Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, koji je potpisan 5. novembra 2016. godine, u Rigi, u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐUVLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije i Vlada Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: ugovorne strane),

U cilju daljeg unapređenja prijateljskih odnosa njihovih država i olakšanja razmene poseta njihovih državljana,

Nakon obavljenih prijateljskih konsultacija o međusobnom ukidanju viza na osnovu jednakosti i reciprociteta,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Državljani Republike Srbije, nosioci važećih običnih pasoša Republike Srbije i državljani Narodne Republike Kine, nosioci važećih običnih pasoša Narodne Republike Kine, oslobođeni su obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak ili tranzit preko teritorije države druge ugovorne strane tokom perioda boravka do trideset (30) dana od datuma ulaska.

Član 2.

Državljani jedne od ugovornih strana iz člana 1. ovog sporazuma mogu da uđu na, izađu sa ili prelaze u tranzitu preko teritorije države druge ugovorne strane na prelazima koji su otvoreni za međunarodni putnički saobraćaj i dužni su da se pridržavaju neophodnih formalnosti u skladu sa odgovarajućim propisima nadležnih organa druge ugovorne strane.

Član 3.

Državljani države jedne od ugovornih strana dužni su da poštuju zakone i propise koji su na snazi na teritoriji države druge ugovorne strane tokom svog boravka na toj teritoriji osim ako nije drugačije predviđeno međunarodnim ugovorima čije su obe države ugovorne strane.

Državljani jedne od ugovornih strana iz člana 1. ovog sporazuma koji žele da uđu i borave na teritoriji države druge ugovorne strane tokom perioda koji je duži od trideset (30) dana ili da se školuju, žive, zaposle se, bave se medijskom delatnošću ili nekim drugim aktivnostima koje su unapred odobrili nadležni organi druge ugovorne strane dužni su da podnesu zahtev za vizu pre ulaska na teritoriju države druge ugovorne strane.

Član 4.

Ovim sporazumom ne ograničava se pravo obe ugovorne strane da zabrane licima koje smatraju nepoželjnim ili neprihvatljivim državljanima druge ugovorne strane ulazak na teritoriju svoje države, odnosno otkažu njihov boravak na svojoj teritoriji bez navođenja razloga za to.

Član 5.

Obe ugovorne strane mogu privremeno da obustave primenu ovog sporazuma delimično ili u celini iz razloga nacionalne bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja. Međutim, jedna ugovorna strana dužna je da obavesti drugu ugovornu stranu unapred pismeno, diplomatskim putem, o nameri da obustavi primenu Sporazuma, kao i da je nakon toga obavesti o ukidanju takve obustave.

Član 6.

Ugovorne strane, diplomatskim putem, vrše razmenu uzoraka svojih običnih pasoša iz člana 1. ovog sporazuma u roku od trideset (30) dana od datuma potpisivanja ovog sporazuma.

Tokom perioda važenja ovog sporazuma, jedna od ugovornih strana obaveštava drugu ugovornu stranu, diplomatskim putem, trideset (30) dana pre uvođenja bilo kakvih promena u obrascu običnih pasoša i dostavlja drugoj ugovornoj strani uzorke novih običnih pasoša.

Član 7.

Ovaj sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od dana pismenog obaveštenja druge ugovorne strane, diplomatskim putem, da su obavljene sve unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme. Ako bilo koja od ugovornih strana želi da otkaže ovaj sporazum, obaveštava o tome drugu ugovornu stranu pismeno, diplomatskim putem, a ovaj sporazum prestaje da važi devedeset (90) dana od dana obaveštenja.

Ovaj sporazum se može izmeniti i dopuniti na osnovu međusobne pismene saglasnosti ugovornih strana.

Sačinjeno u dva primerka u Rigi, dana 5. novembra 2016. godine, na srpskom, kineskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako verodostojna. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu Republike Srbije Narodne Republike Kine

Ivica Dačić Vang Ji

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije –Međunarodni ugovori”.

Ostavite komentar