Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Član 1.

U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04 i 58/04), u članu 18. stav 1. reči: „vrše funkciju, odnosno“ brišu se, reč: „trostrukog“ zamenjuje se rečju: „dvostrukog“, a reči: „funkciji, odnosno“ brišu se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 2. i 11. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava čoveka i građanina, kao i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Predloženim izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala vrši se potrebno usklađivanje sa izmenama Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu. Predloženim izmenama ovih zakona uređuju se plate nosilaca pravosudnih funkcija koji su raspoređeni u posebna odeljenja sudova i javnog tužilaštva nadležnih za postupanje u predmetima organizovanog kriminala.

OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENOG REŠENjA

Članom 1. Zakona izostavljaju se nosioci pravosudnih funkcija, budući da se njihove plate uređuju predloženim izmena Zakonom o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu. Takođe, predlaže se smanjenje maksimalnog iznosa plate za zaposlene u posebnim organizacionim jedinicama, radi usklađivanja sa maksimalnim iznosom plate nosilaca pravosudnih funkcija.

SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Primena rešenja predloženih u tekstu Zakona neće izazvati dodatne troškove građanima i privredi, a time ni malim i srednjim preduzećima.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje Zakona o hitnom postupku, imajući u vidu štetne posledice koje bi nastale za rad državnih organa iz razloga neusklađenosti propisa.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA KOJE SE MENjAJU

V. PLATE I DRUGA PRAVA PO OSNOVU RADA

Član 18.

Lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove i zadatke u posebnim organizacionim jedinicama iz ovog zakona imaju pravo na platu koja ne može biti veća od trostrukog DVOSTRUKOG iznosa plate koju bi ostvarila na funkciji, odnosno poslovima sa kojih su stupila na rad u te organizacione jedinice.

Plate lica iz stava 1. ovog člana uređuje Vlada Republike Srbije.

Ostavite komentar