Predlog zakona o pivu

PREDLOG ZAKONA O PIVU

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi proizvodnje piva, kvalitet i kontrola kvaliteta sirovina koje se koriste u proizvodnji piva, kvalitet, kontrola kvaliteta, pakovanje, deklarisanje i stavljanje u promet piva, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Član 2.

Sirovine koje se koriste u proizvodnji piva moraju da ispunjavaju propisane norme kvaliteta utvrđene ovim zakonom i propisima kojima se uređuje njihov kvalitet.

Pivo mora da ispunjava propisane norme kvaliteta i uslove u pogledu pakovanja i deklarisanja utvrđene ovim zakonom i propisima kojima se uređuje njegov kvalitet, pakovanje i deklarisanje.

Član 3.

Pivo u smislu ovog zakona jeste fermentisano piće dobijeno tehnološkim postupkom od ječmenog slada, nesladovanih sirovina, hmelja, vode i pivskog kvasca.

Član 4.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) ekstrakt u sladovini jeste udeo suve materije u sladovini pre fermentacije;

2) ječmeni slad jeste ječam koji je tehnološkim zahvatima doveden do klijanja i po završetku klijanja osušen i otklican;

3) originalno pakovanje je pakovanje koje se bilo kojom radnjom nakon otvaranja ne može vratiti u prvobitno stanje;

4) pivski kvasac jeste radni mikroorganizam – čista kultura kvasca soj Sacharomices cerevisiae kvasac gornjeg i donjeg vrenja;

5) pšenični slad jeste pšenica koja je dovedena do klijanja i po završetku klijanja osušena i otklicana;

6) sirovine jesu slad, hmelj, voda i pivski kvasac;

7) sladovina jeste vodeni rastvor ekstraktivnih materija hmelja i ječmenog slada ili hmelja, ječmenog slada i nesladovanih sirovina (nesladovane žitarice, proizvodi od skroba i šećeri) kojima se zamenjuje deo ječmenog slada, dobijen toplotnom i enzimskom razgradnjom;

8) točeno pivo jeste pivo koje se direktno toči potrošaču iz originalne ambalaže preko aparata za točenje;

9) hmelj jesu proizvodi dobijeni od šišarki biljke Humulus lupulus.

II. PROIZVODNjA PIVA

Član 5.

Proizvodnjom piva može da se bavi pravno lice i preduzetnik (u daljem tekstu: proizvođač) koji je registrovan u Registar privrednih subjekata i koji je upisan u Registar proizvođača piva (u daljem tekstu: Registar) koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Proizvođač iz stava 1. ovog člana registruje se u Registar privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Proizvođač se upisuje u Registar ako ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija, opreme, uređaja, kao i uslove u pogledu stručnog kadra.

Proizvođač iz stava 1. ovog člana mora da ima: objekte, odnosno prostorije u kojima se vrši prijem, čuvanje i skladištenje sirovina sa uređajima i opremom koji omogućavaju održavanje njihovog kvaliteta; objekte, odnosno prostorije za proizvodnju sa opremom i uređajima; prostorije za punjenje i deklarisanje sa potrebnom opremom; objekte, odnosno prostorije za skladištenje gotovog proizvoda; objekte odnosno prostorije za čuvanje repromaterijala potrebnih za proizvodnju i punjenje.

Proizvođač iz stava 1. ovog člana u pogledu stručnog kadra mora da ima jedno zaposleno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine prehrambene tehnologije mikrobioloških procesa, prehrambene tehnologije biljnih proizvoda, prehrambene biotehnologije, prehrambeno tehnološkog smera, odnosno prehrambeno tehnološko ili biotehnološkog usmerenja koji ima položene predmete iz oblasti tehnologije piva, sa najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima proizvodnje piva.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) bliže propisuje uslove u pogledu objekata, prostorija, odgovarajuće opreme i uređaja koje mora da ispunjava proizvođač.

Ispunjenost uslova iz st. 1, 3, 4. i 5. ovog člana, na zahtev proizvođača, utvrđuje ministar rešenjem.

Rešenje ministra iz stava 7. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 6.

Registar iz člana 5. ovog zakona naročito sadrži:

1) podatke o proizvođaču (naziv, sedište, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj);

2) podatke o odgovornom licu;

3) šifru delatnosti;

4) podatke o obimu godišnje proizvodnje, utrošku sirovina i gotovim proizvodima;

5) podatke o objektima i prostorijama za proizvodnju i skladištenje sirovina i gotovih proizvoda;

6) podatke o opremi i uređajima za proizvodnju i punjenje;

7) podatke o standardima kvaliteta i sertifikatima;

8) podatke o obimu godišnje prodaje.

Proizvođač je dužan da svaku promenu podataka koji se vode u Registru prijavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Podaci iz Registra su javni i čuvaju se trajno.

Registar se vodi u pisanoj i elektronskoj formi i može se povezivati sa drugim bazama i registrima Ministarstva.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Registra.

Član 7.

Proizvođač se briše iz Registra:

1) ako donese odluku o prestanku obavljanja delatnosti;

2) ako prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Ministar donosi rešenje o brisanju iz Registra.

Rešenje ministra iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 8.

Proizvođač je dužan da vodi Proizvođačku evidenciju koja sadrži podatke o: količinama i kvalitetu upotrebljenih sirovina; količini ekstrakta u sladovini; proizvedenim količinama piva i kvalitetu za svaki proizvod posebno, sa dokumentacijom koja to potvrđuje.

Proizvođačka evidencija iz stava 1. ovog člana i prateća dokumentacija čuva se najmanje tri godine posle isteka roka upotrebe proizvoda.

Ministar bliže propisuje oblik i sadržinu evidencije iz stava 1. ovog člana.

Član 9.

Punjenje u originalno pakovanje uveženog piva u rinfuznom stanju može da vrši samo proizvođač.

Uslužno punjenje piva u originalno pakovanje može da vrši samo proizvođač.

III. KONTROLA KVALITETA

Član 10.

Proizvodnja piva obuhvata sve tehnološke postupke prerade sirovina koje se koriste u proizvodnji piva.

Tehnološki postupci za dobijanje piva su: dobijanje sladovine mlevenjem ječmenog slada, dodavanjem nesladovanih sirovina, ukomljavanjem ječmenog slada ili ječmenog slada i nesladovanih sirovina, filtracijom sladovine, kuvanjem, hmeljenjem, hlađenjem i bistrenjem sladovine; dodavanje kvasca i vrenje; naknadno vrenje i odležavanje piva; filtracija piva; punjenje piva u originalno pakovanje i deklarisanje; stabilizacija piva.

Član 11.

Sve vrste piva za koje nisu propisane norme kvaliteta proizvode se po proizvođačkoj specifikaciji.

Ministar bliže propisuje uslove i način donošenja, kao i sadržinu proizvođačke specifikacije iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

Hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i voda koji se koriste u proizvodnji piva podležu obaveznom ispitivanju kvaliteta u pogledu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških parametara i prisustva ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje njihov kvalitet.

Za kvalitet hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i vode koji se koriste u proizvodnji piva odgovoran je proizvođač piva.

Za kvalitet uveženog hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i pivskog kvasca koji se koriste u proizvodnji piva odgovoran je uvoznik.

Ministar bliže propisuje kvalitet hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i vode koji se koriste u proizvodnji piva.

Član 13.

Pivo, pre stavljanja u promet podleže obaveznom ispitivanju kvaliteta u pogledu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških parametara, prisustva ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača i senzornom ocenjivanju, u skladu sa ovim zakonom.

Za kvalitet piva u originalnom pakovanju odgovoran je proizvođač, odnosno uvoznik.

Za kvalitet točenog piva pored proizvođača, odnosno uvoznika, odgovorno je i pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši promet točenog piva ako se utvrdi da je neodgovarajući kvalitet nastao usled neadekvatnog skladištenja i uslova prometa.

Za kvalitet uslužno punjenog piva odgovoran je proizvođač koji vrši uslužno punjenje.

Ministar bliže propisuje kvalitet, postupak, kao i metode senzornog ocenjivanja piva.

Član 14.

Ispitivanje kvaliteta hmelja, ječmenog slada i nesladovanih sirovina koji se koriste u proizvodnji piva, kao i piva u pogledu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških parametara, prisustva ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača i senzorno ocenjivanje piva vrši laboratorija ovlašćena od strane Ministarstva.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava laboratorija u pogledu tehničke i stručne osposobljenosti, referentnih metoda za fizičko-hemijske i mikrobiološke analize, prisustvo ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača hmelja, ječmenog slada i nesladovanih sirovina koje se koriste u proizvodnji piva i piva, kao i senzornog ocenjivanja piva.

Ovlašćenje se izdaje rešenjem ministra.

Ovlašćenje ministar oduzima ako se utvrdi da ovlašćena laboratorija ne ispunjava propisane uslove ili se utvrdi da je ovlašćenje izdato na osnovu netačnih ili neistinitih podataka.

Rešenje ministra iz st. 3. i 4. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

IV. PAKOVANjE I DEKLARISANjE

Član 15.

Pivo se pakuje i deklariše u skladu sa propisima kojim se uređuje njegov kvalitet, pakovanje i deklarisanje.

Pakovanje i deklarisanje piva vrši proizvođač, odnosno uvoznik.

Deklaracija mora biti uočljiva, jasna i čitka i ne sme dovoditi u zabunu potrošača.

Deklaracija piva koje se proizvodi po proizvođačkoj specifikaciji mora da sadrži podatke o karakteristikama koje ukazuju na njegovu posebnost.

Ministar bliže propisuje način pakovanja i deklarisanja piva.

V. PROMET

Član 16.

Pivo se može stavljati u promet u originalnom pakovanju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pivo se može krajnjem potrošaču nuditi i kao točeno pivo.

Član 17.

Pivo koje se uvozi u Republiku Srbiju mora po kvalitetu, pakovanju i deklarisanju da ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima kojima se uređuje njegov kvalitet, pakovanje i deklarisanje.

Pivo koje se uvozi u rinfuznom stanju može se staviti u promet samo u originalnom pakovanju.

Uveženo pivo u originalnom pakovanju koje se nudi krajnjem potrošaču mora imati naziv uvoznika piva i navedene sve podatke iz deklaracije na srpskom jeziku, identične podacima na originalnoj deklaraciji.

Član 18.

Pivo namenjeno izvozu mora ispunjavati uslove propisane ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pivo namenjeno izvozu može se proizvoditi i izvoziti iako ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, na osnovu zahteva uvoznika iz inostranstva i uz saglasnost Ministarstva.

Svaku pošiljku piva pri izvozu prati uverenje o kvalitetu ovlašćene laboratorije, overeno od strane ovlašćenog poljoprivrednog inspektora.

Član 19.

Pivo se mora transportovati, držati i stavljati u promet na način i pod uslovima koji obezbeđuju očuvanje fizičkih, hemijskih, mikrobioloških i senzornih osobina.

Ministar bliže propisuje uslove i način transporta i stavljanja u promet piva u objektima za maloprodaju i veleprodaju.

VI. NADZOR

Član 20.

Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega Ministarstvo vrši preko poljoprivrednog inspektora.

Član 21.

Poslove poljoprivrednog inspektora može da obavlja lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine prehrambene tehnologije mikrobioloških procesa, prehrambene tehnologije biljnih proizvoda, prehrambene biotehnologije, prehrambeno tehnološkog smera, sa položenim državnim stručnim ispitom i sa najmanje tri godine radnog iskustva.

Član 22.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, poljoprivredni inspektor ima prava i dužnost da utvrđuje i proverava:

1) ispunjenost uslova za proizvodnju piva;

2) da li je proizvođač svaku promenu podataka koji se vode u Registru prijavio u propisanom roku;

3) da li proizvođač vodi Proizvođačku evidenciju sa dokumentacijom koja to potvrđuje;

4) da li proizvođač čuva Proizvođačku evidenciju i prateću dokumentaciju u propisanom roku;

5) da li punjenje u originalno pakovanje uveženog piva u rinfuznom stanju vrši proizvođač;

6) da li uslužno punjenje piva vrši proizvođač;

7) proizvodnju piva;

8) da li se sve vrste piva za koje nisu propisane norme kvaliteta proizvode po proizvođačkoj specifikaciji;

9) da li je izvršeno ispitivanje kvaliteta hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i vode koji se koriste u proizvodnji piva u skladu sa ovim zakonom;

10) da li hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i voda koji se koriste u proizvodnji piva odgovaraju propisanom kvalitetu;

11) da li kvalitet uveženog hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i pivskog kvasca koji se koriste u proizvodnji piva odgovaraju propisanom kvalitetu;

12) da li je proizvođač izvršio ispitivanje kvaliteta i senzorno ocenjivanje piva pre stavljanja piva u promet;

13) da li kvalitet piva odgovara propisanom kvalitetu u skladu sa ovim zakonom;

14) način skladištenja i uslove prometa točenog piva;

15) da li ispitivanje kvaliteta hmelja, ječmenog slada i nesladovanih sirovina koji se koriste u proizvodnji piva, kao i piva u pogledu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških parametara, prisustva ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača i senzorno ocenjivanje piva vrši laboratorija ovlašćena od strane Ministarstva;

16) da li ovlašćena laboratorija ispunjava uslove za kontrolu kvaliteta i senzorno ocenjivanje piva;

17) da li je pivo pakovano i deklarisano u skladu sa ovim zakonom;

18) da li deklaracija piva koje se proizvodi po proizvođačkoj specifikaciji sadrži podatke o karakteristikama koje ukazuju na njegovu posebnost;

19) da li se pivo stavlja u promet u originalnom pakovanju i kao točeno pivo;

20) da li pivo koje se uvozi u Republiku Srbiju ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom;

21) da li se pivo koje se uvozi u rinfuznom stanju stavlja u promet samo u originalnom pakovanju;

22) da li deklaracija uveženog pivo u originalnom pakovanju sadrži sve podatke u skladu sa ovim zakonom;

23) da li pivo namenjeno izvozu ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

24) da li za izvoz piva koje ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom izvoznik ima saglasnost Ministarstva;

25) da li svaku pošiljku piva pri izvozu prati uverenje o kvalitetu ovlašćene laboratorije, overeno od strane ovlašćenog poljoprivrednog inspektora;

26) uslove transporta držanja i stavljanja u promet piva u skladu sa ovim zakonom.

U vršenju poslova poljoprivredni inspektor može da uzima uzorke piva bez naknade radi ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta.

Član 23.

Ako poljoprivredni inspektor u obavljanju poslova iz člana 22. ovog zakona utvrdi nedostatak u primeni ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, naložiće meru privremene zabrane i odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka, i to:

1) proizvodnje piva ako za to nisu ispunjeni propisani uslovi, odnosno ako se proizvodnja obavlja bez dokaza o ispunjenosti propisanih uslova ili bez upisa u Registar;

2) punjenja u originalno pakovanje uveženog piva u rinfuznom stanju ako ga ne vrši proizvođač;

3) uslužnog punjenja piva koje ne vrši proizvođač;

4) proizvodnje piva koja se ne vrši u skladu sa ovim zakonom;

5) upotrebe hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i vode koji se koriste u proizvodnji piva ako nije izvršeno ispitivanje njihovog kvaliteta u skladu sa ovim zakonom;

6) upotrebe hmelja, ječmenog slada, nesladovanih sirovina i vode koji se koriste u proizvodnji piva koje ne odgovaraju propisanom kvalitetu;

7) prometa piva ako nije izvršeno njegovo ispitivanje kvaliteta i senzorno ocenjivanje u skladu sa ovim zakonom;

8) prometa piva ako njegov kvalitet i senzorna ocena ne odgovaraju propisanom kvalitetu;

9) prometa točenog piva ako nisu obezbeđeni uslovi prometa koji garantuju očuvanje kvaliteta;

10) uslužnog punjenja piva koje ne odgovara propisanom kvalitetu;

11) prometa piva koje nije pakovano i deklarisano u skladu sa ovim zakonom;

12) prometa piva koje nije u originalnom pakovanju, osim točenog piva;

13) prometa uveženog piva koje ne ispunjava propisane uslove kvaliteta;

14) prometa uveženog piva u rinfuznom stanju koje nije u originalnom pakovanju;

15) prometa uveženog piva u originalnom pakovanju koje nije deklarisano u skladu sa članom 17. stav 3. ovog zakona;

16) izvoza piva koje ne ispunjava uslove za izvoz iz člana 18. ovog zakona;

17) transporta, držanja i stavljanja u promet piva koji se obavljaju suprotno članu 19. ovog zakona;

U obavljanju poslova iz člana 22. ovog zakona poljoprivredni inspektor može da:

1) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup zbog nepostupanja po odredabama ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

2) naredi druge mere i preduzme druge radnje.

Mere iz stava 1. tač. 1) do 17) i stava 2. tačka 2) ovog člana nalažu se rešenjem poljoprivrednog inspektora.

Na rešenje poljoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 24.

Poljoprivredni inspektor je dužan da o rezultatima analize obavesti vlasnika proizvoda od koga je uzorak uzet, a kada je uzorak uzet iz prometa , obavesti i proizvođača analiziranog proizvoda.

Troškove ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta inspekcijskih uzoraka piva snosi proizvođač, odnosno vlasnik uzorka, ako proizvod ne odgovara propisanom, odnosno deklarisanom kvalitetu, odnosno Ministarstvo ako proizvod odgovara propisanom, odnosno deklarisanom kvalitetu.

Superanaliza proizvoda se može zahtevati u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o rezultatima analize.

Stranka snosi troškove ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta proizvoda čije ispitivanje traži.

Troškove ispitivanja kvaliteta uveženog piva pre stavljanja u promet snosi uvoznik.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 25.

Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 kazniće se za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice, ako:

1) se bavi proizvodnjom piva, a nije upisano u Registar privrednih subjekata i Registar ( član 5. stav 1);

2) proizvodi pivo, a ne ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija, opreme, uređaja i stručnog kadra (član 5. st. 4. i 5);

3) vrši punjenje u originalno pakovanje uveženog piva u rinfuznom stanju, a nije proizvođač (član 9. stav 1);

4) vrši uslužno punjenje piva u originalno pakovanje, a nije proizvođač (član 9. stav 2);

5) sve vrste piva za koje nisu propisane norme kvaliteta ne proizvodi po proizvođačkoj specifikaciji (član 11. stav 1);

6) u proizvodnji piva koristi hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i vodu koji ne odgovaraju propisanom kvalitetu (član 12. stav 2);

7) stavi u promet pivo čiji kvalitet prethodno nije ispitan (član 13. stav 1);

8) stavi u promet pivo u originalnom pakovanju koje ne odgovara propisanom kvalitetu (član 13. stav 2);

9) stavi u promet točeno pivo koje ne odgovara propisanom kvalitetu (član 13. stav 3);

10) uveze pivo koje ne ispunjava uslove kvaliteta i deklarisanja (član 17. stav 1);

11) stavi u promet pivo uvezeno u rinfuznom stanju koje nije u originalnom pakovanju (član 17. stav 2);

12) izvozi pivo suprotno članu 18. ovog zakona;

13) transportuje, drži i stavi u promet pivo na način i pod uslovima suprotnim članu 19. ovog zakona;

14) ne dozvoli poljoprivrednom inspektoru da uzima uzorke piva radi ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta (član 22. stav 2).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Član 26.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne prijavi svaku promenu podataka Ministarstvu u propisanom roku (član 6. stav 2);

2) ne vodi Proizvođačku evidenciju sa dokumentacijom koja to povrđuje i ne čuva je u propisanom roku (član 8);

3) u proizvodnji piva koristi hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i vodu čiji kvalitet nije ispitan (član 12. stav 1);

4) pakuje i deklariše pivo suprotno članu 15. ovog zakona;

5) stavi u promet pivo suprotno članu 16. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Član 27.

. Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, ako:

1) se bavi proizvodnjom piva, a nije upisan u Registar privrednih subjekata i Registar ( član 5. stav 1);

2) proizvodi pivo, a ne ispunjava uslove u pogledu objekata, prostorija, opreme, uređaja i stručnog kadra (član 5. st. 4. i 5);

3) ne prijavi svaku promenu podataka Ministarstvu u propisanom roku (član 6. stav 2);

4) ne vodi Proizvođačku evidenciju sa dokumentacijom koja to potvrđuje i ne čuva je u propisanom roku (član 8);

5) vrši punjenje u originalno pakovanje uveženog piva u rinfuznom stanju, a nije proizvođač (član 9. stav 1);

6) vrši uslužno punjenje piva u originalno pakovanje, a nije proizvođač (član 9. stav 2);

7) sve vrste piva za koje nisu propisane norme kvaliteta ne proizvodi po proizvođačkoj specifikaciji (član 11. stav 1);

8) u proizvodnji piva koristi hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i vodu čiji kvalitet nije ispitan (član 12. stav 1);

9) u proizvodnji piva koristi hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i vodu koji ne odgovaraju propisanom kvalitetu (član 12. stav 2);

10) stavi u promet pivo čiji kvalitet prethodno nije ispitan (član 13. stav 1);

11) stavi u promet pivo u originalnom pakovanju koje ne odgovara propisanom kvalitetu (član 13. stav 2);

12) stavi u promet točeno pivo koje ne odgovara propisanom kvalitetu (član 13. stav 3);

13) pakuje i deklariše pivo suprotno članu 15. ovog zakona;

14) stavi u promet pivo suprotno članu 16. ovog zakona;

15) uveze pivo koje ne ispunjava uslove kvaliteta i deklarisanja (član 17. stav 1);

16) stavi u promet pivo uvezeno u rinfuznom stanju koje nije u originalnom pakovanju (član 17. stav 2);

17) izvozi pivo suprotno članu 18. ovog zakona;

18) transportuje, drži i stavlja u promet pivo na način i pod uslovima suprotnim članu 19. ovog zakona;

19) ne dozvoli poljoprivrednom inspektoru da uzima uzorke piva radi ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta (član 22. stav 2).

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

Pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom piva dužan je da svoje poslovanje uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana.

Član 29.

Poslove poljoprivrednog inspektora mogu obavljati i lica sa visokim obrazovanjem drugog obrazovnog profila u odnosu na obrazovni profil utvrđen u članu 21. ovog zakona, stečenim do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako su do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljali poslove poljoprivrednog inspektora.

Član 30.

Do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivaće se:

1) Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pivo („Službeni list SCG”, br. 36/04 i 39/25);

2) Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica („Službeni list SCG”, br. 4/04, 12/04 i 48/04);

3) Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za hmelj i proizvode od hmelja („Službeni list SCG”, broj 54/05);

Član 31.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I . USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o pivu sadržan je u članu 97. Stav 1. tačka 6. Ustava Republike Srbije, kojim je utvđeno da Republika Srbija uređuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, kao i sistem obavljanja delatnosti.

II. RAZLOZI DONOŠENjA ZAKONA

Zakon o pivu (u daljem tekstu Zakon) predlaže se zbog važnosti regulisanja i značaja koji ova oblast ima u poljoprivredi.

U Republici Srbiji do sada nije postojao zakon koji reguliše oblast proizvodnje piva, kvaliteta i kontrole kvaliteta sirovina koje se koriste u proizvodnji piva i piva, pakovanje, deklarisanje i stavljanje u promet.

Imajući u vidu da je po obimu proizvodnje i prometa pivo izjednačeno sa mineralnim vodama i osvežavajućim bezalkoholnim pićima, kao i da je zbog procenata alkohola u sebi, prisustva ugljen-dioksida, specifičnog osvežavajućeg ukusa pivo proizvod koji se konzumira tokom cele godine, jasno je da je neophodno da njegova proizvodnja, kvalitet, pakovanje, deklarisanje i stavljanje u promet bude uređeno na sveobuhvatan i savremen način.

U Republici Srbiji postoji ukupno deset velikih proizvođača piva, koji konstantno blago povećavaju proizvodnju, od 500 miliona litara u 2002. godini do 650 miliona litara u 2008. godini. Uvoz piva iz drugih zemalja je oko 16,5 miliona litara godišnje.

Takođe, poslednjih godina uočeno je povećanje broja takozvanih „mini-pivara” – preduzetnika koji se bave proizvodnjom piva. Tačan broj ovih pivara gotovo je nemoguće utvrditi, obzirom da ne postoji jedinstveni Registar proizvođača piva, niti postoje na jedinstven način regulisani uslovi za bavljenje ovom delatnošću.

Kako je proces proizvodnje piva veoma specifičan, jasno je da zahteva i posebne uslove koje proizvođač treba da ispuni, kako u pogledu uređaja i opreme, tako i posebne uslove u pogledu stručnog kadra.

Takođe, imajući u vidu da je pivo proizvod koji je namenjen ljudima, sa stanovišta zaštite zdravlja ljudi neophodno je utvrditi uslove kvaliteta, i to kako sirovina koje se koriste u njegovoj proizvodnji, tako i uslove kvaliteta piva kao finalnog proizvoda.

Pored navedenog, obzirom da je pivo proizvod sa ograničenim rokom upotrebe, za koji su potrebni kontrolisani i definisani uslovi čuvanja i stavljanja u promet, potrebno je utvrditi i njegove uslove čuvanja i stavljanja u promet.

Propisi koji su se do sada primenjivali na ovu oblast su podzakonski akti, tj. Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pivo, Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica i Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za hmelj koji samo delimično regulišu pitanje kvaliteta piva kao gotovog proizvoda, njegovo pakovanje i deklarisanje i samo jednu sirovinu koja se koristi u proizvodnji piva.

Imajući u vidu da je sam proces proizvodnje piva, u potpunosti nedefinisan i pravno neregulisan, kao i imajući u vidu da je pivo jedan od proizvoda čiji se obim proizvodnje postepeno povećava, jasni su razlozi za jedinstveno uređivanje kompletne oblasti.

Na osnovu navedenog činjeničnog stanja u proizvodnji piva nametnula se potreba za donošenjem Zakona o pivu sa precizno definisanim uslovima proizvodnje i prometa u Republici Srbiji. Na taj način proizvođači piva, pravna lica i preduzetnici će imati propisana pravila proizvodnje piva, kvaliteta sirovina i govotog proizvoda, prometa, pakovanja i deklarisanja, kao i definisan postupak kontrole, proizvodnje i prometa sa težnjom da potrošači dobiju proizvod adekvatan deklaraciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Ovim zakonom uređuju se uslovi proizvodnje piva, kvalitet i kontrola kvaliteta sirovina koje se koriste u proizvodnji piva, kvalitet, kontrola kvaliteta, pakovanje, deklarisanje i stavljanje u promet piva, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Poglavljem I uređuju se osnovne norme kvaliteta sirovina koje se koriste u proizvodnji piva i piva, kao i uslovi u pogledu pakovanja i deklarisanja (član 2) i pojam piva u smislu ovog zakona (član 3).

Značenje pojmova pojedinih izraza korišćenih u ovom zakonu u cilju boljeg razumevanja, i to kroz određivanje značenja osam pojmova dato je u članu 4. ovog zakona.

Poglavljem II uređena je oblast proizvodnje piva.

Član 5. propisuje da proizvodnjom piva može da se bavi pravno lice i preduzetnik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata i koji je upisan u Registar proizvođača piva koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, kao i uslovi koje proizvođač piva mora da ispuni u pogledu objekata, odnosno prostorija u kojima se vrši prijem, čuvanje i skladištenje sirovina sa uređajima i opremom koji omogućavaju održavanje njihovog kvaliteta, objekata, odnosno prostorija za proizvodnju piva sa opremom i uređajima, prostorija za punjenje i deklarisanje, objekata, odnosno prostorija za skladištenje gotovog proizvoda, objekata, odnosno prostorija za čuvanje repromaterijala potrebnih za proizvodnju i punjenje, kao i uslovi koje proizvođač mora da ispuni u pogledu stručnog kadra.

Ispunjenost navedenih uslova, na zahtev proizvođača utvrđuje ministar ređenjem, a rešenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Upis u Registar proizvođača piva, sadržinu Registra proizvođača piva, obavezu proizvođača piva da podatke koji se vode u Registru prijavljuje Ministarstvu, kao i rok za prijavu promene podataka, brisanje iz Registra proizvođača piva, kao i obaveza proizvođača piva da vodi Proizvođačku evidenciju sa dokumentacijom uređuju čl. 6. i 7. ovog zakona, kojima se propisuje da se upis u Registar vrši na osnovu zahteva koji pravno lice i preduzetnik podnosi Ministarstvu, podaci koje Registar sadrži, javnost tih podataka, rok njihovog čuvanja, kao i postupak i razlozi za brisanje iz Registra .

Članom 8. propisana je dužnost proizvođača da vodi Proizvođačku evidenciju koja sadrži podatke o količinama i kvalitetu upotrebljenih sirovina, količini ekstrakta u osnovnoj sladovini i proizvedenim količinama piva i kvalitetu za svaki proizvod posebno, sa dokumentacijom koja to potvrđuje, rok u kome se Proizvođačka evidencija i prateća dokumentacija čuva, kao i ovlašćenje ministra da bliže propiše sadržinu i način vođenja Proizvođačke evidencije.

Članom 9. propisano je da punjenje u originalno pakovanje uveženog piva u rinfuznom stanju može da varši samo proizvođač, a da uslužno punjenje piva u originalno pakovanje može da vrši samo proizvođač.

Poglavlje III uređuje oblast kontrole kvaliteta sirovina koje se koriste u proizvodnji piva, i samog piva.

Članom 10. propisano je da proizvodnja piva obuhvata sve tehnološke postupke prerade sirovina koje se koriste u proizvodnji piva, nabrojani su tehnološki postupci u proizvodnji piva, kao o mogućnost zamene određenog procenta ječmenog slada pšeničnim sladom, nesladovanim žitaricama ili njihovim prerađevinama, proizvodima od skroba i šećera, pod uslovom da je jodna reakcija na skrob u pivu negativna, pod uslovom dobijanja gotovog proizvoda propisanog kvaliteta.

Članom 11. propisano je da se sve vrste piva za koje nisu propisne norme kvaliteta proizvode po proizvođačkoj specifikaciji.

Članom 12. propisano je da hmelj, ječmeni slad, nesladovane sirovine i voda koji se koriste u proizvodnji piva podležu obaveznom ispitivanju kvaliteta u pogledu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških parametara i prisustva ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje njihov kvalitet, odgovornost proizvođača za kvalitet hmelja, slada i vode koji se koriste u proizvodnji piva, kao i odgovornost uvoznika za kvalitet uveženog hmelja, slada i pivskog kvasca koji se koriste u proizvodnji piva.

Članom 13. propisano je da pivo, pre stavljanja u promet podleže obaveznom ispitivanju kvaliteta u pogledu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških parametara i prisustva ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača i senzornom ocenjivanju, u skladu sa ovim zakonom, kao i odgovornost proizvođača piva, odnosno uvoznika za kvalitet piva u originalnom pakovanju, odnosno odgovornost pravnog lica, odnosno preduzetnika koji vrši promet točenog piva za kvalitet točenog piva, ako se utvrdi da je neodgovarajući kvalitet nastao usled neadekvatnog skladištenja i uslova prometa, kao i odgovornost proizvođača koji vrši uslužno punjenje piva za kvalitet usluženo punjenog piva.

Članom 14. propisano je da ispitivanje kvaliteta hmelja, ječmenog slada i nesladovanih sirovina koji se koriste u proizvodnji piva i piva u pogledu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških parametara i prisustva ostataka sredstava za zaštitu bilja, biocida ili zagađivača i senzorno ocenjivanje piva vrši laboratorija ovlašćena od strane Ministarstva, da ministar propisuje uslove koje mora da ispunjava laboratorija u pogledu tehničke i profesionalne osposobljenosti, referentnih metoda za fizičko-hemijske i mikrobiološke analize sirovina koje se koriste u proizvodnji piva i piva, kao i senzornog ocenjivanja piva, način izdavanja ovlašćenja, kao i način i uslovi za oduzimanje ovlašćenja.

Poglavljem IV uređena je oblast pakovanja i deklarisanja, gde se u članu 15. propisuje da se pivo pakuje i deklariše u skladu sa proiisima kojima se uređuje njegov kvalitet, pakovanje i deklarisanje, da pakovanje i deklarisanje piva vrši proizvođač, odnosno uvoznik, da deklaracija mora biti uočljiva, jasna i čitka i da ne sme dovoditi u zabunu potrošača.

Poglavljem V uređen je promet piva, uslovi u pogledu uvoza, izvoza, transporta, skladištenja i prodaje piva.

Članom 16. propisano je da se pivo može staviti u promet u originalnom pakovanju, a da se izuzetno od ove odredbe pivo krajnjem potrošaču može nuditi i kao točeno pivo.

Članom 17. propisano je da pivo koje se uvozi u Republiku Srbiju mora po kvalitetu i deklarisanju da ispunjava propisane uslove, da se pivo koje se uvozi u rinfuznom stanju može staviti u promet samo u originalnom pakovanju, kao i da uvezeno pivo u originalnom pakovanju koje se nudi krajnjem potrošaču mora imati naziv uvoznika piva i navedene sve podatke iz deklaracije na srpskom jeziku, identične podacima na originalnoj deklaraciji.

Članom 18. propisano je da pivo namenjeno izvozu mora ispunjavati uslove propisane ovim zakonom, kao i da izuzetno od ove odredbe pivo namenjeno izvozu može da se proizvodi i izvozi iako ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom, na osnovu zahteva uvoznika iz inostranstva i uz saglasnost Ministarstva.

Svaku pošiljku piva pri izvozu prati uverenje o kvalitetu ovlašćene laboratorije, overeno od strane poljoprivrednog inspektora.

Članom 19. propisano je da se pivo mora transportovati, skladištiti i prodavati na način koji obezbeđuje očuvanje fizičkih, hemijskih, mikrobioloških, senzornih i drugih osobina.

Poglavlje VI se odnosi na nadzor koji Ministarstvo vrši preko poljoprivrednih inspektora nad primenom odredaba ovog zakona i rešavanje po žalbi na rešenje poljoprivrednog inspektora, troškove ispitivanja i utvrđivanja kvaliteta uzoraka, u članovima 20, 21, 22. 23. i 24. ovog zakona.

U Poglavlju VII bliže su određene kaznene odredbe za privredni prestup (član 25), prekršaj pravnog lica (član 26) i preduzetnika (član 27).

Poglavlje VIII bliže određuje prelazne odredbe koje se odnose na obavljanje poslova poljoprivrednog inspektora (član 29) dužnosti i rokove usklađivanja pravnih lica i preduzetnika sa odredbama ovog zakona (član 28) važenje podzakonskih akata (član 30) i dan stupanja na snagu ovog zakona (član 31).

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. STUPANjE NA SNAGU OVOG ZAKONA

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar