Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANjU PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

Član 1.

U Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 20/09), u članu 31. stav 1. tačka 2), reči: „pribavljenih od obveznika iz člana 4. stav 1. tač. 1-4, tač. 6. i 8. i člana 4. stav 2. tač. 5-7. i tačka 9. ovog zakona” brišu se.

Član 2.

U članu 53. stav 5. posle reči: „legitimacijom” dodaju se reči: „i službenom značkom sa identifikacionim brojem”, a reči: „izdatom u skladu sa zakonom” brišu se.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

„(6) Obrazac službene legitimacije i izgled službene značke propisuje ministar.”

Član 3.

U članu 88. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 200.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu ako izvrši neku od radnji iz stava 1. ovog člana.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 200.000 dinara kazniće se i ovlašćeno lice u pravnom licu ako izvrši neku od radnji iz stava 1. ovog člana.”

Član 4.

U članu 89. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu ako izvrši neku od radnji iz stava 1. ovog člana.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se i ovlašćeno lice u pravnom licu ako izvrši neku od radnji iz stava 1. ovog člana.”

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je odredba člana 97. stav 1. tačka 17) Ustava Republike Srbije po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu s Ustavom.

2. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste preciziranje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u delu koji se odnosi na kaznene odredbe, i to propisivanjem odgovornosti za privredni prestup i odgovornog i ovlašćenog lica u pravnom licu.

3. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona briše se ograničenje da se kod sprovođenja pojačanih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke proveravaju podaci koji su pribavljeni od pojedinih obveznika, te se na opšti način propisuje da se ta provera vrši uvek kada je to potrebno zbog visokog rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma.

Članom 2. Predloga zakona daje se pravni osnov ministru finansija da propiše obrazac službene legitimacije i službene značke za zaposlene u Upravi za sprečavanje pranja novca. Služebene legitimacije i značke su neophodne za identifikaciju državnih službenika zaposlenih u Upravi kod provere dokumentacije kod obveznika.

Čl. 3. i 4. Predloga zakona preciziraju se kaznene odredbe u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, i to propisivanjem odgovornosti za privredni prestup i odgovornog i ovlašćenog lica u pravnom licu.

4. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Predlogom zakona ne predviđa se obrazovanje novih organa, već korišćenje postojećih resursa kod nadležnih državnih organa, za primenu ovog zakona. Za primenu ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

5. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 14/09-prečišćen tekst), usvajanje ovog zakona po hitnom postupku jer bi njegovo usvajanje u redovnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad državnih organa.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU U

Z A K O N U

O SPREčAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Utvrđivanje i provera identiteta bez fizičkog prisustva stranke

Član 31.

(1) Ako prilikom utvrđivanja i provere identiteta stranka nije fizički prisutna kod obveznika, obveznik je dužan da osim radnji i mera iz člana 8. stav 1. ovog zakona preduzme jednu ili više dodatnih mera, i to:

1) pribavljanje dodatnih isprava, podataka ili informacija, na osnovu kojih proverava identitet stranke;

2) dodatnu proveru podnetih isprava ili dodatno potvrđivanje podataka o stranci pribavljenih od obveznika iz člana 4. stav 1. tač. 1-4, tač. 6. i 8. i člana 4. stav 2. tač. 5-7. i tačka 9. ovog zakona;

3) da se pre izvršenja drugih transakcija stranke kod obveznika prvo plaćanje stranke izvrši sa računa koji stranka u svoje ime ima otvoren kod banke ili slične institucije u skladu sa članom 13. st. 1. i 2. ovog zakona;

4) drugih mera koje odredi organ iz člana 82. ovog zakona.

Traženje podataka od obveznika

Član 53.

(1) Ako Uprava oceni da u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, može od obveznika da zahteva:

1) podatke iz evidencija o strankama i transakcijama koje obveznik vodi na osnovu člana 81. stav 1. ovog zakona;

2) podatke o novcu i imovini stranke kod obveznika;

3) podatke o prometu novca ili imovine stranke kod obveznika;

4) podatke o drugim poslovnim odnosima stranke uspostavljenim kod obveznika;

5) druge podatke i informacije potrebne za otkrivanje ili dokazivanje pranja novca ili finansiranja terorizma.

(2) Uprava može da zahteva od obveznika i podatke i informacije iz stava 1. ovog člana koji se odnose na lica koja su učestvovala ili sarađivala u transakcijama ili poslovima lica za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

(3) U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana, obveznik je dužan da Upravi, na njen zahtev, dostavi svu potrebnu dokumentaciju.

(4) Obveznik je dužan da podatke, informacije i dokumentaciju iz ovog člana Upravi dostavi bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahteva, ili omogući Upravi direktan elektronski pristup tim podacima, informacijama ili dokumentaciji, bez naknade. Uprava može u zahtevu odrediti i kraći rok za dostavljanje podataka, informacija i dokumentacije ako je to neophodno radi donošenja odluke o privremenom obustavljanju izvršenja transakcije ili u drugim hitnim slučajevima.

(5) Uprava može, zbog obimnosti dokumentacije ili iz drugih opravdanih razloga, obvezniku da odredi i duži rok za dostavljanje dokumentacije ili da tu dokumentaciju pregleda kod obveznika. Zaposleni u Upravi koji pregleda tu dokumentaciju legitimiše se službenom legitimacijom I SLUŽBENOM ZNAČKOM SA IDENTIFIKACIONIM BROJEM izdatom u skladu sa zakonom.

(6) OBRAZAC SLUŽBENE LEGITIMACIJE I IZGLED SLUŽBENE ZNAČKE PROPISUJE MINISTAR.

Privredni prestupi

Član 88.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) ne izradi analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (član 7. stav 1);

2) ne izvrši radnje i mere poznavanja i praćenja stranke iz člana 8. stav 1. ovog zakona;

3) uspostavi poslovni odnos sa strankom a da prethodno nije izvršilo propisane radnje i mere, odnosno ako je poslovni odnos uspostavljen, ne raskine ga (član 8. stav 2. i član 10. stav 1);

4) izvrši transakciju a da prethodno nije izvršilo propisane mere (član 8. stav 2. i član 11);

5) kod poslova životnog osiguranja, ne izvrši proveru identiteta korisnika polise najkasnije pre isplate njegovih prava po tom ugovoru (član 10. stav 2);

6) ne utvrdi i proveri identitet stranke koja je fizičko lice, zakonskog zastupnika te stranke, kao i preduzetnika i ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 13. st. 1, 2. i 6);

7) ne utvrdi i proveri identitet punomoćnika stranke koja je fizičko lice odnosno ne utvrdi i proveri identitet tog punomoćnika na propisani način (član 13. stav 4);

8) ako utvrdi i proveri identitet stranke na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata suprotno odredbama člana 14. ovog zakona i uslovima koje na osnovu člana 14. stav 1. ovog zakona propisuje ministar;

9) ne utvrdi i proveri identitet stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 15. stav 1-5);

10) ne utvrdi i proveri identitet ogranka pravnog lica preko koga strano pravno lice posluje (član 15. stav 7);

11) ne utvrdi i proveri identitet zastupnika stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 16. i član 17. stav 2);

12) ne utvrdi i proveri identitet punomoćnika ili prokuriste stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 17. stav 1);

13) ne utvrdi i proveri identitet lica građanskog prava iz člana 3. stav 1. tačka 10. ovog zakona, lica ovlašćenog za zastupanje to drugog lica, kao i lica koja su članovi tog drugog lica, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 18);

14) ne utvrdi i proveri identitet stranke ili njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika prilikom ulaska tog lica u igračnicu ili pristupa sefu, ne pribavi propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 19);

15) ne utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke, ne pribavi propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 20. st. 1-3);

16) ne proveri identitet stvarnog vlasnika stranke na osnovu procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (član 20. stav 4);

17) poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu koje ne može biti treće lice u skladu sa ovim zakonom (član 23. stav 2. i član 24. stav 3);

18) poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu iz države koja je na listi država koje ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 24. stav 2);

19) uspostavi poslovni odnos sa strankom suprotno odredbama člana 26. ovog zakona;

20) kod uspostavljanja loro korespodentskog odnosa sa bankom ili drugom sličnom institucijom, koja ima sedište u stranoj državi koja nije na listi država koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši, ne pribavi propisane podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 29. st. 1. i 3);

21) ne utvrdi postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke strani funkcioner, odnosno taj postupak ne utvrdi na propisani način (član 30. stav 1);

22) ne izvrši mere propisane članom 30. st. 2. i 3. ovog zakona;

23) uspostavi poslovni odnos bez prisustva stranke a da prethodno nije izvršilo propisane dodatne mere (član 31);

24) izvrši pojednostavljene mere poznavanja i praćenja stranke suprotno uslovima propisanim u čl. 32. i 33. ovog zakona;

25) otvori, izda ili vodi anonimni račun, štednu knjižicu na šifru ili donosioca, odnosno vrši druge usluge, koje posredno ili neposredno omogućavaju prikrivanje identiteta stranke (član 34);

26) uspostavi ili nastavi korespodentski odnos sa bankom koja posluje ili bi mogla poslovati kao kvazi banka ili sa drugom sličnom institucijom za koju se osnovano može pretpostaviti da može dozvoliti korišćenje svojih računa kvazi banci (član 35);

27) primi gotov novac za plaćanje robe ili usluga u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira da li se plaćanje vrši jednokratno ili u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija (član 36);

28) ne obavesti Upravu o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti (član 37. stav 1);

29) ne obavesti Upravu o slučajevima kada u vezi sa transakcijom ili strankom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, ili kada stranka traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, odnosno ne obavesti je u propisanim rokovima i na propisani način (član 37. st. 2-6);

30) ne imenuje ovlašćeno lice i njegovog zamenika za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom (član 39);

31) ne obezbedi ovlašćenom licu uslove za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom (član 42. st. 1. i 2);

32) ne obezbedi redovnu unutrašnju kontrolu obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 44);

33) ne izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 1);

34) ne dostavi Upravi, na njen zahtev, tražene podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne dostavi ih u propisanim rokovima (član 53);

35) privremeno ne obustavi izvršenje transakcije na osnovu naloga Uprave ili se za vreme za koje je izvršenje transakcije privremeno obustavljeno ne pridržava naloga Uprave koji se odnose na tu transakciju ili na lice koje vrši tu transakciju (član 56);

36) ne postupi po nalogu Uprave da prati finansijsko poslovanje stranke, ne obaveštava Upravu o svim transakcijama i poslovima koje ta stranka vrši, odnosno ne obaveštava je u propisanim rokovima (član 57);

37) postupi suprotno odredbama člana 73. ovog zakona;

38) ako podatke, informacije i dokumentaciju pribavljenu na osnovu ovog zakona ne koristi samo za namene određene zakonom (član 76);

39) podatke i dokumentaciju pribavljenu u skladu sa ovim zakonom ne čuva najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije, odnosno od poslednjeg pristupa sefu ili ulaska u igračnicu (član 77);

40) ne vodi evidencije podataka u skladu sa ovim zakonom (član 80. stav 1).

(2) NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 20.000 DO 200.000 DINARA KAZNIĆE SE I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU AKO IZVRŠI NEKU OD RADNjI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

(3) NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 20.000 DO 200.000 DINARA KAZNIĆE SE I OVLAŠĆENO LICE U PRAVNOM LICU AKO IZVRŠI NEKU OD RADNjI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Član 89.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) analiza rizika od pranja novca i finansiranja terorizma nije izrađena u skladu sa smernicama koje donosi organ iz člana 82. ovog zakona nadležan za nadzor nad primenom zakona kod tog pravnog lica, odnosno ta analiza ne sadrži procenu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, poslovnog odnosa, usluge koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcije (član 7. st 1. i 2);

2) ne pribavi sve propisane podatke (član 21);

3) ne prati poslovanje stranke sa posebnom pažnjom u obimu i učestalosti koji odgovaraju stepenu rizika utvrđenom u analizi rizika iz člana 7. ovog zakona (član 22);

4) poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu bez prethodne provere da li to treće lice ispunjava uslove propisane ovim zakonom ili ako je to treće lice utvrdilo i proverilo identitet stranke bez njenog prisustva ili je stranka of-šor pravno lice ili anonimno društvo (član 23. st. 3. i 4. i član 24. stav 1);

5) ako uspostavi ili nastavi loro korespondentski odnos sa bankom ili drugom sličnom institucijom koja ima sedište u stranoj državi suprotno odredbama člana 29. st. 2. i 4 ovog zakona;

6) ne obavesti Upravu o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti u propisanim rokovima i na propisani način (član 37. st. 6. i 7);

7) ne obezbedi da se mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma propisane ovim zakonom, u istom obimu sprovode i u njenim poslovnim jedinicama i društvima kćerkama u njegovom većinskom vlasništvu, koja imaju sedište u stranoj državi (član 38);

8) ne obavesti Upravu o ličnom imenu i nazivu radnog mesta ovlašćenog lica i njegovog zamenika, kao i svaku promenu tih podataka u propisanim rokovima (član 42. stav 3);

9) ne obezbedi redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 43. stav 1);

10) ne izradi program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih, odnosno ne izradi ga u propisanim rokovima (član 43. stav 3);

11) ne primenjuje listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 3);

12) evidencije koje vodi u skladu sa ovim zakonom ne sadrže sve propisane podatke (član 81. st. 1. i 2).

(2) NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 10.000 DO 100.000 DINARA KAZNIĆE SE I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU AKO IZVRŠI NEKU OD RADNjI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

(3) NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 10.000 DO 100.000 DINARA KAZNIĆE SE I OVLAŠĆENO LICE U PRAVNOM LICU AKO IZVRŠI NEKU OD RADNjI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Ostavite komentar