Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU

Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr. zakon, 85/05, 101/05-dr. zakon, 63/06-US i 5/09), u članu 261a stav 1. posle reči: „za 2009.” dodaju se reči: „i 2010.”, a posle reči: „u 2009.” dodaju se reči: „i 2010.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 70. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da se penzijsko osiguranje uređuje zakonom i u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti.

2. Razlozi za donošenje zakona

Razlozi za donošenje zakona proizlaze iz potrebe da se, istovremeno sa donošenjem zakona o budžetu za 2010. godinu, na bazi novih projekcija fiskalnih agregata i indikatora i saglasno bilansnim mogućnostima budžeta Republike Srbije, iz realnih izvora finansiranja obezbedi finansiranje ostvarivanja prava utvrđenih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, a za čije ostvarivanje se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Iznosi penzija, najniži iznosi penzija, iznosi novčane naknade, iznos opšteg boda i iznosi penzija vojnih osiguranika utvrđeni u oktobru 2008. godine povećanjem za 10% izvršenim zajedno sa redovnim usklađivanjem penzija u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, bili su, saglasno članu 261a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr. zakon, 85/05, 101/05-dr. zakon, 63/06-US i 5/09), osnov za isplatu penzija, odnosno novčane naknade i određivanje vrednosti opšteg boda u 2009. godini i nisu se menjali.

Prema odredbama navedenog zakona, prvo naredno redovno usklađivanje penzija, najnižeg iznosa penzije, novčane naknade i vrednosti opšteg boda bilo bi nastavljeno u 2010. godini.

Imajući u vidu to da se obezbeđivanje ostvarivanja navedenih prava, ukoliko bi se njihovo usklađivanje nastavilo primenom važećih odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ne bi moglo finansirati iz realnih sredstava budžeta Republike u 2010. godini, odnosno da bi finansiranje navedenih prava u višim (usklađenim) iznosima moglo da dovede u pitanje likvidnost budžeta, kao i da bi bilo od uticaja na podsticanje negativnih efekata povećane javne potrošnje i negativno delovalo na makroekonomsku politiku zemlje, neophodno je bilo da se, istovremeno sa donošenjem novog zakona o budžetu, predlože odgovarajuća rešenja kojima bi se u 2010. godini sprečili negativni efekti.

S tim u vezi, a saglasno razlozima za donošenje ovog zakona, predlaže se da se penzije, novčane naknade i iznos opšteg boda zadrže na dostignutom nivou, odnosno da se ne menjaju ni u 2010. godini (član 1).

Predloženim rešenjima obezbeđuje se nastavak nesmetanog finansiranja ostvarivanja navedenih prava u propisanim iznosima i to iz realnih izvora finansiranja, odnosno prema propisanim iznosima prava i iz sredstava kojima se,

saglasno tim iznosima, obezbeđuje nesmetano i blagovremeno ostvarivanje tih prava, a na način kojim se ne dovodi u pitanje zakonitost ostvarivanja prava i nesmetan rad organa i organizacije koji su nadležni za obezbeđenje ostvarivanja tih prava.

4. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

5. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Ostavite komentar