Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O

PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

Član 1.

U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika (,,Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10 i 108/13) u članu 23. posle reči: ,,radnom odnosu” dodaju se reči: ,,kod poslodavca, bez obzira u kom državnom organu je bio zaposlen”.

Član 2.

U članu 38. stav 1. reči: „šest meseci” zamenjuju se rečima: „dva meseca”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 8) Ustava Republike Srbije kojom je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se pojedina pitanja koja se tiču radnih odnosa urede na isti način prema svim zaposlenima i na taj način se usaglase i sa Zakonom o radu u pitanjima koja se tiču minulog rada i Zakona o državnim službenicima u pogledu propisivanja roka u kom neraspoređenom državnom službeniku prestaje radni odnos.

III. OBJAŠNJENJE ODREDABA ZAKONA

Član 1. Predloženim rešenjem propisano je da državnom službeniku pripada pravo na dodatak na osnovnu platu od 0,4% osnovne plate za svaku navršenu godinu rada ostvarenu kod poslodavca, bez obzira o kom državnom organu se radi, odnosno pravo na minuli rad.

Član 2. Izmenom ovog člana vrši se usklađivanje sa odredbom člana 138. stav 3. Zakona o državnim službenicima u pogledu roka u kom neraspoređenom državnom službeniku prestaje radni odnos.

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Sprovođenjem ovog zakona obezbediće se uštede u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se kako bi se otklonile okolnosti koje mogu da prouzrokuju štetne posledice po rad organa i organizacija, a koje se mogu pojaviti u vezi sa primenom opšteg i posebnog zakona kojim se uređuju rad i radni odnosi, a naročito u vezi sa ujednačavanjem položaja u ostvarivanju prava zaposlenih kod različitih poslodavaca.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 23.

Državni službenik ima pravo na dodatak na osnovnu platu od 0,4% osnovne plate za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu KOD POSLODAVCA, BEZ OBZIRA U KOM DRŽAVNOM ORGANU JE BIO ZAPOSLEN (minuli rad).

Član 38.

Državni službenik kome prestane radni odnos zbog proteka šest meseci DVA MESECA otkad je postao neraspoređen ima pravo na otpremninu.

Državni službenik ima pravo na otpremninu i pri odlasku u penziju.

Visina otpremnine propisuje se uredbom Vlade.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Draft Law on Amendment to the Law on Pay for Civil Servants and Employees

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa:

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

Ne postoje propisi Evropske unije sa kojima je potrebno izvršiti usklađivanje.

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Nije bilo neophodno angažovanje konsultanata u izradi ovog zakona.

Ostavite komentar