadležnost više organa

Član 35.

Ako je istovremeno mesno nadležno više organa, nadležan je onaj pred kojim je prvo pokrenut postupak.

Mesno nadležni organi mogu da se sporazumeju ko će od njih da vodi postupak.

Svaki mesno nadležan organ mora na svom području da preduzme radnje koje ne trpe odlaganje.

Obaveznost pravila o stvarnoj i mesnoj nadležnosti

Član 36.

Stvarna i mesna nadležnost organa ne mogu da se menjaju dogovorom organa, organa i stranaka ili samih stranaka.

Organ pazi po službenoj dužnosti u toku celog postupka na svoju stvarnu i mesnu nadležnost i, ako nađe da nije nadležan, ustupa spise nadležnom organu.

Organ može da preuzme postupanje u određenoj upravnoj stvari iz nadležnosti drugog organa ili da postupanje u određenoj upravnoj stvari prenese na drugi organ, samo kad je to zakonom određeno.

Zadržavanje mesne nadležnosti

Član 37.

Organ pred kojim je pokrenut postupak zadržava mesnu nadležnost i ako u toku postupka nastanu činjenice zbog kojih mesno nadležan postane drugi organ.

On može da ustupi predmet organu koji je postao mesno nadležan ako to znatno olakšava postupak, naročito stranci.

Prostorno ograničenje nadležnosti

Član 38.

Svaki organ preduzima službene radnje na svom području.

Izvan svog područja organ može da preduzme hitnu službenu radnju čije bi odlaganje izazvalo opasnost, o čemu odmah obaveštava organ na čijem području je preduzeo radnju.

Posebna ograničenja nadležnosti

Član 39.

Službene radnje koje se tiču lica koja uživaju diplomatski imunitet i službene radnje na eksteritorijalnom području preduzimaju se preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove, ako drukčije nije određeno međunarodnim pravom.

Službene radnje u zgradama i drugim objektima koje koristi Vojska Srbije preduzimaju se kada ih organ prijavi nadležnom vojnom organu.

Službene radnje u zgradama i drugim objektima za posebne namene koje se koriste za vojne potrebe u ministarstvu nadležnom za poslove odbrane ili Vojsci Srbije preduzimaju se po odobrenju ministra nadležnog za poslove odbrane.

Sukob nadležnosti

Član 40.

Sukob nadležnosti nastaje kad se dva organa izjasne da jesu ili da nisu nadležni u istoj upravnoj stvari.

Predlog za rešavanje sukoba nadležnosti podnosi organ koji se poslednji izjasnio da je nadležan ili da nije nadležan.

Predlog za rešavanje sukoba nadležnosti može da podnese i stranka.

Odlučivanje o sukobu nadležnosti

Član 41.

O sukobu nadležnosti između organa i sudova odlučuje Ustavni sud.

O ostalim sukobima nadležnosti odlučuje organ koji je propisom određen. On određuje ko je nadležan i kako se otklanjaju posledice radnji nenadležnog organa, pa spise dostavlja nadležnom organu.

2. Ovlašćeno službeno lice

Ovlašćeno službeno lice i delegacija ovlašćenja

Član 42.

Organ postupa u upravnoj stvari preko ovlašćenog službenog lica.

Ovlašćeno službeno lice je ono koje je zakonom kojim se uređuje državna uprava ovlašćeno da vodi upravni postupak i koje je odredio starešina organa, saglasno propisima. Kad to nije slučaj, ovlašćeno službeno lice je sam starešina organa.

Ovlašćeno službeno lice može da vodi postupak, odlučuje i/ili preduzima pojedine radnje u postupku, saglasno ovlašćenjima. Organ na pogodan način objavljuje koje unutrašnje jedinice postupaju u kojim upravnim stvarima i koja su službena lica ovlašćena da vode postupak, odlučuju i/ili preduzimaju pojedine radnje u postupku.

Kolegijalni organ može da ovlasti svog člana da vodi postupak i pripremi odluku.

Izuzeće ovlašćenog službenog lica

Član 43.

Ovlašćeno službeno lice mora biti izuzeto:

1) ako je u postupku stranka, svedok, veštak ili zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke;

2) ako je sa strankom, zakonskim zastupnikom ili punomoćnikom stranke krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno, supružnik ili vanbračni partner ili srodnik po tazbini do drugog stepena zaključno, pa i kada je bračna zajednica prestala;

3) ako je sa strankom u odnosu staratelja, usvojitelja, usvojenika ili hranitelja;

4) ako je sa zakonskim zastupnikom ili punomoćnikom stranke u odnosu usvojitelja ili usvojenika;

5) ako je učestvovalo u prvostepenom postupku;

6) ako ostvaruje naknadu ili druga primanja od stranke ili je angažovano u upravnom odboru, nadzornom odboru ili radnom ili stručnom telu stranke;

7) ako ishod postupka može da mu donese direktnu korist ili štetu;

8) ako postoje druge činjenice koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.

Čim sazna da postoji neki razlog za izuzeće iz stava 1. tač. 1) – 7) ovog člana, ovlašćeno službeno lice zastaje s postupkom i o razlogu za izuzeće odmah obaveštava lice ili organ koji odlučuje o izuzeću. Kad sazna da postoji razlog za izuzeće iz stava 1. tačka 8) ovog člana ono o tome samo obaveštava lice ili organ koji odlučuje o izuzeću.

Izuzeće ovlašćenog službenog lica može da zahteva stranka, u kom slučaju ovlašćeno službeno lice postupa kao da je ono saznalo da postoji neki razlog za izuzeće. Stranka je dužna da u zahtevu navede činjenice zbog kojih smatra da postoji razlog za izuzeće.

Odlučivanje o izuzeću ovlašćenog službenog lica

Član 44.

O izuzeću ovlašćenog službenog lica odlučuje starešina organa, o izuzeću starešine organa odlučuje organ koji je propisom određen, a ako to nije slučaj – drugostepeni ili nadzorni organ.

O izuzeću člana kolegijalnog organa odlučuje predsedavajući kolegijalnog organa, a o izuzeću predsedavajućeg – kolegijalni organ.

O izuzeću se odlučuje u roku od pet dana od prijema obaveštenja ovlašćenog službenog lica ili zahteva za izuzeće.

Ako se ovlašćeno službeno lice izuzme, određuje se novo koje umesto njega vodi postupak, odlučuje i/ili preduzima pojedine radnje u postupku.

Kolegijalni organ čiji je član izuzet nastavlja postupak bez njega.

Izuzeće zapisničara

Član 45.

Na izuzeće zapisničara shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o izuzeću ovlašćenog službenog lica.

O izuzeću zapisničara odlučuje ovlašćeno službeno lice koje vodi postupak.

3. Saradnja i službena pomoć

Službe za pružanje usluga na jednom mestu

Član 46.

Ako je za postupanje u nekoj upravnoj stvari potrebno da se vodi više postupaka pred jednim ili više organa, propisom može biti uspostavljena služba za pružanje usluga na jednom mestu.

Uspostavljanje službe ne utiče na nadležnost organa niti, ako drukčije nije propisano, na pravo stranke da se direktno obraća nadležnom organu.

Služba za pružanje usluga na jednom mestu:

1) poučava podnosioca zahteva onako kako bi ga poučavao i nadležni organ i saopštava mu šta je sve organima neophodno da bi postupili po zahtevu;

2) prima zahteve za donošenje rešenja ili za drugo postupanje u upravnoj stvari, kao i dokumenta i pravna sredstva, mišljenja, objašnjenja i komentare, saglasno propisu, i dostavlja ih nadležnom organu;

3) obaveštava podnosioca zahteva o radnjama koje je preduzeo nadležni organ i o pravnim aktima koje je doneo.

Usluge se pružaju u prostorijama službe za pružanje usluga na jednom mestu, putem pošte ili elektronskim putem.

Rokovi za odlučivanje o zahtevu stranke pred nadležnim organima počinju da teku od kada je službi podnet uredan zahtev.

Službena pomoć u upravnom postupku

Službena pomoć između organa

Član 47.

Organ koji postupa u upravnoj stvari (organ molilac) će za preduzimanje radnje izvan svog područja zamoliti organ na čijem području radnju treba preduzeti (zamoljeni organ).

Organ molilac može da traži službenu pomoć i kad mu su mu potrebna saznanja o činjenicama, isprave ili podaci kojima raspolaže zamoljeni organ.

Službena pomoć traži se službenom zamolnicom. Zamoljeni organ je dužan da pruži službenu pomoć u roku od 15 dana od prijema zamolnice, ako drukčije nije propisano, inače organ molilac može da se obrati organu koji nadzire rad zamoljenog organa.

Službena pomoć od suda

Član 48.

Organ može zamoliti sud da preduzme radnju u upravnom postupku, saglasno posebnim propisima. Organ, izuzetno, može da zamoli sud da mu dostavi spise potrebne za vođenje upravnog postupka, a sud udovoljava ako to ne ometa sudski postupak.

Sud može da odredi rok u kome spisi moraju biti vraćeni.

Međunarodna službena pomoć

Član 49.

Na službenu pomoć sa inostranim organima primenjuju se međunarodni ugovori, a u njihovom odsustvu – načelo uzajamnosti. U slučaju sumnje u postojanje uzajamnosti, objašnjenje daje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Domaći organ pruža službenu pomoć inostranom organu kako je to zakonom određeno, ili kako inostrani organ zatraži ako to nije suprotno domaćem javnom poretku.

Ako međunarodnim ugovorima nije predviđeno neposredno opštenje, domaći organ opšti sa inostranim organom preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

4. Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje

Stranka u upravnom postupku

Član 50.

Stranka u upravnom postupku je fizičko ili pravno lice čija je upravna stvar predmet upravnog postupka i svako drugo fizičko ili pravno lice na čija prava, obaveze ili pravne interese može da utiče ishod upravnog postupka.

Stranka u upravnom postupku može da bude i organ, organizacija, naselje, grupa lica i drugi koji nisu pravna lica, pod uslovima pod kojima fizičko ili pravno lice može da bude stranka.

Javni tužilac, javni pravobranilac i drugi organi i organizacije koji štite javni ili imovinski interes javnih subjekata imaju, u granicama ovlašćenja, svojstvo stranke u upravnom postupku.

Zastupnici kolektivnih interesa i zastupnici širih interesa javnosti, koji su organizovani saglasno propisima, imaju svojstvo stranke u upravnom postupku ako ishod upravnog postupka može da utiče na interese koje zastupaju.

Obustavljanje postupka zbog prestanka postojanja stranke

Član 51.

Ako nastupi smrt fizičkog lica ili pravno lice prestane da postoji, a prava, obaveze i pravni interesi o kojima se odlučuje ne mogu da pređu na pravne sledbenike postupak se obustavlja.

Procesna sposobnost i zastupanje stranke

Procesna sposobnost

Član 52.

Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama da preduzima radnje u postupku (procesna sposobnost).

Kome je ograničena poslovna sposobnost procesno je sposoban u granicama poslovne sposobnosti.

Zakonski zastupnik i ovlašćeni predstavnik stranke

Član 53.

Stranku koja nije procesno sposobna zastupa zakonski zastupnik.

Pravno lice preduzima radnje u postupku preko zakonskog zastupnika ili ovlašćenog predstavnika koji je određen opštim aktom pravnog lica.

Organ kao stranka u postupku preduzima radnje preko ovlašćenog predstavnika, organizacija koja nije pravno lice preko lica koje je određeno njenim aktom, a naselje, grupa lica i druge stranke koje nisu pravna lica – preko lica koje ovlaste, ako drukčije nije propisano.

Dužnost organa

Član 54.

Organ pazi po službenoj dužnosti u toku celog postupka da li je stranka zastupana saglasno zakonu.

Privremeni zastupnik

Član 55.

Organ postavlja stranci privremenog zastupnika ako nije procesno sposobna a nema zakonskog zastupnika, ako pravno lice, organizacija, naselje i druga stranka koja nije pravno lice nema ovlašćenog predstavnika, ako stranku zastupa zakonski zastupnik čiji su interesi suprotni interesima stranke, ako protivne stranke zastupa isti zakonski zastupnik ili ako radnju treba preduzeti prema stranci čije prebivalište ili boravište nije poznato, a nema punomoćnika – sve pod uslovom da je stvar hitna, a postupak mora da se sprovede.

Privremeni zastupnik postavlja se i kada radnja ne trpi odlaganje, a stranka, njen zakonski zastupnik, ovlašćeni predstavnik ili punomoćnik ne mogu biti blagovremeno pozvani da prisustvuju radnji.

Ostale odredbe o privremenom zastupniku

Član 56.

Privremeni zastupnik može da odbije zastupanje samo iz razloga određenih posebnim propisima.

O postavljanju privremenog zastupnika procesno nesposobnoj stranci odmah se obaveštava organ starateljstva.

Radnje koje privremeni zastupnik preduzme u granicama ovlašćenja imaju pravna dejstva kao da ih je preduzela stranka.

Privremeni zastupnik učestvuje samo u postupku u kome je postavljen i preduzima samo radnje za koje je postavljen i dok ne prestanu razlozi zbog kojih je postavljen.

Punomoćnik

Pojam

Član 57.

Stranka ili zakonski zastupnik stranke može da ovlasti punomoćnika da zastupa stranku, izuzev kod izjava koje samo stranka može dati. Postojanje punomoćnika ne sprečava stranku da sama preduzima radnje u postupku.

Radnje koje punomoćnik preduzme u granicama punomoćja imaju pravna dejstva kao da ih je preduzela stranka.

Punomoćnik može biti svako ko je potpuno poslovno sposoban, izuzev nadripisara. Žalba protiv rešenja kojim se nadripisaru uskraćuje zastupanje ne odlaže izvršenje rešenja.

Sukob izjava stranke i punomoćnika

Član 58.

Stranka koja je prisutna kada njen punomoćnik daje usmenu izjavu, može neposredno posle toga da je izmeni ili opozove.

Ako se usmene ili pismene izjave stranke i punomoćnika o činjenicama ne slažu, organ ih ceni primenom načela slobodne ocene dokaza (član 12).

Način davanja punomoćja

Član 59.

Punomoćje se daje pismeno ili usmeno. Stranka koja nije pismena ili ne može da se potpiše, stavlja otisak kažiprsta na pismeno punomoćje ili punomoćje usmeno saopštava.

Organ koji posumnja u istinitost punomoćja nalaže stranci da podnese overeno punomoćje.

Radnje lica koje nije priložilo punomoćje

Član 60.

Organ može dozvoliti da pojedine radnje u postupku preduzme u ime stranke lice koje nije priložilo punomoćje, pod uslovom da punomoćje priloži u roku koji organ odredi.

Dok ne istekne taj rok, organ ne može da okonča postupanje u upravnoj stvari, a ako taj rok bude propušten – preduzete radnje ostaju bez pravnog dejstva.

Obim punomoćja

Član 61.

Obim punomoćja procenjuje se iz sadržine punomoćja.

Punomoćje se daje za ceo postupak ili pojedine radnje, a i vremenski može da se ograniči.

Ako stranku zastupa advokat, a punomoćje nije ograničeno, niti su u njemu navedene radnje koje advokat sme da preduzme, advokat može da preduzme sve radnje, posebno da podnese zahtev ili predlog i odustane od njih, da zaključi poravnanje, izjavi prigovor ili žalbu, primi troškove postupka od protivne stranke, podnese predlog za izvršenje i prenese punomoćje u celini ili za pojedine radnje na drugog advokata.

Ako stranku ne zastupa advokat, a punomoćje nije ograničeno, niti su u njemu navedene radnje koje punomoćnik sme da preduzme, on može da preduzme sve radnje, ali mu je potrebno posebno ovlašćenje za odustanak od zahteva, za zaključivanje poravnanja, za prenošenje punomoćja u celini ili za pojedine radnje, za zahtev za ponavljanje postupka (član 244), poništavanje rešenja po osnovu službenog nadzora (član 254), oglašavanje rešenja ništavim (član 257) i ukidanje zakonitog rešenja (član 267).

Prestanak punomoćja

Član 62.

Punomoćje prestaje smrću ili gubitkom procesne sposobnosti stranke, smrću, gubitkom procesne sposobnosti ili promenom zakonskog zastupnika stranke i smrću ili gubitkom procesne sposobnosti punomoćnika.

Punomoćje prestaje prestankom pravnog lica.

Stranka može uvek opozvati punomoćje, a punomoćnik može uvek otkazati punomoćje izuzev dok traje neka radnja u postupku.

Opoziv i otkaz punomoćja saopštavaju se organu pismeno ili usmeno.

Dužnost organa

Član 63.

Organ pazi po službenoj dužnosti u toku celog postupka da li je lice koje se pojavljuje kao punomoćnik ovlašćeno za zastupanje.

Ako nije, postupa kao kad se licu koje nije priložilo punomoćje dozvoljava preduzimanje pojedinih radnji u postupku (član 60).

Zajednički predstavnik i zajednički punomoćnik stranaka

Član 64.

Dve ili više stranaka mogu u istom postupku, ako drukčije nije propisano, odrediti koja od njih istupa kao zajednički predstavnik ili uzeti zajedničkog punomoćnika.

Organ može, ako drukčije nije propisano, naložiti strankama sa istim zahtevima da u određenom roku odrede koja ih predstavlja ili da uzmu zajedničkog punomoćnika. Ako stranke to propuste, organ može da im postavi zajedničkog predstavnika ili punomoćnika, čija ovlašćenja traju dok stranke ne odrede drugog.

Žalba protiv rešenja kojim je postavljen zajednički predstavnik ili punomoćnik ne odlaže izvršenje rešenja.

Stranke zadržavaju samostalnost u postupku uprkos postojanju zajedničkog punomoćnika ili predstavnika.

Stručni pomagač

Član 65.

Stranci je dozvoljeno da u postupku u kome je potrebno stručno poznavanje upravne stvari dovede stručno lice koje joj daje objašnjenja i savete (stručni pomagač).

Stručni pomagač nije zastupnik stranke.

Organ zabranjuje prisustvo stručnom pomagaču koji je poslovno nesposoban ili nadripisar, o čemu donosi rešenje.

II. OPŠTENJE ORGANA I STRANAKA

1. Načini opštenja

Osnovne odredbe

Član 66.

Opštenje organa i stranaka mora da bude brzo i efikasno, ali i da omogući pravnu sigurnost i ekonomičnost postupka.

Organi i stranke opšte u pismenom ili usmenom obliku, ako drukčije nije propisano.

Opštenje u pismenom obliku

Član 67.

Opštenje u pismenom obliku obuhvata opštenje papirnim i elektronskim dokumentom.

Papirni dokument potpisuje se ručno, ako propis to nalaže, a elektronski dokument potpisuje se saglasno zakonu.

Elektronski potpis na elektronskom dokumentu organa zasniva se na kvalifikovanom sertifikatu u kome je, unutar podataka koji identifikuju potpisnika, iskazan i identitet organa.

Izuzetno, kod donošenja tipskih rešenja (član 204. stav 9) elektronski potpis na elektronskom dokumentu ne mora da se zasniva na kvalifikovanom sertifikatu, ako je posebnim propisom predviđena zamena za njega.

Posebne odredbe o elektronskom opštenju

Član 68.

Stranka može da podnosi organu elektronske dokumente i organ može da stranci upućuje elektronske dokumente ako se prethodno o tome saglase ili ako je to posebnim propisom određeno.

Organ objavljuje na svojoj internet stranici obaveštenje o mogućnosti da se njemu podnose elektronski dokumenti i da on upućuje elektronske dokumente, kao i o načinu na koji se to čini.

Ako elektronski dokument koji je poslat stranci nije čitljiv, ona može da zahteva da joj organ uputi dokument u drugom pogodnom obliku. Ako nije čitljiv elektronski dokument koji je poslat organu, on zahteva da stranka podnese dokument u drugom pogodnom obliku u roku koji odredi, inače se smatra da stranka nije ni podnela dokument.

2. Podnesci

Oblik i sadržina podneska

Član 69.

Podnesci su zahtevi, predlozi, obrasci, prijave, molbe, žalbe, predstavke, prigovori, obaveštenja, saopštenja i druge vrste pismenog obraćanja stranke organu.

Podnesak mora da bude razumljiv i da sadrži sve što je potrebno da bi po njemu moglo da se postupa, a pre svega: ko ga podnosi i kome, upravnu stvar koja je predmet postupka, svrhu podneska i potpis podnosioca podneska.

Podnesak može imati i drukčiju sadržinu, ako je to propisom određeno.

Neuredan podnesak

Član 70.

Podnesak je neuredan ako ima nedostatke koji organ sprečavaju da postupa po njemu, ako nije razumljiv ili ako nije potpun. U tom slučaju organ u roku od osam dana od prijema podneska nalaže podnosiocu da uredi podnesak u roku koji ne može biti kraći od osam dana.

Ako podnesak bude uređen u roku, smatra se da je stranka održala rok.

Ako podnesak ne bude uređen u roku, organ rešenjem odbacuje podnesak.

Predaja podnesaka

Član 71.

Podnesci se predaju organu kome su naslovljeni, ako neki drugi organ nije ovlašćen da primi podnesak.

Podnesci se predaju neposredno organu, preko pošte, elektronskim putem ili se saopštavaju usmeno na zapisnik.

Kratke i hitne izjave stranke mogu, ako drukčije nije propisano, da se saopšte telefonom, telegramom i na drugi pogodan način, ako je to moguće po prirodi stvari. Ovlašćeno službeno lice o tome sačinjava službenu belešku.

Lica koja se nalaze u Vojsci Srbije mogu da predaju podnesak nadležnoj komandi.

Lica koja su lišena slobode mogu da predaju podnesak upravi ustanove u kojoj se nalaze. Uprava ustanove je dužna, na usmeni zahtev, da njima izda potvrdu o prijemu podneska, na koju se ne plaća taksa.

Evidentiranje i potvrda o prijemu podneska

Član 73.

Organ je dužan da evidentira podnesak koji je primio, prema redosledu prijema.

Organ izdaje potvrdu o prijemu podneska, na usmeni ili pismeni zahtev podnosioca podneska.

Potvrda o prijemu podneska poslatog elektronskim putem šalje se podnosiocu odmah, na isti način na koji je podnesak poslat.

U potvrdu o prijemu podneska unosi se da je podnesak primljen, vreme kada je primljen, predmet podneska i spisak pratećih dokumenata.

3.Zapisnici

Sastavljanje i sadržina zapisnika

Član 75.

Zapisnik se sastavlja o usmenoj raspravi, drugoj važnijoj radnji u postupku i o važnijim usmenim izjavama stranaka, drugih učesnika u postupku i trećih lica.

U zapisnik se unosi naziv organa, radnja koja se preduzima, mesto, dan i čas kada se radnja preduzima, upravna stvar koja je predmet postupka, lična imena ovlašćenih službenih lica, prisutnih stranaka, njihovih zastupnika i drugih lica i opis toka i sadržine preduzete radnje i datih izjava.

Pre zaključenja, zapisnik se čita licima koja su učestvovala u preduzimanju radnje, a ona imaju pravo i sama da pročitaju zapisnik. Na kraju zapisnika unosi se da je zapisnik pročitan i da nije bilo primedaba, a ako jeste ( unosi se kratka sadržina primedaba. Zapisnik potpisuju prisutna lica koja su učestvovala u preduzimanju radnje i potom ovlašćeno službeno lice i zapisničar. Lica koja su dala izjave otpisuju se ispod dela zapisnika u kome su sadržane njihove izjave i na kraju svake stranice koja sadrži njihovu izjavu. Ako lice odbije da potpiše zapisnik ili ode sa mesta preduzimanja radnje pre nego što je zapisnik zaključen, to se unosi u zapisnik, sa razlozima zbog kojih je odbijeno potpisivanje zapisnika.

U potpisanom i zaključenom zapisniku ne sme ništa da se menja ili dodaje. Dopuna zaključenog zapisnika unosi se kao dodatak zapisniku, koji potpisuju ovlašćeno službeno lice i lice na čiji predlog je dopuna uneta.

Zapisnik koji je sačinjen saglasno zakonu jeste javna isprava i dokaz o toku i sadržini preduzetih radnji i datih izjava, izuzev u delovima na koje je stavljena primedba.

Zapisnik o većanju i glasanju kolegijalnog organa

Član 76.

O većanju i glasanju kolegijalnog organa sastavlja se poseban zapisnik.

U njega se unose podaci o članovima kolegijalnog tela i upravnoj stvari, kratka sadržina odluke i izdvojena mišljenja.

Zapisnik potpisuju predsedavajući i zapisničar.

Zapisnik o većanju i glasanju se ne sastavlja ako kolegijalni organ, postupajući po žalbi, jednoglasno donese odluku. U tom slučaju stavlja se samo zabeleška na spisu.

4. Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka

Pravo na razgledanje spisa

Član 77.

Pravo na razgledanje spisa sastoji se od prava stranke da razgleda spise u prisustvu službenog lica, i da o svom trošku prepiše ili dobije kopiju spisa, u prostorijama organa koji čuva spise. U opravdanim slučajevima, spisi mogu da se razgledaju u prostorijama drugog organa ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Stranka ima pravo da joj se kopija spisa dostavi preko pošte, o njenom trošku.

Pravo na razgledanje spisa ima i treće lice koje učini verovatnim svoj pravni interes.

Ako se dokumenti čuvaju u elektronskom obliku, organ omogućava razgledanje i preuzimanje dokumenata u elektronskom ili štampanom obliku.

Zahtev za razgledanje spisa

Član 78.

Zahtev za razgledanje spisa podnosi se pismeno ili usmeno. Organ može od trećeg lica da zatraži da pismeno ili usmeno obrazloži svoj pravni interes.

Organ je dužan da u roku od pet dana od prijema zahteva obavesti stranku ili treće lice o tome kako mogu da razgledaju i prepišu spise i dobiju kopiju spisa, ili da rešenjem odbije zahtev.

Ako organ dotle ništa ne preduzme, stranka i treće lice mogu da izjave žalbu kao da je zahtev odbijen.

Ograničavanje prava na razgledanje spisa

Član 79.

Ne smeju da se razgledaju zapisnici o većanju i glasanju.

Na spise koji sadrže tajne podatke primenjuje se zakon kojim se uređuje zaštita tajnih podataka.

Obaveštavanje o toku postupka

Član 80.

Stranka, zainteresovani organ i treće lice koje učini verovatnim pravni interes, imaju pravo da budu obavešteni o toku postupka.

III. OBAVEŠTAVANJE

1. Osnovne odredbe

Pojam obaveštavanja

Član 81.

Obaveštavanje je radnja kojom organ izveštava stranku i drugog učesnika o postupanju u upravnoj stvari.

Na obaveštavanje drugih učesnika u postupku primenjuju se odredbe ovog zakona o obaveštavanju stranke, ako zakonom drukčije nije određeno.

Primalac dokumenta može biti samo izuzetno pozvan da preuzme dokument, ako to nalažu priroda ili značaj dokumenta.

Izbor načina obaveštavanja

Član 82.

Ako drukčije nije propisano, organ slobodno bira način obaveštavanja, vodeći računa o pravnoj zaštiti stranke, javnosti obaveštavanja, ekonomičnom trošenju sredstava i jednostavnosti u postupku.

Obaveštavanje prisutne stranke

Član 83.

Prisutna stranka obaveštava se usmenim putem ili preko drugog pogodnog vida opštenja.

Kratka i hitna obaveštenja mogu da se daju telefonom ili na drugi pogodan način, o čemu se sačinjava službena beleška.

Obaveštavanje odsutne stranke

Član 84.

Odsutna stranka obaveštava se putem pošte, elektronskim putem, dostavljanjem ili na drugi pogodan način.

Obaveštavanje stranke neposredno ili preko zastupnika

Član 85.

Organ obaveštava samu stranku, izuzev ako ona ima zakonskog zastupnika, punomoćnika ili punomoćnika za prijem obaveštenja, kada se oni obaveštavaju.

Obaveštavanje zakonskog zastupnika, punomoćnika ili punomoćnika za prijem obaveštenja smatra se kao obaveštavanje stranke.

Mesta na kojima se vrši obaveštavanje

Član 86.

Stranka se, po pravilu, obaveštava u stanu, poslovnoj prostoriji ili na radnom mestu.

Advokat se obaveštava u njegovoj kancelariji, pri čemu obaveštavanje može da se izvrši i licu zaposlenom u kancelariji.

Obaveštavanje je moguće i na drugom mestu, ako se primalac obaveštenja s tim saglasi.

Međunarodno obaveštavanje i obaveštavanje u inostranstvu

Član 87.

Strane države, međunarodne organizacije i lica koja uživaju diplomatski imunitet obaveštavaju se preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove, ako međunarodnim pravom drukčije nije određeno.

Fizička i pravna lica koja se nalaze u inostranstvu obaveštavaju se neposredno ili diplomatskim putem, ako međunarodnim pravom drukčije nije određeno.

Obaveštavanje u posebnim slučajevima

Član 88.

Lica koja se nalaze u Vojsci Srbije obaveštavaju se preko nadležne komande, a pripadnici specijalnih jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove preko njihove komande.

Lica koja su lišena slobode obaveštavaju se preko uprave ustanove u kojoj se nalaze.

U svim tim slučajevima obaveštavanje je izvršeno kada dokument bude predat primaocu dokumenta.

Punomoćnik za prijem obaveštenja

Osnovne odredbe

Član 89.

Stranka može da odredi punomoćnika kome se upućuju svi dokumenti koji su naslovljeni na stranku (punomoćnik za prijem obaveštenja). Organ počinje da njemu upućuje dokumente kada ga stranka o njemu pismeno ili usmeno izvesti.

Ako se stranka ili zakonski zastupnik stranke nalaze u inostranstvu, a nemaju punomoćnika u Republici Srbiji, organ njima, pri upućivanju prvog dokumenta, ostavlja rok da odrede punomoćnika za prijem obaveštenja. Pri tome, upozorava ih da će, ako to propuste, on postaviti punomoćnika za prijem obaveštenja.

Smatra se da je stranka primila dokument u času kada dokument primi punomoćnik za prijem obaveštavanja.

Zajednički punomoćnik za prijem obaveštenja

Član 90.

Više od pet stranaka u istom postupku koje nemaju suprotne interese i zajedničkog punomoćnika dužne su da na zahtev organa odrede zajedničkog punomoćnika za prijem obaveštenja, u roku koji organ odredi. Ako to propuste, organ im postavlja zajedničkog punomoćnika za prijem obaveštenja.

U dokumentu upućenom zajedničkom punomoćniku za prijem obaveštenja navodi se koje se sve stranke obaveštavaju.

Obaveze punomoćnika za prijem obaveštenja

Član 91.

Punomoćnik za prijem obaveštenja odmah prosleđuje stranci primljeni dokument.

On je ovlašćen da izjavi pravno sredstvo u ime stranke ako stranci ne može da prosledi dokument, a ona može da propusti rok za izjavljivanje pravnog sredstva.

Promena prebivališta, boravišta ili sedišta

Član 92.

Stranka i zakonski zastupnik stranke dužni su da odmah obaveste organ o tome da su promenili prebivalište, boravište ili sedište. Ako to propuste, a službeno lice ne može da stupi u kontakt s njima, stranka se dalje obaveštava javnim dostavljanjem (član 101).

Kad punomoćnik ili punomoćnik za prijem obaveštenja promene prebivalište ili boravište, a o tome ne obaveste organ, obaveštavanje se dalje odvija kao da punomoćnika nema.

Greške u obaveštavanju

Član 93.

Ako je pri obaveštavanju načinjena greška, smatra se da je obaveštavanje izvršeno na dan kada je stvarno izvršeno.

2. Postupci obaveštavanja

Obaveštavanje putem pošte

Član 94.

Obaveštavanje putem pošte vrši se običnom ili preporučenom poštom.

Smatra se da je dokument koji je upućen običnom poštom primalac dokumenta primio sedmog dana od kada je predat pošti, ako je upućen na adresu u Republici Srbiji, odnosno petnaestog dana od kada je predat pošti ako je upućen na adresu u inostranstvu.

Primalac dokumenta može da dokazuje da je dokument kasnije primio.

Smatra se da je dokument koji je upućen preporučenom poštom primljen na dan koji stoji u potvrdi o prijemu pošiljke.

Obaveštavanje preporučenom poštom izjednačava se sa dostavljanjem.

Obaveštavanje elektronskim putem

Član 95.

Obaveštavanje elektronskim putem može da bude neformalno i formalno.

Neformalno obaveštavanje vrši se tako što se dokument u elektronskom obliku upućuje primaocu dokumenta na adresu za elektronsku poštu ili drugim elektronskim putem saglasno propisu.

Formalno obaveštavanje elektronskim putem odvija se saglasno propisu i obavezno uključuje potvrdu kojom se dokazuje prijem dokumenta.

Formalno obaveštavanje elektronskim putem izjednačava se sa dostavljanjem.

Dostavljanje

Načini dostavljanja

Član 96.

Dostavljanje se sastoji od ličnog, posrednog i javnog dostavljanja.

Vreme dostavljanja

Član 97.

Dostavljanje se vrši radnim danom od 8 do 20 sati.

Organ može iz naročito važnih razloga odlučiti da se dostavljanje izvrši u dan kada se ne radi, od 8 do 20 sati.

Samo ako je to neodložno potrebno, organ može odlučiti da se dostavljanje izvrši i posle 20 sati.

Lično dostavljanje

Član 98.

Lično dostavljanje je obavezno kada od dana dostavljanja počinje da teče rok koji ne može da se produži, ako drukčije nije zakonom određeno.

Lično dostavljanje je obavezno i onda kad je to zakonom određeno.

Lično dostavljanje sastoji se od uručenja dokumenta licu kome je dokument naslovljen (primalac dokumenta).

Ako primalac dokumenta nije pronađen na adresi na kojoj je trebalo da mu se uruči dokument ili odbije uručenje, dostavljač o tome sačinjava pismenu belešku i potom ostavlja obaveštenje na mestu na kome je dokument trebalo da bude uručen, u kome naznačava lično ime primaoca, podatke kojim se dokument identifikuje, prostoriju unutar organa u kojoj dokument može da se preuzme i datum kada je obaveštenje ostavljeno.

Smatra se da je lično dostavljanje izvršeno kada istekne osam dana od kad je obaveštenje ostavljeno na mestu na kome je dokument trebalo da bude uručen.

Ako lično dostavljanje nije obavezno, a primalac dokumenta nije pronađen na adresi na kojoj je trebalo da mu se uruči dokument, dokument može da bude uručen drugom licu koje prihvati da ga potom uruči primaocu i to, ako je moguće, najpre svakom odraslom članu domaćinstva primaoca ili susedu primaoca ili licu koje radi sa primaocem ako dokument treba da se preda na radnom mestu primaoca.

Dokument ne može biti uručen drugom licu koje je protivna stranka u istom postupku.

Drugo lice kome je uručen dokument potpisuje dostavnicu i prihvata obavezu da dokument uruči primaocu dokumenta. Dostavljač unosi u dostavnicu i vezu drugog lica sa primaocem i datum kada je drugom licu uručen dokument.

Ako drugo lice ne prihvati da mu se uruči dokument, dokument se ostavlja na mestu na kome je trebalo da bude uručen primaocu dokumenta, a vreme i datum ostavljanja dokumenta i rok posle koga se smatra da je dostavljanje izvršeno naznačavaju se na koverti i u dostavnici.

Smatra se da je posredno dostavljanje izvršeno kada istekne osam dana od kada je dokument uručen drugom licu ili od kada je dokument ostavljen na mestu na kome je trebalo da bude uručen primaocu dokumenta.

Dostavnica

Dostavnica je potvrda o tome da je lično ili posredno dostavljanje izvršeno. Potpisuju je dostavljač i primalac dokumenta ili drugo lice kome je dokument uručen. Pored toga oni brojevima i slovima na dostavnici unose datum kada im je uručen dokument.

Ako primalac dokumenta ili drugo lice kome je dokument uručen nije pismen ili ne može da se potpiše, dostavljač naznačava na dostavnici njegovo lično ime i datum uručenja dokumenta i stavlja napomenu o tome zašto dostavnica nije potpisana.

Ako primalac dokumenta ili drugo lice kome je dokument uručen odbije da potpiše dostavnicu, dostavljač to beleži na dostavnici i brojevima i slovima ispisuje datum uručenja dokumenta, čime se smatra da je dostavljanje uredno izvršeno.

Dostavnica sadrži i podatke kojim se identifikuje uručeni dokument.

Javno dostavljanje

Član 101.

Javno dostavljanje vrši se:

1) ako ni jedan drugi način dostavljanja nije moguć;

2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a obaveštavanje na drugi način nije odgovarajuće;

3) u drugim slučajevima koji su zakonom određeni.

Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja dokumenta na internet stranici i oglasnoj tabli organa. Dokument može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne deset dana od kada je dokument objavljen na internet stranici i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Datum objavljivanja dokumenta na internet stranici i oglasnoj tabli organa, i datum kad se smatra da je javno dostavljanje izvršeno, navode se u dokumentu.

Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se onda daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

IV. ROKOVI

Određivanje rokova

Član 102.

Za preduzimanje pojedinih radnji u postupku mogu da budu određeni rokovi.

Rokovi se određuju zakonom ili drugim propisom ili njih određuje organ s obzirom na okolnosti slučaja.

Produženje roka

Član 103.

Rok može da se produži na zahtev zainteresovanog lica, ako je zahtev podnet pre isteka roka, a za produženje postoje opravdani razlozi.

Pored toga, rok koji je određen zakonom ili drugim propisom može da se produži samo ako je zakonom ili drugim propisom predviđena mogućnost produženja.

Računanje rokova

Član 104.

Rokovi se računaju na dane, mesece i godine, a mogu i na sate.

Ako je rok određen na dane, dan kada je obaveštavanje izvršeno, odnosno dan u koji pada događaj od kog se računa trajanje roka, ne uračunava se u rok, već se početak roka računa od prvog narednog dana. Rok koji je određen na mesece, odnosno na godine završava se istekom onog dana, meseca, odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kada je obaveštavanje izvršeno, odnosno danu u koji pada događaj od kog se računa trajanje roka. Ako tog dana nema u poslednjem mesecu, rok ističe poslednjeg dana u tom mesecu.

Istek roka može se označiti i kalendarskim danom.

Početak i tok rokova ne sprečavaju dani u kojima organ ne radi.

Ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Održanje roka

Član 105.

Podnesak je predat u roku ako nadležni organ primi podnesak pre nego što rok istekne. Ako se rok u kome može da se preduzme neka aktivnost računa u danima, mesecima ili godinama, smatra se da je rok održan ako je aktivnost preduzeta pre isteka poslednjeg dana roka.

Ako je podnesak predat preporučenom poštom, kao dan prijema podneska smatra se dan kada je predat pošti.

Vreme kada se smatra da je primljen podnesak koji je upućen elektronskim putem uređuje se posebnim propisom.

Ako je podnesak predat diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije kao dan prijema podneska smatra se dan kad je predat diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Za lica koja se nalaze u Vojsci Srbije, kao dan prijema podneska smatra se dan predaje podneska nadležnoj komandi.

Za lica lišena slobode, kao dan prijema podneska smatra se dan predaje podneska ustanovi u kojoj se nalaze.

Povraćaj u pređašnje stanje

Razlozi za povraćaj u pređašnje stanje

Član 106.

Stranci koja iz opravdanog razloga propusti rok za preduzimanje radnje u postupku pa izgubi pravo da je preduzme, dozvoljava se, na njen predlog, povraćaj u pređašnje stanje.

Povraćaj u pređašnje stanje dozvoljava se i kad je iz neznanja ili očigledne greške podnesak predat blagovremeno, ali nenadležnom organu.

Povraćaj u pređašnje stanje je dozvoljen i stranci koja je očiglednom omaškom prekoračila rok, ako nadležni organ primi podnesak u naredna tri dana od prekoračenja roka, a stranka bi zbog prekoračenja izgubila neko pravo.

Predlog za povraćaj u pređašnje stanje

Član 107.

Stranka je dužna da u predlogu za povraćaj u pređašnje stanje navede činjenice koje su dovele do propuštanja i učini ih barem verovatnim.

Predlog za povraćaj u pređašnje stanje ne može da se zasniva na činjenicama koje je organ već ocenio kao nedovoljan razlog za produženje roka.

Ako se povraćaj u pređašnje stanje predlaže zbog toga što je propušten rok za predaju podneska, prilaže se i taj podnesak.

Predlog za povraćaj u pređašnje stanje ne zaustavlja tok postupka, ali organ koji odlučuje o predlogu može da zastane s postupkom dok rešenje o predlogu ne postane konačno.

Rokovi za predlog za povraćaj u pređašnje stanje

Član 108.

Predlog za povraćaj u pređašnje stanje izjavljuje se u roku od osam dana od kada je prestao razlog koji je izazvao propuštanje, a ako je stranka kasnije saznala za propuštanje – u roku od osam dana od kada je saznala za propuštanje.

Posle isteka tri meseca od propuštanja ne može da se izjavi predlog za povraćaj u pređašnje stanje, izuzev ako je propuštanje izazvano višom silom.

Nije dozvoljen predlog za povraćaj u pređašnje stanje zbog propuštanja roka za izjavljivanje predloga za povraćaj u pređašnje stanje.

Odlučivanje o predlogu za povraćaj u pređašnje stanje

Član 109.

Predlog za povraćaj u pređašnje stanje predaje se organu pred kojim je trebalo preduzeti propuštenu radnju, koji rešenjem i odlučuje o predlogu.

Protivnoj stranci pruža se prilika da se izjasni o predlogu, ako se predlog ne zasniva na opštepoznatim činjenicama.

Odobrenje povraćaja u pređašnje stanje

Član 110.

Kad se odobri povraćaj u pređašnje stanje, postupak se vraća u stanje u kome se nalazio pre propuštanja, i poništavaju se rešenja i zaključci koji su doneti usled propuštanja.

Protiv rešenja kojim je odobren povraćaj u pređašnje stanje žalba nije dozvoljena, izuzev ako je predlog bio neblagovremen ili nedozvoljen.

V. TROŠKOVI POSTUPKA

Osnovna pravila o snošenju troškova

Član 111.

Troškovi postupka jesu izdaci za takse, lični troškovi stranke (troškovi dolaska i gubitka vremena i zarade), troškovi zastupanja i stručnog pomaganja stranke i troškovi usmene rasprave i izvođenja dokaza, uključujući i stvarne troškove svedoka i stvarne troškove i nagradu veštaka, tumača, prevodilaca i privremenih zastupnika.

Lice koje učestvuje u postupku snosi troškove radnji koje prouzrokuje svojom krivicom.

Snošenje troškova postupka pokrenutog zahtevom stranke

Član 112.

Kad je postupak pokrenut zahtevom stranke, ona sama snosi izdatke za takse i troškove zastupanja i stručnog pomaganja.

Pored toga stranka snosi i troškove usmene rasprave i izvođenja dokaza.

Kad u postupku učestvuju protivne stranke, stranka čijim zahtevom je pokrenut postupak koji je okončan nepovoljno po nju, nadoknađuje protivnoj stranci opravdane troškove, a ako je delimično uspela sa zahtevom – protivnoj stranci nadoknađuje troškove srazmerno delu zahteva u kome nije uspela.

Svaka stranka snosi svoje troškove postupka koji je okončan poravnanjem, ako u poravnanju drukčije nije određeno.

Snošenje troškova postupka pokrenutog po službenoj dužnosti

Član 113.

Organ snosi troškove postupka koji je pokrenut po službenoj dužnosti i povoljno okončan po stranku.

Stranka snosi troškove postupka koji je nepovoljno okončan po nju.

Prethodno snošenje troškova

Član 114.

Prethodno, pre nego što se odluči o tome ko snosi troškove postupka, stranka snosi svoje troškove postupka koji je pokrenut njenim zahtevom, a ako u postupku učestvuju protivne stranke – svaka prethodno snosi svoje troškove.

Troškove usmene rasprave i izvođenja dokaza prethodno snosi stranka čijim zahtevom je pokrenut postupak, a ako u postupku učestvuju protivne stranke – stranka koja ima jači pravni interes za usmenu raspravu ili izvođenje dokaza, s tim što pri jednakom pravnom interesu stranke prethodno snose troškove na jednake delove.

Ako je postupak pokrenut zahtevom stranke, a sa sigurnošću može da se predvidi da će ispitni postupak izazvati novčane izdatke (zbog uviđaja, veštačenja, dolaska svedoka i slično), organ može rešenjem naložiti stranci da u određenom roku položi novac kojim se pokrivaju predviđeni novčani izdaci. Ako stranka to propusti, organ može odustati od izvođenja dokaza ili obustaviti postupak, ako nastavljanje postupka nije u javnom interesu. Isto važi i kad je stranka predložila obezbeđenje dokaza pre pokretanja postupka.

Ako je postupak pokrenut po službenoj dužnosti, troškove postupka prethodno snosi organ.

Odlučivanje o troškovima postupka

Član 115.

Stranka može da zahteva naknadu troškova do okončanja postupka.

O troškovima postupka odlučuje se rešenjem o upravnoj stvari, tako što se u posebnoj tački dispozitiva određuje iznos troškova i ko, kome i u kom roku je dužan da ih nadoknadi.

Ako u vreme donošenja rešenja o upravnoj stvari nisu poznati neki troškovi postupka, o njima se odlučuje dopunskim rešenjem.

Naknada troškova i nagrade drugim učesnicima postupka

Član 116.

Svedoci imaju pravo na naknadu stvarnih troškova koji su nastali u vezi s postupkom, a veštaci, tumači, prevodioci i privremeni zastupnici – i pravo na nagradu.

Dužni su da zahtevaju naknadu stvarnih troškova i nagradu još pri preduzimanju tražene radnje, inače gube ta prava. Ovlašćeno službeno lice upozorava ih na posledice propuštanja da postave zahtev i službenu belešku o tome unosi u zapisnik.

Troškovi postupka po žalbi

Član 117.

Ako žalba bude odbačena ili odbijena ili žalilac odustane od žalbe, troškove drugostepenog postupka snosi žalilac.

Ako drugostepeni organ sam reši upravnu stvar, on odlučuje i o troškovima prvostepenog i drugostepenog postupka.

Mogućnost drukčijeg uređenja snošenja troškova postupka

Član 118.

Snošenje troškova postupka može posebnim zakonom da se drukčije uredi.

Oslobađanje od plaćanja troškova

Član 119.

Stranka može biti oslobođenja od plaćanja troškova u celini ili delimično ako ne može da snosi troškove bez štete po svoje nužno izdržavanje ili nužno izdržavanje svoje porodice ili ako je to predviđeno međunarodnim pravom.

O zahtevu stranke odlučuje se rešenjem.

DEO ČETVRTI

PRVOSTEPENI POSTUPAK

I. POKRETANJE POSTUPKA I ZAHTEVI STRANAKA

1. Način pokretanja postupka

Član 120.

Postupak se pokreće zahtevom stranke ili po službenoj dužnosti.

Postupak se pokreće po službenoj dužnosti kad je to propisom određeno ili kad organ utvrdi ili sazna da je, s obzirom na činjenično stanje, neophodno da se zaštiti javni interes.

Pri pokretanju postupka po službenoj dužnosti, organ uzima u obzir predstavke građana i organizacija i upozorenja nadležnih organa.

Postupak ne može da se pokrene po službenoj dužnosti u upravnim stvarima u kojima po zakonu ili prirodi stvari postupak može da se pokrene samo zahtevom stranke.

2. Trenutak pokretanja postupka

Član 121.

Postupak je pokrenut po službenoj dužnosti kad organ preduzme bilo koju radnju s tim ciljem.

Postupak je pokrenut zahtevom stranke kada organ primi uredan zahtev stranke.

3. Odbacivanje zahteva stranke

Član 122.

Organ rešenjem odbacuje zahtev kojim je pokrenut postupak ako:

1) nije reč o upravnoj stvari;

2) nije nadležan za odlučivanje o upravnoj stvari, a ne može da odredi ko je nadležan;

3) podnosilac zahteva očigledno nije imalac prava ili pravnog interesa o kome se odlučuje u upravnom postupku;

4) zahtev nije podnet u roku;

5) u istoj upravnoj stvari već se vodi upravni ili sudski postupak ili je o njoj već pravnosnažno odlučeno rešenjem kojim je stranci priznato pravo ili naložena neka obaveza;

6) zahtev ne bude uređen u roku koji je odredio organ (član 70. stav 3).

Organ može u toku celog postupka da odbaci zahtev stranke.

4. Zahtev da se prizna svojstvo stranke

Član 123.

Ako lice koje nije učestvovalo u postupku kao stranka zahteva da mu se prizna svojstvo stranke, ovlašćeno službeno lice rešenjem odlučuje o zahtevu.

O zahtevu se odmah obaveštavaju ostale stranke, da bi se izjasnile.

Žalba protiv rešenja kojim se licu priznaje svojstvo stranke u postupku nije dozvoljena.

5. Pokretanje postupka javnim saopštenjem i spajanje upravnih stvari u jedan postupak

Pokretanje postupka javnim saopštenjem

Član 124.

Organ može da pokrene postupak javnim saopštenjem prema većem broju lica koja mu nisu poznata ili ne mogu da se odrede, ako mogu da imaju svojstvo stranke u postupku, a zahtev organa je bitno isti prema svima.

Postupak je pokrenut kada se javno saopštenje objavi na internet stranici i oglasnoj tabli organa.

Javno saopštenje može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

Spajanje više upravnih stvari u jedan postupak

Član 125.

Organ može da pokrene i vodi jedan postupak sa više stranaka čija se prava ili obaveze zasnivaju na istom ili sličnom činjeničnom stanju i istom pravnom osnovu, ako je stvarno nadležan da odlučuje o njihovim upravnim stvarima.

Pod istim uslovima jedna ili više stranaka mogu da ostvare više različitih zahteva u istom upravnom postupku.

O spajanju upravnih stvari u jedan postupak donosi se rešenje.

Samostalno istupanje stranke

Član 126.

Svaka stranka zadržava pravo da samostalno istupa u postupku koji je pokrenut javnim saopštenjem ili u kome je više upravnih stvari spojeno u jedan postupak.

U rešenju kojim se preduzimaju mere prema strankama određuje se na koje se stranke one odnose, ako stranke zajednički ne učestvuju u postupku sa istim zahtevima ili ako zakonom drukčije nije određeno.

6. Izmena zahteva

Član 127.

Stranka može da izmeni zahtev dok prvostepeni organ ne donese rešenje, ako se izmena zasniva na bitno istom činjeničnom stanju.

O tome da li je izmena zahteva dozvoljena organ odlučuje rešenjem.

7. Odustanak od zahteva

Pojam

Član 128.

Stranka može potpuno ili delimično da odustane od zahteva dok ne bude obaveštena o rešenju drugostepenog organa.

Smatra se da je stranka odustala od zahteva i ako njeno ponašanje očigledno ukazuje da više nema interesa da učestvuje u postupku.

Posledice odustanka od zahteva

Član 129.

Kad stranka odustane od zahteva, rešenjem se obustavlja postupak, izuzev kada se protivna strana protivi odustanku od zahteva ili kada je nastavljanje postupka, koji je mogao biti pokrenut i po službenoj dužnosti, u javnom interesu.

Stranka koja je odustala od zahteva snosi troškove koji su nastali do obustavljanja postupka, ako drukčije nije propisano.

8. Poravnanje

Zaključenje poravnanja

Član 130.

Organ u toku celog postupka nastoji da se protivne stranke u celini ili delimično poravnaju.

Poravnanje mora biti jasno i određeno, i ne sme biti na štetu javnog interesa ili pravnih interesa trećih lica inače organ po službenoj dužnosti donosi rešenje kojim ne dozvoljava poravnanje.

Poravnanje se upisuje u zapisnik o poravnanju i zaključeno je kada stranke pročitaju i potpišu zapisnik o poravnanju.

Overen prepis zapisnika predaje se strankama, na njihov zahtev.

Posledice poravnanja

Član 131.

Posle zaključenja poravnanja organ rešenjem u celini ili delimično obustavlja postupak.

Poravnanje ima snagu izvršnog rešenja donetog u upravnom postupku.

Zaključeno poravnanje može da se pobija prigovorom.

II. PREKID I OBUSTAVLJANJE POSTUPKA

1. Prekid postupka

Član 132.

Organ prekida postupak rešenjem:

1) ako stranka umre, a prava, obaveze i pravni interesi o kojima se odlučuje mogu da pređu na njene naslednike – dok naslednici ne stupe u postupak;

2) ako stranka izgubi procesnu sposobnost – dok se stranci ne postavi privremeni zastupnik ili ne odredi zakonski zastupnik;

3) ako zakonski zastupnik stranke umre ili izgubi procesnu sposobnost – dok se stranci ne postavi privremeni zastupnik ili ne odredi zakonski zastupnik;

4) ako zakonski zastupnik fizičkog lica ne pokazuje potrebnu pažnju u zastupanju – dok organ starateljstva ne odluči o tome da li će postaviti novog zakonskog zastupnika;

5) ako stranku zastupa zakonski zastupnik čiji su interesi suprotni interesima stranke ili ako protivne stranke zastupa isti zakonski zastupnik – dok organ starateljstva ne odluči o tome da li će postaviti novog zakonskog zastupnika;

6) ako nastupe pravne posledice stečaja – dok stečajni upravnik ne stupi u postupak.

Postupak se prekida i u drugim slučajevima koji su zakonom određeni.

Žalba protiv rešenja o prekidu postupka ne odlaže izvršenje rešenja.

Dok je postupak prekinut ne teku rokovi za preduzimanje radnji u postupku, niti rok u kome je organ dužan da izda rešenje.

2. Obustavljanje postupka

Član 133.

Postupak se obustavlja ako organ nađe da nema uslova da se on dalje vodi, a zakon ne nalaže da se postupak nastavi.

Postupak se obustavlja i u drugim slučajevima određenim ovim ili posebnim zakonom.

Postupak se obustavlja rešenjem.

III. TOK POSTUPKA DO DONOŠENJA REŠENJA

1. Zajedničke odredbe

Dužnost stranke da potkrepi tvrdnje o činjenicama

Član 134.

Stranka je dužna da predloži dokaze kojima opravdava svoje tvrdnje o činjenicama i da dokaze podnese organu, ako je moguće.

Stranka ne mora da pribavi dokaze koje brže i lakše može da pribavi organ, niti uverenja i druge isprave koje organi nisu dužni da izdaju.

Dužnost organa da pribavi podatke po službenoj dužnosti

Član 135.

Organ je dužan da po službenoj dužnosti načini uvid u činjenice o kojima se vodi službena evidencija i da pribavi i obradi podatke o njima.

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako drukčije nije propisano.

2. Skraćeni postupak

Član 136.

Organ može neposredno da odluči o upravnoj stvari u skraćenom postupku:

1) ako je činjenično stanje utvrđeno na osnovu činjenica i dokaza koje je stranka iznela u zahtevu ili na osnovu opštepoznatih činjenica ili činjenica koje su poznate organu;

2) ako činjenično stanje može da se utvrdi na osnovu podataka iz službenih evidencija, a stranka ne mora da se sasluša radi zaštite njenih prava i pravnih interesa;

3) ako se donosi usmeno rešenje, a činjenice na kojima se ono zasniva su barem učinjene verovatnim;

4) ako je to posebnim zakonom određeno.

U skraćenom postupku stranka se ne saslušava, ne vodi se ispitni postupak, niti se stranka izjašnjava o rezultatima postupka.

3. Privremene mere

Član 137.

Organ može da odredi privremenu meru saglasno posebnom zakonu.

Rešenje o privremenoj meri izdaje se bez odlaganja.

4. Ispitni postupak

Obaveznost ispitnog postupka

Član 138.

Ispitni postupak vodi se ako u skraćenom postupku ne mogu da se utvrde činjenice koje su od značaja za postupanje u upravnoj stvari ili ako strankama mora da se pruži prilika da ostvare i zaštite prava i pravne interese.

Prava stranaka u ispitnom postupku

Član 139.

Stranka ima pravo da se u ispitnom postupku izjasni o činjenicama koje su iznete i o ponuđenim dokazima, da učestvuje u izvođenju dokaza, postavlja pitanja drugim strankama, svedocima i veštacima, iznosi činjenice koje su od značaja za postupanje u upravnoj stvari, predlaže dokaze, iznosi pravne tvrdnje i pobija tvrdnje koje se ne slažu s njenim.

Organ je dužan da odluči o svim zahtevima i predlozima stranke.

Postupak ne može da se okonča dok se stranci ne pruži prilika da se izjasni o činjenicama koje su od značaja za postupanje u upravnoj stvari.

5. Prethodno pitanje

Pojam

Član 140.

Ako organ naiđe na pitanje bez čijeg rešenja ne može da odluči o upravnoj stvari, a ono čini samostalnu pravnu celinu za čije rešavanje je nadležan sud ili drugi organ (prethodno pitanje), on može sam da raspravi prethodno pitanje ili da prekine postupak dok sud ili drugi organ ne reše prethodno pitanje.

Odluka organa o prethodnom pitanju ima pravna dejstva samo u postupku u kome je organ raspravio prethodno pitanje.

Prekid postupka zbog prethodnog pitanja

Član 141.

Organ obavezno prekida postupak ako se prethodno pitanje tiče postojanja krivičnog dela ili braka, utvrđivanja roditeljstva ili ako je to zakonom određeno.

On je dužan da prekine postupak i ako se pred sudom ili drugim organom već rešava prethodno pitanje.

Organ nastavlja postupak kada bude doneto konačno rešenje nadležnog organa uprave ili prvostepena odluka nadležnog suda o prethodnom pitanju.

Pokretanje postupka u kome se rešava prethodno pitanje

Član 142.

Ako se postupak u kome se rešava prethodno pitanje pokreće po službenoj dužnosti organ koji je prekinuo postupak traži od suda ili drugog organa da pokrene postupak.

Ako se postupak u kome se rešava prethodno pitanje pokreće na zahtev stranke, organ koji je prekinuo postupak nalaže stranci da u određenom roku pokrene postupak i dostavi dokaze o tome. Pri tome je upozorava na posledice propuštanja roka.

Ako je postupak koji je prekinut pokrenut zahtevom stranke, pa ona organu u roku ne dostavi dokaz da je pokrenula postupak u kome se rešava prethodno pitanje, smatra se da je odustala od zahteva i organ koji je prekinuo postupak rešenjem obustavlja postupak. Ako to ne učini protivna stranka, organ nastavlja postupak i sam raspravlja prethodno pitanje.

6. Usmena rasprava

Obaveznost usmene rasprave

Član 143.

Ovlašćeno službeno lice zakazuje usmenu raspravu kada u postupku učestvuju protivne stranke ili kada mora da se izvrši uviđaj ili sasluša svedok ili veštak.

Ovlašćeno službeno lice može, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke, da zakaže usmenu raspravu uvek kada je to korisno za razjašnjenje upravne stvari.

Videokonferencijska usmena rasprava

Član 144.

Na predlog stranke, organ koji ima tehničke mogućnosti može zakazati videokonferencijsku usmenu raspravu.

Na nju se shodno primenjuju odredbe ovog zakona o usmenoj raspravi.

Ročišta

Član 145.

Usmena rasprava sastoji se od jednog ili više ročišta.

Organ preduzima sve da se usmena rasprava ne odugovlači i ne odlaže i okonča na prvom ročištu.

Organ je dužan da najmanje osam dana pre ročišta poziv dostavi strankama i drugim licima čije je prisustvo potrebno na ročištu. Stranci se dostavlja i podnesak koji je dao povod za ročište.

Javnost usmene rasprave. Isključenje javnosti

Član 146.

Usmena rasprava je javna.

Ovlašćeno službeno lice može da isključi javnost na celoj usmenoj raspravi ili njenom delu ako se raspravlja o činjenicama koje predstavljaju tajne podatke saglasno zakonu ili poslovnu tajnu, ako to zahtevaju interesi javnog reda ili razlozi morala, ako se raspravlja o odnosima u porodici ili ako postoji ozbiljna i neposredna opasnost da usmena rasprava bude ometana.

Javnost može biti isključena po službenoj dužnosti ili na predlog stranke ili drugog učesnika u postupku.

Isključenje javnosti objavljuje se na internet stranci i oglasnoj tabli organa.

Javnost ne sme biti isključena dok se objavljuje rešenje.

Lica za koja ne važi isključenje javnosti

Član 147.

Isključenje javnosti ne važi za stranke, njihove zakonske ili privremene zastupnike, punomoćnike, ovlašćene predstavnike i stručne pomagače.

Ovlašćeno službeno lice može dopustiti da takvoj usmenoj raspravi prisustvuju pojedina službena lica i naučni i javni radnici ako je prisustvo značajno za njihovu službu ili rad. Upozorava ih da su dužni da kao tajnu čuvaju sve što su saznali na usmenoj raspravi.

Javna objava usmene rasprave

Član 148.

Organ može javno da objavi da je zakazao usmenu raspravu ako pozivi ne mogu da se dostave na vreme, a verovatno je da postoje lica koja mogu da imaju svojstvo stranke a ne učestvuju u postupku ili ako to nalažu drugi slični razlozi.

Javna objava usmene rasprave sadrži sve podatke kao poziv, a uz to i poziv da usmenoj raspravi pristupi svako ko smatra da se upravna stvar tiče njegovih prava, obaveza ili pravnih interesa.

Usmena rasprava javno se objavljuje prema odredbama ovog zakona o javnom dostavljanju (član 101).

Mesto usmene rasprave

Član 149.

Usmena rasprava održava se u sedištu organa ili na mestu uviđaja.

Usmena rasprava može da se održi i izvan sedišta organa, ako se tako znatno smanjuju troškovi ili to pogoduje temeljnijem, bržem i lakšem raspravljanju.

Izostanak stranke sa usmene rasprave

Član 150.

Ako stranaka koja se nije izjasnila o predmetu ispitnog postupka ne dođe na usmenu raspravu, a nije sigurno da joj je poziv uredno dostavljen, ovlašćeno službeno lice odlaže usmenu raspravu, izuzev ako je usmena rasprava javno objavljena.

Ako je postupak pokrenut zahtevom stranke, pa ona ne dođe na usmenu raspravu mada je uredno pozvana, organ rešenjem obustavlja postupak ako iz celokupnog stanja stvari može da se pretpostavi da je stranka odustala od zahteva. Ako to ne može da se pretpostavi ili može, ali postupak mora da se nastavi u javnom interesu, ovlašćeno službeno lice, s obzirom na okolnosti slučaja, održava usmenu raspravu bez odsutne stranke ili je odlaže.

Ako stranka protiv koje je pokrenut postupak neopravdano ne dođe na usmenu raspravu mada je uredno pozvana, ovlašćeno službeno lice može održati usmenu raspravu bez nje, a može i da odloži usmenu raspravu o njenom trošku.

Nastavljanje usmene rasprave

Član 151.

Ako se na prvom ročištu ne raspravi predmet ispitnog postupka, ovlašćeno službeno lice odlaže usmenu raspravu i zakazuje novo ročište.

Na početku novog ročišta ovlašćeno službeno lice iznosi u glavnim crtama dotadašnji tok rasprave.

7. Dokazivanje

Činjenice koje se dokazuju

Član 152.

Činjenice koje su od značaja za postupanje u upravnoj stvari utvrđuju se dokazima.

Dokazivanje počinje kada organ ustanovi koje su to činjenice i koje su od njih sporne.

Organ odlučuje o tome koji se dokazi izvode i kojim redosledom.

Činjenice koje se ne dokazuju

Član 153.

Ne dokazuju se opštepoznate činjenice.

Ne dokazuju se ni činjenice čije postojanje zakon pretpostavlja. Dozvoljeno je dokazivati da one ne postoje, ako zakonom drukčije nije određeno.

Činjenice koje su učinjene verovatnim

Član 154.

O upravnoj stvari može da se odluči na podlozi činjenica koje nisu potpuno utvrđene ili koje se dokazima samo posredno utvrđuju (činjenice koje su učinjene verovatnim), ako je to zakonom određeno.

Na izvođenje dokaza kojima se činjenice čine verovatnim ne primenjuju se odredbe ovog zakona o izvođenju dokaza.

Izvođenje dokaza pred zamoljenim organom

Član 155.

Ako je izvođenje dokaza pred organom koji vodi postupak neizvodljivo ili skopčano sa nesrazmernim troškovima ili velikim gubitkom vremena, dokazni postupak može da se izvede pred zamoljenim organom.

O tome odlučuje organ koji vodi postupak, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke.

Na izvođenje dokaza pred zamoljenim organom primenjuju se odredbe ovog zakona o službenoj pomoći.

Dokazivanje sadržine stranog prava

Član 156.

Organ se obaveštava o sadržini stranog prava od ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Organ može od stranke zatražiti da podnese javnu ispravu izdatu od nadležnog stranog organa kojom se potvrđuje koje pravo važi u državi čiji je organ izdao ispravu.

Dozvoljeno je dokazivanje da strano pravo glasi drukčije nego u javnoj ispravi, ako međunarodnim pravom drukčije nije određeno.

Isprave

Javna isprava

Član 157.

Javna isprava je isprava koju je u propisanom obliku izdao organ, u granicama svoje nadležnosti.

Javna isprava dokazuje ono što se u njoj utvrđuje ili potvrđuje. Istu dokaznu vrednost imaju i druge isprave koje su propisima izjednačene sa javnom ispravom.

Ograničenje trajanja dokazne vrednosti javne isprave

Član 158.

Dokazna vrednost javne isprave ograničena je vremenom kada promena pravnih činjenica (događaji, pravni poslovi i slično) utiče na ono što se u javnoj ispravi potvrđuje.

U tom slučaju za potrebe dokazivanja pribavlja se nova javna isprava.

Kopija i reprodukcija kopije javne isprave

Član 159.

Mikrofilmska ili elektronska kopija javne isprave i reprodukcija kopije javne isprave izjednačeni su u postupku dokazivanja sa javnom ispravom, ako ih je izdao organ u granicama svoje nadležnosti.

Nepravilnost javne isprave i kopije javne isprave

Član 160.

Dozvoljeno je da se dokazuje da su u javnoj ispravi ili kopiji javne isprave činjenice neistinito potvrđene ili da je javna isprava, odnosno kopija javne isprave neispravno sastavljena.

Dozvoljeno je dokazivanje da se mikrofilmska ili elektronska kopija javne isprave i reprodukcija kopije javne isprave razlikuje od originala.

Smanjenje ili gubitak dokazne vrednosti javne isprave

Član 161.

Ako je na javnoj ispravi nešto precrtano, ostrugano, izbrisano ili umetnuto ili ako ona ima druge spoljne nedostatke, ovlašćeno službeno lice ceni, s obzirom na okolnosti slučaja, da li je dokazna vrednost javne isprave prestala ili je smanjena i koliko.

Podnošenje isprava

Član 162.

Isprave podnose stranke ili pribavlja organ koji vodi postupak.

Stranka podnosi ispravu u originalu ili mikrofilmskoj ili elektronskoj kopiji ili reprodukciji kopije ili u overenom ili običnom prepisu.

Ovlašćeno službeno lice može zahtevati da se umesto prepisa pokaže original isprave. Ako je prepis veran originalu ono o tome stavlja službenu belešku na prepisu.

Obaveštenje o zapisu u informatičkoj bazi ili evidenciji

Član 163.

Smatra se da je stranka podnela ispravu i kad obavesti organ o tome u kojoj se informatičkoj bazi ili evidenciji nalazi odgovarajući zapis koji je dostupan organu.

Dužnost stranaka da podnesu ispravu

Član 164.

Ovlašćeno službeno lice može stranci koja se poziva na ispravu naložiti da je podnese, ako stranka njome raspolaže ili može da je pribavi.

Ako se isprava nalazi kod protivne stranke koja neće dobrovoljno da je podnese, ovlašćeno službeno lice nalaže joj da ispravu podnese na usmenoj raspravi.

Ako stranka uprkos nalogu ne podnese ispravu organ ceni, s obzirom na okolnosti slučaja, od kakvog je to značaja za odlučivanje o upravnoj stvari.

Dužnost trećeg lica da podnese ispravu

Član 165.

Ako se isprava nalazi kod trećeg lica koje neće dobrovoljno da je pokaže, ovlašćeno službeno lice nalaže mu da ispravu pokaže na usmenoj raspravi. Pre toga, trećem licu pruža se prilika da se izjasni.

Treće lice može odbiti da pokaže ispravu iz razloga iz kojih svedok može da uskrati svedočenje, ali i iz drugih opravdanih razloga.

Protiv trećeg lica koje neopravdano odbije da pokaže ispravu postupa se kao protiv svedoka koji neopravdano uskraćuje svedočenje.

Stranka koja se poziva na ispravu koja se nalazi kod trećeg lica dužna je da njemu naknadi troškove koji su nastali u vezi s pokazivanjem isprave.

Isprava koja se nalazi kod drugog organa

Član 166.

Organ koji vodi postupak pribavlja po službenoj dužnosti ispravu koja se nalazi kod drugog organa.

Stranci se time ne uskraćuje pravo da i sama pribavi takvu ispravu.

Isprava na stranom jeziku

Član 167.

Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku prilaže se overeni prevod, ako je potrebno.

Strane isprave koje imaju dokaznu vrednost javne isprave u mestu u kome su izdate imaju, pod uslovom uzajamnosti, dokaznu vrednost kao domaće javne isprave, ako su propisano overene.

Svedoci

Ko može biti svedok

Član 168.

Svedok može da bude ko je bio sposoban da opazi činjenicu o kojoj treba da svedoči i ko može da svoje opažanje saopšti.

Lice koje učestvuje u postupku kao ovlašćeno službeno lice ne može biti svedok.

Dužnost svedočenja

Član 169.

Ko je pozvan za svedoka dužan je da se odazove i, ako ovim zakonom drukčije nije određeno – da svedoči.

Pravo da se uskrati svedočenje

Član 170.

Ne sme da se sasluša kao svedok, i dužno je da uskrati svedočenje, lice koje bi svedočenjem povredilo obavezu čuvanja državne tajne dok ga nadležni organ toga ne oslobodi.

Svedok ima pravo da uskrati svedočenje o:

1) pojedinim pitanjima – ako bi odgovorom izložio teškoj sramoti, znatnoj imovinskoj šteti ili krivičnom gonjenju sebe, krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do trećeg stepena zaključno, supružnika, vanbračnog partnera, tazbinskog srodnika do drugog stepena zaključno, pa i kada je bračna zajednica prestala, staratelja ili štićenika, usvojitelja ili usvojenika;

2) pojedinim pitanjima – ako bi odgovorom povredio pravo ili obavezu da čuva poslovnu ili profesionalnu tajnu;

3) činjenicama koje je saznao kao punomoćnik, verski ispovednik, lekar ili vršeći drugi poziv, ako je obavezan da kao tajnu čuva ono što je saznao.

Pored toga, svedok može da uskrati i svedočenje o pojedinim činjenicama ako navede važne razloge i učini ih barem verovatnim.

Opasnost od imovinske štete ne daje svedoku pravo da uskrati svedočenje o pravnim poslovima kojima je prisustvovao kao svedok, posrednik ili zapisničar, o radnjama koje su u vezi sa spornim odnosom, a koje je preduzeo kao pravni prethodnik ili zastupnik stranke, kao i u slučaju kada posebni propisi obavezuju svedoka da podnese prijavu ili da izjavu o nekim radnjama.

Saslušavanje svedoka

Član 171.

Svedoci se saslušavaju ponaosob i bez prisustva ostalih svedoka. Svedok iskaz daje usmeno. Svedok koji je saslušan ne sme da se udalji bez odobrenja ovlašćenog službenog lica.

Ovlašćeno službeno lice može ponovo da sasluša svedoka, a može i da suoči svedoke čiji se iskazi ne slažu.

Svedoci koji zbog starosti, bolesti ili teških telesnih mana ne mogu da dođu na usmenu raspravu saslušavaju se u stanu ili drugom objektu u kome borave.

Saslušanju maloletnog svedoka prisustvuje zakonski zastupnik.

Upozoravanje svedoka i uzimanje ličnih podataka

Član 172.

Svedok se upozorava da je dužan da govori istinu, da ništa ne sme da prećuti i da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično delo.

Od svedoka se uzimaju ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, zanimanje, prebivalište ili boravište i podaci o odnosu sa strankom. Potom ovlašćeno službeno lice poučava svedoka o tome u kojim slučajevima sme da uskrati svedočenje.

Svedok zatim iznosi sve što mu je poznato o činjenicama o kojima svedoči, a posle toga njegov iskaz može da se pitanjima proveri, dopuni ili razjasni.

Pitanja svedoku

Član 173.

Pitanja svedoku moraju da budu precizna i razumljiva. Nisu dozvoljena pitanja koja sadrže obmanu, kojima se svedok navodi na određeni odgovor ili koja proizlaze iz pretpostavke da je svedok rekao nešto što stvarno nije rekao. Svedoku se uvek postavlja pitanje otkuda mu je poznato ono što je izrekao.

Pitanja svedoku najpre postavlja ovlašćeno službeno lice, pa stranke ili njihovi zastupnici, preko ovlašćenog službenog lica.

Svedok se saslušava preko tumača ako ne zna jezik na kome se vodi postupak ili ne može da ga koristi zbog invalidnosti.

Novčana kazna svedoku

Član 174.

Ako uredno pozvani svedok ne dođe na usmenu raspravu, a ne opravda izostanak, ili ako se udalji bez odobrenja ovlašćenog službenog lica, organ može narediti da se svedok prinudno dovede i da snosi troškove dovođenja, a može svedoku izreći i novčanu kaznu do iznosa prosečne mesečne zarade po zaposlenom sa porezima i doprinosima koja je ostvarena u Republici Srbiji u prethodnom mesecu, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Ako svedok dođe na usmenu raspravu pa neopravdano uskrati svedočenje, može da mu se izrekne novčana kazna do iznosa prosečne mesečne zarade po zaposlenom sa porezima i doprinosima koja je ostvarena u Republici Srbiji u prethodnom mesecu, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike., a ako i posle toga neopravdano uskrati svedočenje – do iznosa dve prosečne mesečne zarade po zaposlenom sa porezima i doprinosima koja je ostvarena u Republici Srbiji u prethodnom mesecu, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Novčana kazna izriče se rešenjem. Kod zamoljenog organa rešenje donosi starešina zamoljenog organa.

Poništavanje rešenja o novčanoj kazni. Naknada troškova od strane svedoka

Član 175.

Organ poništava rešenje o novčanoj kazni ako svedok naknadno opravda izostanak sa usmene rasprave.

Ako svedok naknadno pristane da svedoči, organ može da poništi rešenje o novčanoj kazni.

Organ može odlučiti da svedok naknadi troškove koje je izazvao svojim izostankom ili neopravdanim uskraćivanjem svedočenja.

Veštaci

Kada se izvodi dokaz veštačenjem

Član 176.

Veštačenje se izvodi kada je za utvrđivanje ili ocenu neke činjenice potrebno stručno znanje kojim ovlašćeno službeno lice ne raspolaže.

Određivanje veštaka

Član 177.

Ovlašćeno službeno lice određuje veštaka, jednog ili više – zavisno od složenosti veštačenja, kao i predmet i obim veštačenja i rok za davanje nalaza i mišljenja.

Veštaci se određuju prvenstveno među sudskim veštacima. Veštačenje može da se poveri i naučnoj ili stručnoj ustanovi, a u njeno ime veštači jedno ili više lica.

Lice koje ne može biti svedok ne može biti ni veštak.

Stranci se pruža prilika da se izjasni o ličnosti veštaka.

Dužnost veštačenja. Pravo na uskraćivanje veštačenja

Član 178.

Ko je određen za veštaka dužan je dati nalaz i mišljenje.

Veštak može da uskrati veštačenje iz razloga iz kojih svedok može da uskrati svedočenje, ali i iz drugih opravdanih razloga.

Izuzeće veštaka

Član 179.

Na razloge za izuzeće veštaka shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o razlozima za izuzeće ovlašćenog službenog lica.

Stranka može zahtevati izuzeće veštaka i ako sumnja u njegovu stručnost.

O tome da li postoje razlozi za izuzeće veštaka odlučuje ovlašćeno službeno lice.

Saopštenja i upozorenja veštaku

Član 180.

Ovlašćeno službeno lice saopštava veštaku o kojim činjenicama treba da da nalaz i mišljenje i upozorava ga da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično delo.

Saopštava mu i da u nalazu tačno mora da navede sve što je zapazio i našao i da njegovo mišljenje mora da bude obrazloženo, nepristrasno i saglasno pravilima struke i nauke.

Odvijanje veštačenja

Član 181.

Veštačenje se odvija na usmenoj raspravi, kada veštak saopštava i nalaz i mišljenje.

Ako veštačenje nije moguće na usmenoj raspravi, odvija se izvan nje, a veštak saopštava nalaz i mišljenje na usmenoj raspravi.

Ovlašćeno službeno lice može naložiti veštaku da u određenom roku sačini pismeni nalaz i mišljenje, koje obrazlaže na usmenoj raspravi.

Više veštaka zajednički daju nalaz i mišljenje, a ako se ne slažu odvojeno ih izlažu.

Saslušavanje veštaka

Član 182.

Pošto veštak saopšti nalaz i mišljenje, ovlašćeno službeno lice, pa stranke i njihovi zastupnici mogu da postavljaju pitanja veštaku, preko ovlašćenog službenog lica.

Na saslušanje veštaka shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o saslušanju svedoka.

Ponovno saslušavanje veštaka. Ponavljanje veštačenja

Član 183.

Veštak se ponovo saslušava ako nalaz i mišljenje nisu jasni ili potpuni, ako mišljenje nije dovoljno obrazloženo, ako se sumnja da je mišljenje tačno ili ako se nalazi i mišljenja više veštaka bitno razlikuju.

Ako nedostaci nalaza i mišljenja ne mogu da se otklone ponovnim saslušanjem, veštačenje se ponavlja, sa istim ili drugim veštacima.

Novčana kazna veštaku

Član 184.

Ako uredno pozvani veštak ne dođe na usmenu raspravu, a ne opravda izostanak, ako dođe na usmenu raspravu pa neopravdano uskrati veštačenje ili ako neopravdano kasni sa pismenim nalazom i mišljenjem, veštaku može da se izrekne novčana kazna do iznosa prosečne mesečne zarade po zaposlenom sa porezima i doprinosima koja je ostvarena u Republici Srbiji u prethodnom mesecu, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Novčana kazna izriče se rešenjem. Kod zamoljenog organa rešenje donosi starešina zamoljenog organa.

Poništavanje rešenja o novčanoj kazni. Naknada troškova od strane veštaka

Član 185.

Organ poništava rešenje o novčanoj kazni ako veštak naknadno opravda izostanak sa usmene rasprave ili kašnjenje sa pismenim nalazom i mišljenjem ili ako naknadno pristane da veštači.

Organ može odlučiti da veštak naknadi troškove koje je izazvao svojim izostankom, kašnjenjem sa pismenim nalazom i mišljenjem ili neopravdanim uskraćivanjem veštačenja.

Tumači

Član 186.

Na tumače se shodno primenjuju odredbe ovog zakona o veštacima.

Uviđaj

Kada i kako se izvodi dokaz uviđajem

Član 187.

Uviđaj se izvodi kada je radi utvrđivanja neke činjenice potrebno neposredno čulno opažanje ovlašćenog službenog lica.

Stranka može da prisustvuje uviđaju. Ko se pored stanke poziva na uviđaj određuje ovlašćeno službeno lice.

Uviđaj može da se izvede uz učešće veštaka.

Mesto uviđaja. Snimanje uviđaja

Član 188.

Uviđaj se izvodi na ročištu ako stvar može da se donese bez teškoća, inače se izvodi tamo gde se stvar nalazi.

Ovlašćeno službeno lice može naložiti da se snima ceo uviđaj ili njegov deo.

Snimak se prilaže zapisniku.

Dužnost da se omogući uviđaj

Član 189.

Držalac stvari, prostorija ili zemljišta koji su predmet uviđaja ili u kojima ili na kojima se nalazi predmet uviđaja ili preko kojih se prelazi da bi se izveo uviđaj, mora dozvoliti uviđaj.

On može da zabrani uviđaj iz razloga iz kojih svedok može da uskrati svedočenje.

Protiv držaoca koji neopravdano zabrani uviđaj primenjuju se mere kao prema svedoku koji neopravdano uskrati svedočenje.

Uviđaj u stanu

Član 190.

Uviđaj u stanu dozvoljen je samo uz saglasnost držaoca stana ili na osnovu pismene odluke nadležnog suda.

Zabrana zloupotrebe uviđaja

Član 191.

Ovlašćeno službeno lice ne sme dozvoliti da se uviđaj zloupotrebi i povredi poslovna, profesionalna, naučna ili umetnička tajna.

Naknada štete

Član 192.

Držaocu stvari nadoknađuje se šteta koju uviđaj prouzrokuje.

O tome se donosi rešenje.

Izjava stranke

Član 193.

Ako činjenica ne može da se utvrdi drugim dokazima, organ može da uzme usmenu izjavu stranke. Usmena izjava stranke uzima se i ako bi pribavljanje drugih dokaza otežalo ostvarivanje prava stranke.

Ovlašćeno službeno lice upozorava stranku pre davanja izjave da lažna izjava povlači krivičnu i materijalnu odgovornost.

Obezbeđenje dokaza

Uslovi za obezbeđenje dokaza

Član 194.

U slučaju opravdane bojazni da neki dokaz kasnije neće moći da se izvede ili da će njegovo kasnije izvođenje biti otežano, dokaz može da se izvede u toku postupka ili pre pokretanja postupka (obezbeđenje dokaza).

Obezbeđenje dokaza moguće je i posle konačnosti ili pravnosnažnosti rešenja.

Obezbeđenje dokaza vrši se po službenoj dužnosti ili na predlog stranke ili lica koje ima pravni interes.

Predlog za obezbeđenje dokaza

Član 195.

Predlog za obezbeđenje dokaza, pored ostalog, sadrži činjenice koje se dokazuju, dokaze koji treba da se izvedu i razloge zbog kojih se traži obezbeđenje dokaza.

Predlog za obezbeđenje dokaza dostavlja se protivnoj stranci da se o njemu izjasni.

Postoji li opasnost od odlaganja, o predlogu se odlučuje bez prethodnog izjašnjenja protivne stranke.

Odlučivanje o predlogu za obezbeđivanje dokaza

Član 196.

O predlogu za obezbeđivanje dokaza rešenjem odlučuje organ koji vodi postupak.

Kad se obezbeđivanje dokaza predlaže pre pokretanja postupka ili posle konačnosti ili pravnosnažnosti rešenja, o predlogu odlučuje organ na čijem se području nalazi stvar koja treba da se razgleda ili boravi lice koje treba da se sasluša.

Dokazi se izvode pred organom koji je odlučio o predlogu za obezbeđenje dokaza.

8. Izjašnjavanje stranke o rezultatima postupka

Član 197.

Posle ispitnog postupka, a pre donošenja rešenja, organ je dužan da obavesti stranku o rezultatima postupka.

Stranka se obaveštava u pismenom obliku.

Obaveštenje o rezultatima postupka sadrži:

1) lična imena stranaka i datum pokretanja postupka, ako je pokrenut zahtevom stranke;

2) pouku o pravu na razgledanje spisa i prostoriju i mesto gde spisi mogu da se razgledaju;

3) izvedene dokaze i rezultate postupka;

4) pouku o pravu stranke da se izjasni o rezultatima postupka i objašnjenje o načinu tog izjašnjavanja;

5) rok u kome stranka može da se izjasni o rezultatima postupka, koji ne sme biti kraći od tri, niti duži od osam dana.

Stranka ima pravo da se izjasni o rezultatima postupka.

DEO PETI

REŠENJE I ZAKLJUČAK

I. OSNOVNE ODREDBE O REŠENJU

Pojam rešenja

Član 198.

Prvostepeni organ okončava postupak donošenjem prvostepenog rešenja, kao upravnog akta kojim se odlučuje o upravnoj stvari.

Rešenje se donosi i u drugim slučajevima koji su ovim zakonom određeni.

Dodaci rešenju

Član 199.

Rešenje može, kad je to zakonom određeno, da ima jedan ili više dodataka:

1) koji određuje da pravna dejstva rešenja počinju ili prestaju određenog dana ili da traju određeno vreme (rok);

2) koji određuje da početak ili prestanak pravnih dejstava rešenja zavisi od neke buduće neizvesne okolnosti (uslov);

3) kojima se od stranke zahteva da preduzme, obustavi ili istrpi neku radnju (nalog).

Dodaci ne mogu biti protivni svrsi rešenja.

Rešenje kolegijalnog organa

Član 200.

Kolegijalni organ donosi rešenje većinom glasova članova, ako drukčije nije propisano.

Kod podeljenog broja glasova, odlučuje glas predsedavajućeg kolegijalnog organa.

Zajedničko rešenje

Član 201.

Kad je propisano da organ donosi rešenje uz prethodnu saglasnost, potvrdu ili odobrenje drugog organa, rešenje se donosi pošto drugi organ da saglasnost, potvrdu ili odobrenje, i u njemu se navodi akt kojim su oni dati.

Kad je propisano da organ donosi rešenje uz naknadnu saglasnost, potvrdu ili odobrenje drugog organa, organ sačinjava rešenje i dostavlja ga sa spisima drugom organu, koji posebnim aktom daje saglasnost, potvrdu ili odobrenje. Rešenje je doneto kada je drugi organ dao naknadnu saglasnost, potvrdu ili odobrenje.

Kada je propisano da se rešenje donosi uz mišljenje durgog organa, rešenje ne može da se donese dok se mišljenje ne pribavi. Neprihvatanje mišljenja ne utiče na punovažnost rešenja, ali se obrazlaže.

Organ je dužan da prethodnu ili naknadu saglasnost, potvrdu, odobrenje ili mišljenje dostavi organu koji donosi rešenje, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Ako to propusti, smatra se da ih je dao.

Delimično, dopunsko i privremeno rešenje

Član 202.

Kad se u postupku odlučuje o više pitanja, a samo neka su sazrela za odlučivanje organ može samo o njima da donese rešenje (delimično rešenje).

Kad rešenjem nije odlučeno o svim pitanjima organ može, na zahtev stranke ili po službenoj dužnosti, doneti rešenje o pitanjima o kojima nije odlučeno (dopunsko rešenje). Ako su ta pitanja već dovoljno raspravljena, dopunsko rešenje donosi se bez ponovnog ispitnog postupka.

Ako prema okolnostima slučaja treba da se pre okončanja postupka privremeno urede sporna pitanja ili odnosi, donosi se rešenje koje se zasniva na činjenicama koje su poznate u vreme donošenja rešenja (privremeno rešenje). Ono se označava kao privremeno i ukida rešenjem kojim se okončava postupak.

Delimično, dopunsko i privremeno rešenje u pogledu pravnih sredstava i izvršenja smatraju se kao samostalna rešenja.

II. OBLIK I DELOVI REŠENJA

1. Pismeno i usmeno rešenje

Član 203.

Rešenje se donosi u pismenom obliku, a izuzetno u usmenom obliku.

2. Delovi i sadržina pismenog rešenja

Član 204.

Pismeno rešenje sadrži uvod, dispozitiv (izreku), obrazloženje, uputstvo o pravnom sredstvu, potpis ovlašćenog službenog lica i pečat organa.

Uvod sadrži: naziv i adresu organa koji donosi rešenje i propis o njegovoj nadležnosti, broj i datum rešenja, lično ime ovlašćenog službenog lica i pravni osnov njegovog ovlašćenja i lično ime ili naziv stranke i njenih zastupnika i njihovo prebivalište ili sedište.

Dispozitiv sadrži kratku i jasnu odluku. Po potrebi, može da se podeli u više tačaka. U posebne tačke unose se dodaci rešenju (član 199), da žalba ne odlaže izvršenje rešenja i odluka o troškovima postupka.

Obrazloženje mora da bude razumljivo i da sadrži kratko izlaganje zahteva stranke, činjenično stanje i dokaze na osnovu kojih je ono utvrđeno, razloge koji su bili odlučujući kod ocene svakog dokaza, pravne propise i razloge, koji s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, upućuju na odluku iz dispozitiva, i razloge zašto nije uvažen neki zahtev ili predlog ili izjašnjenje stranke o rezultatima postupka. Obrazloženje sadrži i razloge zbog kojih je organ odstupio od rešenja koja je ranije donosio u istim ili sličnim upravnim stvarima. Ako je odlučeno po diskrecionoj oceni, obrazloženje sadrži i propis koji organ ovlašćuje na to, razloge kojima se rukovodio pri odlučivanju i u kojim granicama i s kojim ciljem je koristio diskrecionu ocenu. Ako žalba ne odlaže izvršenje rešenja, obrazloženje sadrži i pozivanje na zakon koji to predviđa.

U uputstvu o pravnom sredstvu stranka se obaveštava da li protiv rešenja može da se izjavi žalba ili pokrene upravni spor. Ako može da se izjavi žalba, uputstvo sadrži naziv organa kome se žalba izjavljuje, naziv organa kome se žalba predaje i u kom roku, visinu takse koja se plaća i da žalba može da se izjavi usmeno na zapisnik kod organa protiv čijeg rešenja se izjavljuje. Ako može da se pokrene upravni spor, uputstvo sadrži naziv i sedište suda kome se podnosi tužba, rok u kome se podnosi tužba i visinu takse koja se plaća.

Stranka kojoj je dato pogrešno uputstvo o pravnom sredstvu može da postupi po propisima ili po uputstvu, zbog čega ne sme da trpi štetne posledice. Kad nije bilo nikakvog uputstva ili je bilo nepotpuno, stranka može da postupi po važećim propisima ili da u roku od osam dana od kada je obaveštena o rešenju zahteva dopunu rešenja.

Rešenje potpisuje ovlašćeno službeno lice koje ga donosi.

Rešenje koji je doneo kolegijalni organ potpisuje predsedavajući, ako drukčije nije propisano.

Izuzetno, tipska rešenja se ne potpisuju, već se umesto potpisa stavlja faksimil ili odštampano lično ime ovlašćenog službenog lica.

3. Rešenje u vidu zabeleške na spisu

Član 205.

Rešenje može da sadrži samo dispozitiv u vidu zabeleške na spisu ako se u manje značajnim jednostranačkim upravnim stvarima usvaja zahtev stranke, a ne dira u javni interes ili interes trećih lica i drukčije nije propisano.

4. Usmeno rešenje

Član 206.

Usmeno rešenje donosi se kad se preduzimaju hitne mere u javnom interesu, da bi se obezbedio javni red i mir i javna bezbednost ili otklonila neposredna opasnost po život ili zdravlje ljudi ili imovinu.

Na zahtev stranke, postavljen u roku od 60 dana od donošenja usmenog rešenja, organ mora da izradi i dostavi stranci pismeno rešenje u roku od osam dana od postavljanja zahteva.

III. ISPRAVLJANJE GREŠAKA U REŠENJU

Član 207.

Organ uvek može rešenjem da ispravi svoje rešenje ili njegove overene prepise i ukloni greške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju i druge očigledne netačnosti.

Rešenje o ispravci počinje da proizvodi pravna dejstva od kada i rešenje koje se ispravlja, ali ako je ispravka nepovoljna po stranku – od kada stranka bude obaveštena o ispravci.

Službena beleška o ispravci upisuje se u izvornik rešenja koje se ispravlja, i u overene prepise rešenja dostavljenih strankama, ako je to moguće. Potpisuje je ovlašćeno službeno lice koje je potpisalo rešenje o ispravci.

IV. ROK ZA IZDAVANJE REŠENJA

Rok

Član 208.

Kad je postupak pokrenut zahtevom stranke ili po službenoj dužnosti a u interesu stranke, i o upravnoj stvari se odlučuje u skraćenom postupku, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.

Kad je postupak pokrenut zahtevom stranke ili po službenoj dužnosti a u interesu stranke, i o upravnoj stvari se ne odlučuje u skraćenom postupku, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.

Posebnim zakonom može da se odredi kraći rok za izdavanje rešenja.

Pojam izdavanja rešenja

Član 209.

Pod izdavanjem rešenja podrazumevaju se donošenje rešenja i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.

V. ZAKLJUČAK

Član 210.

Zaključak je upravni akt kojim organ upravlja postupkom i koji se donosi kad ovim zakonom nije određeno da se donosi rešenje.

Zaključak se donosi u usmenom obliku, a u pismenom obliku – kad stranka to zatraži ili je to nužno radi pravilnog vođenja postupka.

Protiv zaključka nije dozvoljena žalba, niti pokretanje upravnog spora.

Zaključak može da se pobija žalbom ili tužbom protiv rešenja.

Na zaključak se shodno primenjuju odredbe ovog zakona o rešenju.

DEO ŠESTI

PRAVNA SREDSTVA

I. PRIGOVOR

Pravo na prigovor i rok za izjavljivanje prigovora

Član 211.

Prigovor može da se izjavi zbog neispunjenja upravnog ugovora (član 24), zbog upravne radnje (član 28), zbog načina pružanja javnih usluga (član 32) i zbog zaključenog poravnanja (član 131. stav 3), ako ne može da se izjavi drugo pravno sredstvo u upravnom postupku.

Prigovor se izjavljuje u roku od:

1) 60 dana od propuštanja organa da ispuni obavezu iz upravnog ugovora;

2) 15 dana od preduzimanja upravne radnje ili od propuštanja da se upravna radnja preduzme;

3) 15 dana od kada je javna služba činjenjem ili nečinjenjem stvorila razlog za prigovor;

4) 15 dana od zaključenja poravnanja.

Izjavljivanje prigovora i postupanje po prigovoru

Član 212.

Prigovor se izjavljuje starešini organa na čije se postupanje odnosi, koji i odlučuje o prigovoru.

Na prigovor se shodno primenjuju odredbe ovog zakona o obliku i sadržini žalbe.

Starešina organa utvrđuje činjenično stanje i ispituje zakonitost i pravilnost postupanja organa.

Odlučivanje o prigovoru

Član 213.

O prigovoru se odlučuje rešenjem, u roku od 15 dana od prijema prigovora.

Starešina organa odbacuje prigovor koji nije blagovremen ili dozvoljen, koji je izjavilo neovlašćeno lice i koji nije uređen u roku koji je odredio (član 70. stav 3), odbija prigovor ako nije osnovan ili usvaja prigovor ako je osnovan.

Rešenjem kojim se usvaja prigovor:

1) određuje se dalji način ispunjenja obaveza organa iz upravnog ugovora – ako je prigovor izjavljen zbog neispunjenja upravnog ugovora;

2) obustavlja se preduzimanje upravne radnje i određuje način na koji se otklanjaju njene posledice ili se nalaže preduzimanje upravne radnje – ako je prigovor izjavljen zbog upravne radnje;

3) nalaže se preduzimanje zakonom određenih mera radi otklanjanja nedostataka u pružanju javne usluge – ako je prigovor izjavljen zbog načina pružanja javnih usluga;

4) raskida se zaključeno poravnanje – ako je prigovor izjavljen protiv zaključenog poravnanja.

Pravna sredstva protiv rešenja o prigovoru

Član 214.

Protiv rešenja o prigovoru može da se izjavi žalba, ako žalba inače može da se, saglasno zakonu kojim se uređuje organizacija državne uprave, izjavi protiv rešenja organa koji je odlučivao o prigovoru.

Ako žalba, saglasno zakonu kojim se uređuje organizacija državne uprave, ne može da se izjavi, protiv rešenja o prigovoru može da se pokrene upravni spor.

Organ koji odlučuje o žalbi ima ovlašćenja kao organ koji je odlučivao o prigovoru.

Protiv rešenja kojim je odlučeno o žalbi protiv rešenja o prigovoru može da se pokrene upravni spor.

II. ŽALBA

1. Osnovne odredbe

Pravo stranke na žalbu

Član 215.

Protiv rešenja prvostepenog organa stranka ima pravo na žalbu, ako žalba nije ovim ili posebnim zakonom isključena.

Stranka ima pravo na žalbu kao da je njen zahtev odbijen ako rešenje nije izdato u zakonom određenom roku.

Stranka ima pravo na žalbu i u drugim slučajevima koji su zakonom određeni.

Stranka nema pravo na žalbu ako je posebnim zakonom predviđeno da se neizdavanje rešenja u zakonom određenom roku smatra usvajanjem zahteva stranke.

Pravo na žalbu lica kome nije pružena prilika da učestvuje u postupku

Član 216.

Žalbu može da izjavi i lice koje je moglo da ima svojstvo stranke, ali mu nije pružena prilika da učestvuje u postupku.

Ono može, dok stranci teče rok za žalbu, da zahteva da mu prvostepeni organ dostavi rešenje. Rok za žalbu njemu teče od dostavljanja rešenja.

Pravo na žalbu javnog tužioca i javnog pravobranioca

Član 217.

Javni tužilac, javni pravobranilac i drugi organi i organizacije koji su kao stranke učestvovali u postupku mogu izjaviti žalbu protiv rešenja kojim je na štetu javnog ili imovinskog interesa javnih subjekata povređen zakon u korist druge stranke.

Iz istih razloga oni mogu da izjave žalbu i kada nisu učestvovali u postupku, dok stranci ne istekne rok za žalbu.

Rok za žalbu

Član 218.

Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od izdavanja rešenja, ako zakonom drukčije nije određeno.

Kada organ ne izda rešenje u zakonom određenom roku, žalba može da se izjavi posle isteka tog roka.

Odložno dejstvo žalbe

Član 219.

Rešenje ne može da se izvrši dok ne istekne rok za žalbu, ako ovim ili posebnim zakonom drukčije nije određeno.

Ako ovim ili posebnim zakonom drukčije nije određeno, žalba odlaže izvršenje rešenja i dok žalilac ne bude obavešten o rešenju kojim je odlučeno o žalbi.

Kad u postupku učestvuju dve ili više stranaka sa istim zahtevima, žalba svake od njih odlaže izvršenje rešenja prema svakoj.

Odstupanja od odložnog dejstva žalbe

Član 220.

Usmeno rešenje izvršava se i pre isteka roka za žalbu i posle izjavljene žalbe.

Rešenje se, izuzetno, izvršava pre isteka roka za žalbu, kao i posle izjavljene žalbe, ako bi odlaganje izvršenja stranci nanelo nenadoknadivu štetu ili teže ugrozilo javni interes.

Rešenje se izvršava pre isteka roka za žalbu i kad je to ovim ili posebnim zakonom određeno.

Odricanje od prava na žalbu

Član 221.

Stranka može da se odrekne od prava na žalbu od kada je obaveštena o rešenju, do isteka roka za žalbu.

Odricanje od prava na žalbu ne može da se opozove.

Ako se sve stranke odreknu od prava na žalbu, rešenje postaje konačno i pravnosnažno.

Odustanak od žalbe

Član 222.

Žalilac može odustati od žalbe dok ne bude obavešten o rešenju kojim je odlučeno o žalbi.

Odustanak od žalbe ne može da se opozove.

Kad žalilac odustane od žalbe, postupak po žalbi obustavlja se rešenjem koje sadrži i troškove postupka po žalbi.

Razlozi zbog kojih rešenje može da se pobija

Svi razlozi

Član 223.

Rešenje može da se pobija:

1) zbog pogrešne primene materijalnog prava;

2) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja;

3) zbog toga što je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak o činjeničnom stanju;

4) zbog povrede pravila postupka;

5) zbog toga što su prekoračene granice ovlašćenja pri odlučivanju po diskrecionoj oceni ili zbog toga što rešenje nije doneto saglasno cilju zbog koga je to ovlašćenje dato;

6) zbog toga što organ nije pravilno primenio diskrecionu ocenu pri odlučivanju.

Nove činjenice i novi dokazi

Član 224.

Nove činjenice i novi dokazi mogu da se iznose u žalbi ako žalilac bez svoje krivice nije mogao da ih iznese do izdavanja rešenja.

Sadržina žalbe

Član 225.

Žalba sadrži broj i datum rešenja koje se pobija, naziv organa čije se rešenje pobija, žalbeni zahtev, razloge zbog kojih se rešenje pobija i potpis žalioca.

Žalba ne mora da bude obrazložena.

I kad podnesak nije označen kao žalba, smatra se kao žalba ako iz njegove sadržine proizlazi jasna namera stranke da pobija rešenje.

Predavanje žalbe

Predavanje žalbe prvostepenom organu

Član 226.

Žalba se predaje prvostepenom organu, u dovoljnom broju primeraka za organ i protivnu stranku.

Ako je žalba predata drugostepenom organu, on je odmah prosleđuje prvostepenom organu.

Žalba koja je u roku predata drugostepenom organu smatra se blagovremenom.

Predavanje žalbe drugostepenom organu

Član 227.

Žalba koja je izjavljena zato što rešenje nije izdato u zakonom određenom roku predaje se drugostepenom organu.

Žalba se predaje drugostepenom organu i kad prvostepeni organ ne izda u zakonom određenom roku uverenje ili drugu ispravu o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, kad prvostepeni organ u zakonom određenom roku ne odluči o zahtevu za razgledanje spisa i u drugim slučajevima koji su ovim ili posebnim zakonom određeni.

2. Postupanje prvostepenog organa po žalbi

Odbacivanje žalbe

Član 228.

Prvostepeni organ odbacuje žalbu koja nije blagovremena, nije dozvoljena, koju je izjavilo neovlašćeno lice ili koja nije uređena u roku koji je organ odredio (član 70. stav 3).

Žalba ne može biti odbačena ako ne sadrži razloge zbog kojih se rešenje pobija.

Protiv rešenja kojim je žalba odbačena može da se izjavi žalba koja se predaje drugostepenom organu koji, ako smatra da je žalba osnovana, istovremeno odlučuje i o žalbi koja je bila odbačena.

Oglašavanje pobijanog rešenja ništavim

Član 229.

Prvostepeni organ oglašava pobijano rešenje ništavim ako ono sadrži neki od razloga za oglašavanje rešenja ništavim (član 257).

Žalba protiv rešenja kojim je prvostepeni organ oglasio pobijano rešenje ništavim predaje se drugostepenom organu, koji odlučuje o žalbi.

Udovoljavanje žalbenom zahtevu

Član 230.

Ako prvostepeni organ nađe da u svemu treba udovoljiti žalbenom zahtevu, on to i čini novim rešenjem.

Prethodno, prvostepeni organ utvrđuje iz sadržine žalbe da li se žalbeni zahtev sastoji od traženja da se pobijano rešenje izmeni, da se poništi u celini ili delimično ili da se poništi u celini ili delimično uz donošenje novog rešenja kojim se drukčije odlučuje o upravnoj stvari.

Prvostepeni organ može da dopuni postupak ako nađe da je to neophodno.

Protiv novog rešenja dozvoljena je nova žalba, koja se predaje drugostepenom organu, da o njoj odluči.

Prosleđivanje žalbe drugostepenom organu

Član 231.

Ako prvostepeni organ ne odbaci žalbu, ne oglasi pobijano rešenje ništavim, niti udovolji žalbenom zahtevu, prosleđuje žalbu drugostepenom organu u roku od 15 dana od prijema žalbe.

Žalbi se pridružuju spisi i pravno mišljenje prvostepenog organa.

Prvostepeni organ dužan je da u pravnom mišljenju oceni sve navode žalbe.

3. Postupanje drugostepenog organa po žalbi

Odbacivanje žalbe

Član 232.

Drugostepeni organ rešenjem odbacuje žalbu koja nije blagovremena, nije dozvoljena, koju je izjavilo neovlašćeno lice ili koja nije uređena u roku koji je organ odredio (član 70. stav 3).

Dostavljanje žalbe na odgovor

Član 233.

Drugostepeni organ dostavlja žalbu na odgovor protivnoj stranci i određuje rok za odgovor.

Rok za odgovor na žalbu ne može biti kraći od osam ni duži od 15 dana od dostavljanja žalbe.

Granice ispitivanja pobijanog rešenja

Član 234.

Drugostepeni organ ispituje pobijano rešenje u granicama žalbenog zahteva, pošto prethodno iz sadržine žalbe utvrdi da li se žalbeni zahtev sastoji se od traženja da se pobijano rešenje izmeni, da se poništi u celini ili delimično ili da se poništi u celini ili delimično uz donošenje novog rešenja kojim se drukčije odlučuje o upravnoj stvari.

Drugostepeni organ ispituje postojanje razloga za pobijanje rešenja koji su navedeni u žalbi, a po službenoj dužnosti ispituje postojanje razloga za oglašavanje rešenja ništavim i stvarnu nadležnost prvostepenog organa.

Drugostepeni organ može da ispita postojanje i bilo kog drugog razloga zbog koga rešenje može da se pobija.

Promena pobijanog rešenja u korist i na štetu žalioca

Član 235.

Drugostepeni organ može da promeni pobijano rešenje u korist žalioca i mimo žalbenog zahteva, ali samo u okviru zahteva koji je žalilac postavio u prvostepenom postupku, i ako time ne vređa pravo trećih lica.

Drugostepeni organ može da promeni pobijano rešenje na štetu žalioca, ali samo iz razloga zbog kojih rešenje može da se poništi ili ukine po osnovu službenog nadzora (član 254), oglasi ništavim (član 257) ili vanredno ukine (član 262).

Činjenično stanje na osnovu koga drugostepeni organ odlučuje o žalbi

Član 236.

Drugostepeni organ odlučuje o žalbi na osnovu činjeničnog stanja koje je utvrdio prvostepeni ili drugostepeni organ.

Odbijanje žalbe

Član 237.

Drugostepeni organ odbija žalbu ako nađe da je prvostepeni organ pravilno sproveo postupak i da je pobijano rešenje zakonito i pravilno.

Žalba se odbija i ako drugostepeni organ nađe da je u prvostepenom postupku bilo nedostataka koji nisu uticali na zakonitost i pravilnost pobijanog rešenja.

Žalba se odbija i ako drugostepeni organ nađe da je pobijano rešenje zasnovano na zakonu, ali iz drugih razloga, a ne onih koji su navedeni u obrazloženju.

Drugostepeni organ može u obrazloženju rešenja kojim odbija žalbu da se pozove na navode iz obrazloženja prvostepenog rešenja.

Oglašavanje pobijanog rešenja ništavim

Član 238.

Drugostepeni organ oglašava pobijano rešenje ništavim ako ono sadrži neki od razloga za oglašavanje rešenja ništavim (član 257).

Poništavanje pobijanog rešenja zbog stvarne nenadležnosti

Član 239.

Drugostepeni organ poništava pobijano rešenje i prosleđuje predmet na rešavanje nadležnom organu ako nađe da je pobijano rešenje doneo stvarno nenadležan organ, a nije reč o razlogu za oglašavanje rešenja ništavim.

Poništavanje pobijanog rešenja i odlučivanje o žalbenom zahtevu

ili upravnoj stvari

Član 240.

Drugostepeni organ sam ili preko prvostepenog ili zamoljenog organa, dopunjava postupak ako nađe da je činjenično stanje pogrešno ili nepotpuno utvrđeno ili ponavlja ceo postupak ili njegov deo ako nađe da je učinjena povreda pravila postupka koja je uticala na zakonitost i pravilnost pobijanog rešenja.

Posle toga, drugostepeni organ poništava pobijano rešenje i sam odlučuje o žalbenom zahtevu.

Drugostepeni organ poništava prvostepeno rešenje i sam odlučuje o upravnoj stvari i ako nađe da je u pobijanom rešenju pogrešno primenjeno materijalno pravo ili dokazi pogrešno ocenjeni ili da je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak o činjeničnom stanju ili da nije pravilno primenjena diskreciona ocenu pri odlučivanju.

Po poništavanju pobijanog rešenja, drugostepeni organ ne donosi novo rešenje kada to nije potrebno.

Izmena pobijanog rešenja

Član 241.

Ako drugostepeni organ nađe da je pobijano rešenje zakonito i pravilno, ali da se cilj zbog koga je ono doneto može postići i drugim sredstvima povoljnijim po stranku, on taj cilj postiže tako što menja prvostepeno rešenje.

4. Žalba kad prvostepeni organ nije izdao rešenje

u zakonom određenom m roku

Član 242.

Kad prvostepeni organ nije izdao rešenje u zakonom određenom roku, drugostepeni organ zahteva da mu prvostepeni organ saopšti zašto blagovremeno nije izdao rešenje. Ako drugostepeni organ nađe da prvostepeni organ blagovremeno nije izdao rešenje iz opravdanog razloga, produžava rok za izdavanje rešenja za onoliko koliko je trajao opravdani razlog, a najduže za 30 dana.

Ako drugostepeni organ nađe da ne postoji opravdani razlog zbog koga rešenje nije izdato u zakonom određenom roku, on sam odlučuje o upravnoj stvari ili nalaže prvostepenom organu da izda rešenje u roku ne dužem od 15 dana.

Ako prvostepeni organ ponovo ne izda rešenje u roku koji je odredio drugostepeni organ, on sam odlučuje o upravnoj stvari.

5. Rok za odlučivanje o žalbi

Član 243.

Rešenje kojim se odlučuje o žalbi izdaje se što pre, a najkasnije u roku od 60 dana od kada je prvostepeni organ primio urednu žalbu, odnosno od kada je drugostepeni organ primio urednu žalbu ako se žalba njemu predaje, izuzev ako zakonom nije određen kraći rok.

III. PONAVLJANJE POSTUPKA

Razlozi za ponavljanje postupka

Član 244.

Postupak koji je okončan rešenjem protiv kojeg ne može da se izjavi žalba (konačno rešenje) ponavlja se:

1) ako se sazna za nove činjenice ili stekne mogućnost da se izvedu novi dokazi koji bi, sami ili u vezi sa ranije iznetim činjenicama ili izvedenim dokazima, mogli da dovedu do drukčijeg rešenja;

2) ako se rešenje povoljno po stranku zasniva na neistinitim tvrdnjama stranke kojima je ovlašćeno službeno lice dovedeno u zabludu;

3) ako je rešenje donelo neovlašćeno lice, ili je postupak vodilo ili u njemu odlučivalo lice koje je moralo biti izuzeto;

4) ako kolegijalni organ nije odlučivalo u propisanom sastavu ili ako za rešenje nije glasala propisana većina članova kolegijalnog organa;

5) ako licu koje je moglo da ima svojstvo stranke nije pružena prilika da učestvuje u postupku;

6) ako stranka nije bila zastupana saglasno zakonu;

7) ako licu koje je učestvovalo u postupku nije data mogućnost da se služi svojim jezikom ili pismom;

8) ako je rešenje doneto na osnovu lažne isprave ili lažnog iskaza svedoka ili veštaka ili kao posledica drugog krivičnog dela;

9) ako se rešenje zasniva na presudi suda ili odluci drugog organa koja je kasnije pravnosnažno preinačena, ukinuta ili poništena;

10) ako je nadležni organ naknadno i u bitnim tačkama drukčije, pravnosnažno odlučio o prethodnom pitanju na kome je rešenje zasnovano;

11) ako je Ustavni sud, u postupku po ustavnoj žalbi, utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčene Ustavom, a istovremeno nije poništio osporeno rešenje;

12) ako je Evropski sud za ljudska prava u istoj upravnoj stvari naknadno utvrdio da su prava ili slobode podnosioca predstavke povređena ili uskraćena.

Razlozi iz stava 1. tač 1), 3), 5) i 7) ovog člana mogu biti razlog za ponavljanje postupka na zahtev stranke samo ako nije bez svoje krivice mogla da ih iznese u ranijem postupku, a razlozi iz stava 1. tač. 3)-7) ovog člana – samo ako ih nije bez uspeha iznela u ranijem postupku.

Inicijativa za ponavljanje postupka

Član 245.

Ponavljanje postupka može da zahteva stranka ili javni tužilac.

Organ koji je doneo konačno rešenje može da ponovi postupak po službenoj dužnosti.

Rokovi za ponavljanje postupka

Član 246.

Stranka i javni tužilac mogu da zahtevaju ponavljanje postupka u roku od 90 dana od saznanja za razlog za ponavljanje, odnosno u roku od šest meseci od objavljivanja odluke Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Isti rokovi važe i ako se postupak ponavlja po službenoj dužnosti.

Kada istekne pet godina od kada je stranka obaveštena o konačnom rešenju, više ne može da se zahteva ponavljanje postupka, niti organ može da ponovi postupak po službenoj dužnosti.

Zahtev za ponavljanje postupka

Član 247.

Stranka mora da u zahtevu za ponavljanje postupka učini verovatnim razloge zbog kojih zahteva ponavljanje postupka.

Zahtev za ponavljanje postupka uvek se predaje prvostepenom organu.

Prvostepeni organ dostavlja zahtev sa spisima drugostepenom organu, ako je drugostepeni organ nadležan da odlučuje o zahtevu.

Odlaganje izvršenja rešenja

Član 248.

Zahtev za ponavljanje postupka ne odlaže izvršenje konačnog rešenja.

Izuzetno, ako bi izvršenje stranci nanelo štetu koja bi teško mogla da se nadoknadi, a odlaganje izvršenja nije protivno javnom interesu, niti bi nanelo veću ili nenadoknadivu štetu protivnoj stranci ili trećem licu, organ koji odlučuje o zahtevu za ponavljanje postupka može rešenjem odložiti izvršenje konačnog rešenja.

Nadležni organ

Član 249.

O zahtevu za ponavljanje postupka odlučuje organ koji je doneo konačno rešenje.

Isti organ ponavlja postupak po službenoj dužnosti.

Odlučivanje o ponavljanju postupka

Član 250.

Nadležni organ rešenjem odbacuje zahtev koji nije blagovremen, nije dozvoljen ili koji je izjavljen od neovlašćenog lica ili u kome razlog za ponavljanje postupka nije učinjen verovatnim. Ako ne odbaci zahtev dalje ispituje da li je razlog za ponavljanje postupka mogao da dovede do drukčijeg rešenja i, ako nađe da nije, rešenjem odbija zahtev.

Ako nadležni organ ne odbaci, niti odbije zahtev za ponavljanje postupka, rešenjem dozvoljava ponavljanje postupka i određuje obim ponavljanja. Rešenje odlaže izvršenje konačnog rešenja.

Žalba protiv rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka nije dozvoljena.

Radnje u ponovljenom postupku

Član 251.

Radnje u ponovljenom postupku preduzima organ koji je dopustio ponavljanje postupka.

Izuzetno, drugostepeni organ može naložiti prvostepenom organu da umesto njega preduzme radnje u ponovljenom postupku ako prvostepeni organ može da ih brže i ekonomičnije preduzme. Pri tome, drugostepeni organ određuje rok u kome je prvostepeni organ dužan da preduzme radnje i dostavi mu spise.

Rešenje u ponovljenom postupku

Član 252.

Po ponavljanju postupka, nadležni organ može ostaviti na snazi konačno rešenje ili doneti novo rešenje kojim se, s obzirom na okolnosti slučaja, konačno rešenje poništava ili ukida.

DEO SEDMI

POSEBNI SLUČAJEVI UKLANJANJA I MENJANJA

REŠENJA

1. Menjanje i poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom

Član 253.

Organ protiv čijeg rešenja je blagovremeno pokrenut upravni spor može do okončanja upravnog spora, ako uvažava sve zahteve tužbe, poništiti ili izmeniti svoje rešenje iz razloga zbog kojih bi sud mogao da poništi to rešenje, ako se time ne vređa pravo stranke u upravnom postupku ili trećeg lica.

2. Poništavanje ili ukidanje rešenja po osnovu službenog nadzora

Razlozi i rok

Član 254.

Konačno rešenje poništava se po osnovu službenog nadzora:

1) ako je rešenje doneo stvarno nenadležni organ, a nije reč o razlogu za oglašavanje rešenja ništavim – u roku od pet godina od kada je rešenje postalo konačno;

2) ako je u istoj upravnoj stvari ranije doneto pravnosnažno rešenje kojim je upravna stvar drukčije rešena – u roku od pet godina od kada je rešenje postalo konačno;

3) ako je rešenje doneto bez prethodne ili naknadne saglasnosti, potvrde, odobrenja ili mišljenja drugog organa – u roku od pet godina od kada je rešenje postalo konačno;

4) ako je rešenje doneo mesno nenadležni organ – u roku od jedne godine od kada je rešenje postalo konačno;

5) ako rešenje uopšte ne sadrži ili sadrži pogrešno uputstvo o pravnom sredstvu – u roku od jedne godine od kada je rešenje postalo konačno.

Konačno rešenje ukida se po osnovu službenog nadzora ako je njime očigledno povređen materijalni zakon, u roku od jedne godine od kada je rešenje postalo konačno.

Ne smatra se povredom pravila o stvarnoj nadležnosti kad je rešenje donela Vlada umesto stvarno nadležnog organa.

Nadležni organ

Član 255.

Konačno rešenje poništava ili ukida po osnovu službenog nadzora drugostepeni organ.

Ako ne postoji drugostepeni organ, konačno rešenje poništava ili ukida organ koji nadzire rad organa koji je doneo konačno rešenje (nadzorni organ).

Konačno rešenje poništava se po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke ili javnog tužioca, a ukida – po službenoj dužnosti ili na zahtev javnog tužioca.

Mogućnost pokretanja upravnog spora

Član 256.

Protiv rešenja kojim nadležni organ poništava ili ukida konačno rešenje ili odbacuje ili odbija zahtev stranke ili javnog tužioca nije dozvoljena žalba, već može neposredno da se pokrene upravni spor.

3. Oglašavanje rešenja ništavim

Razlozi za oglašavanje rešenja ništavim

Član 257.

Ništavim se oglašava rešenje:

1) koje je doneto u stvari iz sudske nadležnosti ili u stvari o kojoj se ne odlučuje u upravnom postupku;

2) koje bi izvršenjem moglo prouzrokovati neko krivično delo;

3) čije izvršenje uopšte nije moguće;

4) koje je doneto bez zahteva stranke (član 120. stav 4), a stranka naknadno nije izričito ili prećutno pristala na rešenje;

5) koje je doneto kao posledica prinude, iznude, ucene, pritiska ili podmićivanja;

6) koje sadrži nepravilnost koja je po izričitoj zakonskoj odredbi predviđena kao razlog ništavosti.

Odsustvo roka za oglašavanje rešenja ništavim

Član 258.

Rešenje uvek može da se oglasi ništavim, po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke ili javnog tužioca.

Rešenje može da se oglasi ništavim u celini ili delimično.

Nadležni organ

Član 259.

Rešenje oglašava ništavim organ koji je doneo rešenje ili drugostepeni organ ili nadzorni organ.

Mogućnost izjavljivanja žalbe i pokretanja upravnog spora

Član 260.

Protiv rešenja kojim se rešenje oglašava ništavim ili odbija zahtev stranke ili javnog tužioca za oglašavanje rešenja ništavim dozvoljena je žalba.

Ako ne postoji organ koji odlučuje o žalbi, protiv rešenja može neposredno da se pokrene upravni spor.

4. Ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja na predlog Zaštitnika građana

Član 261.

Na predlog Zaštitnika građana, organ može, radi usklađivanja sa zakonom, novim rešenjem da ukine ili izmeni svoje pravnosnažno rešenje, ako stranka o čijim je pravima ili obavezama odlučeno, kao i protivna stranka, na to pristanu i ako se time ne vređa interes trećeg lica. Ako organ ne smatra da treba da postupi po predlogu Zaštitnika građana, njega odmah o tome obaveštava.

Ako je organ ukinut ili je prestala njegova nadležnost, novo rešenje donosi organ koji je nadležan u vreme kada je predloženo ukidanje ili menjanje rešenja.

Protiv novog rešenja dozvoljena je žalba.

Ako ne postoji organ koji odlučuje o žalbi, protiv novog rešenja može neposredno da se pokrene upravni spor.

Ukidanje ili menjanje rešenja na predlog zaštitnika građana nije ograničeno rokom.

5. Vanredno ukidanje rešenja

Razlozi za vanredno ukidanje rešenja

Član 262.

Izvršno rešenje može se, pa i kad je zakonito, ukinuti radi otklanjanja teške i neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, javnu bezbednost, javni mir i javni poredak ili radi otklanjanja poremećaja u privredi, ako svrha ukidanja ne može uspešno da se otkloni drugim sredstvima kojima se manje dira u stečena prava.

Izvršno rešenje može da se ukine i delimično, u obimu neophodnom da se postigne svrha ukidanja.

Nadležni organ

Član 263.

Izvršno rešenje ukida organ koji je doneo rešenje ili drugostepeni organ ili nadzorni organ.

Odsustvo roka

Član 264.

Ukidanje rešenja nije ograničeno rokom.

Mogućnost izjavljivanja žalbe i pokretanja upravnog spora

Član 265.

Protiv rešenja kojim se ukida izvršno rešenje dozvoljena je žalba.

Ako ne postoji organ koji odlučuje o žalbi, protiv rešenja može neposredno da se pokrene upravni spor.

Pravo na naknadu štete

Član 266.

Stranka koja je zbog ukidanja rešenja pretrpela štetu ima pravo na njenu naknadu.

O zahtevu za naknadu pretrpljene štete rešava se u parničnom postupku.

6. Ukidanje zakonitog rešenja

Uslovi za ukidanje zakonitog rešenja

Član 267.

Zakonito rešenje može da se ukine ako stranka na čiji je zahtev doneto zahteva ukidanje, a ono nije protivno javnom interesu, niti interesu trećih lica.

Zakonito rešenje može da se ukine i kad je to posebnim zakonom određeno.

Nadležni organ

Član 268.

Zakonito rešenje ukida organ koji ga je doneo.

Odsustvo roka

Član 269.

Ukidanje zakonitog rešenja nije ograničeno rokom.

Mogućnost izjavljivanja žalbe i pokretanja upravnog spora

Član 270.

Protiv rešenja kojim se ukida zakonito rešenje ili odbija zahtev za ukidanje zakonitog rešenja dozvoljena je žalba.

Ako ne postoji organ koji odlučuje o žalbi, protiv rešenja može neposredno da se pokrene upravni spor.

7. Pravne posledice oglašavanja rešenja ništavim, poništavanja i ukidanja rešenja

Član 271.

Oglašavanjem rešenja ništavim i poništavanjem rešenja uklanjaju se sve pravne posledice koje je rešenje proizvelo i ono se onemogućava da dalje proizvodi pravne posledice.

Ukidanjem rešenja ne uklanjaju se pravne posledice koje je rešenje već proizvelo, već se rešenje onemogućava da dalje proizvodi pravne posledice.

8. Dužnost obaveštavanja nadležnog organa o postojanju razloga za ponavljanje postupka, oglašavanje rešenja ništavim, poništavanje, ukidanje ili menjanje rešenja

Član 272.

Organ koji sazna za rešenje koje sadrži razlog za ponavljanje postupka ili za oglašavanje rešenja ništavim, poništavanje, ukidanje ili menjanje rešenja, dužan je da o tome odmah obavesti organ koji je nadležan da po službenoj dužnosti pokrene odgovarajući postupak, kao i javnog tužioca.

DEO OSMI

IZVRŠENJE

I. OSNOVNE ODREDBE

Izvršnost rešenja

Član 273.

Rešenje koje je doneto u upravnom postupku izvršava se kad postane izvršno.

Rešenje prvostepenog organa postaje izvršno:

1) istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena;

2) obaveštavanjem stranke, ako žalba nije dozvoljena;

3) obaveštavanjem stranke, ako žalba ne odlaže izvršenje rešenja;

4) kad se sve stranke odreknu od prava na žalbu;

5) obaveštavanjem stranke o drugostepenom rešenju, ako drugostepeni organ odbaci ili odbije žalbu.

Rešenje drugostepenog organa postaje izvršno kada stranka bude obaveštena o njemu.

Ako je u izvršnom rešenju određeno da stranka može preduzeti radnju koja se izvršava u određenom roku, rešenje se izvršava kada rok istekne. Ako u izvršnom rešenju nije određen rok, rešenje se izvršava kada istekne 15 dana od kada je postalo izvršno.

Izvršenje može da se sprovede i na osnovu poravnanja, ali samo protiv lica koje je zaključilo poravnanje.

Predmet izvršenja

Član 274.

Rešenje se izvršava radi ostvarivanja novčanih ili nenovčanih obaveza.

Upravno i sudsko izvršenje

Član 275.

Nenovčane obaveze izvršavaju se upravnim putem (upravno izvršenje), a novčane obaveze – sudskim putem (sudsko izvršenje) ako zakonom drukčije nije određeno.

Upravno izvršenje sprovodi se saglasno ovom ili posebnom zakonu, a sudsko izvršenje – saglasno zakonu kojim se uređuje sudsko izvršenje.

II. UPRAVNO IZVRŠENJE

1. Osnovne odredbe

Izvršenik i tražilac izvršenja

Član 276.

Izvršenje se sprovodi protiv lica koje je obavezano da ispuni neku obavezu (izvršenik).

Izvršenje koje je u interesu stranke sprovodi se na predlog stranke (tražilac izvršenja).

Izvršenje se sprovodi po službenoj dužnosti ako to nalaže javni interes.

Nadležnost za sprovođenje izvršenja

Član 277.

Izvršenje sprovodi organ koji je doneo prvostepeno rešenje.

Ako je propisano da on ne sprovodi izvršenje, a nijedan drugi organ nije na to ovlašćen, izvršenje sprovodi prvostepeni organ na čijem području se nalazi prebivalište, boravište ili sedište izvršenika, a u čijem su delokrugu poslovi opšte uprave.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove ili drugi organ koji je ovlašćen da pruži pomoć u izvršenju, dužni su da organu, na njegov zahtev, pruže pomoć u sprovođenju izvršenja.

Srazmernost izvršenja

Član 278.

Ako izvršenje može da se sprovede na više načina, pri izboru načina izvršenja organ se pridržava načela srazmernosti (član 6).

Vreme izvršenja

Član 279.

Izvršenje se sprovodi radnim danom od 8 do 20 sati.

Ako postoji opasnost od odlaganja i ako je organ koji sprovodi izvršenje izdao pismeni nalog, izvršenje može da se sprovodi i u dan kada se ne radi, kao i posle 20 sati.

Troškovi izvršenja

Član 280.

Troškove izvršenja snosi izvršenik.

2. Postupak izvršenja

Potvrda o izvršnosti

Član 281.

Prvostepeni organ, ako nije nadležan za sprovođenje izvršenja, na predlog tražioca izvršenja ili po službenoj dužnosti, stavlja na rešenje koje se izvršava potvrdu da je postalo izvršno (potvrda o izvršnosti) i rešenje odmah prosleđuje organu koji je nadležan za sprovođenje izvršenja.

Rešenje o izvršenju

Član 282.

Organ koji je nadležan za sprovođenje izvršenja donosi rešenje o izvršenju, po službenoj dužnosti ili na predlog tražioca izvršenja.

Rešenje o izvršenju sadrži utvrđenje o tome kada je rešenje postalo izvršno, vreme, mesto i način izvršenja.

Rešenjem o izvršenju može da se odredi dodatni rok za izvršenje obaveze ili da se obaveza izvrši odmah.

Rešenje o izvršenju dostavlja se izvršeniku i tražiocu izvršenja ako je doneto na njegov predlog, ličnim ili posrednim dostavljanjem.

Izvršenje preko drugih lica

Član 283.

Ako se izvršenikova obaveza sastoji od radnje koju može preduzeti i drugo lice, a izvršenik radnju ne preduzme u celini ili je preduzme delimično, radnja se preduzima preko drugog lica, o trošku izvršenika.

U tom slučaju organ koji sprovodi izvršenje rešenjem može naložiti izvršeniku da položi iznos koji je potreban za podmirenje troškova izvršenja, a da se obračun naknadno sačini.

Izvršenje posrednom prinudom (putem novčanih kazni)

Član 284.

Organ koji sprovodi izvršenje prinudiće izvršenika da ispuni obaveze izricanjem novčane kazne, ako izvršenje preko drugog lica nije moguće ili nije pogodno da se postigne svrha izvršenja. Novčana kazna izriče se rešenjem.

Fizičkom licu se novčana kazna izriče u rasponu od polovine prosečne mesečne zarade po zaposlenom sa porezima i doprinosima koja je ostvarena u Republici Srbiji u prethodnom mesecu do dve prosečne godišnje zarade po zaposlenom sa porezima i doprinosima koja je ostvarena u Republici Srbiji u prethodnoj godini, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, a pravnom licu – u rasponu od polovine njegovih mesečnih prihoda, do deset procenata njegovih godišnjih prihoda koje je ostvario u Republici Srbiji u prethodnoj godini.

Novčana kazna može ponovo da se izrekne dok izvršenik ne ispuni obaveze iz rešenja.

Izvršavanje novčanih kazni

Član 285.

Novčane kazne koje su izrečene prema ovom zakonu izvršavaju organi uprave nadležni za javne prihode.

Novčana kazna uplaćuje se u korist budžeta iz kojeg se finansira organ koji je izrekao novčanu kaznu.

Izvršenje neposrednom prinudom

Član 286.

Izvršenje se sprovodi neposrednom prinudom ako svrha izvršenja obaveze ne može da se postigne izvršenjem preko drugog lica ili izricanjem novčane kazne.

Neposredna prinuda se primenjuje i ako izvršenje drukčije ne može da se sprovede u potrebnom roku, a priroda obaveze to dozvoljava i propis ne zabranjuje.

Izvršenje usmenog rešenja

Član 287.

Usmeno rešenje može da se izvrši odmah, bez donošenja rešenja o izvršenju.

Odlaganje izvršenja

Član 288.

Izvršenje može, na predlog izvršenika ili tražioca izvršenja, da se odloži ako je protiv rešenja koje se izvršava izjavljena žalba ili drugo pravno sredstvo, a izvršenje bi izazvalo nepopravljivu štetu, pod uslovom da odlaganje izvršenja nije zakonom zabranjeno, niti protivno javnom interesu.

Izvršenje se odlaže dok se ne odluči o žalbi ili drugom pravnom sredstvu.

O predlogu za odlaganje izvršenja rešenjem hitno odlučuje organ koji je doneo rešenje koje se izvršava.

Obustavljanje izvršenja

Član 289.

Organ koji sprovodi izvršenje obustavlja izvršenje ako je obaveza u celini izvršena, ako izvršenje uopšte nije bilo dozvoljeno, ako je upravljeno prema licu koje nije izvršenik, ako tražilac izvršenja odustane od predloga za izvršenje ili ako je rešenje koje se izvršava oglašeno ništavim, poništeno, ukinuto ili izmenjeno.

Izvršenje se obustavlja rešenjem, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke.

Rešenjem kojim se obustavlja izvršenje poništavaju se preduzete radnje, izuzev ako je rešenje koje se izvršava ukinuto ili izmenjeno.

Protivizvršenje

Član 290.

Kad je izvršenje sprovedeno, a rešenje koje je izvršeno kasnije bude oglašeno ništavim, poništeno, ukinuto ili izmenjeno, lice može da zahteva da se njemu vrati što mu je izvršenjem oduzeto ili da se stvar dovede u stanje koje proizlazi iz novog rešenja.

O zahtevu rešenjem odlučuje organ koji je doneo rešenje o izvršenju.

3. Izvršenje radi obezbeđenja

Uslovi za izvršenje radi obezbeđenja

Član 291.

Radi obezbeđenja izvršenja, na predlog stranke ili po službenoj dužnosti, pojedine radnje izvršenja mogu da se preduzmu i pre nego što rešenje postane izvršno, ako bi njegovo kasnije izvršenje moglo biti sprečeno ili znatno otežano.

Ako obaveza može prinudno da se izvrši samo na predlog stranke, ona mora da učini verovatnom opasnost od sprečavanja ili znatnog otežavanja kasnijeg izvršenja, pri čemu organ može da preduzimanje radnji izvršenja uslovi polaganjem novčanog iznosa podobnog da pokrije štetu koja bi mogla nastati protivnoj stranci ako zahtev stranke ne bude usvojen pravnosnažnim rešenjem o upravnoj stvari.

Izvršenje radi obezbeđenja može da se dopusti i kad je obaveza protivne stranke utvrđena ili barem učinjena verovatnom, ako postoji opasnost da će protivna stranka raspolaganjem imovinom, dogovorom s trećim licima ili na drugi način sprečiti ili znatno otežati izvršenje obaveze.

O izvršenju radi obezbeđenja donosi se privremeno rešenje o obezbeđenju.

Naknada štete

Član 292.

Kad pravnosnažnim rešenjem o upravnoj stvari nije utvrđena obaveze radi čijeg obezbeđenja je doneto privremeno rešenje o obezbeđenju ili kad je predlog stranke za donošenje privremenog rešenja o obezbeđenju bio neosnovan iz drugih razloga, stranka je dužna da protivnoj stranci naknadi štetu nastalu izvršenjem privremenog rešenja o obezbeđenju.

O zahtevu za naknadu štete rešava se u parničnom postupku.

4. Žalba

Član 293.

Protiv rešenja koja se donose u postupku upravnog izvršenja dozvoljena je žalba.

Žalbom može da se pobija samo rešenje koje je doneto u postupku upravnog izvršenja, ne i rešenje koje se izvršava.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Žalba se predaje drugostepenom organu.

DEO DEVETI

KAZNENE ODREDBE

Prekršajna odgovornost

Član 294.

Novčanom kaznom do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu koje od stranke zatraži da uz zahtev kojim ona pokreće postupak dostavi i podatke koje je organ, u skladu sa članom 135. stav 1. ovog zakona, dužan da po službenoj dužnosti načini uvid, odnosno da ih pribavi i obradi iz dostupnih službenih evidencija.

Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu koji na zahtev organa koji vodi postupak ne dostavi podatke o kojima vodi službenu evidenciju u roku određenom u članu 135. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom do 50.000,00 dinara kazniće se zaposleni u organu koji, postupajući suprotno uputstvu odgovornog lica, izvrši prekršaj iz stava 1. ovog člana.

DEO DESETI

SPROVOĐENJE ZAKONA I PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

I. SPROVOĐENJE ZAKONA

Nadzor

Član 295.

Sprovođenje ovog zakona nadzire ministarstvo nadležno za poslove državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši upravna inspekcija.

Vođenje evidencija

Član 296.

O rešavanju o upravnim stvarima vodi se službena evidencija.

Službena evidencija sadrži podatke o broju podnetih zahteva, broju postupaka pokrenutih po službenoj dužnosti, načinu i rokovima rešavanja upravnih stvari u prvostepenom i drugostepenom postupku, broju rešenja koja su oglašena ništavim, poništena, ukinuta ili izmenjena i broju odbačenih zahteva stranaka i obustavljenih postupaka.

Navedeni podaci vode se i iskazuju po upravnim oblastima.

II. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Okončanje započetih postupaka

Član 297.

Postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončavaju se prema odredbama zakona koji je važio do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako posle stupanja na snagu ovog zakona rešenje prvostepenog organa bude oglašeno ništavim, poništeno, ukinuto ili izmenjeno, dalji postupak sprovodi se prema odredbama ovog zakona.

Prestanak važenja prethodnog zakona

Član 298.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10).

Stupanje na snagu

Član 299.

Ovaj zakon stupa na snagu danom isteka 18 meseci od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje postupak pred sudovima i drugim državnim organima, a u vezi sa članom 198. stav 1. kojim je predviđeno da pojedinačni akti i radnje državnih organa, organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, moraju biti zasnovani na zakonu.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

U domenu upravno-procesnog prava u Republici Srbiji još je na snazi Zakon o opštem upravnom postupku iz 1997. godine („Službeni list SRJ”, br. 33/97, 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10, dalje: ZUP).

Važeći ZUP bio je dugogodišnji pouzdani procesni oslonac i valjani nezaobilazni opšti putokaz rada javne uprave. No, iako pravničko-zanatski skladan i stabilan, u novom sistemu Republike Srbije ovaj zakon se pokazuje u mnogim pitanjima kao neprikladan i nedovoljan. Inače, primena zakona koji uređuje postupak donošenja pojedinačnih, jednostranih i dvostranih akata javne uprave, njihovo izvršenje, pravne mogućnosti službenog intervenisanja u već donete akte, a posebno pravna sredstva zaštite stranaka od nepravilnosti tih akata – u svakoj demokratskoj pravnoj državi je veoma široka, raznovrsna, delikatna i rastuća. Otuda je, u sklopu reforme javne uprave u Republici Srbiji, kao i nameravane reforme upravnog sudstva – neophodno, pored drugih, donošenje potpuno novog Zakona o opštem upravnom postupku.

Na prvom mestu, potrebno je usklađivanje ZUP-a sa proverenim aktuelnim uporednopravnim rešenjima i međunarodnim standardima, posebno sa načelima i pravilima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Rim, 1950. godina, sa dodatnim protokolima) koju je tadašnja državna zajednica Srbija i Crna Gora – čiji je sukcesor sadašnja Republika Srbija, kao samostalna i nezavisna država – ratifikovala 2003. godine.

Strateške novine Predloga ZUP-a (dalje: Predlog) tiču se, naročito: 1) znatno proširivanje predmeta ZUP-a, pored onog standardnog, upravnog akta – i na upravne ugovore, upravne radnje i pružanje javnih usluga, pri čemu je pojmu upravne stvari određena prostranija sadržina; 2) novouvedenih načela srazmernosti, predvidivosti (zaštite legitimnih očekivanja stranaka) i pristupa podacima i zaštite podataka; 3) opštenja organa i stranaka u postupku (posebno pravila o elektronskoj opštenju), a najviše obaveštavanja; 4) pravnih sredstva; 5) izmenjeni i dopunjeni su posebni slučajevi uklanjanja upravnih akata. Značajne su i novine u pogledu stvaranja pravnih pretpostavki za donošenje garantnog akta, za osnivanje službe za pružanje usluga na jednom mestu, načina pokretanja postupka, predviđanja privremenih mera i sl. Takođe, u velikom broju situacija predviđeno je donošenje (procesnih) rešenja, a ne zaključaka. Osnovni kriterijum njihovog razlikovanja u Predlogu je činjenica da li se protiv ovih akata može neposredno uložiti pravno sredstvo, ili ne. Na taj način, u velikoj meri je pojednostavljena identifikacija potencijalnih pravnih sredstava koja se mogu koristiti protiv upravnih akata.

Glavni ciljevi Predloga su: a) modernizovanje procesnih mehanizama ZUP-a; b) delotvornije zadovoljenje javnog interesa i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u upravnim stvarima – lakše i potpunije ostvarenje i zaštita kako zakonitosti, tako i sloboda i prava građana u procesu neposredne primene propisa u upravnoj materiji; v) nomotehničko poboljšanje i jezičko pojednostavljenje pri formulaciji članova i logičnija sistematizacija zakonskih odredbi.

Tekst Predloga ima ukupno 299 članova i podeljen je u deset delova: Deo prvi – OSNOVNE ODREDBE I OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA; deo drugi – UPRAVNO POSTUPANJE; deo treći – OSNOVNA PRAVILA POSTUPKA; deo četvrti – PRVOSTEPENI POSTUPAK; deo peti – REŠENJE I ZAKLJUČAK; Deo šesti – PRAVNA SREDSTVA; deo sedmi – POSEBNI SLUČAJEVI UKLANJANJA I MENJANJA REŠENJA; deo osmi – UPRAVNO IZVRŠENJE; deo deveti – KAZNENE ODREDBE; deo deseti – SPROVOĐENJE ZAKONA I PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Deo prvi – OSNOVNE ODREDBE I OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA tiče se primene, tj. važenja ZUP-a i njegovih osnovnih načela (čl. 1-16).

1. Kao i do sada, ZUP će se primenjivati pri postupanju u svim upravnim stvarima. Pojedina pitanja upravnog postupka mogu se posebnim zakonom drugačije odrediti ako je to neophodno za postupanje u pojedinim upravnim oblastima i „ako nije u suprotnosti sa osnovnim načelima utvrđenim ovim zakonom”. Donekle je ublažena sadašnja formulacija o obaveznoj saglasnosti odstupajućih odredaba posebnih zakona sa osnovnim načelima ZUP-a: predloženo je da ubuduće piše da nisu u suprotnosti sa njima. S druge strane, dodata je norma da posebnim zakonom ne sme da se smanji nivo pravne zaštite stranaka predviđen ZUP-om, čime je njegov rang podignut skoro do stepena osnovnog zakona (član 3. stav 2).

Predmet ZUP-a je znatno razuđen, tako da njegova procesna pravila obavezuju državne i nedržavne vršioce u sledećim vrstama upravnih aktivnosti: 1) kada donose upravne akte; 2) kada zaključuju upravne ugovore; 3) kada preduzimaju upravne radnje; 4) kada pružaju javne usluge. U skladu s prethodnim, upravna stvar je definisana kao „pojedinačna nesporna situacija od javnog interesa u kojoj nadležni organ, neposrednom primenom propisa iz odgovarajuće upravne oblasti, pravno ili faktički utiče na položaj stranke tako što donosi upravne akte, zaključuje upravne ugovore, preduzima upravne radnje i pruža javne usluge”, ali i kao „svaka druga pravna situacija koja je zakonom određena kao upravna stvar” (član 2).

2. Među novim osnovnim načelima, pažnju zaslužuju, najpre ono o predvidivosti, tj. o zaštiti legitimnih očekivanja stranaka (član 5). Cilj je da se unapredi pravna sigurnost i izvesnost za stranke, a da se upravna praksa što je moguće više ustali i ujednači, uz dozu neophodne i opravdane elastičnosti. U evropska načela valjane uprave spada i novouvedeno načelo srazmernosti (član 6). Posredi je odmeravanje i usklađivanje tri postulata: zaštite javnog interesa, očuvanja integriteta i pozicije stranke, suštine njenih zajemčenih prava i zakonitosti postupanja. Ovo načelo pojačava brižljivost i odgovornost organa u primeni ZUP-a i merodavnog posebnog zakona. Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka (član 8) oslobađa stranku dužnosti pribavljanja onih podataka o kojima službene evidencije vode organi javne vlasti, tako da „organ može od stranke da zahteva samo podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija”. Predviđeno je i načelo pristupa informaccjama i zaštite podataka (član 15), u skladu sa merodavnim zakonima o pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti.

Deo drugi – UPRAVNO POSTUPANJE (čl. 17-32) ima četiri glave i posvećen je: upravnom aktu (glava I: čl. 17-20); upravnom ugovoru (glava II: čl. 21-26); upravnim radnjama (glava III: čl. 27-30) kao i pružanju javnih usluga (glava IV: čl. 31-32).

1. Kod definicije upravnog akta (član 17), naglašeno je da on ima rešavajući karakter, bilo da se njime odlučuje o materijalnopravnim, bilo o procesnim pitanjima. Upravni akt se pojavljuje u dva oblika, kao rešenje (meritorno i procesno) ili kao zaključak (član 18). Ozbiljnost rada javne uprave i stabilnija pozicija stranke, odnosno mogućnost njihovog dugoročnijeg planiranja pravnih transakcija, uvećana je novouvedenim garantnim aktom, kada je to propisano posebnim zakonom. Njime organ može uslovno da se se obaveže da na odgovarajući zahtev stranke, podnet u roku koji odredi organ, donese upravni akt određene sadržine. Važno je napomenuti da i sada imamo slična rešenja u našem pravnom sistemu, a kao primer se može navesti član 19. Carinskog zakona kojim je regulisano obavezujuće obaveštenje Uprave carina o svrstavanju robe u određenu carinsku tarifu i o poreklu robe (član 20).

2. Upravni ugovor je nova kategorija upravnih aktivnosti u upravnom pravu Srbije (čl. 21-26). On bi trebalo da doprinese konformnosti i delotvornosti uređivanja pojedinih javnopravnih odnosa. S obzirom da u našem pravnom sistemu postoje pojedini tipovi upravnih ugovora koji su uređeni posebnim zakonima, u Predlogu su najopštije uređena samo specifična pravna pitanja vezana za sve upravne ugovore (zaključivanje, ugovorne strane, izmena zbog promenjenih okolnosti, raskid i dr.). Iz tog razloga, detaljnije regulisanje pojedinih tipova upravnih ugovora prepušteno je posebnim propisima. Za osobenosti pojedinih tipova upravnih ugovora, biće merodavan odgovarajući zakon. Ono što u pogledu upravnih ugovora nije uređeno ni ZUP-om, ni posebnim zakonom, popunjavaće se odgovarajućim pravilima Zakona o obligacionom odnosima (član 26).

3. Predlog zatim definiše upravne radnje, u rangu materijalnih akata sa faktičkim dejstvima (član 27). Sledi, kao naročito izdvojeno iz mnoštva upravnih radnji, izdavanje uverenja, potvrda kako o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, tako i onim o kojima takva evidencija ne postoji, a propisana je obaveza organa na njihovo izdavanje u pravnom saobraćaju (čl. 29-30).

4. Pružanje javnih usluga (čl. 31-32) je novina u Predlogu. Ovde organ ne obezbeđuje neposredno javne usluge, ali se stara da ih nadležni subjekti iz javnog i privatnog sektora, vršeći javnu službu, pruže na optimalan način, u javnom interesu (neophodan nivo usluga, neprekidnost obavljanja, jednaki uslovi pristupa) (član 31). Putem prigovora koji se može izjaviti starešini organa koji pruža javnu uslugu, građanima se obezbeđuje zaštita od nekvalitetnog, neurednog ili nejednakog pružanja javnih usluga. Protiv odluke starešine organa, kao formi upravnog akta, mogu se dalje koristiti odgovarajuća pravna sredstva (član 32).

Deo treći – OSNOVNA PRAVILA POSTUPKA ima pet glava: I – Učesnici u upravnom postupku (čl. 33-65); II – Opštenje organa i stranaka (čl. 66-80); III – Obaveštavanje (čl. 81-101); IV – Rokovi (čl. 102-110); V – Troškovi postupka (čl. 111-119).

1. Pored odredaba o nadležnosti (čl. 33-41), pravila o ovlašćenom službenom licu stavljaju u prvi plan lice „… koje je odredio rukovodilac organa”, u skladu sa zakonom (član 42. st. 1. i 2). U pitanju je delegacija nadležnosti kao pravilo. U kontekstu podnaslova „saradnja i službena pomoć” (čl. 46-49), krupnu inovaciju predstavlja pravni institut „pružanja usluga na jednom mestu” (član 46). Predlog uspostavlja temelj za organizovanje službi za pružanje usluga na jednom mestu, kada je to predviđeno posebnim propisima. Opisano „jedinstveno upravno mesto” je doprinos racionalizaciji i koncentraciji postupka, ujedno bitnom poboljšanju položaja stranke u odnosima sa nadležnim organima. Nadalje, deo Predloga posvećen stranci, njenim zastupnicama i stručnim pomagačima (čl. 50-65) je prečišćen i pojašnjen.

2. Opštenje organa i stranaka (čl. 66-80) je formalno odvojena od sledeće glave – Obaveštavanje (čl. 81-101), iako one sadržinski predstavljaju celinu. Jedan član tiče se posebno pravila o elektronskom opštenju (član 68) koje podrazumeva da se primalac prethodno saglasio sa ovim vidom komunikacije. Inače, opštenje organa i stranaka obuhvata podneske i razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka – koje je bitno prošireno u pogledu kruga lica koja na to imaju pravo.

3. Obaveštavanje je detaljno i zasebno uređeno. Najpre su data opšta pravila obaveštavanja (čl. 81-93). Sledi tekst o postupcima obaveštavanja (čl. 94-95): a) preko pošte; b) elektronskim putem – što je na liniji osavremenjivanja i pojednostavljenja kontakata između organa i drugih učesnika u postupku, kao i njegove ekonomičnosti; v) dostavljanje. Norme o dostavljanju (čl. 96-101) su u Predlogu umnogome poboljšane i precizirane u poređenju sa sadašnjim solucijama. Dostavljanje ima u Predlogu više oblika: (1) lično; (2) posredno; (3) javno. Sa dostavljanjem izjednačeni su i obaveštavanje preporučenom poštom i formalno obaveštavanje elektronskim putem.

4. Četvrta glava ovog dela Predloga bavi se rokovima i pravnim institutom povraćaja u pređašnje stanje (čl. 102-110).

5. Poslednja glava dela trećeg teksta ZUP-a rezervisana je za troškove postupka (čl. 111-119).

Deo četvrti – PRVOSTEPENI POSTUPAK

1. Kod pokretanja postupka (čl. 120-126) propisano je da se pokreće „zahtevom stranke ili po službenoj dužnosti” (član 120. stav 1). Važna predložena promena, u interesu stranke, jeste da se postupak koji se pokreće po zahtevu stranke smatra pokrenutim kada organ primi uredan zahtev stranke (član 121. stav 2). Nadalje, predviđeni su slučajevi kada se zahtev stranke odbacuje – i to rešenjem, a ne zaključkom – u slučaju kada organ nađe da nema uslova za vođenje postupka (član 122). Rešenjem se odlučuje i o zahtevu lica koje nije učestvovalo u postupku kao stranka da mu se prizna da je stranka (čl. 123). Predlog uređuje i pokretanje postupka javnim saopštenjem i spajanje upravnih stvari u jedan postupak (čl. 124-126). O spajanju stvari u jedan postupak (čl. 125) organ donosi procesno rešenje, a ne zaključak kao što je to predviđeno postojećim ZUP-om. Potom se uređuju izmena zahtevba i odustanak stranke od zahteva. Kod poravnanja zaključenog u upravnom postupku Predlog donosi novine (član 130). Najpre, o neprihvatanju predloženog poravnanja organ donosi rešenje (stav 2). Takođe, o obustavljanju postupka (u celini ili delimično) na temelju postignutog poravnanja, organ donosi rešenje, a ne zaključak (kao što je u postojećem ZUP-u) (član 131. stav 1). Najzad, protiv zaključenog poravnanja dozvoljen je prigovor (član 131. stav 3).

2. Predlog sadrži i posebnu glavu o Prekidu i obustavljanju postupka (čl. 132-133). U slučaju prekida i obustavljanja postupka, organ donosi procesno rešenje. Predlog izričito propisuje i da se postupak „obustavlja ako organ oceni da nema uslova da se dalje vodi postupak”.

3. Posebna glava posvećena je i toku postupka do donošenja rešenja. Reč je o veoma obimnom delu Predloga. U Zajedničkim odredbama (čl. 134-135) razrađeno je načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka (član 8), predviđanjem obaveze organa koji vodi postupak da „po službenoj dužnosti načini uvid u činjenice o kojima se vodi službena evidencija i da pribavi i obradi podatke o njima” (član 135). Pored uređenja Skraćenog (član 135) i Ispitnog postupka (čl. 138-196), Predlog uvodi i pravo stranke izjašnjavanje o rezultatima postupka (član 197). Ovo je evropski standard koji doprinosi povoljnijoj poziciji stranke, dok istovremeno povećava izglede da rešenje bude u svemu pravilno.

Deo peti – REŠENJE I ZAKLJUČAK

1. Pored Osnovnih odredbi o rešenju (čl. 198-202), Predlog sadrži i odredbe o Obliku rešenja (čl. 203-206), Ispravljanju grešaka u rešenju (član 207) i Roku za izdavanje rešenja (čl. 208-209). Već pomenuta, a u ovom delu najvažnija promena u odnosu na postojeći tekst ZUP-a, ogleda se u tome što se rešenjem ne odlučuje samo o upravnoj stvari, već se mogu doneti i procesna rešenja kad je to zakonom određeno (na primer, kod odbacivanja zahteva za pokretanje prvostepenog postupka, odbacivanja žalbe ili prigovora, prekida postupka, obustavljanja postupka) (čl. 198. stav 2). Predlog je u pogledu roka za izdavanje rešenja (donošenje i obaveštavanje stranke o njemu – član 209) uskladio način računanja rokova u Predlogu sa načinom računanja rokova u Zakonu o upravnim sporovima. Rokovi za izdavanje rešenja se sad računaju na dane, a ne na mesece i iznose 30 dana od pokretanja postupka kad se odlučuje u skraćenom postupku, odnosno 60 dana od pokretanja postupka kad se o upravnoj stvari ne odlučuje u skraćenom postupku (član 208).

2. Zaključak (član 210) se donosi kad zakonom nije određeno da se donosi rešenje i protiv njega nije dozvoljeno neposredno izjavljivanje žalbe ili neposredno pokretanje upravnog spora, već se zaključak može pobijati žalbom ili tužbom protiv rešenja.

Deo šesti – PRAVNA SREDSTVA

1. Prigovor (čl. 211-214) je novo pravno sredstvo u ZUP-u. On se može izjaviti protiv upravnog ugovora, zaključenog poravnanja, preduzimanja ili nepreduzimanja upravne radnje i načina pružanja javnih usluga, ali samo ako u konkretnom slučaju podnosilac prigovora ne raspolaže nekim drugim pravnim sredstvom (član 211).

Prigovor je remonstrativni pravni lek koji se izjavljuje starešini organa na čije se postupanje prigovor odnosi (čl. 212). Odredbe o obliku, sadržini i predaji žalbe shodno se primenjuju na prigovor.

Rokovi u zavisnosti od vrste upravnog postupanja čija se zakonitost i celishodnost dovodi u pitanje iznose od 15 do 60 dana od preduzimanja ili nepreduzimanja istog (član 211. stav 2).

Starešina organa odlučuje o prigovoru rešenjem u roku od 15 dana od izjavljivanja prigovora. Ovim rešenjem: a) određuje se dalji način ispunjenja obaveza organa iz upravnog ugovora – ako je prigovor izjavljen zbog neispunjenja upravnog ugovora; b) obustavlja se preduzimanje upravne radnje i određuje način na koji se otklanjaju njene posledice ili se nalaže preduzimanje upravne radnje – ako je prigovor izjavljen zbog upravne radnje; v) nalaže se preduzimanje zakonom određenih mera radi otklanjanja nedostataka u pružanju javne usluge – ako je prigovor izjavljen zbog načina pružanja javnih usluga; g) raskida se zaključeno poravnanje – ako je prigovor izjavljen protiv zaključenog poravnanja (član 213).

Protiv rešenja o prigovoru može da se izjavi žalba ili pokrene upravni spor, u zavisnosti od organa koji je odlučivao po prigovoru. Proizlazi da – u poređenju sa rešenjem – ostale vrste upravnog postupanja imaju „unutrašnju” stepenicu pravne zaštite više: prigovor rukovodiocu istog organa (član 214).

2. Žalba (čl. 215-243) predstavlja redovno pravno sredstvo protiv prvostepenih rešenja, protiv rešenja donetih u postupku izvršenja, kada organ protiv čijeg rešenja je dozvoljena žalba ne izda rešenje u zakonom propisanom roku (ćutanje uprave), kao i protiv garantnog akta. Povodom žalbe aktivira se drugostepeni upravni postupak pred nadležnim organom. Isključenje prava na žalbu može se propisati jedino zakonom.

Inače, postupak po žalbi – koja je standardni devolutivni pravni put (načelno, prenosi teret odlučivanja na viši organ) – odvija se najpre pred prvostepenim organom, a zatim pred onim žalbenim. Prvostepeni organ treba da okonča postupak po žalbi najkasnije u roku od 15 dana od prijema žalbe (član 231). Neblagovremena, nedozvoljena i žalba izjavljena od neovlašćenog lica, kao i neuredna žalba odbacuje se rešenjem prvostepenog organa (član 228). Prvostepeni organ je ovlašćen i da pobijano rešenje oglasi ništavim ako nađe neki od razloga ništavosti (član 229). Kada prvostepeni organ nađe da je žalba u potpunosti osnovana, novim rešenjem će zameniti svoje ožalbeno rešenje i time udovoljiti žalbenom zahtevu, čime praktično otpada potreba za drugostepenim postupkom (iako pravo na žalbu protiv novog prvostepenog rešenja ostaje) (član 230). Postupak pred drugostepenim organom može da rezultira odbacivanjem žalbe, odbijanjem žalbe, poništavanjem rešenja u celini ili delimično, njegovom izmenom ili oglašavanjem rešenja ništavim. Rok za izdavanje drugostepenog rešenja je određen na dane, i iznosi najviše „60 dana od prijema žalbe” (član 243).

Posle osnovnog pregleda toka žalbenog postupka, trebalo bi izneti i novine koje Predlog uvodi.

Predlog daje stranci mogućnost da se odrekne od prava na žalbu od trenutka kad je obaveštena o rešenju. Stranka ne može da opozove izjavu o odricanju od prava na žalbu (član 221).

U slučaju odustanka od žalbe, drugostepeni postupak obustavlja se rešenjem, a ne zaključkom (član 222).

Predlog izričito navodi i razloge za pobijanje rešenja po ugledu na razloge za pokretanje upravnog spora predviđenih Zakonom o upravnim sporovima (član 223).

Predlog određuje slučajeve u kojima se žalba predaje (neposredno, poštom ili elektronskim putem) drugostepenom, a ne prvostepenom organu (član 227).

U članu 234. Predloga određene su granice ispitivanja rešenja.

Najvažniju novinu predstavlja obaveza drugostepenog organa da u slučaju usvajanja žalbe sam odluči o žalbenom zahtevu (žalbeni zahtev sastoji se od traženja da se pobijano rešenje izmeni, poništi u celini ili delu ili poništi u celini ili delu uz donošenje novog rešenja) (čl. 240-241), bez mogućnosti da upravnu stvar vrati na ponovno odlučivanje prvostepenom organu osim u slučaju ćutanja prvostepenog organa (član 242). Drugostepeni organ neće sam odlučiti o upravnoj stvari ni u slučaju poništavanja rešenja zbog stvarne nenadležnosti, već će pobijano rešenje poništiti i predmet proslediti nadležnom organu na odlučivanje (član 239). Pri tome, drugostepeni organ sam ili preko prvostepenog ili zamoljenog organa, dopunjava postupak ako nađe da je činjenično stanje pogrešno ili nepotpuno utvrđeno ili ponavlja ceo postupak ili njegov deo ako nađe da je učinjena povreda pravila postupka koja je óňčöŕëŕ na zakonitost i pravilnost pobijanog rešenja. (član 240. stav 1).

3. Ponavljanje postupka (čl. 244-252) je tzv. vanredno pravno sredstvo koje se može upotrebiti protiv konačnih rešenja, tj. onih protiv kojih se ne može izjaviti žalba. Pored ostalih, razlog ponavljanja je i „ako je Ustavni sud, u postupku po ustavnoj žalbi, utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčene Ustavom, a istovremeno nije poništio osporeno rešenje”.

Ponavljanje postupka može tražiti i stranka i javni tužilac, a do njega može da dođe i po službenoj dužnosti. Stranka može podneti zahtev za ponavljanje postupka u roku od 90 dana od dana saznanja za razloge ponavljanja ili od dana kad je stekla mogućnost upotrebe novih dokaza, odnosno u roku od šest meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Ovi rokovi se odnose i na organ ako ponavljanje postupka pokreće po službenoj dužnosti. Javni tužilac može predložiti ponavljanje postupka po jednakim uslovima kao i stranka. Po proteku roka od 5 godina od dana obaveštavanja stranke o rešenju, ponavljanje postupka se ne može tražiti, niti se može pokrenuti po službenoj dužnosti (član 246).

O zahtevu za ponavljanje postupka rešava organ koji je doneo konačno rešenje (član 249). Znači, ponavljanje postupka je remonstrativno pravno sredstvo.

Nadležni organ ispituje da li je zahtev blagovremen, dozvoljen i izjavljen od ovlašćenog lica, kao i da li je okolnost na kojoj se zahtev zasniva učinjena verovatnom. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, nadležni organ će odbaciti zahtev rešenjem. Ako su uslovi za ponavljanje postupka ispunjeni, nadležni organ će ispitati mogu li okolnosti, odnosno dokazi koji se iznose kao razlog za ponavljanje dovesti do drukčijeg rešenja. Ako utvrdi da ne mogu, odbiće zahtev rešenjem.

Ako nadležni organ ne odbaci niti odbije zahtev za ponavljanje postupka, ili pak po službenoj dužnosti utvrdi da postoje razlozi za ponavljanje postupka – doneće zaključak kojim će dozvoliti ponavljanje i odrediti u kojem će se obimu postupak ponoviti. Zaključak kojim se dozvoljava ponavljanje postupka odlaže izvršenje rešenja protiv kojeg je ponavljanje dozvoljeno.

Kad o predlogu za ponavljanje postupka odlučuje drugostepeni organ, on će sam da izvrši potrebne radnje u ponovljenom postupku, a izuzetno, ako nađe da će te radnje brže i ekonomičnije da izvrši prvostepeni organ, naložiće mu da to učini i da mu materijal o tome dostavi u određenom roku.

Posle sprovedenog ponavljanja postupka, nadležni organ donosi rešenje o upravnoj stvari koja je bila predmet ponovljenog postupka. Rešenjem donetim u ponovljenom postupku, nadležni organ može rešenje koje je bilo predmet ponavljanja ostaviti na snazi ili ga zameniti novim rešenjem, u kom slučaju se, s obzirom na okolnosti, ranije rešenje poništava ili ukida (član 252).

Deo sedmi – POSEBNI SLUČAJEVI UKLANJANJA I MENJANJA REŠENJA

1. Uopšte. – Umesto postojećih „Naročitih slučajeva poništavanja, ukidanja i menjanja rešenja”, Predlog novog ZUP-a predviđa „Posebne slučajeve uklanjanja i menjanja rešenja” (čl. 253-272). Sredstva vanredne upravne kontrole u Predlogu ZUP-a su: Menjanje i poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom; Poništavanje ili ukidanje po osnovu službenog nadzora; Oglašavanje rešenja ništavim, Ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja na predlog zaštitnika građana, Vanredno ukidanje rešenja i Ukidanje zakonitog rešenja.

2. Menjanje i poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom predstavlja vrstu upravne samokontrole donosioca akta. Donosilac akta (organ protiv čijeg rešenja je pokrenut upravni spor) koji je osporen tužbom, može do završetka spora da donese novi akt kojim poništava ili menja svoje rešenje koje je tužbom osporeno (član 253).

3. Poništavanje ili ukidanje po osnovu službenog nadzora (čl. 254-256) je vanredno pravno sredstvo upravne kontrole kojim se u upravnom postupku štiti objektivna zakonitost, a ne i celishodnost akta. Ovo vanredno pravno sredstvo ima za cilj da iz pravnog saobraćaja ukloni konačno rešenje koje sadrži pravne nedostatke i pojavljuje se u dva vida: kao poništavanje i kao ukidanje rešenja. Organ koji vrši službeni nadzor dužan je da rešenje poništi u sledećim slučajevima: a) ako je rešenje doneo stvarno nenadležni organ, a nije reč o razlogu za oglašavanje rešenja ništavim; b) ako je u istoj upravnoj stvari ranije doneto pravnosnažno rešenje kojim je upravna stvar drukčije rešena; v) ako je rešenje doneto bez prethodne ili naknadne saglasnosti, potvrde, odobrenja ili mišljenja drugog organa; g) ako je rešenje doneo mesno nenadležni organ; d) ako rešenje uopšte ne sadrži ili sadrži pogrešno uputstvo o pravnom sredstvu (član 254. stav 1). Potonji razlog za poništavanje rešenja po osnovu službenog nadzora predstavlja novinu, dok je poslednji razlog za poništavanje rešenja u postojećem zakonu (ako je rešenje doneseno kao posledica prinude, iznude, ucene, pritiska ili druge nedozvoljene radnje), s obzirom na ozbiljnost povrede i odsustvo roka za uklanjanje akta po tom osnovu, sada predviđen kao jedan od razloga za oglašavanje rešenja ništavim. Po osnovu službenog nadzora konačno rešenje može se ukinuti ako je njime očigledno povređen materijalni zakon (član 254. stav 2). Rešenje se može poništiti ili ukinuti po osnovu službenog nadzora drugostepeni organ u odnosu na donosioca rešenja ili organ koji vrši nadzor nad organom koji je doneo rešenje. Rešenje o poništenju može doneti nadležni organ po službenoj dužnosti, po zahtevu stranke ili javnog tužioca, dok rešenje o ukidanju može doneti nadležni organ po službenoj dužnosti ili zahtevu javnog tužioca (ne i stranke) (član 255). Rok za donošenje rešenja o poništenju pobijanog rešenja je različit i zavisi od pravnog osnova po kojem se vrši službeni nadzor (jedna ili pet godina, dok je rok za donošenje rešenja o ukidanju po osnovu službenog nadzora jedna godina od dana kad je rešenje postalo konačno (član 254). Protiv rešenja kojim se neko rešenje poništava ili ukida ili se odbija zahtev stranke ili javnog tužioca za poništavanje ili ukidanje rešenja nije dozvoljena žalba, već se protiv njega može neposredno pokrenuti upravni spor (član 256).

4. Oglašavanje rešenja ništavim (čl. 257-260) – ništavi upravni akti sadrže zakonom unapred propisane pravne nedostatke koji određuju slučajeve ništavosti. Ništavim se oglašava rešenje: a) koje je doneto u stvari iz sudske nadležnosti ili u stvari o kojoj se ne odlučuje u upravnom postupku; b) koje bi izvršenjem moglo prouzrokovati neko krivično delo; v) čije izvršenje uopšte nije moguće; g) koje je doneto bez zahteva stranke (član 120. stav 4), a stranka naknadno nije izričito ili prećutno pristala na rešenje; d) koje je doneto kao posledica prinude, iznude, ucene, pritiska ili podmićivanja (novouvedeni razlog, o kome je bilo reči); đ) koje sadrži nepravilnost koja je po izričitoj zakonskoj odredbi predviđena kao razlog ništavosti. Rešenje se može u svako doba oglasiti ništavim po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke ili javnog tužioca u celini ili delimično (član 258). Rešenje oglašava ništavim organ koji ga je doneo ili drugostepeni organ, odnosno nadzorni organ u upravnom postupku (član 259). Protiv rešenja kojim se neko rešenje oglašava ništavim ili se odbija zahtev stranke ili javnog tužioca za oglašavanje rešenja ništavim dozvoljena je žalba, a ako nema organa koji rešava po žalbi, protiv tog rešenja može se neposredno pokrenuti upravni spor (član 260).

5. Ukidanje i menjanje pravnosnažnog rešenja na predlog Zaštitnika građana (član 260) – Organ može novim rešenjem da ukine ili izmeni svoje pravnosnažno rešenje, na predlog zaštitnika građana, ako stranka o čijim je pravima ili obavezama odlučio na to pristane i ako se time ne vređa interes trećeg lica (član 261. stav 1). Ako je organ koji je doneo to rešenje ukinut ili prestao da bude nadležan u upravnoj stvari o kojoj se radi, rešenje donosi organ koji je za tu upravnu stvar nadležan u vreme podnošenja predloga od strane zaštitnika građana (član 261. stav 2). Protiv novog rešenja dozvoljena je žalba. Ako ne postoji organ koji odlučuje o žalbi protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor (član 261. stav 3. i 4).

6. Vanredno ukidanje rešenja (čl. 262-264) – Izvršno rešenje može se, pa i kad je zakonito i pravilno, ukinuti ako je to potrebno radi otklanjanja teške i neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, javnu bezbednost, javni mir i javni poredak ili radi otklanjanja poremećaja u privredi, a to ne može uspešno da se otkloni drugim sredstvima kojima se manje dira u stečena prava. Izvršno rešenje može da se ukine i delimično, u obimu neophodnom da se postigne svrha ukidanja (član 262). Reč je o demonstrativnom pravnom sredstvu koje se može izjaviti bez vremenskog ograničenja (čl. 263-264). Protiv rešenja o vanrednom ukidanju dozvoljena je žalba. Ako ne postoji organ koji odlučuje o žalbi protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor (član 265). Stranka koja zbog ukidanja rešenja trpi štetu ima pravo na njenu naknadu, a o zahtevu za naknadu štete rešava se u parničnom postupku (član 266).

7. Ukidanje zakonitog rešenja (čl. 267-270) predstavlja novinu u ZUP-u. Zakonito rešenje može da se ukine ako stranka na čiji je zahtev doneto zahteva ukidanje, a ono nije protivno javnom interesu, niti interesu trećih lica, kao i kad je to posebnim zakonom određeno (član 267). Zakonito rešenje ukida organ koji ga je doneo, bez vremenskog ograničenja (čl. 268-269). Protiv rešenja kojim se ranije rešenje ukida dozvoljena je žalba samo kad je to rešenje doneo prvostepen organ, a ako je rešenje doneo drugostepeni ili nadzorni organ, protiv rešenja može se neposredno pokrenuti upravni spor (član 270).

8. Pravne posledice oglašavanja rešenja ništavim, poništavanja i ukidanja (član 271) – Oglašavanjem rešenja ništavim i poništavanjem rešenja uklanjaju se sve pravne posledice koje je rešenje proizvelo i ono se onemogućava da dalje proizvodi pravne posledice. Ukidanjem rešenja ne uklanjaju se pravne posledice koje je rešenje već proizvelo, već se rešenje onemogućava da dalje proizvodi pravne posledice.

9. Dužnost obaveštavanja nadležnog organa o postojanju razloga za ponavljanje postupka, odnosno za oglašavanje rešenja ništavim, poništavanje, ukidanje ili menjanje rešenja (član 272) – propisana je dužnost organa da ako sazna za rešenje kojim je povređen zakon, a povreda može biti razlog ponavljanja postupka, odnosno za oglašavanje rešenja ništavim, poništavanje, ukidanje ili menjanje rešenja, o tome bez odlaganja obavesti organ nadležan za pokretanje postupka i donošenje rešenja, kao i javnog tužioca.

Deo osmi – UPRAVNO IZVRŠENJE

1. Osnovne odredbe (čl. 273-280) – Predlog, kao i postojeći tekst ZUP-a, uređuje samo upravno izvršenje, tačnije prinudno upravno izvršenje – izvršenje nenovčanih obaveza koje izvršenik nije sam, dobrovoljno izvršio. Prinudno izvršenje novčanih obaveza sprovodi se sudskim putem (sudsko izvršenje, po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju), ako nije drukčije propisano (član 275). Rešenje može da bude izvršeno kada postane izvršno, što je detaljno uređeno Predlogom (član 273).

Učesnici u postupku izvršenja su organ koji ga sprovodi, izvršenik, kao i tražilac izvršenja, ako se izvršenje sprovodi na predlog tog lica kao stranke (član 276).

Nadležnost za sprovođenje izvršenja (član 277) – Izvršenje sprovodi organ koji je doneo prvostepeno rešenje. Ako je propisano da on ne sprovodi izvršenje, a nijedan drugi organ nije na to ovlašćen, izvršenje sprovodi prvostepeni organ na čijem području se nalazi prebivalište, boravište ili sedište izvršenika, a u čijem su delokrugu poslovi opšte uprave. Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove ili drugi organ koji je ovlašćen da pruži pomoć u izvršenju, dužni su da organu, na njegov zahtev, pruže pomoć u sprovođenju izvršenja.

Predlog u članu 278. dovodi u neposrednu vezu postupak upravnog izvršenja i načelo srazmernosti (član 6), time što određuje da ako izvršenje može da se sprovede na više načina, pri izboru načina izvršenja organ se pridržava načela srazmernosti.

Vreme izvršenja (član 279) – Izvršenje se sprovodi radnim danom od 8 do 20 sati. Ako postoji opasnost od odlaganja i ako je organ koji sprovodi izvršenje izdao pismeni nalog, izvršenje može da se sprovodi i u dan kada se ne radi, kao i posle 20 sati (nezavisno od toga da li se radi ili ne).

2. Postupak izvršenja (čl. 281-290) – Ako izvršenik ne izvrši svoju obavezu, dostavlja mu se rešenje o izvršenju, koje sadrži konstataciju kada je rešenje postalo izvršno, vreme, mesto i sredstva izvršenja. Rešenjem se može odrediti dodatni rok za izvršenje obaveze ili odrediti da se obaveza izvrši odmah.

Pravni lek u postupku izvršenja je žalba. Ona se izjavljuje protiv rešenja o izvršenju – i može da se odnosi samo na vreme, mesto i način izvršenja; ova žalba ne odlaže njegovo izvršenje.

Predlog predviđa pet oblika izvršenja: (1) izvršenje preko drugih lica (član 283); (2) izvršenje posrednom prinudom, izricanjem novčanih kazni izvršeniku (član 284); (3) izvršenje novčanih kazni; (4) izvršenje neposrednom prinudom (član 286); izvršenje usmenog rešenja (član 287). Ako svrha izvršenja nenovčane obaveze ne može da bude postignuta preko drugog lica, niti posrednom prinudom, ili izvršenje ne može drugačije da bude sprovedeno u odgovarajućem roku – izvršenje tada može da bude sprovedeno primenom neposredne prinude, ukoliko priroda obaveze to dozvoljava i ako propisom neposredna prinuda nije isključena. Predlog predviđa i da novčane kazne izrečene prema ovom Predlogu zakona izvršavaju organi uprave nadležni za javne prihode i da se one uplaćuje u korist budžeta iz kojeg se finansira organ koji je izrekao novčanu kaznu.

Odlaganje rešenja (član 288) – Izvršenje može, na predlog izvršenika ili tražioca izvršenja, da se odloži ako je protiv rešenja koje se izvršava izjavljena žalba ili drugo pravno sredstvo, a izvršenje bi izazvalo nepopravljivu štetu, pod uslovom da odlaganje izvršenja nije zakonom zabranjeno, niti protivno javnom interesu. Izvršenje se odlaže dok se ne odluči o žalbi ili drugom pravnom sredstvu. O predlogu za odlaganje izvršenja rešenjem hitno odlučuje organ koji je doneo rešenje koje se izvršava.

Obustavljanje izvršenja (član 289) – Organ koji sprovodi izvršenje obustavlja izvršenje: a) ako je obaveza u celini izvršena; b) ako izvršenje uopšte nije bilo dozvoljeno; v) ako je upravljeno prema licu koje nije izvršenik; g) ako tražilac izvršenja odustane od predloga za izvršenje; d) ako je rešenje koje se izvršava oglašeno ništavim, poništeno, ukinuto ili izmenjeno. Izvršenje se obustavlja rešenjem, po službenoj dužnosti ili na predlog stranke. Rešenjem kojim se obustavlja izvršenje poništavaju se preduzete radnje, izuzev ako je rešenje koje se izvršava ukinuto ili izmenjeno.

Protivizvršenje (član 290) – Kad je izvršenje sprovedeno, a rešenje koje je izvršeno kasnije bude oglašeno ništavim, poništeno, ukinuto ili izmenjeno, izvršenik može da zahteva da mu se vrati što mu je izvršenjem oduzeto ili da se stvar dovede u stanje koje proizlazi iz novog rešenja. O zahtevu izvršenika rešenjem odlučuje organ koji je doneo rešenje o izvršenju.

3. Izvršenje radi obezbeđenja (čl. 291-292) – Radi obezbeđenja izvršenja mogu se na predlog tražioca izvršenja, odnosno po službenoj dužnosti obaviti određene radnje izvršenja i pre nego što je rešenje postalo izvršno, ako bi izvršenje moglo biti sprečeno ili znatno otežano. Privremeno rešenje o obezbeđenju izvršenja može se doneti i kad postoji obaveza izvršenika ili je tražilac izvršenja učinio verovatnom, a postoji opasnost da će izvršenik raspolaganjem imovinom, dogovorom s trećim licima ili na drugi način sprečiti ili znatno otežati izvršenje obaveze. Predlog uređuje i pravo na naknadu štete za slučaj da pravnosnažnim rešenjem o upravnoj stvari nije utvrđena obaveze radi čijeg obezbeđenja je doneto privremeno rešenje o obezbeđenju ili za slučaj da je predlog tražioca izvršenja za donošenje privremenog rešenja o obezbeđenju bio neosnovan iz drugih razloga.

4. Žalba (član 293) – Protiv rešenja koja se donose u postupku upravnog izvršenja dozvoljena je žalba. Njom se može pobijati samo rešenje koje je doneto u postupku upravnog izvršenja, ne i rešenje koje se izvršava. Žalba se predaje drugostepenom organu i ne odlaže izvršenje rešenja.

Deo deveti – KAZNENE ODREDBE

Prekršajna odgovornost (član 294) – Kao što je već navedeno, jednu od značajnih novina Predloga predstavlja i novouvedeno načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka, koje oslobađa stranku dužnosti pribavljanja onih podataka o kojima službene evidencije vode organi javni vlasti. Ova obaveza organa je dalje uređena članom 135. Predloga. Imajući u vidu da organi mogu izbegavati da po službenoj dužnosti izvrše uvid, pribave i obrade podatke iz dostupnih službenih evidencija ovim članom propisane su kaznene odredbe za organe koji se ogluše o ovu svoju obavezu. Tako je propisano da će se novčanom kaznom kazniti za prekršaj odgovorno lice u organu koje od stranke zatraži da uz zahtev kojim ona pokreće postupak dostavi i podatke koje je organ, u skladu sa članom 135. Predloga, dužan da po službenoj dužnosti načini uvid, odnosno da ih pribavi i obradi iz dostupnih službenih evidencija. Kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u organu koji na zahtev organa koji vodi postupak ne dostavi podatke o kojima vodi službenu evidenciju u roku, kao i zaposleni u organu koji, postupajući suprotno uputstvu odgovornog lica, izvrši isti prekršaj.

Deo deseti – SPROVOĐENJE ZAKONA I PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Nadzor nad sprovođenjem ZUP-a (član 295) vrši organ nadležan za poslove državne uprave, tj. resorno ministarstvo, a odgovarajući inspekcijski nadzor – upravna inspekcija. O rešavanju u upravnim stvarima vodi se službena evidencija.

Predlog propisuje i da se o odlučivanju u upravnim stvarima vodi službena evidencija (član 296).

2. Okončanje započetih postupaka (član 297). – Postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu novog zakona okončaće se prema odredbama zakona koji je važio do dana stupanja na snagu ovog zakona. Ako posle stupanja na snagu novog zakona rešenje prvostepenog organa bude oglašeno ništavim, poništeno, ukinuto ili izmenjeno, dalji postupak sprovešće se prema odredbama ovog zakona.

Prestanak važenja prethodnog zakona (član 298). – Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10).

Stupanje na snagu propisa (član 299) – Novi zakon stupa na snagu danom isteka 18 meseci od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Ovo je predviđeno da bi se nadležni organi, kao i svi oni na koje se primenjuje ovaj zakon upoznali sa brojnim i značajnim novinama koje tekst donosi, pa se pripremili i obučili za njegovu primenu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije za 2014. godinu.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Za ovaj zakon nije potrebno izvršiti analizu efekata zakona, s obzirom na to da se njime ne stvaraju obaveze za privredne i druge subjekte.

VI. PREDLOG DA SE ZAKON DONESE PO HITNOM POSTUPKU

Zakonom se znatno modernizuje upravni postupak u Republici Srbiji. Prvostepeni postupak se ubrzava i uvodi se niz instituta koji treba da garantuju pravnu sigurnost u upravnom postupku i iz njega isključe svaku arbitrarnost i proizvoljnost. Postupak po žalbi, koji je sada spor i u kome se stranke i organi nepotrebno iscrpljuju, bitno se ubrzava, čime se, istovremeno, mnogo laše stiže na prag upravno-sudske zaštite i brže omogućava sudska intervencija u upravnoj stvari i njeno razrešenje. Uvodi se novo pravno sredstvo – prigovor – kojim se ostvaruje pravna zaštita protiv protiv različitih vrsti nezakonitih pravnih i faktičkih akata; prigovor je put do upravnog akta, a upravni akt do ostvarivanja sudske zaštite prava, sloboda i pravnih interesa. Novost je i garantni akt, koji je sredstvo kojim stranci, na njen zahtev, organ jemči postojanje određenog pravnog stanja u budućnosti, koji, dakle, unosi izvesnost u buduće (predstojeće) odnose organa i stranke i omogućava stranci da se, pod uslovima iz garantnog akta, pripremi za donošenje upravnog akta kojim se rešava o njenom pravu, obavezi ili pravnom interesu. Garantni akt je svojevrstan uvod u budući upravni akt i instrument pravne sigurnosti. Upravni ugovori, koje zaključuju javni subjekti s jedne, i privatni subjekti, s druge strane, treba da predstavljaju osnovu na kojoj će se zasnivati javno – privatno partnerstvo. Služba za pružanje usluga na jednom mestu omogućava da se na jednom mestu preda sva dokumentacija potrebna za donošenje više rešenja (pre svega raznih dozvola i odobrenja) kojima se rešavaju zahtevi stranke, time skrati postupak i ukine šetanje od „šaltera” do šaltera”.

Posredi je čitav niz instituta koji se preuzimaju iz prava država članica Evropske unije, koji odlikuju institucionalni i ekonomski ambijent u njima. Donošenjem ovog zakona Republika Srbija bitno ubrzava svoj put ka Evropskoj uniji i bolje se integriše u nju, poboljšava uslove za strana i domaća ulaganja i za dalji razvoj društva i ekonomije. Stoga je neophodno da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, pre 1. januara 2014, kako bi se pravnim subjektima ostavilo dovoljno vremena da se priviknu na novi upravni režim koji će početi da važi u Republici Srbiji, a od koga i te kako zavise privreda, ekonoimija i evropske integracije naše države. Usvajanje ovog zakona po hitnom postupku predstavlja i stvaranje instruktivnog osnova koji treba da posluži kao obrazac iz koga bi i pre stupanja na snagu ovog zakona bili ubrzano donošeni novi propisi kojima će se uređivati instituti koji su sadržani u ovom zakonu.

IZJAVA O

USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač zakona: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo pravde i državne uprave

2. Naziv propisa

Predlog zakona o opštem upravnom postupku

Draft Law on General Administrative Procedure

3.Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

Predmetni propis nije predviđen Sporazumom niti Prelaznim sporazumom.

a)Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa,

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Predmetni propis nije predviđen Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost predmetnog propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o opštem upravnom postupku učestvovali su strani konsultanti, predstavnici SIGMA.

Ostavite komentar