Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006

ANEKS II

SPORAZUM O IZMENAMA I PRISTUPANjU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI: Bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini čije važenje prestaje stupanjem na snagu CEFTA 2006 shodno Članu 4. stav 4.

Sledeći bilateralni sporazumi predstaju da važe stupanjem na snagu ovog Sporazuma:

a) za Republiku Albaniju:

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Bosne i Hercegovine, potpisan 28. aprila 2003. godine, stupio na snagu 1. decembra 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Republike Hrvatske, potpisan 27. septembra 2002. godine, stupio na snagu 1. juna 2003. godine

Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Albanije i Vlade Republike Makedonije, potpisan 29. marta 2002. godine, stupio na snagu 15. jula 2002. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Republike Moldavije, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. novembra 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Srbije i Crne Gore, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. avgusta 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Privremene Administracije Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) u ime Privremenih autonomnih institucija na Kosovu, potpisan 7. jula 2003. godine, stupio na snagu 1. oktobra 2003. godine

b) za Bosnu i Hercegovinu:

Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Albanije, potpisan 28. aprila 2003. godine, stupio na snagu 1. decembra 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, potpisan 19. decembra 2000. godine, stupio na snagu 1. januara 2005. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije, potpisan 20. aprila 2002. godine, stupio na snagu 1. septembra 2003. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije, potpisan 23. decembra 2002. godine, stupio na snagu 1. maja 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije, potpisan 1. februara 2002. godine, stupio na snagu 1. juna 2002. godine;

Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Privremene Administracije Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), potpisan 19. oktobra 2006. godine;

v) za Republiku Hrvatsku:

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije, potpisan 27. septembra 2002. godine, stupio na snagu 1. juna 2003. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, potpisan 19. decembra 2000. godine, stupio na snagu 1. januara 2005. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Moldavije, potpisan 27. februara 2004. godine, stupio na snagu 1. oktobra 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, potpisan 23. decembra 2002. godine, stupio na snagu 1. jula 2004. godine;

Sporazum između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, potpisan 14. januara 2004. godine, stupio na snagu 1. jula 2004. godine;

Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene Administracije Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) u ime Privremenih autonomnih institucija na Kosovu, potpisan 28. septembra 2006. godine, privremena primena od 1. novembra 2006. godine.

g) za Republiku Makedoniju:

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Republike Albanije, potpisan 29. marta 2002. godine, stupio na snagu 15. jula 2002. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Bosne i Hercegovine, potpisan 20. aprila 2002. godine, stupio na snagu 1. jula 2002. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Republike Moldavije, potpisan 28. januara 2004. godine, stupio na snagu 1. januara 2005. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Srbije i Crne Gore, potpisan 21. oktobra 2005. godine, stupio na snagu 1. juna 2006. godine;

Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Privremene Administracije Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), potpisan 31. avgusta 2005. godine, stuoio na snagu 2. februara 2006. godine.

d) za Republiku Moldaviju:

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Moldavije i Republike Albanije, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. novembra 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Moldavije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, potpisan 23. decembra 2002. godine, stupio na snagu 1. maja 2005. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Moldavije i Republike Hrvatske, potpisan 27. februara 2004. godine, stupio na snagu 1. oktobra 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Moldavije i Vlade Republike Makedonije, potpisan 28. januara 2004. godine, stupio na snagu 1. decembra 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Moldavije i Saveta ministara Srbije i Crne Gore, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. septembra 2004. godine.

đ) za Republiku Crnu Goru:

 

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Albanije, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. avgusta 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, potpisan 1. februara 2002. godine, stupio na snagu 1. juna 2002. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, potpisan 23. decembra 2002. godine, stupio na snagu 1. jula 2004. godine;

Sporazum između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, potpisan 14. januara 2004. godine, stupio na snagu 1. jula 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije, potpisan 21. oktobra 2005. godine, stupio na snagu 1. juna 2006. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Moldavije, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. septembra 2004. godine.

e) za Republiku Srbiju:

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Albanije, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. avgusta 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovni između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, potpisan 1. februara 2002. godine, stupio na snagu 1. juna 2002. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, potpisan 23. decembra 2002. godine, stupio na snagu 1. jula 2004. godine;

Sporazum između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, potpisan 14. januara 2004. godine, stupio na snagu 1. jula 2004. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije, potpisan 21. oktobra 2005. godine, stupio na snagu 1. juna 2006. godine;

Sporazum o slobodnoj trgovini između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Moldavije, potpisan 13. novembra 2003. godine, stupio na snagu 1. septembra 2004. godine.

ž) za Administraciju Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK):

Sporazum o slobodnoj trgovini između Privremene Administracije Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) u ime Privremenih autonomnih institucija na Kosovu i Republike Albanije, potpisan 7. jula 2003. godine, stupio na snagu 1. oktobra 2003. godine;

Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini sa Bivšom jugoslovenskom Republikom Makedonijom, potpisan razmenom nota 31. avgusta 2005. godine, stupio na snagu 2. februara 2006. godine.

Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini između Privremene Administracije Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) u ime Privremenih autonomnih institucija na Kosovu i Vlade Republike Hrvatske, potpisan 28. septembra 2006. godine, privremena primena od 1. novembra 2006. godine.

Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Privremene Administracije Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), potpisan 19. oktobra 2006. godine.”

Član 3.

Za sprovođenje ovog zakona nadležni su ministarstvo nadležno za poslove finansija, ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga, ministarstvo nadležno za poslove rudarstva i energetike, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministarstvo nadležno za poslove nauke, ministarstvo nadležno za spoljne poslove i organ nadležan za zaštitu prava intelektualne svojine.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O b r a z l o ž e nj e

Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je sadržan u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

Razlozi za donošenje Zakona

Pod pokroviteljstvom Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, ministri spoljne trgovine osam zemalja regiona potpisali su 27. juna 2001. godine u Briselu Memorandum o razumevanju o liberalizaciji i olakšanju trgovine.

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Republika Makedonija, Republika Hrvatska, Rumunija, SR Jugoslavija i Republika Moldavija obavezale su se da će međusobno potpisati bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini.

U ovaj proces regionalne saradnje naknadno je uključen i UNMIK, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a u međuvremenu je odvajanjem Republike Crne Gore, broj aktera u procesu stvaranja zone slobodne trgovine povećan na deset zemalja/teritorija.

U skladu sa pomenutim Memorandumom, zemlje Jugoistočne Evrope su potpisale 32 bilateralna sporazuma. Ubrzo se pokazalo da veliki broj Sporazuma nije praktičan za primenu i da treba mrežu bilateralnih sporazuma pretočiti u jedan multilateralni. U aprilu 2006. na samitu u Bukureštu premijeri zemalja Jugoistočne Evrope su doneli odluku o početku pregovora o jedinstvenom sporazumu, tj. izmenama i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi.

Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi CEFTA 2006 (u daljem tekstu: Sporazum) potpisan je 19. decembra 2006. godine u Bukureštu. Sporazum predviđa stvaranje zone slobodne trgovine do 31. decembra 2010. godine, zasnivajući se na:

izmenjenom i modernizovanom Sporazumu o slobodnoj trgovini za Centralnu Evropu (CEFTA),

Memorandumu o razumevanju o liberalizaciji i olakšanju trgovine i rezultatima liberalizacije (datim koncesijama za industrijske i poljoprivredne proizvode) koji su postignuti u okviru mreže bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini

pravilima, disciplinama i procedurama Svetske trgovinske organizacije (STO) bez obzira na članstvo u STO (sem BiH, Crne Gore i Srbije sve ostale zemlje su članice STO).

Sporazum je, do sada, ratifikovan od strane svih potpisnica izuzev Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Prednosti zaključenja ovog Sporazuma se ogledaju u sledećem:

podstiče se rast robne razmene u regionu i povećava konkurentnost;

daje se pozitivan signal i podsticaj za strana ulaganja, s obzirom da se ovim Sporazumom stvara tržište od 25 miliona potrošača;

podstiče se jačanje regionalne privredne saradnje kroz dijagonalnu kumulaciju porekla proizvoda;

ubrzava se proces evropske integracije (regionalna saradnja je preduslove za priključenje EU);

potvrda da je CEFTA dobra priprema za ulazak u EU je i činjenica da su Slovenija, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, a zatim i Bugarska i Rumunija, kao članice CEFTA, postale i punopravne članice EU;

potrošačima u regionu se kroz primenu Sporazuma obezbeđuje veći asortiman jeftinijih i kvalitetnijih proizvoda;

zaključenje Sporazuma doprinosi političkoj stabilnosti regiona.

Sadržaj Sporazuma

CEFTA 2006 predviđa zadržavanje koncesija koje se odnose na trgovinu robom iz bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini.

U odnosu na prethodno zaključene bilateralne Sporazume, CEFTA 2006 uvodi novine koje se odnose na trgovinu uslugama i investicije – pozivanjem na već zaključene bilateralne sporazume o podsticanju i zaštiti investicija predviđa se stvaranje stabilnih, pogodnih i transparentnih uslova za investitore, puna zaštita i bezbednost investicija, nacionalni tretman kao i koordinacija investicionih politika.

Preciznije se definišu rokovi za usaglašavanje pojedinih oblasti:

– tehničke barijere u trgovini – do 31. decembra 2010. godine strane će zaključiti plurilateralni sporazum o harmonizaciji i međusobnom priznavanju procedura za procenu usaglašenosti tehničkih propisa,

– konkurencija – od 1. maja 2010. godine pravila konkurencije će se primenjivati na sva preduzeća, uključujući i javna i ona sa specijalnim i ekskluzivnim pravom, uz aktivno delovanje nezavisnog regulatornog tela,

– javne nabavke – do 1. maja 2010. godine strane će obezbediti nediskriminaciju i nacionalni tretman,

– zaštita intelektualne svojine – do 1. maja 2014. godine strane će, ukoliko nisu, pristupiti konvencijama u ovoj oblasti koje su navedene u Aneksu 7 Sporazuma i primenjivati ih.

Uvodi se primena dijagonalne kumulacije porekla proizvoda – prvo u okviru regiona, a kasnije i sa EU čime se pruža mogućnost za veće povezivanje privreda regiona i rast izvoza.

Uvodi se novi mehanizam rešavanja sporova – nakon konsultacija i angažovanja posrednika/medijatora, oštećena strana može uvesti privremene mere. Sporazum takođe predviđa rešavanje sporova putem arbitraže.

Najviši organ u okviru CEFTA je Zajednički komitet čiji je zadatak da nadgleda i sprovodi Sporazum, uključujući i predlaganje mera za njegovu adekvatnu primenu. Stalni članovi Zajedničkog komiteta su ministri koji će se sastajati najmanje jednom godišnje. Zajednički komitet će formirati podkomitete ili radne grupe za pojedine značajnije oblasti od interesa za realizaciju Sporazuma

Pored toga, predviđeno je i osnivanje CEFTA Sekretarijata koji će obavljati stručne i organizacione poslove za potrebe Zajedničkog komiteta.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

Članom 1. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi – CEFTA 2006 potvrđuje se Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, koji je potpisan u Bukureštu dana 19. decembra 2006. godine, u originalu na engleskom jeziku.

U članu 2. pomenutog Zakona dat je tekst Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

U članu 3. ovog Zakona predviđeni su organi koji su nadležni za sprovođenje Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi: ministarstvo nadležno za poslove finansija, ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga, ministarstvo nadležno za poslove rudarstva i energetike, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministarstvo nadležno za poslove nauke, ministarstvo nadležno za spoljne poslove i organ nadležan za zaštitu prava intelektualne svojine.

Članom 4. ovog Zakona predviđeno je da Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi – CEFTA 2006 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Potrebna sredstva za sprovođenje ovog zakona

Za izvršenje ovog zakona biće neophodna sredstva za finansiranje CEFTA Sekretarijata. U prve tri godine Sekretarijat će u najvećem obimu biti finansiran od strane EU i drugih donatora, uz delimičnu kontribuciju zemalja potpisnica Sporazuma, i to prema ključu koji će biti određen u skladu sa visinom bruto domaćeg proizvoda svake od zemalja.

Obaveza finasiranja Sekretarijata počinje od 2008. godine. Međutim, način utvrđivanja učešća u finansiranju kao i nivo kontribucija još uvek nije definisan, s toga u ovom trenutku nije moguće navesti precizne iznose.

Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, a saglasno odredbi člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, sadržani su prvenstveno u činjenici da se usled procesa formiranja Vlade RS nije mogao ranije pokrenuti proces ratifikacije. Do sada je 6 od 8 potpisinica završilo proceduru ratifikacije CEFTA 2006, tako da samo Republika Srbija i Bosna i Hercegovina još nisu ratifikovale Sporazum (u Bosni i Hercegovini Sporazum je razmatran od strane Saveta ministara i nalazi se u parlamentu)..

Član 4. stav 4. Sporazuma CEFTA 2006 predviđa “Za svaku Stranu koja je deponovala svoj instrument ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja posle datuma deponovanja petog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja, Sporazum će stupiti na snagu tridesetog dana od dana deponovanja njenog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja.” Do sada su tri potpisnice deponovale instrumente o ratifikaciji Depozitaru.

Planirano je da se krajem septembra ove godine održi prvi sastanak CEFTA Zajedničkog komiteta, kao najvišeg organa na nivou ministara, čime bi suštinski CEFTA 2006 stupila na snagu. Na ovom sastanku usvojila bi se važna dokumenta za sprovođenje Sporazuma, među kojima su Pravila o proceduri Zajedničkog komiteta i Mandat Sekretarijata CEFTA. U slučaju da navedeni Zakon ne bude razmatran i usvojen od strane Skupštine RS, najkasnije u prvoj polovini avgusta ove godine, odnosno u roku dovoljnom da od podnošenja instrumenata za ratifikaciju Depozitaru protekne 30 dana (čime stiče pravo članstva), Republika Srbija bi verovatno imala jedina status posmatrača i ne bi mogla da učestvuje u donošenju važnih dokumenata na prvom sastanku Zajedničkog komiteta.

Ostavite komentar