Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA

Član 1.

U Zakonu o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br.18/05 i 30/10), u članu 9. stav 2. reči: „Republička agencija za poštanske usluge” zamenjuju se rečima: „agencija nadležna za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija)”.

Član 2.

Posle člana 11. dodaje se član 11a, koji glasi:

„11a

Javni poštanski operator, pored poštanskih usluga, može obavljati i druge delatnosti, i to:

zastupanje u osiguranju, u skladu sa propisima kojima se uređuju poslovi osiguranja;

menjačke poslove, u skladu sa propisima kojima se uređuje devizno poslovanje;

poslove u vezi sa međunarodnim uputnicama u dinarima i efektivnom stranom novcu, u skladu sa propisima kojima se uređuje devizno poslovanje;

druge delatnosti u skladu sa osnivačkim aktom i statutom.”

Član 3.

Član 62. menja se i glasi:

„Član 62.

Ovlašćenja i nadležnosti u oblasti poštanskih usluga ostvaruju:

Vlada;

ministarstvo nadležno za poslove poštanskih usluga (u daljem tekstu: Ministarstvo);

Agencija u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronske komunikacije, odnosno zakonom kojim se uređuju poštanske usluge;

ovlašćeni javni poštanski operator.”

Član 4.

Član 65. briše se.

Član 5.

U članu 66. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) donosi opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga, propisuje parametre kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga, propisuje minimalni kvalitet u obavljanju univerzalne poštanske usluge i prati njihovu primenu;”.

Posle tačke 12) dodaje se tačka 12a), koja glasi:

„12a) utvrđuje način i uslove pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora i vodi registar zaključenih ugovora;”.

U stavu 2. reči: „9) i 11)” zamenjuju se rečima: „9), 11) i 12a)”.

U stavu 3. reči: „1) do 12)” zamenjuju se rečima: „1) do 12a)”.

Član 6.

Čl. 67. – 76. i član 77. brišu se.

Član 7.

U članu 82. stav 2. reč: „Savet”, zamenjuje se rečima: „Upravni odbor”.

Član 8.

U članu 14, članu 17. stav 3, članu 18. stav 2, članu 19. stav 3, članu 21. stav 2, članu 42. stav 2. i članu 44. stav 2. reči: „Republička agencija za poštanske usluge” zamenjuju se rečju: „Agencija”.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje sa radom Republička agencija za poštanske usluge.

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge preuzeće prava, obaveze, predmete, poslove, opremu, sredstva za rad, arhivu, zaposlene i postavljena lica u Republičkoj agenciji za poštanske usluge, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10.

Poštanski operatori su dužni da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se važeći propisi, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 12.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je pripajanje Republičke agencije za poštanske usluge, koja je osnovana Zakonom o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, broj 18/05), Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije, koja je osnovana Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10 i 6/13-US). Ova organizaciona promena treba da doprinese racionalizaciji i većoj efikasnosti u radu regulatornih tela u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1.

U članu 9. stav 2. Zakona o poštanskim uslugama u skladu sa osnovnim razlogom za donošenje ovog zakona predviđeno je da minimum radnog vremena jedinica poštanske mreže javnog poštanskog operatora utvrđuje agencija nadležna za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Član 2.

Članom 2. posle člana 11. dodaje se novi član 11a koji se odnosi na druge delatnosti koje javni poštanski operator može obavljati, kao i na to da se poslovi sa međunarodnim uputnicama mogu vršiti u dinarima i efektivnom stranom novcu.

Naime, u članu 24. stav 2. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 70/04-ispravka, 61/05-dr. zakon, 85/05-dr. zakon, 101/07, 63/09-US, 107/09, 99/11 i 119/12) je propisano da poslove posredovanja i osiguranja može da obavlja i pravno lice na osnovu posebnog zakona i saglasnosti Narodne banke Srbije da ispunjava uslove o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti propisane Zakonom o osiguranju.

U članu 39. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, 62/06, 31/11 i 119/12) je utvrđeno da menjačke poslove mogu da obavljaju banke i rezident – privredni subjekt koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost.

Shodno navedenom, u Zakonu o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 20/97) je propisano da ovo javno preduzeće može da obavlja poslove platnog prometa, menjačke poslove i druge poslove utvrđene Statutom preduzeća. Imajući u vidu da ove odredbe prestaju da važe donošenjem odluke o osnivanju javnog poštanskog operatora, a Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 70/13) u kojoj je u članu 4. utvrđeno da je ovo javno preduzeće javni poštanski operator u smislu Zakona o poštanskim uslugama, ukazala se potreba za izmenom zakona u ovom pogledu.

Član 3.

U članu 3. izmenjen je član 62. u pogledu ovlašćenja i nadležnosti u oblasti poštanskih usluga. Precizirano je da ovlašćenja i nadležnosti u oblasti poštanskih usluga pored ostalih, ima i agencija nadležna za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Član 4.

U članu 4. briše se član 65. jer prelaskom nadležnosti na agenciju nadležnu za elektronske komunikacije i poštanske usluge prestaje da postoji Republička agencija za poštanske usluge.

Član 5.

Članom 5. u članu 66. stav 1. dodate su nove tačke, kojima su precizirane nadležnosti agencije.

Član 6.

Članom 6. brisani su čl. 67. – 76. i član 77. jer prelaskom nadležnosti na agenciju nadležnu za elektronske komunikacije i poštanske usluge prestaje da postoji Republička agencija za poštanske usluge.

Član 7.

Članom 7. u članu 82. stav 2. reč „Savet” zamenjen je rečima „Upravni odbor”.

Član 8.

U članu 14, članu 17. stav 3, članu 18. stav 2, članu 19. stav 3, članu 21. stav 2, članu 42. stav 2. i članu 44. stav 2. reči Republička agencija za poštanske usluge zamenjuje se rečju Agencija.

Član 9.

Članom 9. propisano je da stupanjem na snagu ovog zakona prestaje sa radom Republička agencija za poštanske usluge, kao i da prava, obaveze, sredstva, dokumentaciju i zaposlene, preuzima Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10.

Članom 10. predviđena je obaveza operatora da u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Član 11.

U članu 11. predviđeno je da će se propisi za sprovođenje ovog zakona doneti u roku od tri meseca od dana stupanja ovog zakona na snagu, kao i da će se do donošenja novih propisa primenjivati važeći propisi.

Član 12.

U članu 12. propisano je da se da će se započeti postupci okončati po propisima koji su važili u trenutku stupanja na snagu ovog zakona.

Član 13.

U članu 13. propisano je da će se ovaj zakon objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu hitnost za uspostavljanje rada i proširenje nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije koja danom stupanja na snagu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama nastavlja sa radom kao Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, a koja preuzima, između ostalog, prava, obaveze i predmete Republičke agencije za poštanske usluge, čime će se sprečiti štetne posledice na rad ove organizacije i maksimizirati efekti uštede budžetskih sredstava u tekućoj godini.

VI. PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 9.

Poštanski operator je dužan da, u skladu sa potrebama korisnika, odredi i na uobičajen način istakne radno vreme sa korisnicima poštanskih usluga.

Minimum radnog vremena jedinica poštanske mreže javnog poštanskog operatora utvrđuje Republička agencija za poštanske usluge AGENCIJA NADLEŽNA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE (U DALJEM TEKSTU TEKSTU: AGENCIJA) u skladu sa potrebama korisnika.

Član 11a

JAVNI POŠTANSKI OPERATOR, PORED POŠTANSKIH USLUGA, MOŽE OBAVLJATI I DRUGE DELATNOSTI, I TO:

1) ZASTUPANJE U OSIGURANJU, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU POSLOVI OSIGURANJA;

2) MENJAČKE POSLOVE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE DEVIZNO POSLOVANJE;

3) POSLOVE U VEZI SA MEĐUNARODNIM UPUTNICAMA U DINARIMA I EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE DEVIZNO POSLOVANJE;

4) DRUGE DELATNOSTI U SKLADU SA OSNIVAČKIM AKTOM I STATUTOM.

Član 14.

Informacije o uslovima koji se tiču dostupnostzi univerzalne poštanske usluge, vrstama usluga, njihovim posebnim karakteristikama, poštarinama i propisanim standardima kvaliteta objavljuje Republička agencija za poštanske usluge AGENCIJA u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 17.

Univerzalna poštanska usluga se obavlja svaki radni dan, a ne manje od pet dana u nedelji, osim u slučajevima državnih i verskih praznika, više sile i ugroženosti zdravlja i sigurnosti zaposlenih kod operatora.

Obavljanje pojedinih usluga iz domena univerzalne poštanske usluge može se prekinuti ili obustaviti u cilju zaštite javnog interesa i drugim slučajevima prediđenim zakonom.

Republička agencija za poštanske usluge AGENCIJA može, u posebnim okolnostima i geografskim uslovima, da odredi drugačije obavljanje univerzalne poštanske usluge.

Član 18.

Podelu dostavnih područja jedinica poštanske mreže na kojima se obavlja univerzalna poštanska usluga određuje javni poštanski operator tako da obuhvati sva naseljena mesta u zemlji, i to:

uže dostavno područje jedinice poštanske mreže na kome se univerzalna poštanska usluga obavlja na način iz člana 17. ovog zakona;

šire dostavno područje jedinice poštanske mreže na kome se univerzalna poštanska usluga obavlja najmanje dva puta nedeljno;

najšire dostavno područje jedinice poštanske mreže na kome se univerzalna poštanska usluga obavlja najmanje jednom nedeljno.

Republička agencija za poštanske usluge AGENCIJA, na predlog davaocauniverzalne poštanske usluge, utvrđuje i dostavna područja koja obuhvatajju teritorije gde nema stanovnika sa prebivalištem, odnosno, na kojima ne postoji obaveza obavljanja univerzalne poštanske usluge.

Član 19.

Rezervisane poštanske usluge obuhvataju:

prijem i/ili prenos i/ili uručenje pismonosnih pošiljaka, do utvrđenog limita po masi i ceni;

prijem i/ili prenos i/ili isplatu uputnica u klasičnoj i elektronskoj formi.

Rezervisanom poštanskom uslugom smatra se i prijem i/ili prenos i/ili uručenje pismena u sudskom, upravnom i prekršajnom postupku, bez obzira na limite.

Limite po masi i ceni iz stava 1. ovog člana utvrđuje Republička agencija za poštanske usluge AGENCIJA uz saglasnost Vlade Republike Srbije, pri čemu oni ne mogu biti veći od 350 grama i petostrukog iznosa poštarine za pismo prve stope težine i najbržeg stepena prenosa.

Rezervisane poštanske usluge obavlja javni poštanski operator.

Član 21.

Tarifni stavovi iz oblasti univerzalne poštanske usluge moraju biti jedinstveni.

Tarifne stavove utvrđuje Republička agencija za poštanske usluge AGENCIJA.

Član 42.

Na dostavnom području jedinice poštanske mreže investitori, odnossno vlasnici stambenih zgrada, stanova i poslovnih objekata dužni su da na ulazu u stambenu zgradu, poslovni objekat, dvorište ili na drugi način, u dogovoru sa javnim poštanskim operatoerom, postave kućne sandučiće. održavanje kućnih sandučića je obaveza vlasnika odnosnih objekata.

Kućni sandučići moraju da budu projektovani prema tehničkim uslovima koje propisuje Republička agencija za poštanske usluge AGENCIJA i postavljeni na način koji omogučava sigurno uručenje poštanskih pošiljaka.

Član 44.

Poštanski operator je dužan da kvalitetno i na propisan način obavlja poštanske usluge.

Minimalne standarde kvaliteta utvrđuje Republička agencija za poštanske usluge AGENCIJA.

Član 62.

Ovlašćenja i nadležnosti u oblasti poštanskih usluga, ostvaruje Vlada, ministarsatvo nadležno za poslove poštanskih usluga (u daljem tekstu:Ministarstvo) i Republička agencija za poštanske usluge, kao i ovlašćeni javni poštanski operator.

OVLAŠĆENJA I NADLEŽNOSTI U OBLASTI POŠTANSKIH USLUGA OSTVARUJU:

1) VLADA;

2) MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA POSLOVE POŠTANSKIH USLUGA (U DALJEM TEKSTU: MINISTARSTVO);

3) AGENCIJA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, ODNOSNO, ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU POŠTANSKE USLUGE;

4) OVLAŠĆENI JAVNI POŠTANSKI OPERATOR.

Član 65.

Osniva se Republička agencija za poštanske usluge (u daljem tekst: Agencija).

Agencija je nezavisan regulatorni organ.

Agencija je samostalni prevni subjekt i funkcionalno je nezavisana od bilo kog državnog organa, kao i od svih organizacija i lica koja se bave poštanskim uslugama.

Agencija je dužna da svojim delovanjem, u skladu sa ovim zakonom, omogućikonkurenciju i sopreči svaki vid monopolskog delovanja na tržištu poštanskih usluga.

Član 66.

Agencija:

donosi opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga, standarde kvaliteta u obavljanju poštanskih usluga i prati njihovu primenu;

DONOSI OPŠTE USLOVE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA, PROPISUJE PARAMETRE KVALITETA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA, PROPISUJE MINIMALNI KVALITET U OBAVLJANJU UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE I PRATI NJIHOVU PRIMENU;

utvrđuje, uz saglasnost Vlade, limite po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge;

utvrđuje vreme trajanja ekskluzivnog obavljanja rezervisanih poštanskih usluga;

daje saglasnost na posebne uslove za obavljanje poštanskih usluga;

propisuje bliže uslove iz člana 80. stav 5. ovog zakona;

izdaje i oduzima licence poštanskim operatorima za obavljanje univerzalne poštanske usluge;

izdaje i oduzima odobrenja poštanskim operatorima za obavljanje nerezervisanih poštanskih usluga;

vodi registar izdatih dozvola poštanskim operatorima;

utvrđuje visinu troškova za izdavanje licence, odnosno odobrenja i visinu godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga, kao i rokove za izmirenje obaveza plaćanja;

prati da li se poštanski operatori pridržavaju uslova sadržanih u izdatim licencama, odnosno odobrenjima, a u slučaju povreda tih uslova ili odredaba ovog zakona, preduzima mere iz svoje nadležnosti;

određuje tarifne stavove za univerzalnu poštansku uslugu;

utvrđuje metodologiju formiranja cena za univerzalnu poštansku uslugu;

12a) UTVRĐUJE NAČIN I USLOVE PRISTUPA POŠTANSKOJ MREŽI JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA I VODI REGISTAR ZAKLJUČENIH UGOVORA;

13) preduzima mere u cilju unapređenja konkurencije na tržištu poštanskih usluga;

14) prati rad poštanskih operatora po primedbama, odnosno prigovorima korisnika;

15) prati razvoj u oblasti poštanskih usluga;

16) prikuplja informacije, formira i održava bazu podataka od značaja za oblast poštanskih usluga i redovno objavljuje podatke;

17) ostvaruje međunarodne kontakte u oblasti poštanske regulative, ako zakonom nije drugačije određeno;

18) obezbeđuje javnost u radu;

19) donosi poslovnik o svom radu;

20) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Akta iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 5), 9) i 11) 9), 11) I 12A) ovog člana, Agencija objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Poslove iz stava 1. tač. 1) do 12) 1) DO 12A) ovog člana, Agencija obavlja kao poverene poslove.

Član 67.

Agencija ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u registar.

Agencija posluje po propisima o javnim službama.

Organ Agencije je Savet, koji donosi sve odluke iz nadležnosti Agencije.

Agenciju predstavlja i zastupa predsednik Saveta, a u slučaju njegove sprečenosti,Agenciju zasastupa zamenik predsednika Saveta.

Predsednik Saveta, odnosno zamenik predsednika saveta kada vrši njegovu funkciju, može, u celini ili delimičnio, preneti funkciju zastupanja Agencije drugom članu Saveta , samo na osnovu odluke Saveta.

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti , Agencija može angažovati druga domaća ili strane pravna ili fizička lica

Član 68.

Agencijom upravlja Savet.

Savet ima pet članova koje bira i razrešava Narodna skupština.

Mandat članova Saveta traje šest godina, s tim što za dva člana prvog izabranog saveta mandat traje šest godina , a za ostale četiri godine. Predsednika i zamenika predsednika Saveta biraju članovi Saveta iz svojih redova.

Članovi Saveta su u radnom odnosu po osnovu svog izbora u Savet.

Savet donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Saveta.

Rad Saveta je javan.

Vlada može podneti predlog Narodnoj skupštini za opoziv Saveta u slučaju neizvršavanja obaveza propisanih u članu 66. i 74. ovog zakona.

Član 69.

Za članove Saveta mogu se birati samo lica koja imaju odgovarajuća stručna znanja i iskustvo iz oblasti poštanskih usluga.

Za članove Saveta ne mogu se birati lica koja su osuđivana na kaznu zatvora za krivično delo zloupotrebe službenog položaja, prevare, korupcije, krađe ili drugog krivičnog dela koje ih čini nedostojnim za obavljanje ovih funkcija, narodni poslanici, kao ni poslanici u skupštini autonomne pokrajine, odbornici, druga izabrana i postavljena lica, niti funkcioneri u organima političkih stranaka i drugih političkih organizacija ili lica koja steknu direktni ili indirektni udeo u vlasništvu kod operatora poštanskih usluga.

Predlog za izbor članova Saveta, Vlada utvrđuje na osnovu kandidature koju podnose Ministarstvo, odgovarajuće naučne institucije, kao i registrovana udruženja poštanskih operatora i/ili korisnika.

Član 70.

Članovi Saveta biraju se najkasnije 60 dan pre isteka mandata prethodnih članova saveta. U slučajui da izbor članova Saveta ne bude izvršen do isteka mandata prethodnih članova Saveta, prethodni članovi saveta nastavljaju da obavljaju funkcije do izbora novih članova Saveta.

Član 71.

Narodna Skupština može razrešiti člana Saveta samo u sledećim slučajevima:

ako je zbog bolesti ili drugog razloga nesposoban da obavlja dužnost duže od šest meseci u kontinuitetu;

ako bude prvosnažno osuđen na kaznu zatvora za krivično delo zloupotrebe službenog pioložaja, prevare, korupcije, krađe ili drugog krivičnog dela koje ga čini nedostojnim za obavljanjlje funkcije;

ako svojim delovanjem preduzima radnje koje su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona;

ako stekne direktni ili indirektni udeo u vlasništvu kod operatora poštanskih usluga;

ako bude izabran ili postavljen u smisli člana 69. stav 2. ovog zakona;

ako postane funkcioneru organima političkih stranaka i drugih političkih organizacija;

ako se utvrdi da je u toku trajanja mandata povredio pravila o sukobu interesa, utvrđena zakonom.

Predlog za razrešenje članova Saveta podnosi Vlada ili Savet.

Član 72.

Savet donosi statut Agencijekojim se, između ostalog utvrđuje unutrašnja organizacija i način rada Agencije.

Na statut Agencije saglasnost daje Vlada.

Član 73.

Presednik Saveta:

organizuje i rukovodi radom Saveta;

izvršava odluke Saveta;

predstavlja i zastupa Agenciju;

ima ovlašćenja direktora u ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti po osnovu rada.

Član 74.

Finansiranje Agencije vrši se u skladu sa finansijskim planom koji za svaku godinu donosi Savet,

Finansijskim planom utvrđuje se ukupni prihodi i rashodi Agencije,uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke, kao i elementi za celovito sagledavajnjepolitike zarada i zaposlenosti u Agenciji.

Finansijski plan se donosi najkasnije do 15 decembra tekuće godine za narednu godinu.

Na finansijski plan iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Vlada.

Svi obračuni prihoda i rashoda Agencije podležu godišnjoj reviziji od strane nezavisnog ovlašćenog revizora. Obračuni se obavljaju najkasnije tri meseca po završetku finansijske godine.

Nezavisnog ovlašćenog revizora određuje Savet Agencije, u skladu sa zakonom.

Za prvu godinu rada Agencije, sredstavse obezbeđuju iz buđetske rezerve u vidu kratkoročne pozajmice, u skladu sa zakonom .

Za prvu godinu rada Agencije, sredstva se obezbeđuju iz buđetske rezerve u vidu kratkoročne pozajmic, u skladu sa zakonom, a na osnovu finansijskog plana na koji saglasnost daje Vlada, kojim se utvrđuje i dinamika vraćanja sredtava u budžet iz redovnih prihoda Agencije.

Član 75.

Plata predsednika Saveta ne može biti veća od plate predsednika radnog tela Narodne skupštine Republike Srbije, a plata članova Saveta ne može biti veća od plate narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, isplaćene u prethodnom mesecu.

Član 76.

Savet Agencije podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o svojim aktivnostima koji naročito obuhvata:

razvoj poštanskih usluga u Republici Srbiji;

primenu principa politike u oblasti poštanskih usluga;

dostignuti nivo realizacje univerzalne poštanske usluge sa procenom stepena zadovoljenja potreba korisnika;

izveštaj o dozvolama izdatim operatorima i uslovima obavljanja poštanskih usluga na osnovu njih.

Član 76a

Poštanski operatori i Agencija dužni su da na zahtev Ministarstva i/ili Agencije dostavljaju podatke u vezi sa obavljanjem poštanskih usluga u utvrđenim rokovima.

Član 77.

Odluka Saveta kojima se rešava o pravima i obavezama poštanskih operatora i korisnika su konačne.

Protiv odluka Saveta može se pokrenuti upravni spor.

Član 82.

Poštanski operator plaća Agenciji troškova za izdavanje dozvole i godišnju naknadu za obavljanje poštanskih usluga.

Troškovi za izdavanje dozvole određuje Savet UPRAVNI ODBOR Agencije, s tim što ti troškovi ne mogu preći iznos od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Godišnja naknada za obavljanje poštanskih usluga utvrđuje se u visini do 0, 5% od ostvarenog prihoda poštanskog operatora u obavljanju poštanskih usluga, a u skladu sa finansijskim planom.

Sredstva ostvarena od godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga koristi se za finansiranje rada Agencije.

VII. ANALIZA EFEKATA PROPISA

Oblast obavljanja poštanskih usluga uređena je Zakonom o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RSˮ, br. 18/05 i 30/10), koji je delimično usklađen sa relevantnim propisima Evropske unije koji uređuju ovu oblast.

Izmene i dopune važećeg Zakona nužne su, primarno, radi stvaranja pravnog osnova za sprovođenje pripajanja Republičke agencije za poštanske usluge – RAPUS, koja je osnovana Zakonom o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RSˮ, broj 18/05), Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije – RATEL, koja je osnovana Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RSˮ, br. 44/10 i 6/13-US).

Pripajanje Republičke agencije za poštanske usluge Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije je opravdano sledećim razlozima:

Direktive Evropske unije predviđaju obavezno postojanje nezavisnih regulatornih tela u pomenutim oblastima. Polazeći od postojećih institucionalnih rešenja u zemljama Evropske unije, kao i u zemljama u okruženju, izuzev Bosne i Hercegovine i Makedonije, a imajući u vidu neophodnost ostvarenja ušteda, ukazujemo na to da se ove delatnosti u pomenutim zemljama obavljaju unutar jedne agencije.

Navedene agencije funkcionišu u sistemu dodele dozvola operatorima, a njihov rad se finansira sredstvima obezbeđenim po osnovu naplaćenih naknada od operatora.

Kada je reč o postojećoj organizaciji Republičke agencije za poštanske usluge, Savet, koji ima 5 članova, je imenovala Narodna skupština. Od ostalih 12 zaposlenih, 8 je angažovano na obavljanju opštih poslova, a 4 zaposlenih je angažovano na poslovima koji su u funkcionalnoj delatnosti Republičke agencije za poštanske usluge.

Predloženim pripajanjem obezbedilo bi se povezivanje dve stručno regulatorne funkcije srodnih ciljeva i aktivnosti u jedan pravni subjektivitet, sa posebnim osvrtom na nužnost obezbeđenja racionalizacije troškova rada.

Na osnovu regulatornog okvira, regularno telo treba da, svojim delovanjem, podstakne razvoj lojalne konkurencije, kao i da omogući uspostavljanje potpune liberalizacije tržišta poštanskih usluga, odnosno elektronskih komunikacija, obezbeđujući stvaranje stabilnog regulatornog okruženja, koje je u direktnoj vezi sa daljim održivim i stabilnim razvojem oba sektora uvođenjem novih usluga, zaštitom prava korisnika, kao i stvaranjem konkurentnog okruženja za operatore.

Način funkcionisanja novoosnovane agencije trebalo bi da bude ustrojen na ravnopravnom statusu obe funkcije, sa podjednakom zastupljenošću stručnih službi, bez dovođenja u dominantan položaj nijedne od ovih funkcija. Naime, poslovi iz delokruga rada Republičke agencije za poštanske usluge trebalo bi da budu sistematizovani u okviru posebnog sektora, uz preuzimanje postojećih zaposlenih (uključujući i članove Saveta), na odgovarajuća radna mesta u skladu sa obrazovnim profilom, radnim iskustvom, sposobnostima i veštinama.

Izmenama i dopunama važećeg Zakona o poštanskim uslugama izvršiće se dodatna pojašnjenja terminološke prirode koja imaju za cilj da se omogući njegovo potpunije tumačenje i efikasnija primena, dok izmene i dopune u delu kojim se preciznije uređuju nadležnosti proširene regulatorne agencije u segmentu poštanskih usluga imaju za cilj uspostavljanje efikasnijeg sistema regulisanja ove oblasti. Pored navedenog, izmenama i dopunama važećeg Zakona stvoriće se pravna mogućnost javnom poštanskom operatoru da pored poštanske delatnosti, obavlja i druge delatnosti.

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

U širem smislu, predložena zakonska rešenja će ostvariti uticaj na:

razvoj nacionalnog pravnog sistema, a polazeći od neophodnosti sprovođenja odgovarajućih aktivnosti u pravcu dalje harmonizacije nacionalnih propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije u okviru procesa evropskih integracija. Naime, novim zakonskim rešenjima, prvenstveno, pravno-institucionalnog okvira regulisanja poštanskog tržišta, ostvariće se napredak ka sličnim rešenjima u drugim evropskim zemljama;

poštanske operatore jer će im biti omogućen pristup poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora, koji je definisan poslednjom poštanskom direktivom (Directive 2008/06/EC), a koja propisuje obavezu država članica EU da korisniku i davaocu/davaocima poštanskih usluga obezbede pristup poštanskoj mreži pod transparentnim i nediskriminatornim uslovima. Omogućavanjem pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora stvaraju se uslovi za efikasniji razvoj konkurencije i pojavu novih davalaca univerzalne poštanske usluge. Otvaranjem mogućnosti pristupa, privatnim operatorima se daje pristup i drugim segmentima poštanskog tržišta, pored komercijalnog. Na ovaj način poštanskim operatorima se otvaraju nove mogućnosti, ali se i dodaju nove obaveze u pogledu kvaliteta i eventualnog pružanja dela univerzalnog servisa;

javnog poštanskog operatora, kojem će se putem ovog zakona obezbediti pravni osnov da, pored poštanske delatnosti, obavlja i druge delatnosti, i to: zastupanje u osiguranju, menjačke poslove, poslove platnog prometa i druge delatnosti u skladu sa svojim osnivačkim aktom i statutom. U Zakonu o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 20/97) je propisano da javni poštanski operator može da obavlja poslove platnog prometa, menjačke poslove i druge poslove utvrđene Statutom preduzeća. Imajući u vidu da ove odredbe prestaju da važe donošenjem odluke o osnivanju javnog poštanskog operatora, a Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbijaˮ sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 70/13) u kojoj je u članu 4. utvrđeno da je ovo javno preduzeće javni poštanski operator u smislu Zakona o poštanskim uslugama, ukazala se potreba za izmenom zakona u ovom pogledu.

korisnike poštanskih usluga, kojima će se ponuditi institucionalno poboljšan sistem uređenja odnosa u poštanskom okruženju na relaciji država-regulator-poštanski operator, kao i konkurentni portfolio novih usluga od strane javnog poštanskog operatora.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Ovim izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, pored stvaranja pravnog okvira za sprovođenje predloženog pripajanja, uspostavlja se pravni osnov prema kome javni poštanski operator može da obavlja i druge delatnosti, osim delatnosti poštanskih usluga, a što je ranije bilo propisano Zakonom o sistemima veza. Drugim rečima, to što će javni poštanski operator pružati i nove usluge u oblasti finansijskih usluga stvoriće troškove sa aspekta korisnika, u smislu plaćanja određenih provizija za korišćenje ovih usluga. Pored navedenog, obavljanje ovih usluga vršiće se na osnovu internih procedura javnog poštanskog operatora, koje će biti usklađene sa relevantnom finansijskom regulativom, kao i u slučaju pružanja ovih usluga od strane finansijskih institucija i drugih subjekata.

Sa stanovišta javnog poštanskog operatora, uvođenje ranije pomenutih finansijskih usluga uslovljava određene troškove za čiju naknadu su planirana sredstva u Programu poslovanja za 2014. godinu.

Prema pomenutom godišnjem planskom dokumentu, kada je reč o menjačkim poslovima, Poreska uprava je dala saglasnost da radnici javnog poštanskog operatora ne moraju da prolaze proceduru licenciranja za menjačke poslove. Takođe, planira se nabavka softvera za menjačke poslove, kao i nabavka mašina za kontrolu ispravnosti novca. Prema planu investicija javnog poštanskog operatora, predviđena je nabavka opreme za menjačke poslove u vrednosti od 3.835.000 dinara, kao i uređaja za proveru ispravnosti novčanica u vrednosti od 2.040.000 dinara, dok nabavka softvera za unapređenje poštansko-finansijskih usluga iznosi 84.000.000 dinara.

U vezi sa poslovima u oblasti osiguranja, javni poštanski operator je pribavio saglasnost od Narodne banke Srbije da može pružati usluge zastupanja u osiguranju uz obavezno licenciranje zaposlenih na tim poslovima. U 2014. godini, planirano je da javni poštanski operator izabere poslovnog partnera (osiguravajuću kuću).

Uvođenje ovih usluga iziskuje projektovano povećanje izvršilaca. Prema planiranoj dinamici zapošljavanja, po osnovu razvoja usluga i proširenja kapaciteta, predviđen je prijem 31 izvršioca.

Pri tome, posebno ističemo da će se zakonom predvideti nova nadležnost regulatorne agencije u vezi sa utvrđivanjem načina i uslova pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora i vođenjem registra zaključenih ugovora, kao i propisivanjem parametara kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i propisivanjem minimalnog kvaliteta u obavljanju univerzalne poštanske usluge.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Predložena zakonska rešenja će imati pozitivan uticaj kako na sve subjekte (fizička i pravna lica) koji imaju interesa za obezbeđenje pravnog okvira za unapređenje regulisanja poštanskog sistema, tako i na sve organe zadužene za sprovođenje prava.

Opravdanost donošenja predloženih zakonskih rešenja proizilazi iz višestrukih pozitivnih efekata, odnosno očekivanih koristi u primeni, kako za privredu i građane, tako i za državu i javnog poštanskog operatora.

Povezivanjem dveju oblasti sličnih ciljeva i poslova obezbediće se, pre svega, troškovna efikasnost. Dalje, stvoriće se uslovi za ostvarenje optimizacije organizacije rada i poslovanja regulatorne agencije, unapređenje politike strateškog i operativnog odlučivanja i zajedničko delovanje po rešavanju povezanih pitanja na osnovu primene ustanovljenih mehanizama unutar jednog sistema. Takođe, daće se doprinos podsticanju razvoja konkurentnskih odnosa na tržištu.

Sa druge strane, polazeći od aktuelnog globalnog trenda ulaska javnih poštanskih operatora na finansijska tržišta, uz prepoznavanje potencijala njihove uloge i značaja prisustva na istim, značajno je pružiti pravno-institucionalnu podršku javnom poštanskom operatoru u tom pogledu. Naime, nastupom na pomenutim tržištima javni poštanski operator, uz korišćenje raspoložive poštanske mreže, infrastrukture i resursa, može ostvariti značajan profit, dok država ovakvom strategijom i politikom poslovanja operatora, ispunjava svoju ulogu u smislu podržavanja finansijske inkluzije. Zatim, privreda i građani, a imajući u vidu razuđenu mrežu javnog poštanskog operatora, biće u prilici da osnovne finansijske usluge koriste po konkurentskim cenama i zadovoljavajućem kvalitetu.

Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Predloženi zakon ne uređuje oblast osnivanja privrednih subjekata. Međutim, budući da su sva predložena rešenja u funkciji jačanja pravne sigurnosti nosilaca prava, to su ova rešenja u isto vreme u funkciji podsticanja tržišne konkurencije. U tom smislu, u povoljnim tržišnim i ekonomskim uslovima uopšte, ovaj zakon bi, iako na indirektan način, u velikoj meri doprineo stvaranju novih privrednih subjekata.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

U skladu sa Poslovnikom Vlade, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) je, u periodu od 29. novembra do 20. decembra 2013. godine, sprovelo javnu raspravu u cilju pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama. S tim u vezi, Ministarstvo je organizovalo i javne konsultacije u vezi razmatranja predloženog teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama 9. decembra 2013. godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu, na kojima su uzele učešće sve zainteresovane strane (predstavnici Republičke agencije za poštanske usluge, Republičke agencije za elektronske komunikacije, javnog poštanskog operatora, Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji itd.), kao i stručna i šira javnost.

U navedenom periodu sve zainteresovane strane imale su priliku da iznesu svoje sugestije, komentare i primedbe na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama postavljanjem pitanja na sprovedenim javnim konsultacijama, kao i dostavljanjem predloga elektronskim i pismenim putem.

Dostavljeni materijal Ministarstvo je objavilo na svojoj internet stranici i isti je detaljno razmotren od strane Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama.

Naime, sugestija koja je upućena od strane Republičke agencije za poštanske usluge, kao i ista sugestija gospodina Marka Matovića, koje se odnosila na izmenu formulacije sadržane u članu 7. Nacrta u kome se navodi da se „preuzimaju zaposleni u stručnim službama Agencije” u formulaciju da će se „preuzimaju svi zaposleni Agencije“ prihvaćena je, imajući u vidu da predloženo preciznije definiše nameru predlagača da svi zaposleni Republičke agencije za poštanske usluge budu preuzeti od strane novostvorenog regulatora.

Pored navedenog, prihvaćene su i sugestije gospode Milić i Gezović da se predložena nadležnost novonastalog regulatora po pitanju utvrđivanja načina i uslova pristupa mreži javnog poštanskog operatora dopuni sa aktivnošću vođenja registara zaključenih ugovora, imajući u vidu da je ovo rešenje predloženo i u relevantnim poštanskim direktivama EU u cilju obezbeđenja transparentnosti poslovanja javnog poštanskog operatora i s tim u vezi, ova formulacija je uključena u član 5. dostavljenog Nacrta: „Posle tačke 12. dodaje se nova tačka 12a. koja glasi: 12a) utvrđuje način i uslove pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora i vodi registar zaključenih ugovora”. Takođe je prihvaćena i sugestija u vezi izmene člana 66. stav 1. tačka 1. „donosi opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga, propisuje parametre kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga, propisuje minimalni kvalitet u obavljanju univerzalne poštanske usluge i prati njihovu primenu”, imajući u vidu da su na ovaj način preciznije definisane nadležnosti regulatora koje se odnose na standarde kvaliteta u obavljanju poštanskih usluga. Ostale sugestije nisu prihvaćenje s obzirom da se nisu odnosile na tekst Nacrta ili su bile u suprotnosti sa nacionalnim zakonodavstvom, kao što je npr. predlog da regulatorna agencija sprovodi stručni nadzor nad primenom zakona.

Prihvaćena je i inicijativa javnog poštanskog operatora koja je pretočena u član 2. dostavljenog Nacrta, imajući u vidu značaj iste u cilju zadovoljenja potreba građana za sigurnim i pristupačnim poštansko-finansijskim uslugama, u skladu sa uslugama koje se pružaju u državama članicama Evropske unije. Naime, ukazala se potreba za izmenom zakona, imajući u vidu da su odredbe Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 20/97) kojima je propisano da javno preduzeće odnosno javni poštanski operator može da obavlja poslove platnog prometa, menjačke poslove i druge poslove utvrđene Statutom preduzeća, prestale da važe donošenjem Odluke o usklađivanju poslovanja javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” sa Zakonom o javnim preduzećima, („Službeni glasnik RS”, broj 70/13), a u kojoj je u članu 4. utvrđeno da je navedeno javno preduzeće javni poštanski operator u smislu Zakona o poštanskim uslugama. S tim u vezi, bilo je neophodno da se članom 2. posle člana 11. doda novi član 11a. koji se odnose na druge delatnosti koje javni poštanski operator može obavljati, kao i na to da se poslovi sa međunarodnim uputnicama mogu vršiti u dinarima i efektivnom stranom novcu. U vezi sa navedenim, u članu 24. stav 2. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 70/04-ispravka, 61/05-dr. zakon, 85/05-dr. zakon, 101/07, 63/09-US, 107/09, 99/11 i 119/12) je propisano da poslove posredovanja i osiguranja može da obavlja i pravno lice na osnovu posebnog zakona i saglasnosti Narodne banke Srbije da ispunjava uslove o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti propisane Zakonom o osiguranju. Potrebno je napomenuti i da je članom 39. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11 i 119/12) utvrđeno da menjačke poslove mogu da obavljaju banke i rezident – privredni subjekt koji menjačke poslove obavalja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost. Na taj način, omogućilo bi se da javni poštanski operator nastavi sprovođenje poslova koji su bili propisani gorenavedenim ukinutim odredbama. Pored navedenog, bitno je navesti i sledeće činjenice: 1) Pošta Srbije ima mrežu razvijeniju od bankarske posebno u gradskim sredinama; 2) Pošta Srbije kao javni poštanski operator sa međunarodno preuzetom obavezom pružanja univerzalne poštanske usluge na celokupnoj teritoriji Republike Srbije dobro poznaje drušvene zajednice i njihove potrebe; 3) Sprovedena istraživanja pokazuju da građani usluge Pošte Srbije ocenjuju kao sigurne i pristupačne; 4) Preporuke Saveta Evrope date Vladi Republike Srbije u cilju intenzivnijeg uključivanja javnog poštanskog operatora u sprovođenje finansijske inkluzije stanovništva Republike Srbije i čime bi se doprinelo razvoju zemlje (Technical paper: Research and feasibility study of the formal money transfer sector and alternative remittance in Serbia-Mr Terence Donovan, Council of Europe, jul 2013.); 5) Preporuke eksperata Svetskog poštanskog saveza donete na Globalnom forumu o razvoju socijalne inkluzije, održanom u Ženevi od 24-25. oktobra 2013. godine, kojim se ističe neophodnost preuzimanja vodeće uloge u razvoju finansijske inkluzije na teritoriji država članica od strane njihovih javnih poštanskih operatora

(http://www.upu.int/fileadmin/documentsFiles/activities/financialInclusion/publicationGlobalPanoramaFinancialInclusionEn.pdf); 6) Vlada Republike Srbije je ratifikovala akta Svetskog poštanskog saveza kojima se propisuje obaveza javnih poštanskih operatora da pružaju međunarodne poštansko-finansijske usluge; 7) Broj filijala banaka u Srbiji opada i trenutno postoji veliki broj naseljenih mesta koja nemaju ni jednu filijalu banke, zbog čega su mnogim građanima uskraćene poštansko finansijske usluge. S obzirom da postoji više od 650 mesta koja imaju jedinicu poštanske mreže, a nemaju filijalu banke, jasno je da bi se omogućavanjem pružanja navedenih usluga od strane javnog poštanskog operatora navedeni problem rešio. Imajući u vidu sve napred navedeno i važnost zadovoljenja potreba građana Republike Srbije za kvalitetnim poštansko-finansijskim uslugama prihvaćena je navedena inicijativa JP „Pošta Srbije”.

Prihvaćene su i sugestije gospodina Zorana Markovića, koje su se odnosile na tehničku redakciju predloženog teksta.

Dostavljene sugestije gospodina Dejana R. Popovića nisu prihvaćene, imajući u vidu da se nisu odnosile na predloženi tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Primena zakona podrazumeva donošenje propisa za sprovođenje ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu istog. Do njihovog donošenja primenjivaće se važeći propisi, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, dok postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se po propisima po kojima su započeti. U tom smislu, potrebno je doneti sledeća podzakonska akta: Pravilnik o pristupu poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora i Pravilnik o standardima kvaliteta za obavljanje univerzalne poštanske usluge;

Poštanski operatori treba da usklade svoje poslovanje sa zakonom u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu istog. Kada je reč potrebnim sredstvima za obavljanje drugih delatnosti od strane javnog poštanskog operatora, isto je obrazloženo u odgovoru na 2. pitanje;

regulisanje poštanskog tržišta do imenovanja članova organa upravljanja nove agencije;

podela ovlašćenja i nadležnosti između različitih entiteta.

Ministarstvo će periodično informisati javnost o donetim propisima i stručnim mišljenjima za promenu propisa, i objavljivaće doneta akta radi davanja doprinosa ostvarivanju ciljeva definisanih donošenjem ovog zakona.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

Draft Law on Amendments and supplements to Law on postal services

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Članovi 59. i 60. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Opšti rok za usklađivanje prema odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Zakon o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 30/10) je potpuno usklađen sa prvom poštanskom direktivom Directive 97/67/EC. Predložene izmene se odnose na spajanje regulatornih agencija u oblasti poštanskog saobraćaja i u oblasti elektronskih komunikacija i ne pripadaju oblasti koju regulišu relevantne poštanske direktive.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama ne obuhvata usklađivanje sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije, već se odnosi na spajanje regulatornih agencija u oblasti poštanskog saobraćaja i u oblasti elektronskih komunikacija, pri čemu je izvršeno i preciznije definisanje nadležnosti novonastalog regulatora.

Pored navedenog, ukazala se potreba za izmenom zakona, imajući u vidu da su odredbe Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 20/97) kojima je propisano da javno preduzeće odnosno javni poštanski operator može da obavlja poslove platnog prometa, menjačke poslove i druge poslove utvrđene Statutom preduzeća, prestale da važe donošenjem Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 70/13), a u kojoj je u članu 4. utvrđeno da je navedeno javno preduzeće javni poštanski operator u smislu Zakona o poštanskim uslugama. S tim u vezi, potrebno je da se članom 2. posle člana 11. dodaju se novi čl. 11a. i 11b. koji se odnose na druge delatnosti koje javni poštanski operator može obavljati, kao i na to da se poslovi sa međunarodnim uputnicama mogu vršiti u dinarima i efektivnom stranom novcu.

Naime, u članu 24. stav 2. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 55/04, 70/04-ispravka, 61/05-dr. zakon, 85/05- dr. zakon, 101/07, 63/09-US, 107/09, 99/11 i 119/12) je propisano da poslove posredovanja i osiguranja može da obavlja i pravno lice na osnovu posebnog zakona i saglasnosti Narodne banke Srbije da ispunjava uslove o kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti propisane Zakonom o osiguranju.

U članu 39. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11 i 119/12) je utvrđeno da menjačke poslove mogu da obavljaju banke i rezident – privredni subjekt koji menjačke poslove obavalja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Da

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

Ostavite komentar