Predlog zakona o oružju i municiji (sa tabelom usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA

O ORUŽJU I MUNICIJI

UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se nabavljanje, držanje, nošenje, kolekcionarstvo, popravljanje, prepravljanje, promet, posredništvo i prevoz oružja i municije.

Izuzimanje od primene zakona

Član 2.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na državne organe koji nabavljaju, drže, nose i prevoze oružje i municiju u skladu sa posebnim propisima.

Značenje izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

oružje jeste ručno prenosiva naprava izrađena ili prilagođena da pod pritiskom vazduha, barutnih i drugih gasova ili drugog potisnog sredstva može izbaciti zrno, kuglu, sačmu ili neki drugi projektil, odnosno raspršiti gas ili tečnost i druga naprava koja je namenjena za samoodbranu ili napad, lov ili sport, s tim što se, u smislu ovog zakona, oružjem ne smatraju uređaji za humano lišavanje života životinja, alati i imitacije oružja koje ne koriste municiju sa barutnim punjenjem;

vatreno oružje jeste ono oružje koje, pod pritiskom barutnih gasova, iz cevi izbacuje projektil, a, s tim u vezi, vrste vatrenog oružja jesu – mitraljez, puškomitraljez, automatska puška, automat, pištolj, revolver, puška sa olučenim cevima (jednometna, repetirajuća, poluautomatska), puška sa glatkim cevima (jednometna i dvometna, repetirajuća, poluautomatska), kombinovana puška (sa olučenim i neolučenim cevima), puške, pištolji i revolveri sa ivičnim paljenjem (malokalibarsko oružje);

kratko vatreno oružje jeste ono oružje čija dužina cevi ne prelazi 30 cm, odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm;

dugo vatreno oružje jeste ono oružje čija dužina cevi prelazi 30 cm, odnosno čija ukupna dužina prelazi 60 cm;

automatsko vatreno oružje jeste ono oružje koje se posle ispaljenog metka automatski puni i koje može jednim pritiskom obarača ispaliti najmanje dva i više metaka jedan za drugim, bez ponovnog ručnog punjenja oružja;

poluautomatsko vatreno oružje jeste ono oružje koje se posle svakog ispaljenog metka automatski puni i koje jednim pritiskom obarača ne može ispaliti više metaka;

repetirajuće vatreno oružje jeste ono oružje kod kojeg se posle ispaljenja sledeći metak iz magacina ili okvira ručno uvodi u položaj za ispaljenje;

jednometno i dvometno vatreno oružje jeste ono oružje koje nema magacin ni okvir za municiju;

vazdušno oružje jeste ono oružje koje pod pritiskom sabijenog vazduha ili drugog gasa izbacuje projektil iz cevi;

oružje sa tetivom ili oprugom (samostrel, luk, praćka, podvodna puška) jeste naprava koja potiskom tetive ili opruge izbacuje strele ili druge projektile;

konvertibilno oružje jeste ono oružje koje izgledom podseća na vatreno oružje i koje se s obzirom na konstrukciju i materijal od koga je napravljeno može prepraviti tako da ispaljuje bojevu municiju, a, s tim u vezi, konvertibilnim oružjem, u smislu ovog zakona, smatraju se gasno, startno i signalno oružje, kao i svako ručno prenosivo oružje koje ima cev;

uređaji za izazivanje elektrošokova (elektrošokeri ili paralizatori) jesu ručne naprave koje pomoću visokog električnog napona privremeno onesposobljavaju ljude i životinje;

gasni sprejevi jesu naprave namenjene civilnom tržištu, koje sadrže i prilikom upotrebe raspršuju nadražujuća hemijska jedinjenja (CS, CN, OC) u koncentracijama dozvoljenim po prihvaćenim međunarodnim standardima;

hladno oružje jeste bokser, bodež, kama, sablja, bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad;

oružje za ličnu bezbednost jesu, od vatrenog oružja, pištolji i revolveri, kao i gasni sprejevi i uređaji za izazivanje elektrošokova;

lovačko oružje jeste dugo vatreno oružje i oružje sa tetivom ili oprugom, kojima je dozvoljen lov;

sportsko oružje jeste vatreno, vazdušno, hladno i oružje sa tetivom ili oprugom koje se koristi u streljačkom i drugim sportovima i borilačkim veštinama;

onesposobljeno oružje jeste vatreno oružje čiji su svi osnovni delovi trajno prepravljeni tako da se iz njega ne može ispaliti bojevi metak;

osnovni delovi za oružje jesu:

ram, navlaka i cev pištolja,

ram, doboš i cev revolvera,

sanduk, zatvarač, cev i glava puške;

dodatni osnovni delovi višekalibarskog oružja koji se u originalnom pakovanju isporučuju zajedno sa oružjem, smatraju se jedinstvenom celinom sa oružjem;

municija su meci za vatreno oružje sa olučenim i glatkim cevima i delovi metka čaure, kapisle i projektil;

popravljanje oružja jeste otklanjanje kvarova na oružju i zamena ili ugradnja osnovnih delova oružja;

prepravljanje oružja jeste prilagođavanje oružja drugoj municiji i drugi zahvati na oružju kojima se utiče na njegovo funkcionisanje i trajno ili privremeno menjaju originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača;

promet oružja jeste nabavljanje oružja radi dalje prodaje, kao i prodaja oružja;

staro oružje jeste oružje koje ima istorijsku vrednost ili koje je proizvedeno pre 1900. godine;

minsko-eksplozivna sredstva jesu sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih sa eksplozivnom ili adekvatnom neeksplozivnom materijom ili detonatorom kod kojih pod spoljašnim ili unutrašnjim delovanjem (težina, udar, potez, električna energija, hemijska, nuklearna reakcija i sl.) dolazi do naglog oslobađanja energije i njihovog rasprskavanja;

imitacije oružja jesu predmeti koji su spoljašnjim izgledom slični ili jednaki oružju, ali ih nije moguće upotrebiti ili prepraviti u vatreno oružje;

ovlašćeni serviser jeste pravno lice ili preduzetnik kome je rešenjem nadležnog organa odobreno bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja;

ovlašćeni prodavac jeste pravno lice ili preduzetnik kome je rešenjem nadležnog organa odobreno bavljenje prometom oružja, osnovnim delovima za oružje i municijom;

registrovano oružje jeste oružje za koje je izdata isprava od strane nadležnog organa;

legalizacija oružja i municije jeste postupak registracije ili predaje neregistrovanog oružja, odnosno municije koje je lice držalo bez odobrenja nadležnog organa u kome nije potrebno dokazivati poreklo oružja i municije, a vlasnici koji registruju ili predaju oružje i municiju za vreme trajanja legalizacije ne mogu biti prekršajno niti krivično gonjeni za nelegalno nabavljanje, držanje i nošenje oruža i municije;

oružni list jeste isprava na osnovu koje se drži, odnosno drži i nosi oružje, u skladu sa ovim zakonom, i koja sadrži podatke o oružju, osnovnim delovima za oružje i vlasniku oružja;

dozvola za nošenje oružja jeste isprava koja sadrži podatke o fizičkom licu i koja mu daje pravo da nosi pištolj odnosno revolver registrovan kao oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B;

pravna lica i preduzetnici u smislu ovog zakona jesu pravna lica, preduzetnici, organizacije, ustanove, zavodi i državni organi;

predstavnik pravnog lica jeste fizičko lice koje je sa njim u ugovornom odnosu i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

gasno, startno i signalno oružje jesu pištolj, revolver i puška, koji pod pritiskom barutnih gasova raspršuju neškodljive, nadražujuće materije sa kratkotrajnim dejstvom i ispaljuju punjenje namenjeno isključivo izazivanju glasnog pucnja ili ispaljivanju svetleće signalne rakete;

posrednik u prometu oružjem i municijom – broker, u smislu ovog zakona, jeste pravno lice ili preduzetnik koji se, na osnovu rešenja Ministarstva, bavi pregovaranjem, ugovaranjem i posredovanjem u ugovaranju poslova u vezi sa kupovinom ili prodajom oružja i municije, a koji se ne bavi prometom oružja;

vlasnici oružja u smislu ovog zakona jesu fizička lica, pravna lica i preduzetnici.

U ovom su zakonu određene imenice navedene u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški i ženski rod.

Kategorije oružja

Član 4.

Oružje se deli u četiri kategorije:

1) kategorija A – minsko-eksplozivna sredstva, automatsko kratko i dugo vatreno oružje, oružje skriveno u drugim predmetima i vatreno oružje sa prigušivačem pucnja;

2) kategorija B – svako vatreno oružje (kratko, dugo, poluautomatsko, repetirajuće, jednometno, dvometno, sa olučenim i glatkim cevima, osim onog iz kategorije A i C) i konvertibilno oružje;

3) kategorija C – onesposobljeno vatreno oružje, staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem, vazdušno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili čija je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm i oružje s tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive veća od 450 N, odnosno čija je natezna težina veća od 101 libri.

4) kategorija D – hladno oružje, gasni sprejevi, uređaji za izazivanje elektrošokova, vazdušno oružje čija kinetička energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra 4,5 mm ili manjeg, kao i oružje sa tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive do 450 N, odnosno čija je natezna težina do 101libre.

Dozvoljenost i zabrana nabavljanja, držanja i nošenja oružja

Član 5.

Oružje iz kategorije A ne mogu nabavljati, držati i nositi fizička lica, pravna lica i preduzetnici, osim u slučajevima predviđenim ovim i drugim zakonom;

Oružje iz kategorije B može se nabavljati, držati i nositi – na osnovu isprave nadležnog organa.

Oružje iz kategorije C može se slobodno nabavljati u slučajevima predviđenim ovim zakonom, a držati uz prijavu nadležnom organu.

Oružje iz kategorije D može se nabavljati i držati bez isprave i prijave nadležnom organu, u skladu sa ovim zakonom.

Zabrana prometa, nabavljanja i držanja određene dodatne opreme i određenih vrsta municije

Član 6.

Zabranjeno je stavljati u promet, nabavljati, držati i nositi prigušivač pucnja, teleskopski-optički nišan sa svetlosnim snopom ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svetlosti, infracrvenim ili termovizijskim uređajem.

Zabranjeno je stavljati u promet, nabavljati, držati i nositi municiju sa pancirnim, zapaljivim, eksplozivnim, šupljim zrnom i zrnom sa primesama ili oplatama od radioaktivnih, otrovnih i štetnih materija, kao i zrna za takvu municiju i municiju za pištolje i revolvere sa zrnom koje ima eksplozivno dejstvo (dum-dum municija) i zrna za tu municiju.

Nadležni organ

Član 7.

Nadležni organ, u smislu ovog zakona, jeste teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, prema prebivalištu, odnosno prema sedištu podnosioca zahteva (u daljem tekstu: nadležni organ).

Dvostepenost u odlučivanju i primena odredbi zakona koji reguliše upravni postupak

Član 8.

Na prvostepena rešenja koja donosi nadležni organ na osnovu ovog zakona može se u roku od 15 dana izjaviti žalba ministru nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Nadzor

Član 9.

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Prilikom vršenja nadzora službena lica Ministarstva ovlašćena su da pregledaju opšte akte i poslovne knjige, evidencije, prostorije u kojima se čuva oružje, kao i samo oružje, traže obaveštenja, nalažu mere u cilju primene propisa, vode upravni postupak, podnose prekršajne i krivične prijave i preduzimaju sve radnje proistekle iz ovih postupaka.

Isprave

Član 10.

Isprave u smislu ovog zakonu jesu:

1) Odobrenje za nabavljanje oružja za fizička lica;

2) Odobrenje za nabavljanje oružja za pravna lica i preduzetnike;

3) Odobrenje za nabavljanje oružja radi dalje prodaje;

4) Oružni list (za držanje oružja za ličnu bezbednost, za držanje konvertibilnog oružja, za držanje i nošenje oružja, za pravna lica i preduzetnike);

5) Potvrda o prijavi držanja oružja iz kategorije C;

6) Odobrenje za raspoređivanje zaposlenih lica;

7) Dozvola za nošenje oružja;

8) Odobrenje za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije;

9) Odobrenje za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije;

10) Odobrenje za nabavljanje osnovnih delova za oružje;

11) Odobrenje za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju;

12) Kolekcionarska dozvola.

Za izdavanje isprava iz stava 1. ovog člana, kako i za obrasce, druge spise i radnje organa državne uprave u postupcima po ovom zakonu naplaćuje se taksa u smislu propisa kojima je uređen budžetski sistem.

II. NABAVLJANJE, DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

Uslovi za fizička lica za nabavljanje i držanje oružja iz kategorije B

Član 11.

Oružje iz kategorije B mogu nabavljati i držati fizička lica koja:

1) su punoletna;

2) su državljani Republike Srbije ili stalno nastanjeni stranci;

3) su zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja;

4) nisu osuđivana na pravnosnažnu kaznu zatvora za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom;

5) nisu pravnosnažno kažnjavana u poslednje četiri godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i za prekršaje iz ovog zakona;

6) na osnovu bezbednosno-operativne provere u mestu prebivališta, boravišta, mestu rada, svojim ponašanjem ne ukazuju na to da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir;

7) su obučena za rukovanje vatrenim oružjem;

8) imaju opravdan razlog i to:

(1) za oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B – ukoliko dokažu da bi im mogla biti ugrožena lična bezbednost zbog prirode posla ili drugih okolnosti,

(2) za lovačko oružje kategorije B – dostave dokaz da ispunjavaju uslove za posedovanje lovne karte,

(3) za sportsko oružje – uverenje o aktivnom članstvu u sportskoj streljačkoj organizaciji;

9) imaju uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Zdravstvena sposobnost

Član 12.

Zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja, predviđena članom 11. ovog zakona dokazuje se uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti.

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja izdaje zdravstvena ustanova koja ispunjava propisane uslove i dobije rešenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja kojim se utvrđuje da ispunjava uslove za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.

Bliže uslove koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Ovlašćena zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja obavezna je da odmah, a najkasnije u roku od 8 dana obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva o činjenici da lekarski pregledano lice ne ispunjava uslove za držanje i nošenje oružja.

Fizičko lice kome je po ovom zakonu odobreno nabavljanje oružja iz kategorije B, odnosno izdat oružni list, mora nadležnom organu svakih pet godina odnosno po isteku važenja lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, dostaviti novo uverenje koje nije starije od mesec dana.

Fizičko lice koje nije zadovoljno izdatim uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, može izjaviti žalbu drugostepenoj lekarskoj komisiji koju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Nadležni organ koji je izdao oružni list fizičkom licu, obavestiće o toj činjenici izabranog lekara (doktora medicine ili doktora medicine specijalistu opšte medicine, odnosno specijalistu medicine rada, u daljem tekstu: izabrani lekar) toga lica, odmah po izdavanju.

Izabrani lekar opšte prakse, odnosno lekar koji sazna da je kod fizičkog lica koje drži i nosi oružje došlo do promene zdravstvenog stanja koje utiče na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja mora odmah po saznanju da obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva.

Bliže uslove koje, u pogledu zdravstvene sposobnosti, moraju da ispunjavaju fizička lica koja drže i nose oružje propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Nabavljanje oružja iz kategorije B

Član 13.

Zahtev za nabavljanje oružja podnosi se na propisanom obrascu uz koji se daje na uvid lična karta, odnosno drugi identifikacioni dokument, prilaže uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, dokaze o opravdanosti razloga za nabavljanje oružja i uverenje o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem, kao i saglasnost za proveru i obradu ličnih podataka prilikom preduzimanja službenih radnji predviđenih ovim zakonom, a u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Nadležni organ će pri odlučivanju, pored dokaza koje priloži podnosilac zahteva, koristiti podatke iz evidencija koje vodi po zakonu, kao i podatke do kojih dolazi pri vršenju svojih poslova u skladu sa ovlašćenjima.

Postojanje uslova iz člana 11. stav 1. tačka 9) ovog zakona utvrđuje policijski službenik neposrednim opažanjem u stambenom prostoru po mestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahteva.

Obuke za rukovanje vatrenim oružjem oslobođeni su zaposleni i penzionisani pripadnici državnih organa koji po službenoj dužnosti nose ili su ranije nosili oružje, profesionalna i penzionisana vojna lica, rezervne vojne starešine i sportski strelci koji nastupaju u disciplinama sa vatrenim oružjem.

Nadležni organ izdaće odobrenje za nabavljanje oružja fizičkom licu za koga se u postupku utvrdi da ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona. Odobrenje za nabavljanje oružja važi šest meseci od dana izdavanja odobrenja.

Odobrenje za nabavljanje oružja, na osnovu koga podnosilac zahteva nije u predviđenom roku izvršio nabavku oružja, vratiće nadležnom organu.

Nadležni organ odbiće zahtev rešenjem i neće izdati odobrenje za nabavljanje oružja ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz člana 11. ovog zakona.

Nabavljanje i držanje oružja iz kategorije C

Član 14.

Fizička lica starija od 18 godina, kao i pravna lica i preduzetnici, ako je to u skladu sa delatnošću kojom se bave, mogu bez prethodnog odobrenja za nabavljanje oružja izdatog od nadležnog organa, nabavljati i držati oružje iz kategorije C.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja isto prijave nadležnom organu na propisanom obrascu. Uz zahtev podnosi se i dokaz o poreklu oružja.

Potvrdu o prijavi oružja nadležni organ izdaće na propisanom obrascu.

Nabavljanje i držanje oružja iz kategorije D

Član 15.

Fizička lica starija od 16 godina, pravna lica kao i privredni subjekti mogu, bez odobrenja i prijave nadležnom organu, nabavljati i držati oružje iz kategorije D.

Vrste oružnih listova

Član 16.

Fizičkim licima, pravnim licima i preduzetnicima se izdaje oružni list za oružje iz kategorije B.

Vrste oružnog lista jesu:

Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost;

Oružni list za držanje konvertibilnog oružja;

Oružni list za držanje i nošenje oružja;

Oružni list za pravna lica i preduzetnike.

Oružni list izdaje se na propisanom obrascu.

Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost izdaje se za pištolje i revolvere.

Oružni list za držanje konvertibilnog oružja izdaje se za gasne, startne i signalne pištolje, revolvere i puške.

Oružni list za držanje i nošenje oružja izdaje se za lovačko i sportsko oružje.

Izdavanje oružnog lista

Član 17.

Fizičko lice, koje je na osnovu odobrenja nadležnog organa izvršilo nabavljanje oružja podnosi zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja. Uz zahtev podnosi se i dokaz o poreklu oružja.

Fizičko lice koje je na osnovu odobrenja nadležnog organa izvršilo nabavljanje oružja, a već poseduje oružni list za istu vrstu oružja podnosi zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja. Uz zahtev podnosi se i dokaz o poreklu oružja.

Oružni list izdaje se na propisanom obrascu i u njega se unose podaci o oružju i vlasniku oružja. Obrazac oružnog lista sadrži mikrokontroler (čip) za potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose vidljivi alfanumerički podaci na ispravi, kao i ostali podaci o vlasniku, podaci o oružju i podaci o osnovnim delovima. Troškove izrade oružnog lista snosi podnosilac zahteva.

Postupak izdavanja, sadržinu oružnog lista i izgled obrasca sa zaštitnim elementima propisuje ministar.

Oružni list izdaće se sa ograničenim rokom važenja do 5 godina, fizičkom licu koje ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona.

Fizičko lice će najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja oružnog lista nadležnom organu podneti zahtev za izdavanje novog oružnog lista

Kolekcionarska dozvola

Član 18.

Rešenjem nadležnog organa može se odobriti izdavanje kolekcionarske dozvole za nabavljanje oružja fizičkom licu koje ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona, poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja. Troškove izrade kolekcionarske dozvole snosi podnosilac zahteva.

Kolekcionarska dozvola važi trajno i na osnovu nje se može nabaviti više komada oružja iz kategorije B.

Fizičko lice koje na osnovu kolekcionarske dozvole nabavi oružje podnosi zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja ili zahtev za izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja.

Imaoci kolekcionarske dozvole mogu nabavljati i držati municiju u svim kalibrima, osim municije iz člana 6. ovog zakona.

Kolekcionarska dozvola će se oduzeti ukoliko njen imalac prestane da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

Prostorno-tehničke uslove za bezbedno čuvanje oružja za lica iz ovog člana propisuje ministar.

Ugovori o prenosu vlasništva nad oružjem

Član 19.

Ugovor kojim se vrši prenos vlasništva nad registrovanim oružjem iz kategorije B mora biti sastavljen u pisanoj formi i overen.

Vlasnici registrovanog oružja iz kategorije B mogu bez odobrenja nadležnog organa međusobno razmenjivati oružje iste vrste.

Prilikom razmene, može se menjati namena oružja, ukoliko oružje i novi vlasnik ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom.

Kada ugovorom izvrše prenos vlasništva, odnosno razmenu oružja lica su dužna da nadležnom organu, u roku od osam dana od dana prenosa vlasništva podnesu zahtev za registraciju oružja.

Vlasnik oružja može u svakom trenutku nadležnom organu predati oružje bez naknade u vlasništvo Republike Srbije.

Oružje iz kategorije B može se otuđiti, osim u slučaju iz stava 2. ovog člana, samo licu koje poseduje važeće odobrenje za nabavljanje oružja ili kolekcionarsku dozvolu.

Izgled i sadržinu obrasca o predaji oružja u vlasništvo Republike Srbije propisuje ministar.

Nabavljanje municije

Član 20.

Municija za oružje iz kategorije B i C, osim onesposobljenog, može se nabavljati na osnovu izdate isprave o oružju.

Vlasnici oružja mogu nabavljati i držati municiju u kalibrima za koje imaju registrovano oružje, osim fizičkih lica kojima je izdata kolekcionarska dozvola.

Spravljanje municije

Član 21.

Članovi streljačkih i lovačkih organizacija koji imaju registrovano oružje iz kategorije B i koji su obučeni za rukovanje eksplozivnim materijama mogu, na osnovu rešenja nadležnog organa kojim im je odobreno spravljanje municije za sopstvene potrebe i potrebe njihovih streljačkih i lovačkih organizacija, spravljati municiju u skladu sa propisima koji regulišu nabavku, upotrebu, promet i smeštaj eksplozivnih materija.

Licima iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će rešenjem zabraniti spravljanje municije za sopstvene potrebe i potrebe njihovih streljačkih i lovačkih organizacija, ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uslove propisane ovim, odnosno drugim zakonom.

Nabavljanje osnovnih delova oružja

Član 22.

Vlasnik registrovanog oružja iz kategorije B može za njega nabavljati osnovne delove uz odobrenje nadležnog organa. Podaci o nabavljenim osnovnim delovima unose se u oružni list.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na oružje shodno se primenjuju i na osnovne delove za oružje.

Nabavljanje oružja stranaca

Član 23.

Stranci koji u Republici Srbiji nemaju stalno nastanjenje mogu nabavljati oružje iz kategorija B i C sa pripadajućom municijom na osnovu Odobrenja za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije – koje izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, prema mestu u kome se vrši nabavka.

Stranci iz stava 1. ovog člana uz zahtev za izdavanje odobrenja prilažu i ispravu o svom identitetu i legalizovanu ispravu izdatu u stranoj zemlji na osnovu koje u toj zemlji mogu izvršiti nabavku oružja i municije.

Stranci iz stava 1. ovog člana moraju ovako nabavljeno oružje i municiju izneti iz Republike Srbije u roku od tri dana od izvršene nabavke.

Prilikom prelaska državne granice ovako nabavljeno oružje i municiju dužni su da prijave organu nadležnom za graničnu kontrolu.

Registracija oružja

Član 24.

Registracija oružja iz kategorije B i C vrši se unošenjem podataka o oružju (marka, model, kalibar, fabrički broj) u izdatu ispravu o oružju i u evidenciju nadležnog organa.

Ne može se registrovati oružje iz kategorije B, kao i vazdušno oružje iz kategorije C koje nije ispitano, žigosano i obeleženo u skladu sa propisima koji uređuju ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja.

Ukoliko oružje iz stava 2. ovog člana nije ispitano, žigosano i obeleženo, nadležni organ uputiće vlasnika da, pre registracije, ispita, žigoše i obeleži oružje.

Nošenje oružja

Član 25.

Fizičkom licu koje ima registrovano oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B može se izdati dozvola za nošenje oružja.

Zahtev se podnosi nadležnom organu.

Fizičko lice iz stava 1. ovog člana prilikom podnošenja zahteva mora ispunjavati uslove iz člana 11. ovog zakona, kao i da dokaže da mu je lična bezbednost bitno ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj meri da je za njegovu bezbednost neophodno nošenje oružja.

Izdavanje dozvole za nošenje oružja rešenjem odobrava direktor policije ili policijski službenik koga on za to ovlasti.

Rešenjem će se odbiti zahtev za izdavanje dozvole za nošenje oružja ukoliko podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana.

Dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost na osnovu rešenja kojim je nošenje oružja odobreno izdaje nadležni organ.

Dozvola za nošenje oružja važi uz oružni list.

Imalac dozvole za nošenje oružja može, uz oružni list nositi u isto vreme samo jedan komad oružja za koje mu je izdat oružni list.

Na javnom mestu, imalac dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost oružje ne sme učiniti vidljivim drugim licima odnosno ne sme nositi oružje na način koji izaziva uznemirenje drugih lica.

Dozvola za nošenje oružja se izdaje sa ograničenim rokom važenja do pet godina.

Ukoliko se u sprovedenom postupku utvrdi da lice kome je izdata dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbednost prestane da ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana, direktor policije odnosno ovlašćeni policijski službenik doneće rešenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i izdata dozvola oduzima.

Na rešenja iz ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.

Zabrana nošenja oružja

Član 26.

Zabranjeno je nošenje oružja na javnom mestu osim u slučajevima utvrđenim ovim ili drugim zakonom.

Lovačko oružje može se nositi za vreme lova, u skladu sa propisima o lovstvu.

Sportsko oružje može se nositi u otvorenim i zatvorenim prostorima namenjenim za streljačke sportove i obuku za rukovanje oružjem.

Punoletna lica mogu nositi gasne sprejeve i uređaje za izazivanje elektrošokova.

Onesposobljavanje oružja

Član 27.

Oružje iz kategorije B i vazdušno oružje iz kategorije C može se onesposobiti.

Potvrdu o onesposobljavanju oružja izdaju pravna lica i preduzetnici ovlašćeni za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje vatrenog oružja i za proizvodnju oružja, kao i ovlašćeni serviseri.

Troškove onesposobljavanja oružja snosi vlasnik oružja.

Vlasnik oružja dužan je da trajno onesposobljeno oružje prijavi nadležnom organu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja.

Podatak o onesposobljenosti unosi se u izdatu ispravu i utiskuje na samom oružju.

Zabranjeno je nabavljati držati i nositi osnovne delove i municiju za onesposobljeno oružje.

Ministar propisuje bliži postupak, uslove i način onesposobljavanja oružja.

Prestanak ispunjenosti uslova za držanje oružja

Član 28.

Nadležni organ, po službenoj dužnosti, vodi računa o tome da li fizičko lice koje drži oružje iz kategorije B ispunjava uslove propisane članom 11. ovog zakona.

Ako fizičko lice koje drži oružje iz kategorije B prestane da postoji neki od uslova iz člana 11. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6), 8) i 9) ovog zakona, nadležni organ će doneti rešenje o oduzimanju oružnog lista, oružja i municije.

Fizičko lice protiv koga je pokrenut upravni postupak za oduzimanje oružja dužan je da na zahtev policijskog službenika odmah, a najkasnije u roku od 48 sati preda oružni list, oružje i municiju.

O oduzetim predmetima nadležni organ izdaje potvrdu. Oduzeti oružni list, oružje i municiju čuva nadležni organ do okončanja postupka.

Fizičko lice kome je oružje oduzeto može isto otuđiti ili onesposobiti u roku od godinu dana od dana pravnosnažnosti rešenja o oduzimanju oružja.

Ako fizičko lice koje ima registrovano oružje prestane da ispunjava uslov iz člana 11. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužno je da bez odlaganja preda oružje nadležnom organu i isto otuđi u roku od godinu dana ili da u tom roku oružje iznese iz zemlje u skladu sa članom 23. ovog zakona.

Ako fizičko lice ne postupi saglasno st. 5. i 6. ovog člana oružje postaje vlasništvo Republike Srbije.

Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja i nasleđivanje oružja

Član 29.

U slučaju smrti lica koje je imalo registrovano oružje, lice u čijem se posedu ovo oružje zatekne dužno je da u roku od 45 dana od smrti lica obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva, radi preuzimanja oružja. Takvo oružje čuvaće se u organizacionoj jedinici Ministarstva po mestu poslednjeg prebivališta vlasnika, do određivanja naslednika.

Lice koje je oružje steklo po osnovu nasleđa može, bez naknade, predati oružje u vlasništvo Republike Srbije. Ako to ne učini, dužno je da u roku od šest meseci od dana sticanja podnese zahtev za registraciju oružja, ili ga onesposobi, ili oružje otuđi. Ako je naslednik oružja maloletno lice, ovaj rok počinje da teče danom sticanja punoletstva.

Ako vlasnik ne podnese zahtev za registraciju oružja, isto ne onesposobi ili ga ne otuđi u roku propisanom stavom 2. ovog člana, oružje prelazi u vlasništvo Republike Srbije.

Postupak sa nađenim oružjem

Član 30.

Ko nađe oružje dužan je da odmah obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva.

Nađeno oružje koje nije registrovano, niti se potražuje, prelazi u vlasništvo Republike Srbije.

Postupak sa nestalim oružjem

Član 31.

U slučaju da primeti nestanak registrovanog oružja vlasnik je dužan da, u roku od 48 sati, nestanak prijavi nadležnom organu.

Nađeno oružje čiji je nestanak prijavljen vratiće se vlasniku ukoliko ispunjava uslove propisane ovim zakonom, osim ako je oružje dokazno sredstvo nekog istražnog ili sudskog postupka, kada se sa njim postupa u skladu sa drugim zakonom.

Rukovanje oružjem i davanje oružja na poslugu

Član 32.

Vlasnik oružja dužan je da njime pažljivo rukuje i da ga savesno čuva na način da ne dođe u posed neovlašćenih lica i ne ugrozi bezbednost ljudi i objekata.

Registrovano oružje ne sme se davati na poslugu, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Lovačko oružje može se dati lovcu, u toku lova, ukoliko i sam ima oružni list za tu vrstu oružja.

U otvorenim i zatvorenim prostorima namenjenim za streljačke sportove i obuku u rukovanju oružjem, ono se može davati na poslugu korisnicima.

Streljačka organizacija može svoje registrovano oružje dati na poslugu drugoj streljačkoj organizaciji, koja ima registrovanu istu vrstu oružja, na osnovu pisanog ugovora

Oružje se može dati ovlašćenom serviseru radi popravke, odnosno prepravke oružja, odnosno ovlašćenom prodavcu radi komisione prodaje.

Vlasnik oružja koji je privremeno sprečen da ispuni uslove iz stava 1. ovog člana (zbog putovanja, preseljenja i dr.) može ga dati na čuvanje pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava prostorno – tehničke uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja, propisane ovim zakonom.

U slučajevima iz st. 3. i 4. ovog člana, vlasnik registrovanog oružja ili njegov predstavnik ako je vlasnik pravno lice, mora biti prisutan za vreme trajanja posluge.

U slučajevima iz st. 6. i 7. ovog člana pravno lice ili preduzetnik dužan je da izda potvrdu o primljenom oružju.

Prenošenje oružja

Član 33.

Vlasnik oružja ili njegov predstavnik ako je vlasnik pravno lice ili preduzetnik može ga uz važeću izdatu ispravu o oružju prenositi, za sopstvene potrebe, spakovano u odgovarajuću ambalažu (kofer, kutija, futrola) koja onemogućava njegovu trenutnu upotrebu.

Vatreno, vazdušno i konvertibilno oružje prenosi se ispražnjeno od municije.

Pravno lice ili preduzetnik iz stava 1. ovog člana dužno je da, pre prenošenja oružja, svom predstavniku, na propisanom obrascu izda posebno ovlašćenje za prenošenje oružja.

Prenošenje preko državne granice

Član 34.

Oružje i municija koji se mogu nabavljati i registrovati u skladu sa ovim zakonom, mogu se, prilikom uvoza i izvoza, prenositi preko državne granice, u skladu sa propisima o izvozu i uvozu oružja i municije, spoljnotrgovinskom prometu, transportu opasnog tereta i uz prijavu organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole.

Vlasnici uvezenog oružja iz stava 1. ovog člana, osim ovlašćenih prodavaca, dužni su da u roku od osam dana od dana uvoza oružja, podnesu zahtev za registraciju.

Za oružje i municiju koje se privremeno unosi ili je u tranzitu kroz Republiku Srbiju, a za potrebe lova i sporta, organ nadležan za sprovođenje granične kontrole izdaje Odobrenje za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju. Lice koje oružje i municiju unosi u Republiku Srbiju, dužno je da pre izdavanja odobrenja dokaže svoje pravo na držanje, nošenje i tranzit oružja i municije koje se unosi, kao i razlog unošenja oružja i municije u Republiku Srbiju.

Odobrenje za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije izdaće nadležni organ, ukoliko lice poseduje dokaz o saglasnosti izdat od stranog nadležnog organa odnosno ima opravdani razlog za iznošenje oružja i municije.

Oružje i municija iz st. 3. i 4. ovog člana, može se unositi i iznositi preko državne granice u skladu sa članom 33. ovog zakona i uz prijavu organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole.

Oružje i municija mogu se unositi i iznositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije predviđeno.

Ako prilikom prelaženja državne granice državljanin Republike Srbije ili stranac ne prijavi oružje i municiju organ nadležan za graničnu kontrolu oduzeće oružje i municiju i o tome izdati potvrdu.

Ako državljanin Republike Srbije koji živi u inostranstvu prijavi na graničnom prelazu oružje i municiju za koje ima ispravu izdatu od stranog nadležnog organa, i ima nameru da to oružje registruje u Republici Srbiji, organ nadležan za graničnu kontrolu privremeno će oduzeti to oružje i municiju i o tome izdati potvrdu.

Vlasnik privremeno oduzetog oružja i municije iz stava 8. ovog člana dužan je da u roku od devedeset dana od dana privremenog oduzimanja oružja i municije, isto iznese iz Republike Srbije ili u tom roku pribavi odgovarajuću ispravu izdatu od nadležnog organa.

Oružje pripadnika stranih službi bezbednosti

Član 35.

Pripadnici stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji dolaze u službenu posetu u Republiku Srbiju, a po propisima svoje države nose kratko oružje koje je sastavni deo njihove uniforme, uz prethodnu najavu Ministarstva, mogu ući u Republiku Srbiju u uniformi s oružjem, odnosno uneti oružje sa pripadajućom municijom i držati ga i nositi za vreme boravka u Republici Srbiji.

Predstavnici strane službe bezbednosti koji su u pratnji i neposredno štite predstavnike te države ili predstavnike međunarodnih organizacija za vreme tranzita ili posete Republici Srbiji, mogu unositi i nositi kratko oružje i municiju samo uz odobrenje Ministarstva. Odobrenje je ograničeno vremenom boravka ili tranzita predstavnika koje prate i neposredno štite.

Odobrenje iz stava 2. ovog člana izdaje organ nadležan za graničnu kontrolu bez naplate takse, na obrascu koji propiše ministar.

Oružje pripadnika diplomatsko-konzularnih

predstavništava i stranaca na privremenom boravku

Član 36.

Pripadnicima stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Srbiji, može se po principu reciprociteta odobriti nabavljanje, držanje i nošenje oružja.

Pripadnici stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Srbiji zahtev podnose ministarstvu nadležnom za spoljne poslove koje zahtev dostavlja Ministarstvu. Ministarstvo nadležno za spoljne poslove utvrđuje postojanje reciprociteta.

Izuzetno, strancima na boravku u Republici Srbiji može se odobriti unošenje, iznošenje, nabavljanje, držanje i nošenje oružja uz odobrenje ministra.

Prelazak oružja u vlasništvo Republike Srbije

Član 37.

Oružjem koje je, na osnovu ovog zakona prešlo u vlasništvo Republike Srbije, raspolaže Vlada Republike Srbije.

Oružje iz stava 1. ovog člana može se otuđiti, uništiti ili koristiti za potrebe državnih organa.

Uslovi za bavljenjem obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije

Član 38.

Obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja, prometom oružja, osnovnih delova oružja i municije, mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji pre upisa navedene delatnosti kod organa koji je nadležan za vođenje evidencije privrednih subjekata dobiju rešenje nadležnog organa kojim je odobreno bavljenje tom delatnošću.

Obukom u rukovanju vatrenim oružjem mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji poseduju dokaz o pravu vlasništva ili pravu na zakup poslovnog prostora i strelišta, koji poseduju dokaz o potrebnoj stručnosti i dokaz o ispunjenosti prostorno-tehničih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji poseduju dokaz o potrebnoj stručnosti, o pravu vlasništva ili pravu na zakup poslovnog prostora, posedovanju potrebne tehničke opreme i sredstava, kao i dokaz o ispunjenosti prostorno-tehničih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Prometom oružja, osnovnih delova oružja i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji poseduju dokaz o pravu vlasništva ili pravu na zakup poslovnog prostora, kao i dokaz o ispunjenosti prostorno-tehničih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Vlasnici, odgovorna lica, kao i lica zaposlena u pravnim licima i kod preduzetnika iz stava 1. ovog člana moraju ispunjavati uslove iz člana 11. stav 1. tač. 1)–7) ovog zakona.

Pravnim licima i preduzetnicima neće se rešenjem nadležnog organa odobriti bavljenje delatnošću iz stava 1. ovog člana odnosno rešenjem nadležnog organa će se zabraniti dalje bavljenje delatnošću ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom ili ukoliko bi se ugrozila javna bezbednost.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da od nadležnog organa pribave odobrenje za raspoređivanje zaposlenih lica pre raspoređivanja na te poslove.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da oružje, osnovne delove oružja i municiju čuvaju u skladu sa ovim zakonom.

Popravljati i prepravljati se može samo registrovano oružje iz kategorije B i C.

O svakoj izvršenoj prepravci oružja ovlašćeni serviseri obavestiće nadležni organ u roku od 15 dana od dana izvršene prepravke.

Mišljenje o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, na zahtev stranke, izdaje Ministarstvo.

Ministarstvo vrši nadzor nad radom pravnih lica i preduzetnika iz stava 1. ovog člana.

Ministar će bliže propisati program, uslove i način sprovođenja obuke u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanja i prepravljanja oružja, prometa oružja, delova za oružje i municije i prostorno-tehničke uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije.

Nabavljanje i prodaja oružja i municije od strane ovlašćenih prodavaca

Član 39.

Ovlašćeni prodavci shodno ovom zakonu mogu nabavljati i prodavati oružje, osnovne delove za oružje i municiju iz kategorija B, C i D.

Ovlašćenim prodavcima nadležni organ može izdati odobrenje za nabavljanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije iz kategorije B i C radi dalje prodaje, koje važi godinu dana.

Ovlašćeni prodavci dužni su da podatke o svakom komadu oružja iz kategorija B i C, nabavljenom radi dalje prodaje, dostave nadležnom organu u roku od 30 dana od dana izvršene nabavke.

Ovlašćeni prodavci mogu prodavati oružje i osnovne delove za oružje iz kategorije B samo licima kojima je, u skladu sa ovim zakonom, izdato odobrenje za nabavljanje oružja odnosno odobrenje za nabavljanje osnovnih delova za oružje i licima koja poseduju kolekcionarsku dozvolu.

Ovlašćeni prodavci dužni su da nadležnom organu, u roku od 15 dana od dana izvršene prodaje, dostave podatke o svakom prodatom komadu oružja iz kategorije B i C, kao i podatke o kupcu iz evidencija koje vode saglasno ovom zakonu.

Nabavljanje i držanje oružja pravnih lica i preduzetnika

Član 40.

Ako zakonom nije drugačije utvrđeno, pravna lica i preduzetnici mogu, uz odobrenje nadležnog organa, odnosno uz prijavu nadležnom organu, nabavljati oružje i osnovne delove oružja ukoliko je to u skladu sa delatnošću kojom se bave.

Ministarstvo može pravnim licima u izuzetno opravdanim slučajevima, u skladu sa delatnošću kojom se bave, odobriti nabavljanje automatskog dugog oružja iz kategorije A. U tim slučajevima, na automatsko dugo oružje iz kategorije A će se shodno primenjivati odredbe ovog zakona koje važe za oružje iz kategorije B.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, koji se podnosi nadležnom organu, pravna lica i preduzetnici prilažu dokaz o upisu u odgovarajući registar, akt o sistematizaciji radnih mesta, dokaze koji opravdavaju nabavljanje oružja, kao i dokaze o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Vlasnici, odgovorna lica i lica zaposlena u pravnim licima i kod preduzetnika iz stava 1. ovog člana koja po službenoj dužnosti dolaze u kontakt sa automatskim dugim oružjem iz kategorije A i oružjem iz kategorije B, moraju ispunjavati uslove iz člana 11. stav 1. tač. 1)–7) ovog zakona.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da od nadležnog organa pribave odobrenja pre raspoređivanja zaposlenih na te poslove.

Nadležni organ odnosno Ministarstvo će pri odlučivanju, pored dokaza koje priloži podnosilac zahteva, koristiti podatke iz evidencija koje vodi po zakonu, kao i podatke do kojih dolazi pri vršenju svojih poslova i u skladu sa ovlašćenjima.

Nadležni organ odnosno Ministarstvo izdaće odobrenje za nabavljanje oružja pravnim licima i preduzetnicima ako se u postupku utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovim i drugim zakonom. Odobrenje za nabavljanje oružja važi šest meseci od dana izdavanja odobrenja.

Odobrenje za nabavljanje oružja, na osnovu koga podnosilac zahteva nije u predviđenom roku izvršio nabavljanje oružja, vratiće nadležnom organu.

Nadležni organ odnosno Ministarstvo odbiće zahtev rešenjem i neće izdati odobrenje za nabavljanje oružja ako nisu ispunjeni uslovi propisani ovim ili drugim zakonom koji bliže regulišu delatnost pravnog lica i preduzetnika.

Pravna lica i preduzetnici koji su na osnovu odobrenja nadležnog organa izvršili nabavljanje oružja podnose zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršenog nabavljanja oružja.

Pravna lica i preduzetnici koji su na osnovu odobrenja izvršili nabavljanje oružja, a već poseduju oružni list za istu vrstu oružja podnose zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja u roku od osam dana od dana izvršenog nabavljanja oružja.

Oružni list za pravna lica i preduzetnike izdaje se sa rokom važenja od 10 godina.

Pravna lica i preduzetnici će najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja oružnog lista nadležnom organu podneti zahtev za izdavanje novog oružnog lista.

Pravna lica i preduzetnici dužni su da oružje i municiju čuvaju u skladu sa odredbama ovog zakona i da o njemu vode propisanu evidenciju.

Pravna lica i preduzetnici dužni su da u roku od 15 dana predaju nadležnom organu oružje i municiju koji im više nisu potrebni, kao i u slučaju prestanka obavljanja delatnosti zbog koje im je odobreno nabavljanje oružje.

Nadležni organ odnosno Ministarstvo oduzeće rešenjem od pravnih lica i preduzetnika isprave, oružje i municiju ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom ili drugim zakonom koji bliže uređuju delatnost pravnog lica ili preduzetnika.

Sa oduzetim oružjem i municijom postupiće se u skladu sa članom 28. ovog zakona.

Protiv rešenja Ministarstva žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Posredovanje u prometu oružja i municije (brokering)

Član 41.

Posredovanjem u prometu oružja i municije (brokeringom) mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji pre upisa navedene delatnosti kod organa koji je nadležan za vođenje evidencije privrednih subjekata dobiju rešenje Ministarstva kojim je odobreno bavljenje tom delatnošću.

Uz zahtev koji se podnosi nadležnom organu prilaže se dokaz o upisu u odgovarajući registar i dokaz o pravu vlasništva ili pravu na zakup poslovnog prostora.

Odgovorna lica, kao i lica zaposlena u pravnom licu ili kod preduzetnika iz stava 1. ovog člana moraju ispunjavati uslove iz člana 11. stav 1. tač. 1)–7) ovog zakona.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da od nadležnog organa pribave odobrenje pre raspoređivanja zaposlenih na te poslove.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana moraju voditi propisanu evidenciju.

Rešenjem će se odbiti zahtev ili poništiti rešenje kojim je već odobreno posredovanje u prometu oružja i municije, ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz ovog ili drugog zakona i ako bi se time ugrozila javna bezbednost.

Protiv rešenja Ministarstva žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Prevoz oružja i municije

Član 42.

Za prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije, osim za prenošenje oružja propisanom članom 33. ovog zakona, potrebno je rešenje nadležnog organa odnosno Ministarstva.

Pošiljalac je u obavezi da obavesti nadležni organ odnosno Ministarstvo o prevozu oružja i municije najkasnije 48 sati pre započetog prevoza.

Nadležni organ odnosno Ministarstvo, može po potrebi narediti pošiljaocu preduzimanje i posebnih mera obezbeđenja pri prevozu oružja, osnovnih delova za oružje i municije. Troškove posebnih mera obezbeđenja snosi pošiljalac.

Rešenjem će se odbiti zahtev ili poništiti rešenje kojim je već odobren prevoz oružja i municije, ukoliko bi se time ugrozila javna bezbednost.

Evidencije koje vode pravna lica i preduzetnici

Član 43.

Pravna lica i preduzetnici dužni su da vode evidencije o oružju (vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj oružja) i municiji, kao i evidencije o zaposlenim licima (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište, adresa i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti).

Pravna lica i preduzetnici koji u skladu sa svojom delatnošću mogu dati oružje drugom licu na poslugu ili primaju oružje na čuvanje, vode evidencije o oružju (vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj oružja), kao i o fizičkim licima (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa) i pravnim licima i preduzetnicima (naziv, sedište, delatnost, matični broj, ime i prezime ovlašćenog lica) kojima pružaju takvu uslugu.

Pravna lica i preduzetnici kojima je od nadležnog organa odobreno bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem vode i evidencije o fizičkim licima (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa) obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uverenjima.

Pravna lica i preduzetnici ovlašćeni za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje vatrenog oružja i za proizvodnju oružja, kao i ovlašćeni serviseri vode evidencije onesposobljenog oružja (vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj oružja).

Ovlašćeni serviseri dužni su da vode i evidencije popravljenog i prepravljenog oružja koje sadrže podatke iz isprava o oružju.

Ovlašćeni prodavci vode i evidencije nabavljenog i prodatog oružja, osnovnih delova za oružje i municije koje sadrže: broj odobrenja, naziv organa koji je odobrenje izdao i datum izdavanja odobrenja i podatke o kupcu za fizičko lice (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa), za pravno lice i preduzetnika (naziv, sedište, delatnost, matični broj, ime i prezime ovlašćenog lica).

Posrednici-brokeri vode evidencije o svakom pojedinačnom izvršenom posredovanju u prometu oružja i municije.

Pravna lica i preduzetnici nadležnom organu za svaku godinu, u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine, predaje primerak evidencija koje su predviđene ovim članom u pisanom ili u elektronskom obliku.

Evidencije iz ovog člana moraju se voditi uredno i ažurno i čuvaju se trajno.

Sve evidencije iz ovog člana moraju se predati nadležnom organu u roku od 15 dana po prestanku obavljanja delatnosti odobrene u skladu sa ovim zakonom.

Evidencija nadležnog organa

Član 44.

Nadležni organ vodi evidencije: o podnetim zahtevima, izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, o uverenjima o zdravstvenoj sposobnosti; registrovanom oružju, oduzetom i predatom oružju, onesposobljenom oružju, nađenom oružju, oružju čiji je nestanak prijavljen; o podnetim zahtevima i izdatim oružnim listovima i potvrdama o prijavi držanja oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje osnovnih delova za oružje; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za izdavanje kolekcionarske dozvole, podnetim zahtevima i izdatim dozvolama za nošenje oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje i iznošenje preko državne granice; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za bavljenje prometom oružja i municije, obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za pravna lica i preduzetnike za nabavljanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za spravljanje municije; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje, nabavljanje, držanje i nošenje oružja pripadnicima stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i stranaca; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za posredovanje u prometu oružja i municije; o pasiviziranom oružju.

Ministarstvo vodi evidencije: o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nošenje oružja predstavnika strane službe bezbednosti; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje, držanje i nošenje oružja strancima na boravku u Republici Srbiji; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima i odobrenjima za nabavljanje automatskog dugog oružja.

Navedene evidencije sadrže sledeće podatke:

o fizičkim licima: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, državljanstvo, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, adresu prebivališta odnosno boravišta, fotografiju lica, zanimanje, odjavu prebivališta radi iseljenja, boravišta ili privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, kao i svojstvo u odnosu na oružje;

o pravnim licima: naziv, sedište, delatnost, matični broj, podaci o oružju, prostorijama, sredstvima, strelištu, kao i lični podaci vlasnika, odgovornog lica i zaposlenih koji dolaze u dodir sa oružjem iz stava 2. tačka 1) ovog člana;

o oružju: vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj.

Sve navedene evidencije čuvaju se trajno i u elektronskom obliku.

Nadležni organ može podatke iz navedene evidencije davati državnim i drugim organima i organizacijama, kao i drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i to:

ako su zakonom ovlašćeni da traže i primaju te podatke;

ako su im ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njihove nadležnosti;

ako obezbeđuju zaštitu ličnih podataka.

III. OVLAŠĆENJE ZA DONOŠENJE PROPISA

Rokovi

Član 45.

Ministar bliže uređuje:

1) postupak izdavanja, izgled i sadržaj obrazaca predviđenih ovim zakonom;

2) postupak izdavanja, izgled i sadržaj isprava predviđenih ovim zakonom;

3) način vođenja i obrasci evidencija predviđenih ovim zakonom;

4) prostorno-tehničke uslove za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije za fizička lica, fizička lica kojima je izdata kolekcionarska dozvola, pravna lica i preduzetnike;

5) uslove za bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem, kao i program obuke;

6) uslove i načine onesposobljavanja oružja.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže uređuje:

1) uslove koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja;

2) uslove koje u pogledu zdravstvene sposobnosti treba da ispunjava fizičko lice za držanje i nošenje oružja.

Propisi iz st. 1. i 2. ovog člana doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Legalizacija

Član 46.

Ministar može kada to zahtevaju razlozi očuvanja bezbednosti građana i javnog reda i mira, periodično, raspisati legalizaciju oružja i municije.

IV. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji za koje se fizičko lice kažnjava novčanom kaznom

Član 47.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj:

fizičko lice koje ne dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u roku propisanom članom 12. stav 5. ovog zakona;

izabrani lekar opšte prakse, odnosno lekar koji odmah po saznanju ne obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva da je kod fizičkog lica koje drži i nosi oružje došlo do promene zdravstvenog stanja koje utiče na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja u skladu sa članom 12. stav 8. ovog zakona;

roditelj ili staratelj maloletnog lica koje je nabavilo, odnosno držalo oružje iz kategorije C suprotno članu 14. stav 1. ovog zakona, a ako je to posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloletnim licem i ako je u mogućnosti da takav nadzor vrši;

fizičko lice koje u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja iz kategorije C isto ne prijavi nadležnom organu na propisanom obrascu u skladu sa članom 14. stav 2. ovog zakona;

roditelj ili staralac maloletnog lica mlađeg od 16 godina koje je nabavilo odnosno držalo oružje iz kategorije D suprotno članu 15. ovog zakona, a ako je to posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloletnim licem i ako je u mogućnosti je da takav nadzor vrši;

fizičko lice koje u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u skladu sa članom 17. stav 1. ovog zakona;

fizičko lice koje u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja, a koje već poseduje oružni list za istu vrstu oružja, ne podnese zahtev nadležnom organu radi registracije oružja u skladu sa članom 17. stav 2. ovog zakona;

fizičko lice koje ne podnese najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja oružnog lista nadležnom organu zahtev za izdavanje novog oružnog lista u skladu sa članom 17. stav 6. ovog zakona;

fizičko lice koje je na osnovu kolekcionarske dozvole nabavilo oružje, a ne podnese zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja ili zahtev za izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja u skladu sa članom 18. stav 3. ovog zakona;

fizičko lice koje nije u roku od osam dana od dana prenosa vlasništva odnosno razmene podnelo zahtev za registraciju oružja u skladu sa članom 19. stav 4. ovog zakona;

stranac koji oružje i municiju nabavljenu saglasno članu 23. stav 1. ovog zakona, ne iznese iz Republike Srbije u roku od tri dana od izvršene nabavke u skladu sa članom 23. stav 3. ovog zakona;

stranac koji oružje i municiju nabavljenu saglasno članu 23. stav 1. ovog zakona, prilikom prelaska državne granice ne prijavi organu nadležnom za graničnu kontrolu u skladu sa članom 23. stav 4. ovog zakona;

fizičko lice koje sportsko oružje nosi van otvorenih i zatvorenih prostora namenjenim za streljačke sportove i obuku za rukovanje oružjem suprotno članu 26. stav 3. ovog zakona;

roditelj ili staratelj maloletnog lica koje je nosilo gasni sprej ili uređaj za izazivanje elektrošokova suprotno članu 26. stav 4. ovog zakona, a ako je to posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloletnim licem i ako je u mogućnosti da takav nadzor vrši;

fizičko lice koje ne prijavi trajno onesposobljeno oružje nadležnom organu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja u skladu sa članom 27. stav 4. ovog zakona;

fizičko lice u čijem se posedu našlo oružje nakon smrti lica koje je imalo registrovano oružje, a koje u roku od 45 dana od smrti lica ne obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva, radi preuzimanja oružja u skladu sa članom 29. stav 1. ovog zakona;

fizičko lice koje je posedovalo oružne listove, izdate po zakonu koji je važio do dana stupanja na snagu ovog zakona, a u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona ne podnese zahtev za izdavanje isprave u skladu sa ovim zakonom u skladu sa članom 50. stav 1. ovog zakona;

fizičko lice koje je imalo odobrenje za držanje trofejnog oružja, a u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona ne preregistruje, ne proda, ne onesposobi ili ne preda oružje bez naknade u vlasništvo Republike Srbije u skladu sa članom 50. stav 2. ovog zakona.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Prekršaji za koje se fizičko lice kažnjava

novčanom kaznom ili kaznom zatvora

Član 48.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj:

fizičko lice koje otuđi oružje suprotno članu 19. stav 6. ovog zakona;

fizičko lice koje nosi više od jednog oružja suprotno članu 25. stav 8. ovog zakona;

imalac dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost koji na javnom mestu učini oružje vidljivim drugim licima odnosno nosi oružje na način koji izaziva uznemirenje drugih lica suprotno članu 25. stav 9 ovog zakona;

fizičko lice koje na javnom mestu nosi onesposobljeno vatreno oružje, staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem i hladno oružje suprotno članu 26. stav 1. ovog zakona;

fizičko lice koje ne preda oružje u skladu sa članom 28. stav 3. ovog zakona;

fizičko lice koje ne prijavi nestanak registrovanog oružja u skladu sa članom 31. stav 1. ovog zakona;

fizičko lice koje ne rukuje pažljivo oružjem i ne čuva ga savesno na način da ne dođe u posed neovlašćenih lica i ugrozi bezbednost ljudi i objekata u skladu sa članom 32. stav 1. ovog zakona;

fizičko lice koje svoje lovačko oružje u toku lova da lovcu koji nema oružni list za tu vrstu oružja suprotno članu 32. stav 3. ovog zakona;

fizičko lice koje vazdušno i konvertibilno oružje ne prenosi ispražnjeno od municije u skladu sa članom 33. stav 2. ovog zakona;

fizičko lice koje nije u roku od osam dana od dana uvoza oružja, podnelo zahtev za registraciju oružja u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona;

fizičko lice koje prenosi oružje i municiju preko državne granice bez prijave organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole suprotno članu 34. stav 5. ovog zakona.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Prekršaji za koje se kažnjava pravno lice i preduzetnici

Član 49.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000. do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

koje proda fizičkom licu mlađem od 18 godina oružje iz kategorije C suprotno članu 14. stav 1. ovog zakona;

koje proda fizičkom licu mlađem od 16 godina oružje iz kategorije D, suprotno članu 15. ovog zakona;

koje nije u roku od osam dana od dana prenosa vlasništva, odnosno razmene podnelo zahtev za registraciju oružja suprotno članu 19. stav 4. ovog zakona;

koje proda municiju za oružje iz kategorije B i C suprotno članu 20. stav 1 ovog zakona;

koje proda municiju suprotno članu 20. stav 2. ovog zakona;

koje ne prijavi trajno onesposobljeno oružje nadležnom organu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja suprotno članu 27. stav 4. ovog zakona;

koje ne prijavi nestanak registrovanog oružja u skladu sa članom 31. stav 1. ovog zakona;

streljačka organizacija koja svoje registrovano oružje da na poslugu drugoj streljačkoj organizaciji bez pisanog ugovora suprotno članu 32. stav 5. ovog zakona;

čiji predstavnik nije bio prisutan za vreme trajanja posluge suprotno članu 32. stav 8. ovog zakona;

ovlašćeni serviser i ovlašćeni prodavac koji ne izda potvrdu o primljenom oružju suprotno članu 32. stav 9. ovog člana;

koje vazdušno i konvertibilno oružje prenosi suprotno članu 33. stav 2. ovog zakona;

koje svom predstavniku ne izda ovlašćenje za prenošenja oružja na propisanom obrascu u skladu sa članom 33. stav 3. ovog zakona;

koje nije u roku od osam dana od dana uvoza oružja, podnelo zahtev za registraciju u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona;

koje ne pribavi od nadležnog organa odobrenje za raspoređivanja zaposlenih lica pre raspoređivanja u skladu sa članom 38. stav 7. i članom 40. stav 5. ovog zakona;

koje oružje, osnovne delove oružja i municiju ne čuvaju u skladu sa članom 38. stav 8. i članom 40. stav 14, a u vezi sa članom 32. stav 1. ovog zakona;

ovlašćeni serviseri koji o izvršenoj prepravci oružja ne obaveste nadležni organ u roku od 15 dana od dana izvršene prepravke suprotno članu 38. stav 10. ovog zakona;

ovlašćeni prodavci koji ne dostave podatke o oružju iz kategorija B i C, nabavljenom radi dalje prodaje, nadležnom organu u roku od 30 dana od dana izvršene nabavke u skladu sa članom 39. stav 3. ovog zakona;

ovlašćeni prodavci koji podatke o prodatom oružju i podatke o kupcu oružja, ne dostave u roku od 15 dana od dana izvršene prodaje nadležnom organu u skladu sa članom 39. stav 5. ovog zakona;

koje u propisanom roku ne podnesu zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u skladu sa članom 40. stav 10. ovog zakona;

koje u propisanom roku ne podnesu zahtev nadležnom organu radi registracije oružja u skladu sa članom 40. stav 11. ovog zakona;

koje nadležnom organu ne podnesu zahtev za izdavanje novog oružnog lista najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja oružnog lista u skladu sa članom 40. stav 13. ovog zakona;

koje u roku od 15 dana ne preda nadležnom organu oružje i municiju koji im više nisu potrebni, kao i u slučaju prestanka obavljanja delatnosti zbog koje im je odobreno nabavljanje oružje, suprotno članu 40. stav 15. ovog zakona;

koje nadležnom organu za svaku godinu, u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine, ne predaju primerak evidencija, koje su predviđene članom 43. ovog zakona, u pisanom ili u elektronskom obliku saglasno članu 43. stav 8. ovog zakona;

koje ne vode evidencije iz člana 43. i na način propisan članom 43. stav 9. ovog zakona;

koje sve evidencije iz člana 43. ovog zakona ne predaju nadležnom organu u roku od 15 dana po prestanku obavljanja delatnosti u skladu sa članom 43. stav 10. ovog zakona;

koje je posedovalo odobrenja za držanje oružja, izdato po zakonu koji je važio do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koje u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona ne podnesu zahtev za izdavanje isprave, u skladu sa članom 50. stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Uz kaznu može se izreći zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zamena isprava

Član 50.

Fizička lica koja su posedovala oružne listove, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po zakonu koji je važio do dana stupanja na snagu ovog zakona, dužna su da u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona podnesu zahtev za izdavanje isprave, u skladu sa ovim zakonom.

Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna su da u roku od godinu dana od dana primene ovog zakona preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju oružje bez naknade u korist Republike Srbije.

Fizička lica koja imaju izdat oružni list sa pravom korišćenja lovačkog oružja sa neolučenom cevima, dužna su u roku od 6 meseci od dana primene ovog zakona da predaju navedenu ispravu nadležnom organu.

Zakonska legalizacija

Član 51.

Vlasnici oružja iz kategorija B i C, koji nemaju ispravu izdatu od nadležnog organa mogu, u roku od tri meseca od dana početka primene ovog zakona, podneti zahtev za izdavanje odgovarajuće isprave.

Vlasnici oružja iz kategorije A, B i C isto mogu predati u roku od tri meseca od dana primene ovog zakona.

U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana vlasnici oružja nisu dužni da dokazuju poreklo oružja i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje, držanje i nošenje oružja.

Okončanje započetih postupaka i prestanak važenja ranijeg zakona

Član 52.

Upravni i prekršajni postupci započeti pre početka primene ovog zakona okončaće se saglasno Zakonu o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 27/11 – US i 104/13 – dr. zakon).

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 27/11 – US i 104/13 – dr. zakon), i čl. 31–34. Zakona o zaštiti državne granice („Službeni glasnik RS”, broj 97/08).

Stupanje na snagu i početak primene

Član 53.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje istekom godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, bezbednost Republike Srbije i njenih građana.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Materija držanja i nošenja oružja u Republici Srbiji uređena je Zakonom o oružju i municiji iz 1992. godine. Ovaj zakon nije usklađen sa propisima i načelima prihvaćenim u zemljama Evropske unije. Osim toga, društvene prilike su se značajno promenile u proteklih 20 godina, tako da on više ne odražava stvarne potrebe u kontroli civilnog posedovanja oružja.

Problem oružja u Republici Srbiji pojavio se tokom devedesetih godina kao posledica tadašnjeg ratnog okruženja koje je oružje učinilo lako dostupnim, a atmosfera opšte nesigurnosti uticala je da ga veliki broj građana nabavi radi lične zaštite. Istovremeno sa porastom broja oružja u legalnom posedu, rasla je i količina ilegalno posedovanog oružja, koja se procenjuje između 200.000 i 900.000 komada. Ove činjenice predstavljaju smetnju za stvaranje bezbednog okruženja, pospešuju kriminal i negativno utiču na opšti društveni razvoj.

U poslednjih pet godina zabeleženo je više tragičnih incidenata u kojima je korišćeno oružje, od kojih posebno treba istaći višestruko ubistvo u mestu Jabukovac kada je 9 osoba izgubilo život, a još troje ranjeno. Izvršilac ovog zločina je legalno posedovao oružje uprkos činjenici da je duševni bolesnik, što po važećem zakonu nije izričito navedeno kao razlog za oduzimanje oružja.

Republika Srbija pristupila je Programu akcije UN za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje nedozvoljene trgovine oružjem kao i Protokolu UN o vatrenom oružju, što je stvorilo određene međunarodne obaveze u pogledu sprovođenja mera kontrole vatrenog oružja i periodičnog izveštavanja o postignutim rezultatima. Važeći zakon ne daje zadovoljavajući okvir za potpuno ispunjavanje ovih obaveza.

Strateško opredeljenje za evropske integracije, nužno podrazumeva i usklađivanje svih relevantnih propisa sa pravom EU u koje spada i pravna regulativa držanja i nošenja oružja. Strategijom kontrole streljačkog i lakog oružja u Republici Srbiji za period 2010-2015. godina, u cilju 8. izričito je predviđeno usklađivanje domaćih sa propisima EU. Ključni dokumenti na nivou EU koji regulišu ova pitanja su Šengenski ugovor (glava 7) i direktive Saveta Evrope 477/91 i 51/08. Ovim direktivama propisani su uslovi za nabavljanje, posedovanje, promet i prenošenje oružja od strane nedržavnih subjekata. One postavljaju minimum uslova, a nacionalnim zakonodavstvima ostavlja mogućnost da propišu strožije norme, što je u Predlogu zakona o oružju i municiji i učinjeno. Sve odredbe u skladu su sa navedenim direktivama.

Donošenjem ovog zakona trebalo bi da budu ostvarena dva cilja. Prvi je da omogući efikasnu kontrolu posedovanja i prometa oružja, čime će se sprečiti njegove zloupotrebe i poboljšati bezbednost građana Republike Srbije. Drugi je da legalnim i savesnim vlasnicima oružja omogući da ga nesmetano poseduju i koriste u zakonom dozvoljene svrhe lova, sporta, kolekcionarstva i samoodbrane.

Prvi cilj postiže se pooštravanjem uslova za posedovanje oružja. Osim onih koji su postojali u ranijem zakonu (neosuđivanost za određena krivična dela, prekršajna nekažnjavanost za određene prekršaje, punoletstvo i poslovna sposobnost, obuka u rukovanju oružjem) uvedena su i dva nova: zdravstvena sposobnost (koja je ranije postojala kao mogućnost i to samo prilikom nabavljanja oružja, ne i ako ga neko već poseduje) i opravdan razlog (što ranije nije postojalo). Ovi uslovi propisani su i članom 83. Šengenskog ugovora, a u skladu su sa Direktivom 477/91. Osim navedenog, policiji je ostavljena mogućnost da, po diskrecionoj oceni, zabrani posedovanje oružja kada osnovano proceni da bi ga vlasnik mogao zloupotrebiti (član 11. stav 1. tačka 6. Predloga zakona). Takođe, bitna novina koju ovaj zakon predviđa je i izdavanje oružnog lista, kao biometrijskog dokumenta.

Ovaj predlog predviđa i strožije kažnjavanje za zluopotrebe i nesavestan odnos prema oružju. Za svako propuštanje radnji koje su predviđene odredbama ovog zakona, kao i za neispunjavanje uslova propisanih ovim zakonom predviđene su prekršajne kazne, kao i zaštitna mera oduzimanja predmeta, odnosno oružja i municije. Pojedinim odredbama predviđena je i zabrana obavljanja delatnosti pravnim licima i preduzetnicima kojima je od strane nadležnog organa odobreno bavljenje prometom oružja i municije, popravaljanje i prepravljanje oružja i obuka u rukovanju vatrenim oružjem u slučajevima kada prestanu da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom. Predlogom je sužena mogućnost davanja oružja na poslugu u odnosu na ranije rešenje time što se traži da vlasnik oružja bude prisutan tokom trajanja posluge. Ukupno gledano ovim predlogom povećana je odgovornost vlasnika za oružje koje poseduju.

Drugi cilj postiže se kroz davanje povlašćenog statusa registrovanim sportskim strelcima i kolekcionarima. Ovo se ogleda u oslobađanju od obuke (član 13. stav 4) i davanju mogućnosti spravljanja municije članovima streljačkih i lovačkih organizacija (član 21) i olakšavanja nabavke oružja i municije kolekcionarima (član 18). Ukinuto je, za sve vlasnike oružja, ograničenje količine municije koja se može nabaviti.

Kategorizacija i vrste oružja usklađeni su sa Direktivom 477/91, što ranije nije bio slučaj.

Uvodi se nova klasa oružja „onesposobljeno” koju poznaje i direktiva. Ovim se praktično omogućava građanima da drže kao suvenir određene komade oružja koji za njih imaju afekcionu vrednost, bez obaveze ispunjenja uslova iz člana 11.

Predlog zakona o oružju i municiji je izrađen nakon održanih javnih rasprava, i razmotrenih komentara i sugestija koje su dostavljene od strane Evropske komisije i državnih organa.

Komentari i sugestije koje su usvojene i koje su unete u Predlog zakona odnose se na član 3. kojim su precizirani pojedini izrazi i definicije koje se upotrebljene u ovom zakonu, članu 4. u kome su precizirane kategorije oružja, u članu 6. koji utvrđuje zabranu prometa, nabavljanja i držanja određene dodatne opreme i određenih vrsta municije, u članu 10. su u skladu sa novom zakonodavnom praksom precizirane isprave za oružje, u članu 11. gde su detaljno predviđeni uslovi za fizička lica za nabavljanje i držanje oružja iz kategorije B. Novina koju predviđa Predlog zakona o oružju i municiji je zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja kao i bliže opisan postupak provere zdravstvene sposobnosti (član 12).

Ovim predlogom omogućava se strancima koji u Republici Srbiji nemaju stalno nastanjenje da nabavljaju oružje iz kategorije B i C na osnovu odobrenja za nabavljanje i iznošenje oružja (član 23). Takođe je ovim predlogom zakona preciziran i način nabavljanja oružja pripadnika DKP i stranaca na privremenom boravku.

Članom 43. i 44. Predloga zakona propisane su evidencije koje vode pravna lica i preduzetnici, kao i nadležni organ u skladu sa novom zakonodavnom praksom. Uspostavljanje propisanih evidencija i njihovo trajno čuvanje omogućiće lakše praćenje kretanja oružja i utvrđivanje njegovog porekla. Pored toga, na ovaj način biće ispunjeni zahtevi iz Protokola UN o vatrenom oružju i Direktive EU koji se odnose na praćenje i evidentiranje oružja, kao i čuvanje evidencija za potrebe međunarodnih potraga za oružjem.

Zabrinjavajuće velika količina oružja koje se u Republici Srbiji nalazi u ilegalnom posedu zahteva planske mere države i obimnije projekte od represivnih aktivnosti policije. U uporednoj i domaćoj praksi, akcije legalizacije i predaje pokazale su se kao najefikasnija mera smanjenja količine ovog oružja. Iz navedenog razloga, legalizacija oružja uređena je Predlogom zakona, koji ministru unutrašnjih poslova daje ovlašćenje da periodično, kada to zahtevaju razlozi očuvanja bezbednosti građana i javnog reda i mira raspiše legalizaciju.

OBJAŠNJENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U uvodnim odredbama (čl. 1-10) date su odrednice potrebne za praćenje ostalih rešenja u Predlogu zakona. Svi pojmovi vezani za oružje utvrđuju se saglasno međunarodnim standardima sadržani u navedenim direktivama (član 3). Naročito je značajna podela na četiri kategorije oružja (član 4) sa stanovišta njihovog posedovanja i nošenja od strane građana i pravnih lica (čl. 5-7).

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, kao i do sada, određeno da vrši nadzor nad primenom ovakvog zakona (član 9).

Nabavljanje i nošenje oružja i municije, na detaljan način razrađuje nabavljanje, držanje, nošenje, čuvanje i ostale radnje vezane za oružje i municiju, od strane fizičkih i pravnih lica. Najviše je odredaba koje se odnose na oružje iz kategorije B, budući da je oružje iz te kategorije najrasprostranjenije i najznačajnije sa stanovišta bezbednosti.

Novina u ovom zakonu je kolekcionarska dozvola (član 18), koja se može izdati fizičkom licu koje poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno čuvanje oružja. Ta dozvola služi kao osnov za nabavljanje više oružja iz kategorije B.

Municija se može nabavljati neograničeno, na osnovu oružnog lista, u kalibrima za oružje koje je registrovano, a ako imaju kolekcionarsku dozvolu – mogu nabavljati municiju u svim kalibrima (član 18). Streljačke i lovačke organizacije, kao i njihovi članovi koji su vlasnici registrovanog oružja iz kategorije B i obučeni za rukovanje eksplozivnim materijama imaju pogodnost da, na osnovu rešenja nadležnog organa kojim je odobreno spravljanje municije, sami spravljaju municiju za sopstvene potrebe i potrebe njihovih streljačkih i lovačkih organizacija (član 21).

Osnovni delovi za oružje mogu se nabavljati samo uz odobrenje nadležnog organa i podaci o nabavljenim delovima unose se u oružni list (član 22).

Nošenje oružja je takođe predviđeno (član 25), ukoliko fizičko lice dokaže da mu je lična bezbednost bitno ugrožena, ali ga može nositi samo na način kojim ne uznemirava druga lica.

Ovlašćenje nadležnog organa da po službenoj dužnosti vodi računa o tome da li vlasnici registrovanog oružja ispunjavaju uslove za njegovo držanje je preciznije razrađeno (član 28). Na osnovu tog ovlašćenja, oružje se može i oduzeti.

Detaljno i objedinjeno (u jednom zakonu) je uređeno nabavljanje i držanje i nošenje oružja stranaca, kao i njegovo prenošenje preko državne granice (čl. 23. i 34).

Ovim zakonom detaljno se uređuje rukovanje oružjem, njegovo prenošenje, kao i postupanje u slučajevima kada oružje nestane ili se pronađe (čl. 30-33).

Značajne su, takođe, i odredbe o nabavljanju i držanju i nošenju oružja od strane pravnih lica i preduzetnika (čl. 38, 39. i 40). Oni mogu nabavljati i držati oružje koje je u skladu sa njihovom delatnošću i da o njemu vode evidenciju, a lica koja su kod njih zaposlena i dolaze u kontakt sa oružjem moraju ispunjavati uslove propisane za fizička lica.

Ovlašćeni prodavci će ubuduće morati da imaju odobrenje za nabavljanje oružja radi dalje prodaje, koje može glasiti na više komada oružja i koje važi godinu dana i dužni su da podatke o svakom komadu oružja iz kategorija B i C, nabavljenom radi dalje prodaje, dostave nadležnom organu u roku od 30 dana od dana izvršene nabavke (član 39).

Za prevoz oružja, delova za oružje i municije takođe je potrebno rešenje nadležnog organa, koje se može poništiti kad se ugrozi javna bezbednost (član 42).

Obaveza vođenja evidencija oružja i municije, kao i evidencija radnika koji po službenoj dužnosti dolaze u dodir sa oružjem propisana je članom 43. Predloga zakona.

Bitna novina koju bi doneo ovaj zakon je davanje mogućnosti ministru unutrašnjih poslova da objavi legalizaciju oružja (član 46). Razlozi za to baziraju se na rezultatima dosadašnjih legalizacija, a u skladu su sa ovlašćenjima i nadležnostima Ministarstva unutrašnjih poslova u ovoj oblasti.

S obzirom na društveni značaj ove materije, predviđaju se i prekršajne odredbe kojima se sankcioniše postupanje protivno odredbama ovog zakona (čl. 47-49).

Imajući u vidu razlike u vrstama i tretiranju oružja u odnosu na postojeći zakon, predlaže se zamena isprava za oružje (član 50).

U cilju poštovanja međunarodnih standarda i preporuka, predviđen je rok od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona za legalizaciju oružja iz kategorije B i C (član 51).

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona predviđena su sredstva u okviru budžetskih sredstava koja se redovno odobravaju za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i u okviru limita utvrđenog fiskalnom strategijom.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI ZAKONA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

2. Naziv propisa

Predlog zakona o oružju i municiji

Draft Law on weapons and ammunicion

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

Sporazum i Prelazni sporazum ne sadrže odredbu koja se odnosi na normativnu sadržinu ovog predloga.

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom zausvajanje pravnih tekovina EU

Predlog zakona o oružju i municiji predviđen je Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU (2013-2016) (veza 2014-236).

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a.) odredbe primarnih izvora prava EU

Ne postoji primarni izvor prava EU koji je relevantan za sadržinu ovog propisa.

b.) odredbe sekundarnih izvora prava EU

Direktiva 477/91 Saveta od 18. juna 1991. godine o kontroli nabavke i posedovanja oružja i Direktiva 51/2008 Evropskog parlamenta o izmeni Direktive Saveta 477/91 o kontroli nabavke i posedovanja oružja

Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons(Official Journal L 256 , 13/09/1991 P. 0051 – 0058) amended by Directive 2008/51/CE

v.)ostali izvori prava EU

Ne postoji nijedan dodatni izvor prava EU koji je relevantan za sadržinu ovog propisa.

5.Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6.Da li su gore navedeni izvori prava EU prevedeni na srpskijezik?

Navedeni izvor prava EU nije preveden na srpski jezik.

7.Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Predlog zakona je preveden na engleski jezik.

8.Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nije postojalo učešće konsultanata u izradi ovog zakona, ali je pribavljeno mišljenje Evropske komisije i upućene primedbe su unete u predmetni tekst. TABELA USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1.Naziv propisa EU EU direktiva 477/91 izmenjena i dopunjena direktivom 51/08(Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons amended by Directive 51/08) 2. „CELEX” oznaka EU propisa31991L0477 3. Ovlašćeni predlagač propisa-Vlada Obrađivač- Ministarstvo unutrašnjih poslova 4. datum izrade tabele12.12.2014. 5. Naziv (važećeg, predloga, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog zakona o oružju i municiji 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU2014-236 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1.1.1. For the purposes of this Directive, „firearm“ shall mean any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or may be converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of a combustible propellant Član 3.stav 1.Tačka 1 oružje je ručno prenosiva naprava izrađena ili prilagođena da pod pritiskom vazduha, barutnih i drugih gasova ili drugog potisnog sredstva može izbaciti zrno, kuglu, sačmu ili neki drugi projektil, odnosno raspršiti gas ili tečnost i druga naprava koja je namenjena za samoodbranu ili napad, lov ili sport; ne smatraju se oružjem uređaji za humano lišavanje života životinja, alati i imitacije oružja koje ne koriste municiju sa barutnim punjenjem; Potpuno usklađeno U predlogu zakona naveden je samo projektil iz razloga što su metak i sačma takođe podvrste projektila. Konvertibilno oružje regulisano je drugom odredbom 1.1.2.1a. , „part“ shall mean any element or replacement element specifically designed for a firearm and essential to its operation, including a barrel, frame or receiver, slide or cylinder, bolt or breech block, and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm. Član 3. Stav 1. Tačka 19. osnovni delovi za oružje su: ram, navlaka i cev pištolja, ram, doboš i cev revolvera, sanduk, zatvarač, cev i glava pušaka; Potpuno usklađeno Uređaji za umanjenje zvuka pucnja se ne pominju kao delovi oružja zato što je njihovo posedovanje i promet zabranjeno 1.1.2.1b. , „essential component“ shall mean the breach-closing mechanism, the chamber and the barrel of a firearm which, being separate objects, are included in the category of the firearms on which they are or are intended to be mounted. Član 3. Stav 1. Tačka 20. dodatni osnovni delovi višekalibarskog oružja koji se u originalnom pakovanju isporučuju zajedno sa oružjem, smatraju se jedinstvenom celinom sa oružjem Potpuno usklađeno Pokriveno i prethodnom tačkom 1.1.2.1c. , „ammunition“ shall mean the complete round or the components thereof, including cartridge cases, primers, propellant powder, bullets or projectiles, that are used in a firearm, provided that those components are themselves subject to authorisation in the relevant Member State. Član 3. Stav 1. Tačka 21. municija su meci za vatreno oružje sa olučenim i glatkim cevima i delovi metka čaure, kapisle i projektil; Potpuno usklađeno Barut je regulisan propisima o opasnim materijama 1.1.2.1d. „tracing“ shall mean the systematic tracking of firearms and, where possible, their parts and ammunition from manufacturer to purchaser for the purpose of assisting the competent authorities of Member States in detecting, investigating and analysing illicit manufacturing and illicit trafficking. Čl. 43. i 44. Pravna lica i preduzetnici dužni su da vode evidencije o oružju (vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj oružja) i municiji, kao i evidencije o zaposlenim licima (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište, adresa i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti). Pravna lica i preduzetnici koji u skladu sa svojom delatnošću mogu dati oružje drugom licu na poslugu ili primaju oružje na čuvanje, vode evidencije o oružju (vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj oružja), kao i o fizičkim licima (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa) i pravnim licima i preduzetnicima (naziv, sedište, delatnost, matični broj, ime i prezime ovlašćenog lica) kojima pružaju takvu uslugu.Pravna lica i preduzetnici kojima je od nadležnog organa odobreno bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem vode i evidencije o fizičkim licima (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa) obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uverenjima. Pravna lica i preduzetnici ovlašćeni za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje vatrenog oružja i za proizvodnju oružja, kao i ovlašćeni serviseri vode evidencije onesposobljenog oružja. Ovlašćeni serviseri dužni su da vode i evidencije popravljenog i prepravljenog oružja koje sadrže podatke iz isprava o oružju. Ovlašćeni prodavci vode i evidencije nabavljenog i prodatog oružja, osnovnih delova za oružje i municije koje sadrže: broj odobrenja, naziv organa koji je odobrenje izdao i datum izdavanja odobrenja i podatke o kupcu za fizičko lice (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa), za pravno lice i preduzetnika (naziv, sedište, delatnost, matični broj, ime i prezime ovlašćenog lica).Posrednici-brokeri vode evidencije o svakom pojedinačnom izvršenom posredovanju u prometu oružja i municije. Pravna lica i preduzetnici nadležnom organu za svaku godinu, u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine, predaje primerak evidencija koje su predviđene ovim članom u pisanom ili u elektronskom obliku. Evidencije iz ovog člana moraju se voditi uredno i ažurno i čuvaju se trajno.Sve evidencije iz ovog člana moraju se predati nadležnom organu u roku od 15 dana po prestanku obavljanja delatnosti zbog koje je pravnim licima i preduzetnicima odobreno nabavljanje oružja.Nadležni organ vodi evidencije: o podnetim zahtevima, izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, o uverenjima o zdravstvenoj sposobnosti; registrovanom oružju, oduzetom i predatom oružju, onesposobljenom oružju, nađenom oružju, oružju čiji je nestanak prijavljen; o podnetim zahtevima i izdatim oružnim listovima i potvrdama o prijavi držanja oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje osnovnih delova za oružje; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za izdavanje kolekcionarske dozvole, podnetim zahtevima i izdatim dozvolama za nošenje oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za prenošenje preko državne granice; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za bavljenje prometom oružja i municije, obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za pravna lica i preduzetnike za nabavljanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za spravljanje municije; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje, nabavljanje, držanje i nošenje oružja pripadnicima stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i stranaca; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za posredovanje u prometu oružja i municije; o pasiviziranom oružju. Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vodi evidencije: o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nošenje oružja predstavnika strane službe bezbednosti; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje, držanje i nošenje oružja strancima na boravku u R. Srbiji; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima i odobrenjima za nabavljanje automatskog dugog oružja. Navedene evidencije sadrže sledeće podatke:- o fizičkim licima: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, državljanstvo, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, adresu prebivališta odnosno boravišta, fotografiju lica, zanimanje, odjavu prebivališta radi iseljenja, boravišta ili privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, kao i svojstvo u odnosu na oružje;-o pravnim licima: naziv, sedište, delatnost, matični broj, podaci o oružju, prostorijama, sredstvima, strelištu, kao i lični podaci vlasnika, odgovornog lica i zaposlenih koji dolaze u dodir sa oružjem iz stava 2. tačka 1. ovog člana, -o oružju: vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj. Sve navedene evidencije čuvaju se trajno i u elektronskom obliku. Nadležni organ može podatke iz navedene evidencije davati državnim i drugim organima i organizacijama, kao i drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i to: ako su zakonom ovlašćeni da traže i primaju te podatkeako su im ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njihove nadležnostiako obezbeđuju zaštitu ličnih podataka. Potpuno usklađeno Čl. 12 – 16. Zakonom o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije definisani uslovi i način ispitivanja, obeležavanja i žigosanja oružja, municije, elemenata municije i naprava pre stavljanja u promet. Na osnovu navedenog zakona donet je pravilnik kojim se bliže uređuje ispitivanje i kontrola, način žigosanja i obeležavanja vatrenog oružja i municije i određuju se znakovi za žigosanje i obeležavanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova pripremilo je Predlog novog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju ručnog vatrenog oružja, naprava i municije, koji je usklađen sa direktivama 477/91 i 51/2008. 1.1.2.1e. „broker“ shall mean any natural or legal person, other than a dealer, whose trade or business consists wholly or partly in the buying, selling or arranging the transfer of weapons.“; Član 3. Stav 1. Tačka 37. posrednik u prometu oružjem i municijom – broker, u smislu ovog zakona, je pravno lice i preduzetnik koji se, na osnovu rešenja ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, bavi pregovaranjem, ugovaranjem i posredovanjem u ugovaranju poslova u vezi sa kupovinom ili prodajom oružja i municije, a koji se ne bavi prometom oružja; Potpuno usklađeno 1.2.1. For the purposes of this Directive, „dealer“ shall mean any natural or legal person whose trade or business consists wholly or partly in the manufacture, trade, exchange, hiring out, repair or conversion of firearms, parts and ammunition.“; Član 3. Stav 1. Tačka 29. ovlašćeni prodavac je pravno lice i preduzetnik kome je rešenjem nadležnog organa odobreno bavljenje prometom oružja, osnovnim delovima za oružje i municijom Potpuno usklađen 1.2.1.2.b For the purposes of this Directive, „illicit trafficking“ shall mean the acquisition, sale, delivery, movement or transfer of firearms, their parts or ammunition from or across the territory of one Member State to that of another Member State if any one of the Member States concerned does not authorise it in accordance with the terms of this Directive or if the assembled firearms are not marked in accordance with Article 4(1).“; Potpuno usklađeno om zakona o oružju i municiji nije regulisana ova oblast, s obzirom na to da je Krivičnim zakonikom Republike Srbije, članom 348. propisano kao krivičnio delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Navedenim članom zakona regulisano je da ko neovlašeno izrađuje, prodaje, nabavlja, vrši razmenu ili drži vatreno oružje, njegove delove, municiju ili eksplozivne materije, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom. Ako je predmet dela vatreno oružje, municija, eksplozivne materije ili sredstvo na bazi te materije, rasprskavajuće ili gasno oružje čija izrada, prodaja, nabavka, razmena, ili držanje nije dozvoljeno građanima, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. Ako je predmet dela veća količina oružja, municije ili sredstava ili je u pitanju oružje ili druga sredstva velike razorne moći ili se delo vrši protivno pravilima međunarodnog prava, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina. Ko neovlašćeno nosi predmete dela ovog člana, kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina. Vatreno oružje, njegovi delovi, municija i eksplozivne materije, oduzeće se. Takođe je članom 377. istog zakonika predviđeno da ko protivno zakonu, drugim propisima ili pravilima međunarodnog prava proizvodi, kupuje, prodaje, uvozi, izvozi ili na drugi način nabavlja ili daje drugom, drži ili prevozi oružje čija je proizvodnja ili upotreba zabranjena ili sredstava za njegovu proizvodnju kazniće se zatvorom od jedne do osam godina. U Republici Srbiji Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije je nadležno za primenu Zakona o izvozu i uvozu robe kojim se uređuju način i uslovi pod kojim se vrši izvoz, uvoz i tranzit robe, kao i pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći u vezi sa robom. 1.3. For the purposes of this Directive, a person shall be deemed to be a resident of the country indicated by the address appearing on a document establishing his place of residence, such as a passport or an identity card, which, on a check on possession or on acquisition, is submitted to the authorities of a Member State or to a dealer. Potpuno usklađeno Nije predmet Predloga zakona o oružju imuniciji, već je regulisano članom 3. Zakona o prebivalištu i boravištu građana 1.4. . A „European firearms pass“ shall be issued on request by the authorities of a Member State to a person lawfully entering into possession of and using a firearm. It shall be valid for a maximum period of five years, which may be extended, and shall contain the information set out in Annex II. It shall be non-transferable and shall record the firearm or firearms possessed and used by the holder of the pass. It must always be in the possession of the person using the firearm and any change in the possession or characteristics of the firearm, as well as the loss or theft thereof, shall be indicated on the pass.“; Neprenosivo Republika Srbija će neposredno pre pridruživanja Evropskoj uniji pravno regulisati pojam “ Evropski pasoš za oružje „. 2.1. This Directive is without prejudice to the application of national provisions concerning the carrying of weapons, hunting or target shooting. 2.2. This Directive shall not apply to the acquisition or possession of weapons and ammunition, in accordance with national law, by the armed forces, the police, the public authorities or by collectors and bodies concerned with the cultural and historical aspects of weapons and recognized as such by the Member State in whose territory they are established. Nor shall it apply to commercial transfers of weapons and ammunition of war. Član 2. Stav 1. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na državne organe koji nabavljaju, drže, nose i prevoze oružje i municiju u skladu sa posebnim propisima. Potpuno usklađeno Odredbe predloga se ne primenjuju na državne organe, ali se odredbe primenjuju na ostale subjekte. Posedovanje i promet naoružanja i vojne opreme je predmet Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, a nabavka i posedovanje oružja od strane državnih organa regulisano Zakonom o policiji i Zakonom o vojsci. 3. Member States may adopt in their legislation provisions which are more stringent than those provided for in this Directive, subject to the rights conferred on residents of the Member States by Article 12 (2). CHAPTER 2 Harmonization of legislation concerning firearms Potpuno usklađeno Predlog zakona propisuje rešenja koja su strožija od onih navedenih u direktivi 4.1. Member States shall ensure either that any firearm or part placed on the market has been marked and registered in compliance with this Directive, or that it has been deactivated. Član 24. Stav 2. Ne može se registrovati oružje iz kategorije B, kao i vazdušno oružje iz kategorije C koje nije ispitano, žigosano i obeleženo u skladu sa propisima koji regulišu ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja. Potpuno usklađeno Član 24. Stav 3. Ukoliko oružje iz stava 2. ovog člana nije ispitano, žigosano i obeleženo, nadležni organ uputiće vlasnika da, pre registracije, ispita, žigoše i obeleži oružje. 4.2. For the purpose of identifying and tracing each assembled firearm, Member States shall, at the time of manufacture of each firearm, … Potpuno usklađeno Predlogom zakona o oružju i municiji nije regulisana ova oblast. Vatreno oružje, municija, elementi municije, naprave, kao i prepravljeno vatreno oružje i naprave, podležu, pre stavljanja u promet, ispitivanju, žigosanju i obeležavanju u skladu sa Zakonom o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju vatrenog oružja i municije. Zabranjen je promet vatrenog oružja, municije, elemenata municije, naprava,kao i prepravljanjenog vatrenog oružja naprava koje nisu ispitane, žigosane i obeležene na propisan način. Ispitivanje, žigosanje, i obeležavanje vatrenog oružja, municije, elemenata municije i naprava vrši se radi proveravanja, odnosno potvrđivanja njihove ispravnosti i kvaliteta prema standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta. Municija i elementi municije, za koje se ispitivanjem utvrdi da ispunjavaju propisane uslove, obeležavaju se. Obeležavanje municije i elemenat municije vrši se na taj način što se u svako osnovno pakovanje municije iste serije za koju je ispitivanjem uzoraka utvrđeno da ispunjava propisane uslove, stavlja pisana potvrda o izvršenom ispitivanju, i na svako pakovanje stavlja se propisana nalepnica(banderola). Potvrda o izvršenom ispitivanju sadrži i određeni znak za ispitanu vrstu municije ili elemente municije, član 1. i 4. 4.3. Member States shall make the pursuit of the activity of dealer within their territory conditional upon authorisation on the basis of at least a check of the private and professional integrity and of the abilities of the dealer. In the case of a legal person, the check shall be on the person who directs the undertaking. Član 38. Obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja, prometom oružja, osnovnih delova oružja i municije, mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji pre upisa navedene delatnosti kod organa koji je nadležan za vođenje evidencije privrednih subjekata dobiju rešenje nadležnog organa kojim je odobreno bavljenje tom delatnošću.Obukom u rukovanju vatrenim oružjem mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji poseduju dokaz o pravu vlasništva ili pravu na zakup poslovnog prostora i strelišta, koji poseduju dokaz o potrebnoj stručnosti i dokaz o ispunjenosti prostorno-tehničih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja. Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji poseduju dokaz o potrebnoj stručnosti, o pravu vlasništva ili pravu na zakup poslovnog prostora, posedovanju potrebne tehničke opreme i sredstava, kao i dokaz o ispunjenosti prostorno-tehničih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja. Prometom oružja, osnovnih delova oružja i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji poseduju dokaz o pravu vlasništva ili pravu na zakup poslovnog prostora, kao i dokaz o ispunjenosti prostorno-tehničih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja. Vlasnici, odgovorna lica, kao i lica zaposlena u pravnim licima i kod preduzetnika iz stava 1. ovog člana moraju ispunjavati uslove iz člana 11. stav 1. tačka 1-7. ovog zakona. Pravnim licima i preduzetnicima neće se rešenjem nadležnog organa odobriti bavljenje delatnošću iz stava 1. ovog člana odnosno rešenjem nadležnog organa će se zabraniti dalje bavljenje delatnošću ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom ili ukoliko bi se ugrozila javna bezbednost. Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da od nadležnog organa pribave odobrenje za raspoređivanje zaposlenih lica pre raspoređivanja na te poslove. Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da oružje, osnovne delove oružja i municiju čuvaju u skladu sa ovim zakonom.Popravljati i prepravljati se može samo registrovano oružje iz kategorije B i C.O svakoj izvršenoj prepravci oružja ovlašćeni serviseri obavestiće nadležni organ u roku od 15 dana od dana izvršene prepravke.Mišljenje o ispunjenosti prostorno tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, na zahtev stranke, izdaje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.Ministarstvo vrši nadzor nad radom pravnih lica i preduzetnika iz stava 1. ovog člana.Ministar nadležan za unutrašnje poslove će bliže propisati program, uslove i način sprovođenja obuke u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanja i prepravljanja oružja, prometa oružja, delova za oružje i municije i prostorno-tehničke uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije. Potpuno usklađen 4.4. Member States shall, by 31 December 2014, ensure the establishment and maintenance of a computerised data-filing system, either a centralised system or a decentralised system which guarantees to authorised authorities access to the data-filing systems in which each firearm subject to this Directive shall be recorded. This filing system shall record and maintain for not less than 20 years each firearm’s type, make, model, calibre and serial number, as well as the names and addresses of the supplier and the person acquiring or possessing the firearm.Throughout their period of activity, dealers shall be required to maintain a register in which all firearms subject to this Directive and which are received or disposed of by them shall be recorded, together with such particulars as enable the firearm to be identified and traced, in particular the type, make, model, calibre and serial number thereof and the names and addresses of the persons supplying and acquiring it. Upon the cessation of his activities, the dealer shall deliver the register to the national authority responsible for the filing system provided for in subparagraph 1. Član 43. Pravna lica i preduzetnici dužni su da vode evidencije o oružju (vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj oružja) i municiji, kao i evidencije o zaposlenim licima (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište, adresa i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti). Pravna lica i preduzetnici koji u skladu sa svojom delatnošću mogu dati oružje drugom licu na poslugu ili primaju oružje na čuvanje, vode evidencije o oružju (vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj oružja), kao i o fizičkim licima (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa) i pravnim licima i preduzetnicima (naziv, sedište, delatnost, matični broj, ime i prezime ovlašćenog lica) kojima pružaju takvu uslugu.Pravna lica i preduzetnici kojima je od nadležnog organa odobreno bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem vode i evidencije o fizičkim licima (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa) obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uverenjima. Pravna lica i preduzetnici ovlašćeni za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje vatrenog oružja i za proizvodnju oružja, kao i ovlašćeni serviseri vode evidencije onesposobljenog oružja. Ovlašćeni serviseri dužni su da vode i evidencije popravljenog i prepravljenog oružja koje sadrže podatke iz isprava o oružju. Ovlašćeni prodavci vode i evidencije nabavljenog i prodatog oružja, osnovnih delova za oružje i municije koje sadrže: broj odobrenja, naziv organa koji je odobrenje izdao i datum izdavanja odobrenja i podatke o kupcu za fizičko lice (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa), za pravno lice i preduzetnika (naziv, sedište, delatnost, matični broj, ime i prezime ovlašćenog lica).Posrednici-brokeri vode evidencije o svakom pojedinačnom izvršenom posredovanju u prometu oružja i municije. Pravna lica i preduzetnici nadležnom organu za svaku godinu, u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine, predaje primerak evidencija koje su predviđene ovim članom u pisanom ili u elektronskom obliku. Evidencije iz ovog člana moraju se voditi uredno i ažurno i čuvaju se trajno.Sve evidencije iz ovog člana moraju se predati nadležnom organu u roku od 15 dana po prestanku obavljanja delatnosti zbog koje je pravnim licima i preduzetnicima odobreno nabavljanje oružja. Potpuno usklađen Član 44. Nadležni organ vodi evidencije: o podnetim zahtevima, izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, o uverenjima o zdravstvenoj sposobnosti; registrovanom oružju, oduzetom i predatom oružju, onesposobljenom oružju, nađenom oružju, oružju čiji je nestanak prijavljen; o podnetim zahtevima i izdatim oružnim listovima i potvrdama o prijavi držanja oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje osnovnih delova za oružje; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za izdavanje kolekcionarske dozvole, podnetim zahtevima i izdatim dozvolama za nošenje oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za prenošenje preko državne granice; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za bavljenje prometom oružja i municije, obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za pravna lica i preduzetnike za nabavljanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za spravljanje municije; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje, nabavljanje, držanje i nošenje oružja pripadnicima stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i stranaca; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za posredovanje u prometu oružja i municije; o pasiviziranom oružju. Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vodi evidencije: o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nošenje oružja predstavnika strane službe bezbednosti; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje, držanje i nošenje oružja strancima na boravku u R. Srbiji; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima i odobrenjima za nabavljanje automatskog dugog oružja. Navedene evidencije sadrže sledeće podatke:- o fizičkim licima: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, državljanstvo, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, adresu prebivališta odnosno boravišta, fotografiju lica, zanimanje, odjavu prebivališta radi iseljenja, boravišta ili privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, kao i svojstvo u odnosu na oružje;-o pravnim licima: naziv, sedište, delatnost, matični broj, podaci o oružju, prostorijama, sredstvima, strelištu, kao i lični podaci vlasnika, odgovornog lica i zaposlenih koji dolaze u dodir sa oružjem iz stava 2. tačka 1. ovog člana, -o oružju: vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj. Sve navedene evidencije čuvaju se trajno i u elektronskom obliku. Nadležni organ može podatke iz navedene evidencije davati državnim i drugim organima i organizacijama, kao i drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i to: ako su zakonom ovlašćeni da traže i primaju te podatkeako su im ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njihove nadležnostiako obezbeđuju zaštitu ličnih podataka. 4.5. Member States shall ensure that all firearms may be linked to their owner at any moment. However, as regards firearms classified in category D, Member States shall, as from 28 July 2010, put into place appropriate tracing measures, including, as from 31 December 2014, measures enabling linking at any moment to the owner of firearms placed on the market after 28 July 2010.“; Član 4. Stav. 1. Tačka 4. kategorija D – hladno oružje, gasni sprejevi, uređaji za izazivanje elektrošokova, vazdušno oružje čija kinetička energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra 4,5 mm ili manjeg, kao i oružje sa tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive do 450 N, odnosno čija je natezna težina do 101libre. Potpunousklađeno oružje u kategoriji D može se slobodno posedovati, nijedno vatreno oružje nije svrstano u kategoriju D 4a Without prejudice to Article 3, Member States shall allow the acquisition and possession of firearms only by persons who have been granted a licence or, with respect to categories C or D, who are specifically permitted to acquire and possess such firearms in accordance with national law. Član 5. Oružje iz kategorije A ne mogu nabavljati, držati i nositi fizička lica, pravna lica i preduzetnici, osim u slučajevima predviđenim ovim i drugim zakonima; Oružje iz kategorije B može se nabavljati, držati i nositi na osnovu isprave nadležnog organa. Oružje iz kategorije C, može se slobodno nabavljati u slučajevima predviđenim ovim zakonom, a držati uz prijavu nadležnom organu. Oružje iz kategorije D može se nabavljati i držati bez isprave i prijave nadležnom organu, u skladu sa ovim zakonom. Potpuno usklađen Član 40. Stav 2. Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove može pravnim licima u izuzetno opravdanim slučajevima, u skladu sa delatnošću kojom se bave, odobriti nabavljanje automatskog dugog oružja iz kategorije A. U tim slučajevima, na automatsko dugo oružje iz kategorije A će se shodno primenjivati odredbe ovog zakona koje važe za oružje iz kategorije B. Član 4.b Member States shall consider establishing a system for the regulation of the activities of brokers. Such a system might include one or more measures such as:(a) requiring the registration of brokers operating within their territory;(b) requiring the licensing or authorisation of the activity of brokering.“; Član 38. Stav 1. Obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja, prometom oružja, osnovnih delova oružja i municije, mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji pre upisa navedene delatnosti kod organa koji je nadležan za vođenje evidencije privrednih subjekata dobiju rešenje nadležnog organa kojim je odobreno bavljenje tom delatnošću. Potpuno usklađen 5.1. Without prejudice to Article 3, Member States shall permit the acquisition and possession of firearms only by persons who have good cause and who:(a) are at least 18 years of age, except in relation to the acquisition, other than through purchase, and possession of firearms for hunting and target shooting, provided that in that case persons of less than 18 years of age have parental permission, or are under parental guidance or the guidance of an adult with a valid firearms or hunting licence, or are within a licenced or otherwise approved training centre;(b) are not likely to be a danger to themselves, to public order or to public safety. Having been convicted of a violent intentional crime shall be considered as indicative of such danger. Član 11. Oružje iz kategorije B mogu nabavljati i držati fizička lica koja: 1. su punoletna; 2. su državljani Republike Srbije ili stalno nastanjeni stranci; 3. su zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja; 4. nisu osuđivana na pravnosnažnu kaznu zatvora za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; 5. nisu pravnosnažno kažnjavana u poslednje 4 godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i za prekršaje iz ovog zakona; 6. na osnovu bezbednosno-operativne provere u mestu prebivališta, boravišta, mestu rada, svojim ponašanjem ne ukazuju na to da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir; 7. su obučena za rukovanje vatrenim oružjem; 8. imaju opravdan razlog i to :a) za oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B – ukoliko dokažu da bi im mogla biti ugrožena lična bezbednost zbog prirode posla ili drugih okolnosti; b) za lovačko oružje kategorije B – posedovanje lovne karte; c) za sportsko oružje – uverenje o aktivnom članstvu u sportskoj streljačkoj organizaciji; 9. imaju uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja. Potpuno usklađen Regulisano strožije nego u direktivi 5.2. Member States may withdraw authorisation for possession of a firearm if any of the conditions on the basis of which it was granted are no longer satisfied. Član 28. Stav 1. i 2. Nadležni organ, po službenoj dužnosti, vodi računa o tome da li fizičko lice koje drži oružje iz kategorije B ispunjava uslove propisane članom 11. ovog zakona. U slučaju da kod fizičkog lica koje drži oružje iz kategorije B prestane da postoji neki od uslova iz člana 11. stav 1. tač. 3, 4, 5, 6, 8 i 9. ovog zakona, nadležni organ će doneti rešenje o oduzimanju oružnog lista, oružja i municije. Potpuno usklađen 5. Without prejudice to Article 3, Member States shall permit the acquisition and possession of firearms only by persons who have good causeand who:(a) are at least 18 years of age… Član 11. Oružje iz kategorije B mogu nabavljati i držati fizička lica koja: 1. su punoletna; 2. su državljani Republike Srbije ili stalno nastanjeni stranci; 3. su zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja; 4. nisu osuđivana na pravnosnažnu kaznu zatvora za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; 5. nisu pravnosnažno kažnjavana u poslednje 4 godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i za prekršaje iz ovog zakona; 6. na osnovu bezbednosno-operativne provere u mestu prebivališta, boravišta, mestu rada, svojim ponašanjem ne ukazuju na to da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir; 7. su obučena za rukovanje vatrenim oružjem; 8. imaju opravdan razlog i to :a) za oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B – ukoliko dokažu da bi im mogla biti ugrožena lična bezbednost zbog prirode posla ili drugih okolnosti; b) za lovačko oružje kategorije B – posedovanje lovne karte; c) za sportsko oružje – uverenje o aktivnom članstvu u sportskoj streljačkoj organizaciji; 9. imaju uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja. Potpuno usklađen Stalno nastanjeni stranci imaju isti tretman kao domaći državljani 6.1. Member States shall take all appropriate steps to prohibit the acquisition and the possession of the firearms and ammunition classified in category A. In special cases, the competent authorities may grant authorizations for such firearms and ammunition where this is not contrary to public security or public order. Član 40. Stav 2. Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove može pravnim licima u izuzetno opravdanim slučajevima, u skladu sa delatnošću kojom se bave, odobriti nabavljanje automatskog dugog oružja iz kategorije A. U tim slučajevima, na automatsko dugo oružje iz kategorije A će se shodno primenjivati odredbe ovog zakona koje važe za oružje iz kategorije B. Potpuno usklađen 6.2. Member States shall ensure that, except with respect to dealers, the acquisition of firearms and their parts and ammunition by means of distance communication, as defined in Article 2 of Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts [], shall, where authorised, be strictly controlled. Neprenosivo Republika Srbija će neposredno pre pridruživanja Evropskoj Uniji pravno regulisati pojam “ nabavke vatrenog oružja sredstvima komunikacije na daljinu „. 7.1. No one may acquire a firearm classified in category B within the territory of a Member State unless that Member State has so authorized him. No such authorization may be given to a resident of another Member State without the latter’s prior agreement. Član 23. Stranci koji u Republici Srbiji nemaju stalno nastanjenje, mogu nabavljati oružje iz kategorija B i C sa pripadajućom municijom na osnovu odobrenja za nabavljanje i iznošenje oružja i municije koje izdaje policijska uprava u kojoj se vrši nabavka. Stranci iz stava 1. ovog člana uz zahtev za izdavanje odobrenja prilažu i ispravu o svom identitetu i legalizovanu ispravu izdatu u stranoj zemlji na osnovu koje u toj zemlji mogu izvršiti nabavku oružja i municije.Stranci iz stava 1. ovog člana moraju ovako nabavljeno oružje i municiju izneti iz Republike Srbije u roku od tri dana od izvršene nabavke. Prilikom prelaska državne granice ovako nabavljeno oružje i municiju dužni su da prijave organu nadležnom za graničnu kontrolu. Potpuno usklađen 7.2. No one may be in possession of a firearm classified in category B within the territory of a Member State unless that Member State has so authorized him. If he is a resident of another Member State, that other Member State shall be informed accordingly. Član 5. Stav 2. Oružje iz kategorije B može se nabavljati, držati i nositi na osnovu isprave nadležnog organa. Potpuno usklađen 7.3. An authorization to acquire and an authorization to possess a firearm classified in category B may take the form of a single administrative decision. Član 3. Stav 1. Tačka 32. oružni list je isprava na osnovu kojeg se drži, odnosno drži i nosi, oružje u skladu sa ovim zakonom; oružni list sadrži podatke o oružju, osnovnim delovima za oružje i vlasniku oružja; Potpuno usklađeno 7.4. Member States may consider granting persons who satisfy the conditions for the granting of an authorisation for a firearm a multiannual licence for the acquisition and possession of all firearms subject to authorisation, without prejudice to:(a) the obligation to notify the competent authorities of transfers;(b) the periodic verification that those persons continue to satisfy the conditions; and(c) the maximum limits for possession laid down in national law. Član 18. Rešenjem nadležnog organa može se odobriti izdavanje kolekcionarske dozvole za nabavljanje oružja fizičkom licu koje ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona, poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno čuvanje oružja. Troškove izrade kolekcionarske dozvole snosi podnosilac zahteva.Kolekcionarska dozvola važi trajno i na osnovu nje se može nabaviti više komada oružja iz kategorije B.Fizičko lice koje na osnovu kolekcionarske dozvole nabavi oružje podnosi zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja ili zahtev za izdavanje oružnog lista u roku od 8 dana od dana izvršene nabavke oružja.Imaoci kolekcionarske dozvole mogu nabavljati i držati municiju u svim kalibrima, osim municije iz člana 6. ovog zakona.Kolekcionarska dozvola će se oduzeti ukoliko njen imalac prestane da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana. Prostorno-tehničke uslove za bezbedno čuvanje oružja za lica iz ovog člana propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove. Potpuno usklađen 7.5. Member States shall adopt rules to ensure that persons holding authorisations for firearms of category B in force under national law as at 28 July 2008 do not need to apply for a licence or permit regarding firearms they hold in categories C or D due to the entry into force of Directive 2008/51/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 []. However, any subsequent transfer of firearms of categories C or D shall be subject to the transferee obtaining or having a licence or being specifically permitted to possess those firearms in accordance with national law. Neprenosivo Odnosi se na države članice 8.1. No one may be in possession of a firearm classified in category C unless he has declared it to the authorities of the Member State in which that firearm is held. Član 5. Stav 3. Oružje iz kategorije C, može se slobodno nabavljati u slučajevima predviđenim ovim zakonom, a držati uz prijavu nadležnom organu. Potpuno usklađen 8.2. Every seller, dealer or private person shall inform the authorities of the Member State in which it takes place of every transfer or handing over of a firearm classified in category C, giving the particulars by which the firearm and the person acquiring it may be identified. Član 43. Stav 6. 7. i 8. Ovlašćeni prodavci vode i evidencije nabavljenog i prodatog oružja, osnovnih delova za oružje i municije koje sadrže: broj odobrenja, naziv organa koji je odobrenje izdao i datum izdavanja odobrenja i podatke o kupcu za fizičko lice (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa), za pravno lice i preduzetnika (naziv, sedište, delatnost, matični broj, ime i prezime ovlašćenog lica).Posrednici-brokeri vode evidencije o svakom pojedinačnom izvršenom posredovanju u prometu oružja i municije. Pravna lica i preduzetnici nadležnom organu za svaku godinu, u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine, predaje primerak evidencija koje su predviđene ovim članom u pisanom ili u elektronskom obliku. Potpuno usklađen 8.3. If a Member State prohibits or makes subject to authorization the acquisition and possession within its territory of a firearm classified in category B, C or D, it shall so inform the other Member States, which shall expressly include a statement to that effect on any European firearms pass they issue for such a firearm, pursuant to Article 12 (2). Neprenosivo Odnosi se na države članice 9. The handing over of a firearm classified in category A, B or C toa person who is not resident in the Member State in question shall be permitted, subject to compliance with the obligations laid down in Articles 6, 7 and 8:5.— where the person acquiring it has been authorized in accordance with Article 11 himself to effect a transfer to his country of residence,— where the person acquiring it submits a written declaration testifying to and justifying his intention to be in possession of the firearm in the Member State of acquisition, provided that he fulfils the legal conditions for possession in that Member State.2. Member States may authorize the temporary handing over of firearms in accordance with procedures which they shall lay down. Neprenosivo Odnosi se na države članice 10. The arrangements for the acquisition and possession of ammunition shall be the same as those for the possession of the firearms for which the ammunition is intended Član 20. Municija za oružje iz kategorije B i C, osim onesposobljenog, može se nabavljati na osnovu izdate isprave o oružju.Vlasnici oružja mogu nabavljati i držati municiju u kalibrima za koje imaju registrovano oružje, osim fizičih lica kojima je izdata kolekcionarska dozvola. Potpuno usklađen 11. Firearms may, without prejudice to Article 12, be transferred from one Member State to another only in accordance with the procedure laid down in the following paragraphs. These provisions shall also apply to transfers of firearms following a mail order sale… Neprenosivo Odredbe se odnose samo na države članice. Category B – Firearms subject to authorization 1. Semi-automatic or repeating short firearms. 2. Single-shot short firearms with centre-fire percussion. 3. Single-shot short firearms with rimfire percussion whose overall length is less than 28 cm. 4. Semi-automatic long firearms whose magazine and chamber can together hold more than three rounds. 5. Semi-automatic long firearms whose magazine and chamber cannot together hold more than three rounds, where the loading device is removable or where it is not certain that the weapon cannot be converted, with ordinary tools, into a weapon whose magazine and chamber can together hold more than three rounds. 6. Repeating and semi-automatic long firearms with smooth-bore barrels not exceeding 60 cm in length. 7. Semi-automatic firearms for civilian use which resemble weapons with automatic mechanisms. Član 4. Stav 1. Tačka 2 kategorija B – svako vatreno oružje (kratko, dugo, poluautomatsko, repetirajuće, jednometno, dvometno, sa olučenim i glatkim cevima, osim onog iz kategorije A i C) i konvertibilno oružje; Potpuno usklađen Klasifikacija je pojednostavljena u odnosu na direktivu, ali su njome obuhvaćene sve navedene kategorije oružja. Regulisano strožije nego u direktivi Category C – Firearms subject to declaration 1. Repeating long firearms other than those listed in category B, point 6. 2. Long firearms with single-shot rifled barrels. 3. Semi-automatic long firearms other than those in category B, points 4 to 7. 4. Single-shot short firearms with rimfire percussion whose overall length is not less than 28 cm. Član 4. Stav 1. Tačka 3. kategorija C – onesposobljeno vatreno oružje, staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem, vazdušno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm i oružje s tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive veća od 450 N, odnosno čija je natezna težina veća od 101 libri. Potpuno usklađen Regulisano strožije nego u direktivi Category D – Other firearms Single-shot long firearms with smooth-bore barrels Član 4. Stav 1. Tačka 4. kategorija D – hladno oružje, gasni sprejevi, uređaji za izazivanje elektrošokova, vazdušno oružje čija kinetička energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra 4,5 mm ili manjeg, kao i oružje sa tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive do 450 N, odnosno čija je natezna težina do 101libre. Potpuno usklađen Regulisano strožije nego u direktivi For the purposes of this Annex objects which correspond to the definition of a ‘firearm’ shall not be included in that definition if they: „(a) have been rendered permanently unfit for use by deactivation, ensuring that all essential parts of the firearm have been rendered permanently inoperable and incapable of removal, replacement or a modification that would permit the firearm to be reactivated in any way“;“Member States shall make arrangements for the deactivation measures referred to in point (a) to be verified by a competent authority in order to ensure that the modifications made to a firearm render it irreversibly inoperable. Member States shall, in the context of this verification, provide for the issuance of a certificate or record attesting to the deactivation of the firearm or the apposition of a clearly visible mark to that effect on the firearm. The Commission shall, acting in accordance with the procedure referred to in Article 13a(2) of the Directive, issue common guidelines on deactivation standards and techniques to ensure that deactivated firearms are rendered irreversibly inoperable.“. (b) are designed for alarm, signalling, life-saving, animal slaughter or harpoon fishing or for industrial or technical purposes provided that they can be used for the stated purpose only; (c) are regarded as antique weapons or reproductions of such where these have not been included in the previous categories and are subject to national laws. Član 4. Stav 1. Tačka 3.Član 3. Stav 1. Tačka 1Član 3. Stav 1. Tačka 18.Član 27. Stav 2, 5. i 7. kategorija C – onesposobljeno vatreno oružje, staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem, vazdušno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm i oružje s tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive veća od 450 N, odnosno čija je natezna težina veća od 101 libri.ne smatraju se oružjem uređaji za humano lišavanje života životinja, alati i imitacije oružja koje ne koriste municiju sa barutnim punjenjem;onesposobljeno oružje je vatreno oružje čiji su svi osnovni delovi trajno prepravljeni tako da se iz njega ne može ispaliti bojevi metak. Potvrdu o onesposobljavanju oružja izdaju pravna lica i preduzetnici ovlašćeni za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje vatrenog oružja i za proizvodnju oružja, kao i ovlašćeni serviseri. Podatak o onesposobljenosti unosi se u izdatu ispravu i utiskuje na samom oružju Ministar nadležan za unutrašnje poslove će bliže propisati postupak, uslove i način onesposobljavanja oružja. Potpuno usklađen Regulisano strožije nego u direktivi (a) ‘short firearm’ means a firearm with a barrel not exceeding 30 centimetres or whose overall length does not exceed 60 centimetres; (b) ‘long firearm’ means any firearm other than a short firearm; (c) ‘automatic firearm’ means a firearm which reloads automatically each time a round is fired and can fire more than one round with one pull on the trigger; (d) ‘semi-automatic firearm’ means a firearm which reloads automatically each time a round is fired and can fire only one round with one pull on the trigger; (e) ‘repeating firearm’ means a firearm which after a round has been fired is designed to be reloaded from a magazine or cylinder by means of a manually-operated action; (f) ‘single-shot firearm’ means a firearm with no magazine which is loaded before each shot by the manual insertion of a round into the chamber or a loading recess at the breech of the barrel; Član 3. Stav 1.Tačka3. Do 8. kratko vatreno oružje je ono čija dužina cevi ne prelazi 30 cm, odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm; dugo vatreno oružje je ono čija dužina cevi prelazi 30 cm, odnosno čija ukupna dužina prelazi 60 cm;automatsko vatreno oružje je ono koje se posle ispaljenog metka automatski puni i koje može jednim pritiskom obarača ispaliti najmanje dva i više metaka jedan za drugim, bez ponovnog ručnog punjenja oružja; poluautomatsko vatreno oružje je ono koje se posle svakog ispaljenog metka automatski puni i koje jednim pritiskom obarača ne može ispaliti više metaka; repetirajuće vatreno oružje je ono kod kojeg se posle ispaljenja sledeći metak iz magacina ili okvira ručno uvodi u položaj za ispaljenje; jednometno i dvometno vatreno oružje je ono koje nema magacin ni okvir za municiju; Potpuno usklađeno a1.II.B. The breach-closing mechanism, the chamber and the barrel of a firearmwhich, being separate objects, are included in the category of the firearms on which they are or are intended to be mounted. Član 22.Član 3. Stav 1. Tač. 19. I 20. Vlasnik registrovanog oružja iz kategorije B može za njega nabavljati osnovne delove uz odobrenje nadležnog organa. Podaci o nabavljenim osnovnim delovima unose se u oružni list. Odredbe ovog zakona koje se odnose na oružje shodno će se primenjivati i na osnovne delove za oružje.osnovni delovi za oružje su: ram, navlaka i cev pištolja, ram, doboš i cev revolvera, sanduk, zatvarač, cev i glava pušaka; dodatni osnovni delovi višekalibarskog oružja koji se u originalnom pakovanju isporučuju zajedno sa oružjem, smatraju se jedinstvenom celinom sa oružjem; Potpuno usklađen a2. ANNEX IIEUROPEAN FIREARMS PASS Neprenosivo Republika Srbija će neposredno pre pridruživanja Evropskoj uniji pravno regulisati pojam “ Evropski pasoš za oružje „.

Ostavite komentar