Predlog zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM

I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Član 1.

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 i 75/14), u članu 80a stav 1. al. 3-6. brišu se.

Član 2.

Posle člana 80a dodaje se član 80b koji glasi:

„Član 80b

Izuzetno od člana 80. ovog zakona, za vreme primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS”, broj 116/14) penzije se mogu povećavati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i zakonom kojim se uređuje budžet.”

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 70. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da se penzijsko osiguranje uređuje zakonom i u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz potrebe usklađivanja odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 –US, 84/04 – dr.zakon, 85/05, 101/05 – dr.zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 i 75/14), sa odredbama propisa o budžetskom sistemu. Kako su tim propisima predložene izmene i dopune i u delu koji se odnosi na usklađivanje penzije, potrebno je u tom delu uskladiti Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa je predloženo da se za vreme primene zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija („službeni glasnik rs”, broj 116/14) penzije se mogu povećavati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i zakonom kojim se uređuje budžet.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. predloženo je da se u članu 80a stav 1. al. 3 – 6. brišu.

Članom 2. predlaže se da se posle člana 80a doda član 80b, koji propisuje da se izuzetno od člana 80. ovog zakona, za vreme primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS”, broj 116/14) penzije mogu povećavati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i zakonom kojim se uređuje budžet.

Članom 3. predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstava.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

 

Ukupna društveno ekonomska situacija posebno je aktuelizovala pitanje načina usklađivanja penzija. S obzirom na potrebe usklađivanja odredaba ovog zakona sa odredbama zakona kojim se uređuje budžetski sistem, a posebno imajući u vidu činjenicu da bi njegova primena imala efekte, ne samo u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, već i u oblasti ukupnih javnih finansija, predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst).

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

KOJE SE MENJAJU

Član 80a

Izuzetno od člana 80. st. 1. do 3. ovog zakona, penzija se usklađuje:

– u aprilu 2014. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

– u oktobru 2014. godine, tako što će se povećati za 1%;.

– u aprilu 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

– u oktobru 2015. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

– u aprilu 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%;

– u oktobru 2016. godine, tako što će se povećati za 0,5%.

Ako, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, do 1. jula 2014. godine ne bude donet propis kojim će se urediti ujednačavanje nivoa plata, odnosno zarada zaposlenih u javnom sektoru, usklađivanje penzije u oktobru 2014. godine neće se vršiti na način propisan stavom 1. ovog člana, već će se vršiti u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

ČLAN 80B

IZUZETNO OD ČLANA 80. OVOG ZAKONA, ZA VREME PRIMENE ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 116/14) PENZIJE SE MOGU POVEĆAVATI SAMO U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE BUDŽETSKI SISTEM I ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE BUDŽET.

ČLAN 3.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Vlada

Obrađivač: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno Draft Law amending Law on Pension and Disability Insurance

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Sporazum ne sadrže odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Oblast penzijskog i invalidskog osiguranja posebno se reguliše u svim zemljama i u neposrednoj je zavisnosti od specifičnih društveno-ekonomskih uslova tih zemalja. Iz tog razloga se sistemi penzijskog i invalidskog osiguranja i međusobno razlikuju, te nisu podložni međusobnom usklađivanju u meri, kako je to slučaj sa drugim oblastima.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Sporazum ne sadrži odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuno usklađeno

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

– / –

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Predmetni Predlog zakona nije relevantan sa stanovišta propisa Evropske unije.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

– / –

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

– / –

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

– / –

Ostavite komentar