Predlog zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU

NAČINA ISPLATE PENZIJA

Član 1.

U Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS”, broj 116/14), posle člana 5. dodaje se član 5a koji glasi:

„Član 5a

Iznosi utvrđeni u čl. 2. i 3. ovog zakona od 15.000, 25.000 i 40.000 dinara, povećavaju se, počev od obračuna i isplate penzija za decembar 2016. godine za procenat usklađivanja penzija utvrđen zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje predloženog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Prema odluci Vlade i planiranim sredstvima u Finansijskom planu za 2017. godinu, izvršiće se usklađivanje penzija i novčanih naknada za 1,5%, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem. Međutim, s obzirom da je u primeni Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS”, broj 116/14), predložena odredba ima zaštitni karakter, pre svega za sve one korisnike penzija koji su zatečeni sa iznosom od 25.000 dinara. Naime, iznos limita za neumanjivanje penzija se usklađuje sa rastom penzija, tako da se ne povećava broj korisnika kojima se penzija ne umanjuje. Pored toga, usklađuje se i limit propisan za različiti procenat umanjivanja, za penzije preko 25.000.

Iz tog razloga, predložena je dopuna Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, tako da se iznosi od 15.000, 25.000 i 40.000 dinara, povećavaju počev od obračuna i isplate penzija za decembar 2016. godine za procenat usklađivanja penzija utvrđen zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. propisuje da se iznosi utvrđeni u čl. 2. i 3. ovog zakona od 15.000, 25.000 i 40.000 dinara, povećavaju, počev od obračuna i isplate penzija za decembar 2016. godine za procenat usklađivanja penzija utvrđen zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Član 2. propisuje da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku REpublike Srbije”.

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, a za 2018. i 2019. godinu, u skladu sa limitima koje će odrediti Ministarstvo finansija.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U cilju obezbeđivanja da se jedinstvene mere usmerene na ostvarivanje neophodnih ušteda istovremeno sprovedu u svim sektorima i tako spreče štetne posledice po rad organa i organizacija, predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst).

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O PRIVREMENOM UTVRĐIVANJU NAČINA

ISPLATE PENZIJA KOJE SE DOPUNJUJU

ČLAN 5A

IZNOSI UTVRĐENI U ČL. 2. I 3. OVOG ZAKONA OD 15.000, 25.000 I 40.000 DINARA, POVEĆAVAJU SE, POČEV OD OBRAČUNA I ISPLATE PENZIJA ZA DECEMBAR 2016. GODINE ZA PROCENAT USKLAĐIVANJA PENZIJA UTVRĐEN ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE BUDŽETSKI SISTEM.

ČLAN 2.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Vlada

Obrađivač: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, odnosno Draft Law on Temporary Regulation of Modality of Pension Payment.

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Sporazum ne sadrže odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija. Oblast penzijskog i invalidskog osiguranja posebno se reguliše u svim zemljama i u neposrednoj je zavisnosti od specifičnih društveno-ekonomskih uslova tih zemalja. Iz tog razloga se sistemi penzijskog i invalidskog osiguranja i međusobno razlikuju, te nisu podložni međusobnom usklađivanju u meri, kako je to slučaj sa drugim oblastima.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

Pošto Sporazum ne sadrži odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, usklađivanje zakonodavstva naše zemlje iz ove oblasti sa zakonodavstvom Zajednice, izvršiće se u opštem roku za usklađivanje zakonodavstva prema članu 72. Sporazuma, odnosno na osnovu programa dogovorenog između Evropske komisije i Republike Srbije.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma Potpuno usklađeno

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

– / –

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti propisa nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odrebe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaeza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Predmetni Predlog zakona nije relevantan sa stanovišta propisa Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

– / –

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

– / –

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Polazeći od normativnog sadržaja predmetnog propisa nije potrebna konsultacija sa Evropskom komisijom.

Ostavite komentar