Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O OSIGURANjU

Član 1.

U Zakonu o osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 70/04-ispravka, 61/05, 61/05-dr. zakon, 85/05-dr. zakon, 101/07 i 63/09-US), u članu 234. stav 1. reči: „31. decembra 2009. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2011. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje pravni položaj privrednih subjekata i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Donošenjem Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05, 101/07 i 63/09), sistemski je regulisana oblast osiguranja imajući u vidu, kako regulativu Evropske unije, regulativu zemalja u okruženju, tako i stepen razvoja tržišta osiguranja u Republici Srbiji. Navedenim zakonom je, između ostalog, propisano da jedno društvo za osiguranje ne može istovremeno obavljati poslove životnih i neživotnih osiguranja (član 14), te je stoga propisana obaveza razdvajanja poslova životnih i poslova neživotnih osiguranja za društva za osiguranje koja su osnovana pre stupanja na snagu zakona (član 234). Rok za razdvajanje poslova životnih i neživotnih osiguranja za pomenuta društva za osiguranje je 31. decembar 2009. godine.

Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju (u daljem tekstu: Predlog zakona), nastao je kao rezultat analize realnog stanja na tržištu osiguranja i sagledavanja problema sa kojim se suočavaju društva za osiguranje u uslovima svetske ekonomske krize, kao i značaja koju industrija osiguranja (naročito životnog osiguranja) ima na razvoj finansijskog tržišta i rast standarda građana. Imajući u vidu da regulativa Evropske unije kao pravilo predviđa razdvajanje poslova životnog i neživotnog osiguranja, s tim da je ostavljena mogućnost da svaka država posebno utvrdi rok u kome će društva za osiguranje biti u obavezi da obustave istovremeno obavljanje poslova životnog i neživotnog osiguranja, što znači da određivanje roka predstavlja nacionalno diskreciono pravo, predloženo je određivanje novog roka.

Analiza je pokazala da je tržište osiguranja, imajući u vidu pokazatelj učešće premije u BDP, još uvek na niskom stepenu razvoja u odnosu na države u okruženju, a naročito u odnosu na razvijene države. Takođe, 2008. godine je došlo do usporavanja rasta premije osiguranja sa rastom od 16,5% dok je 2007. godine zabeležen rast od 16,9%, s tendencijom da u 2009. godini bude, po prvi put, ostvarena negativna stopa rasta ukupne premije (ukupna premija osiguranja je na dan 30.06.2009. godine u odnosu na isti period prethodne godine niža za 0,73%, odnosno za preko 200 miliona dinara), dok bilansna suma sektora osiguranja predstavlja oko 4,3% ukupne bilansne sume finansijskog sektora.

Cilj donošenja ovog zakona je da se odloži obaveza razdvajanja poslova životnog i neživotnog osiguranja za društva koja obavljaju poslove obe grupe osiguranja (šest društava, koja su u 2008. godini predstavljala preko 75% bilansne sume sektora osiguranja i u ukupnoj premiji osiguranja učestvovala sa preko 80%), kako bi se ublažio uticaj svetske ekonomske krize na tržište osiguranja, s obzirom da bi razdvajanje poslova životnog i neživotnog osiguranja dodatno otežalo poslovanje društava koja zauzimaju više od 75% tržišta osiguranja.

III. SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona vrši se izmena člana 234. Zakona o osiguranju na način da se produžava rok do koga su organizacije za osiguranje, koje su na dan stupanja Zakona o osiguranju obavljale poslove i životnog i neživotnog osiguranja, dužne da Narodnoj banci Srbije podnesu dokaze o razgraničenju životnih i neživotnih osiguranja.

Članom 2. Predloga zakona određeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje Zakona o izmeni Zakona o osiguranju po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da postojeći rok iz člana 234. Zakona o osiguranju ističe 31. decembra 2009. godine, tako da bi se donošenjem Zakona o izmenama Zakona o osiguranju po hitnom postupku, odnosno do 31. decembra 2009. godine, sprečila neusklađenost zakonskih rokova.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU ZAKONA NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Pošto postojeći rok iz člana 234. Zakona o osiguranju ističe 31. decembra 2009. godine, stupanjem na snagu Zakona o izmeni Zakona o osiguranju narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno do 31. decembra 2009. godine, sprečila bi se eventualna neusklađenost zakonskih rokova, što čini naročito opravdane razloge u smislu člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije za ranije stupanje zakona na snagu..

PREGLED ODREDABA ZAKONA O OSIGURANjU KOJE SE MENjAJU

Obaveza razgraničenja životnih i neživotnih osiguranja

Član 234.

Organizacija za osiguranje koja, na dan stupanja na snagu ovog zakona, ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, dužna je da do 31. decembra 2009. godine 31. DECEMBRA 2011. GODINE izvrši odgovarajuće promene u svom statusu i poslovanju u skladu sa članom 14. ovog zakona.

Organizacija, odnosno društvo za osiguranje dužno je da Narodnoj banci Srbije, u roku iz stava 1. ovog člana, podnese dokaze o razgraničenju životnih i neživotnih osiguranja.

Na osnovu dokaza iz stava 2. ovog člana, Narodna banka Srbije, u roku od 30 dana od dana prijema tih dokaza, ocenjuje da li su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Ostavite komentar