Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća „Putevi Srbije” prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O PREUZIMANJU OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE” PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PO OSNOVU NEIZMIRENIH OBAVEZA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način, postupak i dinamika izmirivanja obaveza Javnog preduzeća „Putevi Srbije” prema putarskim i drugim društvima sa kojima Javno preduzeće „Putevi Srbije” ima zaključene ugovore o održavanju državnih puteva (u daljem tekstu: putarska i druga društva), po osnovu neizmirenih obaveza, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.

Iznos obaveza

Član 2.

Republika Srbija preuzima kao javni dug Republike Srbije obaveze iz člana 1. ovog zakona, u ukupnom nominalnom iznosu do 1.346.775.310 dinara, na dan 1. april 2013. godine.

Sredstva za izmirenje obaveza

Član 3.

Sredstva za izmirenje obaveza iz člana 1. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Način i dinamika izmirivanja obaveza

Član 4.

Obaveze Javnog preduzeća „Putevi Srbije” iz člana 1. ovog zakona prema putarskim i drugim društvima po osnovu zaključenih ugovora Republika Srbija će izvršavati prema putarskim i drugim društvima u iznosu utvrđenom u članu 2. ovog zakona u tri rate, do kraja 2013. godine prema sledećoj dinamici:

– u julu mesecu 2013. godine – u visini 1/3 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u septembru mesecu 2013. godine – u visini 1/3 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

– u novembru mesecu 2013. godine – u visini 1/3 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona.

Preuzete obaveze u iznosu utvrđenom u članu 2. ovog zakona Republika Srbija će izmirivati direktno putarskim i drugim društvima.

Utvrđivanje pojedinačnih potraživanja putarskih preduzeća

Član 5.

Vlada će, na predlog Ministarstva saobraćaja, posebnim aktom utvrditi visinu pojedinačnog potraživanja svakog putarskog i drugog društva u skladu sa ovim zakonom.

Izmirivanje obaveza

Član 6.

Izmirivanje obaveza prema putarskim i drugim društvima vršiće Ministarstvo finansija i privrede – Uprava za javni dug, u skladu sa aktom Vlade iz člana 5. ovog zakona.

Završna odredba

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 13. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija uređuje režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Imajući u vidu, da su privredna društva koja se bave redovnim održavanjem regionalnih i magistralnih puteva, kao i održavanjem elektro-instalacija na putevima u teškoj materijalnoj situaciji, kao i da su dugovanja prema zavisnim društvima (dobavljačima) dovela ta privredna društva u ozbiljnu opasnost da postanu nelikvidna i da je time ugroženo njihovo poslovanje i opstanak, koja mogu dovesti do blokade privrednih društava i njihovog stečaja, neophodno je obezbediti finansijska sredstva kako bi se nastali problem rešio u što kraćem roku.

Ovakva situacija ozbiljno ugrožava dalje funkcionisanje tih društava, naročito ako se uzme u obzir da Javno preduzeće „Putevi Srbije” nema dovoljno sredstava da dospele obaveze izmiri. Neophodno je da Vlada, preko Ministarstva finansija i privrede obezbedi potrebna sredstva, kako bi se preuzete obaveze na osnovu ugovora izmirile.

Ako se ima u vidu da privredna društva zapošljavaju oko 10.000 radnika, ne računajući zavisna preduzeća sa kojima posluju, realno je očekivati nastupanje nesagledivih negativnih efekata što bi se odrazilo na celokupnu privredu Republike Srbije, a do kojih bi došlo u slučaju daljeg odlaganja izvršenja obaveza koje dospevaju. Takođe, ukoliko se prestane sa redovnim održavanjem puteva u Republici Srbiji, značajno bi se ugrozila bezbednost putnika na putevima u Republici Srbiji.

Republika Srbija planira da preuzme neizmirene obaveze Javnog preduzeća „Putevi Srbije” prema privrednim društvima po osnovu ugovora o redovnom održavanju regionalnih i magistralnih puteva, kao i ugovora održavanju elektro-instalacija na putevima, u ukupnom nominalnom iznosu 1.346.775.310 dinara, na dan 1. april 2013. godine.

Sredstva neophodna za izmirivanje napred navedenih obaveza prema privrednim društvima, obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije, po dinamici predviđenoj ovim zakonom.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se način, postupak i dinamika izmirivanja neizmirenih obaveza Javnog preduzeća „Putevi Srbije” prema privrednim društvima po osnovu ugovora o redovnom održavanju regionalnih i magistralnih puteva, kao i ugovora o održavanju elektro-instalacija na putevima.

Odredbom člana 2. Predloga zakona predviđa se iznos obaveze.

Odredbom člana 3. Predloga zakona predviđeno je da će se sredstva za izmirenje obaveza iz ovog zakona obezbeđivati u budžetu Republike Srbije.

Odredbom člana 4. Predloga zakona predviđa se način i dinamika izmirivanja obaveza.

Odredbom člana 5. Predloga zakona predviđa se utvrđivanje pojedinačnih potraživanja privrednih društava.

Odredbom člana 6. Predloga zakona predviđa se način izmirivanja obaveza.

Odredbom člana 7. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je neophodno što pre preduzeti mere kako bi se započelo sa izmirivanjem dugovanja prema privrednim društvima koje su neophodne kako iz finansijskih tako i iz bezbednosnih razloga.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU PRE OSMOG DANA

Stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja sadržan je u članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da zakon stupa na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njegovog donošenja.

Razlog za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja je u tome da je u što hitnijem roku potrebno isplatiti zaostale obaveze privrednim društvima jer bi njihovim odlaganjem privredna društva otišla u stečaj, čime bi se dovelo u pitanje redovno održavanje puteva u Republici Srbiji i značajno ugrozila bezbednost putnika na putevima u Republici Srbiji.

VII. ANALIZA EFEKATA

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Rešenja sadržana u ovom zakonu direktno utiču na JP „PUTEVI SRBIJE” tako što će primenom zakona JP „PUTEVI SRBIJE” postati likvidno i moći će da u dužem vremenskom periodu izvršava preuzete obaveze prema putarskim preduzećima i na taj način omogući nesmetano održavanje regionalnih i magistralnih puteva u Republici Srbiji.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Predloženim zakonom neće se stvarati novi troškovi građanima i privredi, s obzirom da se zakon donosi kako bi se privrednim društvima vratio dug koji postoji od strane JP „PUTEVI SRBIJE”, dok se prema građanima neće stvariti novi direktni troškovi.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Iako se donošenjem zakona stvaraju troškovi u budžetu Republike Srbije, pozitivne posledice donošenja zakona ogledaju se u stvaranju uslova da JP „PUTEVI SRBIJE” postane likvidno javno preduzeće i izvrši preuzete obaveze prema putarskim preduzećima koja će na taj način moći da obavljaju svoju redovnu delatnost. Na taj način zakon će doneti pozitivne efekte koji će u potpunosti opravdati sve eventualne troškove.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Zakonom se ne stvaraju novi privredni subjekti ali se omogućava da postojeći privredni subjekti u putarskoj delatnosti obavljaju svoju redovnu delatnost i na taj način učestvuju na tržištu i povećaju tržišnu konkurenciju u Republici Srbiji.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Sve zainteresovane strane počevši od nadležnog ministarstva, JP „PUTEVI SRBIJE” i putarski preduzeća imale su prilike da se izjasne o zakonu i sam zakon je ušao u proceduru donošenja nakon održanih sastanaka sa svim zainteresovanim stranama. Smatramo da su očekivanja svih zainteresovanih strana obuhvaćena ovim zakonom.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što sedonošenjem zakona namerava

Mere koje će se preuzeti tokom primene ovog zakona jesu da se JP „PUTEVI SRBIJE” dovedu u stanje likvidnosti kako bi u svakom trenutku moglo da odgovori svojim preuzetim obavezama prema putarskim preduzećima, na taj način putarska preduzeća će biti u mogućnosti da obavljaju svoju redovnu delatnost.

Predložene su i promene određenih sistemskih zakona, kako se ne bi ponovo došlo u situaciju da JP „PUTEVI SRBIJE”, nemaju sredstava za isplatu prema svojim povericima, jer je održavanje puteva u Republici Srbiji, pre svega bezbedonosnog karaktera i odnosi se na sve građane Republike Srbije.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE” PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PO OSNOVU NEIZMIRENIH OBAVEZA I PRETVARANJU TIH U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

DRAFT LAW ON TAKE OVER OF THE COMMITMENT TO PUBLIC ENTERPRISES „ROADS OF SERBIA” TO THE ROAD CONSTRUCTION COMPANIES ON BASIS OF UNPAID DUE COMMITMENTS AND TURNING IT INTO PUBLIC DEBT

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Prelazni trgovinski sporazum član 38. stav 1. tačka 3. – svaka državna pomoć koja narušava ili preti da naruši konkurenciju davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima – nema

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju član 73. stav 1. tačka 3. – svaka državna pomoć koja narušava ili preti da naruši konkurenciju davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima – nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju EU – član 106 i član 107

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

4 godine

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar