Predlog zakona o potvrđivanju Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Kraljevine Maroko

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU TRGOVINSKOG SPORAZUMA

IZMEĐU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I

VLADE KRALjEVINE MAROKO

Član 1.

Potvrđuje se Trgovinski sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Kraljevine Maroko, potpisan 12. jula 2005. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Ovaj zakon donosi se kao zakon Republike Srbije, jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Član 3.

Tekst Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Kraljevine Maroko, u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije –Međunarodni ugovori”.

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 97. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama, kao i u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava, kojim je utvrđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom propisana obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Inicijativu za zaključivanje Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Kraljevine Maroko pokrenula je marokanska strana, u cilju inoviranja i formiranja pravnog osnova bilateralne ekonomske saradnje, što bi dovelo do obnavljanja i unapređivanja bilateralne ekonomske saradnje dveju zemalja.

Naša strana je ovu inicijativu marokanske strane podržala, posebno imajući u vidu da Trgovinski sporazum u bilateralnoj saradnji dveju zemalja predstavlja bazni sporazum, odnosno osnov ugovorno-pravne regulative za razvoj trgovine i ekonomske saradnje sa Marokom. Potpisivanjem Trgovinskog sporazuma, otpočelo je formiranje ugovorne regulative na novim osnovama, u skladu sa promenama ekonomskih sistema u obema zemljama, posebno spoljnotrgovinskog režima i novim tokovima međunarodne trgovine. Na ovaj način stvaraju se uslovi da se ekonomska saradnja dveju zemalja, koja je prethodnih godina bila na veoma niskom nivou, obnovi, proširi i unapredi. Formiranjem Mešovite komisije za trgovinu, koje je predviđeno Trgovinskim sporazumom, ova saradnja će se institucionalizovati na državnom nivou. Sve ove aktivnosti su u skladu i sa zahtevima naših privrednika, koji su iskazali interes za daljim razvojem ekonomske saradnje sa Marokom, a važan uslov za to je zaključivanje sporazuma iz oblasti trgovine i ekonomske saradnje.

Trgovinski sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Kraljevine Maroko potpisali su ministar za međunarodne ekonomske odnose Srbije i Crne Gore Predrag Ivanović i ministar spoljne trgovine Kraljevine Maroko Mustafa Mešahuri, 12. jula 2005. godine u Beogradu.

Trgovinski sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Kraljevine Maroko je standardnog tipa za ovu vrstu sporazuma i sadrži sve potrebne elemente koji treba da budu obuhvaćeni jednim ovakvim sporazumom. Sporazumom se potvrđuje spremnost dve strane da nastave i proširuju bilateralnu trgovinu i ekonomsku saradnju i navode principi na kojima će se ta saradnja ostvarivati, a to su osnovni tržišni principi koji se primenjuju u međunarodnoj trgovini i pravila i propisi Svetske trgovinske organizacije, kao i važeća nacionalna zakonodavstva. Ovim sporazumom je predviđeno i osnivanje Mešovite komisije za trgovinu, kao zajedničkog tela, sa zadatkom da prati sprovođenje odredaba ovog sporazuma i predlaže mere za razvoj ekonomske i tehničke saradnje

Odredbama Trgovinskog sporazuma predviđeno je sledeće:

– ugovorne strane jedna drugoj odobravaju tretman najpovlašćenije nacije u međusobnoj trgovini u pogledu carina i drugih dažbina, a predviđena su i određena izuzeća od primene ovog tretmana ( članovi 2. i 3. Sporazuma );

-plaćanja proistekla iz transakcija zaključenih u okviru sporazuma vršiće se u konvertibilnoj valuti, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstima ( član 5. Sporazuma);

– ugovorne strane obezbediće slobodan tranzit preko svoje teritorije za robu poreklom ili nemenjenoj teritoriji druge strane ugovornice (član 7. Sporazuma);

– ugovorne strane će, u cilju unapređenja međusobne trgovine i iznalaženja novih vidova saradnje, obezbediti neophodne uslove za učešće na privrednim sajmovima i izložbama i omogućiti slobodan uvoz određenih eksponata, promotivnog materijala i sl. (član 9.); podsticati neposredne susrete privrednika dveju zemalja (član 8.); kao i razmenjivati neophodne informacije od značaja za razvoj bilateralne trgovine (član 12. Sporazuma);

– osnivanje Mešovite komisije za trgovinu, kao zajedničkog tela, sa zadatkom da prati sprovođenje odredaba ovog sporazuma i predlaže mere za razvoj ekonomske i tehničke saradnje (član 10. Sporazuma).

Potpisivanjem Trgovinskog sporazuma obezbeđuje se pravni osnov za realizaciju trgovine i ekonomske saradnje između Republike Srbije i Kraljevine Maroko. Primenom navedenog sporazuma stvoriće se uslovi da ojačaju ekonomski odnosi između dveju zemalja, posebno u oblastima u kojima je u prethodnom periodu bio, iz objektivnih razloga, nizak nivo saradnje. Značaj Maroka kao ekonomskog partnera Republike Srbije je veliki, kako zbog značajnih mogućnosti za razvoj bilateralne ekonomske saradnje, tako i uticaja ove zemlje u regionu kome pripada, a koji je veoma značajan za našu zemlju. Iz ovih razloga, Trgovinski sporazum, kao važan element za buduću saradnju sa Marokom, u mnogome može da doprinese većem angažovanju naših privrednika u saradnji sa ovom zemljom, a time i unapređenju i proširenju ukupne bilateralne ekonomske saradnje. Ovo se odnosi na povećanje robne razmene, investicionu saradnju, gde naša preduzeća imaju mogućnosti da učestvuju u brojnim razvojnim projektima u Maroku, saradnju u poljoprivredi, zdravstvu, a, sa druge strane i na podsticanje marokanskih investitora da učestvuju u procesima privatizacije u Srbiji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH PRAVNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Kraljevine Maroko, potpisan 12. jula 2005. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Članom 2. Zakona predviđeno je da se ovaj zakon donosi se kao zakon Republike Srbije, jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

U članu 3. dat je tekst Sporazuma na srpskom jeziku.

Članom 4. Zakona uređuje se njegovo stupanje na snagu i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za izvršenje Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Kraljevine Maroko nisu potrebna posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

TRGOVINSKI SPORAZUM

IZMEĐU

SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE

I

VLADE KRALjEVINE MAROKO

Savet ministara Srbije i Crne Gore i Vlada Kraljevine Maroko, u daljem tekstu “strane ugovornice“;

– težeći unapređenju prijateljstva i proširenju saradnje;

– u želji da dalje ojačaju trgovinske odnose između dveju zemalja na principima jednakosti i uzajamne koristi;

– konstatujući napore Srbije i Crne Gore i Kraljevine Maroko da se pridržavaju pravila i propisa koji se primenjuju u međunarodnoj trgovini, uključujući pravila i propise Svetske trgovinske organizacije (STO),

Sporazumele su se o sledećem:

Strane ugovornice će, u skladu sa domaćim zakonima i propisima Srbije i Crne Gore i Kraljevine Maroko, preduzeti potrebne mere s ciljem olakšavanja i razvijanja trgovine robom i uslugama između dveju zemalja na dugoročnoj i stabilnoj osnovi.

Strane ugovornice će jedna drugoj dodeliti tretman najpovlašćenije nacije u međusobnoj trgovini robom i uslugama koje potiču sa teritorije njihovih zemalja.

Odredbe člana 2 ovog sporazuma se, međutim, neće odnositi na:

a) prednosti koje je bilo koja strana ugovornica odobrila ili koje može odobriti susednim zemljama, kako bi olakšala pograničnu trgovinu;

b) prednosti koje nastaju iz postojećeg ili mogućeg učešća bilo koje strane ugovornice u carinskoj uniji ili zoni slobodne trgovine;

v) prednosti koje su odobrene ili koje mogu biti odobrene bilo kojoj trećoj zemlji u okviru bilateralnog ili multilateralanog sporazuma koji ima za cilj ekonomsku integraciju.

Uvoz i izvoz robe i usluga vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između fizičkih i pravnih lica obeju zemalja strana ugovornica, saglasno zakonima i propisima svake zemlje i u skladu sa međunarodnom trgovinskom praksom.

Plaćanja za robu i usluge prema ugovorima koji se pominju u članu 4. Sporazuma vršiće se u slobodno kovertibilnoj valuti, u skladu sa zakonima i propisima obeju zemalja.

U zavisnosti od zahteva da se takve mere ne primenjuju na proizvoljan ili diskriminatoran način, odrebe ovog sporazuma neće ograničiti prava bilo koje strane ugovornice da donese mere:

a) radi zaštite zdravlja stanovništva, javnog morala, javnog poretka ili bezbednosti;

b) radi zaštite biljaka i životinja protiv bolesti i štetočina;

v) radi zaštite svog platnog bilansa i finansijskog boniteta na stranim tržištima i

g) radi zaštite nacionalnog blaga od umetničke, istorijske ili arheološke vrednosti.

U zavisnosti od zakona i propisa dveju zemalja, svaka strana ugovornica će obezbediti slobodan tranzit kroz svoju teritoriju za robu koja ima poreklo ili odredište na teritoriji druge strane ugovornice.

Strane ugovornice će podsticati sklapanje ugovora između fizičkih i pravnih lica svojih zemalja, naročito kroz razmenu delegacija, učestvovanje na trgovinskim sajmovima i izložbama.

Svaka strana ugovornica će, u skladu sa domaćim zakonima i propisima svoje zemlje, odobriti uvoz sledećih artikala, koji potiču sa teritorije druge strane ugovornice bez plaćanja carine, poreza i drugih dažbina sa efektom ekvivalentnim carini:

a) za uzorke i propagandni materijal bez tržišne vrednosti koji su namenjeni isključivo za reklamiranje i

b) za robu koja se privremeno uvozi, a neophodna je za izložbe, trgovinske izložbe i sajmove, kao i za opremu i materijale koji su neophodni za izložbe, trgovinske izložbe i sajmove, pod uslovom da se kasnije ponovo izvezu.

Radi obezbeđivanja potpunog i efikasnog sprovođenja odredaba ovog sporazuma, osnovaće se Mešovita komisija za trgovinu; koja će se sastajati najmanje jednom godišnje u mestu i u vreme koji se zajednički dogovore.

Delokrug Komisije uključivaće:

– analizu razvoja bilateralnih ekonomskih odnosa, uključujući razmatranje prepreka unapređenju trgovine;

– određivanje novih oblika saradnje, načina za njenu realizaciju i razmenu informacija potrebnih za razvoj ekonomske saradnje;

– razradu preporuka koje daju strane ugovornice radi poboljšanja stanja trgovine i ekonomske saradnje između dveju zemalja;

– razmatranje spornih pitanja u okviru njenih ovlašćenja.

Strane ugovornice će, kad god bude potrebno, podsticati učestvovanje privatnog sektora na sastancima Mešovite komisije za trgovinu.

Strane ugovornice se slažu da zajednički razmotre dalju razradu odredaba ovog sporazuma, shodno promeni situacije, uključujući onu koja može nastati pristupanjem Srbije i Crne Gore Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO).

U svrhu pravilnog sprovođenja Sporazuma, strane ugovornice će razmenjivati informacije koje bi doprinele povećanju robne razmene i trgovinskih aktivnosti između svojih zemalja.

Sporovi između strana ugovornica u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog Sporazuma rešavaće se pregovorima i konsultacijama između strana ugovornica.

Obostranim pristankom strana ugovornica, ovaj sporazum može podlegati izmenama i dopunama koje će se izvršiti u pismenom obliku. Te izmene i dopune biće sastavni deo ovog sporazuma.

Ovaj sporazum će stupiti na snagu nakon prijema poslednje note kojom se potvrđuje završetak pravnih formalnosti koje se zahtevaju kako bi on stupio na snagu, u skladu sa zakonskom procedurom koja se primenjuju u obema zemljama.

Ovaj sporazum će važiti u periodu od pet godine i automatski će se obnavljati za isti vremenski period, osim ako jedna od strana ugovornica ne obavesti pismenim putem drugu stranu ugovornicu o svojoj nameri da Sporazum otkaže, i to šest meseci pre njegovog isteka.

Posle prestanka važenja ovog sporazuma, njegove odredbe će se primenjivati na ugovore koji su zaključeni tokom trajanja važenja ovog sporazuma, ali koji nisu potpuno izvršeni na dan prestanka važenja ovog sporazuma.

Danom stupanja na snagu ovog sporazuma, za strane ugovornice prestaje da važi Dugoročni trgovinski sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kraljevine Maroko, potpisan 10. maja 1977. godine u Rabatu.

Sačinjeno u Beogradu, 12. jula 2005. godine, u dva primerka, na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju ovog sporazuma, biće merodavan tekst na engleskom jeziku.

Za Savet ministara Srbije i Crne Gore Za Vladu Kraljevine Maroko Predrag Ivanovićministar za međunarodne ekonomske odnose Mustafa Mešahuriministar spoljne trgovine

Ostavite komentar