Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

Član 1.

U Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07 i 114/08), u članu 1. reči: „uvodi se porez” zamenjuju se rečima: „uvode se porezi”.

U tački 1) reč: „motornih” zamenjuje se rečima: „porez na upotrebu motornih”.

U tački 2) reč: „mobilnih” zamenjuje se rečima: „porez na upotrebu mobilnog”.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) porez na upotrebu plovnih objekata;”.

U tački 4) reč: „vazduhoplova” zamenjuje se rečima: „porez na upotrebu vazduhoplova”.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) porez na registrovano oružje.”

Član 2.

Posle člana 1. dodaje se član 1a, koji glasi:

„Član 1a

Porezi iz člana 1. ovog zakona prihod su budžeta Republike Srbije.”

Član 3.

U članu 2. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Putničkim automobilom, odnosno kombi vozilom, odnosno motociklom, smatraju se putnički automobil, odnosno kombi vozilo, odnosno motocikl, prema propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.”

Član 4.

U članu 4. stav 1. posle reči: „zapremini motora” dodaju se reči: „putničkog automobila, odnosno kombi vozila, odnosno motocikla (u daljem tekstu: motorno vozilo)”.

Tačka 1. menja se i glasi:

„1. Putničke automobile i kombi vozila Dinara do 1.150 cm3 850 preko 1.150 do 1.300 cm3 1.650 preko 1.300 do 1.600 cm3 3.650 preko 1.600 do 2.000 cm3 7.500 preko 2.000 do 2.500 cm3 37.000 preko 2.500 do 3.000 cm3 75.000 preko 3.000 cm3 155.000”.

Tačka 1a briše se.

Tačka 2. menja se i glasi:

„2. Motocikle Dinara 1) do 125 cm3 990 2) preko 125 do 250 cm3 1.650 3) preko 250 do 500 cm3 2.500 4) preko 500 do 750 cm3 4.995 5) preko 750 do 1.100 cm3 12.495 6) preko 1.100 cm3 31.230”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Porez na upotrebu motornih vozila plaća se u iznosima iz stava 1. ovog člana, odnosno u iznosima usklađenim shodno odredbama člana 27a ovog zakona (u daljem tekstu: propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila).”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „Propisana visina poreza iz stava 1. ovog člana” zamenjuju se rečima: „Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila”.

Član 5.

Član 5. menja se i glasi:

„Porez na upotrebu motornih vozila ne plaćaju:

1) vojni invalidi, odnosno civilni invalidi rata, odnosno invalidi rada, sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja;

2) vojni invalidi, odnosno civilni invalidi rata, odnosno invalidi rada, kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata;

3) zdravstvene ustanove za sanitetska vozila, za vozila za prevoz bolesnika na dijalizi i za vozila koja služe za transfuziju krvi.

Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila, pored umanjenja u skladu sa članom 4. stav 3. ovog zakona, dodatno se umanjuje za 50% za putničke automobile kojima se obavlja auto-taksi prevoz i za specijalne putničke automobile za obuku vozača sa ugrađenim duplim komandama.”

Član 6.

Posle člana 5. dodaju se čl. 5a i 5b, koji glase:

„Član 5a

Plaćeni porez na upotrebu motornih vozila, za motorno vozilo koje je uništeno, odnosno odjavljeno, odnosno otuđeno, pre isteka važenja registracije, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na registrovanom motornom vozilu, kod čije registracije je porez na upotrebu motornih vozila plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati propisani porez, osim ako se zbog toga mora izvršiti nova registracija, odnosno produženje registracije, odnosno zamena registarskih tablica motornih vozila, u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija motornih i priključnih vozila.

Član 5b

Porez na upotrebu motornih vozila obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila u propisanom iznosu podnosi se, uz zahtev za registraciju, odnosno za produženje registracije, odnosno za zamenu registarskih tablica – organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova nadležnoj za registraciju motornog vozila za koje se porez plaća.”

Član 7.

U članu 6. reči: „iz čl. 2. do 4. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „na upotrebu motornih vozila, u propisanom iznosu”.

Član 8.

U članu 7. tačka 1) briše se.

U tački 2) posle reči: „odnosa” dodaju se reči: „za usluge mobilne telefonije”.

U tački 3) reči: „kupovinom odgovarajuće kartice za određeni broj minuta razgovora” zamenjuju se rečima: „uplatom za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije”.

Član 9.

Posle člana 7. dodaje se član 7a, koji glasi:

„Član 7a

Obveznik poreza na upotrebu mobilnog telefona je fizičko i pravno lice – korisnik usluga mobilne telefonije.”

Član 10.

U članu 8. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 1, reči: „svakog meseca, u momentu izdavanja fakture (računa) o mesečnoj potrošnji usluga” zamenjuju se rečima: „u momentu dospeća svakog računa za izvršene usluge”.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 2, reči: „kupovine odgovarajuće kartice za određeni broj minuta razgovora” zamenjuju se rečima: „uplate za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije”.

Član 11.

Posle člana 8. dodaje se član 8a, koji glasi:

„Član 8a

„Osnovica poreza na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 2) ovog zakona je iznos naknade za usluge mobilne telefonije iskazan u računu, a poreza iz člana 7. tačka 3) ovog zakona – iznos koji se uplaćuje za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije, bez poreza na dodatu vrednost.

Stopa poreza na upotrebu mobilnog telefona iznosi 10%.”

Član 12.

Član 9. menja se i glasi:

„Porez na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 2) ovog zakona iskazuje se korisniku usluga mobilne telefonije kao posebna stavka u računu za izvršene usluge mobilne telefonije, a plaća se u momentu plaćanja računa.

Porez na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 3) ovog zakona plaća se kod uplate za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije.”

Član 13.

Član 10. menja se i glasi:

„Porez na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 2) ovog zakona obračunava i naplaćuje davalac usluga mobilne telefonije, a porez iz člana 7. tačka 3) ovog zakona, u ime i za račun davaoca usluga mobilne telefonije – lice kod kojeg se vrši uplata za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije.

Davalac usluga mobilne telefonije, do 15. dana u mesecu, uplaćuje porez na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. ovog zakona, naplaćen u prethodnom mesecu, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Za plaćanje poreza na upotrebu mobilnog telefona koji nije naplaćen u rokovima iz člana 9. ovog zakona, solidarno jemči davalac usluga mobilne telefonije.”

Član 14.

Član 11. briše se.

Član 15.

U članu 12. reč: „strana ” briše se, a reči: „Srbije i Crne Gore” zamenjuju se rečima: „Republike Srbije”.

Član 16.

U nazivu Odeljka III. POREZ NA UPOTREBU PLOVEĆIH POSTROJENjA I JAHTI reči: „PLOVEĆIH POSTROJENjA I JAHTI” zamenjuju se rečima: „PLOVNIH OBJEKATA”.

Član 17.

Član 13. menja se i glasi:

„Porez na upotrebu plovnih objekata plaća se na čamce, brodove i jahte dužine 15 ili više metara, sa motornim pogonom, kao i na ploveća postrojenja – ugostiteljske objekte (u daljem tekstu: plovni objekat).”

Član 18.

Posle člana 13. dodaje se član 13a, koji glasi:

„Član 13a

Poreska obaveza nastaje kod upisa plovnog objekta u upisnik i kod svakog produžavanja važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, koje se vrši u skladu sa propisima kojima se uređuje plovidba, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.”

Član 19.

U članu 14. reč: „ploveći” zamenjuje se rečju: „plovni”, a posle reči: „važnost” dodaju se reči: „brodskog svedočanstva, odnosno”.

Član 20.

U članu 15. stav 1. reči: „iz člana 13. ovog zakona plaća se na” zamenjuju se rečima: „na upotrebu plovnih objekata iznosi, za”.

Posle tačke 7. dodaju se tač. 7a do 7d, koje glase:

„7a Čamce (bez kabine) dužine do pet metara, sa motornim pogonom 1) od 7,35 kw do 22,05 kw 3.000 2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 20.000 3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 45.000 4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 66.000 5) preko 220,62 kw 99.000 7b Čamce (bez kabine) dužine preko pet do deset metara, sa motornim pogonom 1) od 7,35 kw do 22,05 kw 5.000 2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 30.000 3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 66.000 4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 99.000 5) preko 220,62 kw 138.000 7v Čamce (bez kabine) dužine preko deset do 15 metara, sa motornim pogonom 1) od 7,35 kw do 22,05 kw 6.000 2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 44.000 3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 99.000 4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 138.000 5) preko 220,62 kw 210.000 7g Čamce (sa kabinom) dužine do pet metara, sa motornim pogonom 1) od 7,35 kw do 22,05 kw 7.000 2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 30.000 3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 66.000 4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 99.000 5) preko 220,62 kw 138.000 7d Čamce (sa kabinom) dužine preko pet do 15 metara, sa motornim pogonom 1) od 7,35 kw do 22,05 kw 15.000 2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 44.000 3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 99.000 4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 138.000 5) preko 220,62 kw 210.000”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Porez na upotrebu plovnih objekata plaća se u iznosima iz stava 1. ovog člana, odnosno u iznosima usklađenim shodno odredbama člana 27a ovog zakona (u daljem tekstu: propisani iznos poreza na upotrebu plovnih objekata).”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „Propisana visina poreza iz stava 1. ovog člana” zamenjuju se rečima: „Propisani iznos poreza na upotrebu plovnih objekata”, a reč: „ploveće” zamenjuje se rečju: „plovne”.

U tač. 1), 2) i 3) reč: „plovećih” zamenjuje se rečju: „plovnih”.

Član 21.

U članu 16. dodaje se novi stav 1, koji glasi:

„Porez na upotrebu plovnih objekata obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.”

Dosadašnji stav 1, koji postaje stav 2, menja se i glasi:

„Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovnih objekata u propisanom iznosu obveznik podnosi uz zahtev za upis u upisnik, odnosno za produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole – organu nadležnom za upis plovnog objekta u upisnik, odnosno za produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reč: „plovećeg” zamenjuje se rečju: „plovnog”, posle reči: „važnosti” dodaju se reči: „brodskog svedočanstva, odnosno”, a reči: „iz čl. 13. do 15. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „na upotrebu plovnih objekata u propisanom iznosu”.

Član 22.

Posle člana 16. dodaje se član 16a, koji glasi:

„Član 16a

Plaćeni porez na upotrebu plovnih objekata, za plovni objekat koji je uništen, odnosno brisan iz upisnika, odnosno otuđen, pre isteka važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na plovnom objektu upisanom u upisnik, kod kojeg je porez na upotrebu plovnih objekata plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati porez na upotrebu plovnih objekata, osim ako se zbog toga mora izvršiti novi upis plovnog objekta u upisnik, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, u skladu sa propisima kojima se uređuje plovidba.”

Član 23.

U članu 17. dodaje se novi stav 1, koji glasi:

„Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica plaća se na vazduhoplove i letilice na motorni pogon, kada se koriste za sopstveni prevoz, odnosno za rekreativne aktivnosti (u daljem tekstu: vazduhoplovi i letilice).”

U dosadašnjem stavu 1, koji postaje stav 2, posle reči: „evidenciju letilica” dodaju se reči: „(u daljem tekstu: upis u registar)”, a posle reči: „propisima” dodaju se reči: „kojima se uređuje vazdušna plovidba, ako ovim zakonom nije drukčije propisano”.

Član 24.

U članu 19. stav 1. tačka 1. podtačka 1) broj: „494.660” zamenjuje se brojem: „741.990”.

U podtački 2) broj: „989.330” zamenjuje se brojem: „1.483.995”.

U podtački 3) broj: „1.236.660” zamenjuje se brojem: „1.854.990”.

U podtački 4) broj: „1.483.990” zamenjuje se brojem: „2.225.985”.

U tački 2. podtačka 1) broj: „296.800” zamenjuje se brojem: „445.200”.

U podtački 2) broj: „494.660” zamenjuje se brojem: „741.990”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica plaća se u iznosima iz stava 1. ovog člana, odnosno u iznosima usklađenim shodno odredbama člana 27a ovog zakona (u daljem tekstu: propisani iznos poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica).”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „Propisana visina poreza iz stava 1. ovog člana” zamenjuje se rečima: „Propisani iznos poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica”.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 4, menja se i glasi:

„ Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica ne plaća se na vazduhoplove i letilice na motorni pogon koji se koriste za sport, a vlasništvo su Vazduhoplovnog saveza Srbije ili njegovih članova (klubova i sportista) koji poseduju potvrdu o članstvu izdatu od tog saveza.”

Član 25.

U članu 20. dodaje se novi stav 1, koji glasi:

„Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.”

U dosadašnjem stavu 1, koji postaje stav 2, reči: „iz člana 18. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „na upotrebu vazduhoplova i letilica”, posle reči: „registar” reči: „vazduhoplova, ili evidenciju letilica” brišu se, a reči: „propisanog poreza u iznosu iz člana 19. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „ poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica u propisanom iznosu”.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „iz čl. 17. do 19. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „iz stava 2. ovog člana”.

Član 26.

Posle člana 20. dodaje se član 20a, koji glasi:

„Član 20a

Plaćeni porez na upotrebu vazduhoplova i letilica, za vazduhoplov i letilicu koja je uništena, odnosno brisana iz registra, odnosno otuđena pre isteka roka važnosti uverenja o plovidbenosti, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na vazduhoplovu i letilici upisanim u registar, kod kojih je porez na upotrebu vazduhoplova i letilica plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati porez na upotrebu vazduhoplova i letilica, osim ako se zbog toga mora izvršiti novi upis u registar, odnosno produženje važnosti uverenja o plovidbenosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušna plovidba.”

Član 27.

U članu 21. posle reči: „oružje” dodaju se reči: „utvrđeno ovim zakonom”, a posle reči: „porez” dodaju se reči: „za svaku kalendarsku godinu”.

Član 28.

Član 22. menja se i glasi:

„Obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje nastaje danom izdavanja odobrenja, odnosno oružnog lista, odnosno dozvole, za držanje, odnosno za držanje i nošenje oružja.”

Član 29.

U članu 24. stav 1. posle reči: „odobrenje” dodaju se zapeta i reči: „odnosno oružni list”, a posle reči: „oružja” dodaje se zapeta.

U stavu 2. u uvodnoj rečenici, posle reči: „oružje” dodaju se reči: „za ličnu bezbednost”, reči: „za ličnu bezbednost” na oba mesta brišu se, a posle reči: „odnosno” dodaju se reči: „oružni list za držanje i”.

U tački 1) reči: „za ličnu bezbednost” brišu se.

U tački 2) reč: „izdata” zamenjuje se rečima: „izdat oružni list za držanje i” a reči: „za ličnu bezbednost” brišu se.

Član 30.

U članu 25. stav 1. tačka 1) posle reči: „organu ili” dodaje se reč: „državnoj”, a posle reči: „(službeno oružje)” dodaju se reči: „u čijoj su nadležnosti poslovi za čije obavljanje je potrebno i propisima uređeno držanje, odnosno držanje i nošenje oružja”.

U tački 4) posle reči: „dobio” dodaju se reči: „na poklon”, a reči: „od Vojske Jugoslavije ili Ministarstva unutrašnjih poslova” zamenjuju se rečima: „od Vojske Srbije, odnosno vojske država čiji je pravni sledbenik Republika Srbija, ili od organa nadležnog za unutrašnje poslove Republike Srbije, odnosno organa nadležnog za unutrašnje poslove države čiji je pravni sledbenik Republika Srbija”.

Član 31.

U članu 27a stav 1. reči: „čl. 4, 10, 15, 19. i 24.” zamenjuju se rečima: „čl. 4, 15, 19. i 24.”.

U stavu 3. reči: „Obračunavanje usklađenih iznosa poreza iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se u odnosu na iznose poreza propisane ovim zakonom, pri čemu se usklađeni iznosi zaokružuju” zamenjuju se rečima: „Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa poreza, u skladu sa stavom 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni dinarski iznosi poreza, pri čemu se zaokruživanje vrši”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objavljuje usklađene dinarske iznose poreza iz stava 1. ovog člana.”

Član 32.

U članu 28. stav 1. reči: „2.000 do 200.000” zamenjuju se rečima: „10.000 do 500.000”, a reči: „koje ne uplati porez propisan čl. 2, 7, 13, 17. i 21. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „- obveznik poreza koji u propisanom roku ne uplati porez iz čl. 2, 7, 13, 17. i 26. ovog zakona (čl. 5b, 9, 16, 20. i 26)”.

U stavu 2. reči: „500 do 10.000” zamenjuju se rečima: „5.000 do 50.000”, a reči: „koje ne postupi u skladu sa čl. 2, 7, 13, 17. i 21. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „iz stava 1. ovog člana.”

U stavu 3. reči: „500 do 10.000” zamenjuju se rečima: „5.000 do 50.000”, a reči: „koje ne uplati porez iz čl. 2, 13, 17. i 21. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „- obveznik poreza koji u propisanom roku ne uplati porez iz čl. 2, 7, 13, 17. i 26. ovog zakona (čl. 5b, 9, 16, 20. i 26)”.

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4, 5. i 6, koji glase:

„Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za registraciju, produženje registracije, odnosno zamenu registarskih tablica, ako registraciju motornog vozila, produženje registracije, odnosno zamenu registarskih tablica motornog vozila, izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila u propisanom iznosu (član 6).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za poslove upisa plovnih objekata u upisnik, odnosno za produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, ako upis plovnih objekata, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu plovnih objekata u propisanom iznosu (član 16. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za poslove upisa vazduhoplova i letilica u registar, odnosno za produženje roka važnosti uverenja o plovidbenosti, ako upis vazduhoplova ili letilice, odnosno produženje roka važnosti uverenja o plovidbenosti, izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu vazduhoplova i letilica u propisanom iznosu (član 20. stav 3).”

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 7, reči: „500 do 10.000” zamenjuju se rečima: „5.000 do 50.000”.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 8, reči: „prodavac kartice” zamenjuju se rečima: „lice kod kojeg se vrši uplata za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije”, a reči: „postupi suprotno odredbama čl. 9. i 11.” zamenjuju se rečima: „ ne postupi po odredbama čl. 9. i 10”.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 9, reči: „postupi suprotno odredbama čl. 9. i 11.” zamenjuju se rečima: „ne postupi po odredbama čl. 9. i 10”.

Član 33.

Prvo usklađivanje iznosa poreza na upotrebu motornih vozila, poreza na upotrebu čamaca i poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica, propisanih ovim zakonom, za plaćanje u 2010. godini, izvršiće se u decembru 2009. godine stopom rasta cena na malo, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. novembra 2009. godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose poreza iz stava 1. ovog člana.

Član 34.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona neće se primenjivati iznosi poreza na upotrebu motornih vozila i poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica, usklađeni do početka primene ovog zakona saglasno odredbi člana 27a Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07 i 114/08).

Član 35.

Porez na upotrebu mobilnog telefona propisan ovim zakonom obračunava se i plaća od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba obezbeđivanja dodatnih sredstava u Budžetu Republike Srbije.

S tim u vezi, predlaže se plaćanje poreza na upotrebu mobilnih telefona, po stopi od 10%, povećanje iznosa poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica i proširenje predmeta oporezivanja porezom na upotrebu plovnih objekata – na čamce sa motornim pogonom.

Pored toga, uređuje se visina poreza na upotrebu motornih vozila na način koji neće destimulisati finansijski lizing motornih vozila. Naime, obveznik poreza na upotrebu motornih vozila je lice na čije se ime vozilo registruje, produžava registracija, odnosno zamenjuje registarska tablica (tj. vlasnik vozila). Vlasnik vozila datog u finansijski lizing je davalac lizinga (pravno lice). Različita visina poreza propisana za pravna i za fizička lica ima za posledicu da se primenom sadašnjeg zakonskog rešenja destimuliše uzimanje vozila u finansijski lizing od strane fizičkih lica, s obzirom da ta lica za vreme otplate lizing-rata porez na upotrebu motornih vozila plaćaju u visini propisanoj za vlasnika motornog vozila – davaoca lizinga (pravno lice). U tom kontekstu, imajući u vidu i uporedna iskustva zemalja u okruženju koja u fiskalnom sistemu imaju ovaj oblik poreza, predlaže se da se porez na upotrebu motornih vozila za odgovarajuća motorna vozila uredi u jednakoj visini za pravna i za fizička lice.

U cilju postizanja što veće doslednosti u primeni Zakona, kako bi se njegove odredbe realizovale sa što manje tumačenja, predlažu se preciziranja i pravno-tehnička usaglašavanja pojedinih zakonskih rešenja.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz čl. 1. i 2.

Predlaže se pravno-tehničko usaglašavanje naziva poreskih oblika uređenih ovim zakonom i pojašnjavanje da prihodi po osnovu ovih poreza pripadaju budžetu Republike Srbije.

Uz čl. 3. do 7.

Predlaže se da se visina poreza na upotrebu putničkih automobila i kombi vozila izjednači za obveznike – pravna i fizička lica i opredeljuje (jedinstvena) visina tog poreza za odgovarajuća vozila.

Predlaže se i preciziranje odredaba kojima se uređuju poreska oslobođenja, kako bi se primena Zakona realizovala sa što manje nejasnoća. Pre svega, plaćeni porez na upotrebu motornih vozila – za motorno vozilo koje je uništeno, odnosno odjavljeno, odnosno otuđeno pre isteka važenja registracije, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija. Takođe, sticanje registrovanog vozila u toku godine, za čiju registraciju je porez plaćen, nije osnov da se (samo) zbog te promene porez iznova plaća, osim u slučaju ako je ta promena razlog zbog koga se mora vršiti «nova» registracija, odnosno produženje registracije, odnosno zamena registarskih tablica.

Uz čl. 8. do 15.

Predlaže se da se od dana stupanja na snagu ovog zakona plaća porez na upotrebu mobilnih telefona, po stopi od 10%, na osnovicu koju čini iznos naknade za usluge mobilne telefonije iskazan u računu – za «postpejd» korisnike, odnosno iznos uplate za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije – za «pripejd» korisnike. Porez bi se naplaćivao istovremeno sa naplatom za usluge mobilne telefonije, pri čemu bi naplaćena sredstva po osnovu poreza davalac usluga mobilne telefonije u propisanim rokovima prenosio na uplatni račun javnih prihoda.

Uz čl. 16. do 22.

Predlaže se pravno-tehničko usaglašavanje naziva poreskog oblika kojim se uređuje oporezivanje plovnih objekata, sa predmetom oporezivanja i proširuje predmet oporezivanja na čamce sa motornim pogonom.

Takođe, uređuje se da plaćeni porez na upotrebu plovnih objekata – za plovni objekat koji je uništen, odnosno brisan iz upisnika, odnosno otuđen pre isteka važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, nema karakter više ili pogrešno plaćenog poreza u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija. Sticanje plovnog objekta upisanog u upisnik odnosno za koje je produžena važnost brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, kod kojeg je porez plaćen, nije osnov da se (samo) zbog te promene porez iznova plaća, osim ako je ta promena razlog zbog koga se mora vršiti «novi» upis u upisnik, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole.

Uz čl. 23. do 26.

Predlaže se povećanje iznosa poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica. Pored toga, vrši se preciziranje odredaba kojima je uređen ovaj poreski oblik, u kom smislu se uređuje da se plaćeni porez za vazduhoplov i letilicu koja je uništena, odnosno brisana iz registra, odnosno otuđena pre isteka važenja upisa, odnosno roka važnosti uverenja o plovidbenosti, ne smatra više ili pogrešno plaćenim porezom u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija. Sticanje vazduhoplova i letilice upisane u registar za koju je produžen rok važenja uverenja o plovidbenosti, kod kojeg je porez na upotrebu vazduhoplova i letilica plaćen, nije osnov da se (samo) zbog te promene porez iznova plaća, osim ako je ta promena razlog zbog koga se mora vršiti «novi» upis u registar, odnosno produženje roka važnosti uverenja o plovidbenosti.

Uz čl. 27. do 30.

Predlaže se preciziranje odredaba kojima se uređuje porez na registrovano oružje i uređuje da se taj porez plaća za kalendarsku godinu.

Precizira se odredba kojom su uređena poreska oslobođenja za službeno oružje registrovano za potrebe obavljanja posla u državnom organu ili organizaciji, u smislu da se odnosi na oružje registrovano za potrebe obavljanja posla u državnom organu ili državnoj organizaciji u čijoj su nadležnosti poslovi za čije obavljanje je potrebno i propisima uređeno držanje, odnosno držanje i nošenje oružja i vrši pravno-tehničko usaglašavanje sa nazivom Vojske.

Uz član 31.

Precizira se odredba kojom se uređuje godišnje usklađivanje iznosa poreza.

Uz član 32.

Uređuju se novčane kazne za nepoštovanje odredaba Zakona.

Uz čl. 33. do 36.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, kao i da se porez na upotrebu mobilnog telefona obračunava i plaća od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pored toga, uređuje se period za koji će se vršiti usklađivanje iznosa poreza na upotrebu motornih vozila, čamaca, vazduhoplova i letilica, s obzirom na to da su dinarski iznosi tih poreza novopredloženi. Ujedno se precizira da se od dana stupanja na snagu ovog zakona neće primenjivati iznosi poreza na upotrebu motornih vozila i poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica, usklađeni do početka primene ovog zakona, saglasno odredbi člana 27a Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07 i 114/08).

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Donošenje Zakona po hitnom postupku neophodno je imajući u vidu da su efekti predloženih izmena i dopuna ovog zakona ugrađeni u propis kojim se uređuju izmene Budžeta za 2009. godinu. Nedonošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara po hitnom postupku moglo bi da ima štetne posledice u pogledu visine priliva budžetskih sredstava po tom osnovu, što bi se moglo negativno odraziti na obezbeđivanje neophodnih materijalnih sredstava i drugih uslova za finansiranje rada organa i organizacijana na celoj teritoriji Republike Srbije, koji se finansiraju iz Budžeta.

ODREDBE ZAKONA O POREZIMA NA

UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

ČIJE SE IZMENE, ODNOSNO DOPUNE VRŠE

Član 1.

Ovim zakonom uvodi se porez UVODE SE POREZI na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to:

1) motornih POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH vozila;

2) mobilnih POREZ NA UPOTREBU MOBILNOG telefona;

3) plovećih postrojenja i jahti POREZ NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA;

4) vazduhoplova POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA i letilica;

5) oružja POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE.

ČLAN 1a

POREZI IZ ČLANA 1. OVOG ZAKONA PRIHOD SU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE.

Član 2.

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se kod registracije, produženja registracije i zamene registarskih tablica motornih vozila, koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija motornih i priključnih vozila, i to: putničkih automobila, kombi vozila i motocikala.

PUTNIČKIM AUTOMOBILOM, ODNOSNO KOMBI VOZILOM, ODNOSNO MOTOCIKLOM, SMATRAJU SE PUTNIČKI AUTOMOBIL, ODNOSNO KOMBI VOZILO, ODNOSNO MOTOCIKL, PREMA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA.

Član 4.

Porez iz člana 2. ovog zakona plaća se prema radnoj zapremini motora PUTNIČKOG AUTOMOBILA, ODNOSNO KOMBI VOZILA, ODNOSNO MOTOCIKLA (U DALjEM TEKSTU: MOTORNO VOZILO), i to za:

1. Putničke automobile i kombi vozila fizičkih lica Dinara do 1.150 cm3 820 preko 1.150 do 1.300 cm3 1.650 preko 1.300 do 1.600 cm3 3.630 preko 1.600 do 2.000 cm3 6.600 preko 2.000 do 2.500 cm3 24.730 preko 2.500 do 3.000 cm3 49.470 preko 3.000 cm3 65.960 1. PUTNIČKE AUTOMOBILE I KOMBI VOZILA DINARA DO 1.150 CM3 850 PREKO 1.150 DO 1.300 CM3 1.650 PREKO 1.300 DO 1.600 CM3 3.650 PREKO 1.600 DO 2.000 CM3 7.500 PREKO 2.000 DO 2.500 CM3 37.000 PREKO 2.500 DO 3.000 CM3 75.000 PREKO 3.000 CM3 155.000

1a Putničke automobile i kombi vozila pravnih lica Dinara do 1.150 cm3 4.950 preko 1.150 do 1.300 cm3 8.240 preko 1.300 do 1.600 cm3 13.190 preko 1.600 do 2.000 cm3 19.790 preko 2.000 do 2.500 cm3 32.980 preko 2.500 do 3.000 cm3 57.710 preko 3.000 cm3 82.440

2. Motocikle Dinara 1) do 125 cm3 910 2) preko 125 do 250 cm3 1.650 3) preko 250 do 500 cm3 1.980 4) preko 500 do 750 cm3 3.960 5) preko 750 do 1.100 cm3 9.890 6) preko 1.100 cm3 24.730

2. MOTOCIKLE DINARA 1) DO 125 CM3 990 2) PREKO 125 DO 250 CM3 1.650 3) PREKO 250 DO 500 CM3 2.500 4) PREKO 500 DO 750 CM3 4.995 5) PREKO 750 DO 1.100 CM3 12.495 6) PREKO 1.100 CM3 31.230

POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA PLAĆA SE U IZNOSIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ODNOSNO U IZNOSIMA USKLAĐENIM SHODNO ODREDBAMA ČLANA 27A OVOG ZAKONA (U DALjEM TEKSTU: PROPISANI IZNOS POREZA NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA).

Propisana visina poreza iz stava 1. ovog člana PROPISANI IZNOS POREZA NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA umanjuje se za vozila preko navršenih pet godina starosti, i to za:

15% – kod vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;

25% – kod vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti;

40% – kod vozila preko 10 navršenih godina starosti.

Član 5.

Vlasnici putničkih automobila i motocikala – vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, ili kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata, oslobođeni su poreza propisanog odredbama čl. 2. do 4. ovog zakona.

Zdravstvene ustanove za sanitetska vozila, vozila za prevoz bolesnika na dijalizi i vozila u službi transfuzije krvi, oslobođene su poreza propisanog odredbama čl. 2. do 4. ovog zakona.

Kod registracije putničkih automobila kojima se obavlja auto-taksi prevoz i specijalnih putničkih automobila za obuku vozača sa ugrađenim duplim komandama, porez iz čl. 2. do 4. ovog zakona umanjuje se 50% od propisanog iznosa.

POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA NE PLAĆAJU:

1) VOJNI INVALIDI, ODNOSNO CIVILNI INVALIDI RATA, ODNOSNO INVALIDI RADA, SA 80 ILI VIŠE PROCENATA TELESNOG OŠTEĆENjA;

2) VOJNI INVALIDI, ODNOSNO CIVILNI INVALIDI RATA, ODNOSNO INVALIDI RADA, KOD KOJIH POSTOJI TELESNO OŠTEĆENjE KOJE IMA ZA POSLEDICU NESPOSOBNOST DONjIH EKSTREMITETA NOGU OD 60 ILI VIŠE PROCENATA;

3) ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA SANITETSKA VOZILA, ZA VOZILA ZA PREVOZ BOLESNIKA NA DIJALIZI I ZA VOZILA KOJA SLUŽE ZA TRANSFUZIJU KRVI.

PROPISANI IZNOS POREZA NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA, PORED UMANjENjA U SKLADU SA ČLANOM 4. STAV 3. OVOG ZAKONA, DODATNO SE UMANjUJE ZA 50% ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE KOJIMA SE OBAVLjA AUTO-TAKSI PREVOZ I ZA SPECIJALNE PUTNIČKE AUTOMOBILE ZA OBUKU VOZAČA SA UGRAĐENIM DUPLIM KOMANDAMA.

ČLAN 5A

PLAĆENI POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA, ZA MOTORNO VOZILO KOJE JE UNIŠTENO, ODNOSNO ODJAVLjENO, ODNOSNO OTUĐENO, PRE ISTEKA VAŽENjA REGISTRACIJE, NE SMATRA SE VIŠE ILI POGREŠNO PLAĆENIM POREZOM, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

LICE KOJE JE U TOKU GODINE STEKLO PRAVO SVOJINE NA REGISTROVANOM MOTORNOM VOZILU, KOD ČIJE REGISTRACIJE JE POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA PLAĆEN U PROPISANOM IZNOSU, NIJE U OBAVEZI DA ZBOG TE PROMENE PLATI PROPISANI POREZ, OSIM AKO SE ZBOG TOGA MORA IZVRŠITI NOVA REGISTRACIJA, ODNOSNO PRODUŽENjE REGISTRACIJE, ODNOSNO ZAMENA REGISTARSKIH TABLICA MOTORNIH VOZILA, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE REGISTRACIJA MOTORNIH I PRIKLjUČNIH VOZILA.

ČLAN 5B

POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA OBVEZNIK OBRAČUNAVA I UPLAĆUJE NA PROPISANI UPLATNI RAČUN JAVNIH PRIHODA.

DOKAZ O PLAĆENOM POREZU NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA U PROPISANOM IZNOSU PODNOSI SE, UZ ZAHTEV ZA REGISTRACIJU, ODNOSNO ZA PRODUŽENjE REGISTRACIJE, ODNOSNO ZA ZAMENU REGISTARSKIH TABLICA – ORGANIZACIONOJ JEDINICI MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA NADLEŽNOJ ZA REGISTRACIJU MOTORNOG VOZILA ZA KOJE SE POREZ PLAĆA.

Član 6.

Registracija vozila, produženje registracije, odnosno zamena registarskih tablica ne može se vršiti bez dokaza o plaćenom porezu iz čl. 2. do 4. ovog zakona NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA, U PROPISANOM IZNOSU.

Član 7.

Porez na upotrebu mobilnog telefona plaća se:

1) sticanjem svojstva korisnika usluga mobilne telefonije;

2) za vreme trajanja pretplatničkog odnosa ZA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE („postpejd“ korisnici);

3) kupovinom odgovarajuće kartice za određeni broj minuta razgovora UPLATOM ZA BUDUĆE KORIŠĆENjE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE („pripejd“ korisnici).

ČLAN 7A

OBVEZNIK POREZA NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA JE FIZIČKO I PRAVNO LICE – KORISNIK USLUGA MOBILNE TELEFONIJE.

Član 8.

Obaveza plaćanja poreza na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 1) ovog zakona nastaje u momentu zaključenja ugovora o sticanju svojstva korisnika usluga mobilne telefonije, odnosno u momentu kupovine kartice.

Obaveza plaćanja poreza na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 2) ovog zakona nastaje svakog meseca, u momentu izdavanja fakture (računa) o mesečnoj potrošnji usluga U MOMENTU DOSPEĆA SVAKOG RAČUNA ZA IZVRŠENE USLUGE mobilne telefonije.

Obaveza plaćanja poreza na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 3) ovog zakona nastaje u momentu kupovine odgovarajuće kartice za određeni broj minuta razgovora UPLATE ZA BUDUĆE KORIŠĆENjE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE.

ČLAN 8A

OSNOVICA POREZA NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA IZ ČLANA 7. TAČKA 2) OVOG ZAKONA JE IZNOS NAKNADE ZA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ISKAZAN U RAČUNU, A POREZA IZ ČLANA 7. TAČKA 3) OVOG ZAKONA – IZNOS KOJI SE UPLAĆUJE ZA BUDUĆE KORIŠĆENjE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, BEZ POREZA NA DODATU VREDNOST.

STOPA POREZA NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA IZNOSI 10%.

Član 9.

Obveznik poreza na upotrebu mobilnog telefona je fizičko i pravno lice – korisnik usluga mobilne telefonije.

Porez obračunava, naplaćuje i vrši njegovu uplatu na propisani račun davalac usluga mobilne telefonije, odnosno prodavac kartice iz člana 7. tačka 3) ovog zakona.

Za uplatu poreza na upotrebu mobilnog telefona koji obračunava i naplaćuje prodavac kartice iz člana 7. tačka 3) ovog zakona, solidarno jemči davalac usluga mobilne telefonije.

POREZ NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA IZ ČLANA 7. TAČKA 2) OVOG ZAKONA ISKAZUJE SE KORISNIKU USLUGA MOBILNE TELEFONIJE KAO POSEBNA STAVKA U RAČUNU ZA IZVRŠENE USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, A PLAĆA SE U MOMENTU PLAĆANjA RAČUNA.

POREZ NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA IZ ČLANA 7. TAČKA 3) OVOG ZAKONA PLAĆA SE KOD UPLATE ZA BUDUĆE KORIŠĆENjE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE.

Član 10.

Porez na upotrebu mobilnog telefona plaća se u sledećim iznosima:

1) brisana

2) brisana

3) kod kupovine odgovarajuće kartice za određeni broj minuta razgovora („pripejd“ korisnici) – 10% od vrednosti kartice.

POREZ NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA IZ ČLANA 7. TAČKA 2) OVOG ZAKONA OBRAČUNAVA I NAPLAĆUJE DAVALAC USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, A POREZ IZ ČLANA 7. TAČKA 3) OVOG ZAKONA, U IME I ZA RAČUN DAVAOCA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE – LICE KOD KOJEG SE VRŠI UPLATA ZA BUDUĆE KORIŠĆENjE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE.

DAVALAC USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, DO 15. DANA U MESECU, UPLAĆUJE POREZ NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA IZ ČLANA 7. OVOG ZAKONA, NAPLAĆEN U PRETHODNOM MESECU, NA PROPISANI UPLATNI RAČUN JAVNIH PRIHODA.

ZA PLAĆANjE POREZA NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA KOJI NIJE NAPLAĆEN U ROKOVIMA IZ ČLANA 9. OVOG ZAKONA, SOLIDARNO JEMČI DAVALAC USLUGA MOBILNE TELEFONIJE.

Član 11.

Porez na upotrebu mobilnog telefona naplaćuje davalac usluga mobilne telefonije prilikom:

1) zaključenja ugovora sa poreskim obveznikom o sticanju svojstva korisnika usluga mobilne telefonije („postpejd“ i „pripejd“ korisnici);

2) naplate računa za izvršene usluge mobilne telefonije („postpejd“ korisnici);

3) prodaje kartice za određeni broj minuta razgovora („pripejd“ korisnici), a naplaćeni iznos uplaćuje na propisani račun budžeta Republike najkasnije narednog dana od dana naplate.

Porez na upotrebu mobilnog telefona iskazuje se korisnicima kao posebna stavka u fakturi (računu), odnosno drugom odgovarajućem dokumentu koji se izdaje u slučajevima predviđenim u stavu 1. tač. 1) do 3) ovog člana.

Član 12.

Obaveze plaćanja poreza na upotrebu mobilnog telefona oslobođena su strana diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije, kao i strano diplomatsko osoblje, konzularni funkcioneri i funkcioneri i osoblje međunarodnih organizacija, ako nisu državljani Srbije i Crne Gore REPUBLIKE SRBIJE.

III. POREZ NA UPOTREBU PLOVEĆIH POSTROJENjA I JAHTI

PLOVNIH OBJEKATA

Član 13.

Porez na upotrebu čamaca, plovećih postrojenja i jahti (u daljem tekstu: ploveći objekti) plaća se kod upisa plovećih objekata u upisnik čamaca i plovećih postrojenja, odnosno brodova i kod svakog produžavanja važnosti plovidbene dozvole, koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje upis plovećih objekata u upisnik.

POREZ NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA PLAĆA SE NA ČAMCE, BRODOVE I JAHTE DUŽINE 15 ILI VIŠE METARA, SA MOTORNIM POGONOM, KAO I NA PLOVEĆA POSTROJENjA – UGOSTITELjSKE OBJEKTE (U DALjEM TEKSTU: PLOVNI OBJEKAT).

ČLAN 13A

PORESKA OBAVEZA NASTAJE KOD UPISA PLOVNOG OBJEKTA U UPISNIK I KOD SVAKOG PRODUŽAVANjA VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE, KOJE SE VRŠI U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE PLOVIDBA, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO.

Član 14.

Obveznik poreza iz člana 13. ovog zakona je pravno i fizičko lice na čije ime se ploveći PLOVNI objekat upisuje u odgovarajući upisnik, odnosno produžava važnost BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO plovidbene dozvole u skladu sa propisima, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 15.

Porez iz člana 13. ovog zakona plaća se na NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA IZNOSI, ZA:

Dinara 1. brisana 2. brisana 3. brisana 4. brisana 5. brisana 6. brisana 7. brisana 7A ČAMCE (BEZ KABINE) DUŽINE DO PET METARA, SA MOTORNIM POGONOM 1) OD 7,35 KW DO 22,05 KW 3.000 2) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 20.000 3) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 45.000 4) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 66.000 5) PREKO 220,62 KW 99.000 7B ČAMCE (BEZ KABINE) DUŽINE PREKO PET DO DESET METARA, SA MOTORNIM POGONOM 1) OD 7,35 KW DO 22,05 KW 5.000 2) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 30.000 3) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 66.000 4) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 99.000 5) PREKO 220,62 KW 138.000 7V ČAMCE (BEZ KABINE) DUŽINE PREKO DESET DO 15 METARA, SA MOTORNIM POGONOM 1) OD 7,35 KW DO 22,05 KW 6.000 2) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 44.000 3) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 99.000 4) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 138.000 5) PREKO 220,62 KW 210.000 7G ČAMCE (SA KABINOM) DUŽINE DO PET METARA, SA MOTORNIM POGONOM 1) OD 7,35 KW DO 22,05 KW 7.000 2) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 30.000 3) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 66.000 4) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 99.000 5) PREKO 220,62 KW 138.000 7D ČAMCE (SA KABINOM) DUŽINE PREKO PET DO 15 METARA, SA MOTORNIM POGONOM 1) OD 7,35 KW DO 22,05 KW 15.000 2) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 44.000 3) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 99.000 4) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 138.000 5) PREKO 220,62 KW 210.000 8. Brodove i jahte, dužine 15 ili više metara, sa motornim pogonom 1) od 7,35 kw do 22,05 kw 108.830 2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 163.240 3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 227.540 4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 346.260 5) preko 220,62 kw 494.660 9. Ploveća postrojenja: a) brisana b) ugostiteljske objekte po 1m2 površine 3.710

POREZ NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA PLAĆA SE U IZNOSIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ODNOSNO U IZNOSIMA USKLAĐENIM SHODNO ODREDBAMA ČLANA 27A OVOG ZAKONA (U DALjEM TEKSTU: PROPISANI IZNOS POREZA NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA).

Propisana visina poreza iz stava 1. ovog člana PROPISANI IZNOS POREZA NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA umanjuje se za ploveće PLOVNE objekte preko navršenih pet godina starosti, i to za:

10% – kod plovećih PLOVNIH objekata preko pet do osam navršenih godina starosti;

20% – kod plovećih PLOVNIH objekata preko osam do 10 navršenih godina starosti;

30% – kod plovećih PLOVNIH objekata preko 10 navršenih godina starosti.

Član 16.

POREZ NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA OBVEZNIK OBRAČUNAVA I UPLAĆUJE NA PROPISANI UPLATNI RAČUN JAVNIH PRIHODA.

Obveznik poreza iz člana 14. ovog zakona, koji traži upis plovećeg objekta, odnosno produženje važnosti plovidbene dozvole u upisnik, prilikom podnošenja zahteva dužan je da uz zahtev priloži i dokaz da je izvršio uplatu propisanog poreza u iznosu iz člana 15. ovog zakona.

DOKAZ O PLAĆENOM POREZU NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA U PROPISANOM IZNOSU OBVEZNIK PODNOSI UZ ZAHTEV ZA UPIS U UPISNIK, ODNOSNO ZA PRODUŽENjE VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE – ORGANU NADLEŽNOM ZA UPIS PLOVNOG OBJEKTA U UPISNIK, ODNOSNO ZA PRODUŽENjE VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE.

Upis plovećeg PLOVNOG objekta, odnosno produženje važnosti BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO plovidbene dozvole u upisnik može se izvršiti samo uz dokaz o plaćenom porezu iz čl. 13. do 15. ovog zakona NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA U PROPISANOM IZNOSU.

ČLAN 16A

PLAĆENI POREZ NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA, ZA PLOVNI OBJEKAT KOJI JE UNIŠTEN, ODNOSNO BRISAN IZ UPISNIKA, ODNOSNO OTUĐEN, PRE ISTEKA VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE, NE SMATRA SE VIŠE ILI POGREŠNO PLAĆENIM POREZOM, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

LICE KOJE JE U TOKU GODINE STEKLO PRAVO SVOJINE NA PLOVNOM OBJEKTU UPISANOM U UPISNIK, KOD KOJEG JE POREZ NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA PLAĆEN U PROPISANOM IZNOSU, NIJE U OBAVEZI DA ZBOG TE PROMENE PLATI POREZ NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA, OSIM AKO SE ZBOG TOGA MORA IZVRŠITI NOVI UPIS PLOVNOG OBJEKTA U UPISNIK, ODNOSNO PRODUŽENjE VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE PLOVIDBA.

Član 17.

POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA PLAĆA SE NA VAZDUHOPLOVE I LETILICE NA MOTORNI POGON, KADA SE KORISTE ZA SOPSTVENI PREVOZ, ODNOSNO ZA REKREATIVNE AKTIVNOSTI (U DALjEM TEKSTU: VAZDUHOPLOVI I LETILICE).

Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica plaća se kod upisa vazduhoplova i letilice, odnosno produženja roka važnosti uverenja o plovidbenosti u registar vazduhoplova ili evidenciju letilica (U DALjEM TEKSTU: UPIS U REGISTAR), koji se vrše u skladu sa propisima KOJIMA SE UREĐUJE VAZDUŠNA PLOVIDBA, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO.

Član 19.

Porez iz člana 17. ovog zakona plaća se na vazduhoplove i letilice na motorni pogon, kada se koriste za:

dinara 1. Sopstveni prevoz 1) veličine do 6 sedišta 494.660 741.990 2) preko 6 do 12 sedišta 989.330 1.483.995 3) preko 12 do 20 sedišta 1.236.660 1.854.990 4) preko 20 sedišta 1.483.990 2.225.985 2. Rekreativne aktivnosti 1) veličine do 4 sedišta 296.800 445.200 2) preko 4 sedišta 494.660 741.990

POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA PLAĆA SE U IZNOSIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ODNOSNO U IZNOSIMA USKLAĐENIM SHODNO ODREDBAMA ČLANA 27A OVOG ZAKONA (U DALjEM TEKSTU: PROPISANI IZNOS POREZA NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA).

Propisana visina poreza iz stava 1. ovog člana PROPISANI IZNOS POREZA NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA umanjuje se za vazduhoplove, odnosno letilice preko navršenih pet godina starosti, i to za:

10% – kod vazduhoplova odnosno letilica preko pet do osam navršenih godina starosti;

20% – kod vazduhoplova odnosno letilica preko osam do 10 navršenih godina starosti;

30% – kod vazduhoplova odnosno letilica preko 10 navršenih godina starosti.

Porez na registrovane vazduhoplove ne plaća se na vazduhoplove i letilice na motorni pogon koji se koriste za sport, koji su vlasništvo Vazduhoplovnog saveza Srbije i njegovih članova (klubova i sportista) i koji poseduju potvrdu o članstvu izdatu od ovog Saveza.

POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA NE PLAĆA SE NA VAZDUHOPLOVE I LETILICE NA MOTORNI POGON KOJI SE KORISTE ZA SPORT, A VLASNIŠTVO SU VAZDUHOPLOVNOG SAVEZA SRBIJE ILI NjEGOVIH ČLANOVA (KLUBOVA I SPORTISTA) KOJI POSEDUJU POTVRDU O ČLANSTVU IZDATU OD TOG SAVEZA.

Član 20.

POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA OBVEZNIK OBRAČUNAVA I UPLAĆUJE NA PROPISANI UPLATNI RAČUN JAVNIH PRIHODA.

Obveznik poreza iz člana 18. ovog zakona NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA, koji traži upis vazduhoplova ili letilice, odnosno produženje roka važnosti uverenja o plovidbenosti u registar vazduhoplova, ili evidenciju letilica, prilikom podnošenja zahteva dužan je da uz zahtev priloži i dokaz da je izvršio uplatu propisanog poreza u iznosu iz člana 19. ovog zakona POREZA NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA U PROPISANOM IZNOSU.

Upis vazduhoplova ili letilice, odnosno produženje roka važnosti uverenja o plovidbenosti u odgovarajući registar, može se izvršiti samo uz dokaz o plaćenom porezu iz čl. 17. do 19. ovog zakona IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

ČLAN 20A

PLAĆENI POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA, ZA VAZDUHOPLOV I LETILICU KOJA JE UNIŠTENA, ODNOSNO BRISANA IZ REGISTRA, ODNOSNO OTUĐENA PRE ISTEKA ROKA VAŽNOSTI UVERENjA O PLOVIDBENOSTI, NE SMATRA SE VIŠE ILI POGREŠNO PLAĆENIM POREZOM, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

LICE KOJE JE U TOKU GODINE STEKLO PRAVO SVOJINE NA VAZDUHOPLOVU I LETILICI UPISANIM U REGISTAR, KOD KOJIH JE POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA PLAĆEN U PROPISANOM IZNOSU, NIJE U OBAVEZI DA ZBOG TE PROMENE PLATI POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA, OSIM AKO SE ZBOG TOGA MORA IZVRŠITI NOVI UPIS U REGISTAR, ODNOSNO PRODUŽENjE VAŽNOSTI UVERENjA O PLOVIDBENOSTI, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE VAZDUŠNA PLOVIDBA.

Član 21.

Na registrovano oružje UTVRĐENO OVIM ZAKONOM plaća se porez ZA SVAKU KALENDARSKU GODINU.

Član 22.

Obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje nastaje u momentu izdavanja oružnog lista za držanje oružja za ličnu bezbednost, oružnog lista za držanje i nošenje oružja, odnosno dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost.

OBAVEZA PLAĆANjA POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE NASTAJE DANOM IZDAVANjA ODOBRENjA, ODNOSNO ORUŽNOG LISTA, ODNOSNO DOZVOLE, ZA DRŽANjE, ODNOSNO ZA DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA.

Član 24.

Porez na registrovano oružje za koje je izdato odobrenje, ODNOSNO ORUŽNI LIST za držanje oružja, plaća se u godišnjem iznosu, i to za:

1) automatsku pušku 8.240 dinara; 2) poluautomatsku pušku 3.300 dinara.

Porez na oružje ZA LIČNU BEZBEDNOST za koje je izdat oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost, odnosno ORUŽNI LIST ZA DRŽANjE I dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbednost plaća se u godišnjem iznosu, i to za:

Dinara 1) oružje za koje je izdat oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost 2.230 2) oružje za koje je izdata IZDAT ORUŽNI LIST ZA DRŽANjE I dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbednost 11.130

Član 25.

Porez na registrovano oružje ne plaća se na:

1) oružje registrovano za potrebe obavljanja posla u državnom organu ili DRŽAVNOJ organizaciji (službeno oružje) U ČIJOJ SU NADLEŽNOSTI POSLOVI ZA ČIJE OBAVLjANjE JE POTREBNO I PROPISIMA UREĐENO DRŽANjE, ODNOSNO DRŽANjE I NOŠENjE ORUŽJA,

2) oružje streljačkih organizacija i streljačkih klubova, i

3) brisana

4) oružje koje je obveznik dobio NA POKLON kao nagradu ili prilikom odlaska u penziju, od Vojske Jugoslavije ili Ministarstva unutrašnjih poslova OD VOJSKE SRBIJE, ODNOSNO VOJSKE DRŽAVA ČIJI JE PRAVNI SLEDBENIK REPUBLIKA SRBIJA, ILI OD ORGANA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO ORGANA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNjE POSLOVE DRŽAVE ČIJI JE PRAVNI SLEDBENIK REPUBLIKA SRBIJA, a najviše na jedno od dobijenih registrovanih oružja za koje je propisana najniža visina poreza,

5) oružje koje ovlašćeni proizvođači oružja i municije koriste kao osnovno sredstvo (opremu) u procesu namenske proizvodnje.

Oslobođenje za streljačku organizaciju primenjuje se samo za oružje koje je trajno smešteno u skladištu ili drugim obezbeđenim prostorijama organizacije.

Član 27a

Za plaćanje poreza za narednu godinu, iznosi poreza iz čl. 4, 10, 15, 19. i 24. ČL. 4, 15, 19. I 24. ovog zakona usklađuju se u decembru mesecu stopom rasta cena na malo za prethodnih dvanaest meseci, prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za plaćanje poreza za 2005. godinu, iznosi poreza iz čl. 4, 10, 15, 19. i 24. ovog zakona uskladiće se u decembru mesecu 2004. godine stopom rasta cena na malo za period od prvog narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do kraja novembra 2004. godine, prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Obračunavanje usklađenih iznosa poreza izst. 1. i 2. ovog člana vrši se u odnosu na iznose poreza propisane ovim zakonom, pri čemu se usklađeni iznosi zaokružuju PRILIKOM USKLAĐIVANjA DINARSKIH IZNOSA POREZA, U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA, OSNOVICA ZA USKLAĐIVANjE SU POSLEDNjI OBJAVLjENI DINARSKI IZNOSI POREZA, PRI ČEMU SE ZAOKRUŽIVANjE VRŠI tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Ovlašćuje se Vlada Republike Srbije da objavi usklađene iznose poreza iz st. 1. i 2. ovog člana.

VLADA, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, OBJAVLjUJE USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE POREZA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Član 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 200.000 10.000 DO 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje ne uplati porez propisan čl. 2, 7, 13, 17. i 21. ovog zakona – OBVEZNIK POREZA KOJI U PROPISANOM ROKU NE UPLATI POREZ IZ ČL. 2, 7, 13, 17. I 26. OVOG ZAKONA (ČL. 5B, 9, 16, 20. I 26).

Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 10.000 5.000 DO 50.000 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu koje ne postupi u skladu sa čl. 2, 7, 13, 17. i 21. ovog zakona IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 10.000 5.000 DO 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje ne uplati porez iz čl. 2, 13, 17. i 21. ovog zakona – OBVEZNIK POREZA KOJI U PROPISANOM ROKU NE UPLATI POREZ IZ ČL. 2, 7, 13, 17. I 26. OVOG ZAKONA (ČL. 5B, 9, 16, 20. I 26).

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U ORGANU NADLEŽNOM ZA REGISTRACIJU, PRODUŽENjE REGISTRACIJE, ODNOSNO ZAMENU REGISTARSKIH TABLICA, AKO REGISTRACIJU MOTORNOG VOZILA, PRODUŽENjE REGISTRACIJE, ODNOSNO ZAMENU REGISTARSKIH TABLICA MOTORNOG VOZILA, IZVRŠI BEZ DOKAZA O PLAĆENOM POREZU NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA U PROPISANOM IZNOSU (ČLAN 6).

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U ORGANU NADLEŽNOM ZA POSLOVE UPISA PLOVNIH OBJEKATA U UPISNIK, ODNOSNO ZA PRODUŽENjE VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE, AKO UPIS PLOVNIH OBJEKATA, ODNOSNO PRODUŽENjE VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE, IZVRŠI BEZ DOKAZA O PLAĆENOM POREZU NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA U PROPISANOM IZNOSU (ČLAN 16. STAV 3).

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U ORGANU NADLEŽNOM ZA POSLOVE UPISA VAZDUHOPLOVA I LETILICA U REGISTAR, ODNOSNO ZA PRODUŽENjE ROKA VAŽNOSTI UVERENjA O PLOVIDBENOSTI, AKO UPIS VAZDUHOPLOVA ILI LETILICE, ODNOSNO PRODUŽENjE ROKA VAŽNOSTI UVERENjA O PLOVIDBENOSTI, IZVRŠI BEZ DOKAZA O PLAĆENOM POREZU NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA U PROPISANOM IZNOSU (ČLAN 20. STAV 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 10.000 5.000 DO 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u republičkom organu uprave zaduženom za unutrašnje poslove, ako ne dostavi, odnosno ne dostavi u propisanom roku podatke iz člana 26. stav 2. i člana 31. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj davalac usluga mobilne telefonije, odnosno prodavac kartice LICE KOD KOJEG SE VRŠI UPLATA ZA BUDUĆE KORIŠĆENjE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE iz člana 7. tačka 3) ovog zakona koji postupi suprotno odredbama čl. 9. i 11. NE POSTUPI PO ODREDBAMA ČL. 9. I 10. ovog zakona.

Novčanom kaznom iz stava 2. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice davaoca usluga mobilne telefonije koji postupi suprotno odredbama čl. 9. i 11. NE POSTUPI PO ODREDBAMA ČL. 9. I 10. ovog zakona.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 33.

PRVO USKLAĐIVANjE IZNOSA POREZA NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA, POREZA NA UPOTREBU ČAMACA I POREZA NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA, PROPISANIH OVIM ZAKONOM, ZA PLAĆANjE U 2010. GODINI, IZVRŠIĆE SE U DECEMBRU 2009. GODINE STOPOM RASTA CENA NA MALO, ZA PERIOD OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA DO 30. NOVEMBRA 2009. GODINE, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, PRI ČEMU SE ZAOKRUŽIVANjE VRŠI TAKO ŠTO SE IZNOS DO PET DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO PET DINARA ZAOKRUŽUJE NA DESET DINARA.

VLADA ĆE, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, OBJAVITI USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE POREZA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

ČLAN 34.

OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA NEĆE SE PRIMENjIVATI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA I POREZA NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA, USKLAĐENI DO POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA SAGLASNO ODREDBI ČLANA 27A ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07 I 114/08).

ČLAN 35.

POREZ NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA PROPISAN OVIM ZAKONOM OBRAČUNAVA SE I PLAĆA OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 36.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar