Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o otvaranju graničnog prelaza Novo Korito (Republika Srbija) – Salaš (Republika Bugarska)

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O OTVARANjU GRANIČNOG PRELAZA

NOVO KORITO (REPUBLIKA SRBIJA) – SALAŠ

(REPUBLIKA BUGARSKA)

Član 1.

Ovim zakonom potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o otvaranju graničnog prelaza Novo Korito (Republika Srbija) – Salaš (Republika Bugarska), potpisanog 27. juna 2007. godine u Kusjaku (Negotin) u originalu na srpskom, bugarskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 97. stav 1. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama, kao i u članu 99. tačka 4. Ustava, kojim je utvrđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom propisana obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o otvaranju graničnog prelaza Novo Korito (Republika Srbija) – Salaš (Republika Bugarska), potpisali su predsednik Republike Srbije Boris Tadić i predsednik Republike Bugarske Georgi Prvanov 27. juna 2007. godine.

Sporazum je tipskog karaktera kojim se stvara pravni osnov za otvaranje graničnog prelaza, s obzirom da će njegova sama izgradnja kao i izgradnja potrebne infrastrukture biti prema Sporazumu u nadležnosti Zajedničke ekspertske komisije.

Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je, unapređenje bilateralnih odnosa dve države i dalja izgradnja poverenja i uzajamnog otvaranja, naročito imajući u vidu činjenicu da je Republika Bugarska od januara 2007. član EU, kao i stvaranje uslova za unapređenje života i rada pograničnog stanovništva, a posebno oživljavanje i povezivanje, do sada, nedovoljno razvijenih pograničnih regiona.

III. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije, ukoliko se finansiranje izgradnje graničnog prelaza iz potpisanog Sporazuma ne bude vršilo sredstvima iz fondova institucija Evropske unije.

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O OTVARANjU GRANIČNOG PRELAZA NOVO KORITO (REPUBLIKA SRBIJA) – SALAŠ (REPUBLIKA BUGARSKA)

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Bugarske, dalje u tekstu «strane ugovornice»,

Polazeći od prijateljskih odnosa, saradnje i dobrosusedstva između dve države,

Imajući u vidu realne mogućnosti za dalje jačanje i unapređenje uzajamno korisne i ravnopravne dugoročne saradnje između dve zemlje, kao i njihovu želju da stvore najpogodnije uslove za razvoj takve saradnje,

Primenjujući njihovu odluku o poboljšanju evropske i regionalne saobraćajne infrastrukture,

S obzirom na to da se otvaranjem novih graničnih prelaza unapređuje pogranična saradnja,

I odgovarajući na zahteve lokalnih vlasti koji su potvrđeni na različitim političkim nivoima,

saglasile su se o sledećem:

ČLAN 1.

U vremenskom roku koji će naknadno uskladiti njihovi nadležni organi, strane ugovornice će izgraditi i otvoriti novi granični prelaz na području sela Novo Korito, opština Knjaževac, na teritoriji Republike Srbije i sela Salaš, opština Belogradčik, na teritoriji Republike Bugarske.

ČLAN 2.

Svaka strana ugovornica će, u vremenskom roku iz člana 1, izgraditi infrastrukturu potrebnu za funkcionisanje novog drumskog graničnog prelaza.

ČLAN 3.

Strane ugovornice osnovaće Zajedničku ekspertsku komisiju koja će odrediti glavne tehničke karakteristike povezujućih drumova, lokaciju putnih trasa, tačke ukrštanja sa granicom, lokaciju novog graničnog prelaza i njegove tehničke parametre, režim rada graničnog prelaza, infrastrukturu, vrstu robe i putnika, pravna pitanja i regulativu koja se odnosi na izgradnju predviđenog graničnog prelaza, kao i sva pitanja od zajedničkog interesa koja se odnose na primenu ovog Sporazuma.

Zajednička ekspertska komisija će raditi i odlučivati u skladu sa uputstvima vlada dveju zemalja.

ČLAN 4.

U slučaju razlike u tumačenju ili primeni ovog Sporazuma od strana ugovornica, sporna pitanja se upućuju na razmatranje Zajedničkoj ekspertskoj komisiji iz člana 3. Ukoliko Zajednička ekspertska komisija nije u mogućnosti da predloži uzajamno prihvatljivo rešenje u roku od 3 (tri) meseca, razlike će se rešavati pregovorima između vlada dve zemlje.

ČLAN 5.

Ovaj Sporazum stupa na snagu 30 (trideset) dana od datuma prijema druge note kojom se strane ugovornice uzajamno obaveštavaju da su ispunjeni uslovi shodno nacionalnom zakonodavstvu predviđenom za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

Ovaj Sporazum je potpisan u Kusjaku, 27. juna 2007. godine u dva originala, na srpskom, bugarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju eventualnih razlika u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE:

Boris Tadić s.r.

ZA VLADU REPUBLIKE BUGARSKE:

Georgi Prvanov

s.r.

Ostavite komentar