Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI

Član 1.

U Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 43/01), posle člana 1. dodaje se član 1a koji glasi:

„Član 1a

Državni praznici Republike Srbije jesu i Nova godina, Praznik rada i Dan pobede.

Nova godina praznuje se 1. i 2. januara, Praznik rada – 1. i 2. maja, a Dan pobede 9. maja.”

Član 2.

U članu 3. stav 1. reči: „praznika iz čl. 1. i 2. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji”, reč: „preduzeća” zamenjuje se rečima: „privredna društva”, a posle reči: „usluga” dodaje se zapeta i reči: „osim na Dan pobede koji se praznuje radno” .

U stavu 2. reč: „preduzeća” zamenjuje se rečima: „privredna društva”, a reči: „praznika iz čl. 1. i 2. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ”.

U stavu 3. reč: „Preduzeća” zamenjuje se rečima: „Privredna društva”, a reči: „praznika iz čl. 1. i 2. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ”.

Stav 4. briše se.

Član 3.

Posle člana 3. dodaje se član 3a koji glasi:

„Član 3a

Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.”

Član 4.

Prestaje da važi Zakon o državnim praznicima Savezne Republike Jugoslavije („Službeni list SRJ”, br. 29/97 i 63/02).

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje predloženog zakona sadržan je u odredbi Ustava Republike Srbije kojom je propisano da Republika Srbija uređuje praznike Republike Srbije (član 97. tačka 14. Ustava).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Republika Srbija je postala pravni sledbenik bivše Srbije i Crne Gore, pa su zakoni državne zajednice Srbija i Crna Gora postali zakoni Republike Srbije, uključujući i Zakon o državnim praznicima Savezne Republike Jugoslavije. Pojedine odredbe navedenog zakona postale su suvišne (npr. odredba o praznovanju 27. aprila, kao Dana Savezne Republike Jugoslavije), dok je, sa druge strane, pojedine odredbe toga zakona neophodno i dalje primenjivati (npr. odredbe o praznovanju Nove godine, Praznika rada i Dana pobede).

Imajući u vidu navedeno, potrebno je izvršiti izmene i dopune Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji čime bi pitanje državnih i drugih praznika u Republici Srbiji bilo uređeno jednim zakonom. Time bi se ujedno postigla preglednost i jasnoća u pravnom sistemu i stvorila osnova za stavljanje van snage Zakona o državnim praznicima Savezne Republike Jugoslavije.

III. OBJAšNJENJE POJEDINAčNIH REšENJA

Članom 1. predviđa se dopuna važećeg zakonskog teksta dodavanjem novog člana 1a koji propisuje da su državni praznici u Republici Srbiji i Nova godina, Praznik rada i Dan pobede, i kojim se istovremeno određuje i kada se praznuju ovi praznici.

Članom 2, između ostalog, predviđa se da se Dan Pobede, kao i do sada, praznuje radno.

Članom 3. predviđa se dopuna važećeg zakonskog teksta dodavanjem novog člana 3a koji određuje način praznovanja državnih praznika u Republici Srbiji u slučaju da jedan od datuma kada se praznuju državni praznici padne u nedelju.

Članom 4. predviđa se prestanak važenja Zakona o državnim praznicima Savezne Republike Jugoslavije („Službeni list SRJ”, br. 29/97 i 63/02).

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

2

V. PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 1a

DRžAVNI PRAZNICI REPUBLIKE SRBIJE JESU I NOVA GODINA, PRAZNIK RADA I DAN POBEDE.

NOVA GODINA PRAZNUJE SE 1. I 2. JANUARA, PRAZNIK RADA – 1. I 2. MAJA, A DAN POBEDE 9. MAJA.

Član 3.

U dane praznika iz čl. 1. i 2. ovog zakona DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA KOJI SE PRAZNUJU U REPUBLICI SRBIJI ne rade državni i drugi organi, preduzeća PRIVREDNA DRUŠTVA i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, OSIM NA DAN POBEDE KOJI SE PRAZNUJE RADNO.

Državni i drugi organi, preduzeća PRIVREDNA DRUŠTVA i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane praznika iz čl. 1. i 2. ovog zakona DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA KOJI SE PRAZNUJU U REPUBLICI SRBIJI ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Preduzeća PRIVREDNA DRUŠTVA i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane praznika iz čl. 1. i 2. ovog zakona DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA KOJI SE PRAZNUJU U REPUBLICI SRBIJI.

Ako praznik iz člana 1. ovog zakona padne u nedelju, ne radi se prvog narednog dana.

Član 3a

AKO JEDAN OD DATUMA KADA SE PRAZNUJU DRŽAVNI PRAZNICI REPUBLIKE SRBIJE PADNE U NEDELjU, NE RADI SE PRVOG NAREDNOG RADNOG DANA.

Ostavite komentar