Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANjU

Član 1.

U Zakonu o osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 70/04-ispravka, 61/05, 61/05-dr. zakon, 85/05-dr. zakon, 101/07, 63/09-US i 107/09), posle člana 234. dodaje se član 234a, koji glasi:

„Član 234a

Društvo za neživotna osiguranja i društvo za životna osiguranja, u slučaju kad su isti akcionari osnivači oba društva, mogu ugovorom o poveravanju poslova jednog društva drugom društvu ugovoriti da jedno društvo obavlja na zajedničkoj osnovi sledeće poslove za oba društva:

poslove marketinga;

opšte i kadrovske poslove;

poslove prodaje polisa osiguranja.

Poslovi iz stava 1. ovog člana mogu se obavljati na zajedničkoj osnovi za oba društva do isteka roka iz člana 234. stav 1. ovog zakona.”

Član 2.

Član 243. menja se i glasi:

„Predmet privatizacije je državni kapital u društvima za osiguranje iskazan u akcijama (u daljem tekstu: kapital).

Kako bi se obezbedilo upravljanjem kapitalom na celishodan način, zaštitio javni interes i interes osiguranika do privatizacije, društveni kapital u društvima za osiguranje postaje državni kapital.

Društva za osiguranje koja su na dan 31. decembra 2009. godine, u strukturi kapitala imala društveni kapital iz stava 2. ovog člana, dužna su da do 30. juna 2010. godine, na osnovu ovog zakona, iskažu taj kapital u akcijama u vlasništvu Republike Srbije i upišu te akcije u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Privatizacija državnog kapitala iz stava 1. ovog člana započeće do 31. decembra 2013. godine kada predmet privatizacije mora biti najmanje 20% državnog kapitala iz stava 1. ovog člana.

U postupku privatizacije može se prodati imovina ili deo imovine društva za osiguranje, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Postupak privatizacije kapitala iz stava 1. ovog člana rešenjem pokreće Ministarstvo.

Agencija za osiguranje depozita osnovana posebnim zakonom (u daljem tekstu: Agencija) organizuje i sprovodi postupak privatizacije kapitala iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo vrši nadzor nad sprovođenjem postupka iz stava 7. ovog člana.”

Član 3.

U članu 243a stav 1. reč: „društvenog” briše se.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tačka 6. i tačka 7. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje „pravni položaj privrednih subjekata” i „sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti”, odnosno „svojinske i obligacione odnose” i odredbama člana 86. Ustava Republike Srbije prema kojima se, pored ostalog, jemče privatna, zadružna i javna svojina, a „postojeća društvena svojina pretvara u privatnu svojinu pod uslovima, na način i u rokovima predviđenim zakonom”.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Donošenjem Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05, 101/07, 63/09 i 107/09), sistemski je regulisana oblast osiguranja imajući u vidu, kako regulativu Evropske unije, regulativu zemalja u okruženju, tako i stepen razvoja tržišta osiguranja u Republici Srbiji. Ranijim izmenama i dopunama Zakona o osiguranju propisan je postupak privatizacije društava za osiguranje.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju (u daljem tekstu: Nacrt zakona), nastao je kao rezultat analize stanja na tržištu osiguranja, sagledavanja problema sa kojim se suočavaju društva za osiguranje u vreme svetske ekonomske krize, odnosno imajući u vidu uticaj krize na industriju osiguranja i tržište kapitala, kao i značaj koji industrija osiguranja ima na razvoj finansijskog tržišta i imajući u vidu da je produžen rok za razdvajanje poslova životnih i neživotnih osiguranja.

Naime, dopunama koje su predložene u članu 1. Nacrta zakona vrši se usklađivanje tržišnih uslova, mogućnosti snižavanja troškova poslovanja, za učesnike na tržištu osiguranja koji se bave poslovima životnih i neživotnih osiguranja bave odvojeno (tri društva), sa društvima za osiguranje koja imaju obavezu da izvrše razdvajanje do kraja 2011. godine (šest društava). Takođe, ovim članom se omogućava da društva koja još uvek nisu razdvojila poslove životnih i neživotnih osiguranja, da ranijim razdvajanjem ovih poslova, iskoriste mogućnost zajedničkog obavljanja pojedinih poslova određeni period što će imati pozitivne efekte na troškove razdvajanja.

Što se tiče člana 2. Nacrta zakona, u Republici Srbije posluju tri društva za osiguranje u čijoj se strukturi kapitala nalazi i društveni kapital. To su Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd sa učešćem društvenog kapitala u ukupnom kapitalu od 94,61%, Triglav Kopaonik osiguranje a.d.o. Beograd sa učešćem društvenog kapitala u ukupnom kapitalu od 6,37% i Dunav RE a.d. Beograd sa učešćem društvenog kapitala u ukupnom kapitalu od 4,58%. U navedenim društvima nije započet postupak privatizacije društvenog kapitala. S obzirom da ni Ustav Republike Srbije, kao ni regulativa Evropske unije niti regulativa zemalja u okruženju, ne poznaje kategoriju društvenog kapitala, a da društveni kapital u vlasničkoj strukturi navedenih društava za osiguranje nije iskazan u akcijama odnosno predstavlja tzv. nenominovani kapital, koji nema titulara, predlaže se da se izvrši konverzija društvenog kapitala u državni kapital. Imajući u vidu da je postupak privatizacije društvenog i državnog kapitala u društvima za osiguranje identičan (metod javnog tendera), navedenom konverzijom ne bi bila ugrožena prava budućih kupaca, kao ni prava budućih akcionara (koji prema važećim zakonima imaju pravo na besplatne akcije nakon sprovedene prodaje državnog kapitala). Takođe, ove promene bi omogućile eliminisanje problema u upravljanju navedenim društvima za osiguranje koji mogu da nastanu usled nedefinisane vlasničke strukture (npr. promena strukture kapitala usled dokapitalizacije), odnosno omogućilo upravljanje na principima korporativnog upravljanja, što treba da dovede do rasta vrednosti državnog kapitala koji treba da se privatizuje.

Predloženi rok u kome će se započeti privatizacija društava za osiguranje je baziran na analizi stanja na svetskom tržištu osiguranja i tržištu kapitala. Naime, svetska ekonomska kriza je globalno najvećim delom pogodila finansijski sektor, čiji značajan činilac je tržište osiguranja. Vrednost najvećih svetskih osiguravajućih kompanija je značajno pala, što će neminovno imati uticaj na promenu strategija upravljanja kao i na veću opreznost prilikom akvizicija (u vidu manjeg broja akvizicija i niže cene) u prvim godinama nakon krize. Tako je indeks 100 najvećih osiguravajućih kompanija sa područja EU (Dow Jones EURO STOXX TMI Insurance) imao pad sa preko 280 (na početku 2007. godine) na oko 140 početkom novembra 2009. godine (dok je u martu 2009. godine bio ispod 75). Cena akcija svetskih osiguravajućih kompanija je značajno pala u periodu od 2007. godine do početka novembra 2009. godine (s tim da je u prvom kvartalu 2009. godine cena bila najniža): Allianz sa preko 180 evra na oko 80 evra (u prvom kvartalu 2009. godine manje od 50 evra), AXA sa preko 32 evra na oko 16 evra (ispod 7 evra), Fondiaria Sai sa preko 40 evra na oko 17 evra (ispod 13 evra), Swiss Re sa preko 118 CHF na oko 48 CHF (oko 12 CHF).

Cilj donošenja ovog Nacrta zakona je da se usklade tržišni uslovi poslovanja za društva za osiguranje, kao i da se spreče negativni efekti nastali usled pravnog vakuma u slučaju društvenog kapitala, jer bi se predloženim promenama unapredilo korporativno upravljanje, u cilju zaštite javnog interesa i interesa osiguranika, kao i efikasnije upravljanje u navedenim društvima za osiguranje u uslovima konkurencije, što bi trebalo da dovede do rasta vrednosti i sledstveno tome do većeg prihoda od privatizacije, odnosno veće vrednosti akcija budućih akcionara (koji prema važećim zakonima imaju pravo na besplatne akcije nakon sprovedene prodaje državnog kapitala). Takođe, donošenjem ovog Nacrta zakona, omogućiće se da se u naredne četiri godine, izvrši privatizacija u trenutku kada će uslovi za privatizaciju biti bolji od sadašnjih što će dovesti do maksimizacije privatizacionih prihoda.

SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Nacrta zakona omogućava se da društvo za neživotna i društvo za životna osiguranja koja kao osnivača imaju istog akcionara, ugovore, ugovorom o poveravanju poslova jednog društva drugom društvu, da jedno društvo obavlja na zajedničkoj osnovi pojedine poslove za oba društva. Rok u kome je omogućeno zajedničko obavljanje pojedinih poslova je određen rokom u kome postoji obaveza za razdvajanje poslova životnih i neživotnih osiguranja.

Članom 2. Nacrta zakona vrši se izmena člana 243. Zakona o osiguranju odredbama kojima se, radi obezbeđenja upravljanja kapitalom na celishodan način, u cilju zaštite javnog interesa i interesa osiguranika do privatizacije, na osnovu ovog zakona vrši konverzija društvenog kapitala u društvima za osiguranje u državni kapital, i propisuje se rok za društva za osiguranje koja su na dan 31. decembra 2009. godine u strukturi kapitala imala društveni kapital, da do 30. juna 2010. godine iskažu državni kapital u akcijama i upišu te akcije u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti. Državni kapital u društvima za osiguranje je predmet privatizacije, koja treba da započne do 31. decembra 2013. godine, i to najmanje 20% državnog kapitala. Takođe propisana je mogućnost prodaje imovine ili dela imovine društva za osiguranje u postupku privatizacije, pokretanje postupka privatizacije rešenjem Ministarstva. Agencija za osiguranje depozita je određena da organizuje i sprovodi postupak privatizacije državnog kapitala u društvima za osiguranje, dok Ministarstvo vrši nadzor nad tim postupkom.

Članom 3. se, usled izmena predloženih članom 2. Nacrta zakona, briše reč „društvenog” kako bi se član 243a Zakona o osiguranju uskladio sa izmenjenim članom 243. Zakona o osiguranju.

Članom 4. Nacrta zakona određeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O OSIGURANjU KOJE SE MENjAJU

ČLAN 234a

DRUŠTVO ZA NEŽIVOTNA OSIGURANjA I DRUŠTVO ZA ŽIVOTNA OSIGURANjA, U SLUČAJU KAD SU ISTI AKCIONARI OSNIVAČI OBA DRUŠTVA, MOGU UGOVOROM O POVERAVANjU POSLOVA JEDNOG DRUŠTVA DRUGOM DRUŠTVU UGOVORITI DA JEDNO DRUŠTVO OBAVLjA NA ZAJEDNIČKOJ OSNOVI SLEDEĆE POSLOVE ZA OBA DRUŠTVA:

POSLOVE MARKETINGA;

OPŠTE I KADROVSKE POSLOVI;

POSLOVE PRODAJE POLISA OSIGURANjA;

POSLOVI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOGU SE OBAVLjATI NA ZAJEDNIČKOJ OSNOVI ZA OBA DRUŠTVA DO ISTEKA ROKA IZ ČLANA 234. STAV 1 OVOG ZAKONA.

Privatizacija društava za osiguranje

Član 243.

Predmet privatizacije je društveni, odnosno državni kapital u društvima za osiguranje iskazan u akcijama (u daljem tekstu: kapital).

Društva za osiguranje dužna su da iskažu kapital iz stava 1. ovog člana u akcijama i upišu te akcije u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

U postupku privatizacije može se prodati imovina ili deo imovine društva za osiguranje, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Postupak privatizacije kapitala iz stava 1. ovog člana rešenjem pokreće Ministarstvo.

Agencija za osiguranje depozita osnovana posebnim zakonom (u daljem tekstu: Agencija) organizuje i sprovodi postupak privatizacije kapitala iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo vrši nadzor nad sprovođenjem postupka iz stava 5. ovog člana.

ČLAN 243.

PREDMET PRIVATIZACIJE JE DRŽAVNI KAPITAL U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANjE ISKAZAN U AKCIJAMA (U DALjEM TEKSTU: KAPITAL).

KAKO BI SE OBEZBEDILO UPRAVLjANjE KAPITALOM NA CELISHODAN NAČIN, ZAŠTITIO JAVNI INTERES I INTERES OSIGURANIKA DO PRIVATIZACIJE, DRUŠTVENI KAPITAL U DRUŠTVIMA ZA OSIGURANjE POSTAJE DRŽAVNI KAPITAL.

DRUŠTVA ZA OSIGURANjE KOJA SU NA DAN 31. DECEMBRA 2009. GODINE, U STRUKTURI KAPITALA IMALA DRUŠTVENI KAPITAL IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, DUŽNA SU DA DO 30. JUNA 2010. GODINE, NA OSNOVU OVOG ZAKONA, ISKAŽU TAJ KAPITAL U AKCIJAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE I UPIŠU TE AKCIJE U CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI.

PRIVATIZACIJA DRŽAVNOG KAPITALA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZAPOČEĆE DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE KADA PREDMET PRIVATIZACIJE MORA BITI NAJMANjE 20% DRŽAVNOG KAPITALA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

U POSTUPKU PRIVATIZACIJE MOŽE SE PRODATI IMOVINA ILI DEO IMOVINE DRUŠTVA ZA OSIGURANjE, NA NAČIN I POD USLOVIMA PROPISANIM OVIM ZAKONOM.

POSTUPAK PRIVATIZACIJE KAPITALA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA REŠENjEM POKREĆE MINISTARSTVO.

AGENCIJA ZA OSIGURANjE DEPOZITA OSNOVANA POSEBNIM ZAKONOM (U DALjEM TEKSTU: AGENCIJA) ORGANIZUJE I SPROVODI POSTUPAK PRIVATIZACIJE KAPITALA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

MINISTARSTVO VRŠI NADZOR NAD SPROVOĐENjEM POSTUPKA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA.

Član 243a.

U postupku privatizacije prodaje se 70 % društvenog kapitala koji se privatizuje u društvu za osiguranje (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).

Agencija je ovlašćena da sprovede postupak prodaje delova imovine društva za osiguranje koje posluje sa društvenim kapitalom, ako proceni da bi se postupak privatizacije na taj način efikasnije sproveo.

Predmet prodaje u smislu stava 2. ovog člana ne mogu biti nepokretnosti ili pokretne stvari koje neposredno služe obavljanju delatnosti subjekta privatizacije.

Prodaja kapitala, odnosno imovine ili delova imovine iz st. 1. i 2. ovog člana sprovodi se metodom javnog tendera.

Vlada propisuje postupak prodaje kapitala i imovine iz stava 4. ovog člana.

Ostavite komentar