Predlog zakona o izmeni Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Predlog ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Član 1.

U Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni glasnik RS“, br. 46/95, 66/01 i 61/05), u članu 36. stav 4. briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u (Službenom glasniku Republike Srbije(.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I Ustavno-pravni osnov

Ustavno-pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, pravni položaj preduzeća i drugih organizacija.

II Razlozi za donošenje zakona

Pošto se opravdano postavlja pitanje usaglašenosti stavova 2., 3. i 4. člana 36. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koji su nastali tako što je usvojen Amandman implementiran u stav 4., a koji nije bio predlog Vlade Republike Srbije, smatra se da je neophodno brisanje ovog stava.

III Obrazloženje pojedinih odredaba Zakona

Odredbom člana 1. Predloga zakona briše se stav 4. člana 36. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

IV Sredstva za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u Budžetu Republike.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

(“Službeni glasnik RS“, br. 46/95, 66/01 i 61/05), koje se menjaju Predlogom zakona o izmeni Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Član 36.

Opština, odnosno grad može propisati bliže uslove za obavljanje auto-taksi prevoza.

Opština, odnosno grad, u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima, donosi program kojim definiše optimalno organizovanje auto-taksi prevoza.

Saobraćajno-tehnički uslovi iz stava 2. ovog člana definišu se u tekućoj za narednu godinu, a na osnovu karakteristika prevoznih zahteva – vožnji, koje obavljaju stručne organizacije.

Prilikom donošenja programa iz stava 2. ovog člana opštine, odnosno grad, nemaju pravo da ograničavaju broj lica koja mogu obavljati auto-taksi prevoz na teritoriji opštine, odnosno grada.

Ostavite komentar