Predlog zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

PREDLOG ZAKONA

O MIROVANjU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Član

Ovim zakonom uređuje se mirovanje obaveze plaćanja dospelih a neplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i otpis duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Član

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Osiguranik je fizičko lice koje je osigurano u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;

2) Poslodavac je pravno, odnosno fizičko lice ili drugi pravni subjekt koji je obveznik doprinosa, odnosno obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za zaposlene, lica koja obavljaju privremene i povremene poslove i za izabrana, imenovana i postavljena lica koja ostvaruju razliku zarade, odnosno plate, kao i omladinska ili studentska zadruga osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadruge, za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko zadruge;

3) Obveznik doprinosa je osiguranik i poslodavac, ili isplatilac prihoda, na čiji teret se plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: doprinos);

4) Doprinos iz osnovice je iznos doprinosa koji obračunava, obustavlja i plaća poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda u ime i u korist osiguranika;

5) Doprinos na osnovicu je iznos doprinosa koji obračunava i plaća poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda u svoje ime, a u korist osiguranika ili osiguranik koji sam za sebe plaća doprinos;

6) Matična filijala je filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje na čijem području osiguranik ima prebivalište, odnosno boravište, odnosno na čijem području je sedište obveznika uplate doprinosa i koja utvrđuje svojstvo osiguranika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;

7) Uplatilac doprinosa je osiguranik i poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda koji je dužan da obračuna, odnosno plati doprinos u svoje ime i u svoju korist ili u svoje ime, a u korist osiguranika.

Član

Obaveza plaćanja duga po osnovu doprinosa koja je dospela do 31. decembra 2007. godine, a nije izmirena do dana stupanja na snagu ovog zakona, miruje u periodu od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2011. godine (u daljem tekstu: period mirovanja), u skladu sa ovim zakonom.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana miruje dospeli a neplaćeni dug po osnovu doprinosa iz osnovice i doprinosa na osnovicu, kao i iznos pripadajuće kamate (u daljem tekstu: dug po osnovu doprinosa), sa stanjem na dan 31. decembra 2007. godine.

Član

U periodu mirovanja na dug po osnovu doprinosa ne zaračunava se kamata, osim ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Član

Od 1. januara 2008. godine i za ceo period mirovanja, odnosno do 31. decembra 2011. godine obveznik doprinosa dužan je da plaća tekuće obaveze po osnovu doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Član

Uplatiocu doprinosa koji je tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2011. godine izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine otpisuje se u celini dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

Član

Protiv uplatioca doprinosa koji tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2011. godine nije izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine pokrenuće se, u skladu sa zakonom, postupak naplate duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

Na iznos duga po osnovu doprinosa iz stava 1. ovog člana zaračunava se kamata za period mirovanja duga, odnosno za period od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2011. godine.

Član

Postupak za utvrđivanje mirovanja duga po osnovu doprinosa, kao i za otpis duga po osnovu doprinosa pokreće se na osnovu pismenog zahteva uplatioca doprinosa.

Član

Zahtev iz člana 8. ovog zakona podnosi se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi, sa podacima o visini obračunatog a neplaćenog doprinosa, koji je dospeo do 31. decembra 2007. godine.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva koji ima zaposlene (poslodavac) dužan je da priloži i spisak osiguranika za koje nije uplaćen doprinos, kao i podatak o matičnoj filijali za te osiguranike.

Spisak osiguranika iz stava 2. ovog člana sadrži: lične podatke osiguranika, podatke o prebivalištu, odnosno boravištu, podatke o periodu za koji nije uplaćen doprinos, kao i podatke o visini neplaćenog doprinosa dospelog na dan 31. decembra 2007. godine.

Član

Ministarstvo finansija – Poreska uprava vrši proveru podataka koje je dostavio uplatilac doprinosa i donosi rešenje kojim se utvrđuje mirovanje duga po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona, kao i visina duga po tom osnovu.

Za uplatioca doprinosa koji ima zaposlene (poslodavac) donosi se zbirno rešenje koje sadrži ukupan iznos duga tog uplatioca doprinosa i visinu ukupnog pojedinačnog duga za svakog osiguranika navedenog u spisku iz člana 9. stav 2. ovog zakona.

Rešenje kojim se utvrđuje mirovanje duga po osnovu doprinosa za osiguranika pojedinca dostavlja se podnosiocu zahteva i matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, a rešenje iz stava 2. ovog člana – podnosiocu zahteva i Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Član

Republički zavod za zdravstveno osiguranje – matična filijala vodi posebnu evidenciju za svakog uplatioca doprinosa za koga je doneto rešenje iz člana 10. ovog zakona.

U evidenciji iz stava 1. ovog člana vode se podaci o: uplatiocu doprinosa, osiguranicima za koje miruju obaveze iz rešenja po osnovu doprinosa iz člana 10. ovog zakona, visini duga po osnovu doprinosa koji je dospeo do 31. decembra 2007. godine, kao i drugi podaci koji su potrebni za vođenje evidencije.

Član

Ako Ministarstvo finansija – Poreska uprava, u postupku kontrole kod podnosioca zahteva iz člana 8. ovog zakona, utvrdi da period mirovanja, odnosno dug po osnovu doprinosa iz člana 3. ovog zakona nije obuhvaćen zahtevom iz člana 8. ovog zakona, odnosno da nije podnet takav zahtev, iznos tako utvrđenih obaveza sa zaračunatom kamatom za period mirovanja duga, odnosno za period od 1. janura 2008. godine do 31. decembra 2011. godine, smatra se tekućom obavezom, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo finansija – Poreska uprava dužna je da pokrene postupak naplate prinudnim putem tekućih obaveza iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom.

Član

Ako u periodu mirovanja duga, odnosno pre 31. decembra 2011. godine, obvezniku doprinosa prestane svojstvo obveznika doprinosa (npr. brisanje iz registra privrednih subjekata, likvidacija, odnosno stečaj, statusna promena ili privatizacija, prestanak radnog odnosa i dr.), dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona otpisuje se, odnosno naplaćuje se u skladu sa odredbama čl. 6. i 7. ovog zakona.

Član

Ako u periodu mirovanja duga, odnosno pre 31. decembra 2011. godine, osiguraniku prestane svojstvo osiguranika po jednom osnovu i stekne svojstvo osiguranika po drugom osnovu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona otpisuje se, odnosno naplaćuje se u skladu sa odredbama čl. 6. i 7. ovog zakona.

Član

U periodu mirovanja, osiguranik za koga se izmiruju tekuće obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, stiče pravo na overu isprave o osiguranju, odnosno posebne isprave o korišćenju zdravstvene zaštite, kao i na ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

Član

Ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno će bliže urediti način i postupak za utvrđivanje mirovanja obaveze plaćanja duga po osnovu doprinosa, kao i za otpis tog duga.

Podzakonski akt iz stava 1. ovog člana doneće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4353008.041.doc

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 8) Ustava Republike Srbije, prema kojem Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalnog osiguranja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona su:

– stvaranje uslova za potpunu primenu i sprovođenje Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS” br. 107/05 i 109/05-ispravka) koji je stupio na snagu 10. decembra 2005. godine:

– da se osiguranicima za koje uplatioci doprinosa nisu redovno uplaćivali doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje stvore uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno da se stvore uslovi za overavanje isprave o osiguranju (zdravstvene knjižice), odnosno posebne isprave o korišćenju zdravstvene zaštite;

– da se stvore uslovi da osiguranici, odnosno poslodavci započnu sa redovnom uplatom tekućih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa zakonom;

– da se uvećaju tekući prihodi Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu redovne uplate tekućih obaveza obveznika uplate doprinosa.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisana je obaveza ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad i pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite) samo na osnovu overene zdravstvene knjižice, odnosno overene posebne isprave o korišćenju zdravstvene zaštite. Takođe je propisana i obaveza da se overa zdravstvene knjižice, odnosno posebne isprave o korišćenju zdravstvene zaštite može izvršiti samo na osnovu dokaza da je uplaćen dospeli doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Zakonom je, takođe, propisano da se u slučaju ostvarivanja hitne zdravstvene zaštite, osiguraniku pruža takva zdravstvena zaštita i u slučaju da zdravstvena knjižica nije overena, odnosno da dospeli doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nije uplaćen od strane obveznika uplate doprinosa.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da overu zdravstvene knjižice, odnosno druge isprave na osnovu koje se ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja overava Republički zavod za zdravstveno osiguranje, odnosno matična filijala osiguranika, na osnovu raspoloživih dokaza, odnosno na osnovu dokaza da je uplaćen dospeli doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Za veliki broj osiguranika Republički zavod za zdravstveno osiguranje nije u mogućnosti da overi zdravstvenu knjižicu, s obzirom na činjenicu da dospeli doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje nisu izmireni, odnosno s obzirom na činjenicu da obveznici uplate doprinosa imaju višegodišnja dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Naime, na osnovu podataka Ministarstva finansija – Poreske uprave, dugovanja po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, na dan 31.12.2007. godine, iznose:

– za osiguranike poljoprivrednike 22.506.182.254,44 dinara;

– za osiguranike koji obavljaju samostalnu delatnost – preduzetnike 9.788.771.854,36 dinara;

što ukupno iznosi 32.294.954.108,80 dinara.

Pored toga, na osnovu podataka Ministarstva finansija – Poreska uprava, kao i podataka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, procenjuje se da dugovanja poslodavaca i ostalih uplatilaca doprinosa iznose oko 10 milijardi dinara.

Na taj način, ukupna dugovanja po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje (za osiguranike poljoprivrednike, za osiguranike preduzetnike, kao i za druge uplatioce doprinosa), iznose oko 42 milijarde dinara.

Uplata tekućih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje (kao i ostalih poreskih obaveza), ne može se započeti pre nego što se izvrši plaćanje po osnovu dospelih a neizmirenih potraživanja iz prethodnog perioda, shodno propisima koji uređuju poreski postupak. U ovom momentu, za veliki broj obveznika uplate doprinosa, stvoreni su uslovi da započnu sa redovnim izmirivanjem obaveza po osnovu dospelog doprinosa za zdravstveno osiguranje, što ne daje pozitivan efekat i na stvara uslov za overu zdravstvenih knjižica, s obzirom na neplaćena dugovanja iz prethodnog perioda.

Kako bi se stvorili uslovi da uplatioci doprinosa započnu sa uplatom tekućih obaveza, odnosno kako bi se stvorili uslovi za overu zdravstvenih knjižica, predlaže se donošenje Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Donošenjem Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje stvoriće se uslovi da počev od 01. januara 2008. godine, obveznicima uplate doprinosa miruju dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje koja su dospela a nisu plaćena na dan 31. decembar 2007. godine, odnosno da ti obveznici doprinosa započnu sa uplatom tekućih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Pored toga, stvoriće se uslovi da obveznicima doprinosa koji u periodu mirovanja duga (od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2011. godine), redovno uplaćuju tekuće obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, dug koji je dospeo a nije plaćen do dana 31. decembra 2007. godine, bude otpisan počev od 1. janura 2012. godine.

Na taj način, donošenjem Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, stvoriće se uslovi da se za osiguranike za koje obveznici doprinosa, u periodu mirovanja duga, redovno izmiruju tekuće obaveze, overava zdravstvena knjižica, odnosno da ti osiguranici ostvaruju prava iz obaveznog zdravstveno osiguranja, u skladu sa zakonom.

III. OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. predloženo je da se ovim zakonom uredi mirovanje obaveza plaćanja dospelih a nenaplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i otpis duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

U članu 2. date su definicije izraza koje se koriste u ovom zakonu, a koje su usklađene sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

U članu 3. propisan je period mirovanja obaveze plaćanja duga po osnovu doprinosa koji je dospeo do 31. decembra 2007. godine, a koji nije izmiren do dana stupanja na snagu ovog zakona. Pored toga propisano je da obaveza plaćanja duga po osnovu doprinosa miruje u period od 1. januara 2008. do 31. decembra 2011. godine, za osiguranike iz člana 17. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, odnosno za sve osiguranike pod jednakim uslovima. Na taj način pod jedinstvenim uslovima data je mogućnost da se za sve obveznike doprinosa, odnosno da se za sve osiguranike iz člana 17. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrdi period mirovanja dospelih a nenaplaćenih obaveza. Takođe je ovim članom predloženo, da pod jednakim uslovima, miruju dospeli a nenaplaćeni doprinosi koji se plaćaju iz osnovice (koje plaća zaposleni), kao i dospeli a nenaplaćeni doprinosi koji se plaćaju na osnovicu (koje plaća poslodavac) sa obračunom pripadajuće kamate, što u celini čini – dug po osnovu doprinosa.

U članu 4. predloženo je da se za vreme mirovanja duga po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2011. godine, ne zaračunavaju kamate. Na taj način za vreme perioda mirovanja duga za obveznika uplate doprinosa utvrđeni dug da na 31. decembar 2007. godine, ne uvećava se po osnovu zakonom propisanih kamata, ukoliko obveznik uplate doprinosa ispuni i druge uslove propisane ovim zakonom.

U članu 5. predloženo je da počev od 01. januara 2008. godine, kao i za ceo period mirovanja, odnosno do 31.12.2011. godine, obveznik doprinosa ima obavezu da plaća tekuće obaveze po osnovu doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Na ovaj način obveznik doprinosa kome je utvrđeno mirovanje obaveze uplate doprinosa započinje sa redovnom uplatom tekućih obaveza počev od 01. januara 2008. godine. Uplatom tekućih obaveza počev od 1. januara 2008. godine, i za ceo period mirovanja duga, stvaraju se uslovi da se obvezniku doprinosa otpiše dug po osnovu doprinosa za period pre 31. decembra 2007. godine, ukoliko se ispune i drugi uslovi propisani ovim zakonom. Ukoliko, počev od 1. januara 2008. godine, obveznik doprinosa ne izvršava zakonom propisane obaveze, postoji pravni osnov da se obvezniku doprinosa izvrši prinudna naplata tekućih obaveza, u skladu sa zakonom, s tim da tom obvezniku doprinosa i nadalje (do 31. decembra 2011. godine) miruje dug po osnovu doprinosa koji je dospeo na dan 31. decembar 2007. godine.

U članu 6. predloženo je da se za one obveznike doprinosa koji su izmirivali tekuće obaveze u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine, otpiše u celini dug po osnovu doprinosa. Naime, ukoliko obveznik doprinosa u periodu od 01. januara 2008. godine do 31. decembra 2011. godine, redovno izmiruje dospele doprinose za zdravstveno osiguranje, počev od 1. januara 2012. godine, otpisaće se u celini dug po osnovu doprinosa koji je dospeo na dan 31.12.2007. godine. Na taj način stimulišu se obveznici uplate doprinosa da počev od 01. januara 2008. godine i nadalje uredno izvršavaju zakonom propisane obaveze, odnosno da uredno izmiruju tekuće obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

U članu 7. predloženo je da se, počev od 01. januara 2012. godine, protiv onih obveznika doprinosa koji u periodu mirovanja duga (od 01.01.2008. godine do 31.12.2011. godine) nisu izmirivali tekuće obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pokrene postupak prinudne naplate duga koji je dospeo na dan 31.12.2007. godine. Pored toga, predloženo je da se u tom slučaju na iznos duga po osnovu doprinosa koji nije plaćen u periodu od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2011. godine, zaračuna kamata za ceo period mirovanja duga.

U članu 8. predloženo je da se postupak za utvrđivanje mirovanja duga po osnovu doprinosa, kao i za otpis duga po osnovu doprinosa pokreće po pismenom zahtevu uplatioca doprinosa.

U članu 9. predloženo je da je uplatilac doprinosa može da Poreskoj upravi podnese zahtev za mirovanje i otpis duga, koji je dospeo do 31.12.2007. godine, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Takođe je predloženo da uplatilac doprinosa – poslodavac uz zahtev podnese i spisak osiguranika za koje nije uplaćen doprinos, kao i podatak o matičnoj evidenciji za te osiguranike. Na taj način mirovanje duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje odnosi se samo na one zaposlene koji su radili kod poslodavca do 31.12.2007. godine. Radi precizne evidencije o osiguranicima na koje se otpis duga odnosi, predloženo je da spisak osiguranika sadrži sledeće podatke: lične podatke osiguranika (ime, prezime, godina rođenja), podatke o prebivalištu, odnosno boravištu, podatke o periodu za koji se nije uplaćen doprinos, kao i podatke o visini neplaćenog doprinosa dospelog na dan 31. decembar 2007. godine.

U članu 10. predloženo je da Poreska uprava vrši proveru podataka koje je podneo uplatilac doprinosa i na osnovu tih podataka donosi rešenje kojim se utvrđuje mirovanje duga po osnovu doprinosa za period od 1. januara 2008. godine do 31. decembra 2011. godine. Takođe je propisano da je poreska uprava dužna da rešenje dostavi podnosiocu zahteva i Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, odnosno matičnoj filijali. Za uplatioca doprinosa koji ima zaposlene (poslodavac) donosi se zbirno rešenje koje sadrži ukupan iznos duga tog poslodavca i visinu ukupnog pojedinačnog duga za svakog osiguranika navedenog u spisku iz člana 9. stav 2. ovog zakona.

U članu 11. predloženo je da Republički zavod za zdravstveno osiguranje, odnosno matična filijala vodi posebnu evidenciju za svakog uplatioca doprinosa za koga je doneto rešenje. U evidenciji se unose podaci od značaja za mirovanje i otpis duga, odnosno podaci o obvezniku doprinosa, osiguranicima za koje miruju obaveze po osnovu doprinosa, visina obračunatog a neplaćenog doprinosa koji je dospeo do 31.12.2007. godine i dr.

U članu 12. predloženo je da ukoliko Poreska uprava, posle stupanja na snagu ovog zakona, u postupku kontrole kod obveznika doprinosa, utvrdi da dug po osnovu doprinosa koji je nastao do 31. decembra 2007. godine nije obuhvaćen zahtevom za utvrđivanje mirovanja duga po osnovu doprinosa, odnosno da za taj dug po osnovu doprinosa nije podnet zahtev za utvrđivanje mirovanja duga, iznos tako utvrđenih obaveza sa obračunatom kamatom smatraće se tekućom obavezom u skladu sa zakonom. To praktično znači da će u navedenim slučajevima Poreska uprava imati osnov za prinudnu naplatu duga po osnovu doprinosa koji je nastao do 31.12.2007. godine, a koji nije obuhvaćen zahtevom za mirovanje obaveze po osnovu doprinosa.

U članu 13. predloženo je da ako u periodu mirovanja duga obvezniku doprinosa prestaje svojstvo obveznika doprinosa pre isteka roka za otpis duga, odnosno pre 1. januara 2012. godine (npr. iz razloga brisanja iz registra privrednih subjekata, stečaja, odnosno likvidacije, statusne promene ili privatizacije i dr.), dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona, otpisuje se, odnosno naplaćuje se u skladu sa odredbama čl. 6. i 7. ovog zakona. To praktično znači da onaj uplatilac doprinosa koji je redovno izmirivao tekuće obaveze stiče uslove za otpis duga, dok se protiv onog uplatioca doprinosa koji te obaveze nije izmirivao pokreće postupak prinudne naplate.

U članu 14. predloženo je da ako u periodu mirovanja duga, odnosno u periodu pre 31. decembra 2011. godine, osiguraniku prestane svojstvo osiguranika po jednom osnovu i taj osiguranik stekne svojstvo osiguranika po drugom osnovu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona, otpisaće se, odnosno dug će se naplatiti u skladu sa odredbama čl. 6. i 7. ovog zakona.

U članu 15. predloženo je da u periodu mirovanja duga, osiguranik za koga se izmiruju tekuće obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno zdravstveno osiguranje, stiče pravo na overu zdravstvene knjižice, kao i ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

U članu 16. predloženo je da ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za poslove finansija zajednički urede kriterijume, uslove, način i postupak za mirovanje obaveze plaćanja dospelih a neplaćenih doprinosa kao i otpis duga po tom osnovu. Ovakva odredba predložena je s obzirom na specifičnost svakog obveznika uplate doprinosa, odnosno kategorije osiguranika za koje doprinos nije uplaćen, tako da je celishodno ovu oblast urediti podzakonskim aktom.

U članu 17. predloženo je da Zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. OBEZBEĐIVANjE FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA

1.Određenje problema koji zakon treba da reši

Zakonom o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje neophodno je urediti pitanje ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za one osiguranike za koje uplatioci doprinosa nisu uplatili doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i iz tog razloga nisu stvoreni uslovi za overavanje zdravstvene knjižice u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Naime, Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisana je obaveza ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja samo na osnovu overene zdravstvene knjižice, s tim da overu zdravstvene knjižice vrši matična filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje a na osnovu dokaza da je uplaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

2. Ciljevi koji se donošenjem zakona postižu

Donošenjem zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje postići će se sledeći ciljevi:

– Potpuna primena i sprovođenje Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 109/05-ispravka) koji je stupio na snagu 10. decembra 2005. godine;

– Da se osiguranicima koji nisu redovno uplaćivali doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, odnosno za koje poslodavac nije izvršavao zakonom propisane obaveze uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, stvore uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

– Da se stvore uslovi da osiguranici, odnosno poslodavci započnu sa uplatom tekućih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, odnosno da im se ukoliko ispune zakonom propisane uslove u periodu mirovanja duga po osnovu doprinosa, taj dug otpiše u celini.

3. Druga mogućnost za rešavanje problema

Imajući u vidu činjenicu da je obaveza uplate doprinosa uređena Zakonom o doprinosima za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i činjenicu da je način i postupak uplate javnih prihoda uređen Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, nije postojao pravni osnov da se za obveznike uplate doprinosa koji su imali velika dugovanja iz perioda od 1990. godine do 31. decembra 2007. godine, utvrdi mirovanje ranijih dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, odnosno da se nastavi sa uplatom tekućih obaveza, kako bi se stekli uslovi za overavanje zdravstvene knjižice. Pored toga, sagledana struktura dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje do 31. decembra 2007. godine, ukazuje da zbog finansijskih mogućnosti kako građana, tako i privrede, nije realno očekivati da se stara dugovanja izmire u veoma kratkom roku, čime bi se stvorili uslovi za overavanje zdravstvene knjižice i ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Kako drugih alternativnih rešenja nije bilo, predloženo je donošenje Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

4. Zašto je donošenje zakona najbolje za rešavanje problema

Uređivanje oblasti doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje kao i načina i postupka uplate javnih prihoda, predmet je zakonske regulative. Iz tog razloga mirovanje i otpis duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje može se urediti isključivo donošenjem posebnog zakona kojim će se ta oblast urediti.

5. Na koga će i kako će uticati predložena rešenja

Rešenja predložena u Zakonu o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinisa za obavezno zdravstveno osiguranje uticaće na:

– Građane (osiguranike) za koje se stvaraju uslovi za korišćenje zdravstvene zaštite;

– Privredne subjekte (preduzeća, ustanove i preduzetnike, odnosno uplatioce doprinosa) kojima se stvaraju uslovi za mirovanje, odnosno otpis duga po osnovu dospelih a neizmirenih obaveza uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

6. Troškovi koje će primena zakona izazvati kod građana i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća

Predložena rešenja u Zakonu neće stvoriti troškove kako građana tako ni privrede, odnosno malih i srednjih preduzeća, s obzirom da se na predloženi način rasterećuje privreda i građani od plaćanja dospelih a neplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Pored toga, predložena rešenja u Zakonu predstavljaju i podsticaj za nove privredne aktivnosti koje će pozitivno uticati na tekući priliv sredstava od uplate doprinosa u Republički zavod za zdravstveno osiguranje.

7. Da li pozitivni efekti opravdavaju troškove

S obzirom na činjenicu da predloženim rešenjima u Zakonu nisu stvoreni troškovi, kako za građane, tako i za privredu, donošenjem Zakona stvoriće se pozitivni efekti, kako za građane, tako i za privredu, a posebno za mala i srednja preduzeća. Naime, na predloženi način, otpisom duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, za period do 31. decembra 2007. godine, stvoriće se uslovi za dalji privredni razvoj.

8. Da li akt stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju

Cilj ovog zakona nije stimulisanje pojave novih privrednih subjekata, već ima za cilj da, između ostalog, poboljša položaj postojećih privrednih subjekata i stimuliše redovno plaćanje tekućih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

9. Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove

Rešenja predložena u Zakonu predstavljaju rezultat obavljenih konsultacija, kako sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, nadležnim državnim organima, tako i obveznicima uplate doprinosa koji su Ministarstvu zdravlja ukazivali na probleme u uplati tekućih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i sticanje uslova za overavanje zdravstvene knjižice, odnosno ukazivali na probleme velikih dugovanja po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa koji onemogućavaju početak redovne uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

10. Koje će mere biti preduzete da bi se ostvarili razlozi donošenja zakona

Ministarstvo finansija – Poreska uprava nadležna je za sprovođenje ovog zakona kao i Republički zavod za zdravstveno osiguranje u delu koji se odnosi na evidencije za svakog obveznika doprinosa kome je utvrđeno mirovanje dospelih a neplaćenih dugovanja, odnosno kome je otpisan dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Pored toga, radi sprovođenja ovog zakona, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo finansija sporazumno će bliže urediti način i postupak za utvrđivanje mirovanja obaveze plaćanja duga po osnovu doprinosa, kao i za otpis tog duga.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U cilju što hitnijeg stvaranja uslova da se osiguranicima za koje uplatioci doprinosa nisu redovno uplaćivali doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje overavaju zdravstvene knjižice, odnosno da im se omogući ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja neophodno je da se po hitnom postupku donese Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja. Naime, Pravilnikom o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 68/06, 49/07, 50/07, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08 i 61/08) propisano je da obrasci starih zdravstvenih knjižica važe do kraja tekuće godine, odnosno da će overa zdravstvenih knjižica osiguranika za koje uplatioci doprinosa nisu redovno uplaćivali doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje važiti do 31. decembra 2008. godine. Shodno tome, posle protoka ovog roka, odnosno od 1. januara 2009. godine neće postojati pravni osnov za overu zdravstvenih knjižica ovim osiguranicima.

Takođe, potrebno je da se u što kraćem roku započne sa redovnom uplatom tekućih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, što će u skladu sa zakonom omogućiti overu zdravstvenih knjižica osiguranicima za koje uplatioci doprinosa nisu redovno uplaćivali doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i što će doprineti uvećanju tekućih prihoda Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pored toga, ukoliko se ispune zakonom propisani uslovi, uplatiocima doprinosa koji nisu redovno uplaćivali doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje omogućiće se da se dospeli a neplaćeni doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje otpišu.

Imajući u vidu napred navedeno, smatramo da su se stekli uslovi da se Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja donese po hitnom postupku.

4353008.041.doc/2

Ostavite komentar