Predlog zakona o izmeni Zakona o privatizaciji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O PRIVATIZACIJI

Član 1.

U Zakonu o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon, 93/12 i 119/12), član 20ž menja se i glasi:

„Član 20ž

Za subjekte koji se privatizuju metodom javnog tendera, odnosno javne aukcije, državni poverioci ne mogu tražiti prinudnu naplatu niti bilo koju meru postupka izvršenja radi namirenja potraživanja nastalih do 31. decembra 2007. godine.

Po okončanju restrukturiranja, odnosno posle prodaje javnim tenderom ili javnom aukcijom, Agencija obaveštava sudove i druge organe nadležne za donošenje osnova i naloga za prinudnu naplatu o uplati prodajne cene i o poveriocima koji svoje potraživanje namiruju iz te cene.ˮ

Član 2.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona poverioci subjekta privatizacije u restrukturiranju dužni su da Agenciji dostave zahtev za isplatu potraživanja sa rešenjem o izvršenju, izvršnom ispravom i drugim dokumentima kojima dokazuju svoje potraživanje prema subjektu privatizacije u restrukturiranju, radi evidentiranja potraživanja.

U roku od 90 dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana Agencija će evidentirati podnete zahteve za isplatu, utvrditi visinu potraživanja za svakog poverioca i subjekta privatizacije u restrukturiranju i sačiniti predlog za namirenje potraživanja koje će dostaviti poveriocima.

U roku od 30 dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana poverioci se mogu izjasniti da li su saglasni sa predlogom Agencije.

Postupci prinudnog izvršenja protiv subjekta privatizacije u restrukturiranju, koji su prekinuti do dana stupanja na snagu ovog zakona na osnovu člana 20ž Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon, 93/12 i 119/12), mogu se nastaviti na osnovu zahteva poverioca, po isteku roka iz stava 3. ovog člana.

Postupci prinudnog izvršenja protiv subjekta privatizacije u restrukturiranju, koji nisu pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se pokrenuti na osnovu zahteva poverioca po isteku roka iz stava 3. ovog člana.

Poverioci su dužni da uz zahtev iz st. 4. i 5. ovog člana, koji podnose sudu, obavezno prilože predlog Agencije za namirenje potraživanja iz stava 2. ovog člana.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 86. stav 2. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da se postojeća društvena svojina pretvara u privatnu svojinu pod uslovima, na način i u rokovima predviđenim zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Odredbom člana 20ž stav 1. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS” br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 –dr.zakon, 30/10 – dr. zakon, 93/12 i 119/12) određeno je da se od dana donošenja odluke o restrukturiranju do dana donošenja odluke o okončanju restrukturiranja, a najkasnije do 30. juna 2014. godine, ne može protiv subjekta privatizacije, odnosno nad njegovom imovinom, odrediti ili sprovesti prinudno izvršenje niti bilo koja mera postupka izvršenja radi namirenja potraživanja.

Odlukom Ustavnog suda broj: Iuz-95/2013 godine od 14. novembra 2013. godine utvrđeno je da odredba člana 20ž stav 1. Zakona o privatizaciji, nije u saglasnosti sa Ustavom, imajući u vidu najpre da je imaocima potraživanja prema subjektima privatizacije u restrukturiranju nesumnjivo ograničeno pravo na imovinu u smislu odredaba člana 58. Ustava Republike Srbije. Navedenim produženjem roka, postupak restrukturiranja je od „mere ograničenog trajanja” sa Zakonom jasno određenim ciljevima, pretvoren u kontinuiranu dugotrajnu meru koja niti je dovodila do privatizacije preduzeća, niti je omogućavala njihovu likvidaciju.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

U članu 1. menja se član 20ž tako što je ovom odredbom zadržano postojeće zakonsko rešenje koje se odnosi na sve subjekte privatizacije a ne samo na subjekte u restrukturiranju koji imaju potraživanja od državnih poverioca i koji ne mogu tražiti prinudnu naplatu niti bilo koju meru postupka izvršenja radi namirenja potraživanja nastalih do 31. decembra 2007. godine.

Stav 2. odnosi se na obavezu Agencije za privatizaciju da po okončanju privatizacije jednom od zakonom predviđenih metoda obavesti sudove i druge organe nadležne za donošenje osnova i naloga za prinudnu naplatu o uplati prodajne cene i o poveriocima koji svoje potraživanje namiruju iz te cene.

U članu 2. uređeno je da su poverioci subjekta privatizacije u restrukturiranju, dužni da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Agenciji dostave zahtev za isplatu potraživanja sa rešenjem o izvršenju, izvršnom ispravom i drugim dokumentima kojima dokazuju svoje potraživanje prema subjektu privatizacije u restrukturiranju, radi evidentiranja potraživanja.

U roku od 90 dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana Agencija će evidentirati podnete zahteve za isplatu, utvrditi visinu potraživanja za svakog poverioca i subjekta privatizacije u restrukturiranju i sačiniti predlog za namirenje potraživanja koje će dostaviti poveriocima .

U roku od 30 dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana poverioci se mogu izjasniti da li su saglasni sa predlogom Agencije za privatizaciju.

Postupci prinudnog izvršenja protiv subjekta privatizacije u restrukturiranju, koji su prekinuti do dana stupanja na snagu ovog zakona na osnovu člana 20ž Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon, 93/12 i 119/12), mogu se nastaviti na osnovu zahteva poverioca, po isteku roku roka iz stava 3. ovog člana.

Postupci prinudnog izvršenja protiv subjekta privatizacije u restrukturiranju, koji nisu pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona, mogu se pokrenuti na osnovu zahteva poverioca, po isteku roku roka iz stava 3. ovog člana.

Poverioci su dužni da uz zahtev iz st. 4. i 5. ovog člana, koji podnose sudu, obavezno prilože predlog Agencije za namirenje potraživanja iz stava 2. ovog člana.

U članu 3. predviđeno je stupanje na snagu i početak primene ovog zakona.

IV. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Za ovaj zakon nije potrebno izvršiti analizu efekata zakona, s obzirom na činjenicu i u svetlu donete Odluke Ustavnog suda broj: Iuz-95/2013 godine od 14. novembra 2013. godine o neustavnosti odredbe člana 20ž stav 1. Zakona o privatizaciji.

V. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE AKTA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je neophodno obezbediti uslove za njegovu primenu što ranije u 2014. godini, a sve u cilju izbegavanja pravne nesigurnosti poverilaca subjekta privatizacije u restrukturiranju i namirivanja potraživanja po izvršnim presudama.

Postojanje i ostvarivanje prava izvršnih poverioca, vezuje se za ostvarivanje zakonom utvrđenog opšteg odnosno javnog interesa izraženog kroz pretvaranje društvene u privatnu svojinu. Kako je imaocima navedenih potraživanja nesumnjivo ograničeno pravo na imovinu u smislu odredaba člana 58. Ustava, i u cilju zaštite njihovih prava neophodno je doneti ovakvo zakonsko rešenje u što kraćem roku, imajući u vidu i legitimnost ciljeva koje je zakonodavac želeo da ostvari njegovom primenom.

VII. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA PROPIS STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje i sprovođenje postupka namirenja izvršnih poverilaca subjekta privatizacije u restrukturiranju.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU

ZAKON O PRIVATIZACIJI

(„Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr. zakon, 30/10 – dr. zakon, 93/12 i 119/12)

Član 20ž

Od dana donošenja odluke o restrukturiranju do dana donošenja odluke o okončanju restrukturiranja a najkasnije do 30. juna 2014. godine, ne može se protiv subjekta privatizacije, odnosno nad njegovom imovinom, odrediti ili sprovesti prinudno izvršenje niti bilo koja mera postupka izvršenja radi namirenja potraživanja.

Odluka o restrukturiranju ima snagu izvršne isprave.

Odluku o restrukturiranju Agencija, u roku od pet dana od dana njenog donošenja, dostavlja organu nadležnom za sprovođenje prinudne naplate, sudovima i drugim organima nadležnim za donošenje osnova i naloga za prinudnu naplatu.

Na osnovu odluke o restrukturiranju organ nadležan za sprovođenje prinudne naplate obustavlja izvršavanje evidentiranih osnova i naloga, a sudovi i drugi organi nadležni za donošenje osnova i naloga za prinudnu naplatu ne donose nove osnove i naloge za prinudnu naplatu.

Za subjekte koji se privatizuju metodom javnog tendera, odnosno javne aukcije, državni poverioci ne mogu tražiti prinudnu naplatu niti bilo koju meru postupka izvršenja radi namirenja potraživanja nastalih do 31. decembra 2007. godine.

Zabrana iz stava 5. ovog člana primenjuje se najkasnije do 30. juna 2014. godine.

Postupak prinudnog izvršenja koji je u toku prekida se.

Po okončanju restrukturiranja, odnosno posle prodaje javnim tenderom ili javnom aukcijom, Agencija obaveštava sudove i organe iz stava 4. ovog člana o uplati prodajne cene i o poveriocima koji svoje potraživanje namiruju iz te cene.

Član 20ž

ZA SUBJEKTE KOJI SE PRIVATIZUJU METODOM JAVNOG TENDERA, ODNOSNO JAVNE AUKCIJE, DRŽAVNI POVERIOCI NE MOGU TRAŽITI PRINUDNU NAPLATU NITI BILO KOJU MERU POSTUPKA IZVRŠENJA RADI NAMIRENJA POTRAŽIVANJA NASTALIH DO 31. DECEMBRA 2007. GODINE.

PO OKONČANJU RESTRUKTURIRANJA, ODNOSNO POSLE PRODAJE JAVNIM TENDEROM ILI JAVNOM AUKCIJOM, AGENCIJA OBAVEŠTAVA SUDOVE I DRUGE ORGANE NADLEŽNE ZA DONOŠENJE OSNOVA I NALOGA ZA PRINUDNU NAPLATU O UPLATI PRODAJNE CENE I O POVERIOCIMA KOJI SVOJE POTRAŽIVANJE NAMIRUJU IZ TE CENE.

Samostalni članovi Predloga zakona o izmeni

Zakona o privatizaciji

ČLAN 2.

U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA POVERIOCI SUBJEKTA PRIVATIZACIJE U RESTRUKTURIRANJU DUŽNI SU DA AGENCIJI DOSTAVE ZAHTEV ZA ISPLATU POTRAŽIVANJA SA REŠENJEM O IZVRŠENJU, IZVRŠNOM ISPRAVOM I DRUGIM DOKUMENTIMA KOJIMA DOKAZUJU SVOJE POTRAŽIVANJE PREMA SUBJEKTU PRIVATIZACIJE U RESTRUKTURIRANJU, RADI EVIDENTIRANJA POTRAŽIVANJA.

U ROKU OD 90 DANA OD DANA ISTEKA ROKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA AGENCIJA ĆE EVIDENTIRATI PODNETE ZAHTEVE ZA ISPLATU, UTVRDITI VISINU POTRAŽIVANJA ZA SVAKOG POVERIOCA I SUBJEKTA PRIVATIZACIJE U RESTRUKTURIRANJU I SAČINITI PREDLOG ZA NAMIRENJE POTRAŽIVANJA KOJE ĆE DOSTAVITI POVERIOCIMA .

U ROKU OD 30 DANA OD ISTEKA ROKA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA POVERIOCI SE MOGU IZJASNITI DA LI SU SAGLASNI SA PREDLOGOM AGENCIJE.

POSTUPCI PRINUDNOG IZVRŠENJA PROTIV SUBJEKTA PRIVATIZACIJE U RESTRUKTURIRANJU, KOJI SU PREKINUTI DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA NA OSNOVU ČLANA 20Ž ZAKONA O PRIVATIZACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – DR. ZAKON, 30/10 – DR. ZAKON, 93/12 I 119/12), MOGU SE NASTAVITI NA OSNOVU ZAHTEVA POVERIOCA, PO ISTEKU ROKU ROKA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

POSTUPCI PRINUDNOG IZVRŠENJA PROTIV SUBJEKTA PRIVATIZACIJE U RESTRUKTURIRANJU, KOJI NISU POKRENUTI DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA, MOGU SE POKRENUTI NA OSNOVU ZAHTEVA POVERIOCA, PO ISTEKU ROKU ROKA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

POVERIOCI SU DUŽNI DA UZ ZAHTEV IZ ST. 4. I 5. OVOG ČLANA, KOJI PODNOSE SUDU, OBAVEZNO PRILOŽE PREDLOG AGENCIJE ZA NAMIRENJE POTRAŽIVANJA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Član 3.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE1. Ovlašćeni predlagač propisa – V l a d a Obrađivač – Ministarstvo privrede2. Naziv propisaPredlog zakona o izmeni Zakona privatizacijiDraft Law on Amendments to the Law on Privatizacion3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa /b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma / v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma / g) Razlozi za delimično ispunjavanje,odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma /d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju /4. Usklađenost propisa sapropisima Evropske unijea) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima /b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima /v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima /g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost /d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije /5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.Ne postoji obaveza usklađivanja, jer predloženi propis nije predmet regulisanja u propisima EU.6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik? /7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU? /8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

Ostavite komentar