Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI

Član 1.

U Zakonu o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, broj 87/11), u članu 4. posle tačke 22) dodaje se nova tačka 22a), koja glasi:

„22a) menadžer je pravno lice koje je preuzelo odgovornost za upravljanje poslovanjem i/ili tehničko održavanje broda i popunjavanje broda posadom, odnosno za obavljanje drugih poslova u skladu sa standardnim BIMCO sporazumom o upravljanju brodom;”.

Dodaje se stav 2. koji glasi:

„Termini kojima su u ovom zakonu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnosi.”

Član 2.

U članu 9. stav 1. posle reči: „SOLAS Konvencije,” reči: „kao i” brišu se, a posle reči: „IMDG Pravilnika” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „kao i propisa Evropske unije kojim se uređuje prijavljivanje opasne ili zagađujuće robe koja se prevozi brodovima (HAZMAT).”

Član 3.

U članu 10. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Dokumenti iz st. 1. i 2. ovog člana moraju da budu na srpskom i engleskom jeziku.”

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Ministar propisuje sadržinu, obrasce, način i uslove izdavanja i vođenja dokumenata koje domaći brod predaje pri dolasku i/ili odlasku iz luke obalne države, lica nadležna za potpisivanje dokumenata, kao i mere koje kompanija treba da preduzme u cilju efikasnog sprovođenja procedura za dolazak i/ili odlazak putnika i posade sa broda u luci.”

Član 4.

U članu 11. stav 3. menja se i glasi:

„Zahtevi predviđeni ISM Pravilnikom koje brodovi i kompanije moraju da ispunjavaju, bliže se utvrđuju tehničkim pravilima za statutarnu sertfikaciju pomorskih brodova.”

Član 5.

U članu 12. posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

„Kompanija koja upravlja domaćim putničkim brodom dužna je da uspostavi sistem za registraciju i prenos podataka o putnicima, kao i da odredi registratora koji je odgovoran za čuvanje i prenos podataka o putnicima u vanrednim situacijama ili odmah nakon pomorske nesreće ili pomorske nezgode.

Sistem za registraciju i prenos podataka o putnicima iz stava 5. ovog člana, mora da ispunjava sledeće kriterijume:

omogućava da se podaci vode u standardizovanom obliku;

omogućava da podaci budu lako dostupni nadležnim organima obalnih država kojima podaci moraju da budu dostavljeni;

ne prouzrokuje usporavanje postupka ukrcavanja i/ili iskrcavanja putnika;

omogući zaštitu od neovlašćene upotrebe i zloupotrebe koja uključuje neovlašćeni pristup, izmenu ili gubitak.”

Posle dosadašnjeg stava 5. koji postaje stav 7. dodaje se novi stav 8, koji glasi:

„Ministarstvo po potrebi vrši kontrolu rada sistema za registraciju i prenos podataka o putnicima koji koristi kompanija koja upravlja domaćim putničkim brodom.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 9.

Član 6.

Posle člana 13. dodaje se član 13a, koji glasi:

„Član 13a

Ispitivanje pomorskih nesreća i pomorskih nezgoda:

1) mora da bude nezavisno od bezbednosne istrage u delu koji se odnosi na uzimanje iskaza svedoka;

2) ne može da bude sprečeno, obustavljeno ili odloženo zbog bezbednosne istrage ili bilo kojeg drugog razloga;

3) mora da bude delotvorno, kao i da obezbedi saradnju sa organom iz člana 13. stav 3. ovog zakona.

U slučaju potrebe za specijalističkim znanjima u ispitivanje pomorskih nesreća i pomorskih nezgoda rešenjem ministra mogu da se uključe i specijalisti iz pojedinih oblasti.”

Član 7.

U članu 14. stav 2. menja se i glasi:

„Vlada propisuje mere koje se preduzimaju u cilju obezbeđenja pravičnog postupanja sa pomorcima u slučaju pomorske nesreće ili pomorske nezgode, kao i obaveze brodara i pomoraca u slučaju pomorske nesreće ili pomorske nezgode, u skladu sa IMO smernicama za pravično postupanje sa pomorcima u slučaju pomorske nesreće ili pomorske nezgode.”

Član 8.

U članu 17. stav 3. posle reči: „brodova” zapeta i reči: „čamaca i jahti” brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

„Vlada propisuje obaveze brodara u pogledu zdravstvene zaštite pomoraca zaposlenih na brodovima, minimalne uslove koje u zavisnosti od kategorije plovidbe, nosivosti, broja članova posade i vrste tereta koju prevoze moraju da ispunjavaju brodovi, njihova oprema i uređaji radi pružanja odgovarajuće medicinske nege članova posade, zahteve u odnosu na lekarsku ordinaciju na brodu i obaveznu sadržinu brodske apoteke, način vršenja kontrole medicinskog i sanitetskog materijala, kao i obrazac i način vođenja upisnika o sadržini brodske apoteke.”

Član 9.

U članu 18. stav 1. posle reči: „Tehničkih pravila” dodaju se reči: „za statutarnu sertifikaciju pomorskih brodova (u daljem tekstu: Tehnička pravila).”

Stav 2. menja se i glasi:

„Pored zahteva propisanih Tehničkim pravilima, brodovi moraju da ispunjavaju zahteve priznate organizacije za projektovanje, gradnju i održavanje trupa, opreme trupa, mašinskog uređaja, električne opreme i opreme za upravljanje (uključujući i automatizaciju), odnosno pravila za klasifikaciju priznate organizacije.”

Stav 4. menja se i glasi:

„Ministar propisuje uslove, način rada i vršenja kontrole rada priznatih organizacija, kao i način podnošenja zahteva Evropskoj komisiji za priznavanje organizacija koje nisu priznate od Evropske komisije za obavljanje tehničkog nadzora i statutarnu sertifikaciju brodova.”

Stav 7. menja se i glasi:

„Tehnička pravila naročito sadrže:

tehničke zahteve za nadzor nad gradnjom i osnovni pregled, brodske isprave i knjige koje moraju da imaju brodovi određene vrste, namene, tonaže ili radi zaštite morske sredine, način i uslove izdavanja i vođenja, kao i rokove važenja brodskih isprava i knjiga, uslove za produženje važenja brodskih isprava i knjiga, organe nadležne za izdavanje brodskih isprava i knjiga, mogućnost produženja, prestanak važenja, povlačenje brodskih isprava i knjiga, vrstu, učestalost, obim, uslove, način obavljanja i mogućnost odlaganja pregleda, kao i pripremu, uslove i dokumentaciju za vršenje pregleda;

zahteve za sertifikaciju materijala i proizvoda, tipsko priznavanje proizvoda i proizvođača, odobrenje uslužnih privrednih društava u oblasti pomorstva i ispitnih institucija, uslove koje moraju da ispunjavaju imenovana tela za sertifikaciju pomorske opreme, kao i način i postupak njihovog imenovanja;

tehničke zahteve za stabilitet, zavarivanje, pregrađivanje, nadvođe, radio opremu, mašine i mašinske uređaje, sredstva za signalizaciju, pomoćna sredstva za navigaciju, protivpožarnu zaštitu, sredstva za spasavanje, rashladne uređaje, uređaje za rukovanje i podizanje tereta, bezbednost i zdravlje na radu, prevoz putnika, prevoz tereta, sprečavanje zagađenja morske sredine, upravljanje bezbednošću, sigurnosnu zaštitu, pomorsku opremu pomorskih brodova;

tehničke zahteve za baždarenje pomorskih brodova;

tehničke zahteve za obavljanje probne vožnje, obim i način vršenja pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje probne vožnje;

tehničke zahteve za statutarnu sertifikaciju pomorskih ribarskih brodova;

rokove primene i rokove za postepenu prepravku određenih brodova.”

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8, koji glasi:

„Ministar utvrđuje Tehnička pravila.”

Dosadašnji st. 8. i 9. postaju st. 9. i 10.

Član 10.

U članu 24. stav 4. posle reči: „način” dodaju se reči: „i uslove za” a reč: „obavljanja” zamenjuje se rečju: „obavljanje”.

Član 11.

U članu 29. stav 4. menja se i glasi:

„Vlada propisuje uslove i način za bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje brodova za prevoz rasutog tereta, dužnosti i odgovornost zapovednika broda za prevoz rasutog tereta, kao i postupak u slučaju štete nastale tokom ukrcavanja ili iskrcavanja brodova za prevoz rasutog tereta.”

Član 12.

U članu 37. posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„U slučaju privremenog upisa pomorskog broda u Međunarodni upisnik pomorskih brodova, ministarstvo će pomorskom brodu izdati svedočanstvo o privremenom upisu pomorskog broda po osnovu bareboat čartera, koje ima istu sadržinu kao upisni list.”

Član 13.

Posle člana 39. dodaje se član 39a, koji glasi:

„Član 39a

Zapovednik broda preko 50 BT i broda koji ima pogonski mašinski uređaj snage na osovini od najmanje 110 kW, s obzirom na njegovu tonažu, dužan je da vodi brodski dnevnik.

Brodski dnevnik vodi se za vreme plovidbe i boravka broda u luci, i to svakog dana od 00 do 24 časa.

Brodski dnevnik ne vodi se dok je brod u raspremi.

Zapovednik podnosi brodski dnevnik na uvid i overu diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu, ako ono postoji u luci dolaska broda, a ako ga nema–diplomatskom ili konzularnom predstavništvu države ovlašćene da zastupa interese državljana Republike Srbije u toj državi, u roku od 24 časa po dobijenom slobodnom saobraćaju.

Organ iz stava 4. ovog člana pri vršenju uvida u brodski dnevnik dužan je da upiše svoje eventualne primedbe u pogledu njegovog urednog vođenja.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na dnevnik mašine i zdravstveni dnevnik.”

Član 14.

U članu 40. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

„Podaci upisani u brodske isprave i knjige ne mogu da se učine nečitkim niti je dozvoljeno da se u njih naknadno unose nove reči, rečenice ili brojevi, kojima bi se menjao sadržaj upisanih podataka.

Pogrešni upisi moraju se precrtati tako da ostanu čitki, a ispravke moraju imati datum, pečat organa, odnosno organizacije i potpis ovlašćenog lica koje ih je unelo. Nepopunjene rubrike i kolone moraju biti precrtane.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 5, menja se i glasi:

„Ministar propisuje sadržinu i obrasce brodskih isprava i knjiga, organe i članove posade ovlašćene za vođenje, odnosno unošenje i overavanje podataka koji se unose u brodske isprave i knjige, organe u zemlji i inostranstvu kojima se predaju brodske isprave i knjige radi overe, zamene, zadržavanja ili unošenja podataka, kao i način vođenja evidencije o izdatim brodskim isprava i knjigama.”

Član 15.

U članu 52. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Kao član posade broda može da bude ukrcano samo lice starije od 16 godina.

Na prava i obaveze iz radnog odnosa koja nisu uređena ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje oblast rada.”

Član 16.

Posle člana 54. dodaje se novi član 54a, koji glasi:

„Pored razloga propisanih zakonom kojim se uređuje oblast rada, do prestanka radnog odnosa pomorca može doći iz sledećih razloga:

1) u slučaju brodoloma;

2) zbog bolesti, povrede ili drugog zdravstvenog stanja koje onemogućava izvršavanje poslova na brodu radi kojih je pomorac angažovan;

3) u slučaju da brodar nije više u mogućnosti da ispunjava svoje zakonske, odnosno ugovorne obaveze kao poslodavac člana posade usled nesolventnosti, zbog prodaje broda, raspreme broda, ili promene države upisa broda;

4) ukoliko je nakon pregleda od strane priznate organizacije ili inspekcijskog nadzora u državi luci utvrđena nesposobnost broda za plovidbu, ili neusaglašenost sa zahtevima propisa I/4 STCW Konvencije;

5) ako je brod upućen u zonu u kojoj postoji opasnost od preduzimanja ratnih dejstava u koju pomorac nije saglasan da bude upućen;

6) u slučaju dobrovoljnog raskida radnog odnosa od strane pomorca pre isteka roka na koji je radni odnos zasnovan.

U slučajevima iz stava 1. tač. 2) do 5) ovog člana, pomorac pored prava na do tada ostvarene zarade, ima pravo na naknadu zarade u visini osnovne zarade utvrđene ugovorom o radu za period od najduže dva meseca, kao i na repatrijaciju o trošku poslodavca.

U slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, pored troškova iz stava 2. ovog člana, poslodavac snosi i troškove zdravstvenog pregleda radi utvrđivanja sposobnosti pomorca za rad.

U slučajevima iz stava 1. tač. 3) do 5) ovog člana, umesto troškova iz stava 2. ovog člana, poslodavac može da ponudi zaposlenje pomorcu na drugom brodu u njegovom vlasništvu do isteka ugovora o radu.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, pomorac ima pravo na neprekidnu isplatu zarade iz ugovora o radu, uključujući i vreme koje je potrebno za prelazak na drugi brod.

Član 17.

U članu 56. dodaju se st. 5-9, koji glase:

„Ploča sa rasporedom radnog vremena mora da bude postavljena na vidnom mestu na brodu i dostupna svim članovima posade.

Zapis o satima odmora pomoraca mora da se nalazi na brodu i da bude učinjen dostupnim inspekciji i pomorcu.

Kopija zapisa o satima odmora pomorca iz stava 6. ovog člana dostavlja se pomorcu u vremenskim periodima koji ne mogu da budu duži od 30 dana, odnosno prilikom iskrcavanja sa broda, u zavisnosti od toga šta ranije nastupi.

Propisi, kao i drugi akti (kolektivni ugovor, sporazumi i sl.) kojima se uređuje radno vreme članova posade, kao i raspored radnog vremena, moraju da se nalaze na brodu i da budu dostupni svim članovima posade.

Ministar propisuje sadržinu i obrazac ploče sa rasporedom radnog vremena čiji su sastavni deo odabrani delovi Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 180. i STCW Konvencije, kao i obrazac zapisa o satima odmora pomoraca.”

Član 18.

Posle člana 65. dodaje se naslov koji glasi: „Radni i životni uslovi na brodu”.

Član 19.

U članu 66. stav 2. menja se i glasi:

„Uslovi koje brodovi moraju da ispunjavaju u odnosu na bezbednost i zdravlje na radu pomoraca, a koji se odnose na prostorije za smeštaj, odmor i posluživanje hrane, sanitarne prostorije, zahteve u odnosu na hranu i posluživanje hrane na brodovima, sprečavanje nezgoda, zaštitu od buke i vibracija utvrđuju se Tehničkim pravilima.”

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Brodar je dužan da obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja članova posade, donese akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta na brodu i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje, odnosno da izvrši osposobljavanje člana posade za bezbedan i zdrav rad u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu, tehničkih pravila iz stava 2. ovog člana, kao i pravila, standarda i smernica o upravljanju bezbednošću i zdravljem na radu pomoraca usvojenim od strane Međunarodne organizacije rada.

Ministar uputstvom određuje način izvršavanja pojedinih pravila, standarda i smernica iz poglavlja 2, 3. i 4. Konvencije o radu pomoraca, usvojene 2006. godine (u daljem tekstu: MLC Konvencija).”

Član 20.

Član 67. menja se i glasi:

„Član 67.

Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca na domaćim brodovima i brodovima strane državne pripadnosti vrši organizacija nadležna za poslove zapošljavanja Republike Srbije, kao i pravna lica za zapošljavanje kojima je izdato odobrenje za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca (u daljem tekstu: posrednik).

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje ministarstvo uz prethodno mišljenje komisije za razmatranje zahteva pravnih lica za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.

Komisiju iz stava 2. ovog člana obrazuje ministar, a sastoji se od dva predstavnika ministarstva, jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i po jednog predstavnika udruženja pomorskih brodara i sindikata pomoraca, ako su ta udruženja osnovana.

Članovi komisije ne mogu da imaju poslovni interes u vezi sa obavljanjem poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.

Radom komisije rukovodi predstavnik ministarstva.

Pored poslova iz stava 2. ovog člana, komisija razmatra prigovore pomoraca i druge prigovore u vezi sa obavljanjem poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, i daje stručna mišljenja u vezi sa posredovanjem pri zapošljavanju pomoraca na zahtev ministarstva ili ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, sindikata pomoraca ili brodara, odnosno poslodavaca u pomorstvu.

Prilikom obavljanja poslova iz stava 6. ovog člana, u radu komisije po potrebi učestvuje i predstavnik posrednika.”

Član 21.

Posle člana 67. dodaju se čl. 67a-67i, koji glase:

„Član 67a

Ministarstvo će izdati odobrenje iz člana 67. ovog zakona pravnom licu koje, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuje zapošljavanje, ispunjava sledeće uslove:

1) ima sedište u Republici Srbiji i da je registrovano za obavljanje delatnosti posredovanja pri zapošljavanju pomoraca prema nacionalnoj klasifikaciji delatnosti;

2) da najmanje jedan član organa upravljanja pravnog lica ima najmanje pet godina radnog iskustva iz oblasti pomorstva;

3) da ima najmanje jedno zaposleno lice koje ima najmanje dve godine radnog iskustva u oblasti pomorstva, od čega najmanje 12 meseci plovidbenog staža, nije pravosnažno osuđeno za krivična dela ili protiv koga se ne vodi krivični postupak, kao i da mu nije izrečena mera zabrane vršenja ove delatnosti;

4) da uredno izvršava obaveze plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda;

5) da ima važeću polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za novčane gubitke koje pretrpi pomorac kao posledicu propusta u radu posrednika u iznosu od najmanje 5.000,00 evra u dinarskoj protivrednosti po štetnom događaju;

6) da ima u svojini ili zakupu prostor koji se sastoji od izdvojene prostorije za rad sa strankama, te pomoćne prostorije ili predsoblja koje služi kao čekaonica i zadovoljava tehničke, sanitarne i druge uslove za obavljanje delatnosti posredovanja pri zapošljavanju utvrđene posebnim propisima;

7) da ima odgovarajuću tehničku opremu koja obezbeđuje vođenje svih potrebnih poslova u vezi sa posredovanjem pri zapošljavanju pomoraca, kao i za obavljanje poslova iz člana 67i ovog zakona, uključujući opremu koja garantuje sigurnost arhiviranih dokumenata.

Ako je u okviru pravnog lica organizovana posebna služba za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, uslovi iz stava 1. tačka 3) ovog člana odnose se na lice koje rukovodi radom takve službe.

Radno iskustvo iz oblasti pomorstva iz stava 1. tačka 2) ovog člana obuhvata i radno iskustvo stečeno u obavljanju poslova posredovanja u zapošljavanju pomoraca.

Član 67b

Posrednik mora da uvede i održava sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim ISO standardima kojim su obuhvaćeni poslovi posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i koji mora da bude ocenjen od strane priznate organizacije, odnosno drugi sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima MLC Konvencije koji mora da bude ocenjen od strane priznate organizacije.

Posrednik je dužan da uvede sistem upravljanja kvalitetom iz stava 1. ovog člana najkasnije godinu dana od dana izdavanja odobrenja, kao i da o uvođenju i ocenjivanju sistema obavesti ministarstvo.

Posrednik je dužan da obavesti ministarstvo o rezultatima nezavisnog ocenjivanja, neposredno nakon sprovedenog ocenjivanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završenog ocenjivanja.

Ako posrednik ne ispuni obaveze iz st. 1, 2. ili 3. ovog člana, ministarstvo će oduzeti izdato odobrenje.

Član 67v

Posrednik je dužan da pismeno obavesti ministarstvo o svakoj promeni u pogledu ispunjenosti uslova za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Član 67g

Posrednik je dužan da pismeno utvrdi svoje uslove poslovanja s kojima je dužan da upozna poslodavca i lice koje traži zaposlenje, a koje zatraži njegove usluge.

Posrednik je dužan da na ulazu u prostor u kojem obavlja delatnost istakne natpis da se u tom prostoru obavlja delatnost posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, kao i radno vreme.

Posrednik je dužan da u poslovnim ispravama, na svakom dopisu i oglasu navede broj odobrenja iz člana 67. stav 2. ovog zakona.

Član 67d

Posrednik može da naplati svoju uslugu posredovanja pri zapošljavanju pomorca samo od poslodavca.

Posrednik je dužan da čuva ugovore kojima su uređeni odnosi između poslodavaca i posrednika, kao i da ih učini dostupnim na zahtev inspektora bezbednosti plovidbe.

Član 67đ

Posrednik ne može svoju uslugu za izvršeno posredovanje pri zapošljavanju da naplati posredno ili neposredno od pomorca.

Troškovi koji se odnose na izdavanje pasoša, pomorske knjižice, ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, troškovi zdravstvenih pregleda koji spadaju u obavezne preglede pomoraca, ne smatraju se uslugom posredovanja pri zapošljavanju.

Troškovi koji se odnose na izdavanje dokumenata koji nisu propisani domaćim zakonima i propisima, snosi posrednik i ne može da ih posredno ili neposredno naplati od pomorca.

Član 67e

Posrednik je dužan da obezbedi da pomorac pre upućivanja na pomorski brod ima potpisan ugovor o radu koji mora da bude u skladu sa odredbama ovog zakona, kolektivnog ugovora, kao i sa odredbama Konvencije o radu pomoraca, usvojene 2006. godine.

Pre potpisivanja ugovora iz stava 1. ovog člana, posrednik je dužan da proveri da li pomorac ispunjava uslove za ukrcavanje na određeni brod, u određenu službu i u određenom svojstvu.

Posrednik je dužan da omogući pomorcu da pažljivo proveri uslove zapošljavanja pre i posle potpisivanja ugovora o radu, kao i da pomorcu uruči njegov primerak ugovora o radu pre ukrcavanja na brod.

Ugovor o radu sa pomorcem potpisuje poslodavac ili posrednik u ime i za račun poslodavca.

Posrednik je dužan da pre potpisivanja ugovora o radu obavesti pomorca o njegovim pravima i obavezama koje proizilaze iz ugovora o radu.

Pre potpisivanja ugovora iz stava 1. ovog člana, posrednik je dužan da proveri da li brodar ima zaključeno osiguranje od odgovornosti za slučaj smrti ili telesne povrede pomorca na iznos koji je utvrđen merodavnim pravom i kolektivnim ugovorom, da li ima uspostavljen sistem obezbeđenja repatrijacije pomorca, kao i da o tome obavesti pomorca.

Član 67ž

Posrednik ne može da preduzme radnje sa ciljem da spreči ili uskrati pomorcima dobijanje posla.

Član 67z

Posrednik ne može da posreduje pri zapošljavanju na brodove koji ne ispunjavaju zahteve i standarde u pogledu bezbednosti i sigurnosti plovidbe, zaštite mora od zagađenja, kao i u odnosu na životne i radne uslove pomoraca.

Član 67i

Posrednik je dužan da vodi evidenciju o pomorcima koji traže zaposlenje i poslodavcima koji prijavljuju potrebu za pomorcima, prema uputstvima ministarstva.

Posrednik je dužan da čuva dokumentaciju o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca, kao i sve druge evidencije koje vodi, najmanje pet godina.

Podaci o pomorcu koje prikupi posrednik mogu da se dostavljaju drugim licima isključivo u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zapošljavanja, propisuje postupak i način izdavanja odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, kao i vođenje evidencije o izdatim odobrenjima.

Na obavljanje poslova pravnih lica za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca koji nisu uređeni odredbama čl. 67-67i ovog zakona, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zapošljavanje.”

Član 22.

U članu 68. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Isprava iz stava 3. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od pet godina od dana izdavanja.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 6, menja se i glasi:

„Deklaracija o ispunjenosti uslova rada pomoraca ima dva dela.

Posle stava 6. dodaju se st. 7-14, koji glase:

„Pre izdavanja Svedočanstva o radu pomoraca vlasnik broda podnosi zahtev ministarstvu za izdavanje Dela I Deklaracije o ispunjenosti uslova rada pomoraca.

Deo I Deklaracije o ispunjenosti uslova rada pomoraca sadrži: pozivanje na odredbe ovog zakona kojima se uređuju radni i životni uslovi pomoraca u svakom od elemenata koji su predmet inspekcijskog nadzora u skladu sa odredbama ovog zakona i MLC Konvencije; posebne zahteve za određenu vrstu broda; ekvivalentne odredbe usvojene u skladu sa odredbama MLC Konvencije; odobrena oslobođenja u skladu sa Poglavljem 3. MLC Konvencije.

Deo I Deklaracije o ispunjenosti uslova rada pomoraca ministarstvo dostavlja vlasniku broda radi popunjavanja Dela II Deklaracije o ispunjenosti uslova rada pomoraca, u kojoj vlasnik broda navodi usvojene mere kojima će se obezbediti usklađenost uslova rada pomoraca na brodu sa odredbama ovog zakona i MLC Konvencije između redovnih pregleda broda.

Vlasnik broda podnosi Deo I i Deo II Deklaracije o ispunjenosti uslova rada pomoraca priznatoj organizaciji radi vršenja pregleda pre izdavanja Svedočanstva o radu pomoraca.

Privremeno svedočanstvo o radu pomoraca izdaje se:

1) novoizgrađenom brodu prilikom isporuke;

2) u slučaju promene zastave koju brod vije;

3) ako je vlasnik preuzeo odgovornost za rad broda koji je nov za tog vlasnika;

4) nakon izvršenog inspekcijskog pregleda kojim je utvrđeno da brod ispunjava uslove propisane ovim zakonom i MLC Konvencijom;

5) ako je zapovednik broda upoznat sa odredbama ovog zakona i MLC Konvencije.

Privremeno svedočanstvo o radu pomoraca izdaje sa rokom važenja od šest meseci od dana izdavanja.

Svedočanstvo o radu pomoraca, kao i privremeno svedočanstvo o radu pomoraca izdaje priznata organizacija.

Ministarstvo vodi i godišnje objavljuje evidenciju obavljenih pregleda u cilju utvrđivanja ispunjenosti radnih i životnih uslova pomoraca u skladu sa odredbama ovog zakona i MLC Konvencije.”

Član 23.

U članu 69. dodaju se st. 2-8, koji glase:

„Vlasnik broda domaće državne pripadnosti je dužan da obezbedi zdravstvenu zaštitu na brodu, uključujući osnovnu stomatološku zdravstvenu zaštitu, kao i druge propisane mere za zaštitu zdravlja pomoraca koji rade na njegovom brodu u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuje zdravstvena zaštita.

Vlasnik broda domaće državne pripadnosti je dužan da obezbedi pružanje hitne medicinske pomoći pomorcima tokom rada na njegovom brodu, uključujući hitan pristup do potrebnih lekova, medicinske opreme i sredstava za dijagnozu i lečenje.

Zdravstvena zaštita iz st. 2. i 3. ovog člana je besplatna za pomorce tokom rada na brodu.

Vlasnik broda domaće državne pripadnosti je dužan da o svom trošku omogući odlazak pomorca kod lekara ili zubara, bez odlaganja, u lukama pristajanja, gde je to moguće.

Vlasnik broda domaće državne pripadnosti snosi:

troškove pomorca koji radi na njegovom brodu u slučaju bolesti ili povrede na radu koji su se dogodili od datuma početka njegove službe do datuma kada se smatra da je uredno repatriran ili su prouzrokovani njegovim radom između tih datuma;

2) troškove zdravstvene zaštite, uključujući lečenje i nabavku potrebnih lekova, medicinsko-tehničkih pomagala, hrane i smeštaja izvan kuće, do prestanka bolesti ili povrede pomorca koji radi na njegovom brodu ili do utvrđivanja da je bolest ili nesposobnost trajnog karaktera;

pogrebne troškove u slučaju smrti koja se dogodila na brodu ili kopnu za vreme zaposlenja.

Kada je zbog bolesti ili povrede prouzrokovana nesposobnost za rad, vlasnik broda domaće državne pripadnosti je dužan da:

1) isplaćuje punu zaradu sve dok je oboleli ili povređeni pomorac na brodu, odnosno do njegove repatrijacije u skladu sa odredbama ovog zakona;

2) isplaćuje zaradu u celini ili delimično od trenutka kada je pomorac repatriran ili iskrcan do njegovog oporavka, ali najduže 16 nedelja od dana povrede ili od dana početka bolesti.

Vlasnik broda domaće državne pripadnosti neće biti odgovoran za:

1) povredu koja nije nastala tokom rada na brodu;

2) povredu ili bolest koja je nastala kao posledica namernog izazivanja bolesti, povrede ili smrti pomorca;

3) bolest ili nesposobnost koja je namerno prikrivena u trenutku stupanju u službu.”

Član 24.

U članu 70. stav 4. reč: „kompanija” zamenjuje se rečju: „zapovednik”.

Posle stava 4. dodaju se st. 5-10, koji glase:

„Član posade prigovor podnosi svom neposredno nadređenom rukovodiocu, odnosno oficiru.

Lice iz stava 5. ovog člana ima rok od 15 dana od dana podnošenja prigovora da isti reši.

Ako član posade nije zadovoljan odlukom lica iz stava 5. ovog člana koja je doneta po njegovom prigovoru, član posade prigovor može podneti zapovedniku broda koji je dužan da o ovom prigovoru neposredno odluči u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora zapovedniku.

Ako se postupak po prigovor ne može sprovesti na brodu, prigovor se podnosi vlasniku broda, odnosno brodaru na kopnu, koji je dužan da predmet reši u roku 30 dana.

Lice iz stava 5. ovog člana, zapovednik, odnosno vlasnik broda ili brodar dužni su da predaju članu posade kopiju odluke donete po njegovom prigovoru.

Vlasnik broda, odnosno brodar dužni su da vode evidenciju prigovora i odluka donetim po njima.”

Član 25.

U članu 72. stav 2. menja se i glasi:

„Ministar propisuje najmanji broj članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju da imaju brodovi i druga plovila trgovačke mornarice, zvanja i ovlašćenja o osposobljenosti koje moraju da imaju ti članovi posade, način određivanja dodatnog broja članova posade za pojedine brodove kada se utvrde nedostaci u odnosu na radne uslove na brodu, način izdavanja, kao i organ nadležan za izdavanje i obrazac uverenja o najmanjem broju članova posade.”

Član 26.

U članu 73. stav 7. menja se i glasi:

„Vlada propisuje zvanja, uslove i način sticanja zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova sa rokovima važenja ovlašćenja i overa, vrste brodskih delatnosti koje obavljaju pomorci, nivoe odgovornosti pomoraca, program i način polaganja ispita za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, uslove za sticanje ovlašćenja o alternativnoj osposobljenosti, postupak izdavanja ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, način obračunavanja pomorskog staža, program obuke i uslove za sprovođenje ubrzane obuke, način vođenja i obrasce dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi, obaveze instruktora, odnosno procenjivača, kao i obaveze ispitivača i kandidata u okviru praktične obuke, način i uslove za izbor ispitivača u ispitnu komisiju, način osnivanja i poslove Radne grupe za STCW plan i program (silabus), uslove i način priznavanja, obnove i zamene ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, način provere znanja o pomorskom zakonodavstvu Republike Srbije u slučaju priznavanja ovlašćenja o osposobljenosti na upravljačkom nivou, sadržinu i obrazac ovlašćenja, kao i obrazac, sadržinu, način izdavanja i vođenja registra izdatih ovlašćenja, kao i registar izdatih odobrenja centrima za obuku pomoraca.”

U stavu 8. posle reči: „trgovačke mornarice,” dodaju se reči: „sadržinu i obrazac ovlašćenja”, a posle reči: „način” reči: „izdavanja i” brišu se.

Posle stava 8. dodaje se stav 9. koji glasi:

„Ministar uputstvom određuje način izvršavanja pojedinih odredaba STCW Konvencije.”

Član 27.

U članu 74. stav 2. reč: „overom” zamenjuje se rečima: „izdavanjem ovlašćenja o ekvivaletnoj osposobljenosti”.

Član 28.

Posle člana 74. dodaje se novi član 74a, koji glasi:

„Član 74a

Lučka kapetanija Beograd donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti ili rešenje o oduzimanju overe ovlašćenja o osposobljenosti ako:

je imalac stekao ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, ili overu na osnovu falsifikovanih isprava ili lažnih isprava sa neistinitim sadržajem;

ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, ili overa ne odgovara službenoj evidenciji iz upisnika izdatih ovlašćenja;

je imalac ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti ili overe trajno zdravstveno nesposoban;

je protiv imaoca ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti ili overe u krivičnom ili prekršajnom postupku izrečena zaštitna mera o oduzimanju ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti ili overe.”

Član 29.

U članu 75. stav 1. menja se i glasi:

„Teorijsku i praktičnu obuku i ispite za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti članova posade brodova u skladu sa zahtevima STCW Konvencije u pogledu trajanja i sadržine teorijske i praktične obuke (u daljem tekstu: obuka) vrše centri za obuku pomoraca (u daljem tekstu: akreditovane institucije), na osnovu odobrenja koje izdaje ministarstvo.”

U st. 2, 3, 4. i 5. reči: „centar za obuku” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „akreditovana institucija” u odgovarajućem padežu.

U st. 3, 4. i 5. reč: „ministarstvo” zamenjuje se rečima: „Lučka kapetanija Beograd”.

Član 30.

U članu 76. stav 2. reč: „pet” zamenjuje se rečju: „deset”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izuzetno, odobrenje iz člana 75. stav 1. ovog zakona može se dati pravnom licu koje priloži dokaz od priznate organizacije da ispunjava tehničko-tehnološke uslove za držanje obuka za sticanje svih ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti propisanih STCW Konvencijom u Republici Srbiji, pod uslovom da podnese ispravu izdatu od strane priznate organizacije o ispunjenosti tehničko-tehnoloških uslova za držanje obuka za sticanje svih ovlašćenja o osposobljenosti propisanih STCW Konvencijom u drugoj državi ugovornici STCW Konvencije, obezbedi garanciju za dobro izvršenje posla u korist Republike Srbije, kao i da u roku od tri godine od dana izdavanja odobrenja priloži dokaz od priznate organizacije o ispunjenosti tehničko-tehnoloških uslova za držanje obuka za sticanje svih ovlašćenja o osposobljenosti propisanih STCW Konvencijom u Republici Srbiji.”

Član 31.

U članu 81. stav 4. menja se i glasi:

„Bliži uslovi koje moraju da ispunjavaju akreditovane institucije, instruktori, odnosno procenjivači akreditovane institucije, kao i ispitivači propisuju se podzakonskim aktom iz člana 73. stav 7. ovog zakona.”

Član 32.

U članu 82. stav 1. reč: „Obrazovanje” zamenjuje se rečima: „Teorijsko obrazovanje”, a posle reči: „vrše” dodaje se reč: „i”.

Član 33.

Posle člana 82. dodaje se naslov koji glasi: „Zdravstvena sposobnost i lekarski pregledi pomoraca”.

Član 34.

Član 83. menja se i glasi:

„Član 83.

Ovlašćenje za vršenje poslova na brodu može se dati samo licu koje je fizički i psihički sposobno da obavlja poslove na brodu, koje nije zavisno od psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i alkohola, odnosno koje ne boluje od bolesti ili nema druga trajna ili privremena zdravstvena ograničenja za obavljanje poslova i dužnosti kao člana posade, što se utvrđuje zdravstvenim pregledom i kontroliše periodičnim pregledom.

Zdravstvena sposobnost pomoraca utvrđuje se zdravstvenim pregledom koji vrši zdravstvena ustanova koja ispunjava propisane uslove i dobije ovlašćenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja da može obavljati zdravstvene preglede pomoraca.

Zdravstvena ustanova jedan primerak ovlašćenja iz stava 2. ovog člana, dostavlja ministarstvu.

Zdravstvene preglede u zdravstvenoj ustanovi iz stava 2. ovog člana obavlja specijalista medicine rada koji je završio kurs iz pomorske medicine.

Kurs iz pomorske medicine iz stava 4. ovog člana organizuje i sprovodi institut za medicinu rada osnovan za teritoriju Republike.”

Član 35.

Posle člana 83. dodaju se čl. 83a, 83b i 83v, koji glase:

„Član 83a

O zdravstvenoj sposobnosti pomorca zdravstvena ustanova iz člana 83. stav 2. ovog zakona izdaje uverenje o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca (u daljem tekstu: uverenje).

Uverenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od dve godine, osim za pomorce mlađe od 18 godina kojima se uverenje iz stava 1. ovog člana izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

Ako rok važenja uverenja iz stava 1. ovog člana istekne tokom trajanja putovanja, uverenje ostaje na snazi do sledeće luke pristajanja u kojoj se nalazi zdravstvena ustanova ovlašćena za vršenje zdravstvenih pregleda pomoraca od strane države luke, ali najduže tri meseca.

Član 83b

Zdravstveni pregled lica koja na brodu rade na poslovima na kojima dolaze u dodir s namirnicama, odnosno pitkom vodom ili na poslovima pružanja higijenske ili zdravstvene nege koja u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti, podležu zdravstvenom nadzoru, obavljaju se u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti.

Zdravstvenom nadzoru iz stava 1. ovog člana u određenim uslovima, odnosno po epidemiološkim indikacijama propisanim odrebama zakona kojim se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti, podležu i svi drugi članovi posade.

Imunizacija i hemioprofilaksa protiv zaraznih bolesti za sve članove posade obavlja se u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti.

Zdravstveni nadzor i zdravstvene preglede članova posade iz st. 1. i 2. ovog člana koji podležu zdravstvenom nadzoru, kao i imunizaciju i hemioprofilaksu tih lica od zaraznih bolesti obavljaju zdravstvene ustanove koje u svom sastavu imaju higijensko-epidemiološku delatnost.

Član 83v

Lice kome nije izdato uverenje o zdravstvenoj sposobnosti ili ako mu je na osnovu izvršenog pregleda utvrđena ograničena sposobnost za rad, naročito u pogledu vremena, domena ili područja rada, ima pravo na dodatni pregled u drugoj ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi iz člana 83. stav 2. ovog zakona.

Ako postoje dva ili više lekarskih nalaza sa oprečnim mišljenjem o zdravstvenoj sposobnosti pomorca, smatraće se da je pomorac zdravstveno nesposoban sve do konačnog nalaza i mišljenja drugostepene lekarske komisije.

U slučaju iz stava 2. ovog člana Lučka kapetanija Beograd oduzima ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, do konačne odluke drugostepene lekarske komisije.

Odredbe st. 2. i 3. ovog člana shodno se primenjuju i na lice kome nije izdato ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti, a koje je Lučkoj kapetaniji Beograd podnelo zahtev za izdavanje istog.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje sastav, način rada i postupak pred drugostepenom lekarskom komisijom.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja, propisuje uslove koje zdravstvena ustanova za vršenje zdravstvenih pregleda pomoraca mora da ispunjava u pogledu kadrova, prostora i opreme, vrstu, sadržinu, rokove i način obavljanja zdravstvenih pregleda pomoraca, uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti pomoraca, vrste zdravstvenih ograničenja za obavljanje određenih poslova, program i bliže uslove za sprovođenje kursa iz pomorske medicine, uslove, način i rokove za vršenje ocenjivanja zdravstvene sposobnosti, kao i obrazac uverenja o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca, odnosno kartona izvršenog zdravstvenog pregleda pomoraca.”

Član 36.

Član 84. menja se i glasi:

„Član 84.

Kao član posade na brodu može da se ukrca samo lice koje ima pomorsku knjižicu ili dozvolu za ukrcavanje.

Pomorska knjižica i dozvola za ukrcavanje su lične isprave lica kome su izdate.

Pomorska knjižica je isprava kojom se, u skladu sa odredbama Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim ispravama pomoraca broj 108, usvojene 1958. godine, dokazuje osposobljenost za vršenje poslova na brodu člana posade, zdravstveno stanje, svojstvo u kome je član posade ukrcan na brod, kao i trajanje zaposlenja na brodu.

Pomorska knjižica izdata od Lučke kapetanije Beograd, snabdevena vizom za putovanje u inostranstvo od strane organa nadležnog za izdavanje viza, služi i kao putna isprava (pasoš) i predstavlja ovlašćenje za lice da bude član posade broda koji plovi u međunarodnoj plovidbi, kao i da putuje u inostranstvo radi ukrcavanja na brod ili da se posle iskrcavanja sa broda u inostranstvu vrati u Republiku Srbiju.

Pomorska knjižica je isprava koju mora da ima državljanin Republike Srbije ukrcan kao član posade na domaćem brodu.

Dozvola za ukrcavanje je isprava koju mora da ima strani državljanin ukrcan kao član posade na domaćem brodu.

Dozvolom za ukrcavanje dokazuje se osposobljenost za vršenje poslova na brodu člana posade, zdravstveno stanje, svojstvo u kome je član posade ukrcan na brod, kao i trajanje zaposlenja na brodu.

Pomorska knjižica se izdaje sa rokom važenja od 10 godina, a dozvola za ukrcavanje na rok od pet godina.

Lučka kapetanija Beograd vodi evidenciju izdatih pomorskih knjižica i dozvola za ukrcavanje.

Ministar propisuje uslove, način i postupak izdavanja i zamene, sadržinu i obrasce pomorske knjižice i dozvole za ukrcavanje, lica i organe nadležne za unošenje i overu podataka, kao i sadržinu, obrazac i način vođenja registra izdatih pomorskih knjižica i dozvola za ukrcavanje, kao i rokove za zamenu pomorskih knjižica izdatih po ranijim propisima.”

Član 37.

U članu 86. posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Vlada propisuje način i postupke u vezi sa obavljanjem poslova i održavanjem brodske straže članova posade na pomorskim brodovima koji imaju državnu pripadnost Republike Srbije, kao i drugih poslova na brodu u cilju bezbedne plovidbe i zaštite mora od zagađenja, obaveze kompanije, zapovednika, oficira i drugih članova posade sa posebnim ovlašćenjima na brodu koja se odnose na vršenje brodske straže, kao način ostvarivanja efikasne komunikacije na pomorskim brodovima koji imaju državnu pripadnost Republike Srbije.”

Član 38.

U član 89. stav 1. posle reči: „njegovog ukrcavanja” reči: „u kome je sedište brodara” brišu se.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Član posade broda ima pravo na povratno putovanje ako je do prestanka službe na brodu došlo iz jednog od sledećih razloga:

1) ako je ugovor o radu člana posade istekao dok je on bio na brodu;

2) ako je ugovor o radu raskinut iz jednog od sledećih razloga:

(1) zbog bolesti, povrede ili drugog zdravstvenog stanja koji zahtevaju repatrijaciju člana posade nakon što se utvrdi da je član posade zdravstveno sposoban za put,

(2) u slučaju brodoloma,

(3) u slučaju da brodar nije više u mogućnosti da ispunjava svoje zakonske, odnosno ugovorne obaveze kao poslodavac člana posade usled nesolventnosti, zbog prodaje broda, ili promene države upisa broda,

(4) ako je nakon pregleda od strane priznate organizacije ili inspekcijskog nadzora u državi luci utvrđena nesposobnost broda za plovidbu, ili neusaglašenost sa zahtevima propisa I/4 STCW Konvencije,

(5) ako je brod upućen u zonu u kojoj postoji opasnost od preduzimanja ratnih dejstava u koju pomorac nije saglasan da bude upućen,

(6) u slučaju raskida radnog odnosa u skladu sa odredbama ugovora o radu, odnosno kolektivnog ugovora.

Vreme trajanja službe na brodu posle koje pomorac stiče pravo na repatrijaciju utvrđuje se ugovorom o radu ali ne može da bude kraće od 12 meseci.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„U slučaju iz stava 4. ovog člana, Republika Srbija ima pravo regresa troškova repatrijacije člana posade od brodara koji se, između ostalog, mogu naplatiti podnošenjem zahteva za privremeno zaustavljanje broda tog brodara.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 6.

Posle stava 6. dodaju se st. 7. i 8, koji glase:

„Brodar je dužan da zaključi osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo u cilju pokrića troškova povratnog putovanja članova posade broda.

Ako se u periodu od najmanje četiri meseca tokom prvog putovanja u inostranstvu utvrdi da mlađi pomorci nisu spremni za život na moru, poslodavac je dužan da o svom trošku omoguću njihovu repatrijaciju iz prve pogodne luke pristajanja u kojoj postoji diplomatsko-konzularna služba Republike Srbije ili države čije državljanstvo ima mlađi pomorac.”

Član 39.

U članu 98. stav 3. briše se.

Član 40.

U članu 101. stav 1. posle reči: „obavesti” dodaju se reči: „ministarstvo i”.

U stavu 3. posle reči: „obavestiti” dodaju se reči: „ministarstvo i”.

Član 41.

U delu četiri, glava „POSADA BRODA”, naziv odeljka 3. „Posada čamca” menja se i glasi: „3. Posada jahte, odnosno čamca”.

Član 42.

U članu 121. stav 1. posle reči: „upravlja” dodaju se reči: „jahtom, odnosno”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3-6, koji glase:

„Stručni ispit polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar na period od četiri godine.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi lice koje polaže stručni ispit, koje uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Visinu troškova iz stava 4. ovog člana utvrđuje ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija.

Za izdavanje dozvole za upravljanje plaća se republička administrativna taksa.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 7. posle reči: „upravljanje” dodaju se reči: „jahtom, odnosno”.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

„Ministar propisuje uslove koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše obuku lica za voditelja jahte, uslove koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje jahtom, odnosno čamcem, obuku, program, troškove i način polaganja stručnog ispita, kao i obrazac, sadržinu, način izdavanja i trajanje dozvole za upravljanje jahtom, odnosno čamcem i način vođenja evidencije izdatih dozvola.”

Član 43.

U članu 127. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Pored podataka iz st. 1. i 2. ovog člana, brodar, plovidbeni agent ili zapovednik domaćeg broda dužan je da pomorskoj upravi države luke podnese i druga dokumenta iz člana 10. ovog zakona.”

Posle dosadašnjeg stava 3. koji postaje stav 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Kada domaći brod uplovljava u luku države članice Evropske unije, podaci, odnosno isprave koje se elektronskim putem obavezno podnose u skladu sa propisima Evropske unije, biće prikupljene i učinjene dostupnim nadležnim organima država članica Evropske unije u okviru Nacionalnog sistema SafeSeaNet.”

Član 44.

U članu 131. stav 4. menja se i glasi:

„Ministar uputstvom određuje način izvršavanja pojedinih odredaba propisa V/19-1 SOLAS Konvencije, u skladu sa smernicama usvojenim od strane IMO.”

Član 45.

U članu 134. stav 6. menja se i glasi:

„Ministarstvo upravlja nacionalnim sistemom SafeSeaNet omogućavanjem razmene podataka između korisnika i pružaoca podataka na nacionalnom nivou, dodeljivanjem odgovarajućih UN LOCODES, kao i uspostavljanjem i održavanjem informacione i druge tehničke infrastrukture u skladu sa SafeSeaNet tehničkom dokumentacijom i dokumentom o kontroli interfejsa i funkcionalnosti (IFCD), usvojenim od strane Evropske agencije za pomorsku bezbednost.”

Član 46.

U članu 139. posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Ako luka pristajanja nema prijemnu stanicu za prihvat brodskog otpada, ili ako je luka pristajanja nepoznata, usled čega postoji opasnost da sa broda dođe do zagađenja morske sredine ispuštanjem brodskog otpada u more, zapovednik broda dužan je da pre napuštanja luke isplovljenja preda otpad prijemnoj stanici za prihvat brodskog otpada u toj luci.

Zapovednik domaćeg broda koji je uplovio u luku države članice Evropske unije dužan je da preda ostatke tereta prijemnoj stanici u skladu sa odredbama MARPOL Konvencije.”

Član 47.

U članu 142. stav 1. reč: „određenim” briše se, a posle reči: „razmacima” dodaju se reči: „određenim od strane IMO”

Stav 3. menja se i glasi:

„Ministar uputstvom određuje način izvršavanja pojedinih odredaba priloga II, IV i V MARPOL Konvencije, u skladu sa smernicama usvojenim od strane IMO.”

Član 48.

U članu 146. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Ministar uputstvom određuje način izvršavanja pojedinih odredaba priloga III MARPOL Konvencije, u skladu sa smernicama usvojenim od strane IMO.”

Član 49.

U članu 151. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ministar uputstvom određuje način izvršavanja pojedinih odredaba priloga I MARPOL Konvencije, u skladu sa smernicama usvojenim od strane IMO.”

Član 50.

U članu 155. posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Ministar uputstvom određuje način izvršavanja pojedinih odredaba priloga VI MARPOL Konvencije, u skladu sa smernicama usvojenim od strane IMO.”

Član 51.

U članu 160. stav 1. reči: „Tehničkim pravilima” zamenjuju se rečima: „Međunarodnom konvencijom o nadzoru i upravljanju balastnim vodama i talozima”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Ministar propisuje obaveze zapovednika broda u odnosu na ukrcaj vodenog balasta, zahteve u odnosu na pojedinačne postupke upravljanja vodenim balastom, obavezu prijavljivanja količine i porekla vodenog balasta na brodu, zahteve za ispuštanje vodenog balasta, kao i ovlašćenja inspektora bezbednosti plovidbe u odnosu na nadzor nad iskrcajem i uzimanjem uzorka vodenog balasta.”

Član 52.

U članu 162. stav 4. menja se i glasi:

„Zahtevi u vezi vrsta i načina pregleda i kontrole brodova, izdavanja, overe i prestanka važenja međunarodnog svedočanstva o sistemu protiv obrastanja utvrđuju se Tehničkim pravilima.”

Član 53.

U članu 171. stav 1. menja se i glasi:

„Zahtevi u odnosu na sigurnosnu zaštitu, izdavanje isprava koje se odnose na sigurnost, planove sigurnosti broda i brodogradilišta, program obuke i način polaganja ispita za sticanje zvanja oficira odgovornog za sigurnost broda, kao i lica odgovornih za sigurnost u kompaniji i druga pitanja koja proizlaze iz Glave XI-2 SOLAS Konvencije i ISPS Pravilnika utvrđuju se Tehničkim pravilima.”

Član 54.

U članu 178. stav 3. posle reči: „ispita” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „a poslove inspekcije bezbednosti plovidbe nad radnim i životnim uslovima pomoraca mogu da vrše i inspektori priznatih organizacija sa kojima je zaključen ugovor iz člana 19. stav 4. ovog zakona, u skladu sa odredbama MLC Konvencije.”

Član 55.

U članu 183. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Ako diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu utvrdi da brodski dnevnik nije vođen u skladu sa odredbama člana 39a ovog zakona i propisa donetog na osnovu njega, dužno je da o tome obavesti ministarstvo u cilju daljeg postupanja protiv brodara broda.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 56.

Posle člana 188. dodaje se novi član 188a, koji glasi:

„Član 188a

U obavljanju inspekcijskog nadzora prema odredbama člana 180. stav 1. tačka 6) ovog zakona, inspektor ima pravo, dužnost i ovlašćenje da:

1) uđe na brod koji vije zastavu Republike Srbije bez prethodne najave, uz obavezu da pre početka vršenja inspekcijskog pregleda broda o svojoj prisutnosti obavesti zapovednika broda ili lice koje ga menja;

2) ispita zapovednika broda, članove posade, uključujući vlasnika broda ili njegovog predstavnika, o svakom pitanju koje se odnosi na primenu zahteva propisanih zakonima i pravilima, u prisustvu svedoka kojeg lice može da zahteva;

3) ostvari uvid u brodske knjige i isprave koje se odnose na predmet inspekcijskog nadzora, u cilju utvrđivanja ispunjenosti zahteva propisanih ovim zakonom i MLC Konvencijom;

4) u svrhu analize uzme ili izdvoji uzorke proizvoda, tereta, pitke vode, zaliha, materijala i stvari koji se koriste ili kojima se rukuje;

5) nakon inspekcije, pismeno obavesti vlasnika, brodara ili zapovednika na nedostatke koji mogu da prouzrokuju štetu zdravlju i bezbednosti lica na brodu;

6) obavesti ministarstvo i priznatu organizaciju o svakom utvrđenom nedostatku, kao i o svakoj povredi na radu ili bolesti pomoraca.

U obavljanju inspekcijskog nadzora prema odredbi člana 180. stav 1. tačka 6) ovog zakona proveravaju se:

1) najmanje godine života članova posade broda;

2) uverenja o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca;

3) osposobljenost pomoraca u skladu sa odredbama ovog zakona i STCW Konvencije;

4) ugovori o zaposlenju pomoraca;

5) korišćenje usluga pravnog lica za zapošljavanje kojima je izdato odobrenje za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca;

6) sati rada ili odmora;

7) najmanji broj članova posade za bezbednu plovidbu;

8) uslovi smeštaja;

9) brodske prostorije za odmor pomoraca;

10) hrana i posluživanje;

11) zdravlje, bezbednost i sprečavanje nezgoda na radu;

12) medicinska nega na brodu;

13) postupak po prigovoru na brodu;

14) isplata zarada.”

Član 57.

Posle člana 189. dodaju se naziv člana i član 189a, koji glase:

„Ispitivanja pomorskih nesreća i pomorskih nezgoda

Član 189a

U obavljanju poslova ispitivanja pomorskih nesreća i nezgoda inspektor ima sledeća ovlašćenja:

1) slobodan pristup području ili mestu nesreće, kao i svakom brodu, olupini ili objektu uključujući robu, putnike, opremu ili ostatke koji su učestvovali u pomorskoj nesreći ili nezgodi, bez sudskog naloga i uz davanje na uvid službene legitimacije;

2) obezbedi evidentiranje (popisivanje, fotografisanje, snimanje, itd.) i zaštitu dokaza u najkraćem mogućem roku, obezbedi nadzor nad traganjem, prikupljanjem ili pomeranjem dokaza, kao što su olupina, ostaci ili drugi delovi i stvari za potrebe analize i istrage;

3) slobodan pristup, kopiranje i korišćenje svih relevantnih informacija i zabeleženih podataka, uključujući podatke iz VDR-a, koji se odnose na brod, putovanje, robu, posadu ili neko drugo lice, objekat, stanje ili okolnost;

4) slobodan pristup rezultatima pregleda žrtava ili ispitivanja koja su obavljena na uzorcima uzetih sa tela žrtava, osim zapisa bezbednosne istrage koji je sačinjen tokom sprovođenja bezbednosne istrage;

5) pristup rezultatima pregleda ili ispitivanja koja su obavljena na uzorcima uzetih sa lica koja su radila na brodu ili drugih odgovarajućih lica, osim zapisa organa iz člana 13. stav 4. ovog zakona;

6) da ispituje svedoke, bez prisustva lica čiji interesi, po proceni inspektora, mogu da ometaju ispitivanje pomorskih nesreća i pomorskih nezgoda;

7) da zatraži, posredstvom ministarstva, ostvarivanje potrebne saradnje kada je potrebno da se zatraži pomoć relevantnih organa drugih država, uključujući inspektore države zastave i lučkih vlasti, službenike obalne straže, druge pomorske službe, službe traganja i spasavanja, pilote ili drugo lučko ili pomorsko osoblje;

8) da zahteva saradnju vlasnika plovila ili kompanije, zapovednika, upravitelja mašine ili njihovih zamenika u vršenju radnji neophodnih za sprovođenje ispitivanja pomorskih nesreća i pomorskih nezgoda;

9) da sarađuje sa organom iz člana 13. stav 4. ovog zakona, naročito u prikupljanju, čuvanju i analizi dokaznog materijala.

Kada inspektor utvrdi da postoji osnovana sumnja da je pomorsku nesreću i nezgodu prouzrokovao ljudski faktor pokrenuće prekršajni postupak i podneće odgovarajuću prijavu nadležnom organu protiv odgovornih lica.”

Član 58.

U članu 197. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) ako kompanija koja upravlja domaćim putničkim brodom ne uspostavi sistem za registraciju i prenos podataka o putnicima (član 12. stav 5);”.

U tački 2) reč: „stav 5.” zamenjuje se rečju: „stav 7.”

Posle tačke 2) dodaju se tač. 2a) i 2b), koje glase:

„2a) ako ne postavi ploču sa rasporedom radnog vremena, ako se zapis o satima odmora pomoraca ne nalazi na brodu i ako se propisi i drugi akti kojima se uređuje radno vreme članova posade ne nalaze na brodu (član 56. st. 5, 6. i 8);

2b) ako ne obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja članova posade, ne donese akt o proceni rizika u pismenoj formi (član 66. stav 3);”.

Član 59.

U članu 198. posle tačke 2) dodaju se tač. 2a)-2đ), koje glase:

„2a) ako ne obavesti ministarstvo o promenama u pogledu ispunjenosti uslova za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca (član 67v);

2b) ako ne upozna poslodavce i lica koja traže zaposlenje o uslovima poslovanja, ne stavi natpis da u tom prostoru obavlja delatnost i radno vreme i ne navede broj rešenja u svakom dopisu i oglasu (član 67g);

2v) ako ne čuva ugovore i ne učini ih dostupnim na zahtev inspekcije (član 67d);

2g) ako naplati uslugu posredovanja pri zapošljavanju neposredno ili posredno od pomorca (član 67đ);

2d) ako ne obezbedi pomorcu pre upućivanja na pomorski brod da ima potpisan ugovor o radu (član 67e);

2đ) ne vodi evidenciju o pomorcima koji traže zaposlenje i poslodavcima koji prijavljuju potrebu za pomorcima, ne čuva dokumentaciju o posredovanju pri zapošljavanju (član 67i);”.

Član 60.

U čl. 78, 79, 80, 81, nazivu člana i članu 189. reči: „centar za obuku” u određenom padežu zamenjuje se rečima: „akreditovana institucija” u odgovarajućem padežu.

Član 61.

Član 207. menja se i glasi:

„Podzakonski akti iz člana 42. stav 3, člana 67i stav 4, člana 73. stav 7. i člana 83v st. 5. i 6. ovog zakona biće doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti iz člana 9. stav 3, člana 10. stav 4, člana 12. stav 10, člana 14. st. 1. i 2, člana 17. st. 3, 4. i 5, člana 18. st. 4. i 8, člana 29. stav 4, člana 40. stav 5, člana 41. stav 3, člana 42. stav 2, člana 51. stav 3, člana 56. stav 9, člana 72. stav 2, člana 73. stav 8, člana 84. stav 10, člana 86. stav 7, člana 121. stav 4, člana 125. stav 3, člana 138. stav 2, člana 160. stav 4. i člana 178. stav 5. ovog zakona biće doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 62.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije, po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE OSTVARUJU

Međunarodna organizacija rada (u daljem tekstu: ILO) usvojila je 2006. godine Konvenciju o radu pomoraca, koju je do danas ratifikovalo 38 država članica Međunarodne organizacije rada, i koja je stupila na snagu juna 2012. godine. Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca,18. oktobra 2011. godine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 8/11 i 1/13).

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi (u daljem tekstu: Predlog zakona) vrši se dalje usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa odgovarajućim odredbama ILO Konvencije o radu pomoraca, kojima se uređuje postupak izdavanja odobrenja pravnim licima koja obavljaju poslove posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.

Takođe, u skladu sa zahtevima Konvencije o radu pomoraca izvršena je odgovarajuća dopuna odredaba Zakona kojima se uređuje postupak repatrijacije pomoraca, određena pitanja koja se odnose na radno vreme pomoraca, odnosno obaveze isticanja ploče sa rasporedom radnog vremena na brodu, te radnih i životnih uslova na brodu i podnošenja prigovora pomorca u vezi životnih i radnih uslova na brodu.

Nadalje, Predlogom zakona uređen je postupak ovlašćivanja zdravstvene ustanove za zdravstvene preglede pomoraca, u skladu sa zahtevima Konvencije o radu pomoraca, STCW Konvencije i Zajedničkih smernica Međunarodne organizacije rada, Međunarodne pomorske organizacije i Svetske zdravstvene organizacije za vršenje zdravstvenih pregleda pomoraca.

Predlog zakona, takođe, omogućava da se izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi (u daljem tekstu: Zakon) koje sadrže ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata, u domaće zakonodavstvo unesu i određena rešenja koja će omogućiti otklanjanje uočenih nedostataka u primeni Zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA ZAKONA

Članom 1. Predloga zakona uvodi se nova definicija pojma „menadžer” u članu 4. Zakona, kojim je propisano da je menadžer pravno lice koje upravlja poslovanjem i/ili tehničkim održavanjem broda i popunjavanjem broda posadom. Takođe, dodata je odredba kojom se ispunjavaju zahtevi u odnosu na rodnu ravnopravnost.

Članom 2. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 9. Zakona u smislu uvođenja obaveza prijavljivanja opasne ili zagađujuće robe koja se prevozi brodovima u skladu sa evropskim propisom (HAZMAT).

Članom 3. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 10. Zakona koji sadrži ovlašćenje za propisivanje sadržine, obrasca i načina izdavanja i vođenja dokumenata koje domaći brod predaje pri dolasku i/ili odlasku iz luke obalne države, uslova za izdavanje i broj primeraka dokumenata koji moraju da se nalaze na brodu pri dolasku i/ili odlasku iz luke obalne države, lica nadležna za potpisivanje dokumenata, kao i mere koje brodar treba da preduzme u cilju efikasnog sprovođenja procedura za dolazak i/ili odlazak putnika i posade sa broda u luci.

Članom 4. Predloga zakona izmenjena je odredba člana 11. Zakona koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta kojim se bliže uređuju zahtevi predviđeni ISM Pravilnikom.

Članom 5. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 12. Zakona kojom se uvodi obaveza domaće kompanije da uspostavi sistem za registraciju i prenos informacija o putnicima, kao i da odredi registratora koji je odgovoran za čuvanje i prenos informacija o putnicima u vanrednim situacijama ili odmah nakon nesreće ili nezgode.

Članom 6. Predloga zakona dodat je novi član 13a kojim se propisuju zahtevi u odnosu na vršenje ispitivanja pomorskih nesreća i pomorskih nezgoda.

U članu 7. Predloga zakona promenjeno je ovlašćenje sadržano u članu 14. stav 2. Zakona u smislu davanja ovlašćenja Vladi da propiše mere koje se preduzimaju u cilju obezbeđenja pravičnog postupanja sa pomorcima u slučaju pomorske nesreće ili pomorske nezgode, kao i obaveze brodara i pomoraca u slučaju pomorske nesreće ili pomorske nezgode, u skladu sa IMO smernicama za pravično postupanje sa pomorcima u slučaju pomorske nesreće ili nezgode.

Članom 8. Predloga zakona izvršena je izmena člana 17. Zakona koji sadrži ovlašćenje za propisivanje obaveze brodara u pogledu zdravstvene zaštite i nege pomoraca zaposlenih na njihovim brodovima, minimalnih uslova koje, u zavisnosti od kategorije plovidbe, nosivosti, broja članova posade i vrste robe koju prevoze, moraju da ispunjavaju brodovi, kao i njihova oprema i uređaji radi pružanja odgovarajuće medicinske nege članova posade, opreme i obavezne sadržine brodske apoteke, načina vršenja kontrole medicinskog i sanitetskog materijala, kao i obrasca i načina vođenja upisnika o sadržini brodske apoteke.

U članu 9. Predloga zakona izvršena je izmena i dopuna člana 18. Zakona na način da je propisana obaveza brodova da pored tehničkih zahteva ispunjavaju zahteve sadržane u pravilima priznatih organizacija za klasnu sertifikaciju, definisana je sadržina Tehničkih pravila za statutarnu sertifikaciju pomorskih brodova, a izmenjeno je i ovlašćenje za propisivanje uslova, načina rada i vršenja kontrole rada priznatih organizacija, kao i načina podnošenja zahteva Evropskoj komisiji za priznavanje organizacija koje nisu priznate od Evropske komisije za obavljanje tehničkog nadzora i statutarnu sertifikaciju brodova.

U članu 10. Predloga zakona brisane su reči: „i uslove za” u članu 24. stav 4. Zakona.

U članu 11. Predloga zakona izvršena je izmena člana 29. Zakona koji sadrži ovlašćenje Vlade za propisivanje uslova i način za bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje brodova za prevoz rasutog tereta, dužnosti i odgovornost zapovednika broda za prevoz rasutog tereta, kao i postupak u slučaju štete nastale tokom ukrcavanja ili iskrcavanja brodova za prevoz rasutog tereta.

Članom 12. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje Zakona sa odredbama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS”, broj 10/13).

Čl. 13. i 14. Predloga zakona dodaju se novi član 39a kojim se propisuje obaveza i način vođenja brodskog dnevnika, odnosno vrši se izmena u članu 40. Zakona koji daje ovlašćenje za propisivanje brodskih isprava i knjiga, njihove sadržine, obrasca, načina i uslova izdavanja, načina vođenja, rokove važenja, kao i druga pitanja vezana za brodske isprave i knjige.

U članu 15. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 52. Zakona na način da su propisane minimalne godine starosti za rad na pomorskom brodu, kao i dodatno pozivanje na zakon kojim se uređuje oblast rada.

Članom 16. Predloga zakona dodat je novi član 54a kojim se propisuju uslovi pod kojima se može raskinuti ugovor o radu pomoraca.

Članom 17. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 56. Zakona na način da su propisana određena pitanja u vezi sa vođenjem i isticanjem ploče sa rasporedom radnog vremena.

Čl. 18. i 19. Predloga zakona izvršena dopuna člana 66. Zakona u delu koji se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu.

Čl. 20 i 21. Predloga zakona izvršena je dopuna Zakona na način što su izmenjeni član 67. Zakona i dodati čl. 67a do 67i kojima se uređuje pitanje izdavanja odobrenja pravnim licima za obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju pomoraca. U vezi odredaba člana 20. st. 2. do 7. Predloga zakona kojima se dopunjuje član 67. Zakona u smislu osnivanja Komisije za razmatranje zahteva pravnih lica za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, ukazuje se da nisu predviđene naknade za rad članova Komisije.

U članu 22. Predloga zakona izvršena je izmena člana 68. Zakona na način da je definisana nadležnost za izdavanje svedočanstva o radu pomoraca, privremenog svedočanstva o radu pomoraca i deklaracije o ispunjenosti uslova rada, te njihova sadržina i rokovi važenja.

Članom 23. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 69. Zakona u cilju usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa odredbama Konvencije o radu pomoraca u delu kojim se propisuju obaveze vlasnika broda u odnosu na zdravstvenu zaštitu i mere koje se s tim u vezi preduzimaju o strane brodovlasnika.

Članom 24. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 70. Zakona propisivanjem postupka podnošenja prigovora pomorca na brodu.

Članom 25. Predloga zakona izvršena je izmena člana 72. Zakona koji daje ovlašćenje za propisivanje najmanjeg broja članova posade za bezbednu plovidbu.

Članom 26. do 32. Predloga zakona izvršena je izmena pojedinih odredaba Zakona kojima se uređuje sticanje ovlašćenja o osposobljenosti pomoraca.

Čl. 33. do 35. Predloga zakona izvršena je izmena i dopuna odredaba Zakona u delu koji se odnosi na zdravstvene preglede pomoraca, dok su članom 36. dopunjene odredbe člana 84. Zakona kojim se uređuje izdavanje pomorske knjižice.

Članom 37. Predloga zakona izvršena je izmena u članu 86. Zakona koji daje ovlašćenje za propisivanje načina i postupka u vezi sa obavljanjem poslova i održavanjem brodske straže članova posade na pomorskim brodovima.

Članom 38. Predloga zakona izvršena je izmena člana 89. Zakona na način da je izvršeno dodatno usaglašavanje sa odredbama Konvencije o radu pomoraca kojima se uređuje repatrijacija pomoraca.

Članom 39. Predloga zakona izvršena je izmena člana 98. Zakona na način da se briše odredba koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta.

Čl. 40. do 42. Predloga zakona izvršene su dopune u smislu proširenja primene odredbama člana 121. Zakona i na jahte, dok je članom 42. Predloga zakona izvršeno usklađivanje odredaba člana 121. Zakona sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu.

Članom 43, 45. i 46. Predloga zakona izvrešno je dodatno usaglašavanje odredbe 127, 134. i 139. Zakona sa odgovarajućim odredbama SOLAS Konvencije.

Čl. 44, 47, 48, 49. i 50. Predloga zakona propisano je ovlašćenje ministra da uputstvom detaljno propiše način izvršavanja pojedinih odredaba MARPOL i SOLAS konvencija.

Čl. 51. i 52. Predloga zakona izvršena je izmena člana 160. na način što je propisano da će se knjigu evidencija unositi podaci propisani Međunarodnom konvencijom o nadzoru i upravljanju balastnim vodama i talozima, odnosno da će se zahtevi u vezi vrsta i načina pregleda i kontrole brodova, izdavanja, overe i prestanka važenja međunarodnog svedočanstva o sistemu protiv obrastanja utvrđivati Tehničkim pravilima.

Članom 53. Predloga zakona izvršena je izmena odredbe člana 171. Zakona koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta.

Članom 54. Predloga zakona izvršeno je dodatno usaglašavanje odredbe člana 178. Zakona sa odredbama Konvencije o radu pomoraca.

U članu 55. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 183. Zakona na način što je propisano da će diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu, ako utvrdi da brodski dnevnik nije vođen u skladu sa odredbama člana 39a ovog zakona i propisa donetog na osnovu njega, o tome obavesti ministarstvo u cilju daljeg postupanja protiv brodara broda.

Čl. 56. i 57. Predloga zakona izvršena je dopuna Zakona dodavanjem čl. 188a i 189a preciziranje postupka sprovođenja inspekcijskog nadzora u skladu sa zahtevima Konvencije o radu pomoraca, kao i ispitivanja pomorskih nesreća i pomorskih nezgoda.

U čl. 58. i 59. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 197. i 198. Zakona u cilju usaglašavanja sa izmenama i dopunama materijalnih odredaba Zakona.

Članom 60. izvršeno je terminološko usklađivanje odredaba Zakona sa predloženim izmenama i dopunama.

Članom 61. Predloga zakona izvršena je izmena člana 207. Zakona koji propisuje rokove za donošenje podzakonskih akata, u skladu sa izmenama i dopunama ovog zakona.

Članom 62. Predloga zakona propisano je Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Predloga zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst). Predlog zakona neophodno je doneti po hitnom postupku imajući da je Evropska agencija za pomorsku bezbednost (EMSA) najavila za poslednji kvartal 2013. godine vršenje tzv. screening-a Republike Srbije u pogledu sprovođenja obuke pomoraca. EMSA će izvršiti kontrolu rada svih organa državne uprave, kao i drugih subjekata koji su uključeni na bilo koji način u oblasti pomorstva i pomorske privrede. S tim u vezi, usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi po hitnom postupku omogućiće usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim zahtevima i standardima koji su usvojeni nakon stupanja na snagu Zakona o pomorskoj plovidbi, čime će se omogućiti dobijanje pozitivnog mišljenja EMSE, te sprečiti mogućnost stavljanje Republike Srbije na tzv. crnu listu, koje bi značilo iskrcavanje 5000 srpskih državljanja koji trenutno rade na pomorskim brodovima strane zastave i njihovu repatrijaciju u Republiku Srbiju.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Rešenja u Predlogu zakonu o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi (u daljem tekstu: Predlog zakona) imaće pozitivan uticaj na srpske državljanje koji se ukrcavaju kao članovi posade na pomorskim brodovima, a time i na budžet Republike Srbije imajući u vidu da pomorci značajan deo svoje zarada putem doznaka dostavljaju članovima svojih domaćinstava u Republici Srbiji.

Predlogom zakona nastavlja se proces podizanja nivoa zaštite prava domaćih pomoraca, koji je započet usvajanjem Zakona o pomorskoj plovidbi 2011. godine.

Predlogom zakona uređen je postupak izdavanja odobrenja pravnim licima koja obavljaju poslove posredovanje pri zapošljavanju pomoraca na domaćim brodovima i brodovima strane državne pripadnosti, na način propisan Konvencijom o radu pomoraca. S tim u vezi, Predlogom zakona propisano je da posrednik može da naplati svoju uslugu posredovanja pri zapošljavanju pomorca samo od poslodavca, a ne od pomorca, kao što je to danas slučaj. Do danas poslove posredovanja u zapošljavanju obavljale su razne agencije, na način koji je u najvećem broju slučajeva bio u direktnoj suprotnosti sa standardima i zahtevima propisanim od strane Međunarodne organizacije rada. To je između ostalog podrazumevalo neposrednu naplatu usluge posredovanja od strane kandidata, i to neretko u iznosima od 200 i više evra, čak u određenim slučajevima samo za organizovanje razgovora sa kandidatom radi zapošljavanja. Takođe, samo je nekoliko agencija imalo zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa pomorskim kompanijama, što je standard poslovanja ovih agencija još od 1996. godine i usvajanja Konvencije Međunarodne organizacije rada o posredovanju i zapošljavanju pomoraca. Predloženim dopunama uvode se standardi poslovanja u radu predmetnih agencija koji su danas preduslov za zapošljavanje pomoraca iz Republike Srbije. S tim u vezi, nekoliko desetina međunarodnih pomorskih kompanija obratilo se sa zahtevom Ministarstvu saobraćaja radi utvrđivanja stepena usaglašenosti rada domaćih agencija za posredovanje u zapošljavanju sa zahtevima i standardima Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine (u daljem tekstu: MLC Konvencija), koju je Republika Srbija ratifikovala 2013. godine. Ispunjavanje zahteva navedene konvencije od strane domaćih posrednika u zapošljavanju preduslov je za angažovanje naših državljana u svojstvu pomoraca. Konačno, pored prethodno navedenih uslova, jedan od osnovnih zahteva za rad agencija, a koji je uspostavljen MLC Konvencijom, ogleda se u uspostavljanju odgovarajućeg sistema upravljanja kvalitetom koji odgovara zahtevima ove konvencije. Ovaj zahtev trenutno ne ispunjava nijedna agencija koja posluje u Republici Srbiji, a koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju pomoraca. Propisivanjem i posledično ispunjavanjem propisanih zahteva za poslovanje agencija za posredovanje u zapošljavanju pomoraca, omogućiće se nesmetani nastavak zapošljavanja srpskih državljanja na pomorskim brodovima, te jasni parametri za vršenje nadzora nad radom ovih agencija.

Predlogom zakona predviđa se obaveza tzv. licenciranja zdravstvenih ustanova ovlašćenih za vršenje zdravstvenih pregleda pomoraca. Sam proces licenciranja zahtevaće ulaganje određenih finansijskih sredstava od strane zdravstvenih ustanova kako bi uspešno završile proces licenciranja, a odnose se na završetak kursa iz pomorske medicine od strane ovlašćenih specijalista medicine rada zaposlenih u tim zdravstvenim ustanovama koji će vršiti lekarske preglede pomoraca. Do danas u Republici Srbiji nijedna zdravstvena ustanova nije prošla proces tzv. licenciranja, s obzirom da važećim propisima, koji su usvojeni još ’80 godina prošlog veka. Na zahtev Međunarodne organizacije rada i Svetske zdravstvene organizacije, države su obavezne da izvrše licenciranje zdravstvenih ustanova koje pružaju ovu vrstu pregleda, te da o licenciranim ustanovama obaveste MOR i Međunarodnu pomorsku organizaciju, odnosno da tu informaciju učine dostupnom na internet prezentaciji ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. Jedan od zahteva za licenciranje zdravstvene ustanove ogleda se u zahtevu da ta zdravstvena ustanova obavezno ima u radnom odnosu specijalistu medicine rada koji je specijalizovan za vršenje lekarskih pregleda pomoraca. Ova specijalizacija se danas stiče završetkom kursa iz pomorske medicine, koju će u Republici Srbiji, na zahtev ministarstva nadležnog za poslove zdravlja institucionalno sprovoditi institut za medicinu rada osnovan za teritoriju Republike Srbije, a sam kurs će izvoditi licencirani predavači za oblast pomorske medicine. Takođe, zahtev MLC Konvencije i STCW Konvencije ogleda se i u izdavanju uverenja o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca na propisanom obrascu, te vođenju odgovarajućeg kartona izvršenog zdravstvenog pregleda pomoraca, što će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 83b Predloga zakona.

Predlogom zakona izvršena je detaljnije definisanje načela rada inspektora bezbednosti plovidbe u odnosu na tekst Zakona o pomorskoj plovidbi, a uređena su i njihova ovlašćenja u cilju vršenja nadzora nad primenom MLC Konvencije i odgovarajućih odredaba Zakona kojima se uređuje materija bezbednosti i zdravlja na radu.

Predlog zakona, takođe, omogućava da se izmenama i dopunama odredaba Zakona koje sadrže ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata, u domaće zakonodavstvo unesu i određena rešenja koja će omogućiti otklanjanje uočenih nedostataka u primeni Zakona.

Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi

(naročito malim i srednjim preduzećima)

U odnosu na troškove koje će primena Predloga zakona stvoriti za građane, isti neće stvoriti nove troškove pored onih koje su do danas građani imali u cilju odlaska na rad na pomorskim brodovima. S tim u vezi, ukazuje se da predmetni troškovi obuhvataju:

1) Viza za SAD, ukoliko je ukrcavanje u lukama SAD-a (160 USD),  plus usluge DHL-a (10 EUR);

2) Viza za Veliku Britaniju ukoliko je ukrcavanje u lukama Velike Britanije (65 EUR), plus usluge Australian Visa DHL Courier Service (30 EUR);

3) Pasoš – 2500 RSD

4) Medicinski pregled – Medicina rada Novi Beograd  (14600 RSD)

5) Policijska provera – potvrda o neosuđivanju (700 RSD)

6) Prevod potvrde o neosuđivanju 10 EUR – 15 EUR

7) Marlins english test (20 EUR)

8) Fotografije – (400 RSD)

Ono što je svakako novina ogleda se u odredbi člana 67đ Predloga zakona, po kojoj posrednik ne sme svoju uslugu za izvršeno posredovanje pri zapošljavanju da naplati posredno ili neposredno od pomorca, što danas nije slučaj. S tim u vezi, usvajanjem Predloga zakona smanjiće se troškovi koje su građani do danas imali, i to u iznosu od aproksimativno 200 evra po kandidatu.

Predlog zakona stvoriće izvesne troškove za zdravstvene ustanove koje u skladu sa odredbama Predloga zakona budu ovlašćene za zdravstvene preglede pomoraca. Navedeni troškovi ogledaju se u zahtevu da ovlašćeni specijalista medicine rada mora da pohađa i uspešno završi kurs iz pomorske medicine. Sam iznos ovih troškova nije moguće predvideti u ovom trenutku imajući u vidu da će se isti na ugovornoj osnovi najpre uređivati između Instituta za medicinu rada i licenciranih predavača, a što će kasnije biti obuhvaćeno cenom participacije za zainteresovane specijaliste medicine rada za učešće na predmetnim kursevima iz pomorske medicine.

Takođe, primena ovog zakona stvoriće privredi određene troškove, odnosno pravnim licima koja budu podnela zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca. Od svih propisanih standarda za rad ovih agencija, jedino zahtev za uspostavljanjem odgovarajućeg sistema upravljanja kvalitetom zahtevaće ulaganje dodatnih finansijskih sredstava od strane ovih pravnih lica. Prema podacima koji su dostupni ovom ministarstvu, troškovi sertifikacije uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom od strane priznatih organizacija u Republici Srbiji iznosi od 2500 do 4000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Imajući u vidu dosadašnje troškove lekarskog pregleda koje su plaćali pomorci, u iznosu od 10.000 dinara po pomorcu, finansijski troškovi koje će zdravstvene ustanove imati usled obaveze da ovlašćeni specijalisti medicine rada zaposleni u tim zdravstvenim ustanovama završe kurs pomorske medicine, opravdavaju troškove koje će završetak kursa za njih stvoriti. Takođe, postojanje licenciranih specijalista medicine rada obezbediće veću sigurnost kada je u pitanju priprema naših državljana za rad na pomorskim brodovima, u smislu preventivnog otkrivanja eventualnih fizičkih ili psihičkih nesposobnosti za rad na pomorskim brodovima. Ovo naročito imajući u vidu veću izloženost pomoraca uticaju vibracija, buke, isparavanjima, kao i posebne zahteve u pogledu vidnih i audiovestibularnih sposobnosti pomoraca.

Takođe, primena ovog zakona stvoriće privredi određene troškove, pre svega za pravna lica koja budu podnela zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca. Imajući u vidu da će ispunjavanje propisanih uslova omogućiti nastavak zapošljavanja domaćih državljanja na pomorskim brodovima, te podići nivo rada ovih pravnih lica u interesu zaštite prava domaćih pomoraca, pozitivne posledice donošenja Predloga zakona takve su da opravdavaju troškove koje će on stvoriti.

Da li zakon podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu

i tržišnu konkurenciju

Primena ovog zakona imaće efekata na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.

Predmet uređenja Predloga zakona je, između ostalog, propisivanje uslova za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca. Danas na tržištu određeni broj fizičkih i pravnih lica pruža predmetne usluge na način koji nije sistemski uređen zakonom, te u najvećem broju slučajeva ne obezbeđuju ni minimalnu zaštitu prava domaćih državljana koji se u svojstvu pomorca ukrcavaju na pomorske brodove strane zastave. Imajući u vidu da će se usvajanjem Predloga zakona uvesti sistem licenciranja i kontrole rada pravnih lica koja pružaju ovu vrstu usluge, a koji se inače primenjuju u drugim zemljama sa tradicijom tzv. crew supplying zemalja, očekuje se dolazak na domaće tržišta inostranih privrednih subjekata koji svojim poslovanjem i ugovorima o zastupanju sa svetskim brodovlasnicima mogu da obezbede lakše zaposlenje državljana Republike Srbije na pomorskim brodovima.

Takođe, uvođenjem sistema ovlašćivanja zdravstvenih ustanova za zdravstvene preglede pomoraca, otvoriće se mogućnost da više subjekata obavlja ovu vrste zdravstvenih pregleda koju danas isključivo vrši Medicina rada Novi Beograd.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Imajući u vidu da se Predlogom zakona ne menjaju bitno pitanja koja su do danas bila uređena Zakonom o pomorskoj plovidbi, nije postojala obaveza za sprovođenjem javne rasprave u skladu sa odredbom člana 77. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik” , br. 79/05 i 101/07).

U toku pripreme teksta ovog zakona obavljena je panel diskusija sa udruženjem posrednika u zapošljavanju pomoraca koji su imali priliku da iznesu svoje primedbe. Osnovna primedba odnosila se na potrebu uspostavljanja odgovarajućeg sistema upravljanja kvalitetom, s obzirom na dodatne troškove za uvođenje istog. S tim u vezi, prihvaćeno je rešenje po kome su agencije dužne da uspostave sistem upravljanja kvalitetom najkasnije godinu dana od dana izdavanja odobrenja za rad. Takođe, primedba se odnosila na zahtev da najmanje jedan član organa upravljanja pravnog lica ima najmanje pet godina radnog iskustva iz oblasti pomorstva. S tim u vezi, prihvaćeno je rešenje po kome radno iskustvo iz oblasti pomorstva obuhvata i radno iskustvo stečeno u obavljanju poslova posredovanja u zapošljavanju pomoraca. Nakon postignute saglasnosti predstavnici posrednika u zapošljavanju podržali su donošenje Predloga zakona. Takođe, obavljene su konsultacije sa ministarstvom nadležnim za poslove zdravlja u cilju usaglašavanja zahteva koji se odnose na licenciranje zdravstvenih ustanova za vršenje pregleda pomoraca.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Nakon stupanja na snagu ovog zakona potrebno je u saradnji sa nadležnim organima i organizacijama u propisanim rokovima usvojiti sledeće podzakonske akte čija je sadržina ovim zakona precizirana:

1) Pravilnik o uslovima za stavljanje na tržište plovila za rekreaciju, uslove koje moraju da ispunjavaju imenovana tela, kao i način i postupak njihovog imenovanja (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona);

2) Uredba o zvanjima, uslovima i načinu sticanja zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova sa rokovima važenja ovlašćenja i overa, vrstama brodskih delatnosti koje obavljaju pomorci, nivoima odgovornosti pomoraca, obuci, programu i načinu polaganja ispita za sticanje ovlašćenja pomoraca, uslovima za sticanje ovlašćenja o alternativnoj osposobljenosti, postupku izdavanja ovlašćenje pomoraca, vrstama i načinu obračunavanja kvalifikovanog staža, programu ubrzane obuke, načinu vođenja dnevnika o završenoj obuci i stečenoj praksi, obavezama instruktora, odnosno ispitivača i kandidata u okviru praktične obuke, odnosno tokom trajanja pripravničkog staža, načinu osnivanja i poslovima Radne grupe za STCW nastavni plan i program (silabus), uslovima i načinu priznavanja, obnove, zamene i oduzimanja ovlašćenja pomoraca, načinu provere znanja o pomorskom zakonodavstvu Republike Srbije u slučaju priznavanja ovlašćenja o osposobljenosti na upravljačkom nivou, sadržini i obrascu ovlašćenja, kao i obrascu, sadržini, načinu izdavanja i vođenja registara izdatih ovlašćenja i odobrenja izdatih akreditovanim institucijama (Vlada na predlog Ministarstva saobraćaja, Sektora za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona);

3) Pravilnik o postupku i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove zapošljavanja rok za usvajanje je godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona);

4) Pravilnik o vrstama, sadržini, uslovima, rokovima i načinu obavljanja zdravstvenih pregleda članova posade, vrstama zdravstvenih ograničenja za obavljanje određenih poslova, načinu organizovanja i sprovođenja, kao i sadržini kursa iz pomorske medicine, zahtevima u pogledu fizičke, vidne i audiovestibularne sposobnosti, uslovima, načinu i rokovima za vršenje ocenjivanja zdravstvene sposobnosti, uslovima, rokovima važenja i načinu sticanja, odnosno obnavljanja Svedočanstva o zdravstvenoj sposobnosti članova posade pomorskih brodova, načinu vođenja upisnika obavljenih zdravstvenih pregleda i izdatih svedočanstava o zdravstvenoj sposobnosti članova posade pomorskih brodova, načinu čuvanja medicinske dokumentacije, kao i obrascu Svedočanstva o zdravstvenoj sposobnosti članova posade pomorskih brodova, odnosno kartona izvršenog zdravstvenog pregleda pomoraca (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove zdravlja, rok za usvajanje je godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona);

5) Pravilnik o sastavu, načinu rada i postupku pred drugostepenom lekarskom komisijom (ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, rok za usvajanje je godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona);

6) Pravilnik o načinu i uslovima rada radio-službe za bezbednost plovidbe i uslove koje treba da ispunjavaju brodske radio-stanice (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

7) Pravilnik o sadržini, obrascima, načinu i uslovima izdavanja i vođenja dokumenata koje domaći brod predaje pri dolasku i/ili odlasku iz luke obalne države, licima nadležnim za potpisivanje dokumenata, kao i merama koje kompanija treba da preduzme u cilju efikasnog sprovođenja procedura za dolazak i/ili odlazak putnika i posade sa broda u luci (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

8) Pravilnik o vrsti podataka, načinu prikupljanja i vođenju evidencije podataka o putnicima koje domaći putnički brod mora da vodi o putnicima na putničkom brodu (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

9) Pravilnik o načinu ispitivanja pomorskih nesreća i pomorskih nezgoda plovila (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

10) Uredba o merama koje se preduzimaju u cilju obezbeđenja pravičnog postupanja sa pomorcima u slučaju pomorske nesreće ili pomorske nezgode, kao i obaveze brodara i pomoraca u slučaju pomorske nesreće ili pomorske nezgode, u skladu sa IMO smernicama za pravično postupanje sa pomorcima u slučaju pomorske nesreće ili pomorske nezgode (Vlada na predlog Ministarstva saobraćaja, Sektora za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

11) Pravilnik o kategorijama plovidbe brodova i jahti (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

12) Uredba o obavezama brodara u pogledu zdravstvene zaštite i nege pomoraca zaposlenih na brodovima, minimalnim uslovima koje u zavisnosti od kategorije plovidbe, nosivosti, broja članova posade i vrste tereta koju prevoze moraju da ispunjavaju brodovi, njihova oprema i uređaji radi pružanja odgovarajuće medicinske nege članova posade, opremi i obaveznoj sadržini brodske apoteke, načinu vršenja kontrole medicinskog i sanitetskog materijala, kao i obrascu i načinu vođenja upisnika o sadržini brodske apoteke (Vlada na predlog Ministarstva saobraćaja, Sektora za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

13) Uredba o načinu postepenog isključivanja iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate i uvođenja u plovidbu tankera sa dvostrukom oplatom ili drugim ekvivalentnim zahtevima za gradnju u skladu sa MARPOL Konvencijom i zabranu prevoza teških oblika ulja tankerima sa jednostrukom oplatom (Vlada na predlog Ministarstva saobraćaja, Sektora za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

14) Pravilnik o uslovima, načinu rada i vršenju kontrole rada priznatih organizacija, kao i načinu podnošenja zahteva Evropskoj komisiji za priznavanje organizacija koje nisu priznate od Evropske komisije za obavljanje tehničkog nadzora i statutarnu sertifikaciju brodova (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

15) Tehnička pravila za statutarnu sertifikaciju pomorskih brodova (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

16) Uredba o uslovima i načinu za bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje brodova za prevoz rasutog tereta, dužnostima i odgovornostima zapovednika, kao i o postupku u slučaju štete nastale tokom ukrcavanja ili iskrcavanja (Vlada na predlog Ministarstva saobraćaja, Sektora za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

17) Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama koje moraju da imaju brodovi određene vrste, namene, tonaže, pogonskog mašinskog uređaja ili radi zaštite morske sredine, njihovoj sadržini, obrascima, načinu i uslovima izdavanja i vođenja, rokovima važenja, uslovima za produženje važenja, kao i organima i članovima posade ovlašćenim za vođenje, odnosno unošenje i overavanje podataka koji se unose u brodske isprave i knjige, organima u zemlji i inostranstvu kojima se predaju brodske isprave i knjige radi overe, zamene, zadržavanja ili unošenja podataka, organima nadležnim za izdavanje brodskih isprava i knjiga, mogućnost produženja, prestanak važenja, povlačenje brodskih isprava i knjiga, načinu vođenja evidencije o izdatim brodskim isprava i knjigama (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

18) Pravilnik o minimalnim uslovima koje mora da ispunjava čamac i jahta, njihova oprema i uređaji, radi pružanja odgovarajuće medicinske nege članova posade, kao i o medicinskoj opremi i obaveznoj sadržini brodske apoteke za čamce i jahte (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

19) Tehnička pravila za pomorske čamce i pomorske jahte (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

20) Pravilnik o sadržini, obrascima, načinu izdavanja i vođenja isprava i knjiga čamaca i jahti (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

21) Pravilnik o sadržini i obrascu rasporeda radnog vremena čiji su sastavni deo odabrani delovi MOR Konvencije broj 180 i STCW Konvencije, kao i obrazac i zapisa o satima odmora pomoraca (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

22) Pravilnik o najmanjem broju članova posade za bezbednu plovidbu koje moraju da imaju pomorski brodovi i druga plovila trgovačke mornarice, zvanjima i ovlašćenjima o osposobljenosti koje moraju da imaju ti članovi posade, načinu određivanja dodatnog broja članova posade za pojedine brodove, kao i o načinu izdavanja i obrascu uverenja o najmanjem broju članova posade (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

23) Pravilnik o zvanjima, uslovima i načinu sticanja zvanja i ovlašćenja članova posade ribarskih brodova trgovačke mornarice, obuci, programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti članova posade ribarskih brodova, sadržinini i obrascu ovlašćenja, kao i obrascu, sadržini i načinu vođenja registara izdatih ovlašćenja (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

24) Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izdavanja i zamene, sadržini i obrascu pomorske knjižice i dozvole za ukrcavanje sa obaveznim zaštitnim elementima koji se koriste prilikom izrade obrasca, licima i organima nadležnim za unošenje i overu podataka, kao i sadržini, obrascu i načinu vođenja registra izdatih pomorskih knjižica i dozvola za ukrcavanje (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

25) Uredba o načinu i postupku obavljanja poslova i održavanja brodske straže članova posade na pomorskim brodovima koji imaju državnu pripadnost Republike Srbije, obavezama kompanije, zapovednika, oficira i drugih članova posade sa posebnim ovlašćenjima na brodu koja se odnose na vršenje brodske straže, kao i načinu obezbeđenja efikasne komunikacije na pomorskim brodovima koji imaju državnu pripadnost Republike Srbije (Vlada na predlog Ministarstva saobraćaja, Sektora za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

26) Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše obuku lica za voditelja jahte, uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje jahtom, odnosno čamcem, obuci, programu, troškovima i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascu, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje jahtom, odnosno čamcem i načinu vođenja evidencije izdatih (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

27) Pravilnik o tehničkoj specifikaciji za brodsku VTS opremu, načinu prenošenja informacija VTS operateru na kopnu, kao i obuci članova posade broda zaduženih za VTS (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

28) Pravilnik o podacima o brodu i otpadu koje je domaći brod dužan da preda nadležnom organu države luke (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona);

29) Pravilnik o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita, programu i troškovima polaganja, kao i obrascu službene legitimacije inspektora bezbednosti plovidbe (Ministarstvo saobraćaja, Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, rok za usvajanje je dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona).

Usvajanjem odgovarajući podzakonskih akata će u rokovima koji će njima biti definisana omogućiće se vođenje odgovarajućih evidencija o izdatim pomorskim knjižicama, izdatim ovlašćenjima o osposobljenosti pomoraca, izdatim odobrenjima za rad agencijama za posredovanje u zapošljavanju i licenciranim zdravstvenim ustanovama.

Izmene i dopune pojedinih ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, u smislu prenošenja nadležnosti za donošenje sa Ministarstva na Vladu, posledica je materije koju je neophodno urediti predmetnim podazkonskim aktima, a koja uređuje niz prava i obaveza kako organa i organizacija, tako i stranaka u postupku, što u skladu sa domaćim pravnim sistemom nije moguće urediti pravilnikom već uredbom.

PREGLED ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 4.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) brod je pomorski brod registrovan za plovidbu morem, čija baždarska dužina iznosi najmanje 12 m, a bruto tonaža najmanje 15 BT i koji prevozi najmanje 12 lica, osim ratnog broda;

2) brod za prevoz gasova je brod registrovan za prevoz utečnjenih gasova u razlivenom stanju;

3) brod u gradnji je brod od momenta polaganja kobilice ili sličnog postupka gradnje do momenta upisa u upisnik brodova;

4) brodar je vlasnik plovila, zakupac, čarterer ili menadžer koji je držalac plovila, nosilac plovidbene odgovornosti;

5) brzi putnički brod je putnički brod registrovan za plovidbu morem kojem je najveća brzina u m/s jednaka ili veća od vrednosti dobijene formulom: 3,7 (0,1667, gde je ( istisnina na konstruktivnoj vodnoj liniji u m³. Pod brzim putničkim brodom ne smatraju se neistisninski brodovi čiji je trup potpuno iznad površine usled delovanja aerodinamičkih sila generisanih površinskim efektom. Brodovi, zapremina istisnine 500 m³ i manje i najveće brzine manje od 20 čvorova, u plovidbi morem ne smatraju se brzim putničkim brodovima;

6) brzi teretni brod je teretni brod registrovan za plovidbu morem kojem je najveća brzina u m/s jednaka ili veća od vrednosti dobijene formulom: 3,7 (0,1667, gde je ( istisnina na konstruktivnoj vodnoj liniji u m³. Pod brzim teretnim brodom ne smatraju se neistisninski brodovi čiji je trup potpuno iznad površine usled delovanja aerodinamičkih sila generisanih površinskim efektom;

7) vlasnik plovila je fizičko ili pravno lice koje je kao vlasnik upisano u jedan od upisnika;

8) dužina broda, jahte i čamca je dužina utvrđena Tehničkim pravilima;

9) domaći brod je pomorski brod koji ima državnu pripadnost Republike Srbije i koji je upisan u jedan od domaćih upisnika;

10) država luke je država u čiju luku uplovljava domaći brod;

11) zaštićeno područje je područje mora gde je, zbog priznatih tehničkih razloga u vezi sa njegovim okeanografskim i ekološkim stanjem i posebnim karakterom njegovog saobraćaja, potrebno usvajanje posebnih metoda za sprečavanje zagađenja mora;

12) imenovano telo je privredno društvo ili preduzetnik koje je imenovano od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja za obavljanje statutarne sertifikacije pomorske opreme, kao i za ocenjivanje usaglašenosti plovila za rekreaciju do 24 m dužine tokom gradnje;

13) IMO je Međunarodna pomorska organizacija;

14) ISM Pravilnik je Međunarodni pravilnik upravljanja za bezbedan rad brodova i sprečavanje zagađenja, usvojen Rezolucijom A.741(18) od strane IMO, od 4. novembra 1993. godine, kako je izmenjen i dopunjen Rezolucijom Komiteta za pomorsku bezbednost 104(73) od 5. decembra 2000. godine, sa svim naknadnim izmenama i dopunama;

15) ISPS Pravilnik je Međunarodni pravilnik o sigurnosti brodova i lučkih postrojenja, sa izmenama i dopunama;

16) IMDG Pravilnik je Međunarodni pravilnik o pomorskom prevozu opasne robe, usvojen Rezolucijom 122(75) Komiteta za pomorsku bezbednost IMO;

17) jahta je plovilo koje služi za rekreaciju, sport i razonodu koje može da se koristi za lične potrebe ili u komercijalne svrhe, čija baždarska dužina iznosi najmanje 9 m, a bruto tonaža – najmanje 15 BT i koje prevozi najviše 12 lica;

18) kompanija je vlasnik broda ili bilo koje drugo fizičko ili pravno lice, kao što je menadžer ili bareboat čarterer, koje je preuzelo odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koje je preuzimanjem takve odgovornosti preuzelo ovlašćenja i odgovornosti u skladu sa ISM Pravilnikom;

19) klasna sertifikacija je izdavanje dokumenata od strane priznate organizacije kojima se potvrđuje sposobnost broda da se koristi za određenu namenu u skladu sa tehničkim pravilima, usvojenim i objavljenim od strane priznate organizacije;

20) LRIT je sistem identifikacije i praćenja brodova na velikoj udaljenosti u skladu sa propisom V/19-1 SOLAS Konvencije;

21) MARPOL Konvencija je Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova;

22) međunarodno putovanje je putovanje broda, jahte, ili drugog plovila koje plovi iz luke jedne države u luku druge države ili koje plovi na otvorenom moru ili u teritorijalnim vodama obalnih država radi pružanja određenih usluga;

22A) MENADŽER JE PRAVNO LICE KOJE JE PREUZELO ODGOVORNOST ZA UPRAVLJANJE POSLOVANJEM I/ILI TEHNIČKO ODRŽAVANJE BRODA I POPUNJAVANJE BRODA POSADOM, ODNOSNO ZA OBAVLJANJE DRUGIH POSLOVA U SKLADU SA STANDARDNIM BIMCO SPORAZUMOM O UPRAVLJANJU BRODOM;

23) MEPC je Komitet za zaštitu morske sredine IMO-a;

24) MSC je Komitet za pomorsku bezbednost IMO-a;

25) naučno istraživački brod je brod registrovan isključivo za naučna ili tehnološka istraživanja ili iskorišćavanja mora, morskog dna ili njegovog podzemlja, opremljen opremom i uređajima za tu namenu, kao i smeštajem za posebno osoblje;

26) nuklearni brod je pomorski brod opremljen nuklearnim postrojenjem;

27) nepokretna platforma je veštačko ostrvo, instalacija ili struktura koja je trajno pričvršćena za morsko dno za potrebe istraživanja ili eksploatacije bogatstva ili u druge ekonomske svrhe;

28) Nm je oznaka za nautičku milju;

29) NOx Tehnički pravilnik je Tehnički pravilnik o kontroli ispuštanja azotovih oksida iz brodskog dizel motora;

30) otpad je svaki otpad koji nastaje na brodu ili od rada broda, isključujući svežu ribu i njene delove, nastao za vreme rada broda i koji se može odstranjivati trajno ili u vremenskim razmacima, kako je definisano u Prilogu V MARPOL Konvencije;

31) obalna država je država u čije teritorijalno more, odnosno unutrašnje morske vode uplovljava domaći brod;

32) opasna roba su materije, stvari i predmeti obuhvaćeni IMDG Pravilnikom;

33) plovilo je brod, tehnički plovni objekt, jahta, čamac i drugi objekt koji je osposobljen za plovidbu morem i koji učestvuje u plovidbi, kao i objekt koji je u potpunosti ili delimično ukopan u morsko dno ili položen na morsko dno;

34) plovilo za rekreaciju je plovilo koje je namenjeno za sport i razonodu čija je dužina trupa od 2,5 do 24 m, nezavisno od vrste pogona;

35) plovidbeni agent je pravno lice koje je registrovano za obavljanje plovidbeno agencijskih poslova i koje na osnovu opšteg ili posebnog punomoćja od strane brodara, u njegovo ime i za njegov račun, obavlja plovidbeno agencijske poslove koji uključuju pomaganje, posredovanje i zastupanje u odnosu na plovidbu i iskorišćavanje brodova;

36) pomorska plovidba je plovidba koja se obavlja na moru;

37) pomorska nesreća je vanredni događaj na moru nastao u plovidbi ili iskorišćavanju plovila, plovnog puta ili objekta na njemu usled koga je, kao neposredna posledica upotrebe plovila, došlo do ljudskih žrtava ili telesnih oštećenja, materijalne štete ili zagađenja životne sredine, ali ne uključuje namerno činjenje ili nečinjenje s namerom da se ugrozi bezbednost broda, lica na brodu ili životna sredina;

38) pomorska nezgoda je vanredni događaj na moru, koji nije pomorska nesreća, koji je nastao usled neposrednog iskorišćavanja plovila, a koji ugrožava ili je ugrozio bezbednu plovidbu broda, bezbednost putnika ili bilo kojih drugih lica na brodu, odnosno koji ugrožava ili je doveo do zagađenja životne sredine, ali ne uključuje namerno činjenje ili nečinjenje s namerom da se ugrozi bezbednost broda, lica na brodu ili životna sredina;

39) pomorska oprema je oprema koja se obavezno ili dobrovoljno ugrađuje i upotrebaljava na brodu i koja ispunjava zahteve propisane međunarodnim propisima, za čiju upotrebu je neophodno odobrenje od strane nadležnih organa Republike Srbije;

40) poslodavac je domaće, odnosno strano fizičko ili pravno lice sa kojim je pomorac zaključio ugovor o radu u svoje ime;

41) postojeći brod je brod koji nije u gradnji;

42) priznata organizacija je međunarodno klasifikaciono društvo, članica Međunarodnog udruženja klasifikacionih društava (IACS), koja ispunjava uslove za rad u Republici Srbiji propisane od strane ministra nadležnog za poslove saobraćaja i koja je ovlašćena od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja za vršenje tehničkog nadzora i statutarnu sertifikaciju pomorskih brodova;

43) putnik je svako lice na plovilu, osim dece mlađe od jedne godine, lica zaposlenih na plovilu u bilo kom svojstvu i članova njihove porodice;

44) putnički brod je brod sa sopstvenim pogonom registrovan za prevoz više od 12 putnika;

45) ratni brod je brod koji je pod komandom oružanih snaga, a čija je posada vojna;

46) ribarski brod je brod sa sopstvenim pogonom registrovan i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića koja žive u moru, čija je najmanja dužina 12 m, a bruto tonaža najmanja 15;

47) ro-ro putnički brod je putnički brod sa prostorom za ro-ro teret i prostorom posebne kategorije;

48) ro-ro teretni brod je teretni brod sa prostorom samo za prevoz ro-ro tereta;

49) ro-ro trajekt je pomorski putnički brod opremljen tako da omogućava drumskim i železničkim prevoznim sredstvima da se ukrcavaju (roll on) na brod ili iskrcavaju (roll off) koji prevozi više od 12 putnika;

50) SOLAS Konvencija je Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru;

51) statutarna sertifikacija je izdavanje sertifikata od strane ili u ime Republike Srbije u skladu sa međunarodnim konvencijama;

52) SafeSeaNet je sistem Evropske unije za razmenu informacija o pomorskoj plovidbi uspostavljen od strane Evropske komisije u cilju praćenja primene odgovarajućih sekundarnih izvora prava Evropske unije od strane država članica EU;

53) tanker za prevoz ulja je brod registrovan prvenstveno za prevoz ulja u tečnom stanju;

54) tanker za prevoz hemikalija je brod registrovan prvenstveno za prevoz opasnih hemikalija i štetnih materija u tečnom stanju;

55) tegljač, odnosno potiskivač je brod registrovan za tegljenje ili potiskivanje drugih plovila;

56) trgovačka mornarica obuhvata pomorske brodove i druga pomorska plovila, osim ratnih brodova;

57) teretni brod je brod registrovan za prevoz tereta sa ili bez sopstvenog pogona;

58) tehnički plovni objekt je brod, sa ili bez sopstvenog pogona registrovan za obavljanje tehničkih radova (bager, dizalica, platforma za istraživanje i eksploataciju nafte i sl.);

59) ulje je svako postojano ulje, kao što su sirova nafta i njeni derivati, te talog i otpadna ulja kako je to navedeno u Prilogu I MARPOL Konvencije bez obzira na to da li se prevoze kao teret ili kao zalihe goriva i maziva;

60) fekalije su otpadne vode iz brodskih toaleta, medicinskih prostorija (apoteke, brodske bolnice i dr.), prostorija sa živim životinjama i druge otpadne vode ako se mešaju sa otpadnim vodama iz navedenih prostorija, kako je definisano u Prilogu IV MARPOL Konvencije;

61) čamac je plovilo registrovano za plovidbu morem, koje nije jahta, čija baždarska dužina iznosi manje od 12 m, a bruto tonaža – manje od 15 BT. U čamce ne spadaju plovila koja pripadaju drugom plovilu u svrhu prikupljanja, spasavanja ili obavljanja radova, plovila namenjena za sportska takmičenja, kanui, kajaci, gondole, pedoline, daske za jedrenje, daske za jahanje na talasima i slično;

62) štetne tečne stvari su stvari određene u Dodatku II Priloga II MARPOL Konvencije;

63) štetni sistem protiv obrastanja je premaz, boja, površinska obrada, površina ili sredstvo koje se koristi na brodu radi sprečavanja prirastanja nepoželjnih organizama.

TERMINI KOJIMA SU U OVOM ZAKONU OZNAČENI POLOŽAJI, PROFESIJE, ODNOSNO ZANIMANJA, IZRAŽENI U GRAMATIČKOM MUŠKOM RODU, PODRAZUMEVAJU PRIRODNI MUŠKI I ŽENSKI ROD LICA NA KOJE SE ODNOSI.

Član 9.

Domaći brodovi koji prevoze opasnu robu dužni su da se pridržavaju odredbi Glave VII SOLAS Konvencije, kao i odredbi IMDG Pravilnika, KAO I PROPISA EVROPSKE UNIJE KOJIM SE UREĐUJE PRIJAVLJIVANJE OPASNE ILI ZAGAĐUJUĆE ROBE KOJA SE PREVOZI BRODOVIMA (HAZMAT).

Domaći brodovi koji moraju da imaju brodsku radio-stanicu dužni su da za vreme plovidbe organizuju službu bdenja, u skladu sa propisima o radio-saobraćaju.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministar) propisuje način i uslove rada radio-službe za bezbednost plovidbe i uslove koje treba da ispunjavaju brodske radio-stanice.

Član 10.

Domaći brod dužan je da prilikom dolaska i/ili odlaska iz luke obalne države preda toj luci:

1) opštu izjavu;

2) izjavu o teretu;

3) izjavu o brodskim zalihama;

4) izjavu o imovini posade;

5) spisak posade;

6) spisak putnika;

7) dokument o pošti, u smislu Svetske poštanske konvencije;

8) pomorsku zdravstvenu izjavu.

Domaći brod koji prevozi opasni teret pored isprava iz stava 1. ovog člana dužan je da prilikom dolaska i/ili odlaska iz luke obalne države preda nadležnom organu te luke i manifest opasnog tereta.

DOKUMENTI IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA MORAJU DA BUDU NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU.

Ministar propisuje sadržinu i obrasce dokumenata koje domaći brod predaje pri dolasku i/ili odlasku iz luke obalne države.

MINISTAR PROPISUJE SADRŽINU, OBRASCE, NAČIN I USLOVE IZDAVANJA I VOĐENJA DOKUMENATA KOJE DOMAĆI BROD PREDAJE PRI DOLASKU I/ILI ODLASKU IZ LUKE OBALNE DRŽAVE, LICA NADLEŽNA ZA POTPISIVANJE DOKUMENATA, KAO I MERE KOJE KOMPANIJA TREBA DA PREDUZME U CILJU EFIKASNOG SPROVOĐENJA PROCEDURA ZA DOLAZAK I/ILI ODLAZAK PUTNIKA I POSADE SA BRODA U LUCI.

Član 11.

Vlasnik, odnosno kompanija domaćeg broda dužna je da usvoji, primenjuje i održava Sistem upravljanja bezbednošću, u skladu sa Glavom IX SOLAS Konvencije i ISM Pravilnikom koji uključuje sledeće obavezne elemente:

1) politiku bezbednosti plovidbe kompanije i zaštitu životne sredine od strane kompanije;

2) uputstva i procedure u cilju osiguranja bezbedne plovidbe broda i zaštite životne sredine u saglasnosti sa zahtevima međunarodnog prava;

3) utvrđivanje nivoa ovlašćenja i način komunikacije između obale i posade na brodu;

4) procedure za prijavljivanje nezgoda i neusaglašenosti uspostavljenog sistema sa odredbama ISM Pravilnika;

5) procedure za pripremu odgovora na vanredne situacije;

6) procedure za unutrašnju kontrolu i preglede funkcionisanja uspostavljenog Sistema upravljanja bezbednošću;

7) sistem za registrovanje podataka o putnicima koji mora da ispunjava uslove preglednosti, dostupnosti, upotrebljivosti i sigurnosti.

U cilju osiguranja bezbedne plovidbe svojih brodova i uspostavljanja veze između kompanije i lica na brodu, svaka kompanija dužna je da odredi lice ili lica na obali koja će biti odgovorna za kontrolu svih aspekata bezbedne plovidbe brodova kompanije i zaštite životne sredine, kao i da obezbede odgovarajuća sredstva i podršku brodovima.

Vlada bliže propisuje zahteve predviđene delom A ISM Pravilnika koje brodovi i kompanije moraju da ispunjavaju, kao i zahteve predviđene delom B ISM Pravilnika koji se odnose na sertifikaciju i verifikaciju uspostavljenog Sistema upravljanja bezbednošću.

ZAHTEVI PREDVIĐENI ISM PRAVILNIKOM KOJE BRODOVI I KOMPANIJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU, BLIŽE SE UTVRĐUJU TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA STATUTARNU SERTFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA.

Član 12.

Sva lica na domaćem putničkom brodu moraju da budu prebrojana pre nego što brod isplovi iz luke.

Pre nego što domaći putnički brod isplovi iz luke, broj lica na brodu mora biti prijavljen zapovedniku broda i odgovornom licu određenom od strane kompanije za vođenje popisa putnika ili odgovarajućem sistemu kompanije na kopnu razvijenom u skladu sa ISM Pravilnikom.

Pre nego što domaći putnički brod isplovi iz luke, zapovednik mora da obezbedi da broj lica na brodu ne prelazi broj lica koji brod može da prevozi.

Kompanija koja upravlja domaćim putničkim brodom dužna je da obezbedi da podaci koji se odnose na broj putnika u svakom trenutku budu dostupni inspektorima bezbednosti plovidbe, kao i službama za traganje i spasavanje najbliže obalne države, koje su obrazovane u skladu sa međunarodnim propisima, u slučaju vanredne situacije.

KOMPANIJA KOJA UPRAVLJA DOMAĆIM PUTNIČKIM BRODOM DUŽNA JE DA USPOSTAVI SISTEM ZA REGISTRACIJU I PRENOS PODATAKA O PUTNICIMA, KAO I DA ODREDI REGISTRATORA KOJI JE ODGOVORAN ZA ČUVANJE I PRENOS PODATAKA O PUTNICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA ILI ODMAH NAKON POMORSKE NESREĆE ILI POMORSKE NEZGODE.

SISTEM ZA REGISTRACIJU I PRENOS PODATAKA O PUTNICIMA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA, MORA DA ISPUNJAVA SLEDEĆE KRITERIJUME:

OMOGUĆAVA DA SE PODACI VODE U STANDARDIZOVANOM OBLIKU;

OMOGUĆAVA DA PODACI BUDU LAKO DOSTUPNI NADLEŽNIM ORGANIMA OBALNIH DRŽAVA KOJIMA PODACI MORAJU DA BUDU DOSTAVLJENI;

NE PROUZROKUJE USPORAVANJE POSTUPKA UKRCAVANJA I/ILI ISKRCAVANJA PUTNIKA;

OMOGUĆI ZAŠTITU OD NEOVLAŠĆENE UPOTREBE I ZLOUPOTREBE KOJA UKLJUČUJE NEOVLAŠĆENI PRISTUP, IZMENU ILI GUBITAK.

Kompanija koja upravlja domaćim putničkim brodom dužna je da obezbedi da podaci u vezi lica koja su iskazala potrebu za posebnom negom ili za pomoć u vanrednim situacijama, budu zabeleženi na odgovarajući način i dostavljeni zapovedniku pre nego što putnički brod isplovi iz luke.

MINISTARSTVO PO POTREBI VRŠI KONTROLU RADA SISTEMA ZA REGISTRACIJU I PRENOS PODATAKA O PUTNICIMA KOJI KORISTI KOMPANIJA KOJA UPRAVLJA DOMAĆIM PUTNIČKIM BRODOM”.

Ministar propisuje vrstu podataka, način prikupljanja i vođenja evidencije podataka o putnicima koje domaći putnički brod mora da vodi o putnicima na putničkom brodu.

ČLAN 13A

ISPITIVANJE POMORSKIH NESREĆA I POMORSKIH NEZGODA:

1) MORA DA BUDE NEZAVISNO OD BEZBEDNOSNE ISTRAGE U DELU KOJI SE ODNOSI NA UZIMANJE ISKAZA SVEDOKA;

2) NE MOŽE DA BUDE SPREČENO, OBUSTAVLJENO ILI ODLOŽENO ZBOG BEZBEDNOSNE ISTRAGE ILI BILO KOJEG DRUGOG RAZLOGA;

3) MORA DA BUDE DELOTVORNO, KAO I DA OBEZBEDI SARADNJU SA ORGANOM IZ ČLANA 13. STAV 3. OVOG ZAKONA.

U SLUČAJU POTREBE ZA SPECIJALISTIČKIM ZNANJIMA U ISPITIVANJE POMORSKIH NESREĆA I POMORSKIH NEZGODA REŠENJEM MINISTRA MOGU DA SE UKLJUČE I SPECIJALISTI IZ POJEDINIH OBLASTI.

Član 14.

Ministar propisuje način ispitivanja pomorskih nesreća i pomorskih nezgoda plovila.

Ministar propisuje mere koje se preduzimaju u cilju obezbeđenja pravičnog postupanja sa pomorcima u slučaju pomorske nesreće ili pomorske nezgode u skladu sa IMO smernicama za pravično postupanje sa pomorcima u slučaju pomorske nesreće ili nezgode.

VLADA PROPISUJE MERE KOJE SE PREDUZIMAJU U CILJU OBEZBEĐENJA PRAVIČNOG POSTUPANJA SA POMORCIMA U SLUČAJU POMORSKE NESREĆE ILI POMORSKE NEZGODE, KAO I OBAVEZE BRODARA I POMORACA U SLUČAJU POMORSKE NESREĆE ILI POMORSKE NEZGODE, U SKLADU SA IMO SMERNICAMA ZA PRAVIČNO POSTUPANJE SA POMORCIMA U SLUČAJU POMORSKE NESREĆE ILI POMORSKE NEZGODE.

Član 17.

Brod je sposoban za plovidbu u određenim kategorijama plovidbe i za određenu namenu ako odgovara odredbama ovog zakona, propisa donetih na osnovu ovog zakona i Tehničkim pravilima u vezi sa:

1) bezbednošću ljudskih života, broda i imovine;

2) Sistemom upravljanja bezbednošću kompanije i broda;

3) sigurnosnom zaštitom;

4) sprečavanjem zagađenja morske sredine uljem, štetnim tečnim stvarima u rasutom stanju, štetnim stvarima u paketima ili kontejnerima za teret, prenosivim tankovima ili drumskim i železničkim tank vagonima, fekalijama i otpadom;

5) sprečavanjem zagađenja vazduha;

6) zaštitom morske sredine od štetnih vodenih organizama i patogena u balastnim vodama i talozima;

7) zaštitom morske sredine od štetnog delovanja sredstava protiv obrastanja trupa;

8) bezbednošću i zdravljem na radu, smeštajem posade i drugih lica zaposlenih na brodu;

9) zahtevima za prevoz putnika;

10) sigurnošću uređaja za rukovanje teretom.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana brod je sposoban za plovidbu i:

1) ako je na njemu ukrcan najmanji propisani broj članova posade sa odgovarajućim ovlašćenjima o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti koji brod mora imati za bezbednu plovidbu;

2) ako ispunjava zahteve u odnosu na upotrebu signala, održavanja veza i sprečavanje sudara, raspolaže kartama, nautičkim publikacijama, opremom i instrumentima za navigaciju, koji omogućavaju bezbednu plovidbu;

3) ako je smeštaj i broj ukrcanih putnika u skladu sa:

(1) Tehničkim pravilima i drugim propisima kojima se uređuje prevoz putnika,

(2) odredbama i uslovima navedenim u brodskim ispravama i knjigama i potvrđenoj (odobrenoj) tehničkoj dokumentaciji;

4) ako je teret na brodu ukrcan, složen, raspoređen i osiguran u skladu sa:

(1) Tehničkim pravilima i drugim propisima kojima se uređuju uslovi za prevoz tereta,

(2) odredbama i uslovima navedenim u brodskim ispravama, knjigama i odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;

5) ako su na brodu obezbeđeni propisani uslovi pružanja medicinske pomoći i ako brod ima i propisano vodi brodsku apoteku.

Ministar propisuje kategoriju plovidbe brodova, čamaca i jahti.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja, propisuje minimalne uslove koje mora da ispunjava brod, oprema i uređaji, radi pružanja odgovarajuće medicinske pomoći članovima posade, opremu i obaveznu sadržinu brodske apoteke, obuku članova posade za pružanje medicinske nege, vršenje kontrole medicinskog i sanitetskog materijala, kao i upisnike o sadržini brodske apoteke i način vođenja upisnika.

VLADA PROPISUJE OBAVEZE BRODARA U POGLEDU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE POMORACA ZAPOSLENIH NA BRODOVIMA, MINIMALNE USLOVE KOJE U ZAVISNOSTI OD KATEGORIJE PLOVIDBE, NOSIVOSTI, BROJA ČLANOVA POSADE I VRSTE TERETA KOJU PREVOZE MORAJU DA ISPUNJAVAJU BRODOVI, NJIHOVA OPREMA I UREĐAJI RADI PRUŽANJA ODGOVARAJUĆE MEDICINSKE NEGE ČLANOVA POSADE, ZAHTEVE U ODNOSU NA LEKARSKU ORDINACIJU NA BRODU I OBAVEZNU SADRŽINU BRODSKE APOTEKE, NAČIN VRŠENJA KONTROLE MEDICINSKOG I SANITETSKOG MATERIJALA, KAO I OBRAZAC I NAČIN VOĐENJA UPISNIKA O SADRŽINI BRODSKE APOTEKE.

Vlada propisuje način postepenog isključivanja iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate i uvođenja u plovidbu tankera sa dvostrukom oplatom ili drugim ekvivalentnim zahtevima za gradnju u skladu sa MARPOL Konvencijom i zabranu prevoza teških oblika ulja tankerima sa jednostrukom oplatom.

Član 18.

Sposobnost broda za plovidbu prema odredbama člana 17. stav 1. ovog zakona, utvrđuje priznata organizacija vršenjem tehničkog nadzora i dokazuje izdavanjem odgovarajućih brodskih isprava i knjiga u skladu sa odredbama Tehničkih pravila ZA STATUTARNU SERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA (U DALJEM TEKSTU: TEHNIČKA PRAVILA).

Ministar propisuje zahteve za pomorsku opremu kojom se opremaju domaći brodovi, uslove za stavljanje takve opreme na tržište Republike Srbije, uslove koje moraju da ispunjavaju imenovana tela za statutarnu sertifikaciju pomorske opreme, kao i način i postupak njihovog imenovanja.

PORED ZAHTEVA PROPISANIH TEHNIČKIM PRAVILIMA, BRODOVI MORAJU DA ISPUNJAVAJU ZAHTEVE PRIZNATE ORGANIZACIJE ZA PROJEKTOVANJE, GRADNJU I ODRŽAVANJE TRUPA, OPREME TRUPA, MAŠINSKOG UREĐAJA, ELEKTRIČNE OPREME I OPREME ZA UPRAVLJANJE (UKLJUČUJUĆI I AUTOMATIZACIJU), ODNOSNO PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU PRIZNATE ORGANIZACIJE.

Priznata organizacija iz stava 1. ovog člana je klasifikaciono društvo koje je članica Međunarodnog udruženja klasifikacionih društava (IACS), koja je priznata od strane Evropske komisije za vršenje tehničkog nadzora i statutarnu sertifikaciju pomorskih brodova.

Ministar propisuje uslove za rad u Republici Srbiji koje moraju da ispunjavaju priznate organizacije.

MINISTAR PROPISUJE USLOVE, NAČIN RADA I VRŠENJA KONTROLE RADA PRIZNATIH ORGANIZACIJA, KAO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA EVROPSKOJ KOMISIJI ZA PRIZNAVANJE ORGANIZACIJA KOJE NISU PRIZNATE OD EVROPSKE KOMISIJE ZA OBAVLJANJE TEHNIČKOG NADZORA I STATUTARNU SERTIFIKACIJU BRODOVA.

Ministarstvo vrši kontrolu rada priznatih organizacija svake dve godine.

Ministarstvo vrši kontrolu rada imenovanih tela svake dve godine.

Ministar propisuje Tehnička pravila i rokove za njihovu primenu.

TEHNIČKA PRAVILA NAROČITO SADRŽE:

TEHNIČKE ZAHTEVE ZA NADZOR NAD GRADNJOM I OSNOVNI PREGLED, BRODSKE ISPRAVE I KNJIGE KOJE MORAJU DA IMAJU BRODOVI ODREĐENE VRSTE, NAMENE, TONAŽE ILI RADI ZAŠTITE MORSKE SREDINE, NAČIN I USLOVE IZDAVANJA I VOĐENJA, KAO I ROKOVE VAŽENJA BRODSKIH ISPRAVA I KNJIGA, USLOVE ZA PRODUŽENJE VAŽENJA BRODSKIH ISPRAVA I KNJIGA, ORGANE NADLEŽNE ZA IZDAVANJE BRODSKIH ISPRAVA I KNJIGA, MOGUĆNOST PRODUŽENJA, PRESTANAK VAŽENJA, POVLAČENJE BRODSKIH ISPRAVA I KNJIGA, VRSTU, UČESTALOST, OBIM, USLOVE, NAČIN OBAVLJANJA I MOGUĆNOST ODLAGANJA PREGLEDA, KAO I PRIPREMU, USLOVE I DOKUMENTACIJU ZA VRŠENJE PREGLEDA;

ZAHTEVE ZA SERTIFIKACIJU MATERIJALA I PROIZVODA, TIPSKO PRIZNAVANJE PROIZVODA I PROIZVOĐAČA, ODOBRENJE USLUŽNIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA U OBLASTI POMORSTVA I ISPITNIH INSTITUCIJA, USLOVE KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU IMENOVANA TELA ZA SERTIFIKACIJU POMORSKE OPREME, KAO I NAČIN I POSTUPAK NJIHOVOG IMENOVANJA;

TEHNIČKE ZAHTEVE ZA STABILITET, ZAVARIVANJE, PREGRAĐIVANJE, NADVOĐE, RADIO OPREMU, MAŠINE I MAŠINSKE UREĐAJE, SREDSTVA ZA SIGNALIZACIJU, POMOĆNA SREDSTVA ZA NAVIGACIJU, PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU, SREDSTVA ZA SPASAVANJE, RASHLADNE UREĐAJE, UREĐAJE ZA RUKOVANJE I PODIZANJE TERETA, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU, PREVOZ PUTNIKA, PREVOZ TERETA, SPREČAVANJE ZAGAĐENJA MORSKE SREDINE, UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU, SIGURNOSNU ZAŠTITU, POMORSKU OPREMU POMORSKIH BRODOVA;

TEHNIČKE ZAHTEVE ZA BAŽDARENJE POMORSKIH BRODOVA;

TEHNIČKE ZAHTEVE ZA OBAVLJANJE PROBNE VOŽNJE, OBIM I NAČIN VRŠENJA PREGLEDA RADI UTVRĐIVANJA SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE PROBNE VOŽNJE;

TEHNIČKE ZAHTEVE ZA STATUTARNU SERTIFIKACIJU POMORSKIH RIBARSKIH BRODOVA;

ROKOVE PRIMENE I ROKOVE ZA POSTEPENU PREPRAVKU ODREĐENIH BRODOVA.

MINISTAR UTVRĐUJE TEHNIČKA PRAVILA.

Kao Tehnička pravila mogu se primeniti pravila koja su ekvivalentna tehničkim pravilima priznatih organizacija, sa rokovima za njihovu primenu, pod uslovom da ministarstvo o tome obavesti Evropsku komisiju i dobije odobrenje za primenu tih pravila.

Tehnička pravila iz stava 8. ovog člana objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Član 24.

Pregled broda radi utvrđivanja njegove sposobnosti za vršenje probne vožnje obavlja se pre polaska broda na probnu vožnju.

Obim ovog pregleda treba da bude takav da se sa sigurnošću može utvrditi da brod zadovoljava posebne uslove propisane Tehničkim pravilima za vršenje probne vožnje.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana odnose se i na brod koji se za stranog naručioca gradi, obnavlja ili prepravlja u domaćem brodogradilištu.

Ministar propisuje način I USLOVE ZA obavljanja OBAVLJANJE probne vožnje brodova.

Obim i način vršenja pregleda, pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje probne vožnje, rokovi vršenja pregleda, kao i vrsta, učestalost, obim, način obavljanja i mogućnost odlaganja redovnih pregleda određuju se Tehničkim pravilima.

Član 29.

Teret na brodu mora da bude tako raspoređen da obezbeđuje plovna svojstva broda i ne prouzrokuje prekomerna naprezanja konstrukcijskih delova broda u različitim uslovima korišćenja.

Teret na brodu mora da bude ukrcan u granicama dozvoljenog opterećenja broda i saglasno Tehničkim pravilima i da bude složen, raspoređen i obezbeđen tako da, u svim uslovima koji se mogu pojaviti u plovidbi, ne može doći do pomeranja tereta koji bi mogao ugroziti bezbednost broda, ljudskih života i životne sredine.

Najveće dozvoljeno opterećenje broda i raspored tereta određuje se Tehničkim pravilima.

Vlada propisuje uslove i način za bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje brodova za prevoz rasutog tereta.

VLADA PROPISUJE USLOVE I NAČIN ZA BEZBEDNO UKRCAVANJE I ISKRCAVANJE BRODOVA ZA PREVOZ RASUTOG TERETA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOST ZAPOVEDNIKA BRODA ZA PREVOZ RASUTOG TERETA, KAO I POSTUPAK U SLUČAJU ŠTETE NASTALE TOKOM UKRCAVANJA ILI ISKRCAVANJA BRODOVA ZA PREVOZ RASUTOG TERETA.

Član 37.

Brodu upisanom u upisnik pomorskih trgovačkih brodova i upisnik pomorskih ribarskih brodova izdaje se upisni list.

Upisnim listom broda dokazuje se državna pripadnost Republike Srbije, uz naznačenje da brod ima pravo i dužnost da vije zastavu trgovačke mornarice Republike Srbije, njegova namena i područje plovidbe.

Upisni list sadrži sve upise iz uloška glavne knjige upisnika brodova u koji je brod upisan.

U slučaju nesaglasnosti sadržine upisnog lista sa sadržinom upisnika brodova u pogledu upisanih prava na brodu, važi ono što je upisano u upisniku brodova.

Upisni list izdaje lučka kapetanija koja je izvršila upis broda u upisnik.

U SLUČAJU PRIVREMENOG UPISA POMORSKOG BRODA U MEĐUNARODNI UPISNIK POMORSKIH BRODOVA, MINISTARSTVO ĆE POMORSKOM BRODU IZDATI SVEDOČANSTVO O PRIVREMENOM UPISU POMORSKOG BRODA PO OSNOVU BAREBOAT ČARTERA, KOJE IMA ISTU SADRŽINU KAO UPISNI LIST.

ČLAN 39A

ZAPOVEDNIK BRODA PREKO 50 BT I BRODA KOJI IMA POGONSKI MAŠINSKI UREĐAJ SNAGE NA OSOVINI OD NAJMANJE 110 KW, S OBZIROM NA NJEGOVU TONAŽU, DUŽAN JE DA VODI BRODSKI DNEVNIK.

BRODSKI DNEVNIK VODI SE ZA VREME PLOVIDBE I BORAVKA BRODA U LUCI, I TO SVAKOG DANA OD 00 DO 24 ČASA.

BRODSKI DNEVNIK NE VODI SE DOK JE BROD U RASPREMI.

ZAPOVEDNIK PODNOSI BRODSKI DNEVNIK NA UVID I OVERU DIPLOMATSKOM ILI KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU, AKO ONO POSTOJI U LUCI DOLASKA BRODA, A AKO GA NEMA–DIPLOMATSKOM ILI KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU DRŽAVE OVLAŠĆENE DA ZASTUPA INTERESE DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE U TOJ DRŽAVI, U ROKU OD 24 ČASA PO DOBIJENOM SLOBODNOM SAOBRAĆAJU.

ORGAN IZ STAVA 4. OVOG ČLANA PRI VRŠENJU UVIDA U BRODSKI DNEVNIK DUŽAN JE DA UPIŠE SVOJE EVENTUALNE PRIMEDBE U POGLEDU NJEGOVOG UREDNOG VOĐENJA.

ODREDBE OVOG ČLANA PRIMENJUJU SE I NA DNEVNIK MAŠINE I ZDRAVSTVENI DNEVNIK.

Član 40.

Pored upisnog ili privremenog upisnog lista koji služe kao dokaz o identitetu broda, brodovi upisani u domaći upisnik pomorskih brodova, moraju imati i druge propisane isprave i knjige.

Pored isprava i knjiga iz stava 1. ovog člana brodovi upisani u domaći upisnik moraju da imaju isprave i knjige kojima se dokazuje sposobnost broda za plovidbu i ostala svojstva broda.

PODACI UPISANI U BRODSKE ISPRAVE I KNJIGE NE MOGU DA SE UČINE NEČITKIM NITI JE DOZVOLJENO DA SE U NJIH NAKNADNO UNOSE NOVE REČI, REČENICE ILI BROJEVI, KOJIMA BI SE MENJAO SADRŽAJ UPISANIH PODATAKA.

POGREŠNI UPISI MORAJU SE PRECRTATI TAKO DA OSTANU ČITKI, A ISPRAVKE MORAJU IMATI DATUM, PEČAT ORGANA, ODNOSNO ORGANIZACIJE I POTPIS OVLAŠĆENOG LICA KOJE IH JE UNELO. NEPOPUNJENE RUBRIKE I KOLONE MORAJU BITI PRECRTANE.

Ministar bliže propisuje vrstu isprava i knjiga, njihovu sadržinu, obrasce, način izdavanja i način vođenja, kao i rokove važenja, mogućnost produženja, prestanak važenja, povlačenje na određeno vreme ili trajno povlačenje brodskih isprava i knjiga.

MINISTAR PROPISUJE SADRŽINU I OBRASCE BRODSKIH ISPRAVA I KNJIGA, ORGANE I ČLANOVE POSADE OVLAŠĆENE ZA VOĐENJE, ODNOSNO UNOŠENJE I OVERAVANJE PODATAKA KOJI SE UNOSE U BRODSKE ISPRAVE I KNJIGE, ORGANE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU KOJIMA SE PREDAJU BRODSKE ISPRAVE I KNJIGE RADI OVERE, ZAMENE, ZADRŽAVANJA ILI UNOŠENJA PODATAKA, KAO I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM BRODSKIM ISPRAVA I KNJIGAMA.

Član 52.

Posadu broda sačinjavaju zapovednik i druga lica ukrcana za izvršenje poslova na brodu i upisana u popis posade.

KAO ČLAN POSADE BRODA MOŽE DA BUDE UKRCANO SAMO LICE STARIJE OD 16 GODINA.

NA PRAVA I OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA KOJA NISU UREĐENA OVIM ZAKONOM, SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE OBLAST RADA.

ČLAN 54A

PORED RAZLOGA PROPISANIH ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE OBLAST RADA, DO PRESTANKA RADNOG ODNOSA POMORCA MOŽE DOĆI IZ SLEDEĆIH RAZLOGA:

U SLUČAJU BRODOLOMA;

ZBOG BOLESTI, POVREDE ILI DRUGOG ZDRAVSTVENOG STANJA KOJE ONEMOGUĆAVA IZVRŠAVANJE POSLOVA NA BRODU RADI KOJIH JE POMORAC ANGAŽOVAN;

U SLUČAJU DA BRODAR NIJE VIŠE U MOGUĆNOSTI DA ISPUNJAVA SVOJE ZAKONSKE, ODNOSNO UGOVORNE OBAVEZE KAO POSLODAVAC ČLANA POSADE USLED NESOLVENTNOSTI, ZBOG PRODAJE BRODA, RASPREME BRODA, ILI PROMENE DRŽAVE UPISA BRODA;

UKOLIKO JE NAKON PREGLEDA OD STRANE PRIZNATE ORGANIZACIJE ILI INSPEKCIJSKOG NADZORA U DRŽAVI LUCI UTVRĐENA NESPOSOBNOST BRODA ZA PLOVIDBU, ILI NEUSAGLAŠENOST SA ZAHTEVIMA PROPISA I/4 STCW KONVENCIJE;

AKO JE BROD UPUĆEN U ZONU U KOJOJ POSTOJI OPASNOST OD PREDUZIMANJA RATNIH DEJSTAVA U KOJU POMORAC NIJE SAGLASAN DA BUDE UPUĆEN;

U SLUČAJU DOBROVOLJNOG RASKIDA RADNOG ODNOSA OD STRANE POMORCA PRE ISTEKA ROKA NA KOJI JE RADNI ODNOS ZASNOVAN.

U SLUČAJEVIMA IZ STAVA 1. TAČ. 2) DO 5) OVOG ČLANA, POMORAC PORED PRAVA NA DO TADA OSTVARENE ZARADE, IMA PRAVO NA NAKNADU ZARADE U VISINI OSNOVNE ZARADE UTVRĐENE UGOVOROM O RADU ZA PERIOD OD NAJDUŽE DVA MESECA, KAO I NA REPATRIJACIJU O TROŠKU POSLODAVCA.

U SLUČAJU IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA, PORED TROŠKOVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, POSLODAVAC SNOSI I TROŠKOVE ZDRAVSTVENOG PREGLEDA RADI UTVRĐIVANJA SPOSOBNOSTI POMORCA ZA RAD.

U SLUČAJEVIMA IZ STAVA 1. TAČ. 3) DO 5) OVOG ČLANA, UMESTO TROŠKOVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, POSLODAVAC MOŽE DA PONUDI ZAPOSLENJE POMORCU NA DRUGOM BRODU U NJEGOVOM VLASNIŠTVU DO ISTEKA UGOVORA O RADU.

U SLUČAJU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, POMORAC IMA PRAVO NA NEPREKIDNU ISPLATU ZARADE IZ UGOVORA O RADU, UKLJUČUJUĆI I VREME KOJE JE POTREBNO ZA PRELAZAK NA DRUGI BROD.

Član 56.

Minimalno vreme odmora pomorca, u skladu sa članom 55. stav 2. ne može da traje kraće od:

1) 10 sati u bilo kom periodu od 24 sata;

2) 72 sata u bilo kom periodu od sedam dana.

Vreme odmora može se podeliti u najviše dva perioda, od kojih će jedan biti najkraće šest sati neprekidno, a vremenski razmak između uzastopnih perioda odmora ne može da pređe 14 sati.

Vežbe okupljanja (smotre), protivpožarne vežbe i vežbe sa čamcima za spašavanje obavljaju se tako da u najmanjoj mogućoj meri ometaju vreme odmora pomorca i da ne dovode do umora.

Ako se pomorac vanredno poziva na dužnost, poslodavac je dužan da pomorcu nadoknadi primereno vreme odmora ako takvi pozivi ometaju redovno vreme odmora.

PLOČA SA RASPOREDOM RADNOG VREMENA MORA DA BUDE POSTAVLJENA NA VIDNOM MESTU NA BRODU I DOSTUPNA SVIM ČLANOVIMA POSADE.

ZAPIS O SATIMA ODMORA POMORACA MORA DA SE NALAZI NA BRODU I DA BUDE UČINJEN DOSTUPNIM INSPEKCIJI I POMORCU.

KOPIJA ZAPISA O SATIMA ODMORA POMORCA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA DOSTAVLJA SE POMORCU U VREMENSKIM PERIODIMA KOJI NE MOGU DA BUDU DUŽI OD 30 DANA, ODNOSNO PRILIKOM ISKRCAVANJA SA BRODA, U ZAVISNOSTI OD TOGA ŠTA RANIJE NASTUPI.

PROPISI, KAO I DRUGI AKTI (KOLEKTIVNI UGOVOR, SPORAZUMI I SL.) KOJIMA SE UREĐUJE RADNO VREME ČLANOVA POSADE, KAO I RASPORED RADNOG VREMENA, MORAJU DA SE NALAZE NA BRODU I DA BUDU DOSTUPNI SVIM ČLANOVIMA POSADE.

MINISTAR PROPISUJE SADRŽINU I OBRAZAC RASPOREDA RADNOG VREMENA ČIJI SU SASTAVNI DEO ODABRANI DELOVI KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA BROJ 180. I STCW KONVENCIJE, KAO I OBRAZAC ZAPISA O SATIMA ODMORA POMORACA.

RADNI I ŽIVOTNI USLOVI NA BRODU

Član 66.

Član posade broda ima pravo na odgovarajuće radne i životne uslove na brodu, pravo na zdravstvenu zaštitu, medicinsku negu, uslove za bezbednost i zdravlje na radu pomoraca i druge oblike socijalne zaštite.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove rada i socijalnu politiku, bliže propisuje uslove za bezbednost i zdravlje na radu pomoraca, postupak koji se primenjuje na domaćem brodu po prigovoru člana posade broda, obrasce svedočanstva o radu pomoraca i deklaracije o ispunjenosti uslova rada pomoraca, način njihovog izdavanja i vođenja evidencije, kao i obrazac isprave o zaposlenju pomorca koju izdaje poslodavac, podatke koji se u nju unose, kao i način unošenja tih podataka.

USLOVI KOJE BRODOVI MORAJU DA ISPUNJAVAJU U ODNOSU NA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU POMORACA, A KOJI SE ODNOSE NA PROSTORIJE ZA SMEŠTAJ, ODMOR I POSLUŽIVANJE HRANE, SANITARNE PROSTORIJE, ZAHTEVE U ODNOSU NA HRANU I POSLUŽIVANJE HRANE NA BRODOVIMA, SPREČAVANJE NEZGODA, ZAŠTITU OD BUKE I VIBRACIJA UTVRĐUJU SE TEHNIČKIM PRAVILIMA.

BRODAR JE DUŽAN DA OBEZBEDI PREVENTIVNE MERE RADI ZAŠTITE ŽIVOTA I ZDRAVLJA ČLANOVA POSADE, DONESE AKT O PROCENI RIZIKA U PISMENOJ FORMI ZA SVA RADNA MESTA NA BRODU I DA UTVRDI NAČIN I MERE ZA NJIHOVO OTKLANJANJE, ODNOSNO DA IZVRŠI OSPOSOBLJAVANJE ČLANA POSADE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU, TEHNIČKIH PRAVILA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, KAO I PRAVILA, STANDARDA I SMERNICA O UPRAVLJANJU BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU POMORACA USVOJENIM OD STRANE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA.

MINISTAR UPUTSTVOM ODREĐUJE NAČIN IZVRŠAVANJA POJEDINIH PRAVILA, STANDARDA I SMERNICA IZ POGLAVLJA 2, 3. I 4. KONVENCIJE O RADU POMORACA, USVOJENE 2006. GODINE (U DALJEM TEKSTU: MLC KONVENCIJA).

Član 67.

Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca na domaćim brodovima i brodovima strane državne pripadnosti vrši Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije.

Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca na brodovima iz stava 1. ovog člana mogu da vrše i pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zapošljavanja, propisuje uslove koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja obavljaju posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, kao i postupak i način njihovog imenovanja, uz prethodno mišljenje organizacija koje predstavljaju brodare i pomorce.

POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA NA DOMAĆIM BRODOVIMA I BRODOVIMA STRANE DRŽAVNE PRIPADNOSTI VRŠI ORGANIZACIJA NADLEŽNA ZA POSLOVE ZAPOŠLJAVANJA REPUBLIKE SRBIJE, KAO I PRAVNA LICA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOJIMA JE IZDATO ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA (U DALJEM TEKSTU: POSREDNIK).

ODOBRENJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE MINISTARSTVO UZ PRETHODNO MIŠLJENJE KOMISIJE ZA RAZMATRANJE ZAHTEVA PRAVNIH LICA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA.

KOMISIJU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA OBRAZUJE MINISTAR, A SASTOJI SE OD DVA PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA, JEDNOG PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAPOŠLJAVANJA, I PO JEDNOG PREDSTAVNIKA UDRUŽENJA POMORSKIH BRODARA I SINDIKATA POMORACA, AKO SU TA UDRUŽENJA OSNOVANA.

ČLANOVI KOMISIJE NE MOGU DA IMAJU POSLOVNI INTERES U VEZI SA OBAVLJANJEM POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA.

RADOM KOMISIJE RUKOVODI PREDSTAVNIK MINISTARSTVA.

PORED POSLOVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, KOMISIJA RAZMATRA PRIGOVORE POMORACA I DRUGE PRIGOVORE U VEZI SA OBAVLJANJEM POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA, I DAJE STRUČNA MIŠLJENJA U VEZI SA POSREDOVANJEM PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA NA ZAHTEV MINISTARSTVA ILI MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAPOŠLJAVANJA, SINDIKATA POMORACA ILI BRODARA, ODNOSNO POSLODAVACA U POMORSTVU.

PRILIKOM OBAVLJANJA POSLOVA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, U RADU KOMISIJE PO POTREBI UČESTVUJE I PREDSTAVNIK POSREDNIKA.

ČLAN 67A

MINISTARSTVO ĆE IZDATI ODOBRENJE IZ ČLANA 67. OVOG ZAKONA PRAVNOM LICU KOJE, PORED USLOVA PROPISANIH ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZAPOŠLJAVANJE, ISPUNJAVA SLEDEĆE USLOVE:

1) IMA SEDIŠTE U REPUBLICI SRBIJI I DA JE REGISTROVANO ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DELATNOSTI;

2) DA NAJMANJE JEDAN ČLAN ORGANA UPRAVLJANJA PRAVNOG LICA IMA NAJMANJE PET GODINA RADNOG ISKUSTVA IZ OBLASTI POMORSTVA;

3) DA IMA NAJMANJE JEDNO ZAPOSLENO LICE KOJE IMA NAJMANJE DVE GODINE RADNOG ISKUSTVA U PODRUČJU POMORSTVA, OD ČEGA NAJMANJE 12 MESECI PLOVIDBENOG STAŽA, NIJE PRAVOSNAŽNO OSUĐENO ZA KRIVIČNA DELA ILI PROTIV KOGA SE NE VODI KRIVIČNI POSTUPAK, KAO I DA MU NIJE IZREČENA MERA ZABRANE OBAVLJANJA OVE DELATNOSTI;

4) DA UREDNO IZVRŠAVA OBAVEZE PLAĆANJA POREZA, DOPRINOSA I DRUGIH JAVNIH PRIHODA;

5) DA IMA VAŽEĆU POLISU OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ZA NOVČANE GUBITKE KOJE PRETRPI POMORAC KAO POSLEDICU PROPUSTA U RADU POSREDNIKA U IZNOSU OD NAJMANJE 5.000,00 EVRA U DINARSKOJ PROTIVREDNOSTI PO ŠTETNOM DOGAĐAJU;

6) DA IMA U SVOJINI ILI ZAKUPU PROSTOR KOJI SE SASTOJI OD IZDVOJENE PROSTORIJE ZA RAD SA STRANKAMA, TE POMOĆNE PROSTORIJE ILI PREDSOBLJA KOJE SLUŽI KAO ČEKAONICA I ZADOVOLJAVA TEHNIČKE, SANITARNE I DRUGE USLOVE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU UTVRĐENE POSEBNIM PROPISIMA;

7) DA IMA ODGOVARAJUĆU TEHNIČKU OPREMU KOJA OBEZBEĐUJE VOĐENJE SVIH POTREBNIH POSLOVA U VEZI SA POSREDOVANJEM PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA, KAO I ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ ČLANA 67I OVOG ZAKONA, UKLJUČUJUĆI OPREMU KOJA GARANTUJE SIGURNOST ARHIVIRANIH DOKUMENATA.

AKO JE U OKVIRU PRAVNOG LICA ORGANIZOVANA POSEBNA SLUŽBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA, USLOVI IZ STAVA 1. TAČKA 3) OVOG ČLANA ODNOSE SE NA LICE KOJE RUKOVODI RADOM TAKVE SLUŽBE.

RADNO ISKUSTVO IZ OBLASTI POMORSTVA IZ STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA OBUHVATA I RADNO ISKUSTVO STEČENO U OBAVLJANJU POSLOVA POSREDOVANJA U ZAPOŠLJAVANJU POMORACA.

ČLAN 67B

POSREDNIK MORA DA UVEDE I ODRŽAVA SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM U SKLADU SA MEĐUNARODNIM ISO STANDARDIMA KOJIM SU OBUHVAĆENI POSLOVI POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA I KOJI MORA DA BUDE OCENJEN OD STRANE PRIZNATE ORGANIZACIJE, ODNOSNO DRUGI SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM U SKLADU SA ZAHTEVIMA MLC KONVENCIJE KOJI MORA DA BUDE OCENJEN OD STRANE PRIZNATE ORGANIZACIJE.

POSREDNIK JE DUŽAN DA UVEDE SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NAJKASNIJE GODINU DANA OD DANA IZDAVANJA ODOBRENJA, KAO I DA O UVOĐENJU I OCENJIVANJU SISTEMA OBAVESTI MINISTARSTVO.

POSREDNIK JE DUŽAN DA OBAVESTI MINISTARSTVO O REZULTATIMA NEZAVISNOG OCENJIVANJA, NEPOSREDNO NAKON SPROVEDENOG OCENJIVANJA, A NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA ZAVRŠENOG OCENJIVANJA.

AKO POSREDNIK NE ISPUNI OBAVEZE IZ ST. 1, 2. ILI 3. OVOG ČLANA, MINISTARSTVO ĆE ODUZETI IZDATO ODOBRENJE.

ČLAN 67V

POSREDNIK JE DUŽAN DA PISMENO OBAVESTI MINISTARSTVO O SVAKOJ PROMENI U POGLEDU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA, U ROKU OD OSAM DANA OD DANA NASTANKA PROMENE.

ČLAN 67G

POSREDNIK JE DUŽAN DA PISMENO UTVRDI SVOJE USLOVE POSLOVANJA S KOJIMA JE DUŽAN DA UPOZNA POSLODAVCA I LICE KOJE TRAŽI ZAPOSLENJE, A KOJE ZATRAŽI NJEGOVE USLUGE.

POSREDNIK JE DUŽAN DA NA ULAZU U PROSTOR U KOJEM OBAVLJA DELATNOST ISTAKNE NATPIS DA SE U TOM PROSTORU OBAVLJA DELATNOST POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA, KAO I RADNO VREME.

POSREDNIK JE DUŽAN DA U POSLOVNIM ISPRAVAMA, NA SVAKOM DOPISU I OGLASU NAVEDE BROJ ODOBRENJA IZ ČLANA 67. STAV 2. OVOG ZAKONA.

ČLAN 67D

POSREDNIK NE MOŽE DA NAPLATI SVOJU USLUGU POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORCA SAMO OD POSLODAVCA.

POSREDNIK JE DUŽAN DA ČUVA UGOVORE KOJIMA SU UREĐENI ODNOSI IZMEĐU POSLODAVACA I POSREDNIKA, KAO I DA IH UČINI DOSTUPNIM NA ZAHTEV INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE.

ČLAN 67Đ

POSREDNIK NE MOŽE SVOJU USLUGU ZA IZVRŠENO POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU DA NAPLATI POSREDNO ILI NEPOSREDNO OD POMORCA.

TROŠKOVI KOJI SE ODNOSE NA IZDAVANJE PASOŠA, POMORSKE KNJIŽICE, OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI, TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH PREGLEDA KOJI SPADAJU U OBAVEZNE PREGLEDE POMORACA, NE SMATRAJU SE USLUGOM POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU.

TROŠKOVI KOJI SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOKUMENATA KOJI NISU PROPISANI DOMAĆIM ZAKONIMA I PROPISIMA, SNOSI POSREDNIK I NE SME DA IH POSREDNO ILI NEPOSREDNO NAPLATI OD POMORCA.

ČLAN 67E

POSREDNIK JE DUŽAN DA OBEZBEDI DA POMORAC PRE UPUĆIVANJA NA POMORSKI BROD IMA POTPISAN UGOVOR O RADU KOJI MORA DA BUDE U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA, KOLEKTIVNOG UGOVORA, KAO I SA ODREDBAMA KONVENCIJE O RADU POMORACA, USVOJENE 2006. GODINE.

PRE POTPISIVANJA UGOVORA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, POSREDNIK JE DUŽAN DA PROVERI DA LI POMORAC ISPUNJAVA USLOVE ZA UKRCAVANJE NA ODREĐENI BROD, U ODREĐENU SLUŽBU I U ODREĐENOM SVOJSTVU.

POSREDNIK JE DUŽAN DA OMOGUĆI POMORCU DA PAŽLJIVO PROVERI USLOVE ZAPOŠLJAVANJA PRE I POSLE POTPISIVANJA UGOVORA O RADU, KAO I DA POMORCU URUČI NJEGOV PRIMERAK UGOVORA O RADU PRE UKRCAVANJA NA BROD.

UGOVOR O RADU SA POMORCEM POTPISUJE POSLODAVAC ILI POSREDNIK U IME I ZA RAČUN POSLODAVCA.

POSREDNIK JE DUŽAN DA PRE POTPISIVANJA UGOVORA O RADU OBAVESTI POMORCA O NJEGOVIM PRAVIMA I OBAVEZAMA KOJE PROIZILAZE IZ UGOVORA O RADU.

PRE POTPISIVANJA UGOVORA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, POSREDNIK JE DUŽAN DA PROVERI DA LI BRODAR IMA ZAKLJUČENO OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJ SMRTI ILI TELESNE POVREDE POMORCA NA IZNOS KOJI JE UTVRĐEN MERODAVNIM PRAVOM I KOLEKTIVNIM UGOVOROM, DA LI IMA USPOSTAVLJEN SISTEM OBEZBEĐENJA REPATRIJACIJE POMORCA, KAO I DA O TOME OBAVESTI POMORCA.

ČLAN 67Ž

POSREDNIK NE MOŽE DA PREDUZME RADNJE SA CILJEM DA SPREČI ILI USKRATI POMORCIMA DOBIJANJE POSLA.

ČLAN 67Z

POSREDNIK NE MOŽE DA POSREDUJE PRI ZAPOŠLJAVANJU NA BRODOVE KOJI NE ISPUNJAVAJU ZAHTEVE I STANDARDE U POGLEDU BEZBEDNOSTI I SIGURNOSTI PLOVIDBE, ZAŠTITE MORA OD ZAGAĐENJA, KAO I U ODNOSU NA ŽIVOTNE I RADNE USLOVE POMORACA.

ČLAN 67I

POSREDNIK JE DUŽAN DA VODI EVIDENCIJU O POMORCIMA KOJI TRAŽE ZAPOSLENJE I POSLODAVCIMA KOJI PRIJAVLJUJU POTREBU ZA POMORCIMA, PREMA UPUTSTVIMA MINISTARSTVA.

POSREDNIK JE DUŽAN DA ČUVA DOKUMENTACIJU O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA, KAO I SVE DRUGE EVIDENCIJE KOJE VODI, NAJMANJE PET GODINA.

PODACI O POMORCU KOJE PRIKUPI POSREDNIK MOGU DA SE DOSTAVLJAJU DRUGIM LICIMA ISKLJUČIVO U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA.

MINISTAR, UZ SAGLASNOST MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZAPOŠLJAVANJA, PROPISUJE POSTUPAK I NAČIN IZDAVANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA, KAO I VOĐENJE EVIDENCIJE O IZDATIM ODOBRENJIMA.

NA OBAVLJANJE POSLOVA PRAVNIH LICA ZA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA KOJI NISU UREĐENI ODREDBAMA ČL. 67-67I. OVOG ZAKONA, SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE ZAPOŠLJAVANJE.

Član 68.

Domaći brodovi koji plove u međunarodnom putovanju i imaju 500 BT ili više moraju da imaju svedočanstvo o radu pomoraca i deklaraciju o ispunjenosti uslova rada pomoraca.

Isprave iz stava 1. ovog člana mogu da imaju i drugi brodovi ako to zahteva vlasnik broda.

Svedočanstvom o radu pomoraca se potvrđuje da su radni i životni uslovi pomoraca na tom brodu u skladu sa važećim standardima i smernicama Konvencije o radu pomoraca, uključujući i prihvaćene mere radi osiguranja stalne usklađenosti izvršenih nadzora.

ISPRAVA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA IZDAJE SE SA ROKOM VAŽENJA OD PET GODINA OD DANA IZDAVANJA.

Deklaracija o ispunjenosti uslova rada pomoraca je isprava kojom se potvrđuje da je određeni brod održavan u skladu sa važećim standardom Konvencije o radu pomoraca.

Isprave iz stava 1. ovog člana izdaje priznata organizacija.

DEKLARACIJA O ISPUNJENOSTI USLOVA RADA POMORACA IMA DVA DELA

PRE IZDAVANJA SVEDOČANSTVA O RADU POMORACA VLASNIK BRODA PODNOSI ZAHTEV MINISTARSTVU ZA IZDAVANJE DELA I DEKLARACIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA RADA POMORACA.

DEO I DEKLARACIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA RADA POMORACA SADRŽI: POZIVANJE NA ODREDBE OVOG ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJU RADNI I ŽIVOTNI USLOVI POMORACA U SVAKOM OD ELEMENATA KOJI SU PREDMET INSPEKCIJSKOG NADZORA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I MLC KONVENCIJE; POSEBNE ZAHTEVE ZA ODREĐENU VRSTU BRODA; EKVIVALENTNE ODREDBE USVOJENE U SKLADU SA ODREDBAMA MLC KONVENCIJE; ODOBRENA OSLOBOĐENJA U SKLADU SA POGLAVLJEM 3. MLC KONVENCIJE.

DEO I DEKLARACIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA RADA POMORACA MINISTARSTVO DOSTAVLJA VLASNIKU BRODA RADI POPUNJAVANJA DELA II DEKLARACIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA RADA POMORACA, U KOJOJ VLASNIK BRODA NAVODI USVOJENE MERE KOJIMA ĆE SE OBEZBEDITI USKLAĐENOST USLOVA RADA POMORACA NA BRODU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I MLC KONVENCIJE IZMEĐU REDOVNIH PREGLEDA BRODA.

VLASNIK BRODA PODNOSI DEO I I DEO II DEKLARACIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA RADA POMORACA PRIZNATOJ ORGANIZACIJI RADI VRŠENJA PREGLEDA PRE IZDAVANJA SVEDOČANSTVA O RADU POMORACA.

PRIVREMENO SVEDOČANSTVO O RADU POMORACA IZDAJE SE:

1) NOVOIZGRAĐENOM BRODU PRILIKOM ISPORUKE;

2) U SLUČAJU PROMENE ZASTAVE KOJU BROD VIJE;

3) AKO JE VLASNIK PREUZEO ODGOVORNOST ZA RAD BRODA KOJI JE NOV ZA TOG VLASNIKA.

4) NAKON IZVRŠENOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA KOJIM JE UTVRĐENO DA BROD ISPUNJAVA USLOVE PROPISANE OVIM ZAKONOM I MLC KONVENCIJOM;

5) AKO JE ZAPOVEDNIK BRODA UPOZNAT SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I MLC KONVENCIJE.

PRIVREMENO SVEDOČANSTVO O RADU POMORACA IZDAJE SA ROKOM VAŽENJA OD ŠEST MESECI OD DANA IZDAVANJA.

SVEDOČANSTVO O RADU POMORACA, KAO I PRIVREMENO SVEDOČANSTVO O RADU POMORACA IZDAJE PRIZNATA ORGANIZACIJA.

MINISTARSTVO VODI I GODIŠNJE OBJAVLJUJE EVIDENCIJU OBAVLJENIH PREGLEDA U CILJU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI RADNIH I ŽIVOTNIH USLOVA POMORACA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I MLC KONVENCIJE.

Član 69.

Državljanin Republike Srbije ukrcan kao član posade broda strane državne pripadnosti, obavezno je osiguran u skladu sa zakonima kojima se uređuje obavezno socijalno i zdravstveno osiguranje i finansiranje obaveznog socijalnog i zdravstvenog osiguranja, ukoliko međunarodnim sporazumom o socijalnom i zdravstvenom osiguranju nije drugačije uređeno.

VLASNIK BRODA DOMAĆE DRŽAVNE PRIPADNOSTI JE DUŽAN DA OBEZBEDI ZDRAVSTVENU ZAŠTITU NA BRODU, UKLJUČUJUĆI OSNOVNU STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, KAO I DRUGE PROPISANE MERE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA POMORACA KOJI RADE NA NJEGOVOM BRODU U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA.

VLASNIK BRODA DOMAĆE DRŽAVNE PRIPADNOSTI JE DUŽAN DA OBEZBEDI PRUŽANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI POMORCIMA TOKOM RADA NA NJEGOVOM BRODU, UKLJUČUJUĆI HITAN PRISTUP DO POTREBNIH LEKOVA, MEDICINSKE OPREME I SREDSTAVA ZA DIJAGNOZU I LEČENJE.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA IZ ST. 2. I 3. JE BESPLATNA ZA POMORCE TOKOM RADA NA BRODU.

VLASNIK BRODA DOMAĆE DRŽAVNE PRIPADNOSTI JE DUŽAN DA O SVOM TROŠKU OMOGUĆI ODLAZAK POMORCA KOD LEKARA ILI ZUBARA, BEZ ODLAGANJA, U LUKAMA PRISTAJANJA, GDE JE TO MOGUĆE.

VLASNIK BRODA DOMAĆE DRŽAVNE PRIPADNOSTI SNOSI:

TROŠKOVE POMORCA KOJI RADI NA NJEGOVOM BRODU U SLUČAJU BOLESTI ILI POVREDE NA RADU KOJI SU SE DOGODILI OD DATUMA POČETKA NJEGOVE SLUŽBE DO DATUMA KADA SE SMATRA DA JE UREDNO REPATRIRAN ILI SU PROUZROKOVANI NJEGOVIM RADOM IZMEĐU TIH DATUMA;

2) TROŠKOVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, UKLJUČUJUĆI LEČENJE I NABAVKU POTREBNIH LEKOVA, MEDICINSKO-TEHNIČKIH POMAGALA, HRANE I SMEŠTAJA IZVAN KUĆE, DO PRESTANKA BOLESTI ILI POVREDE POMORCA KOJI RADI NA NJEGOVOM BRODU ILI DO UTVRĐIVANJA DA JE BOLEST ILI NESPOSOBNOST TRAJNOG KARAKTERA;

POGREBNE TROŠKOVE U SLUČAJU SMRTI KOJA SE DOGODILA NA BRODU ILI KOPNU ZA VREME ZAPOSLENJA.

KADA JE ZBOG BOLESTI ILI POVREDE PROUZROKOVANA NESPOSOBNOST ZA RAD, VLASNIK BRODA DOMAĆE DRŽAVNE PRIPADNOSTI JE DUŽAN DA:

1) ISPLAĆUJE PUNU ZARADU SVE DOK JE OBOLELI ILI POVREĐENI POMORAC NA BRODU, ODNOSNO DO NJEGOVE REPATRIJACIJE U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA;

2) ISPLAĆUJE ZARADU U CELINI ILI DELIMIČNO OD TRENUTKA KADA JE POMORAC REPATRIRAN ILI ISKRCAN DO NJEGOVOG OPORAVKA, ALI NAJDUŽE 16 NEDELJA OD DANA POVREDE ILI OD DANA POČETKA BOLESTI.

VLASNIK BRODA NEĆE BITI ODGOVORAN ZA:

1) POVREDU KOJA NIJE NASTALA TOKOM RADA NA BRODU;

2) POVREDU ILI BOLEST KOJA JE NASTALA KAO POSLEDICA NAMERNOG IZAZIVANJA BOLESTI, POVREDE ILI SMRTI POMORCA;

3) BOLEST ILI NESPOSOBNOST KOJA JE NAMERNO PRIKRIVENA U TRENUTKU STUPANJU U SLUŽBU.

Član 70.

Član posade broda koji smatra da su povređena njegova prava u vezi sa životnim i radnim uslovima na brodu, ima pravo da podnose usmene i pismene prigovore nadređenom oficiru, zapovedniku broda, vlasniku broda i ministarstvu.

Ako se prigovor iz stava 1. ovog člana podnosi na brodu, isti se unosi u brodski dnevnik.

Prilikom podnošenja prigovora mora biti prisutan najmanje još jedan član posade broda u svojstvu svedoka.

Vlasnik broda, brodar odnosno kompanija ZAPOVEDNIK dužni su da obezbede da se svakom članu posade broda pri ukrcavanju na brod uruči uputstvo za postupak koji se primenjuje na tom brodu po prigovoru, koji sadrži informacije o nadležnom državnom organu za postupanje po prigovoru i imena članova posade broda koji će mu pružiti nepristrasan savet o njegovom prigovoru ili mu pomoći na drugi način u vezi drugih postupaka koji mu stoje na raspolaganju na brodu nakon postupka po prigovoru.

ČLAN POSADE PRIGOVOR PODNOSI SVOM NEPOSREDNO NADREĐENOM RUKOVODIOCU, ODNOSNO OFICIRU.

LICE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA IMA ROK OD 15 DANA OD DANA PODNOŠENJA PRIGOVORA DA ISTI REŠI.

AKO ČLAN POSADE NIJE ZADOVOLJAN ODLUKOM LICA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA KOJA JE DONETA PO NJEGOVOM PRIGOVORU, ČLAN POSADE PRIGOVOR MOŽE PODNETI ZAPOVEDNIKU BRODA KOJI JE DUŽAN DA O OVOM PRIGOVORU NEPOSREDNO ODLUČI U ROKU OD 15 DANA OD DANA PODNOŠENJA PRIGOVORA ZAPOVEDNIKU.

AKO SE POSTUPAK PO PRIGOVOR NE MOŽE SPROVESTI NA BRODU, PRIGOVOR SE PODNOSI VLASNIKU BRODA, ODNOSNO BRODARU NA KOPNU, KOJI JE DUŽAN DA PREDMET REŠI U ROKU 30 DANA.

LICE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA, ZAPOVEDNIK, ODNOSNO VLASNIK BRODA ILI BRODAR DUŽNI SU DA PREDAJU ČLANU POSADE KOPIJU ODLUKE DONETE PO NJEGOVOM PRIGOVORU.

VLASNIK BRODA, ODNOSNO BRODAR DUŽNI SU DA VODE EVIDENCIJU PRIGOVORA I ODLUKA DONETIM PO NJIMA.

Član 72.

Za vršenje poslova kojima se obezbeđuje bezbedna plovidba, brod mora da ima odgovarajući broj članova posade sa propisanim zvanjima i ovlašćenjima o osposobljenosti.

Ministar propisuje najmanji broj članova posada za bezbednu plovidbu koje moraju da imaju brodovi i druga plovila trgovačke mornarice.

MINISTAR PROPISUJE NAJMANJI BROJ ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU KOJE MORAJU DA IMAJU BRODOVI I DRUGA PLOVILA TRGOVAČKE MORNARICE, ZVANJA I OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI KOJE MORAJU DA IMAJU TI ČLANOVI POSADE, NAČIN ODREĐIVANJA DODATNOG BROJA ČLANOVA POSADE ZA POJEDINE BRODOVE KADA SE UTVRDE NEDOSTACI U ODNOSU NA RADNE USLOVE NA BRODU, NAČIN IZDAVANJA, KAO I ORGAN NADLEŽAN ZA IZDAVANJE I OBRAZAC UVERENJA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE.

Član 73.

Član posade broda trgovačke mornarnice Republike Srbije koji vrši poslove kojima se obezbeđuje plovidba, može da bude lice koje ima najmanje 16 godina života, koje je steklo odgovarajuće zvanje i koje za vršenje poslova tog zvanja na brodu ima odgovarajuće ovlašćenje u skladu sa Međunarodnom konvencijom o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenju brodske straže pomoraca sa svim izmenama i dopunama (u daljem tekstu: STCW Konvencija), kao i pripravnik za sticanje zvanja.

Zvanje članova posade brodova trgovačke mornarice Republike Srbije stiče se položenim stručnim ispitom za određeno zvanje.

Pored ovlašćenja za vršenje poslova odgovarajućeg zvanja iz stava 2. ovog člana, članovi posade mogu da stiču posebna ovlašćenja o osposobljenosti.

Posebna ovlašćenja iz stava 3. ovog člana stiču se položenim odgovarajućim ispitom.

Ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti člana posade broda koje je izdato suprotno propisanim uslovima ništavo je.

Ministarstvo vodi registar izdatih ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti pomoraca.

Ministar propisuje zvanja, uslove i način sticanja zvanja i ovlašćenja članova posade brodova trgovačke mornarice, obuku, program i način polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja, kao i obuku, program i način polaganja ispita za sticanje posebnih ovlašćenja, način provere znanja o pomorskom zakonodavstvu Republike Srbije u slučaju priznavanja ovlašćenja o osposobljenosti na upravljačkom nivou, kao i obrazac, sadržinu, način izdavanja i vođenja registara izdatih ovlašćenja.

VLADA PROPISUJE ZVANJA, USLOVE I NAČIN STICANJA ZVANJA I OVLAŠĆENJA ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA SA ROKOVIMA VAŽENJA OVLAŠĆENJA I OVERA, VRSTE BRODSKIH DELATNOSTI KOJE OBAVLJAJU POMORCI, NIVOE ODGOVORNOSTI POMORACA, PROGRAM I NAČIN POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI, USLOVE ZA STICANJE OVLAŠĆENJA O ALTERNATIVNOJ OSPOSOBLJENOSTI, POSTUPAK IZDAVANJA OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI, NAČIN OBRAČUNAVANJA POMORSKOG STAŽA, PROGRAM OBUKE I USLOVE ZA SPROVOĐENJE UBRZANE OBUKE, NAČIN VOĐENJA I OBRASCE DNEVNIKA O ZAVRŠENOJ OBUCI I STEČENOJ PRAKSI, OBAVEZE INSTRUKTORA, ODNOSNO PROCENJIVAČA, KAO I OBAVEZE ISPITIVAČA I KANDIDATA U OKVIRU PRAKTIČNE OBUKE, NAČIN I USLOVE ZA IZBOR ISPITIVAČA U ISPITNU KOMISIJU, NAČIN OSNIVANJA I POSLOVE RADNE GRUPE ZA STCW PLAN I PROGRAM (SILABUS), USLOVE I NAČIN PRIZNAVANJA, OBNOVE I ZAMENE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI, NAČIN PROVERE ZNANJA O POMORSKOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRBIJE U SLUČAJU PRIZNAVANJA OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI NA UPRAVLJAČKOM NIVOU, SADRŽINU I OBRAZAC OVLAŠĆENJA, KAO I OBRAZAC, SADRŽINU, NAČIN IZDAVANJA I VOĐENJA REGISTRA IZDATIH OVLAŠĆENJA, KAO I REGISTAR IZDATIH ODOBRENJA CENTRIMA ZA OBUKU POMORACA.

Ministar propisuje zvanja, uslove i način sticanja zvanja i ovlašćenja članova posade ribarskih brodova trgovačke mornarice, SADRŽINU I OBRAZAC OVLAŠĆENJA, obuku, program i način polaganja stručnog ispita za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti članova posade ribarskih brodova, kao i obrazac, sadržinu, način izdavanja i vođenja registara izdatih ovlašćenja.

MINISTAR UPUTSTVOM ODREĐUJE NAČIN IZVRŠAVANJA POJEDINIH ODREDABA STCW KONVENCIJE.

Član 74.

Ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti članova posade brodova koja su izdata od strane države članice Evropske unije, ili država ugovornica Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru, kao i Švajcarske konfederacije, priznaju se u Republici Srbiji.

Priznavanje iz stava 1. ovog člana vrši ministarstvo overom IZDAVANJEM OVLAŠĆENJA O EKVIVALETNOJ OSPOSOBLJENOSTI kojom se potvrđuje navedeno priznavanje.

Priznavanje ovlašćenja o osposobljenosti ograničeno je na poslove, funkcije i nivoe nadležnosti kako je u ovlašćenju naznačeno.

Pomorac koji zatraži priznavanje ovlašćenja o osposobljenosti na upravljačkom nivou mora da stekne odgovarajući nivo znanja o pomorskom zakonodavstvu Republike Srbije koje je potrebno za adekvatno obavljanje njegovih dužnosti.

Ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti članova posade brodova koja su izdata od strane države koja nije članica Evropske unije priznaje se pod uslovom da ta država podnese zahtev za priznavanje njenih ovlašćenja Evropskoj komisiji.

ČLAN 74A

LUČKA KAPETANIJA BEOGRAD DONOSI REŠENJE O ODUZIMANJU OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI ILI REŠENJE O ODUZIMANJU OVERE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI AKO:

JE IMALAC STEKAO OVLAŠĆENJE O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI, ILI OVERU NA OSNOVU FALSIFIKOVANIH ISPRAVA ILI LAŽNIH ISPRAVA SA NEISTINITIM SADRŽAJEM;

OVLAŠĆENJE O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI, ILI OVERA NE ODGOVARA SLUŽBENOJ EVIDENCIJI IZ UPISNIKA IZDATIH OVLAŠĆENJA;

JE IMALAC OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI ILI OVERE TRAJNO ZDRAVSTVENO NESPOSOBAN;

JE PROTIV IMAOCA OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI ILI OVERE U KRIVIČNOM ILI PREKRŠAJNOM POSTUPKU IZREČENA ZAŠTITNA MERA O ODUZIMANJU OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI ILI OVERE.

Član 75.

Obuku i ispite za sticanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti članova posade brodova u skladu sa zahtevima STCW Konvencije u pogledu trajanja i sadržine obuke, vrše centri za obuku pomoraca (u daljem tekstu: centri za obuku), na osnovu odobrenja koje izdaje ministarstvo.

TEORIJSKU I PRAKTIČNU OBUKU I ISPITE ZA STICANJE OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI ČLANOVA POSADE BRODOVA U SKLADU SA ZAHTEVIMA STCW KONVENCIJE U POGLEDU TRAJANJA I SADRŽINE TEORIJSKE I PRAKTIČNE OBUKE (U DALJEM TEKSTU: OBUKA) VRŠE CENTRI ZA OBUKU POMORACA (U DALJEM TEKSTU: AKREDITOVANE INSTITUCIJE), NA OSNOVU ODOBRENJA KOJE IZDAJE MINISTARSTVO.

Centri za obuku AKREDITOVANE INSTITUCIJE utvrđuju da li kandidat za pristupanje obuci i ispitu ispunjava propisane uslove za sticanje određenog ovlašćenja, odnosno posebnog ovlašćenja o osposobljenosti u skladu sa zahtevima STCW Konvencije i podzakonskog akta iz člana 73. stav 7. ovog zakona.

Na osnovu potvrde o uspešno završenoj obuci i uverenja o položenom ispitu za sticanje određenog ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti članova posade brodova izdatih od strane centara za obuku AKREDITOVANE INSTITUCIJE, ministarstvo LUČKA KAPETANIJA BEOGRAD izdaje ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti članova posade brodova.

Ako ministarstvo LUČKA KAPETANIJA BEOGRAD utvrdi da pomorac ne ispunjava propisane uslove za sticanje određenog ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti pomoraca i pored isprava iz stava 3. ovog člana koje su izdale centri za obuku AKREDITOVANE INSTITUCIJE, ministarstvo LUČKA KAPETANIJA BEOGRAD neće izdati određeno ovlašćenje i o tome će obavestiti centar za obuku AKREDITOVANU INSTITUCIJU kod koga je pomorac završio obuku.

Ako ministarstvo LUČKA KAPETANIJA BEOGRAD u slučaju iz stava 4. ovog člana ne izda određeno ovlašćenje o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti pomorca, troškovi obuke i polaganja ispita padaju na teret centra za obuku AKREDITOVANE INSTITUCIJE.

Član 76.

Odobrenje iz člana 75. stav 1. ovog zakona može se dati samo pravnom licu koje je registrovano u Republici Srbiji za obavljanje delatnosti obuke kadrova u pomorskoj plovidbi, koje priloži dokaz od priznate organizacije da ispunjava standarde propisane STCW Konvencijom, ispunjava tehničko-tehnološke uslove za držanje obuka za sticanje svih ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti propisanih STCW Konvencijom, dostavi plan i program delatnosti za period za koje se izdaje odobrenje, kao i da ima kvalifikovane instruktore u skladu sa zahtevima STCW Konvencije.

Odobrenje iz člana 75. stav 1. ovog zakona izdaje se na period od pet DESET godina i konačno je u upravnom postupku.

IZUZETNO, ODOBRENJE IZ ČLANA 75. STAV 1. OVOG ZAKONA MOŽE SE DATI PRAVNOM LICU KOJE PRILOŽI DOKAZ OD PRIZNATE ORGANIZACIJE DA ISPUNJAVA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE USLOVE ZA DRŽANJE OBUKA ZA STICANJE SVIH OVLAŠĆENJA O POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI PROPISANIH STCW KONVENCIJOM U REPUBLICI SRBIJI, POD USLOVOM DA PODNESE ISPRAVU IZDATU OD STRANE PRIZNATE ORGANIZACIJE O ISPUNJENOSTI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH USLOVA ZA DRŽANJE OBUKA ZA STICANJE SVIH OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI PROPISANIH STCW KONVENCIJOM U DRUGOJ DRŽAVI UGOVORNICI STCW KONVENCIJE, OBEZBEDI GARANCIJU ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA U KORIST REPUBLIKE SRBIJE, KAO I DA U ROKU OD TRI GODINE OD DANA IZDAVANJA ODOBRENJA PRILOŽI DOKAZ OD PRIZNATE ORGANIZACIJE O ISPUNJENOSTI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH USLOVA ZA DRŽANJE OBUKA ZA STICANJE SVIH OVLAŠĆENJA O OSPOSOBLJENOSTI PROPISANIH STCW KONVENCIJOM U REPUBLICI SRBIJI.

Član 78.

Odobrenje za obavljanje poslova centara za obuku AKREDITOVANOJ INSTITUCIJI prestaje:

1) istekom vremena na koje je dato;

2) likvidacijom pravnog lica koje je dobilo odobrenje, ako pravni sledbenici ne zatraže da odobrenje ostane na snazi u roku od 30 dana od likvidacije pravnog lica–korisnika odobrenja;

3) oduzimanjem odobrenja od strane ministarstva.

Rešenje o prestanku odobrenja donosi ministarstvo.

Član 79.

Ministarstvo će doneti rešenje o oduzimanju odobrenja ako utvrdi da određena centar za obuku AKREDITOVANA INSTITUCIJA:

1) ne ispunjava standarde propisane STCW Konvencijom i domaćim propisima;

2) ne zadovoljava uslove na osnovu kojih mu je izdato odobrenje;

3) ako nije započeo sa vršenjem određenih obuka u roku određenom u odobrenju.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, ministarstvo će pre oduzimanja odobrenja upozoriti centar za obuku AKREDITOVANU INSTITUCIJU i pozvati ga da se pismeno izjasni o razlozima nepoštovanja odredbi odobrenja, nakon čega određuje rok za otklanjanje nedostatka, a ako ne postupi u roku koji je odredilo ministarstvo, ministarstvo će oduzeti odobrenje.

Član 80.

Ministarstvo će rešenje o oduzimanju odobrenja centru za obuku AKREDITOVANOJ INSTITUCIJI doneti bez prethodnog pozivanja da postupi u skladu sa odredbama člana 79. stav 2. ovog zakona ako je isti prestao da obavlja obuke za koje je dobio odobrenje.

Na postupak izdavanja, prestanka i oduzimanja odobrenja iz čl. 76, 78. i 79. ovog zakona primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Član 81.

Centri za obuku AKREDITOVANE INSTITUCIJE moraju da ispunjavaju sistem standarda kvaliteta u skladu sa zahtevima STCW Konvencije i da primenjuju međunarodne i domaće propise kojima je uređena materija pomorske plovidbe.

Priznata organizacija vrši proveru rada centara za obuku AKREDITOVANE INSTITUCIJE i ispunjenost sistema standarda kvaliteta o trošku centara za obuku AKREDITOVANE INSTITUCIJE.

Provera iz stava 2. ovog člana vrši se svake dve godine, a može i ranije ako ministarstvo oceni da je to neophodno.

Bliži uslovi koje moraju da ispunjavaju centri za obuku propisuju se podzakonskim aktom iz člana 73. stav 7. ovog zakona.

BLIŽI USLOVI KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU AKREDITOVANE INSTITUCIJE, INSTRUKTORI, ODNOSNO PROCENJIVAČI AKREDITOVANE INSTITUCIJE, KAO I ISPITIVAČI PROPISUJU SE PODZAKONSKIM AKTOM IZ ČLANA 73. STAV 7. OVOG ZAKONA.

Član 82.

Obrazovanje TEORIJSKO OBRAZOVANJE pomoraca mogu da vrše I školske ustanove ovlašćene propisima kojima se uređuje obrazovanje na čije nastavne planove i programe ministarstvo daje saglasnost.

Ako ministarstvo utvrdi da se školske ustanove koje su ovlašćene propisom kojim se uređuje obrazovanje ne pridržavaju nastavnih planova i programa na koje je dalo saglasnost, ministarstvo će oduzeti saglasnost o čemu će obavestiti ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja.

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST I LEKARSKI PREGLEDI POMORACA

Član 83.

Ovlašćenje za vršenje poslova na brodu može se dati samo licu koje je telesno i duševno sposobno da obavlja poslove na brodu, koje nije zavisno o opojnim drogama i alkoholu, što se utvrđuje lekarskim pregledom i kontroliše periodičnim pregledom.

Ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja, propisuje uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti članova posade broda i drugih plovila, kao i uslove i način vršenja zdravstvenog nadzora.

OVLAŠĆENJE ZA VRŠENJE POSLOVA NA BRODU MOŽE SE DATI SAMO LICU KOJE JE FIZIČKI I PSIHIČKI SPOSOBNO DA OBAVLJA POSLOVE NA BRODU, KOJE NIJE ZAVISNO OD PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI I ALKOHOLA, ODNOSNO KOJE NE BOLUJE OD BOLESTI ILI NEMA DRUGA TRAJNA ILI PRIVREMENA ZDRAVSTVENA OGRANIČENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA I DUŽNOSTI KAO ČLANA POSADE, ŠTO SE UTVRĐUJE ZDRAVSTVENIM PREGLEDOM I KONTROLIŠE PERIODIČNIM PREGLEDOM.

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST POMORACA UTVRĐUJE SE ZDRAVSTVENIM PREGLEDOM KOJI VRŠI ZDRAVSTVENA USTANOVA KOJA ISPUNJAVA PROPISANE USLOVE I DOBIJE OVLAŠĆENJE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZDRAVLJA DA MOŽE OBAVLJATI ZDRAVSTVENE PREGLEDE POMORACA.

ZDRAVSTVENA USTANOVA JEDAN PRIMERAK OVLAŠĆENJA IZ STAVA 2. OVOGA ČLANA, DOSTAVLJA MINISTARSTVU.

ZDRAVSTVENE PREGLEDE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA OBAVLJA SPECIJALISTA MEDICINE RADA KOJI JE ZAVRŠIO KURS IZ POMORSKE MEDICINE.

KURS IZ POMORSKE MEDICINE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA ORGANIZUJE I SPROVODI INSTITUT ZA MEDICINU RADA OSNOVAN ZA TERITORIJU REPUBLIKE.

ČLAN 83A

O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI POMORCA ZDRAVSTVENA USTANOVA IZ ČLANA 83. STAV 2. OVOG ZAKONA IZDAJE UVERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI POMORACA (U DALJEM TEKSTU: UVERENJE).

UVERENJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE SE SA ROKOM VAŽENJA OD DVE GODINE, OSIM ZA POMORCE MLAĐE OD 18 GODINA KOJIMA SE UVERENJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE SA ROKOM VAŽENJA OD JEDNE GODINE.

AKO ROK VAŽENJA UVERENJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ISTEKNE TOKOM TRAJANJA PUTOVANJA, UVERENJE OSTAJE NA SNAZI DO SLEDEĆE LUKE PRISTAJANJA U KOJOJ SE NALAZI ZDRAVSTVENA USTANOVA OVLAŠĆENA ZA VRŠENJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA POMORACA OD STRANE DRŽAVE LUKE, ALI NAJDUŽE TRI MESECA.

ČLAN 83B

ZDRAVSTVENI PREGLED LICA KOJA NA BRODU RADE NA POSLOVIMA NA KOJIMA DOLAZE U DODIR S NAMIRNICAMA, ODNOSNO PITKOM VODOM ILI NA POSLOVIMA PRUŽANJA HIGIJENSKE ILI ZDRAVSTVENE NEGE KOJA U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, PODLEŽU ZDRAVSTVENOM NADZORU, OBAVLJAJU SE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI.

ZDRAVSTVENOM NADZORU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U ODREĐENIM USLOVIMA, ODNOSNO PO EPIDEMIOLOŠKIM INDIKACIJAMA PROPISANIM ODREBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, PODLEŽU I SVI DRUGI ČLANOVI POSADE.

IMUNIZACIJA I HEMIOPROFILAKSA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI ZA SVE ČLANOVE POSADE OBAVLJA SE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI.

ZDRAVSTVENI NADZOR I ZDRAVSTVENE PREGLEDE ČLANOVA POSADE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA KOJI PODLEŽU ZDRAVSTVENOM NADZORU, KAO I IMUNIZACIJU I HEMIOPROFILAKSU TIH LICA OD ZARAZNIH BOLESTI OBAVLJAJU ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE U SVOM SASTAVU IMAJU HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKU DELATNOST.

ČLAN 83V

LICE KOME NIJE IZDATO UVERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ILI AKO MU JE NA OSNOVU IZVRŠENOG PREGLEDA UTVRĐENA OGRANIČENA SPOSOBNOST ZA RAD, NAROČITO U POGLEDU VREMENA, DOMENA ILI PODRUČJA RADA, IMA PRAVO NA DODATNI PREGLED U DRUGOJ OVLAŠĆENOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI IZ ČLANA 83. STAV 2. OVOG ZAKONA.

AKO POSTOJE DVA ILI VIŠE LEKARSKIH NALAZA SA OPREČNIM MIŠLJENJEM O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI POMORCA, SMATRAĆE SE DA JE POMORAC ZDRAVSTVENO NESPOSOBAN SVE DO KONAČNOG NALAZA I MIŠLJENJA DRUGOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE.

U SLUČAJU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA LUČKA KAPETANIJA BEOGRAD ODUZIMA OVLAŠĆENJE O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI, DO KONAČNE ODLUKE DRUGOSTEPENE LEKARSKE KOMISIJE.

ODREDBE ST. 2. I 3. OVOG ČLANA SHODNO SE PRIMENJUJU I NA LICE KOME NIJE IZDATO OVLAŠĆENJE O OSPOSOBLJENOSTI, ODNOSNO POSEBNOJ OSPOSOBLJENOSTI, A KOJE JE LUČKOJ KAPETANIJI BEOGRAD PODNELO ZAHTEV ZA IZDAVANJE ISTOG.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLJA PROPISUJE SASTAV, NAČIN RADA I POSTUPAK PRED DRUGOSTEPENOM LEKARSKOM KOMISIJOM.

MINISTAR, UZ SAGLASNOST MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE ZDRAVLJA, PROPISUJE USLOVE KOJE ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA VRŠENJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA POMORACA MORA DA ISPUNJAVA U POGLEDU KADROVA, PROSTORA I OPREME, VRSTU, SADRŽINU, ROKOVE I NAČIN OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA POMORACA, USLOVE U POGLEDU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI POMORACA, VRSTE ZDRAVSTVENIH OGRANIČENJA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA, PROGRAM I BLIŽE USLOVE ZA SPROVOĐENJE KURSA IZ POMORSKE MEDICINE, USLOVE, NAČIN I ROKOVE ZA VRŠENJE OCENJIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI, KAO I OBRAZAC UVERENJA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI POMORACA, ODNOSNO KARTONA IZVRŠENOG ZDRAVSTVENOG PREGLEDA POMORACA.

Član 84.

Kao član posade na pomorski brod može da se ukrca samo lice koje ima pomorsku knjižicu ili dozvolu za ukrcavanje.

Pomorsku knjižicu i dozvolu za ukrcavanje iz stava 1. ovog člana izdaje lučka kapetanija.

Pomorska knjižica i dozvola za ukrcavanje su lične isprave lica kome su izdate.

Pomorska knjižica je isprava kojom se dokazuje stručna sprema člana posade, zdravstveno stanje, svojstvo u kome je član posade ukrcan na brod, kao i trajanje zaposlenja na brodu. Pomorska knjižica izdata od lučke kapetanije, snabdevena vizom za putovanje u inostranstvo od strane organa nadležnog za izdavanje viza, služi i kao putna isprava (pasoš) i predstavlja ovlašćenje za lice da bude član posade broda koji plovi u međunarodnoj plovidbi, kao i da putuje u inostranstvo radi ukrcavanja na brod, ili da se posle iskrcavanja sa broda u inostranstvu vrati u Republiku Srbiju.

Dozvola za ukrcavanje je isprava koju mora imati strani državljanin ukrcan kao član posade na domaćem brodu.

Dozvolom za ukrcavanje dokazuje se stručna sprema, zdravstveno stanje, svojstvo u kome je član posade ukrcan na brod, kao i trajanje zaposlenja na brodu.

Ministarstvo vodi evidenciju izdatih pomorskih knjižica i dozvola za ukrcavanje.

Ministar propisuje uslove, način izdavanja i obrasce pomorske knjižice i dozvole za ukrcavanje, kao i način vođenja evidencije izdatih pomorskih knjižica i dozvola za ukrcavanje.

KAO ČLAN POSADE NA BRODU MOŽE DA SE UKRCA SAMO LICE KOJE IMA POMORSKU KNJIŽICU ILI DOZVOLU ZA UKRCAVANJE.

POMORSKA KNJIŽICA I DOZVOLA ZA UKRCAVANJE SU LIČNE ISPRAVE LICA KOME SU IZDATE.

POMORSKA KNJIŽICA JE ISPRAVA KOJOM SE, U SKLADU SA ODREDBAMA KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA O IDENTIFIKACIONIM ISPRAVAMA POMORACA BROJ 108, USVOJENE 1958. GODINE, DOKAZUJE OSPOSOBLJENOST ZA VRŠENJE POSLOVA NA BRODU ČLANA POSADE, ZDRAVSTVENO STANJE, SVOJSTVO U KOME JE ČLAN POSADE UKRCAN NA BROD, KAO I TRAJANJE ZAPOSLENJA NA BRODU.

POMORSKA KNJIŽICA IZDATA OD LUČKE KAPETANIJE BEOGRAD, SNABDEVENA VIZOM ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO OD STRANE ORGANA NADLEŽNOG ZA IZDAVANJE VIZA, SLUŽI I KAO PUTNA ISPRAVA (PASOŠ) I PREDSTAVLJA OVLAŠĆENJE ZA LICE DA BUDE ČLAN POSADE BRODA KOJI PLOVI U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI, KAO I DA PUTUJE U INOSTRANSTVO RADI UKRCAVANJA NA BROD ILI DA SE POSLE ISKRCAVANJA SA BRODA U INOSTRANSTVU VRATI U REPUBLIKU SRBIJU.

POMORSKA KNJIŽICA JE ISPRAVA KOJU MORA DA IMA DRŽAVLJANIN REPUBLIKE SRBIJE UKRCAN KAO ČLAN POSADE NA DOMAĆEM BRODU.

DOZVOLA ZA UKRCAVANJE JE ISPRAVA KOJU MORA IMATI STRANI DRŽAVLJANIN UKRCAN KAO ČLAN POSADE NA DOMAĆEM BRODU.

DOZVOLOM ZA UKRCAVANJE DOKAZUJE SE OSPOSOBLJENOST ZA VRŠENJE POSLOVA NA BRODU ČLANA POSADE, ZDRAVSTVENO STANJE, SVOJSTVO U KOME JE ČLAN POSADE UKRCAN NA BROD, KAO I TRAJANJE ZAPOSLENJA NA BRODU.

POMORSKA KNJIŽICA SE IZDAJE SA ROKOM VAŽENJA OD 10 GODINA, A DOZVOLA ZA UKRCAVANJE NA ROK OD PET GODINA.

LUČKA KAPETANIJA BEOGRAD VODI EVIDENCIJU IZDATIH POMORSKIH KNJIŽICA I DOZVOLA ZA UKRCAVANJE.

MINISTAR PROPISUJE USLOVE, NAČIN I POSTUPAK IZDAVANJA I ZAMENE, SADRŽINU I OBRASCE POMORSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAVANJE, LICA I ORGANE NADLEŽNE ZA UNOŠENJE I OVERU PODATAKA, KAO I SADRŽINU, OBRAZAC I NAČIN VOĐENJA REGISTRA IZDATIH POMORSKIH KNJIŽICA I DOZVOLA ZA UKRCAVANJE, KAO I ROK ZA ZAMENU POMORSKIH KNJIŽICA IZDATIH PO RANIJIM PROPISIMA.

Član 86.

Sastav brodske straže mora biti u svako vreme dovoljan i mora da odgovara posebnim okolnostima i uslovima u kojima se vrši straža (vreme, vidljivost, gustina saobraćaja i sl.).

Član posade za vreme vršenja straže ne može da napusti mesto i prostoriju u kojoj se vrši straža bez odobrenja dežurnog oficira.

Oficir straže za vreme trajanja straže ne može napuštati svoje mesto na straži.

Za vreme boravka broda na sidrištu, stalna straža u smenama mora da se vrši na mostu i u mašinskom prostoru.

Kad je brod u luci na njemu se mora nalaziti najmanje jedna trećina članova posade svake službe.

Na brodu iz stava 4. ovog člana, među članovima posade moraju se nalaziti po jedan oficir palube i mašine, a noću i brodska straža.

VLADA PROPISUJE NAČIN I POSTUPKE U VEZI SA OBAVLJANJEM POSLOVA I ODRŽAVANJEM BRODSKE STRAŽE ČLANOVA POSADE NA POMORSKIM BRODOVIMA KOJI IMAJU DRŽAVNU PRIPADNOST REPUBLIKE SRBIJE, OBAVEZE KOMPANIJE, ZAPOVEDNIKA, OFICIRA I DRUGIH ČLANOVA POSADE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA NA BRODU KOJA SE ODNOSE NA VRŠENJE BRODSKE STRAŽE, KAO NAČIN OSTVARIVANJA EFIKASNE KOMUNIKACIJE NA POMORSKIM BRODOVIMA KOJI IMAJU DRŽAVNU PRIPADNOST REPUBLIKE SRBIJE.

Član 89.

Ako član posade broda za vreme trajanja, odnosno prestanka službe na brodu bude iskrcan sa broda van njegove luke ukrcavanja, odnosno ako brodar iskrca člana posade broda van mesta u kome je sedište brodara, brodar je dužan da mu obezbedi povratak u luku njegovog ukrcavanja u kome je sedište brodara, a ako je to predviđeno ugovorom o radu da mu se obezbedi povratak u mesto prebavilišta, odnosno boravišta (u daljem tekstu: povratno putovanje).

ČLAN POSADE BRODA IMA PRAVO NA POVRATNO PUTOVANJE AKO JE DO PRESTANKA SLUŽBE NA BRODU DOŠLO IZ JEDNOG OD SLEDEĆIH RAZLOGA:

1) AKO JE UGOVOR O RADU ČLANA POSADE ISTEKAO DOK JE ON BIO NA BRODU;

AKO JE UGOVOR O RADU RASKINUT IZ JEDNOG OD SLEDEĆIH RAZLOGA:

(1) ZBOG BOLESTI, POVREDE ILI DRUGOG ZDRAVSTVENOG STANJA KOJI ZAHTEVAJU REPATRIJACIJU ČLANA POSADE NAKON ŠTO SE UTVRDI DA JE ČLAN POSADE ZDRAVSTVENO SPOSOBAN ZA PUT;

(2) U SLUČAJU BRODOLOMA;

(3) U SLUČAJU DA BRODAR NIJE VIŠE U MOGUĆNOSTI DA ISPUNJAVA SVOJE ZAKONSKE, ODNOSNO UGOVORNE OBAVEZE KAO POSLODAVAC ČLANA POSADE USLED NESOLVENTNOSTI, ZBOG PRODAJE BRODA, ILI PROMENE DRŽAVE UPISA BRODA;

(4) AKO JE NAKON PREGLEDA OD STRANE PRIZNATE ORGANIZACIJE ILI INSPEKCIJSKOG NADZORA U DRŽAVI LUCI UTVRĐENA NESPOSOBNOST BRODA ZA PLOVIDBU, ILI NEUSAGLAŠENOST SA ZAHTEVIMA PROPISA I/4 STCW KONVENCIJE;

(5) AKO JE BROD UPUĆEN U ZONU U KOJOJ POSTOJI OPASNOST OD PREDUZIMANJA RATNIH DEJSTAVA U KOJU POMORAC NIJE SAGLASAN DA BUDE UPUĆEN;

(6) U SLUČAJU RASKIDA RADNOG ODNOSA U SKLADU SA ODREDBAMA UGOVORA O RADU, ODNOSNO KOLEKTIVNOG UGOVORA.

VREME TRAJANJA SLUŽBE NA BRODU POSLE KOJE POMORAC STIČE PRAVO NA REPATRIJACIJU UTVRĐUJE SE UGOVOROM O RADU ALI NE MOŽE DA BUDE KRAĆE OD 12 MESECI.”.

Ako brodar ne obezbedi povratno putovanje člana posade broda iz stava 1. ovog člana, to putovanje iz inostranstva obezbediće, na teret brodara, diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije.

U SLUČAJU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, REPUBLIKA SRBIJA IMA PRAVO REGRESA TROŠKOVA REPATRIJACIJE ČLANA POSADE OD BRODARA KOJI SE, IZMEĐU OSTALOG, MOGU NAPLATITI PODNOŠENJEM ZAHTEVA ZA PRIVREMENO ZAUSTAVLJANJE BRODA TOG BRODARA.

Troškove povratnog putovanja iz stava 1. ovog člana brodar ne može naplatiti od člana posade broda u obliku avansa na početku zaposlenja ili iz zarade koju je dužan isplatiti članu posade broda, osim u slučaju težih povreda obaveza iz ugovora o radu od strane člana posade broda.

BRODAR JE DUŽAN DA ZAKLJUČI OSIGURANJE ILI DRUGO FINANSIJSKO JEMSTVO U CILJU POKRIĆA TROŠKOVA POVRATNOG PUTOVANJA ČLANOVA POSADE BRODA.

AKO SE U PERIODU OD NAJMANJE ČETIRI MESECA TOKOM PRVOG PUTOVANJA U INOSTRANSTVU UTVRDI DA MLAĐI POMORCI NISU SPREMNI ZA ŽIVOT NA MORU, POSLODAVAC JE DUŽAN DA O SVOM TROŠKU OMOGUĆU NJIHOVU REPATRIJACIJU IZ PRVE POGODNE LUKE PRISTAJANJA U KOJOJ POSTOJI DIPLOMATSKO-KONZULARNA SLUŽBA REPUBLIKE SRBIJE ILI DRŽAVE ČIJE DRŽAVLJANSTVO IMA MLAĐI POMORAC.

Član 98.

Zapovednik broda je dužan da istakne tablicu o uslovima rada na brodu na radnom jeziku broda i engleskom jeziku na lako pristupačnom mestu na brodu, koja sadrži:

1) raspored službe tokom plovidbe i u luci;

2) minimalno vreme odmora pomorca.

Zapovednik je dužan da vodi evidenciju radnog vremena i vremena odmora članova posade broda na radnom jeziku broda i engleskom jeziku i da istu drži na brodu.

Ministar propisuje obrazac i način vođenja tablice o uslovima rada na brodu, kao i obrazac, način vođenja i čuvanja evidencije radnog vremena i vremena odmora pomoraca, kao i vremenske intervale u kojima se ti podaci beleže.

Član 101.

Zapovednik broda ili kompanija dužna je što je pre moguće da obavesti MINISTARSTVO I priznatu organizaciju koja će pokrenuti postupak utvrđivanja da li je potreban odgovarajući pregled broda, ako se na brodu otkrije nedostatak ili se dogodi nezgoda koja utiče na:

1) bezbednost, sigurnosnu zaštitu broda i ispravnost sredstava za spasavanja ili druge opreme;

2) celovitost broda ili ispravnost, odnosno kompletnost opreme za zaštitu od zagađenja uljem, opasnim i štetnim stvarima.

Ako se brod nalazi u luci države ugovornice odgovarajuće međunarodne konvencije, zapovednik ili kompanija će odmah obavestiti pomorsku upravu države luke o događaju iz stava 1. ovog člana.

Zapovednik ili kompanija mora najbržom telekomunikacionom vezom obavestiti MINISTARSTVO I pomorsku upravu najbliže obalne države o događajima u vezi sa ispuštanjem ili mogućim ispuštanjem ulja, štetnih tekućih ili štetnih upakovanih materija.

3. Posada čamca

3. POSADA JAHTE, ODNOSNO ČAMCA

Član 121.

Lice koje upravlja JAHTOM, ODNOSNO čamcem mora biti telesno i duševno sposobno, stručno osposobljeno i smatra se zapovednikom tog plovila.

Stručna osposobljenost iz stava 1. ovog člana stiče se polaganjem stručnog ispita.

STRUČNI ISPIT POLAŽE SE PRED KOMISIJOM KOJU OBRAZUJE MINISTAR NA PERIOD OD ČETIRI GODINE.

TROŠKOVE POLAGANJA STRUČNOG ISPITA SNOSI LICE KOJE POLAŽE STRUČNI ISPIT, KOJE UPLAĆUJE NA RAČUN PROPISAN ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE.

VISINU TROŠKOVA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA UTVRĐUJE MINISTAR, UZ SAGLASNOST MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA.

ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE PLAĆA SE REPUBLIČKA ADMINISTRATIVNA TAKSA.

Ministarstvo vodi evidenciju izdatih dozvola za upravljanje JAHTOM, ODNOSNO čamcem.

Ministar propisuje uslove koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, program, troškove i način polaganja stručnog ispita, kao i obrazac, sadržinu, način izdavanja i trajanje dozvole za upravljanje čamcem i način vođenja evidencije izdatih dozvola.

MINISTAR PROPISUJE USLOVE KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PRAVNA LICA KOJA VRŠE OBUKU LICA ZA VODITELJA JAHTE, USLOVE KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LICA ZA UPRAVLJANJE JAHTOM, ODNOSNO ČAMCEM, OBUKU, PROGRAM, TROŠKOVE I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, KAO I OBRAZAC, SADRŽINU, NAČIN IZDAVANJA I TRAJANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE JAHTOM, ODNOSNO ČAMCEM I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE IZDATIH DOZVOLA.

Član 127.

Brodar, plovidbeni agent ili zapovednik domaćeg broda koji plovi ka određenoj luci dužan je da pomorskoj upravi države luke prijavi opšte podatke o brodu, i to:

1) identifikaciju broda (ime, pozivni znak, IMO identifikacioni broj ili MMSI broj);

2) luku odredišta (UN locode);

3) procenjeno vreme dolaska u luku odredišta ili pilotsku stanicu, u zavisnosti od zahteva pomorske uprave države luke, i vreme odlaska iz luke;

4) ukupan broj lica na brodu.

Pored opštih podataka o brodu iz stava 1. ovog člana brodar, plovidbeni agent ili zapovednik domaćeg broda koji plovi ka određenoj luci dužan je da pomorskoj upravi države luke prijavi sledeće podatke o teretu:

1) tehničke nazive opasnih ili zagađujućih tereta, UN brojeve tih tereta ako postoje, IMO klase rizika u skladu sa IMDG pravilnikom, Međunarodnim pravilnikom o izgradnji i opremanju brodova za prevoz opasnih hemikalija u razlivenom stanju (IBC Code), sa izmenama i dopunama i Međunarodnim pravilnikom o izgradnji i opremanju brodova za prevoz utečnjenih gasova u razlivenom stanju (IGC Code), sa izmenama i dopunama i, prema potrebi, klasu broda potrebnu za INF terete, količine takvih tereta i ako se prevoze u jedinicama za prevoz tereta koji nisu tankovi i njihov identifikacioni broj;

2) potvrdu da se na brodu nalazi popis ili manifest ili odgovarajući plan utovara u kojem su detaljnije opisani opasni ili zagađujući tereti, kao i njihov smeštaj na brodu;

3) adresu na kojoj se mogu dobiti detaljni podaci o teretu.

PORED PODATAKA IZ ST. 1 I 2. OVOG ČLANA, BRODAR, PLOVIDBENI AGENT ILI ZAPOVEDNIK DOMAĆEG BRODA DUŽAN JE DA POMORSKOJ UPRAVI DRŽAVE LUKE PODNESE I DRUGA DOKUMENTA IZ ČLANA 10. OVOG ZAKONA.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana prenose se elektronskim putem uvek kada je to moguće. Kada brod uplovljava u državu luku članice Evropske unije razmena elektronskih poruka vrši se na način propisan od strane Evropske komisije.

KADA DOMAĆI BROD UPLOVLJAVA U LUKU DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE, PODACI, ODNOSNO ISPRAVE KOJE SE ELEKTRONSKIM PUTEM OBAVEZNO PODNOSE U SKLADU SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE, BIĆE PRIKUPLJENE I UČINJENE DOSTUPNIM NADLEŽNIM ORGANIMA DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE U OKVIRU NACIONALNOG SISTEMA SAFESEANET.

Član 131.

Domaći brod mora biti opremljen sistemom za automatski prenos informacija (u daljem tekstu: LRIT informacije) za:

1) identifikaciju broda;

2) poziciju broda (geografsku širinu i dužinu);

3) datum i vreme slanja podatka o poziciji broda.

Podaci iz stava 1. ovog člana prenose se LRIT centru za podatke sa kojim je Republika Srbija zaključila ugovor o pružanju usluga LRIT centra za podatke.

Ministarstvo mora da raspolaže odgovarajućom opremom koja omogućava primanje informacija o identifikaciji i praćenju domaćih brodova na velikoj udaljenosti bez obzira gde se brod nalazi.

Ministar propisuje opremu, tehničke zahteve za opremu i instaliranje opreme za prenos LRIT informacija.

MINISTAR UPUTSTVOM ODREĐUJE NAČIN IZVRŠAVANJA POJEDINIH ODREDABA PROPISA V/19-1 SOLAS KONVENCIJE, U SKLADU SA SMERNICAMA USVOJENIM OD STRANE IMO.

Član 134.

Sistem Evropske unije za razmenu informacija o pomorskoj plovidbi (u daljem tekstu: SafeSeaNet) je elektronski sistem koji je namenjen prijemu, čuvanju, preuzimanju i razmeni elektronskih poruka o pomorskoj plovidbi iz čl. 10, 127, 131. i 133. ovog zakona, i sastoji se od nacionalnog sistema SafeSeaNet i centralne baze podataka SafeSeaNet, koji su međusobno povezani.

Nacionalni sistem SafeSeaNet omogućava da se prikupljene informacije operativno koriste i obezbeđuje da se njihova razmena vrši putem elektronskih poruka na način propisan od strane Evropske komisije.

Nacionalni sistem SafeSeaNet se uspostavlja i koristi u skladu sa tehničkim zahtevima propisanim od strane Evropske komisije, čuva se u elektronskom obliku i omogućava prenos podataka o pomorskoj plovidbi neprekidno 24 sata dnevno.

Nacionalni sistem SafeSeaNet će na zahtev države članice Evropske unije dostaviti podatke o domaćem brodu i opasnim i štetnim stvarima koje se prevoze brodom pomorskoj upravi te države članice Evropske unije.

Nacionalni sistem SafeSeaNet omogućava razmenu informacija o pomorskoj plovidbi između korisnika, odnosno brodara, agenata, zapovednika ili krcatelja robe.

Ministar propisuje način upotrebe i razmene podataka prikupljenih u okviru nacionalnog SafeSeaNet–a, tehničke zahteve za uspostavljanje i korišćenje SafeSeaNet–a, kao i tehničke uslove i procedure koje se koriste prilikom razmena elektronskih poruka.

MINISTARSTVO UPRAVLJA NACIONALNIM SISTEMOM SAFESEANET OMOGUĆAVANJEM RAZMENE PODATAKA IZMEĐU KORISNIKA I PRUŽAOCA PODATAKA NA NACIONALNOM NIVOU, DODELJIVANJEM ODGOVARAJUĆIH UN LOCODES, KAO I USPOSTAVLJANJEM I ODRŽAVANJEM INFORMACIONE I DRUGE TEHNIČKE INFRASTRUKTURE U SKLADU SA SAFESEANET TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM I DOKUMENTOM O KONTROLI INTERFEJSA I FUNKCIONALNOSTI (IFCD), USVOJENIM OD STRANE EVROPSKE AGENCIJE ZA POMORSKU BEZBEDNOST.

Član 139.

Zapovednik broda dužan je pre napuštanja luke da preda otpad prijemnoj stanici za prihvat brodskog otpada.

Brod može nastaviti plovidbu do naredne luke bez isporuke otpada u toj luci ako ima dovoljne kapacitete na brodu za propisno uskladištenje otpada koji će nastati na brodu tokom plovidbe do naredne luke.

AKO LUKA PRISTAJANJA NEMA PRIJEMNU STANICU ZA PRIHVAT BRODSKOG OTPADA, ILI AKO JE LUKA PRISTAJANJA NEPOZNATA, USLED ČEGA POSTOJI OPASNOST DA SA BRODA DOĐE DO ZAGAĐENJA MORSKE SREDINE ISPUŠTANJEM BRODSKOG OTPADA U MORE, ZAPOVEDNIK BRODA DUŽAN JE DA PRE NAPUŠTANJA LUKE ISPLOVLJENJA PREDA OTPAD PRIJEMNOJ STANICI ZA PRIHVAT BRODSKOG OTPADA U TOJ LUCI.

ZAPOVEDNIK DOMAĆEG BRODA KOJI JE UPLOVIO U LUKU DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE DUŽAN JE DA PREDA OSTATKE TERETA PRIJEMNOJ STANICI U SKLADU SA ODREDBAMA MARPOL KONVENCIJE.

Član 142.

Zabranjeno je izbacivanje fekalija sa broda u more osim ako se radi o izmrvljenim i dezinfikovanim fekalijama za čije se izbacivanje koristi propisani sistem na udaljenosti većoj od 3 Nm od najbliže obale, odnosno na udaljenosti manjoj od 12 Nm ako se radi o neizmrvljenim i nedezinfikovanim fekalijama, pod uslovom da se fekalije koje su sakupljene u sabirnom tanku ne ispuštaju odjednom, već u određenim vremenskim razmacima ODREĐENIM OD STRANE IMO dok brod plovi brzinom od najmanje 4 čvora.

Ako brod nema uređaje za tretiranje fekalnih voda, a plovi unutar 12 Nm, u tom slučaju se fekalne otpadne vode moraju zadržati na brodu i predati prijemnim stanicama za prihvat čvrstog i tečnog otpada sa brodova u lukama.

Vremenski razmaci iz stava 1. ovog člana propisuju se Tehničkim pravilima, prema standardima određenim od strane IMO.

MINISTAR UPUTSTVOM ODREĐUJE NAČIN IZVRŠAVANJA POJEDINIH ODREDABA PRILOGA II, IV I V MARPOL KONVENCIJE, U SKLADU SA SMERNICAMA USVOJENIM OD STRANE IMO.

Način i mere zaštite mora od zagađenja štetnim tečnim stvarima u rasutom stanju, fekalijama i otpadom sa brodova, kao i sadržina i način vođenja odgovarajućih isprava koje brod mora da poseduje u skladu sa prilozima II, IV i V MARPOL Konvencije propisuju se Tehničkim pravilima.

Član 146.

Paketi, kontejneri za teret, prenosivi tankovi ili drumski i železnički tank vagoni koji se koriste za prevoz opasnih i štetnih stvari moraju biti takvi da svedu na najmanju moguću meru opasnost po morsku sredinu.

Paketi, bilo da su ukrcani posebno ili u jedinicama ili u kontejnerima kao teret, kao i kontejneri za teret, prenosivi tankovi ili drumski i železnički tank vagoni koji sadrže opasne i štetne stvari, moraju biti označeni tehničkim imenom i vidljivom nalepnicom, s oznakom da je sadržaj opasan i štetan.

Opasne i štetne stvari moraju biti složene i učvršćene na propisan način, tako da svedu na najmanju moguću meru opasnost od zagađenja morske sredine, a da to ne utiče na bezbednost broda i lica na njemu.

Način i mere zaštite mora od zagađenja opasnim i štetnim stvarima koje se prevoze morem u paketima ili kontejnerima za teret, prenosivim tankovima ili drumskim i železničkim tank vagonima, kao i sadržina i način vođenja odgovarajućih isprava koje brod mora da poseduje u skladu sa Prilogom III MARPOL Konvencije propisuju se Tehničkim pravilima.

MINISTAR UPUTSTVOM ODREĐUJE NAČIN IZVRŠAVANJA POJEDINIH ODREDABA PRILOGA III MARPOL KONVENCIJE, U SKLADU SA SMERNICAMA USVOJENIM OD STRANE IMO.

Član 151.

Kada domaći brod pretrpi pomorsku nezgodu koja izazove ili preti da izazove zagađenje mora, zapovednik broda će preduzeti mere za sprečavanje, uklanjanje ili ublažavanje zagađenja mora.

Način i mere zaštite mora od zagađenja uljem sa brodova, kao i sadržina i način vođenja odgovarajućih isprava koje brod mora da poseduje u skladu sa Prilogom I MARPOL Konvencije propisuju se Tehničkim pravilima.

MINISTAR UPUTSTVOM ODREĐUJE NAČIN IZVRŠAVANJA POJEDINIH ODREDABA PRILOGA I MARPOL KONVENCIJE, U SKLADU SA SMERNICAMA USVOJENIM OD STRANE IMO.

Član 155.

Domaći brodovi od 400 BT i više, koji su izgrađeni posle 19. maja 2005. godine, a koji obavljaju međunarodna putovanja dužni su da imaju međunarodno svedočanstvo o sprečavanju zagađenja vazduha (u daljem tekstu: IAPP svedočanstvo).

Domaći brodovi koji su izgrađeni pre 19. maja 2005. godine dužni su da imaju IAPP svedočanstvo posle prvog narednog dokovanja broda.

Dizel motori snage od 130 kW i više, koji su ugrađeni na brodovima čija je kobilica položena posle 1. januara 2000. godine, kao i dizel motori snage od 130 kW i više, koji su ugrađeni na brodovima ukoliko je motor pretrpeo veću rekonstrukciju posle 1. januara 2000. godine, moraju da imaju međunarodno svedočanstvo o sprečavanju zagađenja vazduha sa motora emisijama (NOx – EIAPP svedočanstvo).

Spaljivači (inceneratori) koji su ugrađeni na brodovima čija je kobilica položena 1. januara 2000. godine ili posle, kao i spaljivači (inceneratori) koji su ugrađeni na brodu posle 1. januara 2000. godine moraju da imaju IMO svedočanstvo o tipskom odobrenju za svaki spaljivač.

Dizel motori snage od 130 kW i više, koji su ugrađeni na brodovima čija je kobilica položena posle 1. januara 2000. godine moraju da ispunjavaju uslove propisane NOx Tehničkim pravilnikom.

Način i mere zaštite vazduha od zagađenja sa brodova, kao i sadržina i način vođenja odgovarajućih isprava koje brod mora da poseduje u skladu sa Prilogom VI MARPOL Konvencije propisuju se Tehničkim pravilima.

MINISTAR UPUTSTVOM ODREĐUJE NAČIN IZVRŠAVANJA POJEDINIH ODREDABA PRILOGA VI MARPOL KONVENCIJE, U SKLADU SA SMERNICAMA USVOJENIM OD STRANE IMO.

Član 160.

Domaći brod preko 400 BT i tanker preko 150 BT mora da vodi knjigu evidencije balastnih voda u koju se unose podaci propisani Tehničkim pravilima MEĐUNARODNOM KONVENCIJOM O NADZORU I UPRAVLJANJU BALASTNIM VODAMA I TALOZIMA.

Domaći brod koji koristi balast mora primenjivati plan upravljanja balastnim vodama odobren od strane priznate organizacije.

Oficiri i posada domaćeg broda moraju biti upoznati sa planom upravljanja balastnim vodama.

MINISTAR PROPISUJE OBAVEZE ZAPOVEDNIKA BRODA U ODNOSU NA UKRCAJ VODENOG BALASTA, ZAHTEVE U ODNOSU NA POJEDINAČNE POSTUPKE UPRAVLJANJA VODENIM BALASTOM, OBAVEZU PRIJAVLJIVANJA KOLIČINE I POREKLA VODENOG BALASTA NA BRODU, ZAHTEVE ZA ISPUŠTANJE VODENOG BALASTA, KAO I OVLAŠĆENJA INSPEKTORA BEZBEDNOSTI PLOVIDBE U ODNOSU NA NADZOR NAD ISKRCAJEM I UZIMANJEM UZORKA VODENOG BALASTA.

Član 162.

Brod od 400 BT i više mora imati međunarodno svedočanstvo o sistemu protiv obrastanja.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na osnovu izvršenog tehničkog pregleda.

Brod dužine od 24 m ili više, ali čija je nosivost manja od 400 BT, mora imati deklaraciju o sistemu protiv obrastanja koji je korišćen na tom brodu.

Vrsta pregleda brodova, način kontrole, kao i mere koje se preduzimaju u vezi otpadnog materijala koji nastaje primenom ili uklanjanjem štetnog sistema protiv obrastanja propisuje se Tehničkim pravilima.

ZAHTEVI U VEZI VRSTA I NAČINA PREGLEDA I KONTROLE BRODOVA, IZDAVANJA, OVERE I PRESTANKA VAŽENJA MEĐUNARODNOG SVEDOČANSTVA O SISTEMU PROTIV OBRASTANJA UTVRĐUJU SE TEHNIČKIM PRAVILIMA.

Član 171.

Vlada propisuje sigurnosnu zaštitu, obrasce i način izdavanja isprava koje se odnose na sigurnost, planove sigurnosti broda i brodogradilišta, program obuke i način polaganja ispita za sticanje zvanja oficira odgovornog za sigurnost broda, kao i lica odgovornih za sigurnost u kompaniji i druga pitanja koja proizlaze iz Glave XI-2 SOLAS Konvencije i ISPS Pravilnika.

ZAHTEVI U ODNOSU NA SIGURNOSNU ZAŠTITU, IZDAVANJE ISPRAVA KOJE SE ODNOSE NA SIGURNOST, PLANOVE SIGURNOSTI BRODA I BRODOGRADILIŠTA, PROGRAM OBUKE I NAČIN POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OFICIRA ODGOVORNOG ZA SIGURNOST BRODA, KAO I LICA ODGOVORNIH ZA SIGURNOST U KOMPANIJI I DRUGA PITANJA KOJA PROIZLAZE IZ GLAVE XI-2 SOLAS KONVENCIJE I ISPS PRAVILNIKA UTVRĐUJU SE TEHNIČKIM PRAVILIMA.

Vlada donosi nacionalni program sigurnosne zaštite brodova i brodogradilišta, na predlog ministarstva i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Član 178.

Ministarstvo vrši inspekcijski nadzor preko inspektora bezbednosti plovidbe (u daljem tekstu: inspektor).

Inspektor mora da ima pomorsko obrazovanje, iskustvo pomorca i znanje engleskog jezika, a za poslove nadzora nad radnim i životnim uslovima pomoraca i adekvatno znanje o radnim i životnim uslovima pomoraca i položen stručni ispit.

Poslove inspekcije bezbednosti plovidbe u lukama obalnih država može obavljati i stručno lice na osnovu posebnog ovlašćenja ministra (u daljem tekstu: stručno lice) ako ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, osim položenog stručnog ispita, A POSLOVE INSPEKCIJE BEZBEDNOSTI PLOVIDBE NAD RADNIM I ŽIVOTNIM USLOVIMA POMORACA MOGU DA VRŠE I INSPEKTORI PRIZNATIH ORGANIZACIJA SA KOJIMA JE ZAKLJUČEN UGOVOR IZ ČLANA 19. STAV 4. OVOG ZAKONA, U SKLADU SA ODREDBAMA MLC KONVENCIJE.

Stručni ispit iz stava 2. ovog člana polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar.

Ministar propisuje uslove i način polaganja stručnog ispita, program i troškove polaganja, kao i obrazac službene legitimacije inspektora.

Član 183.

Ako se u vršenju nadzora po odredbi člana 181. stav 1. ovog zakona utvrde nedostaci broda u pogledu njegove sposobnosti za plovidbu, narediće se zapovedniku broda da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke.

Ako se utvrđeni nedostaci ne otklone u određenom roku, ili ako su utvrđeni nedostaci takve prirode da ugrožavaju bezbednost broda, lica i tereta na njemu, kao i životne sredine, zabraniće se brodu dalja plovidba dok se navedeni nedostaci ne otklone i oduzeće mu se isprava o sposobnosti za plovidbu.

Ako se u vršenju nadzora inspektora utvrdi da po odredbi člana 181. stav 2. ovog zakona brod nema važeći registar teretnog uređaja ili ako stanje tih uređaja nije u skladu sa registrom teretnog uređaja, zabraniće se brodu da vrši ukrcavanje, iskrcavanje ili prekrcavanje tereta sopstvenim uređajima za obavljanje tih radnji.

AKO DIPLOMATSKO ILI KONZULARNO PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU UTVRDI DA BRODSKI DNEVNIK NIJE VOĐEN U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 39A OVOG ZAKONA I PROPISA DONETOG NA OSNOVU NJEGA, DUŽNO JE DA O TOME OBAVESTI MINISTARSTVO U CILJU DALJEG POSTUPANJA PROTIV BRODARA BRODA.

U obavljanju inspekcijskog nadzora iz čl. 180. i 181. ovog zakona inspektor može od priznate organizacije zatražiti na uvid dokumentaciju o postupku izdavanja svedočanstava za brod nad kojim se vrši nadzor.

Ako zapovednik ne postupi po nalogu inspektora iz st. 2. i 3. ovoga člana, inspektor će nakon što rešenje postane izvršno, pečaćenjem broda ili na drugi pogodan način onemogućiti plovidbu, odnosno ukrcavanje, iskrcavanje ili prekrcavanje tereta sopstvenim uređajima.

ČLAN 188A

U OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA PREMA ODREDBAMA ČLANA 180. STAV 1. TAČKA 6) OVOG ZAKONA, INSPEKTOR IMA PRAVO, DUŽNOST I OVLAŠĆENJE DA:

1) UĐE NA BROD KOJI VIJE ZASTAVU REPUBLIKE SRBIJE BEZ PRETHODNE NAJAVE, UZ OBAVEZU DA PRE POČETKA VRŠENJA INSPEKCIJSKOG PREGLEDA BRODA O SVOJOJ PRISUTNOSTI OBAVESTI ZAPOVEDNIKA BRODA ILI LICE KOJE GA MENJA;

2) ISPITA ZAPOVEDNIKA BRODA, ČLANOVE POSADE, UKLJUČUJUĆI VLASNIKA BRODA ILI NJEGOVOG PREDSTAVNIKA, O SVAKOM PITANJU KOJE SE ODNOSI NA PRIMENU ZAHTEVA PROPISANIH ZAKONIMA I PRAVILIMA, U PRISUSTVU SVEDOKA KOJEG LICE MOŽE DA ZAHTEVA;

3) OSTVARI UVID U BRODSKE KNJIGE I ISPRAVE KOJE SE ODNOSE NA PREDMET INSPEKCIJSKOG NADZORA, U CILJU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI ZAHTEVA PROPISANIH OVIM ZAKONOM I MLC KONVENCIJOM;

4) U SVRHU ANALIZE UZME ILI IZDVOJI UZORKE PROIZVODA, TERETA, PITKE VODE, ZALIHA, MATERIJALA I STVARI KOJI SE KORISTE ILI KOJIMA SE RUKUJE;

5) NAKON INSPEKCIJE, PISMENO OBAVESTE VLASNIKA, BRODARA ILI ZAPOVEDNIKA NA NEDOSTATKE KOJI MOGU DA PROUZROKUJU ŠTETU ZDRAVLJU I BEZBEDNOSTI LICA NA BRODU;

6) OBAVESTI MINISTARSTVO I PRIZNATU ORGANIZACIJU O SVAKOM UTVRĐENOM NEDOSTATKU, KAO I O SVAKOJ POVREDI NA RADU ILI BOLESTI POMORACA.

U OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA PREMA ODREDBI ČLANA 180. STAV 1. TAČKA 6) OVOG ZAKONA PROVERAVAJU SE:

1) NAJMANJE GODINE ŽIVOTA ČLANOVA POSADE BRODA;

2) UVERENJA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI POMORACA;

3) OSPOSOBLJENOST POMORACA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I STCW KONVENCIJE;

4) UGOVORI O ZAPOSLENJU POMORACA;

5) KORIŠĆENJE USLUGA PRAVNOG LICA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOJIMA JE IZDATO ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA;

6) SATI RADA ILI ODMORA;

7) NAJMANJI BROJ ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU;

8) USLOVI SMEŠTAJA;

9) BRODSKE PROSTORIJE ZA ODMOR POMORACA;

10) HRANA I POSLUŽIVANJE;

11) ZDRAVLJE, BEZBEDNOST I SPREČAVANJE NEZGODA NA RADU;

12) MEDICINSKA NEGA NA BRODU

13) POSTUPAK PO PRIGOVORU NA BRODU;

14) ISPLATA ZARADA.

Inspekcijski nadzor nad radom priznatih organizacija, imenovanih tela i centara za obuku AKREDITOVANIH INSTITUCIJA

Član 189.

Ministarstvo vrši nadzor nad radom priznatih organizacija i imenovanih tela.

Ministarstvo vrši nadzor nad radom centara za obuku AKREDITOVANIH INSTITUCIJA.

Ministarstvo vrši nadzor nad ispunjenosti uslova na osnovu kojih priznata organizacija izdaje svedočanstvo o radu pomoraca i deklaraciju o ispunjavanju uslova rada pomoraca.

ISPITIVANJA POMORSKIH NESREĆA I POMORSKIH NEZGODA

ČLAN 189A

U OBAVLJANJU POSLOVA ISPITIVANJA POMORSKIH NESREĆA I NEZGODA INSPEKTORI IMAJU SLEDEĆA OVLAŠĆENJA:

1) SLOBODAN PRISTUP PODRUČJU ILI MESTU NESREĆE, KAO I SVAKOM BRODU, OLUPINI ILI OBJEKTU UKLJUČUJUĆI ROBU, PUTNIKE, OPREMU ILI OSTATKE KOJI SU UČESTVOVALI U POMORSKOJ NESREĆI ILI NEZGODI, BEZ SUDSKOG NALOGA I UZ DAVANJE NA UVID SLUŽBENE LEGITIMACIJE;

2) OBEZBEDI EVIDENTIRANJE (POPISIVANJE, FOTOGRAFISANJE, SNIMANJE, ITD.) I ZAŠTITU DOKAZA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU, OBEZBEDI NADZOR NAD TRAGANJEM, PRIKUPLJANJEM ILI POMERANJEM DOKAZA, KAO ŠTO SU OLUPINA, OSTACI ILI DRUGI DELOVI I STVARI ZA POTREBE ANALIZE I ISTRAGE;

3) SLOBODAN PRISTUP, KOPIRANJE I KORIŠĆENJE SVIH RELEVANTNIH INFORMACIJA I ZABELEŽENIH PODATAKA, UKLJUČUJUĆI PODATKE IZ VDR-A, KOJI SE ODNOSE NA BROD, PUTOVANJE, ROBU, POSADU ILI NEKO DRUGO LICE, OBJEKAT, STANJE ILI OKOLNOST;

4) SLOBODAN PRISTUP REZULTATIMA PREGLEDA ŽRTAVA ILI ISPITIVANJA KOJA SU OBAVLJENA NA UZORCIMA UZETIH SA TELA ŽRTAVA, OSIM ZAPISA BEZBEDNOSNE ISTRAGE KOJI JE SAČINJEN TOKOM SPROVOĐENJA BEZBEDNOSNE ISTRAGE;

5) PRISTUP REZULTATIMA PREGLEDA ILI ISPITIVANJA KOJA SU OBAVLJENA NA UZORCIMA UZETIH SA LICA KOJA SU RADILA NA BRODU ILI DRUGIH ODGOVARAJUĆIH LICA, OSIM ZAPISA ORGANA IZ ČLANA 13. STAV 4. OVOG ZAKONA;

6) DA ISPITUJE SVEDOKE, BEZ PRISUSTVA LICA ČIJI INTERESI, PO PROCENI INSPEKTORA, MOGU DA OMETAJU ISPITIVANJE POMORSKIH NESREĆA I POMORSKIH NEZGODA;

7) DA ZATRAŽI, POSREDSTVOM MINISTARSTVA, OSTVARIVANJE POTREBNE SARADNJE KADA JE POTREBNO DA SE ZATRAŽI POMOĆ RELEVANTNIH ORGANA DRUGIH DRŽAVA, UKLJUČUJUĆI INSPEKTORE DRŽAVE ZASTAVE I LUČKIH VLASTI, SLUŽBENIKE OBALNE STRAŽE, DRUGE POMORSKE SLUŽBE, SLUŽBE TRAGANJA I SPASAVANJA, PILOTE ILI DRUGO LUČKO ILI POMORSKO OSOBLJE;

8) DA ZAHTEVA SARADNJU VLASNIKA PLOVILA ILI KOMPANIJE, ZAPOVEDNIKA, UPRAVITELJA MAŠINE ILI NJIHOVIH ZAMENIKA U VRŠENJU RADNJI NEOPHODNIH ZA SPROVOĐENJE ISPITIVANJA POMORSKIH NESREĆA I POMORSKIH NEZGODA;

9) DA SARAĐUJE SA ORGANOM IZ ČLANA 13. STAV 4. OVOG ZAKONA, NAROČITO U PRIKUPLJANJU, ČUVANJU I ANALIZI DOKAZNOG MATERIJALA.

KADA INSPEKTOR UTVRDI DA POSTOJI OSNOVANA SUMNJA DA JE POMORSKU NESREĆU I NEZGODU PROUZROKOVAO LJUDSKI FAKTOR POKRENUĆE PREKRŠAJNI POSTUPAK I PODNEĆE ODGOVARAJUĆU PRIJAVU NADLEŽNOM ORGANU PROTIV ODGOVORNIH LICA.

Član 197.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj, privredno društvo ili drugo pravno lice:

1) ako ne obezbedi podatke koji se odnose na broj putnika (član 12. stav 4);

1A) AKO KOMPANIJA KOJA UPRAVLJA DOMAĆIM PUTNIČKIM BRODOM NE USPOSTAVI SISTEM ZA REGISTRACIJU I PRENOS PODATAKA O PUTNICIMA (ČLAN 12. STAV 5);

2) ako ne obezbedi podatke u vezi lica koja su iskazala potrebu za posebnom negom ili pomoći (član 12. stav 5 STAV 7);

2A) AKO NE POSTAVI PLOČU SA RASPOREDOM RADNOG VREMENA, AKO SE ZAPIS O SATIMA ODMORA POMORACA NE NALAZI NA BRODU I AKO SE PROPISI I DRUGI AKTI KOJIMA SE UREĐUJE RADNO VREME ČLANOVA POSADE NE NALAZE NA BRODU (ČLAN 56. ST. 5, 6. I 8);

2B) AKO NE OBEZBEDI PREVENTIVNE MERE RADI ZAŠTITE ŽIVOTA I ZDRAVLJA ČLANOVA POSADE, NE DONESE AKT O PROCENI RIZIKA U PISMENOJ FORMI (ČLAN 66. STAV 3);

3) ako ne obezbedi da se svakom članu posade broda pre ukrcavanja na brod uruči uputstvo za postupak po prigovoru zbog povrede životnih i radnih uslova na brodu (član 70. stav 4);

4) ako ukrca na brod zapovednika broda koji nema pomorsku knjižicu (član 84. stav 1);

5) ako ne dostavi pomorskoj upravi države luke podatke iz člana 127. ovog zakona;

6) ako nema Plan upravljanja otpadom (član 137. stav 2);

7) ako nema međunarodno svedočanstvo o sprečavanju zagađenja prilikom prevoza štetnih tečnih stvari u rasutom stanju (član 141. stav 2);

8) ako nema brodski plan za slučaj opasnosti od zagađenja uljem (SOPEP) i međunarodno svedočanstvo o sprečavanju zagađenja uljem (čl. 149. i 150);

9) ako nema međunarodno svedočanstvo o sprečavanju zagađenja vazduha (IAPP svedočanstvo), međunarodno svedočanstvo o sprečavanju zagađenja vazduha sa motora emisijama (NOx – EIAPP svedočanstvo) i IMO svedočanstvo o tipskom odobrenju za svaki spaljivač (član 155);

10) ako nema međunarodno svedočanstvo o upravljanju balastnim vodama, plan upravljanja balastnim vodama i knjigu evidencije balastnih voda (član 159);

11) ako nema međunarodno svedočanstvo o sistemu protiv obrastanja (član 162);

12) ne dostavi zapovedniku broda podatke o licima zaduženim za ukrcavanje oficira i članova posade, odnosno drugih lica kojima je dozvoljen pristup na brod kojim upravlja (član 166. tačka 5);

13) ne obezbedi vođenje zapisnika (član 166. tačka 6);

14) ako ministarstvu ne dostavi podatke iz člana 167. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 5) ovog člana kazniće se i odgovorno lice – zapovednik broda ili lice koje ga zamenjuje, novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 dinara.

Član 198.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice – zapovednik broda ili lice koje ga zamenjuje:

1) ako na brodu koji ima brodsku radio-stanicu ne organizuje neprekidnu službu bdenja (član 9. stav 2);

2) ako lično ne rukovodi brodom kad to zahteva bezbednost broda i ako ne upravlja brodom kad brod ulazi u luku ili kad izlazi iz nje, kao i u svim drugim slučajevima, kad to zahteva bezbednost broda i plovidbe (član 99. stav 2);

2A) AKO NE OBAVESTI MINISTARSTVO O PROMENAMA U POGLEDU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA (ČLAN 67V);

2B) AKO NE UPOZNA POSLODAVCE I LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE O USLOVIMA PSLOVANJA, NE STAVI NATPIS DA U TOM PROSTORU OBAVLJA DELATNOST I RADNO VREME I NE NAVEDE BROJ REŠENJA U SVAKOM DOPISU I OGLASU (ČLAN 67G);

2V) AKO NE ČUVA UGOVORE I NE UČINI IH DOSTUPNIM NA ZAHTEV INSPEKCIJE (ČLAN 67D);

2G) AKO NAPLATI USLUGU POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU NEPOSREDNO ILI POSREDNO OD POMORCA (ČLAN 67Đ);

2D) AKO NE OBEZBEDI POMORCU PRE UPUĆIVANJA NA POMORSKI BROD DA IMA POTPISAN UGOVOR O RADU (ČLAN 67E);

2Đ) NE VODI EVIDENCIJU O POMORCIMA KOJI TRAŽE ZAPOSLENJE I POSLODAVCIMA KOJI PRIJAVLJUJU POTREBU ZA POMORCIMA, NE ČUVA DOKUMENTACIJU O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU (ČLAN 67I);

3) ako u slučaju nastupanja ratnog stanja između drugih država, brod koji se nađe u luci jedne od zaraćenih država, ili je na putu za luku zaraćene države ili mora proći kroz teritorijalno more ili unutrašnje morske vode zaraćene države ne zatraži uputstvo od brodara, a ako to nije moguće – od ministarstva nadležnog za spoljne poslove u Republici Srbiji (član 106);

4) ako za vreme putovanja broda prema članu posade, putniku ili drugom licu na brodu, koje je izvršilo krivično delo, ne preduzme mere potrebne da se spreči ili ublaži nastupanje štetnih posledica toga dela i izvršilac pozove na odgovornost (član 112. st. 1. i 2);

5) ako samovoljno napuštanje broda od strane člana posade – državljanina Republike Srbije u inostranstvu ne prijavi organu iz člana 113. ovog zakona;

6) ako ne dostavi pomorskoj upravi države luke podatke iz člana 127. ovog zakona;

7) ako ne postupi po planu sigurnosti broda i stepenima sigurnosti luke (član 168. stav 2).

Član 207.

Podzakonski akti iz člana 11. stav 3, člana 17. stav 5, člana 29. stav 4. i člana 171. stav 1. ovog zakona biće doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti iz člana 42. stav 3. i 73. stav 7. ovog zakona biće doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti iz člana 9. stav 3, člana 10. stav 3, člana 12. stav 6, člana 14. st. 1 i 2, člana 17. st. 3. i 4, člana 18. st. 2, 4. i 7, člana 24. stav 4, člana 40. stav 3, člana 41. stav 3, člana 42. stav 2, člana 51. stav 3, člana 66. stav 2, člana 67. stav 3, člana 72. stav 2, člana 73. stav 8, člana 83. stav 2, člana 84. stav 8, člana 98. stav 3, člana 121. stav 4, člana 125. stav 3, člana 131. stav 4, člana 134. stav 6, člana 138. stav 2. i člana 178. stav 5. ovog zakona biće doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

PODZAKONSKI AKTI IZ ČLANA 42. STAV 3, ČLANA 67I STAV 4, ČLANA 73. STAV 7. I ČLANA 83V ST. 5. I 6. OVOG ZAKONA BIĆE DONETI U ROKU OD GODINU DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

PODZAKONSKI AKTI IZ ČLANA 9. STAV 3, ČLANA 10. STAV 4, ČLANA 12. STAV 10, ČLANA 14. ST. 1. I 2, ČLANA 17. ST. 3, 4. I 5, ČLANA 18. ST. 4. I 8, ČLANA 29. STAV 4, ČLANA 40. STAV 5, ČLANA 41. STAV 3, ČLANA 42. STAV 2, ČLANA 51. STAV 3, ČLANA 56. STAV 9, ČLANA 72. STAV 2, ČLANA 73. STAV 8, ČLANA 84. STAV 10, ČLANA 86. STAV 7, ČLANA 121. STAV 4, ČLANA 125. STAV 3, ČLANA 138. STAV 2, ČLANA 160. STAV 4. I ČLANA 178. STAV 5. OVOG ZAKONA BIĆE DONETI U ROKU OD DVE GODINE OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo saobraćaja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi

Draft Law on Amendments on the Law on Maritime Navigation

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tač. 2. i 6.

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, član 108.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti rok

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tačka 2. – potpuno usklađeno

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tačka 6. – delimično usklađeno

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, član 108. – delimično usklađeno

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuna usklađenost sa članom 61. stav 1. tačka 6. i članom 108. Sporazuma ostvariće se nakon donošenja planiranog seta zakona iz oblasti plovidbenog prava i podzakonskih akata.

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Mesto u strukturi NPI – 3.14.2. – vodni saobraćaj i 3.1.3.11. – pomorska oprema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

nema

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

nema

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

nema

Ostavite komentar