Predlog zakona o dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

I NAMEŠTENIKA

Član 1.

U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka i 115/06-ispravka), posle člana 53. dodaju se naslov i član 53a koji glase:

„Koeficijenti postavljenih lica koja nisu rukovodila unutrašnjom jedinicom

Član 53a

Državnim službenicima na izvršilačkom radnom mestu koji su imali status postavljenih lica koja ne rukovode unutrašnjom jedinicom određuje se koeficijent prema osmom platnom razredu platne grupe u kojoj se nalazi njihovo radno mesto.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa (tačka 8) i organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa (tačka 16).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U sistemu državnih organa Republike Srbije, pre stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka), postojala je kategorija lica koja je imala status postavljenih lica, a nije rukovodila unutrašnjom jedinicom u državnom organu. Posle stupanja na snagu Zakona o državnim službenicima (1. jul 2006) njihova radna mesta nisu postala položaji, već izvršilačka radna mesta; prestao im je status postavljenih lica, a pri tome nisu stekla status lica koja rade na radnom mestu koje postaje položaj.

U prelaznim i završnim odredbama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka i 115/06-ispravka) nije izričito uređen način na koji se određuju koeficijenti za navedena lica. Istina, postoji mogućnost analogne primene člana 55. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika (koji uređuje položaj postavljenih lica koja su raspoređena na izvršilačko radno mesto zbog toga što nisu postavljena na položaj posle okončanja javnog konkursa, tako što ona imaju pravo da im se koeficijent odredi kao i državnom službeniku koji je s položaja premešten na izvršilačko radno mesto). Međutim, u praksi ta mogućnost nije korišćena, što je dovelo do neujednačenog postupanja pri određivanju koeficijenata za navedena lica.

Predlogom zakona se na jedinstven način uređuje način određivanja koeficijenata lica koja su imala status postavljenih lica, a nisu rukovodila unutrašnjom jedinicom u državnom organu.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Saglasno razlozima za donošenje zakona predviđeno je da se licima koja su imala status postavljenih lica, a nisu rukovodila unutrašnjom jedinicom u državnom organu, koeficijent određuje prema osmom platnom razredu platne grupe u kojoj se nalazi njihovo radno mesto (član 1). Time se omogućava da njihov radnopravni položaj bude jedinstven i ujednačava primena zakona u državnim organima. Pored toga, predloženim rešenjem radnopravni položaj ovih lica upodobljava se radnopravnom položaju postavljenih lica koja su raspoređena na izvršilačko radno mesto zbog toga što nisu postavljena na položaj posle okončanja javnog konkursa (član 55. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika), tj. oni stiču pravo da im se odredi koeficijent kao i državnom službeniku koji je s položaja premešten na izvršilačko radno mesto – koeficijent najvišeg platnog razreda platne grupe u kojoj se nalazi njihovo radno mesto (član 21. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika).

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU I NjEGOVO STUPANjE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

To su istovremeno i razlozi zbog kojih se predlaže da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4100307.058.doc/2

Ostavite komentar