Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala (05 Broj: 011-989/2005)

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Član 1.

U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04 i 58/04) čl. 15đ i 15e, brišu se.

Član 2.

U članu 15k stav 3. tačka 1) broj: „100.000“ zamenjuje se brojem: „500.000“, a u tač. 2) i 3) broj: „20.000“ zamenjuje se brojem: „100.000“.

Član 3.

U članu 15l stav 2. broj: „20.000“ zamenjuje se brojem: „100.000“.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ORGANIZACIJI

I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA KOJE SE MENjAJU

Član 15đ

Iz naročito opravdanih razloga, na obrazloženi predlog Specijalnog tužioca ili predsednika Posebnog odeljenja Okružnog suda, Vrhovni sud Srbije može produžiti pritvor najviše za još tri meseca.

Član 15e

Posle podizanja optužnice pritvor može trajati najduže dve godine.

U roku iz stava 1. ovog člana Posebno odeljenje Okružnog suda dužno je da donese prvostepenu presudu.

Posle izricanja prvostepene presude pritvor može trajati najduže godinu dana.

U roku iz stava 3. ovog člana Posebno odeljenje Apelacionog suda dužno je da donese drugostepenu presudu.

Član 15k

Istražni sudija Posebnog odeljenja Okružnog suda, odnosno predsednik veća Posebnog odeljenja Okružnog suda, dužan je da odredi rok u kome se mora sprovesti potrebno veštačenje i dostaviti nalaz i mišljenje.

Rok iz stava 1. ovog člana ne može biti duži od 90 dana.

U slučaju prekoračenja roka iz stava 2. ovog člana istražni sudija Posebnog odeljenja Okružnog suda, odnosno predsednik veća Posebnog odeljenja Okružnog suda kazniće novčano lice kome je veštačenje povereno, i to:

1) pravno lice – novčano do 100.000 500.000 dinara;

2) odgovorno lice u pravnom licu – novčano do 20.000 100.000 dinara;

3) fizičko lice (veštaka) – novčano do 20.000 100.000 dinara.

O izrečenim novčanim kaznama iz stava 3. ovog člana vodi se evidencija u Posebnom odeljenju Okružnog suda.

U slučaju ponovnog prekoračenja roka u tri iste kalendarske godine, pored izrečene novčane kazne, predsednik Posebnog odeljenja Okružnog suda može predložiti ministru nadležnom za pravosuđe upravnu meru brisanja sa spiska veštaka, sa privremenom zabranom bavljenja veštačenjem u trajanju od tri godine.

15l

Odredbe člana 15k ovog zakona shodno se primenjuju i na sudske tumače.

Sudski tumač, u slučaju prekoračenja roka iz člana 15k stav 2. ovog zakona, kazniće se novčano do 20.000 100.000 dinara.

OBRAZLOŽENjE

I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala sadržan je u odredbama člana 15. i 16. Ustava Republike Srbije prema kojima niko ne može biti lišen slobode, osim u slučajevima i u postupku koji su utvrđeni zakonom, odnosno da lice za koji postoji osnovana sumnja da je izvršilo krivično delo, može, na osnovu odluke nadležnog suda, biti pritvoreno i zadržano u pritvoru, samo ako je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka i odredbi člana 72. stav 1. tačka 11. Ustava prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Donošenjem Zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala vrši se usklađivanje ovog zakona sa poslednjim izmenama Zakonika o krivičnom postupku iz maja 2004. godine. Ovo usklađivanje odnosi se na dužinu trajanja pritvora i visinu novčanih kazni za nepoštovanje procesne discipline.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH

REŠENjA

Članom 1. Zakona brišu se članovi 15đ i 15e koji uređuju određivanje i trajanje pritvora. Kako je poslednjim izmenama Zakonika o krivičnom postupku produženo vreme trajanja pritvora samo u opštem krivičnom postupku, brisanjem ovih posebnih odredbi iz Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, izmenjene odredbe iz Zakonika o krivičnom postupku primenjivaće se i u postupku za organizovani kriminal što je opravdano imajući u vidu težinu ovih krivičnih dela i složenost krivičnog postupka.

Članovima 2. i 3. Zakona usklađuje se visina novčanih kazni za prekoračenje roka za veštačenje, odnosno za tumačenje, koje su sadržane u članovima 15k i 15l Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, sa novčanim kaznama koje su predviđene poslednjim izmenama Zakonika o krivičnim o postupku. Ovim izmenama Zakona postojeće novčane kazne povećavaju se pet puta i tako izjednačavaju sa važećim novčanim kaznama predviđenim u Zakoniku o krivičnom postupku. Njihov iznos je primeren i u postupku za dela organizovanog kriminala, imajući u vidu da je izricanje navedenih kazni obavezno u ovom postupku.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Nije potrebna analiza efekata Zakona, budući da njegova primena neće izazvati dodatne troškove građanima i privredi.

VI RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku imajući u vidu štetne posledice koje bi nastale za rad pravosudnih organa, iz razloga neusklađenosti propisa.

Ostavite komentar