Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O OSIGURANJU

Član 1.

U Zakonu o osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 70/04-ispravka, 61/05, 61/05-dr. zakon, 85/05-dr. zakon, 101/07, 63/09-US, 107/09 i 99/11), u članu 234. stav 1. reči: „31. decembra 2012. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2013. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje pravni položaj privrednih subjekata i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenjem Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 70/04-ispravka, 61/05, 61/05-dr. zakon, 85/05-dr. zakon, 101/07, 63/09-US, 107/09 i 99/11), sistemski je regulisana oblast osiguranja imajući u vidu, kako regulativu Evropske unije, regulativu zemalja u okruženju, tako i stepen razvoja tržišta osiguranja u Republici Srbiji. Navedenim zakonom je, između ostalog, propisano da jedno društvo za osiguranje ne može istovremeno obavljati poslove životnih i neživotnih osiguranja (član 14.), te je stoga propisana obaveza razdvajanja poslova životnih i poslova neživotnih osiguranja za društva za osiguranje koja su osnovana pre stupanja na snagu zakona (član 234.). Rok za razdvajanje poslova životnih i neživotnih osiguranja za pomenuta društva za osiguranje je 31. decembar 2012. godine.

Imajući u vidu da je u međuvremenu, značajnim delom i usled finansijske krize, došlo do daljeg unapređenja međunarodne regulative iz oblasti osiguranja, sa naročitim naglaskom na jačanju kapitalne baze društava za osiguranje, na jačanju upravljanja na bazi upravljanja rizicima, kao i na jačanju uloge supervizora (naročito supervizije grupe), kao i da se javila potreba da se određena rešenja iz postojećeg zakona unaprede, Narodna banka Srbije i Ministarstvo finansija i privrede učestvuju u izradi novog zakona o osiguranju. Novi zakon o osiguranju, koji se nalazi u završnoj fazi izrade će, pored svega navedenog, na sveobuhvatniji način urediti pitanje razdvajanja poslovanja tzv. kompozitnih društava za osiguranje.

S obzirom na značaj novog zakona o osiguranju, koji predstavlja dalji korak u regulativi oblasti osiguranja koja treba da omogući dalji razvoj tržišta osiguranja, kao i zainteresovanost stručne javnosti i učesnika na tržištu osiguranja da svojim predlozima poboljšaju tekst zakona, po sprovedenoj javnoj raspravi, očekuje se da novi zakon bude predložen u prvoj polovini naredne godine, stoga se predlaže produženje roka za razdvajanje poslovanja tzv. kompozitnih društava za osiguranje, kako bi se sprečila pravna nesigurnost usled neusklađenosti rokova.

III. SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. vrši se izmena člana 234. stav 1. Zakona o osiguranju na način da se produžava rok do koga su organizacije za osiguranje, koje su na dan stupanja na snagu Zakona o osiguranju obavljale poslove i životnog i neživotnog osiguranja, dužne da Narodnoj banci Srbije podnesu dokaze o razgraničenju životnih i neživotnih osiguranja.

Članom 2. određeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Predložena izmena ne utiče na privredni sistem i na troškove privrede i odnose među tržišnim učesnicima.

S obzirom na gore navedeno analiza efekata ovog zakona nije potrebna.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

VI. PREGLED ODREDBE ZAKONA O OSIGURANJU KOJA SE MENJA

Obaveza razgraničenja životnih i neživotnih osiguranja

Član 234.

Organizacija za osiguranje koja, na dan stupanja na snagu ovog zakona, ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, dužna je da do 31. decembra 2012. godine 31. DECEMBRA 2013. GODINE izvrši odgovarajuće promene u svom statusu i poslovanju u skladu sa članom 14. ovog zakona.

Organizacija, odnosno društvo za osiguranje dužno je da Narodnoj banci Srbije, u roku iz stava 1. ovog člana, podnese dokaze o razgraničenju životnih i neživotnih osiguranja.

Na osnovu dokaza iz stava 2. ovog člana, Narodna banka Srbije, u roku od 30 dana od dana prijema tih dokaza, ocenjuje da li su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: VLADA

Obrađivač: MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmeni Zakona o osiguranju

Draft Law on Amendment to the Law on insurance

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS“, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS“, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa – SSP – Naslov VIII, Član 91.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma – SSP – Naslov VI, Član 72.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma – Delimično ispunjenje.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Liberalizacija usluga u oblasti bankarstva i osiguranja u vezi sa kretanjem kapitala sprovodiće se uporedo sa liberalizacijom kretanja kapitala.

U toku je postepena liberalizacija kretanja kapitala, koja će biti potpuno sprovedena u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu Sporazuma.

d) Veza sa nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije

Ne postoji.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima:

Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov VII – Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstva, Glava 3. Usklađivanje pravnih propisa Usklađen.

b) navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima:

Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance)

Poptuno usklađen.

v) navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

g) razlozi za delimičnu usklađenost odnosno neusklađenost

/

d) rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti zakona, drugog propisa i opšteg akta s acquis communautaire-om u

Potpuna usklađenost biće postignuta po pristupanju RS EU.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i opšteg akta i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmeni Zakona o osiguranju, nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar